Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle 13.12.2010"

Transkriptio

1 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle Johdanto Ylioppilaskunnan edustajisto on vuonna 2010 päättänyt, että toimitusjohtajan ja talousjohtajan (TJ-TJ) toimet erotetaan toisistaan. Samassa yhteydessä edustajisto päätti, että voitonjakoennusteen muodostukseen tulee saada läpinäkyvyyttä ja HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajan ei tule jatkossa toimia HYYn hallituksen jäsenenä, kuten se on 2000-luvun alussa toiminut. Kaksi viimeksi mainittua päätöstä pannaan toimeen vuoden 2011 alkuun mennessä ja TJ-TJ -toimien erottamisen valmistelun ensivaiheeseen perustettiin alustava työryhmä, johon kuuluivat Olli Nokso-Koivisto (työryhmän puheenjohtaja), Otto Bruun, Katri Korolainen-Virkajärvi, Mikko Kotola ja Hannu-Matias Nurmi. Raportti on kyseisen työryhmän työn pohjalta kirjoitettu. Raportin tarkoituksena on 1) esittää kysymyksiä, joihin tulisi löytää vastaus TJ-TJ-toimien eriyttämisprosessin yhteydessä, 2) pohtia omistajahallinnon kehitystarpeita suhteessa TJ-TJ-toimien eriyttämiseen sekä 3) esittää konkreettisia etenemisaskelia lähitulevaisuuteen. Raportin taustatyönä on haastateltu nykyistä pääsihteeriä Katariina Styrmania, talousjohtaja Heikki Häröä ja ylioppilaskunnan puheenjohtaja Maija Jäppistä sekä pitkäaikaista talousjohtajaa Tapio Kiiskistä. Problematiikka Ylioppilaskuntaa ja Yhtymää koossa pitäviä hallinnollisia rakenteita on viime vuosien aikana karsittu, niitä on pyritty selkiyttämään ja karsimaan päällekkäisyyksiä. Esimerkkeinä tällaisista toimenpiteistä ovat kiinteistöjohtokunnasta luopuminen sekä Unicafen ja Vanhan hallitusten yhdistäminen. Ylioppilaskunnan taloudellinen tilanne on lisännyt painetta omistajahallintoon liittyvien suorien ja epäsuorien kustannusten vähentämiseen. Omistajahallinto eli opiskelijoiden nimittäminen yritysten hallituksiin ja heidän toimimisensa omistamassaan yrityshallinnossa liittyy tiiviisti ajatukseen opiskelijalähtöisestä liiketoiminnasta (palveluiden tuottamiseen opiskelijoille). Opiskelijoiden tehtävä hallinnossa on 1) tuoda ylioppilaskunnan päättäjien näkemyksiä opiskelijoiden omistamaan yritystoimintaan 2) välittää tietoa yrityksen toiminnasta ylioppilaskunnan päättäjille 3) tuoda asiakkaan näkökulmaa hallintoon niissä yrityksissä, joissa tuotetaan palveluita opiskelijoille (Unicafe, Lyyra) Vaikka aikaisempi vahva opiskelijahallinto on saattanut olla tuloksen teon kannalta epätarkoituksenmukaista, on se yleisesti ottaen tähdännyt siihen, että ylioppilaskunnan ja Yhtymän taloutta tarkastellaan kokonaisuutena ja kahden organisaation välillä vallitsee luottamus. Tästä huolimatta ylioppilaskunnan kokonaistaloutta vakauttavia vaikeita taloudellisia päätöksiä, kuten toimintatalouden säästöjä, ei ole joidenkin arvioiden mukaan haluttu tai osattu riittävällä tavalla tehdä. Vaikeita päätöksiä tehtäessä on koettu, että lukujen kaltainen talous-toimitusjohtaja olisi tärkeä sisäinen ja yhdistävä toimija. Henkilöstö- ja toimintatapamuutokset sekä viime vuosien toimintakulttuurin kehittyminen ovat kuitenkin johtaneet tilanteisiin, joissa talousjohtajaa ei nähdä toimintatalouden sisäisenä toimijana, vaan monessa asiassa pikemminkin Ylioppilaskunnalle vieraan Yhtymän edustajana. Talousjohtajaa ei näin ole pidetty legitiiminä hahmona esittämään poliittisesti herkkäluontoisia säästöjä. Vaikka talousjohtaja vastaa nykyisin laajasti myös ylioppilaskunnan toimintataloudesta, on hän ajankäytön ja muiden syiden takia siirtänyt merkittävän osan valmisteluvallasta pääsihteerille tai delegoinut sitä alaisilleen. Näin ollen tarkastelua hankaloittaa että vastuu päätöksistä ja niiden valmisteluun käytännössä

2 käytetty työaika ja tieto kohtaavat hyvin vähän. Tämä johtaa jossain määrin imaginääriseen tilanteeseen, jossa luullaan ja uskotaan talousjohtajan johtavan jonkin asian valmistelua, kun sen tosiasiallinen valmistelu ja eteenpäin vienti tapahtuukin aivan toisten toimesta. Osin taloudellisten päätösten vaikeus voidaan johtaa organisaatiomalliin, jossa ei ole yhtä selkeää tahoa, joka taloudesta viime kädessä vastaa ja joka sitä hoitaa. Sekä pääsihteerin että toimitusjohtajan tätä raporttia varten kuvaamissa työnjakoanalyyseissä ilmeni monia tehtäviä, jotka ovat "käytännön syistä" asettuneet HYY Yhtymän toimitusjohtajalle, kiinteistöjohtajalle tai talousjohtajalle. Harvoin kuitenkin muistetaan, että näillä henkilöillä on organisaatiossa keskittymistä vaativa "rahan luomisen" tehtävä. Lisäksi he ovat ylioppilaskunnalle laskennallisesti erittäin kallista työvoimaa pyörittämään toimintatalouden puolen käytännön asioita. Nykyisessä tilanteessa asetetaan hyvin suuria vaatimuksia TJ-TJ:lle, jonka täytyy paitsi johtaa usean eri toimialan monialakonsernia, niin samaan aikaan toimia hyvin politisoituneella ylioppilaskuntakentällä. Yksi vahva peruste TJ-TJ-roolien eriyttämisprosessille onkin kysymys siitä, voidaanko löytää riittävän pätevä ja monipuolinen ihminen täyttämään näin isot saappaat. Vai onko tällainen malli aikaisemmin ollut mahdollinen vain koska ylioppilaskunta ja talousjohtaja henkilönä ovat päässeet kasvamaan yhdessä? Tällä hetkellä talousjohtajalle aseteltu mantteli koko ylioppilaskunnan ongelmienratkaisijana tuottaa lähinnä haittoja varsinaisen tehtävän hoitamiselle, koska hänen legitimiteettinsä ylioppilaskuntapäättäjien silmissä heikkenee yllä kuvatun ongelmallisen säästökeskustelun roolituksen myötä. Ylioppilaskunnassa vallitsee eräänlainen moraalikato - ylioppilaskunnan talous- ja henkilöstösuunnittelu on pehmeää, koska siitä ei viime kädessä vastaa kukaan, ainakaan niin suoraan kuin pitäisi. Kuvassa harmaa alue kuvaa toimijoita, jotka toimivat sekä Yhtymän että ylioppilaskunnan puolella. Heidän asemansa organisaatiossa on ollut perinteisesti tasapainottaa sekä tulostoiveita että ylioppilaskunnan kulujen nousupaineita. Vuoden 2006 jälkeisen Yhtymän tuloksentekokyvyn heikentymisen ja ylioppilaskunnan kulujen nousun seurauksena ollaan tilanteessa, jossa molemmilla puolilla toimijoilla on suuret paineet oman toiminnan kehittämiseen, jolloin omien huolien takaa ei välttämättä huomata toisen puolen ponnistuksia.

3 Toimenpiteet Osana organisaation kehitystä edustajisto on päättänyt eriyttää talousjohtajan ja toimitusjohtajan roolit toisistaan nykyisen talousjohtajan kauden päättyessä. Tarkoituksena on selventää roolijakoa ja toimintatalouden toimijoiden vastuita. Työryhmä pohti myös tämän linjauksen käytännön toteutusta. Jatkotoimenpiteet voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan: 1) ensisijaiset toimenpiteet, jotka tulisi tehdä joka tapauksessa sekä 2) toissijaiset, jotka vaativat vielä lisäharkintaa ja mahdollisesti sääntömuutoksia. Ensimmäisenä toimenpiteenä tulisi käydä talousjohtajan tehtäväkenttä läpi ja dokumentoida miten ja kuka kunkin tehtävän käytännössä hoitaa. Tämän selvityksen perusteella tulisi tehtäviä mahdollisesti priorisoida uudelleen ja vastuita selkiyttää. Toimenpiteiden tarkoituksena on toisaalta tuottaa Yhtymän toimivalle johdolle edellytykset ja kyky vastata liiketoiminnan nykyhetken haasteisiin niiden vaatimalla tavalla, sekä toisaalta selkiyttää ylioppilaskunnan toimijoiden vastuita, jotta vastuut ovat selkeästi määriteltyjä ja toimijoiden ymmärtämiä. Yksi selkeä tavoite on siirtää talousjohtaja-toimitusjohtajalle kuuluvien tehtävien näkyvää vetovastuuta selkeämmin ylioppilaskunnan sisälle, jossa kyseiset tehtävät käytännössä jo nyt tehdään. Näin sekä vapautetaan Yhtymäjohdon resursseja liiketoiminnan kehittämiseen, että selkiytetään ylioppilaskunnan toimijoille missä todellinen valmistelu ja vaikuttaminen tapahtuu. Työryhmä ehdottaa, että nykymalliselle TJ-TJ:lle kuuluvien tehtävien delegointia selkiytetään ja pitkään käytäntöinä olleita rakenteita mietitään uudelleen tai ne formalisoidaan, ja että niitä tässä yhteydessä tarkastellaan myös priorisoinnin näkökulmasta. Tarkoituksena on poistaa ne hallinnolliset käytännöt, joille ei nähdä selkeää tarvetta. Ensimmäisessä vaiheessa nämä muutokset tulee olla mahdollista tehdä ilman sääntömuutoksia, jotta mallin toimivuutta voidaan testata. Toimintatalous voi arvioida kokeiluvaiheen aikana, mitä uudelleenorganisointia tämä ylioppilaskunnan puolella edellyttää. Joissakin tapauksissa tämä saattaa vaatia joko talousjohtajan tai talouspäällikön valintaa, joka vastaa toiminnastaan suoraan joko ylioppilaskunnan hallitukselle tai sen pääsihteerille. Koska valtaosa ylioppilaskunnan kiinteistömassasta on suoraan ylioppilaskunnan omistuksessa, tulee Yhtymän toimitusjohtajalla olla edelleen formaali toimi myös ylioppilaskunnassa. Lisäksi koska ylioppilaskunnan omistaman kiinteistömassan merkitys kokonaistaloudelle on huomattavasti toimintatalouden merkitystä suurempi, voi HYYn talousjohtaja -nimitys kaikesta huolimatta olla myös tulevaisuudessa perusteltu. Tehtävien priorisoinnin jatkokehitys Mikäli aiemmassa kappaleessa kuvatut toimet tuntuvat oikeansuuntaisilta ja niitä halutaan viedä pidemmälle vielä selkeämpää roolijakoa kohti, voidaan seuraavia toimia harkita. Tehtävien priorisoinnissa tulee käydä nykyiset käytännöt kriittisesti läpi ja todeta, missä määrin ammattijohdon on tarkoituksenmukaista osallistua ylioppilaskunnan rutiinien pyörittämiseen. Ensimmäinen askel on dokumentoida Yhtymän johdon nykyisellään hoitamat tehtävät ja siirtää näitä systemaattisesti ylioppilaskunnan organisaation alle. Tämän jälkeen tulee valmistella sääntömuutos, jonka pyrkimyksenä on formalisoida työnjako ja vastuut ylioppilaskunnan taloudesta tarkoituksenmukaisella tavalla. Jo nykyisin vastuu ylioppilaskunnan toimintatalouden budjetista on ylioppilaskunnan toimintatalouden päättäjillä, eikä tätä vastuuta voi ulkoistaa. Sen sijaan on äärimmäisen tärkeää löytää toimintatapoja, joilla Yhtymä ja ylioppilaskunta viestivät tarpeistaan ja kyvystä täyttää toistensa tarpeet ja pitää yllä kokonaistaloudellista tasapainoa. Tarvitaan toimintamalli, jossa Yhtymän tuloutuksesta käyttörahastoon luodaan realistiset odotukset ylioppilaskunnan puolelle.

4 Jotta odotukset ja teot eivät ole irrallaan toisistaan, on tärkeää, että ylioppilaskunnan keskeiset päättäjät ovat myös Yhtymän puolella näkemässä, kuulemassa ja päättämässä, jotta he pystyvät toimintatalouden puolella perustelemaan Yhtymästä odotettavissa olevan voitonjaon realistisen määrän. Opiskelijaedustus on tae sille, että ylioppilaskunta ymmärtää ja hyväksyy voitonjaon tason ja määräytymisperustan. Siirryttäessä kohti vahvempaa tehtävien priorisointia tulee kontaktipintaa yhtymäjohdon kanssa kehittää esimerkiksi luomalla uusia toimintatapoja, jotta tahtomatta ei liu uttaisi kohti säätiömallista Yhtymää. Pisimmälle vietynä tämä malli tarkoittaa, että HYY haluaa eriyttää toimintatalouden ja kiinteistötalouden (HYY Yhtymän) henkilöstöhallinnon ja toimintatalouden talousvalmistelun ja mahdollisesti taloushallinnon. Suoria kustannusvaikutuksia tällä tuskin on, mutta saattaa toteutustavasta riippuen joko lisätä kokonaisuuden kustannuksia tai vähentää niitä. Noudattamalla tätä etenemissuuntaa ei automaattisesti oteta kantaa siihen, millainen HYY Yhtymä on ja minkälaista liiketoimintaa se harjoittaa. Linja tarkoittaa ennemminkin selvempää vastuujakoa toimintatalouden ja Yhtymän välillä, sekä selventää Yhtymän tulostavoitetta. Siirryttäessä kohti suurempaa tehtävien priorisointia on ylioppilaskunnan toimintatalouden puolella hyväksyttävä, että Yhtymä ei voi enää subventoida ylioppilaskunnan toimintatalouden kuluja tai auttaa operatiivisessa toiminnassa samassa mittakaavassa kuin aikaisemmin. Tällöin ylioppilaskunnan tarjoamat luontaiset kontaktit sidosryhmiin vaativat Yhtymän puolella enemmän hoitoa ja ylioppilaskunnan rooli palvelunostajana ja asiakkaana vahvistuu. Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia: Määritellään eri toimijoiden tehtävät ja priorisoidaan ne uudelleen. Tavoitteena on, että toimintatalous ottaa vastuulleen budjetin valmistelun ja osia hallintotehtävistä Toimintatalous päättää talousjohtajan toimintatalouteen kohdistuvien tehtävien uudelleenjaosta Toimintatalous konsultoi säännöstötoimikuntaa sääntömuutostarpeista Toimintatalous kehittää omaa organisaatiotaan vastaamaan uuden tilanteen asettamiin haasteisiin Käynnistetään uusia yhteydenpitomuotoja, joilla ylioppilaskunnan päättäjät kohtaavat Yhtymän johtoa (nykyistä mielekkäämmillä tavoilla) Vastattavat kysymykset: Kuinka vahvaa mandaattia Yhtymän hallituksen puheenjohtaja käyttää? (esitteleekö esimerkiksi asioita HYYH:lle tai edustajistolle?) Minkälainen rooli Yhtymän hallituksen puheenjohtajalla on suhteessa HYYH:een? Kuinka vahva rooli Yhtymän hallituksella on ylioppilaskunnassa? Minkälaisia rakenteita voidaan luoda, jotta hallituksen vaihtuessa vuosittain toimitusjohtajan luottamusasema säilyy vaillinaisesta tiedosta tai puutteellisesta kokemuksesta riippumatta? Säätiömalli [referenssiksi] Priorisointi voi ääritapauksessa johtaa siihen, että opiskelijoiden vaikutuskanavia karsitaan yhä enemmän ja ylioppilaskuntaomistajan kädenjäljellä nähdään yhä pienenevä rooli. Säätiömallissa Ylioppilaskunta näkee Yhtymän pelkästään tapana hallita omaisuutta ja Yhtymän olemassaolo perustuu täysin taloudellisen hyödyn maksimointiin. Koska äärimmäinen Yhtymän tuloksen priorisointi voi ilman selvää päätöstäkin johtaa ajan saatossa säätiömalliseen Yhtymään, tulee tämä malli pitää aina taustalla mielessä. Tämä malli ei olekaan ryhmän suosittama etenemissuunta, vaan se esitetään tässä jotta tällainen kehitys tunnistettaisiin ja siihen lipsumista tiedostamatta pystyttäisiin välttämään.

5 Mallissa ylioppilaskunta siirtyy holding-yhtiö -tyyppiseen omistamisen muotoon, jossa aktiivista opiskelijaomistajaohjausta ei enää ole. Tällöin hallintoa vähennetään voimakkaasti ja pyritään karsimaan omistajuuteen liittyvistä ajallisista ja rahallisista rasitteista. Yhtymän liiketoiminta keskittyy kiinteistöjen omistamiseen. Oletettavasti omistuksesta saatavat tulot kasvavat muutaman vuoden kuluessa. Tämä malli on lopullinen ja siitä paluuta entisen kaltaiseen Yhtymään on vaikea kuvitella. Tämän suunnan valitsemisella olisi suuri vaikutus siihen, mitä Yhtymä tekee ja miten se toimii. Voidaan nähdä, että kiinteistöjen omistamisen lisäksi ainoa toinen omaisuusmuoto tässä mallissa on arvopaperit. Tämä luonnollisesti tarkoittaisi radikaalisti kevyempää hallintoa. Säätiömalli ei ole vastakkainen priorisoinnille, vaan sen vastakohta on laaja ja merkittävältä osin opiskelijoihin liittyvää liiketoimintaa harjoittava Yhtymä. Välivaiheet tähän malliin siirryttäessä: Määritellään eri toimijoiden tehtävät ja priorisoidaan ne uudelleen. Tavoitteena on, että toimintatalous ottaa vastuulleen budjetin valmistelun ja osia hallintotehtävistä Toimintatalous ottaa vastuulleen kaikki tuki- ja muut toiminnot Yhtymästä ja järjestää organisaationsa uudelleen muutostarpeiden pohjalta Luovutaan kaikesta muusta paitsi kiinteistö-, sijoitus- ja hostel-liiketoiminnasta Painotetaan asiantuntijajäsenten roolia Yhtymän omistajahallinnossa Karsitaan opiskelijaedustajien määrää omistajahallinnossa Karsitaan omistajahallinnon elinten määrää Asetetaan Yhtymälle selvät tulostavoitteet Erityisesti huomioitavaa on, että jatkamalla viime vuosina hieman aloitettua virtaviivaistamista, säästämistä ja heikentämistä päädymme ennen pitkään säätiömallin kaltaiseen tilanteeseen. Kysymyksiä jatkoa ajatellen Sen lisäksi, että toimintatalouden puolella tulee miettiä omia kehityspolkuja sisäisessä työnjaossa, tulisi samanaikaisesti jatkaa työtä omistajahallinnon kehittämisessä. Kysymyksiä jatkoon: Miten opiskelijapäättäjien keskuudessa kehitetään Yhtymän tuntemusta ja taloudellista osaamista? Miten Yhtymän ja toimintatalouden keskinäisen vuorovaikutuksen tulisi jatkossa toimia, miten rakennetaan luottamusta ja miten hankalista asioista neuvotellaan? Kuka on päävastuussa siitä, että Yhtymässä näkyy omistajan kädenjälki? Miten tämä varmistetaan? Määritellään Yhtymähallituksen puheenjohtajan, Yhtymähallituksen muiden jäsenten, Ylioppilaskunnan hallituksen ja talousjohtajan tehtävät Miten vakavissa epäluottamustilanteissa vältetään asioiden kärjistyminen ja miten tilanteet ratkaistaan? Miten erotetaan toisistaan omistajahallinnon palkitseminen ja luottamuksen kehittämiseen tarkoitettu toiminta? Miten omistaja ottaa vastuun omistajahallinnosta? Miten mahdollinen vellova kritiikki omistajahallinnossa saadaan tuotua keskusteluun, jotta päätöksen tekijät ja johtajisto kuulisivat erimielisyydet ja niiden syyt mahdollisimman lähellä lähdettä?

6 Nykyisten sääntömääräisten talousjohtajan tehtävien mahdollinen uusjako Johtaa toimintatalouden talousosastoa Huolehtia ylioppilaskunnan taloudellisesta toiminnasta ja voimavaroista *8 *8 Valmistella ylioppilaskunnan kiinteistötalouden omistajastrategia ja valvoa sen toteuttamista *1 Huolehtia ylioppilaskunnan toimintatalouden kehyslaskelman, talousarvion ja lisätalousarvioiden laatimisesta ja seurannasta Johtaa ylioppilaskunnan taloudellisen toiminnan kannalta merkittävien hankkeiden suunnittelua ja valvoa niiden toimeenpanoa *2 Huolehtia rahoitussuunnittelusta ja tarvittavan rahoituksen hankkimisesta Huolehtia ylioppilaskunnan kannalta merkittävien sopimusten ja muiden oikeustoimien valmistelusta Johtaa henkilöstöhallinnon toimeenpanoa Seurata niiden organisaatioiden taloutta, joiden jäsen, säätäjä tai osakas ylioppilaskunta on Huolehtia esittelystä kiinteistöhallituksessa, kiinteistöjohtokunnassa ja ylioppilaskunnan hallituksen talousjohtokunnassa *3 Huolehtia muista ylioppilaskunnan hallituksen määräämistä tehtävistä *4 Rahaliikenne: Maksatuksesta vastaa talousjohtaja Ylioppilaskunnan hallitus ja talousjohtaja voivat päättää menon hyväksymisoikeuden delegoinnista *5 Hallituksen hyväksymän tilinpäätöksen allekirjoittavat hallitus ja talousjohtaja *6 Sisäinen tarkastus: Tarkastus voidaan antaa talousjohtajan, sisäisen tarkastajan tai talousjohtokunnan keskuudestaan määräämien henkilöiden yhdessä talousjohtajan tai sisäisen tarkastajan kanssa tehtäväksi *7 Toimintatalous TJ / TJ-TJ Yha pj/hane pj HYYH *8 *8 *8 *8 TJK YHa 1: Hane-pj yhdessä YHa-pj:n kanssa valmistelee omstran edustajistolle jo nyt 2: Merkittävät hankkeet on riskienhallinnan näkökulmasta mielekästä sijoittaa yritystoiminnan puolelle. Esimerkkeinä Lyyra ja kolmas ylioppilastalo. 3: Taloudellisen valmisteluvallan siirtyessä talousjohtaja-toimitusjohtajalta puhtaasti toimintatalouden puolelle on mielekästä, että toimintataloudesta vastaava henkilö toimii esittelijänä TJK:ssa. TJ vastaa esittelystä Kiinteistöhallituksessa. 4: Kohta ei merkityksellinen - HYYH jakaa valtaansa ja erillistehtäviä näkemyksensä mukaisesti 5: Kohta voidaan poistaa säännöistä, HYYH jakaa valtaansa toistaispäätöksellä 6: HYYH allekirjoittaa kaikki tilinpäätökset. PS allekirjoittaa toimintatalouden tilinpäätöksen. TJ allekirjoittaa Kiinteistötalouden tilinpäätöksen. 7: Sisäinen tarkastus on ulkoistettu tilintarkastusyhteisölle 8: Ylioppilaskunta harjoittaa kiinteistötaloudessaan kiinteistötoimintaa ja sijoitustoimintaa, tekee näihin liittyviä merkittäviä sopimuksia ja kuuluu organisaatioihin (esim. vasta perustettu vastuullisen sijoittamisen yhdistystä) On huomioitavaa, että suuri osa tehtävistä on jo käytännössä jakautunut tämän taulukon mukaan, vaikkakin sääntöjen mukaan kaikki vastuu näistä kuuluu talousjohtajalle. Työryhmän puolesta, Helsingissä Olli Nokso-Koivisto työryhmän puheenjohtaja

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501

Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006 Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Käsite Corporate Governance = Yrityksen hallinnan kehittäminen, siten että omistajuutta

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAY:N TOIMINTA JA SEN PERUSTA 4 1.1 RAY:n asema 4 1.2 RAY:n tehtävä 5 1.3 RAY:n päämäärät 5 1.4 RAY:n ydintoiminnat 5 1.4.1 Rahapelitoiminta

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO 1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO AINEJÄRJESTÖSSÄ Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KOKOUS vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta SHAK.fi - isännöitsijän tehtävät Hallinnolliset tehtävät Kokoukset - Isännöitsijä hoitaa taloyhtiöiden hallituksen kokousten ja yhtiökokousten käytännön järjestelyt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Osuuskunnan Hyvä Hallintohenkilö HH-valmennus

Osuuskunnan Hyvä Hallintohenkilö HH-valmennus Osuuskunnan Hyvä Hallintohenkilö HH-valmennus PI-johtamiskoulu 28. 29.10. ja 2.-3.12.2015 Aika Jakso I: 28. - 29.10.2015 Jakso II: 2.- 3.12.2015 Paikka Eerikkilän Urheiluopisto, Forssa Kylpylähotelli Caribia,

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Esityksen sisältö Tiivistelmä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu oy:n tarkoitus Yhteistyön tilanne Kehityspolku Yhtiö ja sen hallinto 1 Tiivistelmä Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja

MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja TOIMIVALTASUHTEET YHTIÖKOKOUS Ylin päättävä elin Yhtiöjärjestyksen ja lain mukaiset asiat Laajakantoiset asiat Hallituksen valitseminen

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Yleistä Kehityskeskustelut ovat yksi suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen väline. Näitä keskusteluja esimiehen ja alaisen välillä kutsutaan myös tavoite-, tulos-, arviointi-,

Lisätiedot

AYY hallinto- ja talousohjesääntö. Sisällysluettelo

AYY hallinto- ja talousohjesääntö. Sisällysluettelo Sisällysluettelo I Soveltamisala ja yleistä... 1 II Ylioppilaskunnan toimielimet ja henkilöstö... 1 III Aatteellinen toiminta... 2 IV Talous... 3 V Kunniavaltuuskunta... 5 VI Jatkuvuustoimikunta... 5 VII

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

YLIOPISTOLAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVAT. Johtaja Anita Lehikoinen Kuopio 29.8.2007

YLIOPISTOLAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVAT. Johtaja Anita Lehikoinen Kuopio 29.8.2007 YLIOPISTOLAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVAT Johtaja Anita Lehikoinen Kuopio 29.8.2007 JOHDANNOKSI Hallitusohjelman mukaisesti yliopistojen oikeudellinen asema uudistetaan tavoitteena kaikkien yliopistojen

Lisätiedot

23.5.2014, Naantali. Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen

23.5.2014, Naantali. Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen 23.5.2014, Naantali Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen Mikko Wirén Toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oy Antti Lahti Kuntayhtymäjohtaja, SASKY Toivon että nyt kehitettäisiin vaihtoehtoja, tutkittaisiin ja vertailtaisiin

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT 2020 Työeläkekuntoutus Työntekijän eläkelain mukaan vakuutetulla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, jos sairaus aiheuttaa hänelle uhkan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 Linnea2-konsortio 2010 Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 1. Määritelmät Nämä säännöt liittyvät sopimukseen Linnea2-konsortiosta, 12.3.2010. Konsortiosopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot (sopimuksen

Lisätiedot

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015:

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015: Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen sekä Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Lisätiedot

Saarikan muutosprosessi seitsemästä organisaatiosta soteksi

Saarikan muutosprosessi seitsemästä organisaatiosta soteksi Saarikan muutosprosessi seitsemästä organisaatiosta soteksi n ja Saarikan esittely Fuusion toteutus Kokemuksia Mikael Palola ja Saarikka Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi järjestää palvelut

Lisätiedot

Kaavio 1. Jäsenmäärän kehitys 1990-2016

Kaavio 1. Jäsenmäärän kehitys 1990-2016 Sivu 1 / 6 Liittokokous 23. 24.11.2012 Tampereen yliopisto, Kalevantie 4, Tampere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2014-2016

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SAATE YDINTOIMINTA-ALUEMALLIIN 1 Jäke-ryhmän toimeksiantona on ollut määrittää OLL:n ydintoiminta-alueet.

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy hallituksen puheenjohtaja, Suomen Isännöintiliitto ry Taloyhtiön toimielinten roolijako

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 Mikä mies? Heimo Juhani Aho, s. 9.4.1949, Tampere Ylioppilas, Kalevan yhteiskoulu 1968 Dipl.ekonomi,

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 4/

KOKOUSKUTSU 4/ 22.4.2016 Sivu 1(5) KOKOUSKUTSU 4/2016 21.4.2016 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 27.4.2016, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 Laillisuus

Lisätiedot

Taloushallinnon uusi rooli

Taloushallinnon uusi rooli Taloushallinnon uusi rooli Valtio Expo 2009 Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintähallinnon controller 7.5.2009 marja.heikkinen-jarnola@lvm.fi 1 Taloushallinnon rutiinit palvelukeskukseen entä

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015 Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015 Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi tämän vuoden tammi- ja helmikuun

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 131/54/03

Tiivistelmä Dno: 131/54/03 Tiivistelmä Dno: 131/54/03 Tarkastus kohdistui yhteiskunnallista erityisintressiä omaavien valtionyhtiöiden omistajaohjaukseen. Tarkastuksessa keskityttiin vastuuministeriön ja yhtiön hallituksen rooliin

Lisätiedot

Mitä priorisoinnilla tarkoitetaan?

Mitä priorisoinnilla tarkoitetaan? Johanna Lammintakanen FT Ma. professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Mitä priorisoinnilla tarkoitetaan? Terveydenhuollon priorisointi Käsitteestä: Mistä on kyse? Muutama ajatus ilmiöstä Keskustelun,

Lisätiedot

Hallituksen työjärjestys

Hallituksen työjärjestys Hallituksen työjärjestys 1. Yleistä Hallitus toimii voimassa olevan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Hallituksen toimintaa säätelevät erityisesti osakeyhtiölaki (kuntalaki),

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN SMTS 20.11.2013 Tina Wessman Eettinen asiamies tina@romedia.fi Aiheita tänään: Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN:in toimintaa ohjaava säännöstö Käsittelyprosessi

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Miksi Uusi Kunta? Jyrki Myllyvirta 9.10.2009

Miksi Uusi Kunta? Jyrki Myllyvirta 9.10.2009 Miksi Uusi Kunta? Jyrki Myllyvirta 9.10.2009 Miksi päijäthämäläisten tulee olla innostuneita Uudesta Kunnasta? 1. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yleiset perusteet 2. Lisäperusteita kuntarajojen purkuun

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen Järvityöryhmän II kokous 13.1.2014 Nuorisokeskus Oivanki Ensimmäisessä kokouksessa keskusteltua Pysyvän järvien hoidon ja kunnostuksen

Lisätiedot