Ilvesvuoren työpaikka-alue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilvesvuoren työpaikka-alue"

Transkriptio

1 Kaavatunnus Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414 sekä virkistys-, erityis-, suojaviher- ja katualuetta. Asemakaava koskee tiloja Ilvesvuori RN:o 7:26, Elorinne RN:o 7:88, Härkähaka RN:o 2:190, Ilvesrinne RN:o 15:99, Jussila RN:o 117:5 ja Yleinen tie RN:o 895:2:36. Asemakaavan muutoksella ja asemakaavalla muodostuu osa korttelista 2405, korttelit 2416, sekä virkistys-, suojaviher-, erityis-, katu- ja liikennealuetta. Suunnittelualue sijaitsee vanhan Hämeenlinnantien ja Hämeenlinnanväylän välissä Siippoontien eteläpuolella. Alue on laajuudeltaan noin 55 ha. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Arkkitehdit LSV Oy / Laukontori 10 B 2 / Tampere / puh /

2 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä 2 Lähtökohdat Alueen yleiskuvaus ja historiaa Luonto ja maisema Rakennettu ympäristö Liikenne Rakennettavuus Ympäristön häiriötekijät Suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 3 Asemakaavan suunnittelun vaiheet Suunnittelun tarve, käynnistyminen, päätökset ja selvitykset Osallistuminen ja yhteistyö Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet sekä osallistumismenettelyt Luonnosvaihe Ehdotusvaihe Suunnittelun tavoitteet 4 Asemakaavan kuvaus Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskuntaja energiatalouteen sekä liikenteeseen Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 5 Asemakaavan toteutus Liitteet Liite 1 Ote Nurmijärven yleiskaavasta, 1989 Liite 2 Ote Nurmijärven Kirkonkylän osayleiskaavasta Liite 3 Ote Nurmijärven kehityskuvaluonnoksesta Liite 4 Ote ajantasa-asemakaavasta 1:2000 Liite 5 Ilvesvuoren-Kuusimäen alueen kaavarunkoluonnos, Timo Lehtinen 2010 Liite 6 Ilvesvuoren työpaikka-alueen Liikenneselvitys, Ramboll Oy 2011 Liite 7 Ilvesvuoren työpaikka-alueen maa-ainesten ottosuunnitelma, Ramboll Oy 2011 Liite 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Liite 9 Tilastolomake Liite 10 Asemakaavakartta 1:2000 ja määräykset

3 1.Tiivistelmä Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti syksyllä 2010 ilmoittaa Ilvesvuoren työpaikkaalueen asemakaavahankkeen vireille tulleeksi. Koko kaavoitettava alue on kunnan omistuksessa. Suunnittelun keskeisiä lähtökohtia ovat olleet: - viihtyisän ja taajamakuvallisesti korkeatasoisen ratkaisun löytäminen - alueen läpi kulkevan katuyhteyden mahdollistaminen - alueen kautta kulkevien kevyen liikenteen yhteyksien mahdollistaminen - alueen puolivälissä sijaitsevan mäkialueen säilyttäminen - ekologisesti kestävien ratkaisujen mahdollistaminen (mm. hulevedet) - alueen olemassa olevan topografian hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan. Alueen maankäyttöratkaisua on tehty pääosin perinteisenä asemakaavana, jossa toteuttajataho ei ole tiedossa kaavoitusvaiheessa ja osin hankekaavana. Korttelialueet on kaavaluonnoksessa merkitty pääosin toimitila-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi (KTY-2). Koko kaavoitettavan alueen kokonaisrakennusoikeus on luonnoksessa noin k-m2. Korttelin 2405 tontti 8 on suunniteltu mittavaan keskusvarastotoimintaan tähtäävänä hankekaavana yritykselle. Hankkeen kokonaisrakennusoikeus tulee olemaan noin k-m2, mikä vastaa tehokkuuslukua e=0.50. Muut korttelit on pyritty suunnittelemaan niin, että ne tarjoaisivat tontteja sekä pienemmille että suuremmille yrityksille. Vanhan Hämeenlinnantien puolelle voivat sijoittua mm. perinteiset hallitoimijat (e=0.50); moottoritien puolen on mahdollisuus toteutua myös hieman tehokkaampana, esimerkiksi toimistorakentamisena (e=0.60). Alueen katuverkko rakentuu sen läpi kulkevan Ilvesvuorenkadun varaan. Moottoritien puolelle on tonttien rajan läheisyyteen sijoitettu tukimuurit, joilla paitsi ratkaistaan alueen voimakkaista maastonmuodoista seuraavat korkeuserot, tuodaan myös rakentamiselle selkeä ja viimeistelty ilme. Korttelialueiden ja moottoritien välinen alue on merkitty suojaviheralueeksi (EV). Alueen keskivaiheilla sijaitseva mäkialue on säilytetty virkistysalueena (VL). Kunnallistekniikan rakentaminen ja tonttien myyminen voidaan aloittaa vaiheittain kaavan saatua lainvoiman. Alueen esirakentaminen alkaa jo kesällä Kaavan valmistelusta ovat kunnan asemakaavayksikössä vastanneet kaavoitusarkkitehdit Nina Välkepinta-Lehtinen ja Kaisa Kilpeläinen, kaavavalmistelijat Pirkko Laakso-Mäki ja Ritva Kilpi sekä asemakaavapäällikkö Timo Lehtinen. Ulkopuolisena asiantuntijana ovat toimineet arkkitehti SAFA Juha Luoma ja arkkitehti SAFA Markus Einola Arkkitehdit LSV Oy:stä.

4 2. Lähtökohdat Alueen yleiskuvaus ja historiaa Suunnittelualue sijaitsee vanhan Hämeenlinnantien ja Hämeenlinnanväylän välissä Siippoontien eteläpuolella. Alueen liittyy sen pohjoispuolella sijaitsevaan asemakaavoitettuun Ilvesvuoren työpaikka- ja teollisuusalueeseen, joka tunnetaan parhaiten sen maamerkkinä tällä hetkellä toimivasta ns. Myllykukon huoltoasema- ja liikerakennuksesta. Laajuudeltaan kaavoitettava alue noin 55 ha. Suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Uudenmaan maakuntakaavassa ( ) alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa ( ) suunnittelualueelle on merkitty alue, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvaroja. Nurmijärven maankäytön kehityskuvassa (KV ) alue on osoitettu työpaikka-alueeksi. Ote maakuntakaavasta.

5 Luonto ja maisema Alue on kasvillisuudeltaan havupuuvaltaista, maaperältään pääosin kallioista ja korkeussuhteiltaan hyvin vaihtelevaa. Alueella on suoritettu puuston hakkuita. Alueelle on laadittu luonto- ja maisemaselvitys vuonna Vuodelta 1992 olevassa Nurmijärven kallioselvityksessä todetaan Ilvesvuoren olevan kohteena arvoluokkaa 3 (= merkityksetön kohde). Kohteen kuvauksessa Ilvesvuorta luonnehditaan metsäiseksi mäeksi, joka erottuu suurmaisemassa vain Helsinki-Hämeenlinnantielle; eteläosan porrasmainen jyrkänne erottuu lähimaisemassa. Kalliobiotooppeja esiintyy vähän ja kalliokasvillisuus on niukkaa. Vallitsevat kivilajit ovat graniitti ja pyrokseenigneissi. Maisemaselvityksessä vuodelta 2007 kaavoitettavalta alueelta löydetyt luontokohteet olivat pieni noro sekä pienehköt suo- ja kallioalueet. Koska luontokohteet olivat vain paikallisesti huomionarvoisia, sijoittuivat melko tasaisesti koko kaavoitettavalle alueelle ja ovat osin tuhoutuneet alueella tehdyn voimakkaan puuston hakkuun myötä, ei niitä alueen tavoiteltava käyttötarkoitus (työpaikka-alue) huomioon ottaen ole ollut mahdollista säilyttää rakentamattomina. Edellä mainittu mäkialue, joka on kaavoitettavan alueen korkein kohta ja joka maisemaselvityksessä on merkitty käkkyrämäntyjä, kanervaa, sianpuolukkaa ja laajoja poronjäkäläkasvustoja kasvavaksi kalliolaeksi, on kuitenkin säilytetty virkistysalueena. Maisemaselvityksessä todetaan, ettei Ilvesvuoresta ole havaittu merkkejä liito-oravasta. Suunnittelualue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Männistön muorin mökki. Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on tällä hetkellä kokonaan rakentamaton lukuun ottamatta alueen eteläkärjessä sijaitsevaa ns. Männistön muorin mökkiä, joka on osa rakennussuojelulailla suojeltua Ojakkalan tilaa. Männistön muorin mökki on kaavaluonnoksessa merkitty Sr-1- suojelumerkinnällä. Suunnittelualue liittyy sen pohjoispuolella sijaitsevaan Ilvesvuoren työpaikka-alueeseen, joka on pääosin rakentunut vuosina hyväksyttyjen asemakaavojen pohjalta. Alueella sijaitsee jäteveden pumppaamo. Lähimmät vesijohto-, jätevesi- ja sadevesiviemärisekä kaukolämpöverkoston liittymiskohdat sijaitsevat (rakennetun) Ilvesvuorenkadun varressa.

6 Liikenne Alueen katuverkko rakentuu sen läpi kulkevan Ilvesvuorenkadun varaan. Alue on saavutettavissa kolmea kautta: moottoritieltä tulevat käyttävät ns. Myllykukon liittymää, vanhalta Hämeenlinnantieltä tulevat joko (olemassa olevaa) pohjoista tai uutta eteläistä liittymää. Eteläisen liittymän läheisyyteen on kaavaluonnoksessa sijoitettu katuaukio, joka toimii alueen eteläisenä porttina kooten eteläiset rakennukset ympärilleen, avaten näkymiä moottoritien suuntaan sekä hidastaen liittymään saapuvaa liikennettä. Myös Ilvesvuorenkadun ja Ilveskaaren risteystä, josta uusi työpaikka-alue alkaa, on mahdollista kehitellä alueen pohjoiseksi portiksi. Ilvesvuorenkadun varteen on luonnoksessa määrätty istutettavaksi puurivi. Rakennettavuus Kunta tulee teettämään alueen esirakentamisen ennen tontinmyyntiä. Kunta on hakenut esirakentamiseen liittyvää louhintaa varten maa-aines- ja ympäristöluvan. Louhittava maa-aines käytetään alueen täyttöihin. Alueelta on laadittu alustava maa-ainesten ottosuunnitelma vuonna Alueelle laaditun maa-ainesten ottosuunnitelman mukaan maapeitteen paksuus on ohut, pääasiassa alle merin paksuinen. Pintamaat koostuvat lähinnä humuksesta ja sammaleesta. Avokalliota esiintyy hyvin yleisesti. Alavimmilla kohdilla esiintyy pintakerroksen alla moreenia/hiekkamoreenia, enimmillään noin 1,5 metrin paksuudelta. Alueen luoteisosassa esiintyy savea usean metrin paksuudelta. Alueen kallioperä on graniittia ja pyrokseenigneissiä. Alueen läpi ei kulje merkittäviä alueellisia heikkousvyöhykkeitä. Ympäristön häiriötekijät Melu Suunnittelualueen vieressä kulkeva moottoritie aiheuttaa merkittävää melua alueella; alue on osin moottoritien melualueella (> 55 db). Kaavaluonnoksessa on melumääräys. Melua tulee aiheuttamaan myös rakentuvan alueen sisäinen liikenne. Tulevista liikennemääristä ym. on tarkemmin kerrottu alueelta laaditussa liikenneselvityksessä. Melua tulee syntymään myös alueen esirakentamisen ja rakentamisen yhteydessä mm. kiviaineksen louhimisesta, rikotuksesta, murskauksesta sekä työmaaliikenteestä. Porausta tehdään esirakentamisen yhteydessä pääosin kallion päältä, jolloin korkeataajuuksinen melu kantautuu ympäristöön. Murskaustoiminta sen sijaan tapahtuu useimmiten louhosseinämien ja varastokasojen suojassa, mikä vaimentaa melun kantautumista ympäristöön. Ottotoiminnan aiheuttamasta melusta on tehty erillinen melumallinnus, joka on esitetty ympäristölupahakemuksen liitteenä. Pöly Maa-ainesten ottosuunnitelman mukaan esirakentaminen tulee aiheuttamaan myös pölyhaittoja alueella. Räjähdyksistä muodostuva pölypilvi sisältää räjähdyskaasujen lisäksi kivipölyä, jota muodostuu pääasiassa louhittavan materiaalin hienoaineksesta. Yleensä pölypilvi laskeutuu räjähdystyömaalle, eikä aiheuta ongelmia toiminta-alueen ulkopuolella. Tuulisella säällä pölyämistä saattaa tapahtua myös varastokasoista. Pöly leviää usein suhteellisen lyhyitä matkoja tuulen mukana ja merkittävin pölylaskeuma kohdistuu yleensä ottoalueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Pölyn leviämistä voidaan tarvittaessa vähentää mm. kastelulla.

7 Tärinä Maa-ainesten ottosuunnitelman mukaan tullaan kohteessa tekemään tarvittaessa riskianalyysi ennen louhinnan aloittamista. Toimenpiteisiin kuuluu mm. kiinteistöjen katselmustarpeen selvittäminen, räjäytyksissä syntyvien tärinöiden johtuvuuden selvittämistarpeen kartoitus sekä sopivien räjähdysainemäärien käytön varmistaminen. Maanomistus Kaavoitettava alue on kokonaisuudessaan kunnan omistuksessa. Kunnan maanomistus (oranssilla). Suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Suunnittelualue on merkitty ympäristöministeriön vahvistamassa uudenmaan maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä , suunnittelualueelle on merkitty alue, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvaroja. Suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Sekä Nurmijärven kunnanvaltuuston 1989 hyväksymässä Nurmijärven yleiskaavassa että kunnanvaltuuston 1992 hyväksymässä

8 Nurmijärven Kirkonkylän osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M2 ja M). Kunnanhallituksen hyväksymässä Nurmijärven maankäytön kehityskuvaluonnoksessa koko vt 3:n ja mt 130:n välinen alue Ilvesvuoressa on osoitettu työpaikka-alueeksi. Suunnittelualue on asemakaavoittamaton lukuun ottamatta suunnittelualueen pohjoisosaa, joka on voimassa olevassa asemakaavassa liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (KTY). Korttelialueiden tehokkuusluku on e= ja kerrosluku II. Alueen asemakaavat on hyväksytty vuosina 1997,2001 ja Rakennusjärjestys on hyväksytty Nurmijärven kunnanvaltuustossa Alueella on rakennuskielto. Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. Alueelle ja sen ympäristöön on laadittu seuraavat selvitykset ja suunnitelmat: 1. Nurmijärven kallioselvitys, Ympäristötutkimus Metsätähti Oy Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt; Museovirasto/Ympäristöministeriö Ojakkalan tilan (sis. Männistön muorin mökin) rakennussuojelupäätös, Valtioneuvosto Nurmijärven lepakkokartoitus, Batcon Group Kirkonkylän selvitysalueen luonto ja maisema, Enviro oy Nurmijärven Kirkonkylän ja Rajamäen liikenneverkkoselvitys, Strafica Oy Kaavoituskohteiden luontoselvitys, Pöyry Maantie 130 pituusleikkaus, Destia Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma, Ramboll Oy Ilvesvuoren työpaikka-alueen Liikenneselvitys, Ramboll Oy Ilvesvuoren työpaikka-alueen maa-ainesten ottosuunnitelma ja massatarkastelu, Ramboll Oy Ilvesvuoren työpaikka-alueen katu- ja liittymäsuunnitelma, Ramboll Oy Ilvesvuoren työpaikka-alueen hulevesisuunnitelma, Ramboll Oy Ilvesvuoren työpaikka-alueen PIMA-selvitys, 2011

9 3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet Suunnittelun tarve, käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Ilvesvuoren asemakaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa Ilvesvuoren nykyisen työpaikka-alueen laajentaminen etelään. Aloitteen asemakaavahankkeesta on tehnyt Nurmijärven kunta; koko kaavoitettava alue on kunnan omistuksessa. Hanke kuului asemakaavoitusohjelman vuonna 2010 aloitettaviin kohteisiin. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti kaavahankkeen vireille tulosta kokouksessaan Osallistuminen ja yhteistyö Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden työntekoon tai muihin oloihin asemakaava ja asemakaavan muutos saattavat huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tässä asemakaavan muutoksessa osallisia ovat mm. suunnittelualueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat, yritykset, työntekijät, yhdistykset ja muut yhteisöt kunnan viranomaiset (asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristökeskus, tekninen keskus, elinkeino- ja kuntakehityskeskus) sekä luottamuselimet (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta, ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, kuntakehitystoimikunta, kunnanhallitus- ja valtuusto) muut viranomaiset: Uudenmaan liitto, uudenmaan ellinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo ja Museovirasto sekä Sonera Oyj, Nurmijärven Sähkö Oy, Nurmijärven Vesi Pyydetyt viranomaislausunnot Luonnosvaiheen suunnitteluaineisto oli nähtävillä välisen ajan. kaavaluonnoksesta annettiin viisi lausuntoa. Lausunnon antoivat Uudenmaan liitto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) sekä Nurmijärven kunnan ympäristökeskus. Lausunnoissa edellytetyt muutokset ja tarkennukset on otettu huomioon asemakaavaehdotuksen laadinnassa. Lausunnot ovat asemakaavan selostuksen liitteenä. Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet sekä osallistumismenettelyt Ilvesvuoren ja Kuusimäen työpaikka-alueiden aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Hieman muuttuneista lähtökohdista huolimatta uutta aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ole katsottu tarpeelliseksi (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylitarkastaja Anita Paavolan sähköpostiviesti ). Kunnan sisäinen aloituspalaveri pidettiin Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana sekä muistutuksia asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana. Tarkemmat osallistumismenettelyt on kuvattu hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS), joka on ollut nähtävillä mm. kunnan kotisivuilla lähtien.

10 Maankäyttösuunnitelma Nurmijärven kunta tilasi alueen maankäyttösuunnitelman kehittämistyön Arkkitehdit LSV Oy:ltä päivätyllä sopimuksella. Maankäyttösuunnitelma laadittiin yhteistyössä kunnan asemakaavaviranomaisten kanssa. Maankäyttösuunnitelman lisäksi tuotettiin havainnollistavaa ja imagoa kuvaavaa kuvamateriaalia alueen kaavoituksesta informoivaan markkinointiesitteeseen. Luonnosvaihe Nurmijärven kunta laati asemakaavaluonnoksen maankäyttösuunnitelman pohjalta. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta käsitteli asemakaavaluonnoksen kokouksessaan Ehdotusvaihe Nurmijärven kunta tilasi päivätyllä sopimuksella asemakaavaehdotuksen laadinnan Arkkitehdit LSV Oy:ltä sekä alueen asemakaavaan liittyvien rakentamistapaohjeiden laadinnan, joka suoritetaan maankäyttösuunnittelusta solmitun sopimuksen perusteella. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen, hankekaavaperiaatteella kaavoitettavien tonttien tai kortteleiden rakennussuunnittelusisällön kehittymisen sekä katu- maanrakennus- ja hulevesisuunnitelmien tarkennusten perusteella kaavaa tarkistetaan kaavaehdotukseksi. Kaavaehdotus käsitellään asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa, jonka jälkeen kunnanhallitus asettaa sen nähtäville vähintään 30 vuorokaudeksi. Kaavaehdotukseen voi tutustua kunnanviraston ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Muistutukset ehdotuksesta on jätettävä kirjallisena ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Hyväksymisvaihe Asemakaavaehdotusvaiheen jälkeen asemakaava menee kunnanhallitukseen ja edelleen valtuustoon hyväksyttäväksi. Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan lehdessä ja kunnanviraston ilmoitustaululla. Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan myös ELY-keskukselle, Keski-Uudenmaan maakuntamuseolle ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Muutoksenhaku kaavan hyväksymisestä Muutoksenhakua valtuuston hyväksymispäätöksestä voi hakea hallinto-oikeudesta 30 vuorokauden kuluessa. Jatkovalituksen voi tehdä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Voimaantulo Kaavamuutoksen voimaantulosta ilmoitetaan sanomalehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Suunnittelun tavoitteet Ilvesvuoren asemakaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa Ilvesvuoren nykyisen työpaikka-alueen laajentaminen ja työpaikkatonttien saatavuuden turvaaminen Nurmijärvellä.

11 Suunnittelun keskeisiä lähtökohtia ovat olleet mm. viihtyisän ja taajamakuvallisesti korkeatasoisen ratkaisun löytäminen (alue tulee olemaan Nurmijärven käyntikortti ), alueen läpi kulkevan katuyhteyden mahdollistaminen, alueen kautta kulkevien kevyen liikenteen yhteyksien mahdollistaminen, alueen puolivälissä sijaitsevan mäkialueen säilyttäminen, ekologisesti kestävien ratkaisujen mahdollistaminen (mm. hulevedet) sekä alueen olemassa olevan topografian hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan. 4. Asemakaavan kuvaus Alueen maankäyttöratkaisua on tehty osin perinteisenä asemakaavana, jossa toteuttajataho ei ole tiedossa kaavoitusvaiheessa, sekä osin hankekaavana. Korttelialueet on kaavaehdotuksessa merkitty pääosin toimitila-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi (KTY). Koko kaavoitettavan alueen kokonaisrakennusoikeus on ehdotuksessa noin k-m2. Korttelin 2405 tontti 8 on suunniteltu mittavaan keskusvarastotoimintaan tähtäävänä hankekaavana yritykselle. Hankkeen kokonaisrakennusoikeus tulee olemaan noin k-m2, mikä vastaa tehokkuuslukua e=0.50. Muut korttelit on suunniteltu niin, että ne tarjoavat tontteja sekä pienemmille että suuremmille yrityksille. Vanhan Hämeenlinnantien puolelle voivat sijoittua mm. perinteiset hallitoimijat (e=0.50); moottoritien puolelle on mahdollisuus toteuttaa myös hieman tehokkaampaa, esimerkiksi toimistorakentamista (e=0.60). Eteläisimmällä tontilla, joka on moottoritieltä parhaiten nähtävissä ja tulee toimimaan alueen maamerkkinä etelästä saavuttaessa, on varauduttu tehokkaampaan rakentamiseen. Tontille voisi sijoittua esimerkiksi toimistotiloja, liiketiloja, ravintola- ja kahvilatiloja sekä majoitustiloja. Alueen katuverkko rakentuu sen läpi kulkevan Ilvesvuorenkadun varaan. Alue on saavutettavista kolmea kautta: moottoritieltä tulevat käyttävät ns. Myllykukon liittymää, vanhalta Hämeenlinnantieltä tulevat joko (olemassa olevaa) pohjoista tai uutta eteläistä liittymää. Eteläisen liittymän läheisyyteen on kaavaehdotuksessa sijoitettu katuaukio, joka toimii alueen eteläisenä porttina kooten eteläiset rakennukset ympärilleen, avaten näkymiä moottoritien suuntaan sekä hidastaen liittymään saapuvaa liikennettä. Myös Ilvesvuorenkadun ja Ilveskaaren risteystä on mahdollista kehitellä uuden alueen pohjoiseksi portiksi. Ilvesvuorenkadun varteen on määrätty istutettavaksi puurivi. Moottoritien puolelle on tonttien rajan läheisyyteen sijoitettu tukimuurit, joilla paitsi ratkaistaan alueen voimakkaista maastonmuodoista seuraavat korkeuserot, tuodaan myös rakentamiselle selkeä ja viimeistelty ilme. Korttelialueiden ja moottoritien välinen alue on merkitty suojaviheralueeksi (EV). Alueen keskivaiheilla sijaitseva mäkialue on säilytetty. Kaavaehdotuksessa on annettu yhtenäiseen ja korkeatasoiseen rakennustapaan tähtääviä määräyksiä, jotka koskevat mm. rakennusten julkisivumateriaaleja ja väritystä, määriteltyjen julkisivujen räystäiden muotoilua, maaston korkeusasemien käsittelyä ja ympäristön viherrakentamista. Myös mm. hulevesien käsittelystä alueella on annettu määräyksiä. Aluetta koskevat rakentamistapaohjeet sisältävät rakennusten ja ympäristön suunnittelua koskevia tarkempia ohjeita.

12 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista , ja päätös tuli lainvoimaiseksi valtioneuvosto päätti alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Päätöstä on tarkistettu tavoitteiden sisällön, voimaantulon ja toimeenpanon sekä muutoksenhaun osalta. Muilta osin, kuten tavoitteiden oikeusperustan ja oikeusvaikutusten osalta, vuoden 2000 päätös jäi voimaan. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista kuitenkin säilyy ennallaan valtioneuvosto päätti, että Museoviraston laatima inventointi Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) korvaa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainitun vuoden 1993 inventoinnin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa, auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys, toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä, edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voidaan ottaa Ilvesvuoren asemakaavan laadinnassa huomioon MRL:n edellyttämällä tavalla. Eri osa-alueita on käsitelty tarkemmin mm. tämän selostuksen luvuissa 3 (Asemakaavan suunnittelun vaiheet: Suunnittelun tavoitteet) ja 4 (Asemakaavan kuvaus). Suunnittelualueen liittyminen laajempaan kokonaisuuteen Suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Koko Siippoontien pohjois- ja eteläpuolella sijaitsevalle Ns. Ilvesvuoren-Kuusimäen alueelle on asemakaavayksikössä laadittu yleispiirteinen alustava kaavarunko, jonka vaiheittainen toteutuminen (v. 2020, v ja v. 2060) on esitetty liitteessä 5 (Ilvesvuoren-Kuusimäen alueen kaavarunkoluonnos, Timo Lehtinen 2010).

13 Radan jatkaminen Petakseksesta Klaukkalaan on suunnitteilla. Selvitettävä on myös ko. radan jatkaminen edelleen Kirkonkylälle sekä Rajamäelle, jossa rata yhtyisi olevaan Hanko- Hyvinkää- rataan. Viimeisimpien selvitysten mukaan sopivin linjaus radalle Kirkonkylän kohdalla olisi taajaman itäpuolella niin, että rata Siippoontien pohjoispuolella sijoittuisi vanhan Hämeenlinnantien tuntumaan. Tämän pohjalta on alustavan kaavarungon viimeisintä vaihetta (v. 2060) kuvaavassa kartassa on esitetty radan alustava linjaus sekä asema-alueen likimääräinen sijainti. Ilvesvuoren-Kuusimäen alueen sijainti tulevan radan, Siippoontien sekä vanhan Hämeenlinnantien ja Hämeenlinnanväylän solmukohdassa antaa sille erinomaiset mahdollisuudet kehittyä työpaikka- ja liikerakentamisen alueena. Samoista syistä, Ilvesvuoren-Kuusimäen seutua on perusteltua tutkia myös Kirkonkylän taajaman laajenemissuuntana, ja asumisen sijoittamisen alueena. Alustavassa kaavarungossa on esitetty ajatuksia myös tähän liittyen. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Alueen rakentamisen myötä paikallinen maisemakuva muuttuu merkittävästi: metsäinen kallioalue rakentuu tehokkaaksi työpaikka-alueeksi. Alueen suunnittelussa on yhtenä tärkeänä lähtökohtana ollut taajamakuvallisesti korkeatasoisen ratkaisun etsiminen, koska alue on erittäin hyvin näkyvissä moottoritielle. Valituilla maankäyttöratkaisuilla ja korkotasoilla sekä kaavamääräyksillä on pyritty siihen, että alueen voimakkaat maastonmuodot toisivat jatkossakin sille persoonallista ilmettä ja että syntyvä rakentaminen olisi viimeisteltyä ja kiinnostavaa ja silti nykyaikaisena työpaikka-alueena toimivaa. Keskeinen mäkialue säilyy mm. alueen työntekijöiden virkistysalueena. Alueen kautta kulkee myös kevyen liikenteen reittejä, jotka ovat osa Kirkonkylän ympäristöön suunniteltua laajempaa kevyen liikenteen verkostoa. Alueelle tulee muodostumaan uusia työpaikkoja, joista ainakin osa voi työllistää myös paikallisia asukkaita. Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Esirakentamisen ja rakentamisen vaikutukset luonnonolosuhteisiin on esitetty tämän selostuksen liitteenä olevassa maa-ainesten ottosuunnitelmassa. Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Kaavan toteutumisen myötä alue muuttuu rakennetuksi. Alueella ei ole todettu olevan erityisiä luontoarvoja. Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen Rakentaminen tukeutuu olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja on liitettävissä ympäröiviin kunnallistekniikan verkostoihin. Välittömiä kustannuksia aiheutuu mm. alueen esirakentamisesta sekä kunnallistekniikan rakentamisesta. Tuloja kunta saa mm. työpaikkatonttien myynnistä, vesi- ja energiahuollon liittymis- ja käyttömaksuista sekä verotuloista. Rakentaminen lisää jonkin verran liikennettä sekä vanhalla Hämeenlinnantiellä, Hämeenlinnanväylällä että Siippoontiellä; myös olevan työpaikka-alueen kautta kulkeva liikenne lisääntyy. Tulevista liikennemääristä ym. on tarkempia arvioita selostuksen liitteenä olevassa liikenneselvityksessä.

14 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Kaavan toteutuminen korkeatasoisena työpaikka-alueena parantaa Nurmijärven kuntakuvaa sekä kirkonkylän näkyvyyttä. Alue parantaa Nurmijärven kiinnostavuutta yritysten sijoittumispaikkana. Alueen rakentamisen myötä paikallinen maisemakuva muuttuu merkittävästi: metsäinen kallioalue rakentuu tehokkaaksi työpaikka-alueeksi. Alueen rakentamisella ei ole erityisiä vaikutuksia kulttuuriperintöön; rakennussuojelulailla suojeltu Männistön muorin mökki tulee asemakaavoituksen myötä suojelluksi myös asemakaavalla. 5. Asemakaavan toteutus Kunnallistekniikan rakentaminen ja tonttien myyminen voidaan aloittaa vaiheittain kaavan saatua lainvoiman. Alueen esirakentaminen alkaa jo kesällä Tampereella Juha Luoma, arkkitehti SAFA

15 Ote Nurmijärven yleiskaavasta LIITE 1 Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta LIITE 2

16 LIITE 3

17 LIITE 4

18 LIITE 5

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavatunnus 3-304 Asianro Nurmijärven kunta /Ympäristötoimialue/Asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.06.2012 Asemakaava, Klaukkala, Vanha-Klaukka 1. Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita.

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita. Kirkonkylän asemakaavan muutos Alhonniityn VU-alueella Kaavatunnus: 2-236 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.10.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Ropakkotien eteläpuolella, rajoittuen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue

Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue Aluerajauksen korjaus tehty teknisenä korjauksena saadun palautteen pohjalta 10.1.2013. SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA NYKYTILANNE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty Kaavatunnus 3-333 Asianro 951/10.02.03/2012 Asemakaavan kumoaminen ja muutos, Klaukkala Korttelit 3178 ja 3184 sekä maatalous-, katu- ja liikennealue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.10.2012 Päivitetty

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TYÖNUMERO: E20600910.00 HÄMEENKYRÖN KUNTA ARONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA, ARONIEMI 108-438-3-75 KUVA MAANMITTAUSLAITOS 2016 SWECO YMPÄRISTÖ OY Tampere Muutoslista VALMIS FIKIRV LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavamuutos POLVIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, Ala-Lylyjärvi (VRK 219/2017)

VARKAUDEN KAUPUNKI JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, Ala-Lylyjärvi (VRK 219/2017) OAS 1 (5) Varkauden kaupunki Järvialueen rantaosayleiskaavan muutos, Ala-Lylyjärvi VARKAUDEN KAUPUNKI JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, Ala-Lylyjärvi (VRK 219/2017) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI Tahkovuori ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 124 ja 125 (osa) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue)

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) SIILINJÄRVEN KUNTA 1 Aloite ja muutoksen tarkoitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TYÖNUMERO: E26963. HÄMEENKOSKEN KUNTA OJASTENMÄKI III ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Tampere Muutoslista TRYS TRYS MKIR EHDOTUS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 (OAS)...

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA EHDOTUS 8.4.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Kaava-alueen sijainti... 2 1.2

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(12) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 403. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto 25.9.2017 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Kaavamuutoskohde

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

13. kaupunginosa Hernemäki, Talvisalon urheilualueen asemakaava

13. kaupunginosa Hernemäki, Talvisalon urheilualueen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13. kaupunginosa Hernemäki, Talvisalon urheilualueen asemakaava 28.9.2017 Jokaisesta vireillä olevasta asemakaavasta laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot