Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle 13.12.2010"

Transkriptio

1 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle Johdanto Ylioppilaskunnan edustajisto on vuonna 2010 päättänyt, että toimitusjohtajan ja talousjohtajan (TJ-TJ) toimet erotetaan toisistaan. Samassa yhteydessä edustajisto päätti, että voitonjakoennusteen muodostukseen tulee saada läpinäkyvyyttä ja HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajan ei tule jatkossa toimia HYYn hallituksen jäsenenä, kuten se on 2000-luvun alussa toiminut. Kaksi viimeksi mainittua päätöstä pannaan toimeen vuoden 2011 alkuun mennessä ja TJ-TJ -toimien erottamisen valmistelun ensivaiheeseen perustettiin alustava työryhmä, johon kuuluivat Olli Nokso-Koivisto (työryhmän puheenjohtaja), Otto Bruun, Katri Korolainen-Virkajärvi, Mikko Kotola ja Hannu-Matias Nurmi. Raportti on kyseisen työryhmän työn pohjalta kirjoitettu. Raportin tarkoituksena on 1) esittää kysymyksiä, joihin tulisi löytää vastaus TJ-TJ-toimien eriyttämisprosessin yhteydessä, 2) pohtia omistajahallinnon kehitystarpeita suhteessa TJ-TJ-toimien eriyttämiseen sekä 3) esittää konkreettisia etenemisaskelia lähitulevaisuuteen. Raportin taustatyönä on haastateltu nykyistä pääsihteeriä Katariina Styrmania, talousjohtaja Heikki Häröä ja ylioppilaskunnan puheenjohtaja Maija Jäppistä sekä pitkäaikaista talousjohtajaa Tapio Kiiskistä. Problematiikka Ylioppilaskuntaa ja Yhtymää koossa pitäviä hallinnollisia rakenteita on viime vuosien aikana karsittu, niitä on pyritty selkiyttämään ja karsimaan päällekkäisyyksiä. Esimerkkeinä tällaisista toimenpiteistä ovat kiinteistöjohtokunnasta luopuminen sekä Unicafen ja Vanhan hallitusten yhdistäminen. Ylioppilaskunnan taloudellinen tilanne on lisännyt painetta omistajahallintoon liittyvien suorien ja epäsuorien kustannusten vähentämiseen. Omistajahallinto eli opiskelijoiden nimittäminen yritysten hallituksiin ja heidän toimimisensa omistamassaan yrityshallinnossa liittyy tiiviisti ajatukseen opiskelijalähtöisestä liiketoiminnasta (palveluiden tuottamiseen opiskelijoille). Opiskelijoiden tehtävä hallinnossa on 1) tuoda ylioppilaskunnan päättäjien näkemyksiä opiskelijoiden omistamaan yritystoimintaan 2) välittää tietoa yrityksen toiminnasta ylioppilaskunnan päättäjille 3) tuoda asiakkaan näkökulmaa hallintoon niissä yrityksissä, joissa tuotetaan palveluita opiskelijoille (Unicafe, Lyyra) Vaikka aikaisempi vahva opiskelijahallinto on saattanut olla tuloksen teon kannalta epätarkoituksenmukaista, on se yleisesti ottaen tähdännyt siihen, että ylioppilaskunnan ja Yhtymän taloutta tarkastellaan kokonaisuutena ja kahden organisaation välillä vallitsee luottamus. Tästä huolimatta ylioppilaskunnan kokonaistaloutta vakauttavia vaikeita taloudellisia päätöksiä, kuten toimintatalouden säästöjä, ei ole joidenkin arvioiden mukaan haluttu tai osattu riittävällä tavalla tehdä. Vaikeita päätöksiä tehtäessä on koettu, että lukujen kaltainen talous-toimitusjohtaja olisi tärkeä sisäinen ja yhdistävä toimija. Henkilöstö- ja toimintatapamuutokset sekä viime vuosien toimintakulttuurin kehittyminen ovat kuitenkin johtaneet tilanteisiin, joissa talousjohtajaa ei nähdä toimintatalouden sisäisenä toimijana, vaan monessa asiassa pikemminkin Ylioppilaskunnalle vieraan Yhtymän edustajana. Talousjohtajaa ei näin ole pidetty legitiiminä hahmona esittämään poliittisesti herkkäluontoisia säästöjä. Vaikka talousjohtaja vastaa nykyisin laajasti myös ylioppilaskunnan toimintataloudesta, on hän ajankäytön ja muiden syiden takia siirtänyt merkittävän osan valmisteluvallasta pääsihteerille tai delegoinut sitä alaisilleen. Näin ollen tarkastelua hankaloittaa että vastuu päätöksistä ja niiden valmisteluun käytännössä

2 käytetty työaika ja tieto kohtaavat hyvin vähän. Tämä johtaa jossain määrin imaginääriseen tilanteeseen, jossa luullaan ja uskotaan talousjohtajan johtavan jonkin asian valmistelua, kun sen tosiasiallinen valmistelu ja eteenpäin vienti tapahtuukin aivan toisten toimesta. Osin taloudellisten päätösten vaikeus voidaan johtaa organisaatiomalliin, jossa ei ole yhtä selkeää tahoa, joka taloudesta viime kädessä vastaa ja joka sitä hoitaa. Sekä pääsihteerin että toimitusjohtajan tätä raporttia varten kuvaamissa työnjakoanalyyseissä ilmeni monia tehtäviä, jotka ovat "käytännön syistä" asettuneet HYY Yhtymän toimitusjohtajalle, kiinteistöjohtajalle tai talousjohtajalle. Harvoin kuitenkin muistetaan, että näillä henkilöillä on organisaatiossa keskittymistä vaativa "rahan luomisen" tehtävä. Lisäksi he ovat ylioppilaskunnalle laskennallisesti erittäin kallista työvoimaa pyörittämään toimintatalouden puolen käytännön asioita. Nykyisessä tilanteessa asetetaan hyvin suuria vaatimuksia TJ-TJ:lle, jonka täytyy paitsi johtaa usean eri toimialan monialakonsernia, niin samaan aikaan toimia hyvin politisoituneella ylioppilaskuntakentällä. Yksi vahva peruste TJ-TJ-roolien eriyttämisprosessille onkin kysymys siitä, voidaanko löytää riittävän pätevä ja monipuolinen ihminen täyttämään näin isot saappaat. Vai onko tällainen malli aikaisemmin ollut mahdollinen vain koska ylioppilaskunta ja talousjohtaja henkilönä ovat päässeet kasvamaan yhdessä? Tällä hetkellä talousjohtajalle aseteltu mantteli koko ylioppilaskunnan ongelmienratkaisijana tuottaa lähinnä haittoja varsinaisen tehtävän hoitamiselle, koska hänen legitimiteettinsä ylioppilaskuntapäättäjien silmissä heikkenee yllä kuvatun ongelmallisen säästökeskustelun roolituksen myötä. Ylioppilaskunnassa vallitsee eräänlainen moraalikato - ylioppilaskunnan talous- ja henkilöstösuunnittelu on pehmeää, koska siitä ei viime kädessä vastaa kukaan, ainakaan niin suoraan kuin pitäisi. Kuvassa harmaa alue kuvaa toimijoita, jotka toimivat sekä Yhtymän että ylioppilaskunnan puolella. Heidän asemansa organisaatiossa on ollut perinteisesti tasapainottaa sekä tulostoiveita että ylioppilaskunnan kulujen nousupaineita. Vuoden 2006 jälkeisen Yhtymän tuloksentekokyvyn heikentymisen ja ylioppilaskunnan kulujen nousun seurauksena ollaan tilanteessa, jossa molemmilla puolilla toimijoilla on suuret paineet oman toiminnan kehittämiseen, jolloin omien huolien takaa ei välttämättä huomata toisen puolen ponnistuksia.

3 Toimenpiteet Osana organisaation kehitystä edustajisto on päättänyt eriyttää talousjohtajan ja toimitusjohtajan roolit toisistaan nykyisen talousjohtajan kauden päättyessä. Tarkoituksena on selventää roolijakoa ja toimintatalouden toimijoiden vastuita. Työryhmä pohti myös tämän linjauksen käytännön toteutusta. Jatkotoimenpiteet voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan: 1) ensisijaiset toimenpiteet, jotka tulisi tehdä joka tapauksessa sekä 2) toissijaiset, jotka vaativat vielä lisäharkintaa ja mahdollisesti sääntömuutoksia. Ensimmäisenä toimenpiteenä tulisi käydä talousjohtajan tehtäväkenttä läpi ja dokumentoida miten ja kuka kunkin tehtävän käytännössä hoitaa. Tämän selvityksen perusteella tulisi tehtäviä mahdollisesti priorisoida uudelleen ja vastuita selkiyttää. Toimenpiteiden tarkoituksena on toisaalta tuottaa Yhtymän toimivalle johdolle edellytykset ja kyky vastata liiketoiminnan nykyhetken haasteisiin niiden vaatimalla tavalla, sekä toisaalta selkiyttää ylioppilaskunnan toimijoiden vastuita, jotta vastuut ovat selkeästi määriteltyjä ja toimijoiden ymmärtämiä. Yksi selkeä tavoite on siirtää talousjohtaja-toimitusjohtajalle kuuluvien tehtävien näkyvää vetovastuuta selkeämmin ylioppilaskunnan sisälle, jossa kyseiset tehtävät käytännössä jo nyt tehdään. Näin sekä vapautetaan Yhtymäjohdon resursseja liiketoiminnan kehittämiseen, että selkiytetään ylioppilaskunnan toimijoille missä todellinen valmistelu ja vaikuttaminen tapahtuu. Työryhmä ehdottaa, että nykymalliselle TJ-TJ:lle kuuluvien tehtävien delegointia selkiytetään ja pitkään käytäntöinä olleita rakenteita mietitään uudelleen tai ne formalisoidaan, ja että niitä tässä yhteydessä tarkastellaan myös priorisoinnin näkökulmasta. Tarkoituksena on poistaa ne hallinnolliset käytännöt, joille ei nähdä selkeää tarvetta. Ensimmäisessä vaiheessa nämä muutokset tulee olla mahdollista tehdä ilman sääntömuutoksia, jotta mallin toimivuutta voidaan testata. Toimintatalous voi arvioida kokeiluvaiheen aikana, mitä uudelleenorganisointia tämä ylioppilaskunnan puolella edellyttää. Joissakin tapauksissa tämä saattaa vaatia joko talousjohtajan tai talouspäällikön valintaa, joka vastaa toiminnastaan suoraan joko ylioppilaskunnan hallitukselle tai sen pääsihteerille. Koska valtaosa ylioppilaskunnan kiinteistömassasta on suoraan ylioppilaskunnan omistuksessa, tulee Yhtymän toimitusjohtajalla olla edelleen formaali toimi myös ylioppilaskunnassa. Lisäksi koska ylioppilaskunnan omistaman kiinteistömassan merkitys kokonaistaloudelle on huomattavasti toimintatalouden merkitystä suurempi, voi HYYn talousjohtaja -nimitys kaikesta huolimatta olla myös tulevaisuudessa perusteltu. Tehtävien priorisoinnin jatkokehitys Mikäli aiemmassa kappaleessa kuvatut toimet tuntuvat oikeansuuntaisilta ja niitä halutaan viedä pidemmälle vielä selkeämpää roolijakoa kohti, voidaan seuraavia toimia harkita. Tehtävien priorisoinnissa tulee käydä nykyiset käytännöt kriittisesti läpi ja todeta, missä määrin ammattijohdon on tarkoituksenmukaista osallistua ylioppilaskunnan rutiinien pyörittämiseen. Ensimmäinen askel on dokumentoida Yhtymän johdon nykyisellään hoitamat tehtävät ja siirtää näitä systemaattisesti ylioppilaskunnan organisaation alle. Tämän jälkeen tulee valmistella sääntömuutos, jonka pyrkimyksenä on formalisoida työnjako ja vastuut ylioppilaskunnan taloudesta tarkoituksenmukaisella tavalla. Jo nykyisin vastuu ylioppilaskunnan toimintatalouden budjetista on ylioppilaskunnan toimintatalouden päättäjillä, eikä tätä vastuuta voi ulkoistaa. Sen sijaan on äärimmäisen tärkeää löytää toimintatapoja, joilla Yhtymä ja ylioppilaskunta viestivät tarpeistaan ja kyvystä täyttää toistensa tarpeet ja pitää yllä kokonaistaloudellista tasapainoa. Tarvitaan toimintamalli, jossa Yhtymän tuloutuksesta käyttörahastoon luodaan realistiset odotukset ylioppilaskunnan puolelle.

4 Jotta odotukset ja teot eivät ole irrallaan toisistaan, on tärkeää, että ylioppilaskunnan keskeiset päättäjät ovat myös Yhtymän puolella näkemässä, kuulemassa ja päättämässä, jotta he pystyvät toimintatalouden puolella perustelemaan Yhtymästä odotettavissa olevan voitonjaon realistisen määrän. Opiskelijaedustus on tae sille, että ylioppilaskunta ymmärtää ja hyväksyy voitonjaon tason ja määräytymisperustan. Siirryttäessä kohti vahvempaa tehtävien priorisointia tulee kontaktipintaa yhtymäjohdon kanssa kehittää esimerkiksi luomalla uusia toimintatapoja, jotta tahtomatta ei liu uttaisi kohti säätiömallista Yhtymää. Pisimmälle vietynä tämä malli tarkoittaa, että HYY haluaa eriyttää toimintatalouden ja kiinteistötalouden (HYY Yhtymän) henkilöstöhallinnon ja toimintatalouden talousvalmistelun ja mahdollisesti taloushallinnon. Suoria kustannusvaikutuksia tällä tuskin on, mutta saattaa toteutustavasta riippuen joko lisätä kokonaisuuden kustannuksia tai vähentää niitä. Noudattamalla tätä etenemissuuntaa ei automaattisesti oteta kantaa siihen, millainen HYY Yhtymä on ja minkälaista liiketoimintaa se harjoittaa. Linja tarkoittaa ennemminkin selvempää vastuujakoa toimintatalouden ja Yhtymän välillä, sekä selventää Yhtymän tulostavoitetta. Siirryttäessä kohti suurempaa tehtävien priorisointia on ylioppilaskunnan toimintatalouden puolella hyväksyttävä, että Yhtymä ei voi enää subventoida ylioppilaskunnan toimintatalouden kuluja tai auttaa operatiivisessa toiminnassa samassa mittakaavassa kuin aikaisemmin. Tällöin ylioppilaskunnan tarjoamat luontaiset kontaktit sidosryhmiin vaativat Yhtymän puolella enemmän hoitoa ja ylioppilaskunnan rooli palvelunostajana ja asiakkaana vahvistuu. Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia: Määritellään eri toimijoiden tehtävät ja priorisoidaan ne uudelleen. Tavoitteena on, että toimintatalous ottaa vastuulleen budjetin valmistelun ja osia hallintotehtävistä Toimintatalous päättää talousjohtajan toimintatalouteen kohdistuvien tehtävien uudelleenjaosta Toimintatalous konsultoi säännöstötoimikuntaa sääntömuutostarpeista Toimintatalous kehittää omaa organisaatiotaan vastaamaan uuden tilanteen asettamiin haasteisiin Käynnistetään uusia yhteydenpitomuotoja, joilla ylioppilaskunnan päättäjät kohtaavat Yhtymän johtoa (nykyistä mielekkäämmillä tavoilla) Vastattavat kysymykset: Kuinka vahvaa mandaattia Yhtymän hallituksen puheenjohtaja käyttää? (esitteleekö esimerkiksi asioita HYYH:lle tai edustajistolle?) Minkälainen rooli Yhtymän hallituksen puheenjohtajalla on suhteessa HYYH:een? Kuinka vahva rooli Yhtymän hallituksella on ylioppilaskunnassa? Minkälaisia rakenteita voidaan luoda, jotta hallituksen vaihtuessa vuosittain toimitusjohtajan luottamusasema säilyy vaillinaisesta tiedosta tai puutteellisesta kokemuksesta riippumatta? Säätiömalli [referenssiksi] Priorisointi voi ääritapauksessa johtaa siihen, että opiskelijoiden vaikutuskanavia karsitaan yhä enemmän ja ylioppilaskuntaomistajan kädenjäljellä nähdään yhä pienenevä rooli. Säätiömallissa Ylioppilaskunta näkee Yhtymän pelkästään tapana hallita omaisuutta ja Yhtymän olemassaolo perustuu täysin taloudellisen hyödyn maksimointiin. Koska äärimmäinen Yhtymän tuloksen priorisointi voi ilman selvää päätöstäkin johtaa ajan saatossa säätiömalliseen Yhtymään, tulee tämä malli pitää aina taustalla mielessä. Tämä malli ei olekaan ryhmän suosittama etenemissuunta, vaan se esitetään tässä jotta tällainen kehitys tunnistettaisiin ja siihen lipsumista tiedostamatta pystyttäisiin välttämään.

5 Mallissa ylioppilaskunta siirtyy holding-yhtiö -tyyppiseen omistamisen muotoon, jossa aktiivista opiskelijaomistajaohjausta ei enää ole. Tällöin hallintoa vähennetään voimakkaasti ja pyritään karsimaan omistajuuteen liittyvistä ajallisista ja rahallisista rasitteista. Yhtymän liiketoiminta keskittyy kiinteistöjen omistamiseen. Oletettavasti omistuksesta saatavat tulot kasvavat muutaman vuoden kuluessa. Tämä malli on lopullinen ja siitä paluuta entisen kaltaiseen Yhtymään on vaikea kuvitella. Tämän suunnan valitsemisella olisi suuri vaikutus siihen, mitä Yhtymä tekee ja miten se toimii. Voidaan nähdä, että kiinteistöjen omistamisen lisäksi ainoa toinen omaisuusmuoto tässä mallissa on arvopaperit. Tämä luonnollisesti tarkoittaisi radikaalisti kevyempää hallintoa. Säätiömalli ei ole vastakkainen priorisoinnille, vaan sen vastakohta on laaja ja merkittävältä osin opiskelijoihin liittyvää liiketoimintaa harjoittava Yhtymä. Välivaiheet tähän malliin siirryttäessä: Määritellään eri toimijoiden tehtävät ja priorisoidaan ne uudelleen. Tavoitteena on, että toimintatalous ottaa vastuulleen budjetin valmistelun ja osia hallintotehtävistä Toimintatalous ottaa vastuulleen kaikki tuki- ja muut toiminnot Yhtymästä ja järjestää organisaationsa uudelleen muutostarpeiden pohjalta Luovutaan kaikesta muusta paitsi kiinteistö-, sijoitus- ja hostel-liiketoiminnasta Painotetaan asiantuntijajäsenten roolia Yhtymän omistajahallinnossa Karsitaan opiskelijaedustajien määrää omistajahallinnossa Karsitaan omistajahallinnon elinten määrää Asetetaan Yhtymälle selvät tulostavoitteet Erityisesti huomioitavaa on, että jatkamalla viime vuosina hieman aloitettua virtaviivaistamista, säästämistä ja heikentämistä päädymme ennen pitkään säätiömallin kaltaiseen tilanteeseen. Kysymyksiä jatkoa ajatellen Sen lisäksi, että toimintatalouden puolella tulee miettiä omia kehityspolkuja sisäisessä työnjaossa, tulisi samanaikaisesti jatkaa työtä omistajahallinnon kehittämisessä. Kysymyksiä jatkoon: Miten opiskelijapäättäjien keskuudessa kehitetään Yhtymän tuntemusta ja taloudellista osaamista? Miten Yhtymän ja toimintatalouden keskinäisen vuorovaikutuksen tulisi jatkossa toimia, miten rakennetaan luottamusta ja miten hankalista asioista neuvotellaan? Kuka on päävastuussa siitä, että Yhtymässä näkyy omistajan kädenjälki? Miten tämä varmistetaan? Määritellään Yhtymähallituksen puheenjohtajan, Yhtymähallituksen muiden jäsenten, Ylioppilaskunnan hallituksen ja talousjohtajan tehtävät Miten vakavissa epäluottamustilanteissa vältetään asioiden kärjistyminen ja miten tilanteet ratkaistaan? Miten erotetaan toisistaan omistajahallinnon palkitseminen ja luottamuksen kehittämiseen tarkoitettu toiminta? Miten omistaja ottaa vastuun omistajahallinnosta? Miten mahdollinen vellova kritiikki omistajahallinnossa saadaan tuotua keskusteluun, jotta päätöksen tekijät ja johtajisto kuulisivat erimielisyydet ja niiden syyt mahdollisimman lähellä lähdettä?

6 Nykyisten sääntömääräisten talousjohtajan tehtävien mahdollinen uusjako Johtaa toimintatalouden talousosastoa Huolehtia ylioppilaskunnan taloudellisesta toiminnasta ja voimavaroista *8 *8 Valmistella ylioppilaskunnan kiinteistötalouden omistajastrategia ja valvoa sen toteuttamista *1 Huolehtia ylioppilaskunnan toimintatalouden kehyslaskelman, talousarvion ja lisätalousarvioiden laatimisesta ja seurannasta Johtaa ylioppilaskunnan taloudellisen toiminnan kannalta merkittävien hankkeiden suunnittelua ja valvoa niiden toimeenpanoa *2 Huolehtia rahoitussuunnittelusta ja tarvittavan rahoituksen hankkimisesta Huolehtia ylioppilaskunnan kannalta merkittävien sopimusten ja muiden oikeustoimien valmistelusta Johtaa henkilöstöhallinnon toimeenpanoa Seurata niiden organisaatioiden taloutta, joiden jäsen, säätäjä tai osakas ylioppilaskunta on Huolehtia esittelystä kiinteistöhallituksessa, kiinteistöjohtokunnassa ja ylioppilaskunnan hallituksen talousjohtokunnassa *3 Huolehtia muista ylioppilaskunnan hallituksen määräämistä tehtävistä *4 Rahaliikenne: Maksatuksesta vastaa talousjohtaja Ylioppilaskunnan hallitus ja talousjohtaja voivat päättää menon hyväksymisoikeuden delegoinnista *5 Hallituksen hyväksymän tilinpäätöksen allekirjoittavat hallitus ja talousjohtaja *6 Sisäinen tarkastus: Tarkastus voidaan antaa talousjohtajan, sisäisen tarkastajan tai talousjohtokunnan keskuudestaan määräämien henkilöiden yhdessä talousjohtajan tai sisäisen tarkastajan kanssa tehtäväksi *7 Toimintatalous TJ / TJ-TJ Yha pj/hane pj HYYH *8 *8 *8 *8 TJK YHa 1: Hane-pj yhdessä YHa-pj:n kanssa valmistelee omstran edustajistolle jo nyt 2: Merkittävät hankkeet on riskienhallinnan näkökulmasta mielekästä sijoittaa yritystoiminnan puolelle. Esimerkkeinä Lyyra ja kolmas ylioppilastalo. 3: Taloudellisen valmisteluvallan siirtyessä talousjohtaja-toimitusjohtajalta puhtaasti toimintatalouden puolelle on mielekästä, että toimintataloudesta vastaava henkilö toimii esittelijänä TJK:ssa. TJ vastaa esittelystä Kiinteistöhallituksessa. 4: Kohta ei merkityksellinen - HYYH jakaa valtaansa ja erillistehtäviä näkemyksensä mukaisesti 5: Kohta voidaan poistaa säännöistä, HYYH jakaa valtaansa toistaispäätöksellä 6: HYYH allekirjoittaa kaikki tilinpäätökset. PS allekirjoittaa toimintatalouden tilinpäätöksen. TJ allekirjoittaa Kiinteistötalouden tilinpäätöksen. 7: Sisäinen tarkastus on ulkoistettu tilintarkastusyhteisölle 8: Ylioppilaskunta harjoittaa kiinteistötaloudessaan kiinteistötoimintaa ja sijoitustoimintaa, tekee näihin liittyviä merkittäviä sopimuksia ja kuuluu organisaatioihin (esim. vasta perustettu vastuullisen sijoittamisen yhdistystä) On huomioitavaa, että suuri osa tehtävistä on jo käytännössä jakautunut tämän taulukon mukaan, vaikkakin sääntöjen mukaan kaikki vastuu näistä kuuluu talousjohtajalle. Työryhmän puolesta, Helsingissä Olli Nokso-Koivisto työryhmän puheenjohtaja

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille HYY Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille 2017-2021 Edustajiston hyväksymä 1 2 3 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille 2017-2021 4 5 6 7 8 9

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta SHAK.fi - isännöitsijän tehtävät Hallinnolliset tehtävät Kokoukset - Isännöitsijä hoitaa taloyhtiöiden hallituksen kokousten ja yhtiökokousten käytännön järjestelyt

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501

Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006 Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Käsite Corporate Governance = Yrityksen hallinnan kehittäminen, siten että omistajuutta

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 Linnea2-konsortio 2010 Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 1. Määritelmät Nämä säännöt liittyvät sopimukseen Linnea2-konsortiosta, 12.3.2010. Konsortiosopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot (sopimuksen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy hallituksen puheenjohtaja, Suomen Isännöintiliitto ry Taloyhtiön toimielinten roolijako

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 9/

KOKOUSKUTSU 9/ 15.10.2015 Sivu 1(6) KOKOUSKUTSU 9/2015 15.10.2015 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 20.10.2015, klo 19.00 PAIKKA: 1381 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO 1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO AINEJÄRJESTÖSSÄ Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KOKOUS vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Yleistä Kehityskeskustelut ovat yksi suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen väline. Näitä keskusteluja esimiehen ja alaisen välillä kutsutaan myös tavoite-, tulos-, arviointi-,

Lisätiedot

MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja

MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja TOIMIVALTASUHTEET YHTIÖKOKOUS Ylin päättävä elin Yhtiöjärjestyksen ja lain mukaiset asiat Laajakantoiset asiat Hallituksen valitseminen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAY:N TOIMINTA JA SEN PERUSTA 4 1.1 RAY:n asema 4 1.2 RAY:n tehtävä 5 1.3 RAY:n päämäärät 5 1.4 RAY:n ydintoiminnat 5 1.4.1 Rahapelitoiminta

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV 10.12.2014 Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon seurakuntia

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

YLIOPISTOLAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVAT. Johtaja Anita Lehikoinen Kuopio 29.8.2007

YLIOPISTOLAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVAT. Johtaja Anita Lehikoinen Kuopio 29.8.2007 YLIOPISTOLAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVAT Johtaja Anita Lehikoinen Kuopio 29.8.2007 JOHDANNOKSI Hallitusohjelman mukaisesti yliopistojen oikeudellinen asema uudistetaan tavoitteena kaikkien yliopistojen

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian. 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) Muutosehdotus (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.) 1 Toiminimi

Lisätiedot

23.5.2014, Naantali. Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen

23.5.2014, Naantali. Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen 23.5.2014, Naantali Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen Mikko Wirén Toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oy Antti Lahti Kuntayhtymäjohtaja, SASKY Toivon että nyt kehitettäisiin vaihtoehtoja, tutkittaisiin ja vertailtaisiin

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.3.2011 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN LAUTAKUNNAT JA JÄSENMÄÄRÄ

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Osuuskunnan Hyvä Hallintohenkilö HH-valmennus

Osuuskunnan Hyvä Hallintohenkilö HH-valmennus Osuuskunnan Hyvä Hallintohenkilö HH-valmennus PI-johtamiskoulu 28. 29.10. ja 2.-3.12.2015 Aika Jakso I: 28. - 29.10.2015 Jakso II: 2.- 3.12.2015 Paikka Eerikkilän Urheiluopisto, Forssa Kylpylähotelli Caribia,

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Mitä priorisoinnilla tarkoitetaan?

Mitä priorisoinnilla tarkoitetaan? Johanna Lammintakanen FT Ma. professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Mitä priorisoinnilla tarkoitetaan? Terveydenhuollon priorisointi Käsitteestä: Mistä on kyse? Muutama ajatus ilmiöstä Keskustelun,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2016 1 (6) 1145 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätös päätti hyväksyä 768 500 euron suuruisen sijoituksen

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Heikki Harjula Organisoinnin ja johtamisen linjauksia 1 Kunnilla oltava edelleen laaja mahdollisuus toteuttaa

Lisätiedot

AYY hallinto- ja talousohjesääntö. Sisällysluettelo

AYY hallinto- ja talousohjesääntö. Sisällysluettelo Sisällysluettelo I Soveltamisala ja yleistä... 1 II Ylioppilaskunnan toimielimet ja henkilöstö... 1 III Aatteellinen toiminta... 2 IV Talous... 3 V Kunniavaltuuskunta... 5 VI Jatkuvuustoimikunta... 5 VII

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Mikä on suosikkipaikkasi Jyväskylässä? Jyväskylä on fuksin uusi koti Ihminen on onnellisempi,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (5) 4 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen Pöydälle 29.02.2016 HEL 2016-000721 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää 1 kehottaa

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Yhdistystoimijoiden roolit, tehtävät ja vastuut. Aluevastaava Sirpa-Sari Borg

Yhdistystoimijoiden roolit, tehtävät ja vastuut. Aluevastaava Sirpa-Sari Borg Yhdistystoimijoiden roolit, tehtävät ja vastuut Aluevastaava Sirpa-Sari Borg Erilaiset samanlaiset omaishoitoyhdistykset Perusyhdistys hankeyhdistys Moni yhdistys toimii täysin vapaaehtoistyön pohjalta

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Hallituksen työjärjestys

Hallituksen työjärjestys Hallituksen työjärjestys 1. Yleistä Hallitus toimii voimassa olevan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Hallituksen toimintaa säätelevät erityisesti osakeyhtiölaki (kuntalaki),

Lisätiedot

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja Suunnittelutasojen suhteet Suunnittelutasojen suhteet Pääpointit jatkokehittelystä A. Mitä ennakkotehtävässä oli saatu aikaan? Hyvä ja konkreettinen esitys, jonka pohjalta

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Esityksen sisältö Tiivistelmä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu oy:n tarkoitus Yhteistyön tilanne Kehityspolku Yhtiö ja sen hallinto 1 Tiivistelmä Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Käsittelyt Yhteinen kirkkoneuvosto 23.4.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2014 Tämä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö tulee voimaan 1.4.2015. Yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA Hallituksen vahvistamana voimaan 1.1.2017, päivitetty 16.3.2017 Sisällys 1. TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAN

Lisätiedot