HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2012 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2012 Oulunkylän seurakunta 14.6.2012 Seurakuntaneuvosto"

Transkriptio

1 Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous Aika torstai klo Paikka Osanottajat: jäsenet varajäsenet sihteeri Poissa Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, takkahuone Reijo Kataja, puheenjohtaja Anne Lindell, varapuheenjohtaja Raimo Anttila Irja Eskola Emilia Helavuo Nani Härkönen Jukka Järvinen (poistui kesken 12 käsittelyn) Jaana Kumpumäki Anu Laitila (poistui 11 päätöksen jälkeen) Marja-Liisa Nummela Pertti Sundberg Paavo Untamala Heidi Wirilander (Ingervo) Ulla Kosonen Marika Harjunpää Sirkku Ingervo Terhi Paananen Sara Paavolainen Ahti Riihimäki esitykset puheenjohtajan, ellei toisin mainittu. 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 LÄSNÄOLIJAT Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja merkitään läsnä- ja poissaolot. 1

2 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS n kutsuu koolle kirkkoherra tai hänen estyneenä ollessa seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan. Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viittä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista (n ohjesääntö 1-2 ). Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (ks. KL 7:4,1). valtaisuuteen vaaditaan yhdeksän jäsentä. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA n pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa. suorittaa tarkastajien valinnan. Anttila ja Paavolainen, varalla Eskola ja Harjunpää. Valittiin Raimo Anttila ja Irja Eskola. 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN hyväksynee kokouksen esityslista/pöytäkirjan kokouksen työjärjestykseksi. Päätettiin ottaa käsittelyyn pastori Matti Mäkeläisen virkavapausanomus (16 ). Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti tällä lisäyksellä. 6 ILMOITUSASIAT Tiedoksi Tuomiokapituli on päättänyt peruuttaa pastori Nanna Helaakosken virkamääräyksen vs. seurakuntapastoriksi alkaen. 2

3 Tuomiokapituli on antanut teologian tohtori Matti T. Amnellille virkamääräyksen seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi (Kaisa Heinisen virka) Tuomiokapituli on päättänyt myöntää omasta anomuksesta rovasti Reijo Katajalle eron Oulunkylän seurakunnan kirkkoherranvirasta alkaen eläkkeelle siirtymistä varten. Merkitään tiedoksi selvitysosan asiat. Merkittiin tiedoksi. 7 PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Merkitään tiedoksi puheenjohtajan päätökset 65-75/2012. Puheenjohtajan päätösluettelon kooste Merkittiin tiedoksi. 8 SUNTION VALINTA Suntion työsuhde oli haettava mennessä Kirkko ja kaupunki lehdessä olevin ilmoituksin sekä kirkon työpaikkatorilla (Oikotie), työvoimatoimistossa ja seurakuntayhtymän intrassa. Tehtävään tuli 14 hakemusta: Ilkka Ainali, Markus Haavisto, Tommi Hekanaho, Juha Hellstén, Olli Kastarinen, Piia Kosonen, Tuomo Kyllästinen, Olavi Mäntylä, Kari Pakarinen, Seppo Purontaka, Mika Roni, Helmi Selamo, Toni Stenfors ja Dan Öhman. Haastatteluun kutsuttiin Markus Haavisto, Helmi Selamo, Juha Hellstén, Kari Pakarinen, Ilkka Ainali ja Piia Kosonen. Työhaastattelun suorittivat seurakuntaneuvoston edustajina varapuheenjohtaja Anne Lindell ja Jaana Kumpumäki, pääsuntio ja kirkkoherra. Työryhmä kertoo haastattelun tuloksista kokouksessa. suorittaa suntion valinnan. Yhdistelmä haastatteluun kutsuttujen hakemuksista. Keskustelu Työryhmä esitteli lyhyesti haastatteluun kutsutut ja kertoi kokoukselle päätyneensä esittämään suntion työsuhteeseen valittavaksi Piia Kososen sekä varalle Kari Pakarisen. Suntion työsuhteeseen valittiin Piia Kosonen ja varalle Kari Pakarinen. 3

4 9 KIRKKOHERRAN VIRAN ERITYISTARPEISTA ANNETTAVA LAUSUNTO Kirkkoherran viran tullessa haettavaksi seurakuntaneuvoston tulee antaa tuomiokapitulille lausunto viran erityisistä tarpeista ja niistä henkilökohtaisista ominaisuuksista, joita viranhaltijalta voidaan edellyttää. Ehdollepanossa on pätevistä hakijoista vaalisijoille asetettava kolme siinä järjestyksessä kuin heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan, ottaen huomioon viran erityiset tarpeet. KJ 6: 22,2. Lausunnon tulee olla tuomiokapitulissa viimeistään , jotta virka saadaan julistettua haettavaksi istunnossa Lausunto tulee lähettää myös sähköisessä muodossa. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Virka voidaan täyttää lukien. Tehtävän erityisten tarpeiden määrittely antaa työnantajalle mahdollisuuden arvioida hakijoita seurakunnan tarpeiden kannalta. Määrittelyn avulla voidaan rajata haastatteluun valittavat hakijat ja valmistella haastattelukysymykset. Valintapäätös perustellaan tehtävän erityisistä tarpeista käsin. Hakijan on myös helpompi ymmärtää, mitä tehtävää hän hakee. Tämä helpottaa työhakemuksen laatimista sekä mahdolliseen haastatteluun valmistautumista. Erityisten tarpeiden kuvailu voidaan jakaa toimintaympäristön ja osaamisen kuvaamiseen. Sopiva pituus erityisten tarpeiden kuvailulle on tehtäväkohtainen. Hyvään hallintotapaan kuuluu, että viran haettavaksi julistamisen jälkeen ei valintaperusteita muutella tai lisätä. Toimintaympäristön määrittämisessä voidaan kuvata seurakunnan ominaispiirteitä. Olennaisia tietoja ovat mm. seurakunnan koko, väestörakenne ja mahdolliset väestörakenteen tulevat muutokset. Yksittäisten tehtävien kohdalla olennaisia toimintaympäristöön liittyviä seikkoja voivat olla paikalliset muut toimijat, kuten esimerkiksi oppilaitokset, isot työpaikat ja kauppakeskukset. Työyhteisöön liittyviä toimintaympäristön haasteita ovat erilaiset rakenteelliset tekijät sekä organisaatioon ja työympäristön muutoksiin liittyvät tekijät. Osaamisen alueella olennaisia seikkoja ovat mm. tehtävään kuuluva ammatillinen osaaminen ja vuorovaikutustaidot, joihin sisältyy erimerkiksi työyhteisöosaaminen. Muita olennaisia osia voivat olla esimerkiksi esimiestehtävät ja niiden erityishaasteet. Myös työala saattaa edellyttää 4

5 erityisosaamista. Yhteistyö ja verkostoitumistaitojen tarvetta saattaa korostaa aluevastuu, johon liittyvät paikalliset yhteistyökumppanit. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa, kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimies. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. Kirkkoherra johtaa ja valvoo kirkkoherranvirastoa ja kirkonarkistoa. KJ 6: 34. hyväksynee liitteen mukaisen lausunnon seurakunnan kirkkoherranviran erityisistä tarpeista. n lausunto tuomiokapitulille kirkkoherranviran erityisistä tarpeista Keskustelu Raimo Anttila esitti lausuntoon lisättäväksi lausetta: kykyä ja halua uudistaa kirkon sanoman välittämistä uusin viestintävälinein ja keinoin. Marja-Liisa Nummela kannatti. Heidi Wirilander esitti lausuntoon lisättäväksi lausetta: (hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja suhteessa) kirkkoon kuulumattomiin seurakunnan alueella. Pertti Sundberg kannatti esitystä. Kaksi edellä mainittua esitystä lisäyksiksi lausuntoon hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteen mukainen lausunto esitetyin lisäyksin hyväksyttiin. 10 ALOITE SEURAKUNNAN NIMEN MUUTTAMISEKSI Oulunkylän seurakunnan alueella toimivat kotiseutuyhdistykset ovat allekirjoittaneet päivätyn kirjelmän, jossa esitetään Oulunkylän seurakunnan nimen muuttamista Taivaskallion seurakunnaksi. Allekirjoittajaseurat ovat Koskela-Seura, Kumpula-Seura, Käpylä-Seura, Maunula-Seura, Metsälä-Seura ja Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys. Kirjelmän allekirjoittajana ja tehtäväksi saaneena on Käpylän-Seuran puheenjohtaja Kalevi Vuorento. Perusteluissa viitataan siihen, että seurakunta palvelee useita kaupunginosia ja nimi olisi neutraali asuinpaikan suhteen. Uuden seurakunnan nimen on 5

6 hyvä olla myös uusi. Kirjelmässä viitataan myös nimiehdotuskilpailuun, jossa ehdotettu nimi tuli voittajaksi. Merkitään Käpylä-Seura ry:n kirjelmä tiedoksi. Puheenjohtaja valmistelee asian seuraavaan kokoukseen. Käpylä-Seura ry:n kirjelmä: Oulunkylän seurakunnan nimeksi Taivaskallion seurakunta 11 SEURAKUNTIEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JÄSENTEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA POHTINEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Hiippakuntavaltuusto on lähettänyt raportin seurakuntiin tiedoksi. Merkitään raportti tiedoksi ja liitetään strategisen työskentelyn valmistelumateriaaliin. Seurakuntien luottamushenkilöiden ja maallikoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. työryhmän raportti TESTAMENTTIASUNNON MYYNTI Seurakunta on saanut v. 1934, jolloin Käpylän seurakuntaa ei vielä ollut, eikä Oulunkyläkään kuulunut Helsinkiin, testamenttilahjoituksena As. Oy Virkamiesasuntoja Sampsantie 40 asunnon I 35, 4 kerroksesta, v valmistuneesta hissittömästä talosta. Kaksio oli pitkään työntekijöiden käytössä, mutta muitakin vuokralaisia on ollut. Tällä hetkellä huoneistossa asuu nuorisotyöntekijän perhe, joka haluaisi ostaa asunnon itselleen ja on valmis tekemään siitä asiallisen tarjouksen, mikäli seurakunta ja seurakuntayhtymä on halukas realisoimaan kiinteää omaisuutta. Seurakuntayhtymä on hallinnoinut asuntoa huolehtien vuokranperinnästä, yhtiövastikkeesta ja vuokratasosta. Seurakunnan diakoniatyölle on tuloutettu vuokratulot menojen jälkeen. Toisaalta omistajalle lankeavia kustannuksia on myös tulossa. Parhaillaan talossa on käynnissä ulkokattoremontti ja vuoteen 2015 mennessä toteutetaan putkiremontti. Seurakunnalla on mahdollisuus realisoida asunto ja perustaa myyntihinnalla testamentin tekijän tahtoa toteuttava testamenttirahasto. Asunnon mahdollisen 6

7 myymisen ja hinta-arvioinnin hoitaa seurakuntayhtymä. Asiassa on oltu yhteydessä seurakuntayhtymän lakimieheen ja isännöitsijään. Asunto käsittää 2 h + k, 66 m2. Hoitovastike on 198,00 e (3,20 e/m2/kk), vesimaksu 15 e/hlö/kk. Työntekijätason vuokra on 889,62. Kunnossapitoselvityksessä mainitaan ikkunoiden kuntoarvio v. 2012, linjasaneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus Saneerauksen alustava kustannusarvio kyseisessä asunnossa on e. Asunnon ostaja on valmis maksamaan käynnissä olevan ulkokattoremontista asunnolle koituvat kustannukset eli n e. Alustava tarjous, joka perustuu kiinteistövälittäjän arvioon, on e ja siinä on otettu huomioon asunnon sijainti, tuleva putkiremontti sekä yleinen laatutaso. Asunto on perusteellisen remontin tarpeessa (kylpyhuone, keittiö, lattiat). katsonee, että myyntineuvotteluja voidaan jatkaa asunnonhaltijoiden ja seurakuntayhtymän kanssa. Keskustelu Marja-Liisa Nummela esitti, että testamenttiasuntoa ei myydä tässä vaiheessa. Heidi Wirilander kannatti esitystä. Esityksestä äänestettiin. Puheenjohtajan esitys sai kolme (3) ääntä, Nummelan esitys viisi (5) ääntä. Lisäksi annettiin yksi tyhjä ääni. Lopputuloksena todettiin, että puheenjohtajan esitys kaatui. Nummelan esitys sai äänestyksessä enemmistön. Testamenttiasuntoa ei myydä, joten myyntineuvotteluja ei jatketa. 13 DIAKONIAN VIRAN MUUTTAMINEN teki kokouksessaan /19 päätöksen menettelytavasta väliesimieshallinnon järjestämiseksi. Toukokuun aikana järjestettiin sisäinen haku työalojen johtavien työntekijöiden viroista. Samalla tiimeille annettiin mahdollisuus lausua käsityksensä esimiestehtävien järjestelystä. Diakoniatiimin jäsenten kanssa käytiin asiasta yksityisiä keskusteluja. Johtavan diakoniatyöntekijän virkaan ilmoittautui vuorotteluvapaalla oleva tiimin vetäjä, diakoni Iris Remes, joka antaa suostumuksensa virkansa lakkauttamiseen ja työnkuvansa muuttamiseen. Hän on suorittanut vaadittavan tutkinnon v Sosionomi-diakoniksi (AMK) hän on valmistunut v Diakoniatyön tiimiin kuuluu viisi diakoniaviranhaltijaa ja asiantuntijana diakoniapappi. Diakoniatiimin vetäjänä toimi Remeksen vuorotteluvapaan ajan Terhi Lahdensalo. Hakemus, Iris Remes Työalan johtavan viranhaltijan ja tiiminvetäjän tehtävät 7

8 päättänee esittää seurakuntayhtymän hallinnolle, että 1) seurakunnasta lakkautetaan diakoniatyöntekijän virka; 2) seurakuntaan perustetaan johtavan diakoniatyöntekijän virka asianmukaisin palkkaeduin; ja että 3) virkaan siirretään suostumuksensa mukaisesti viran ainoana hakijana lakkautettavan viran hoitaja diakoni Iris Remes. 14 NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN MUUTTAMINEN Johtavan nuorisotyöntekijän virkaan ilmoittautui tiimin vetäjänä toimiva nuorisotyönohjaaja Mirja Kietäväinen. Samalla hän suostuu virkamuutoksiin. Hän on valmistunut kirkon nuorisotyönohjaajaksi Raudaskylän Kristillisestä Opistosta v Nuorisotyöntiimiin kuuluu neljä nuorisotyönohjaajaa, lapsityön pappi, varhaisnuorisotyön pappi, nuorisopappi ja rippikoulupappi. Kietäväinen on toiminut tiimin vetäjänä maaliskuusta lähtien. Hakemus, Mirja Kietäväinen Työalan johtavan viranhaltijan ja tiiminvetäjän tehtävät päättänee esittää seurakuntayhtymän hallinnolle, että 1) seurakunnasta lakkautetaan nuorisotyönohjaajan virka; 2) seurakuntaan perustetaan johtavan nuorisotyönohjaajan virka asianmukaisin palkkaeduin; ja että 3) virkaan siirretään suostumuksensa mukaisesti lakkautettavan viran hoitaja nuorisotyönohjaaja Mirja Kietäväinen, joka sitoutuu hankkimaan viran edellyttämän johtamiskoulutuksen. 15 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä ja muusta tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Julkiset asiakirjat tulee olla vaivattomasti löydettävissä. Oulunkylän seurakunnan arkistonmuodostussuunnitelman 2012 taustalla on kirkkohallituksen vuonna 2007 julkaisema malli seurakuntien 8

9 arkistonmuodostussuunnitelmaksi. Suunnitelma toimii samalla kymmenen vuotta tai lyhyemmän ajan säilytettävien asiakirjojen arkistoluettelona ja hävittämisluettelona. Tilitositteiden ja tilikirjojen hävittämisestä laaditaan aina hävitysluettelo. Säilyttämisestä neuvotellaan Helsingin seurakuntayhtymän arkistosihteerin tai kirkkohallituksen arkistonhoitajan kanssa. Seurakuntayhtymässä siirrytään muutaman vuoden sisällä sähköiseen asianhallintaan. Lakkautetun Oulunkylän seurakunnan päätetty arkisto siirretään säilytettäväksi seurakuntayhtymän keskusarkistoon, Kolmas linja 22. Arkiston sisältöä valottava kuvailu ja arkistoluettelo ovat vielä työn alla. hyväksynee arkistosihteerin valmisteleman arkistonmuodostussuunnitelman seurakunnassa noudatettavaksi lähtien. Arkistonmuodostussuunnitelma LAUSUNTO VIRKAVAPAUSANOMUKSESTA Nuorisopastori Matti Mäkeläinen on lähettänyt päivätyn virkavapausanomuksen, josta seurakuntaneuvoston tulee antaa lausunto tuomiokapitulia varten. Mäkeläinen anoo virkavapautta väliseksi ajaksi Diakonissalaitoksen papin viransijaisuutta varten. Anomuksessa hän lupaa hoitaa myös elokuun vaellusrippikoulun. Mäkeläinen on hoitanut nuorisopastorin tehtävää vuodesta 2006 alkaen. Harkinnanvaraisia pitkiä virkavapauksia ei ole ollut. Nuorisopastori kuuluu nuorisotyön tiimiin, jonka vetäjänä toimii nuorisotyönohjaaja, jäseninä kaksi vakinaisessa virassa toimivaa nuorisotyönohjaa sekä vs. nuorisotyönohjaaja. Asiantuntijajäseninä tiimissä on nuorisopastorin lisäksi varhaisnuorisotyön pappi ja rippikoulupastori. päättänee puoltaa virkavapausanomusta, koska anoja sitoutuu hoitamaan hänelle suunnitellut loppukesän tehtävät, eikä hänellä ole aiemmin ollut harkinnanvaraisia virkavapauksia. Lisäpätevyyden hankkimisesta on ilmeistä hyötyä. Myös sijaisjärjestelyille jää riittävästi aikaa. Seurakuntapastori Matti Mäkeläisen virkavapausanomus Virkavapauksien ja työvapaiden myöntäminen Oulunkylän seurakunnassa (seurakuntaneuvosto ). Keskustelu Marja-Liisa Nummela esitti, ettei virkavapautta myönnetä. Virkavapaus ei ole seurakunnan edun mukainen ratkaisu. Tiimissä tarvitaan vakituinen 9

10 viranhaltija, kun otetaan huomioon tiimin jäsenten aiempi suuri vaihtuvuus, nykyisten työntekijöiden kokemus tehtävissään sekä nuorten seurakuntalaisten tarpeet. Raimo Anttila kannatti esitystä. Esityksistä äänestettiin. Puheenjohtajan esitys sai seitsemän (7) ääntä. Nummelan esitys sai kaksi (2) ääntä. Puheenjohtajan esityksen mukainen 17 SEURAAVAT KOKOUKSET n seuraavat kokoontumiset ovat torstaina klo piispa Irja Askolan vierailun merkeissä sekä tiistaina klo 18, jolloin on talousarviokokous. Mikäli asiat vaativat, kokous pidetään myös tiistaina OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN n päätöksestä oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista. Valtuuston päätöksestä kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle; valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen tai kirkollisvalituksen saa tehdä asianosainen, seurakunnan jäsen, seurakuntayhtymän päätökseen myös yhtymän jäsenseurakunta tai sen jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevasta päätöksestä ei ole valitusoikeutta. Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen. Lopuksi luettiin Herran siunaus. Reijo Kataja puheenjohtaja Ulla Kosonen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Raimo Anttila Irja Eskola 10

11 pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 11

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013 31 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9 / 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 14.10. 2010 127

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9 / 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 14.10. 2010 127 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 14.10. 2010 127 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.10.2010 klo 18.00 20.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) ASIALISTA 1 / 2013 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.6.2007 342 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 347 376 Aika torstai 14.6.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.5.2012 klo 16 18.15 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 8/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (19) 172 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Asialista Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lauritsalan seurakuntasali, Kauppalankatu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 19.8.2008 klo 17.15 (kahvit klo 17.00 alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 28.5.2012 klo 16.30 18.05. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot