HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI"

Transkriptio

1 HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillepanon yhteydessä. Holminrannan osayleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kehityskuva olivat julkisesti nähtävillä Niihin saatiin palautteita viranomaisilta ja maanomistajilta. Suunnitelmista saatiin 8 lausuntoa ja 4 mielipidettä, jotka on koottu tiivisteinä palauteraporttiin. Raportissa esitetään kaavoittajan vastine saatuun palautteeseen. Kaavaasiakirjoihin tehtävät täydennykset ja tarkistukset erottuvat lihavoituina.

2 LAUSUNNOT No Lausunto Vastine 1. Pirkanmaan ELY-keskus (johtopäätökset) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyjä selvityksiä tulee suunnittelun edetessä täydentää ja saattaa ajan tasalle erityisesti luonto- ja meluselvitysten osalta. Mikäli alueelle on tavoitteena sijoittaa paljon tilaa vaativaa kauppaa, niin palveluverkkoselvityksiä on tarpeen tarkastella myös mitoituksellisista lähtökohdista. ELY keskus näkee tarkoituksenmukaisena tutkia teollisuuden sijoittumismahdollisuuksia liikenteellisesti ja ympäristövaikutusten perusteella kyseisille toiminnoille sopiville, esitetyille alueille. Lotilanjärven ranta-alueille ja siihen liittyville alueille esitetty virkistyskäyttö turvaa alueen luonto- ja virkistyskäyttöarvot. Esitetty kehityskuva ei täysin vastaa voimassa olevaa Pirkanmaan 1. maakuntakaavan tavoitteita. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota maakuntaliiton kehityskuvasta antamiin tavoitteisiin. Lausunnon johdosta viherverkko- ja luontoselvityksestä on 2012 valmistunut laajemman alueen luonto- ja viherverkkotarkastelu, painopiste liito-oravien yhteyksillä. Verkostokartta liitteenä. Alueelle on laadittu 2008 meluselvitys mahdollista asumisen suunnittelua varten. Lähtökohdat eivät tästä ole olennaisesti muuttuneet. Yleiskaavamuutoksen tavoitteissa alueelle ei sijoiteta melulle herkkiä toimintoja, mistä syystä 2008 tehtyä meluselvitystä voidaan pitää riittävänä suunnitelluille toiminnoille. Osayleiskaavan kehityskuvan lähtökohtana tulisi ELY- keskuksen näkemyksen mukaan olla laajemmalta alueelta tarkasteltu strateginen yleiskaava ja rakenneyleiskaavan päivitys, jolla on tutkittu eri tuomintojen tavoitteet koko kaupungin näkökulmasta, pääasiassa teollisuuden ja työpaikkojen sijoittumisen, palveluverkon toimivuuden ja mitoituksen, asumisen, kevyen liikenteen ja virkistysalueverkoston osalta. Kehityskuvavaiheen jälkeen liitekarttoihin on lisätty sekä Valkeakosken maankäytön strateginen suunnitelma 2030+, että tuore viherverkkoselvityksen ensimmäinen osa, joka painottuu liito-oravien elinpiirien ja reittien huomioimiseen laajalta alueelta. Kehityskuvan tavoitteet liittyvät johdonmukaisesti sekä kaupungin strategiseen kehittymiseen että laajoihin viheryhteyksiin. Kaavoituksen edetessä tulee kaavaluonnosvaiheessa järjestää aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. 2. Pirkanmaan liitto Esitetty kehityskuva poikkeaa Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta. Pirkanmaan liitto pitää hyvänä ratkaisuna tutkia maakuntakaavasta poikkeavaa ratkaisua kehityskuvan avulla. Kehityskuvassa olisi perusteltua tarkastella laajemmin Valkeakosken läntisen sisääntulotien ja maantie 130 alueelta mm. teollisuus- Valkeakosken rakenneyleiskaava 2005 on pohjana osayleiskaavoille. Rakenneyleiskaavan jälkeen väkiluku on kääntynyt kas-

3 ja työpaikka-alueiden mitoituksen, liikenneyhteyksien, palveluverkon, palveluiden saavutettavuuden ja mitoituksen sekä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen näkökulmista. Pirkanmaan liitto on aloittamassa 2. maakuntakaavan laadinnan, jossa tullaan ottamaan kantaa mm. kuntien yhdyskuntarakenteeseen sekä palvelu- ja liikenneverkkoa koskeviin kysymyksiin. Tässä yhteydessä tulee esille myös Holminrannan alueen tuleva maankäyttö, Valkeakosken läntinen yhdyskuntarakenne sekä paljon tilaa vaativan kaupan sijoittuminen. Pirkanmaan liitto puoltaa Holminrannan osayleiskaavan jatkovalmisteluja edellä esitetyin ohjeistuksin. vuun, ja on 2012 n. 1% vuositasolla. Samaan aikaan Valkeakoski perinteisenä teollisuuspaikkakuntana on kokenut äkillisen rakennemuutoksen, ja mahdollisesti teollista työpaikkaa on hävinnyt verrattain lyhyen ajan kuluessa. Tästä syystä rakenneyleiskaavan aluevaraukset asumiselle ja teollisuudelle eivät kaikilta osin ole enää riittävät. Aluevarausten tarkentamista voidaan tehdä rajattujen alueiden osayleiskaavoilla. Holminrannan osayleiskaavan koko on n. 180 ha. Sen laajentaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Teollisuusalue sijoittuu liikenteellisesti tarkoituksenmukaiseen kohtaan lähelle taajamarakenteen palveluja. Kaavaselostukseen on lisätty liitekartta Maankäytön strategia Kartta on yhteenveto kaupunginhallituksen päättämästä kaavoitusohjelmasta, joka ilmaisee kaupungin strategisen tahdon. Kaavoitusohjelma laaditaan vuosittain viideksi vuodeksi siten, että ylläpidetään ennakoivasti riittävää aluevaraus- ja tonttivarantoa ja turvataan hallittu kehitys. Keskustajaamaa on edelleen tarkoitus kehittää ja maltillisesti laajentaa tiiviinä, kaupunkimaisena ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoisena. Holminrannan tuleva teollisuusalue täydentää olemassa olevaa teollisuusaluekokonaisuutta, joka tukeutuu hyviin liikenneyhteyksiin sekä rataan. Ympäristöhäiriöt ovat hallinnassa eivätkä vaaranna asuinympäristön viihtyisyyttä tai turvallisuutta. Koska alue täydentää tiivistä asemakaava-aluetta, se hyödyntää kaupungin olemassa olevia palveluita sekä joukkoliikenne- ja kevyen liikenteen verkkoja. Kaavaselostukseen on lisätty liitekartta Viherverkkoselvitys, liito-oravien elinpiirit ja kulkureitit, josta ilmenee liito-oravien elinpiirien ja kulkureittien muodostama viherverkko. Selvitys on yhteenveto tiedossa olevista esiintymistä sekä niiden yhteyksistä. Osayleiskaavaratkaisun liittymistä kokonaisuuteen voidaan tarkastella tämän verkoston kautta. Viherverkko myös liittyy virkistysalueverkkoon. Virkistyksen ja kevyen liikenteen aluevaraukset ja yhteysmahdollisuudet on huomioitu kaavaluonnoksessa. Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja, käsittää 80 hehtaaria ja mittavuudellaan on tarkoitettu palvelemaan laajoja kaupunginosia ja laajempaa Lotilanjärven virkistysaluekokonaisuutta. 3. Pirkanmaan maakuntamuseo Arkeologisessa inventoinnissa kohde Juuson- Kohteen sijainti on huomioitu selostuksessa

4 ranta 1 on sijoitettu karttaan väärin, oikea sijainti liitekartassa. ja lausunnon liitekartta liitetty selostukseen. Kohde sijoittuu kaava-alueen ulkopuolelle eikä aiheuta muutoksia kaavakarttaan. Alueella on historiallisen ajan rakenteita, joita ei ole aikaisemmin dokumentoitu: Valkeakoskelta Lempäälään johtavan tien käytöstä poistunut osa ja Korentiojaa ylittäneen sillan rakenteet. Kyseessä on muinaismuistolain nojalla suojeltava jäännös. Lotilan hyppyrimäen tukirakenteet. Kyseessä ei ole muinaisjäännös, mutta kaavassa olisi suositeltavaa merkitä se suojeltavana rakenteena. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi kaavaalueen arkeologista inventointia tulee täydentää historiallisen ajan muinaisjäännösten osalta MML 13 ja MRL 9 mukaisesti ottaen huomioon tarkentuneet ohjeet. Selvityksen kustannuksista vastaa kaavahankkeen toteuttaja. Maakuntamuseon tarkennus on huomioitu, ja tielinjaus ja sillan rakenteet on merkitty karttaan muinaismuistolain nojalla suojeltavina jäännöksinä. Hyppyrimäen rakenteet on merkitty kaavaan historiallisen ajan rakenteina. MML 13 kaavoitusta suunniteltaessa on hyvissä ajoin otettava selko siitä, saattaako hankkeen tai kaavoituksen toimeenpaneminen tulla koskemaan kiinteää muinaisjäännöstä. MRL 9 Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia Kaava-alueelle on tehty tuore muinaisjäännösinventointi 2008 (Mikroliitti Oy, Poutiainen, Jussila) asemakaavatyöhön liittyen, ja se liitetään yleiskaavaselvityksiin. Inventoinnissa on huomioitu myös historiallisen ajan jäänteet. Löydösten vähäisyys selittyy sillä, että alue on kylien välialuetta ja takamaata, minne vaatimatonta asutusta on tullut vasta 1800-luvulla (ks inventointi). Osa muinaisuudessa on vesirajassa tai sen alla. Kaava-alueen luoteisosaan on rakennemallissa sijoitettu työpaikka-alue. Alueella on tällä hetkellä lähinnä pientaloasutusta ja siten rakennemallitavoite on ristiriidassa olemassa olevan rakennetun ympäristön kanssa. Alueen mahdolliset kulttuurihistorailliset ja maisemalliset arvot tulee määritellä maankäyttö ja rakennuslain 9 :n mukaisten riittävien selvitysten pohjalta. Alueen rakennetun ympäristön historian ja maiseman elementit on selvitetty kaavaasiakirjoissa, aiemman 2003 tehdyn yleiskaavatyön pohjalta. Alueella ei ole tapahtunut maankäytön muutoksia tällä välin, joten selvitysten sisältö ei ole vanhentunut. Alueen rakennuskanta on vähäistä eikä sisällä merkittäviä arvoja. 4. Liikennevirasto (ratahallinto) Kaavoituksessa huomioitavat seikat raideliikenteen osalta: Kaavoituksessa on noudatettava valtioneuvoston päätöstä melutason ohjeravoista. Tärinälle herkällä maaperällä

5 kuten savikolla tärinä voi ulottua jopa yli 200 metrin päähän radasta. Kaikki liikenne radan poikki tulee johtaa kaavassa ylikulusillan kautta. Kevyen liikenteen yhteystarve radan poikki voidaan toteuttaa vain eritasoratkaisuna. Yleiskaavassa osoitetaan tässä vaiheessa radan poikki olemassa oleva ja käytetty virkistys- ja kevyen liikenteen yhteys ja Lotilanjärven virkistyskäytön edellyttämä virkistysyhteys. Asemakaavan toteuttamisen yhteydessä tulee harkittavaksi yhteyden suunnittelu ja rakentamisen tapa. 5. Tukes Alueella ei ole tällä hetkellä sellaisia yrityksiä, joiden valvonta kuuluu vaarallisten kemikaalien osalta Tukesille. Saarioinen Oy Valkeakosken tuotantolaitos ja Bemis Valkeakoski Oy ovat riittävän etäällä. Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla (Tukes) ei ole huomautettavaa Holminrannan osayleiskaavasta. 6. Gasum Oy Gasum Oy:llä on korkeapaineista maakaasuun siirtoputkistoa kaava-alueen etelä- ja länsipuolella. Maakaasuputkisto ei rajoita rakentamista alueella. Maakaasua on mahdollista saada käyttöön alueella. Kaavamääräykset tulisi laatia siten, että paineenvähennysaseman ja maakaasuputken rakentaminen kaava-alueelle on mahdollista. Kaavamääräyksissä huomioidaan, että paineenvähennysaseman ja maakaasuputken rakentaminen kaava-alueelle on mahdollista. 7. Fingrid Oyj Voimajohto sijoittuu virkistysalueelle (V) ja voimajohtojen kanssa risteää kevyen liikenteen yhteystarve sekä ulkoilureitti. Työpaikkaja teollisuusalueet sijoittuvat voimajohtoalueen ulkopuolelle. Fingridillä ei ole huomauttamista kehityskuvan osoittamasta maankäytöstä. Kehityskuvan virkistysaluemerkintää on jatkosuunnittelussa tarkoituksenmukaista muuttaa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta, tai virkistys- tai ympäristöarvoja. 8. Valkeakoski-seura Ei huomautettavaa.

6 MIELIPITEET No Mielipide Vastine 1. Reijo Heino (suullinen palaute kaavoituspäällikölle) Raksantiellä halutaan jatkaa asumista ja saada varmuus, että maankäyttö jatkuu sellaisena, että asumiseen voi edelleen panostaa. Kevennetty kunnallistekniikka on jo alueella olemassa. Melualue, joka on esitetty asumisen esteenä, ulottuu korkeintaan 50 m Lempääläntiestä. Rinnemetsä (nuorta taimikkoa) ei ole tällä hetkellä liito-oravalle sopiva eikä siellä ole tehty havaintoja liito-oravasta. Voidaan tutkia kaavamääräystä jossa alueella sallitaan yrittämiseen liittyvä asunto. Metsäalueen pääkäyttötarkoitus olisi aiheellista muuttaa MY- määräykseksi, jolla maisemaa muuttavat toimenpiteet kuten avohakkuut edellyttävät maisematyölupaa ja mahdollistetaan ulkoilutarpeita palvelevia reittejä. Raksantien alueen läpi on tarpeen johtaa ulkoilureitti joka yhtyy olemassa olevaan kulku-uraan. 2. Antti Liuttula Holminrannan osayleiskaavassa tulisi huomioida kaupungin kehitykselle tärkeä rautatie voimakkaammin. Rautatien olemassaolon turvaa parhaiten riittävän laaja käyttäjäkunta. Alueen hyvät liikenneyhteydet ja energiaverkostot luovat mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Lotilanjärven ranta-alueen omakotirakentamisen mahdollisuus kannattaisi myös tutkia. Viheralueen ei tarvitse ulottua suunnitellun levyisenä rautatielle saakka. Etelään suunnittelualueesta on käytännössä pelkkää teollisuusaluetta. Tälle alueelle joutunut eläin useasti menehtyy. Huomio on aiheellinen, ja luonnosvaiheessa rautatien hyödyntämistä maankäytössä pyritään edelleen vahvistamaan. Ratkaisu tukisi sekä maakunnallisia että valtakunnallisia tavoitteita raideliikenteen käytön tehostamisesta. Viheralueen rajausta radan läheisyydessä on aiheellista luonnosvaiheessa tarkistaa siten että korttelialueita ja pistoraidemahdollisuutta radan varressa lisätään, sillä viherverkkoselvityksen (osa 1, 2012) perusteella liito-oravan yhteydet alueella kulkevat rantoja pitkin ja alueen pohjoisosasta muille alueille. Etelässä radan toisella puolella on jo rakentunut teollisuusalue joka ei ole oravalle suotuisa. Tällä perusteella ei ole huomioon otettavaa liito-oravan tarvitsemaa yhteyttä radan yli eikä radan varren maankäyttö vaaranna liito-oravan liikkumista eikä lajin säilymistä. Rannan rakentaminen ei ole mahdollista luontoarvojen vuoksi. Yhteisessä käytössä rannat palvelevat laajojen alueiden virkistyskäyttöä. 3. Hannu Heinonen (referoitu pääkohdittain) Yhtenä kehiteltävänä ehdotuksena pidämme Raksantien toimivan taloyhteisön jättämistä pois kaavasuunnitelmasta. Raksantielle suunnitteilla oleva osayleiskaavamuutos ei saa vaikuttaa alueen olemassa olevan asujaimiston elinolosuhteisiin. Liikennettä voitaisiin helposti ohjata läntiselle sisääntuloväylälle sitä suosimalla. Raksantien alue rajautuu nykyisin jo olemassa oleviin asemakaava-alueisiin, eikä sitä valitettavasti voi jättää kaavoituksen ulkopuolelle, vaikka onkin ymmärrettävää että asukkaat toivoisivat maaseutumaisen ilmeen säilyvän. Edellisessä yleiskaavassa tavoitteena oli jatkaa pientaloasumista sekä Raksantiellä että Holminrannassa. Kaavatyön yhteydes-

7 Haluamme, että rakennettava alue on kaikkine osineen näkymättömissä mäen takana. Myös liikenneyhteydet eivät saa heikentää Raksaniten asukkaiden elinolosuhteita. Rautatieyhteyden säilymisestä on ennen suunnittelun jatkumista varmistuttava. Kaavoitustoimen suunnittelemaa kauppakeskusta huoltoasemineen mielestämme kannattaisi sijoittaa Lempääläntien, 304-tien ja 130-tien risteysalueelle jo vaadittavien liikennevirtojenkin takia. sä kuitenkin sekä ympäristökeskus että Raksantien asukkaat vastustivat tieyhteyttä uudelle alueelle, jolloin liikenteellisesti ratkaisu jäi epäjohdonmukaiseksi. Muun muassa tästä syystä pientalovaihtoehdosta on kaavatyössä jouduttu luopumaan. Raksantie sijaitsee sisääntuloväylän varrella, liikennemelualueella, vastapäätä Pispantallin pienteollisuusaluetta. Koska Raksantie ei enää liity rakenteellisesti pientaloalueiden vyöhykkeeseen, on luontevaa liittää se osaksi työpaikkavyöhykettä ja rajata asuminen Korentinojaan. Raksantien nykyisen haja-asutuksen luonne tulee pitkällä tähtäimellä väistämättä muuttumaan merkittävästi, kun se liitetään osaksi asemakaava-aluetta. Alue on liikenteellisesti ja ympäristöhäiriöiden takia hankala ja epätaloudellinen kaavoittaa asumiselle näin rajallisen alueena. Yleiskaavatyössä on tutkittava muut, kaupunkirakenteellisesti johdonmukaisemmat vaihtoehdot, kuten työpaikka-alue tai tilaa vaativa kauppa. 4. Markku Heinonen Raksantien Tp aluetta pitäisi laajentaa ja osa muuttaa teollisuus- ja varastoalueeksi liitteen 1 mukaisesti. - Tp-alueen laajennusosa ei sovellu virkistysaluekäyttöön - Soveltuu sijaintinsa ja maastonsa puolesta hyvin Tp-alueeksi ja pienteollisuusalueeksi. - Täydentää osayleiskaavan Tp-aluetta - Alueella on ollut aiempaa asutusta - Tiestö valmiina sekä kunnallistekniikka vieressä lähes valmiina. - Ei vaikuta millään lailla osayleiskaavan muihin toimintoihin, kuten virkistysalueitten käyttöön, liito-oravan pesintäalueisiin eikä kulkureitteihin. (Liito-oravista ei ole ko. alueella yhtään havaintoa 50 vuoden aikana) - Jos kaupunki hankkii alueet omistukseensa, sen ei tarvitse heti tehdä muutoksia nyt valmisteilla olevaan osayleiskaavaan. Aluetta on jätetty metsäiseksi jotta voidaan turvata liito-oravan liikkuminen kaavaalueelle ja sen kautta. Alueen merkityksestä liito-oravalle Valkeakoskella on neuvoteltu useaan otteeseen Pirkanmaan ELYkeskuksen kanssa. Vuonna 2012 valmistunut laajempi selvitys liito-oravan käyttämistä tai sille soveltuvista reiteistä tukee yhteystarvetta tätä kautta. Esitettyä aluetta olisi vaikea osoittaa korttelialueeksi jyrkän maaston takia. Alueelle jää voimalinja.

8

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Vahvistettu 15.2.2010 Kansikuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumiseen, palvelu-, ja ympäristöhäiriötä

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus VALKEAKOSKEN KAUPUNKI JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINENN OSAYLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus 25. 2.2013 Ehdotusvaiheen selostus SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Osayleiskaavatyön

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot