Taloudellisia selvityksiä edellytetään sekä ylläpitäjästä että ammattikorkeakoulusta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloudellisia selvityksiä edellytetään sekä ylläpitäjästä että ammattikorkeakoulusta."

Transkriptio

1 1 LIITE 2: TOIMILUPAHAKEMUKSEN TALOUDELLISET SELVITYKSET Taloutta koskevat tiedot pyritään esittämään sellaisessa muodossa ja sellaisella tarkkuudella, että niiden avulla voidaan arvioida/testata toimiluvan kohteena olevan ammattikorkeakoulutoiminnan elinkelpoisuus. Taloudellisia selvityksiä edellytetään sekä ylläpitäjästä että ammattikorkeakoulusta. 1 Ylläpitäjää koskevat tiedot Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa toimiluvan hakijan (ylläpitäjän) vahvistetut tilinpäätösasiakirjat päättyneeltä tilikaudelta. Mikäli hakijana on kunta, toimitetaan tilinpäätösasiakirjat tai vastaavat tiedot ammattikorkeakoulua koskien. Tilinpäätösasiakirjoilla tarkoitetaan tässä vahvistettua tasekirjaa kokonaisuudessaan. Lisäksi hakijan (ylläpitäjän) tulee esittää liitteen 1 kohdassa 5 - arvio ylläpitäjää koskevista merkittävistä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä ja niiden hallinnasta tarkastelukaudella kuvaus/suunnitelma sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä taloudelliset riippuvuudet ylläpitäjäosakeyhtiön osakkeen omistajatahoista tai kuntayhtymän omistamista yhtiöistä; erityisesti tiloja koskevat sopimukset sekä vuokrien määräytymisperusteet. - kuvauksella tarkoitetaan luetteloa keskeisistä asiakirjoista (vahvistamisajankohta), joissa sisäinen valvonta ja sen käytännöt on kuvattu. Yhtiöityvien ammattikorkeakoulujen osalta tulee esittää tiivistetty suunnitelma siitä, miten sisäinen valvonta tullaan järjestämään lukien yhtiöityvien ammattikorkeakoulujen osalta tulee toimittaa tilinpäätösasiakirjat päättyneeltä tilikaudelta. Tilinpäätösasiakirjoilla tarkoitetaan tässä vahvistettua tasekirjaa kokonaisuudessaan. Mikäli yhtiöityvän ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä on vuonna 2013 ollut kunta, toimitetaan tilinpäätösasiakirjat ainoastaan ammattikorkeakoulua koskien. Yhtiöityvien yhdistyvien ammattikorkeakoulujen osalta tulee toimittaa tilinpäätösasiakirjat päättyneeltä tilikaudelta kunkin nykyisen ylläpitäjän osalta. Tilinpäätösasiakirjoilla tarkoitetaan tässä vahvistettua tasekirjaa kokonaisuudessaan osakeyhtiönä aloittavan ammattikorkeakoulun nykyisten ylläpitäjien osalta tuotetaan vuosista 2012 ja 2013 ainoastaan taulukon 4 mukaiset eriytetyt ja yhdistellyt tai eriytetyt laskelmat ja vastaavat tunnusluvut. Nykyisten ylläpitäjien osalta ei tuoteta tunnuslukuarvioita vuosille , vaan tältä osin tunnusluvut esitetään osana liitteen 2 taulukkoa 4 koskien aloittavaa osakeyhtiötä. Ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriöllä tulee olla tiedot lukien toimilupaa hakevien ylläpitäjien taloudellisesta tilanteesta. Kokonaistarkastelun kannalta on kuitenkin tärkeää laatia vuosia kuvaavat laskelmat nykyisiä ylläpitäjiä koskien. Nämä laskelmat kuvaavat yhtiöityvän ammattikorkeakoulun aloitusta edeltävää tilannetta. Mikäli hakijalla (ylläpitäjä) on ammattikorkeakoulun lisäksi muuta toimintaa tai sitoumuksia, tulee ylläpitäjän antaa hakulomakkeen liitteen 1 kohdassa 5 yleiskuva ylläpitäjän taloudellisesta tilanteesta: arvio vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen kehityksestä ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä tarkastelukaudella lukuun ottamatta tilannetta, jossa ylläpitäjänä on kunta. Jos yksi ylläpitäjä hakee toimilupaa useammalle ammattikorkeakoululle, tulee kustakin ammattikorkeakoulusta jättää erillinen hakemus.

2 2 2 Ammattikorkeakoulutoimintaa koskevan laskennan lähtökohdat 2.1 Yleistä Esitettävissä laskelmissa laskennan kohteena tulee olla vain ammattikorkeakoulutoiminta, jolle toimilupaa haetaan. Tarkastelukauden muodostavat vuodet Tarkastelukauteen sisältyy erilaisia jaksoja: 1) Vuoden 2012 toteutuneet tiedot, joiden perusteella tehdään erikseen jäljempänä kuvatuissa tilanteissa tietojen eriyttämistä ja yhdistelyä. 2) Vuotta 2013 koskien ennusteet kuluvasta kaudesta ja tilinpäätöksestä eli ennusteeseen perustuva tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. 3) Uuden osakeyhtiön aloittava tase tai myöhemmin (siis epäjatkuvuuskohta, jos sellainen on tulossa.) 4) Skenaarioennusteet vuosille Selvitys kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta sekä niiden hallinnasta esitetään laskentataulukolla (taulukko 4 a tai 4 b), jonka osat ovat - tuloslaskelma - tase - rahoituslaskelma - talouden tunnusluvut Taulukko sisältää tarvittavat laskentakaavat. Tuloslaskelman ja taseen kaavat perustuvat ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodistoehdotuksen kaavoihin (liikekaava), joista käytetään tiivistettyä laskennan kannalta oleelliset rivit sisältävää mallia. Rahoituslaskelmassa käsitellään ainoastaan keskeisimmät kassavirtojen laskennan edellyttämät erät. Tavoitteena on linkittää kannattavuuden (tuloslaskelma) ja tulevien investointien sekä niiden rahoituksen (rahoituslaskelma) vaikutukset tase-ennusteisiin. Rahoituslaskelmaa ei laadita vuotta 2012 koskien. Rahoituslaskelmassa voidaan olettaa lyhytaikaisten saamisten ja velkojen olevan vuoden 2012 mukaiset koko tarkastelukauden ajan lukuun ottamatta yksityisten ammattikorkeakoulujen investointeihin liittyviä alv-saatavan muutoksia. Mikäli lyhytaikaisissa saamisissa ja/tai veloissa on oleellisia muutoksia, ne tuodaan esille liitteen 1 kohdan 5 talousanalyysissä ja esitetään samassa yhteydessä niillä korjatut tunnusluvut. Yksityisten ammattikorkeakoulujen vuosille ajoittuvien investointien alv-kompensaation maksuaika on 2 vuotta (esim investointien alv-kompensaatio maksetaan vuoden 2016 alussa) ja se tulee laskelmassa jakaa vuosittain suunniteltujen investointien perusteella lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen osaan. Näin ollen vuoden 2014 tilinpäätöksessä vuoden 2014 investointien alv-kompensaatio on vuoden 2014 tilinpäätöksessä pitkäaikainen saatava ja vuoden 2015 tilinpäätöksessä lyhytaikainen saatava. Tunnuslukujen laskennassa käytetään vakiintuneita laskentakaavoja. Mikäli ammattikorkeakoulun tiedot ovat osa kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöstä, tulee vuoden 2012 osalta laatia eriytetty tilinpäätös nk. pro forma laskelma (tuloslaskelma ja tase), joka tulee johtaa ylläpitäjän vahvistetusta tilinpäätöksestä. Eriyttämisen kohdistamisperiaatteet tulee dokumentoida. Eriyttämisessä tulee noudattaa olennaisuuden periaatetta. Edellä kuvatussa tapauksessa hyväksytyn tilintarkastajan (KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai yhteisö) tai JHTTtilintarkastajan (tai yhteisön) tulee varmentaa rehtorin ja talousjohtajan allekirjoittamat eriyttämislaskelmat erillisellä lausunnolla (ns. yleisluonteinen tarkastus). Vastaavasti yhdistyvien ammattikorkeakoulujen osalta hyväksytyn tilintarkastajan tai JHTT- tilintarkastajan tulee varmentaa erillisellä lausunnolla (ns. yleisluonteinen tarkastus) rehtorin ja talousjohtajan allekirjoittamat eriyttämislaskelmat ja niiden perusteella laaditut yhdistellyt laskelmat (tuloslaskelma vuodelta 2012 ja tase ) ikään kuin yhdistyminen olisi tapahtunut jo 2012.

3 3 Mikäli osakeyhtiömuodossa olevalla ammattikorkeakoululla on merkittävässä määrin muuta kuin ammattikorkeakoulutoimintaa, tulee sen laskennassa toimia edellä olevissa kappaleissa kuvatulla tavalla. Tuloslaskelman tulee sisältää ammattikorkeakoulun osuudet yhteisistä kuluista ja pääomakuluista (poistot ja rahoituskulut yms.) siten, kuin ne on kohdistettu ammattikorkeakoululle ylläpitäjän sisäisessä laskennassa. Pakolliset varaukset käsitellään kuten velka ja vapaaehtoiset varaukset kuten oma pääoma. Samoin mahdollinen kertynyt poistoero käsitellään oman pääoman ryhmässä. Taseen tulee sisältää ammattikorkeakoulun erilliset tase-erät, mahdolliset osuudet yhteisistä tase-eristä sekä oman pääoman erät. Siltä osin kuin tase-eriä ei ole suoraan kohdistettavissa ammattikorkeakoululle, tulee laskelmien kuvastaa sitä tämän hetkistä käsitystä, jonka mukaisesti ammattikorkeakoululle tullaan siirtämään varoja, velkoja ja omaa pääomaa yhtiön perustamisvaiheessa. Esimerkiksi, jos ammattikorkeakoulu tulee omistamaan toimitilansa, merkitään niiden arvo taseeseen. Vastaavasti, jos ammattikorkeakoulun toimitilat tullaan vuokraamaan nykyiseltä ylläpitäjältä, ei niitä merkitä ammattikorkeakoulun taseeseen. Mikäli hakemuksen kohteena olevien ammattikorkeakoulujen osalta on tiedossa yhtiöityminen/yhdistyminen kesken tarkastelukauden (esim ), tulee yhtiöityvän ammattikorkeakoulun tai potentiaalisten yhdistyvien ammattikorkeakoulujen esittää hakulomakkeen liitteen 1 kohdassa 2.4. yhteisesti laadittu arvio perusteluineen yhdistymisen toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä tunnuslukujen yleisestä kehityksestä. Taulukon laskelmat laaditaan koko tarkastelukaudelle kuitenkin sen tilanteen mukaan, joka vallitsee aloittamisvuonna eli esimerkiksi kuntayhtymänä tuolloin toimiva ammattikorkeakoulu laatii laskelmat, ikään kuin se toimisi kuntayhtymämuodossa vuoteen 2018 saakka. Kaikki hakijat esittävät toimiluvan kohteena olevan ammattikorkeakoulun taloutta koskevat tiedot liitteen 2 taulukon 4 mukaisesti. Tietojen tuotantotapa ja laskennan kokonaisuus vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Seuraavassa käydään läpi kukin erilainen laskentatilanne. 2.2 Laskentatilanteet ja toimitettavat laskelmat Toiminnassa oleva ammattikorkeakouluosakeyhtiö tai säätiö Ammattikorkeakouluosakeyhtiö, joka on laatinut osakeyhtiönä tilinpäätöksen vuodelta 2012 toimittaa laskelmat - tuloslaskelma ja tase vuodelta 2012 (liikekaavan mukainen tuloslaskelma) - ennustetiedot vuodelta 2013 (liikekaavan mukainen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) - ennusteet vuosille (liikekaavan mukainen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) Kuntayhtymä Kuntayhtymä, jonka toiminta koostuu ainoastaan ammattikorkeakoulutoiminnasta toimittavat laskelmat - tuloslaskelma ja tase vuodelta 2012 (liikekaavan mukainen tuloslaskelma) - ennustetiedot vuodelta 2013 (liikekaavan mukainen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) - ennusteet vuosille (liikekaavan mukainen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) Kuntayhtymä, jonka toiminta koostuu sekä ammattikorkeakoulutoiminnasta että muusta toiminnasta toimittaa ammattikorkeakoulutoimintaa koskevat laskelmat - eriyttämiseen perustuvat tuloslaskelma ja tase vuodelta 2012 (liikekaavan mukainen tuloslaskelma) - eriyttämiseen perustuvat ennustetiedot vuodelta 2013 (liikekaavan mukainen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma)

4 - eriyttämiseen perustuvat ennusteet vuosille (liikekaavan mukainen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) Yhtiöityvä ammattikorkeakoulu alusta lukien kuntayhtymästä tai muusta toimintamuodosta (kunta tai kunnallinen liikelaitos) muodostettava ammattikorkeakouluosakeyhtiö toimittaa laskelmat - eriyttämiseen perustuva tuloslaskelma ja tase vuodelta ennustetiedot vuodelta 2013: eriyttämiseen perustuvat liikekaavan mukainen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma - osakeyhtiön avaava tase (mahdolliset pääomituserät ja muut epäjatkuvuutta aiheuttavat tase-erät eriteltyinä) - ennusteet vuosille : eriyttämiseen perustuvat liikekaavan mukainen tuloslaskelma sekä avaavaan taseeseen perustuvat tase ja rahoituslaskelma Yhdistymisen tuloksena syntyvä ammattikorkeakoulu (kahden eri kuntayhtymän osat) Osakeyhtiö, joka muodostetaan kuntayhtymiin sisältyvistä ammattikorkeakouluista, toimittaa laskelmat - eriyttämiseen perustuvat yhdistyviä ammattikorkeakouluja koskeva yhdistetty tuloslaskelma ja tase vuodelta 2012 (liikekaavan mukainen tuloslaskelma) - ennustetiedot vuodelta 2013: eriyttämiseen perustuvat yhdistyviä ammattikorkeakouluja koskeva yhdistetty liikekaavan mukainen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma - osakeyhtiön avaava tase (mahdolliset pääomituserät ja muut epäjatkuvuutta aiheuttavat tase-erät eriteltyinä) - ennusteet vuosille : eriyttämiseen perustuvat yhdistyviä ammattikorkeakouluja koskeva liikekaavan mukainen tuloslaskelma sekä avaavaan taseeseen perustuvat tase ja rahoituslaskelma Yhdistymisen tuloksena syntyvä ammattikorkeakoulu (kaksi ammattikorkeakouluosakeyhtiötä tai osakeyhtiö ja säätiö) Osakeyhtiö, joka muodostetaan kahdesta toimivasta ammattikorkeakouluosakeyhtiöstä toimittaa laskelmat - yhdistyviä ammattikorkeakouluja koskeva yhdistetty tuloslaskelma ja tase vuodelta 2012 (liikekaavan mukainen tuloslaskelma) - ennustetiedot vuodelta 2013: yhdistyviä ammattikorkeakouluja koskeva yhdistetty liikekaavan mukainen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma - osakeyhtiön avaava tase (mahdolliset pääomituserät ja muut epäjatkuvuutta aiheuttavat tase-erät eriteltyinä) - ennusteet vuosille : yhdistämiseen perustuvat liikekaavan mukainen tuloslaskelma, sekä avaavaan taseeseen perustuvat tase ja rahoituslaskelma Uusi aloittava ammattikorkeakoulu Jos hakijana on taho, joka ei ole toiminut taikka jonka mikään omistaja- tai taustataho ei ole toiminut aiemmin ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä, toimilupaa haettaessa on asetuksen 25 :n 2 momentin kohtien 1-3 (soveltuvin osin) lisäksi selvitettävä: 1) arvio perustamis- ja käyttökustannuksista sekä rahoitussuunnitelma; ja 2) ammattikorkeakoulun toiminnan aloittamisaika. 2.3 Tunnusluvut, niiden tarkoitus ja laskentakaavat Vakavaraisuus kuvaa riskinsietokykyä ja pääomahuoltoa sekä investointien rahoittamista: - tunnuslukuna omavaraisuusaste, joka kertoo oman ja vieraan pääoman suhteen

5 5 - tunnuslukuna vieraan pääoman takaisinmaksuaika, joka kertoo velkojen suhteen toimintaan. Omavaraisuusaste= oikaistu oma pääoma/(oikaistun taseen loppusumma-saadut ennakot) x 100 Oikaistu oma pääoma= taseen oma pääoma + taseen tp-siirtojen kertymä eli poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset sekä muut mahdolliset oman pääoman lisäykset Vieraan pääoman takaisinmaksuaika= korollinen vieras pääoma/rahoitustulos Rahoitustulos= tuloslaskelman voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja (nettotulos) + poistot + arvonalennukset eli tulorahoitus rahoituslaskelmassa Maksuvalmius kuvaa kassan riittävyyttä ja kykyä huolehtia lyhytaikaisesta lisärahoituksesta: - tunnuslukuna quick ratio - tunnuslukuna kassan riittävyys päivinä Quick ratio= (kassa+muut lyhytaikaiset saamiset+lyhytaikainen alv-saatava)/(lyhytaikaiset velatlyhytaikaiset- saadut ennakkomaksut ) Kassan riittävyys (pv)= 365 pv x Kassa [Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset)/kassasta maksut tilikaudella Kassastamaksut tilikaudella= henkilöstökulut+toiminnan muut kulut+rahoituskulut Mikäli ammattikorkeakoululla tulee olemaan merkittävässä määrin vaihto-omaisuutta, tulee sen laskea myös current ratio- tunnusluku yleisesti hyväksytyn kaavan mukaisesti ja esittää tiedot liitteen 1 kohdassa 5. Kannattavuus kuvaa toiminnan tuottojen ja kulujen suhdetta. Toiminnan tuottojen tulee kattaa toiminnasta aiheutuvat kulut sekä turvata toiminnan kehittämisen rahoitus. - tunnusluku nettotulos-% - tunnusluku oman pääoman tuottoprosentti (ROE) - tunnusluku sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI) Nettotulos -%=100 x (tilikauden voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja/liikevaihto) Oman pääoman tuotto-% (ROE)= 100 x tilikauden voitto tai tappio/ oma pääoma keskimäärin Oma pääoma keskimäärin=tilikauden alun ja lopun oman pääoman keskiarvo Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)= 100 x (tilikauden voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja +rahoituskulut/sijoitettu pääoma keskimäärin Sijoitettu pääoma=oma pääoma+korolliset velat [lyhyt- ja pitkäaikaiset korolliset velat] Sijoitettu pääoma keskimäärin=tilikauden alun ja lopun sijoitetun pääoman keskiarvo Vuoden 2012 tunnusluvun laskennassa käytetään vuoden lopun pääomatietoja. 3 Laskentaoletukset Opetus- ja kulttuuriministeriö on toimittanut maaliskuussa 2013 yksikköhintarahoituksen ennusteen vuosille Ennusteeseen tulee lisätä yksityisten ammattikorkeakoulujen osalta alv-kompensaatiota 4,03% koko laskentakauden ajan siitä huolimatta, että laskentakaudelle ajoittuu kustannuspohjan tarkistus.

6 Esitettäviin lukuihin ei tehdä indeksikorjauksia. Suunnittelu tehdään siis vuoden 2013 tason kiintein hinnoin tuleville vuosille niin tulorahoituksen (yksikköhinnan) osalta kuin kustannusten osalta (ei inflaatio- eikä deflaatioolettamaa). Näin ollen tuottojen ja kulujen muutokset johtuvat ainoastaan toiminnallisista syistä. Liikevaihto eritellään laskelmissa - yksikköhintarahoitus - yksityisten ammattikorkeakoulujen alv-kompensaatio yksikköhintarahoituksessa - avustustuotot - muut tuotot Maksetut verot esitetään toiminnan muiden kulujen osana. Laskentaoletuksena on, että skenaariolaskelmissa vuosille ei sisälly satunnaisia eriä. Mikäli niitä kuitenkin olisi kokonaisuuden kannalta merkittävästi, niiden sisältö ja vaikutus talouteen eritellään liitteen 1 kohdassa 5. Vuosien 2012 ja 2013 tiedoissa esitetään omalla rivillään nettona liitteen 2 taulukossa 4. Alv-menot - tuloslaskelman kuluissa on lisärivi alv-menoille. - Investointien alv-palautus tehdään käyttöpääoman kautta, jos se on siirtymäkautena olennainen. Investointien alv-menot korvataan yksityisille ammattikorkeakouluille euro eurosta periaatteella vuosien osalta siten, että vuoden 2014 osalta palautus maksetaan vuonna 2016, 2015 menot vuonna 2017 ja 2016 menot vuonna Investointien alv-menot kirjataan syntymisvuotensa tilinpäätökseen alvsaatavaksi per alv-saatavat an pysyvät vastaavat. Maksatusvuonna tehdään kirjaus per kassa an alv-saatavat. Taulukossa on oma rivi alv-saatavalle. Ks. alv-saatavien jako pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin alv-saataviin kohta 2.1. Investoinnilla tarkoitetaan hyvän kirjanpitotavan mukaisesti taloushallintoa ohjaavissa asiakirjoissa määriteltyä aktivoitavia hankintoja. Taulukko 4: Haetun ammattikorkeakoulun tuloslaskelma, tase, tunnusluvut ja rahoituslaskelma erillisenä exceltaulukkona (4 a ja 4 b, taulukko 4 b sisältää sarakkeen avaavalle taseelle ). 6

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Matilda Blomqvist Opinnäytetyö Utbildningsprogrammet i företagsekonomi 2014 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Matilda Blomqvist Raportin nimi Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-538-4 (nid.) ISBN 978-952-213-539-1 (pdf)

Lisätiedot

YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy

YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Matti Arvola Paikka TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

L I I K E T A L O U S PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUKUJA

L I I K E T A L O U S PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUKUJA T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U L I I K E T A L O U S OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUKUJA Jaana Järvinen Liiketalouden koulutusohjelma tammikuu 2008

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy

PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy Kalle Holstila Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2013 ISBN 978-952-293-064-4 (nid.) ISBN 978-952-293-065-1

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Karita Ahvonen LT064 PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

1. Järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistaminen

1. Järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistaminen OKM/2/591/2015 2 (24) 1. Järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistaminen 1.1 Johdanto Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää toisen asteen koulutuksen järjestäjärakenteen uudistamisen. Uudistuksen

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2008

HTM-TUTKINTO 30.8.2008 1(20) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2008 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta ISBN 951-755-923-2 Suomen Kuntaliitto 2004 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO

Lisätiedot

1 asia kastieto.fi ASIAKASTIETO GROUP OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

1 asia kastieto.fi ASIAKASTIETO GROUP OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 1 asia kastieto.fi ASIAKASTIETO GROUP OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Asiakastieto Group Oyj Työpajankatu 10 A, PL 16, 00581 Helsinki Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki,asiakastieto 11 2(63) 5 isällysl u ettelo

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIEDONANTOJA 198 1994 MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIINA VIHTONEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot