Raportti Dipolin neuvottelukunnan työskentelystä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Dipolin neuvottelukunnan työskentelystä 28.2.2013-14.3.2014"

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti E 5/ (5) Raportti Dipolin neuvottelukunnan työskentelystä Dipolin lähihistoria Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta rakennutti ylioppilaskuntatalokseen Otaniemeen arkkitehtien Reija ja Raili Pietilän kilpailutyöhön "Luolamiesten häämarssi pohjautuvan mainittujen arkkitehtien suunnitteleman rakennuksen, joka sai nimekseen Dipoli. Rakennus valmistui vuonna Rakennus toimi vuosikymmenten varrella paitsi ylioppilaskuntatalona myös konferenssikeskuksena ja mm. ETYK:n valmistelukokouksen näyttämönä. Talon ylläpito oli ylioppilaskunnan taloudelle huomattava rasite, jonka seurauksena ylioppilaskunta harjoitti luvun alkuun asti laajamittaista ja monipuolista liiketoimintaa luvun alkupuolella talo vuokrattiin Teknilliselle korkeakoululle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, jota yhdistymistä edeltävinä vuosina jatkettiin vuoden määräaikaisilla sopimuksilla. Sittemmin talo on ollut vuokrattuna Aalto-yliopistolle. Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan edustajisto päätti kokouksessaan 5/2006 seuraavaa: TKYE päätti valtuuttaa hallituksen ja taloustoimikunnan jatkamaan ostajaehdokkaiden etsimistä ja Dipoli-talon myymiseen tähtääviä neuvotteluja mahdollisten ostajaehdokkaiden kanssa. Lisäksi TKYE velvoitti hallituksen huomioimaan mahdollisuuksien mukaan neuvotteluissa, että ylioppilaskunta voisi tulevaisuudessakin käyttää Dipoli-taloa toiminnassaan nykyisen kaltaisella tavalla. Lopullinen myyntipäätös kauppasummineen tulee vielä alistaa edustajiston päätettäväksi. Tältä pohjalta syksyllä 2009 käytyjen neuvottelujen tuloksen TKY:n edustajisto päätti kokouksessaan 10/2009 seuraavaa: TKYE päätti valtuuttaa hallituksen myymään ylioppilaskunnan puolesta Aalto- Yliopistokiinteistöt Oy:lle Kiinteistö Oy Jämeränjälki -nimisen kiinteistöyhtiön koko osakekannan sekä Espoon kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa no olevan tontin nro 3 liitteessä 7.1 mainittujen ehtojen puitteissa vähintään 10,5 miljoonan euron kokonaiskauppahinnasta ja muutoin parhaaksi katsomillaan ehdoilla sekä valtuuttaa hallituksen allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset. Tähän Dipoli-talon myyntivaltuutukseen pohjautuva, vuonna 2009 solmittu (TKYH 46/2009) ja vuosina 2010 (H 50 ja 55/2010) ja 2011 (H 50/2011) jatkettu, esisopimus Kiinteistö Oy Jämeränjälki nimisen kiinteistöyhtiön koko osakekannan sekä Espoon kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa no olevan tontin nro 3 myynnistä Aalto-yliopistokiinteistöt oy:lle raukesi Esisopimuksen raukeaminen tuotiin edustajistolle tiedoksi sen kokouksessa 1/ Neuvottelukunta :n edustajisto päätti pidetyssä kokouksessaan 2/2013 seuraavaa: Päätös Edustajisto päätti 1) valtuuttaa hallituksen ja taloustoimikunnan jatkamaan Kiinteistö Oy Jämeränjälki -nimisen

2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti E 5/ (5) kiinteistöyhtiön koko osakekannan sekä Espoon kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa no olevan tontin nro 3 myyntihankkeen edistämistä; 2) perustaa neuvottelukunnan, joka on valtuutettu etsimään kiinteistölle ostajaehdokkaita, neuvottelemaan mahdollisen kaupan ehdoista ja muodostamaan ylioppilaskunnan kannalta mielekkään kokonaisratkaisun. Neuvottelukunta tekee työnsä pohjalta esityksen jatkotoimenpiteistä hallitukselle, joka tekee tältä pohjalta esityksensä taloustoimikunnalle ja edustajistolle ylioppilaskunnan sääntöjen 38 :n mukaisesti taloudellisesti merkittävänä päätöksenä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Piia Kuosmanen. Neuvottelukunnan muita jäseniä ovat Matti Carpén, Kari Inkinen, Reija Väätäinen, Jarno Lappalainen ja Voitto Kangas. Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus; 3) todeta, että neuvottelukunta on velvollinen raportoimaan toiminnastaan edustajistolle kokouksessa 4/2013, jossa päätetään mahdollinen seuraava raportointiajankohta; 4) todeta, että tämä päätös on voimassa ensimmäiseen vuonna 2014 pidettävään edustajiston kokoukseen asti, jonka jälkeen asia on käsiteltävä uudelleen, ellei kauppaa ole tähän mennessä saatu toteutettua." 5) neuvottelukunta ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon edustajiston neuvotteluja koskeneen keskustelun. 3. Neuvottelukunnan työskentely Neuvottelukunta on nimittämisensä jälkeen kokoontunut täydessä kokoonpanossaan 9 kertaa: 19.3., 8.4., 25.4., 13.5., 27.8., 30.9., 3.10., sekä Varsinaisten kokousten lisäksi neuvottelukunnan jäsenet ovat kokoontuneet pienemmissä kokoonpanoissa sekä käyneet tarvittaessa tapaamisissa pienemmällä ryhmittymällä. Lisäksi neuvottelukunta on pitänyt toisiinsa yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse aina tarpeen niin vaatiessa. Ensimmäisessä kokouksessaan neuvottelukunta sopi neuvottelukunnan työskentelyn tavoitteista, toimintatavoista sekä aikataulusta. Näiden tavoitteiden määrittelyssä huomioitiin edustajiston antama ohjeistus. Lisäksi kartoitettiin Dipoli-talon käyttömahdollisuuksia, kuntoa ja neuvottelutilannetta yleensä sekä analysoitiin neuvottelukunnalle avoinna olevia vaihtoehtoja ja hyödyllisiä kontakteja. Työskentelyn ensisijaisena tavoitteena on ollut löytää Dipoli-talolle sellainen ostaja, joka on halukas kehittämään kiinteistöä alueen muuta kehitystä tukevaan suuntaan ja on valmis ostamaan kiinteistön sellaiseen hintaan, joka on ylioppilaskunnan talouden kannalta kestävä. Myöhemmissä kokouksissaan neuvottelukunta on analysoinut yhdessä vallitsevaa neuvottelutilannetta sekä päättänyt seuraavista toimenpiteistä. Kokousten ulkopuolella neuvottelukunnan jäsenet ovat valmistelleet neuvotteluissa tarvittavaa materiaalia sekä analysoineet neuvottelutilannetta.

3 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti E 5/ (5) 4. Myyntineuvottelut 4.1 Neuvottelutulos Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 9/2013 ( ) Aalto-yliopistokiinteistöjen :lle tekemän ostotarjouksen. Neuvotteluita kävivät pääsääntöisesti Piia Kuosmanen ja Reija Väätäinen. Taustatukena on toiminut koko muu neuvottelukunta. 4.2 Neuvotteluiden kulku Kiinteistöä myytiin ensisijaisesti Aalto-yliopiston pääosin omistamalle Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:lle. Neuvottelukunta keskusteli myös muista mahdollisista ostajaehdokkaista. Alkukeväästä tehtiin suullinen sopimus Aallon kanssa siitä, että Dipoli-kauppa saataisiin sovittua kesäkuun loppuun mennessä. Toukokuun alussa tilanne kuitenkin muuttui siten, että Aalto ilmoitti tarvitsevansa aikaa kesän yli syyskuuhun asti kiinteistökaupan valmisteluun. Neuvotteluissa Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:tä on edusti toimitusjohtaja Kari Kontturi. Koska Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n kaupan ehtona on ollut pitkäaikaisen vuokrasopimuksen solmiminen Aalto-yliopiston kanssa, olivat neuvotteluissa mukana myös Aalto-yliopiston edustajat. Aaltoyliopiston neuvottelijoina ovat olleet talousjohtaja Marianna Bom ja kampus- ja tilapalveluista Jarkko Leinonen. Myös rehtori Tuula Teeri osallistui osaan neuvotteluista. Yhteensä eri kokoonpanoilla käytäviä kauppaneuvotteluita käytiin vuoden 2013 aikana 11 kertaa. Toukokuussa 2013 käydyt neuvottelut olivat tunnustelevia ja niissä sovittiin mm kaupan kohteesta tehtävän taloudellisen, verotuksellisen ja juridisen due diligencen teettämisestä kaupan kohteesta. Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy teetti due diligencen Ernst & Young Oy:llä. Ylioppilaskunta toimitti pyynnöstä kattavan materiaalin Aalto-Yliopistokiinteistöille, joka edelleen toimitti materiaalin E&Y:lle. Toimeksianto annettiin kesäkuussa ja raportti kohteesta valmistui elokuussa Neuvottelut käynnistyivät toden teolla elo-syyskuussa, kun oli todettu, ettei mainituissa ddprosesseissa eikä myöskään teknisissä selvityksissä ilmennyt mitään rajoituksia kaupan teolle. Neuvottelussa , jossa paikalla olivat Kontturi, Leinonen ja Väätäinen, todettiin, että ddprosessi on valmis ja sen perusteella mm. kiinteistön kunnon osalta ei todettu yllätyksiä. Todettiin myös, että ostaja määrittelee kauppahinnan ja tekee indikatiivisen tarjouksen, kun asia on käsitelty päättävissä elimissä. Tällöin kävi myös ilmi, että hinnoitteluun vaikuttaa yliopiston maksimivuokra sekä suunnitellun remontin kustannusarvio. Neuvottelussa , jossa läsnä olivat Bom, Kontturi ja Väätäinen, kävi ilmi, että yliopiston hallitus oli käsitellyt asiaa kokouksessaan Tällöin todettiin, että uusi hintaindikaatio tulee selvästi alittamaan aikaisemmin esisopimuksessa esitetyn hinnan. Neuvottelussa kävi myös ilmi, ettei aikaisempaa, vuonna 2009 solmittua esisopimusta ollut koskaan käsitelty yliopiston hallituksessa. Seuraavassa neuvottelu olivat läsnä myös rehtori Tuula Teeri sekä Bom, Kontturi, Leinonen, Kuosmanen ja Väätäinen. Tässä neuvottelussa vastapuoli teki hyvin selväksi, ettei odotettavissa ole aikaisemman esisopimuksen mukaista tarjousta vaan siitä irtauduttiin. Vastapuolen käyttämät argumentit olivat seuraavat suorat lainaukset neuvottelusta:

4 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti E 5/ (5) yliopisto ei voi maksaa ylihintaa vaan markkinavuokraa esisopimuksen 10,5 m on fiktiivinen hinta. Tämän neuvottelun jälkeen Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy antoi ensimmäisen kirjallisen indikatiivisen tarjouksen kokonaisuudesta eli tontista ja kiinteistöyhtiöstä. Tarjouksen loppusumma oli 7,8 m maksuehdolla heti kaupan yhteydessä. Tämä neuvottelutulos esiteltiin edustajistolle kokouksessa 7/2013, Edustajisto kävi kokouksessa suljetun lähetekeskustelun asiasta ja ohjeisti neuvottelukuntaa jatkosta. Seuraavassa neuvottelussa , jossa olivat läsnä Bom, Kontturi, Kuosmanen ja Väätäinen, ilmaistiin vastapuolelle syvä pettymys saatuun tarjoukseen. Neuvottelussa myös kerrottiin, ettei kauppaa tule syntymään tähän tarjoushintaan ja pyydettiin uusi tarjous kiinteistöstä mahdollisimman pian. Tämän neuvottelun jälkeen rehtori Teeri toimitti uuden Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n päivitetyn indikatiivisen tarjouksen. Tarjouksen loppusumma oli nyt 8,4 m maksuehdolla heti kaupan yhteydessä. Neuvottelukunta kehotti vielä neuvottelijoita ilmaisemaan tyytymättömyytensä vastapuolelle tarjotusta hinnasta. Hallituksen puheenjohtaja Kuosmanen pyrki vaikuttamaan vastapuoleen useilla eri keskusteluilla mm. rehtorin kanssa. Taloustoimikunta käsitteli saatua indikatiivista tarjousta kokouksessaan Asiasta käytiin pitkä keskustelu. Taloustoimikunta päätti yksimielisesti tukea esitystä hyväksyä Aaltoyliopistokiinteistöjen antama viimeisin tarjous. Keskustelun jatkaminen ostajatahon kanssa tuotti kuitenkin vielä yhden päivitetyn tarjouksen, ja Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy toimitti kolmannen tarjouksen, jossa tarjottu hintaindikaatio oli 8,5 m. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 59/2013 ( ) ja päätti seuraavaa: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy ylioppilaskunnan saaman tarjouksen (liite 7.1) ja myy Kiinteistö Oy Jämeränjälki -nimisen kiinteistöyhtiön koko osakekannan sekä Espoon kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa no olevan tontin nro 3 ( Dipoli ) Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:lle. Lisäksi hallitus esittää edustajistolle, että se valtuuttaisi hallituksen ja talousjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan ylioppilaskunnan puolesta Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa. Tämän esityksen pohjalta Edustajisto käsitteli asian kokouksessaan ja päätti hyväksyä tarjouksen. 5. Kaupan loppuun saattaminen Kauppakirjaneuvotteluja ostajan eli Aalto-yliopistokiinteistöjen kanssa käytiin tammikuussa helmikuussa Kappakirjaneuvotteluita kävi ylioppilaskunnan puolesta talousjohtaja Reija Väätäinen. Ylioppilaskunta käytti neuvonantajanaan asianajaja Jukka Leinoa (Project Law Oy). Lisäksi Koy Jämeränjäljen hallituksen jäsenet (Carpén, Inkinen, Havia, Vatanen, Hiidenpalo ja Kuosmanen) olivat tilintarkastajan ohella informoituja kaupan etenemisestä.

5 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti E 5/ (5) Kaupat oli tarkoitus toteuttaa Kuitenkin sopimustekstin lopullinen muotoilu yhdessä hyväksyttyyn tasoon siirsi lopullisen kaupanteon pidettäväksi Kauppa toteutettiin kahdessa osassa. Ensin ylioppilaskunta myi Kiinteistö Oy Jämeränjälki Oy:n osakkeet hintaan Tämän jälkeen uusi omistaja nimitti yhtiölle uuden hallituksen. Tämän jälkeen Kiinteistö Oy Jämeränjälki osti ylioppilaskunnalta tontin hintaan Molemmat kaupat maksettiin heti sopimusten allekirjoituksen jälkeen ylioppilaskunnan tilille. Dipoli-talo ja sen alla sijaitseva tontti siirtyivät Aalto-yliopistokiinteistöjen omistukseen tällä kaupalla Ja valkeus, tieto ne valtaahan on, ei muistot, mi kauniilta näyttää.

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

Dnro 5/250/2008 PERUSESITE 18.2.2008

Dnro 5/250/2008 PERUSESITE 18.2.2008 Dnro 5/250/2008 PERUSESITE 18.2.2008 2 PERUSESITE 18.2.2008 Tämän Perusesitteen on laatinut Takoma Oyj (jäljempänä myös Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Yhtiön Osakkeet ovat

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 02/07 Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.3.2007 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi 4.7.2000

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2015 1 Yhtymähallitus 13.04.2015 Aika 13.04.2015 klo 08:30-11:50 Paikka Osallistujat Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4 / 2015 Aika torstai 23.4.2015 kello 16.30-17.52 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Pakilan seurakuntaneuvosto 2 / 2013 12.2.2013. varajäsen saapui kohdan 21 aikana

Pakilan seurakuntaneuvosto 2 / 2013 12.2.2013. varajäsen saapui kohdan 21 aikana Palosuontie 1 00660 Helsinki 09 2340 5500 pakila.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/pakila Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 2/ 2013 aika tiistaina klo 18.30 paikka Hyvän Paimenen kirkko, Paimensali,

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai 27.6.2013 klo 18.00-18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 14/2008

PÖYTÄKIRJA JT 14/2008 PÖYTÄKIRJA JT 14/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 5.8.2008 klo 8.30 10.55 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2011 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2011 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 97 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 98 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 99 Marsuddenin yksityistien peruskorjaus TEKNLTK 100 Sopimus n jätevesien johtamisesta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Syksy 2006 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Onnistuneet yrityskaupat sattumalla ei ole sijaa Prevestor Partners täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Haluamme tässä uutiskirjeessä jakaa kokemuksiamme

Lisätiedot