Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus"

Transkriptio

1 KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu

2 Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot ja kaavaprosessi Osayleiskaavan sijainti Osayleiskaavan tarkoitus TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tavoitteet Alueen yleiskuvaus Suunnittelutilanne Maanomistus Maisema ja luonnonympäristö Väestö ja työpaikat Rakennettu kulttuuriympäristö Maaperän pilaantuneisuus Liikenne ja verkostot PehmoGIS -kysely OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Osalliset Tiedottaminen ja nähtävilläolo Osallistuminen ja vuorovaikutus Viranomaisyhteistyö Suunnittelun vaiheet Osayleiskaavaluonnos OSAYLEISKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen Katujen rakentamiskustannusten vaikutus Maisemavaikutukset Meluvaikutukset

3 Selostuksen liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Luettelo rakennuksista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Havainnekuva Muut kaavaa koskevat asiakirjat ja taustaselvitykset Luonto: Korian Pioneeripuiston luontoselvitys, 2004, Laura Murto Kouvolan Korian ja Elimäen kirkonkylän luontoselvitykset 2009, Luontoselvitys Kotkansiipi Kouvolan Korian Pioneeripuiston liito-oravaselvitys 2011, Luontoselvitys Kotkansiipi Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan luontoselvitys 2012, Luontoselvitys Kotkansiipi Korian Pioneeripuiston liito-oravatarkistus 2013, Luontoselvitys Kotkansiipi Kouvolan Kasarminmäen campus-alueen ja Korian Pioneeripuiston lepakkoselvitys 2013, Luontoselvitys Kotkansiipi Maisema ja kulttuuri: Melu: Maisemaselvitys Elimäen Kirkonkylän ja Korian alueen maisemaselvitys osayleiskaavoitusta varten, 2003, Kouvolan seudun kuntayhtymä Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maisemaselvitys, 2013, Pöyry Finland Oy Elimäen rakennuskulttuurikohteet, 2003, Kouvolan seudun kuntayhtymä Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus 2008, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Kouvolan ympäristömeluselvitys ja melumalli, 2007, Akukon Oy Yleissuunnitelmat: Pioneeripuiston kehittämisen yleissuunnitelma, 2010, Antti Autio Kouvolan kaupungin rakennemalli, 2012, ja Rakennemalliselostus, Pöyry Finland Kouvolan Kehä Inventointi 1/2 ja Suunnitelmaluonnos 2/2, 2012, Minna-Maija Sillanpää 3

4 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi Kaavoitettava alue: Korian Pioneeripuisto, kaupunginosa 52 Koria. Osayleiskaavatunnus: Diaarinumero: 1583/ /2013 Kaavan nimi:. Kaavan laatijat: yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen kaavoitusinsinööri Taija Airikka 1.2 Osayleiskaavan sijainti Suunnittelualue sijaitsee Korialla Kymijoen varrella, Kasarmintien, Anjalantien ja Napan välisellä alueella. Kouvolan keskustaan on matkaa n. 5 kilometriä. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 60 ha. Suunnittelualue (kuva 1) käsittää Korian Pioneeripuiston ja varuskunta-alueen. Luoteessa alue rajautuu Ahkojan luonnonsuojelualueeseen, lounaassa Anjalantien varren omakotialueeseen ja sähkölinjaan, kaakossa rajana on Kasarmintie ja idässä Kymijoki. Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus ja sijoittuminen. 4

5 1.3 Osayleiskaavan tarkoitus Kaavan tarkoituksena on luoda yleiskaava koko Pioneeripuiston alueelle ja tarkentaa asutuksen, toimitilojen, liikenneverkon ja virkistyksen aluerajauksia. 2. TIIVISTELMÄ n tavoitteena on luoda yleiskaava koko Pioneeripuiston alueelle ja tarkentaa asutuksen, toimitilojen, liikenneverkon ja virkistyksen aluerajauksia. Yleiskaavan yleistavoitteena on mahdollistaa Pioneeripuiston kehittyminen yhdeksi Kouvolan vetovoimaisimmista virkistyksen, asumisen ja alueelle luontevien tapahtumien ja toiminnan alueeksi. Keskeisiä alueen suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita ovat: - Pioneeripuiston virkistysalueen turvaaminen ja kehittäminen - Alueen kulttuuri- ja rakennushistorian turvaaminen ja vajaakäytössä olevan rakennuskannan kehittämisen mahdollistaminen - Varasto- ja yritysalueen uudelleenarviointi asumismahdollisuuksien lisäämisen näkökulmasta - Tapahtumien järjestämismahdollisuuksien edellytysten turvaaminen - Yleiskaavassa osoitetun päätieverkon arviointi Osayleiskaavan laatiminen on tullut vireille toukokuussa 2013 ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Osayleiskaavaan on tehty liitooravatarkistus sekä lepakkoselvitys vuoden 2013 aikana. Lisäksi asukkaiden mielipiteitä alueesta on kartoitettu selainpohjaisella PehmoGIS -kyselyllä, joka oli avoinna Kaavahankkeesta on pidetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaisneuvottelu ELY -keskuksen sekä muiden viranomaisten kanssa. Lisäksi neuvotteluja on käyty alueen toimijoiden (Pioneerifestivaalit, kyläyhdistys, Kymen Automobiilikerho sekä Erämessut) kanssa. Kaavaluonnoksessa on osoitettu uutta asumista Talliojan itäpuolelle ja Talliojan länsipuoli on osoitettu virkistysalueeksi. Kaava on tarkoitus olla yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava ja se on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen suunnittelua määrittämällä mm. alueen pääkäyttötarkoitukset ja päätieverkon. Korian Pioneeripuiston osayleiskaavassa huomioidaan samaan aikaan laadittavan Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavatyössä tehtävät periaatelinjaukset. 5

6 3. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 3.1 Tavoitteet Kaavan tavoitteena on luoda yleiskaava koko Pioneeripuiston alueelle ja tarkentaa asutuksen, toimitilojen, liikenneverkon ja virkistyksen aluerajauksia. Yleiskaavan yleistavoitteena on mahdollistaa Pioneeripuiston kehittyminen yhdeksi Kouvolan vetovoimaisimmista virkistyksen, asumisen ja alueelle luontevien tapahtumien ja toiminnan alueeksi. Keskeisiä alueen suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita ovat: - Pioneeripuiston virkistysalueen turvaaminen ja kehittäminen - Alueen kulttuuri- ja rakennushistorian turvaaminen ja vajaakäytössä olevan rakennuskannan kehittämisen mahdollistaminen - Varasto- ja yritysalueen uudelleenarviointi asumismahdollisuuksien lisäämisen näkökulmasta - Tapahtumien järjestämismahdollisuuksien edellytysten turvaaminen - Yleiskaavassa osoitetun päätieverkon arviointi Kaava on tarkoitus olla yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava ja se on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen suunnittelua määrittämällä mm. alueen pääkäyttötarkoitukset ja päätieverkon. Korian Pioneeripuiston osayleiskaavassa huomioidaan samaan aikaan laadittavan Kouvolan keskeisen kaupunki alueen osayleiskaavatyössä tehtävät periaatelinjaukset. 3.2 Alueen yleiskuvaus Korian taajama sijaitsee noin 5 km Kouvolan keskustaajamasta länteen. VT 6 kulkee taajaman pohjoispuolella ja maantie 359 Anjalasta kulkee läpi taajaman keskustan. Lisäksi Kouvola-Lahti rautatie kulkee taajaman läpi Pioneeripuiston läheisyydessä. Pioneeripuisto sijaitsee keskeisellä paikalla Korian taajamarakenteessa, palvelukeskustan pohjoispuolella. Entinen Kymen Pioneeripataljoonan varuskunta toimi alueella 1900-luvun alkupuolelta vuoteen 1994, ja alueella sijaitsee useita suojeltuja rakennuskulttuurikohteita ja arvokkaita historiallisia pihapiirejä. Kasarmintien varrella on urheilupuisto ja sen ympärillä asunnoiksi ja työtiloiksi muutettuja vanhoja kasarmirakennuksia. Pioneeripuisto on merkittävä osa Kymijokilaakson viheraluekokonaisuutta, alueella risteilee luontopolkuja ja ulkoilureittejä. Entiset paraatikentät toimivat nykyisin urheilu- ja liikuntaalueina, joilla järjestetään erilaisia tapahtumia. 3.3 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Alueella on voimassa ympäristöministeriön ja vahvistama maakuntakaava taajamat ja niiden ympäristöt (kuva 2). Maakuntakaava - kauppa ja merialue on vireillä ja sen tavoitteena on olla maakuntavaltuuston käsittelyssä joulukuussa

7 Kuva 2. Ote maakuntakaavasta ja kaava-alueen alustava rajaus punaisella Yleiskaavat Alueella on voimassa 1997 hyväksytty yleiskaava Korian osayleiskaavan muutos, jossa kaavamääräykset on laadittu eteläosien rakennetulle alueelle. Puistoalue, joka on osoitettu selvitysalueeksi, on kaavassa jätetty vahvistamatta (kuva 3). Alueen ympäristössä on voimassa Elimäen kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Korian osayleiskaavan muutos ja laajennus, missä suunnittelualue on rajattu kaavan ulkopuolelle. (kuva 4). Kuva 3. Ote oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta Korian osayleiskaavan muutos,

8 Kuva 4. Ote oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta Korian osayleiskaavan muutos ja laajennus, 2005, missä punaisella rajattu alue (=nykyinen kaava-alue) on jätetty kaavan ulkopuolelle. Kuva 5. Vanha oikeusvaikutukseton Korian osayleiskaava, Elimäen kunnanvaltuuston 1987 hyväksymä ensimmäisen asteen yleiskaava, jossa koko Pioneeripuisto on puolustusvoimien aluetta. 8

9 Asemakaavat Alueen eteläosassa on voimassa oleva asemakaava Korian varuskunta-alue, hyväksytty Korian keskusta on valtaosaltaan asemakaavoitettu, kaava-alue rajautuu Anjalantien ja Kasarmintien suuntiin asemakaavoitettuun alueeseen. Asemakaavoitetun alueen rajat on esitetty vinoviivoituksella kuvassa 6 ja asemakaava kuvassa 7. Kuva 6. Asemakaavoitettu alue viivoituksella ja kaava-alueen alustava rajaus punaisella. Kuva 7. Alueella voimassa oleva rakennuskaava Korian varuskunta-alue on vahvistettu

10 a Kaavaselostu us Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat tulleet voimaan Tavoitteina ovat toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto, sekä luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Rakennemalli Kouvolan kaupungin rakennemalli on luonteeltaan kunnan kehittämistavoitteet sisältävää alueidenkäytön kehityskuva, jossa pyritään pitkän aikavälin linjaratkaisujen tekemiseen kaupunginn eri osien maankäytön n kehittämisestä. Rakennemallissaa esitetään kaupungin keskusverkko ja alueiden kehittämisen painopistealueet. Kouvolan rakennemallilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia. Rakennemallin on kuitenkin tarkoitus määritellä tavoitteita ja suuntaviivoja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle kaa- voitukselle. Suunnittelualue kattaa Kouvolan kaupungin koko alueen. Valtuusto on hyväk- synyt rakennemallin Suunnittelualue on osoitettu rakennemallikartassa ydinalueena (punainen rasteri). Ydin- alueen kehittämisperiaatteita ovat tilaa vievä kauppa, suuryksiköts, logistiikka, pienteollisuus ja yritystoiminta, virkistysalueet ja vapaa-aika, sekä asuminen. Rakennemallikartassa Kori- an keskusta on yksi palvelujen alueista (TP). Tervaskankaan aluee on osoitettu kaupan kes- kittymänä (KL). Kuva 8. Ote rakennemallikartasta 10

11 3.4 Maanomistus Kouvolan kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta eli noin 52 hehtaaria, mikä on noin 87 % koko suunnittelualueesta (kuva 9). Muut alueen maanomistajat ovat lähinnä asunto-osakeyhtiöitä sekä yhdistyksiä. Kuva 9. Kaupungin maanomistus 3.5 Maisema ja luonnonympäristö Koria sijaitse aivan I Salpausselän tuntumassa, sen eteläpuolella ja kuuluu maisemallisesti viljelylakeuden alueeseen. Korian taajama muodostaa päätteen Kymijokilaaksolle ennen laaksoa kurovaa Salpausselkää. Kymijoen varsi on vielä Korian kohdalla melko jyrkkää joenpenkkaa ja loivenee etelämpänä peltolakeuksiksi. Alueen valtakunnallisesti merkittävä maisemakokonaisuus on Kymijokilaakso. Kymijoen kulttuurimaisemat edustavat eteläisen ja kaakkoisen viljelyseudun vaihettumisvyöhykkeen viljelymaisemaa. Korian varuskunta-alue sekä Napan ja Ahkonojan kulttuurimaisema muodostavat alueella kaksi yhtenäistä pienmaisemakokonaisuutta osana Kymijokilaakson maisemakokonaisuutta. Suunnittelualueen luoteispuolella sijaitsevat Keltin ja Ahkojan rantalehdot, jotka ovat Natura-aluetta. Lisäksi Pioneeripuiston metsäalue on liito-oravien asuinalueitta. Liito-oravia esiintyy myös mm. Pioneerikoulun sekä Museotien läheisyydessä. Lepakkojen ruokailualueita on erityisesti upseerikerhon sekä Talliojan ympäristössä. Selvityksessä todetaan, että alueelle suunniteltu maankäyttö ei heikennä lepakkojen saalistus- 11

12 alueita. Lisäksi todetaan, että ennen rakennusten purkutöitä on syytä selvittää niissä mahdollisesti olevat lepakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikat (Luontoselvitys Kotkansiipi 2013). Maaperältään Pioneeripuiston alue on pääosin savea, kuten koko Korian taajaman alue (kuva 10). Alueella luvulla tehdyissä kairauksissa savikerroksen paksuus on ollut noin 7-20 metriä. Kuva 10. Maaperäkartta (lähde: GTK) 3.6 Väestö ja työpaikat Pioneeripuiston osayleiskaavan alueella asuu 175 henkilöä (09/2013). Asuminen on sijoittunut suunnittelualueen kaakkoisosaan entiselle varuskunta-alueelle ja sen lähialueille. Väestön ikäjakauma on esitetty kuvassa

13 a Kaavaselostu us 120 Ikäjakauma vuotiaatt 7 14 vuotiaat vuotiaat vuotiaat Yli 65 vuotiaat Kuva 11. Väestön ikäjakauma Pioneeripuiston alueella. Työpaikkoja alueella on 24 kpl (2010) (lähde: YKR ja SYKE/TK). Alueella sijaitsee päiväko- ti, ravintola sekä joitakin pienempiä yrityksiä. Työpaikat sijoittuvat, kuten asuminenkin, alu- een kaakkoisosaan. 3.7 Rakennettu kulttuuriympäristö Korian kasarmialue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöi- hin Korian siltojen ohella. Koria on historiallisesti kerroksinen kasarmialue, jonka sotilaskoti- rakennus (kuva 12) lukeutuu kansainvälisenn DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suoma- laisen modernismin merkkiteosv valikoimaan osana puolustusvoimien 1930-luvun arkkiteh- tuuria. 13

14 Kuva 12. Elsi Borgin suunnittelema sotilaskoti Kasarmialueen varhaisin rakennuskanta käsittää vuosina rakennetut punatiiliset rakennukset. Ensimmäinen rakennusvaihe ajoittui ensimmäisen maailmansodan kynnykselle ja liittyi venäläisten varuskuntien lisäämiseen Suomessa. Suunnitelmat liittyivät Pietarin pohjoisen sivustan turvaamiseen. Tuolloin alueelle rakennettiin seitsemän punatiilistä kasarmi- ja talousrakennusta (kuva 13). Varuskunnan toimintoja täydentävää lisärakentamista on ollut ja 1930-luvuilla. Myöhemmin on rakennettu ruokala, koulutuspaja ja erilaisia varasto- ja katosrakennelmia. Luettelo rakennuksista on liitteessä 1. Varuskunta-alueesta erottuu kaksi erillistä rakennusryhmää. Ensimmäisen muodostavat kasarmit niihin liittyvine rakennuksineen: miehistökasarmi (1) (pitkäkasarmi), pioneerikoulu (10), sauna (4), huolto- ja konehalli (11), polkupyöräkorjaamo (8), varasto (3), esikunta (2), asuinrakennus (9) ja sotilaskoti (7). Toisen kokonaisuuden muodostavat joen ja lippukentän väliset rakennukset, jotka ovat pääosin asumiskäytössä: upseerikerho (5), asuinrakennus (6) (Kapula), asuinrakennus (14) (Kipula), asuinrakennus (13) (Valkoinen talo). Kuva 13. Pitkäkasarmi 1990-luvun lopulla alueelle on rakennettu kolme asuinkerrostaloa ja 2000-luvulla on rakennettu omakotitaloja eteläosaan. Alueen nykyisen rakennetun ympäristön kehitys on esitetty kuvassa

15 Kuva 14. Pioneeripuiston rakennusten valmistumisajankohdat. 3.8 Maaperän pilaantuneisuus Maaperää mahdollisesti pilaavia kohteita (Pima) on suunnittelualueella 5 kpl (kuva 15): ampumarata (lopetettu) kunnostettu vuonna 2006 ja työ hyväksytty vuonna 2007 varuskunnan entinen kaatopaikka puhdistettu vuonna 2000 lasikuitupaja (lopetettu) selvitystarve yksityinen jakeluasema (lopetettu) selvitystarve yksityinen jakeluasema (toimiva kohde) Vuonna 1996 tehdyn tutkimuksen mukaan lopetetun jakeluaseman läheisyydessä on maaperä ollut selvästi öljyyntynyttä. Näyte oli otettu noin 10 metrin päästä polttoainemittarista, joten lähempänä pitoisuudet voivat olla korkeampia. Jakeluasemien ja lasikuitupajan maaperä tulee tutkia tarkemmin ja tarvittaessa puhdistaa. 15

16 Kuva 15. Pima-kohteet Pioneeripuiston alueella. 3.9 Liikenne ja verkostot Korian taajaman länsipuolella ovat valtatie 6 Helsinkiin ja 12 Lahteen. Maantie 359 kulkee läpi taajaman keskustan. Maantie 364 (Koriansuora) tulee Kouvolan keskustasta ja muuttuu Pioneeripuiston kohdalla Kasarmintieksi. Lahti-Kouvola rautatie kulkee alueen vierestä. Taajamajunat Kouvolasta pysähtyvät myös Korian asemalla. Linja-autot kulkevat Korian keskustasta Koriantietä Koriansuoralle ja lähin linja-autopysäkki on Korian siltojen vieressä. Linja-autoja välillä Koria-Kouvola kulkee klo 6-21 välillä pääosin vähintään kerran tunnissa, koulupäivinä useamminkin. Lisäksi Korialta on yhteyksiä Kuusankoskelle, Elimäen kirkonkylälle ja Helsinkiin. Akukonin vuonna 2007 tekemä meluselvitys kattaa myös Pioneeripuiston alueen. Olemassa olevilla, vanhoilla alueilla esiintyvän ympäristömelun haittojen arviointiin käytettävät yleiset ulkomelun ohjearvot ovat päivällä 55 db ja yöllä 50 db. Kun suunnitellaan uutta asuintaloa tai asuinaluetta olemassa olevan liikenneväylän melun vaikutuspiiriin - taikka päinvastoin uutta väylää tai teollisuuslaitosta olemassa olevan asutuksen läheisyyteen, yön ohjearvo on 45 db. Meluselvityksen mukaan lähinnä Kasarmintien varsi sekä Väinö Vainiontie altistuvat melulle (kuva 16). Yli 55 db:n vyöhyke ulottuu urheilukenttien lisäksi lähinnä Väinö Vainiontien päässä oleville kerrostaloille. Yömelun suhteen tilanne on samansuuntainen. Melu aiheutuu pääasiassa raideliikenteestä. 16

17 a Kaavaselostu us Kuva 16. Kokonaismelu, päivä (Akukon 2007). Alueella on vesi- ja viemäriverkostot sekä maakaasuve erkosto (kuva 17). Kuva 17. Verkostot. 17

18 3.10 PehmoGIS -kysely Osallisten näkemyksiä alueen nykytilasta ja käytöstä sekä mahdollisia kehitysehdotuksia kerättiin PehmoGIS-kyselyllä. Kysely oli avoinna Linkki kyselyyn oli kaavan www-sivulla ja kyselyyn vastattiin asiatkartalle.fisivuston kautta. Kyselyyn vastasi 36 henkilöä ja paikannuksia tehtiin 299 kpl. Vastaajat olivat enimmäkseen Korialta. Esimerkki paikannuksista on kuvassa 18. Kuva 18. Esimerkki PehmoGIS-kyselyn paikannuksista Alueen helminä pidettiin koko aluetta; Kymijokea maisemineen ja näkymineen, Pioneeripuistoa ulkoilureitistöineen ja luonnontilaisen luontonsa vuoksi sekä entistä varuskuntaaluetta vanhoine rakennuksineen ja ympäristöineen. Ranta-alue ja metsä halutaan säilyttää virkistyskäytössä eikä rakentamista sinne sallittaisiin ollenkaan. Tärkeät paikat joko liikunnan, tekemisen, rentoutumisen tai muun takia keskittyvät joko Pioneeripuiston metsään tai Kymijoen rannalle. Uusia kulkuyhteyksiä toivottiin etenkin Ahkojan ylittävän sillan kautta Kymijoen vartta pitkin Kelttiin asti. 18

19 Risuja tuli joidenkin paikkojen ympäristön roskaisuudesta ja puistossa esiintyvästä häiriökäyttäytymisestä sekä valaistuksen riittämättömyydestä. Penkkejä tai oleskelupaikkoja toivottiin etenkin Kymijoen rantaan. Etenkin metsäinen luonnon rauha ja talvisin ylläpidetty latu saivat ruusuja. Arjen solmupisteet kuten ostos-, asioimis- ja vapaa-ajan paikat sekä lapsen koulu tai päiväkoti ovat suurimmaksi osaksi Korian keskustassa. Työ- tai opiskelupaikka joko Korialla tai kanta-kouvolassa. Entisen varuskunnan käytössä olleet rakennukset halutaan saneerata ja saada näin ollen uuteen käyttöön. Uutta asutusta, mielellään omakotitaloja, halutaan vain vähän ja ne tulisi sijoittaa vanhan asutuksen jatkeeksi. Alueella järjestettävien tilaisuuksien nykyinen tapahtumamäärä koetaan enimmäkseen riittävänä. Palveluiden ja yritystoiminnan määrä myös tuntuu riittävältä. 19

20 4. OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat Suunnittelualueen käyttäjät (mm. ulkoilijat) Viranomaiset: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kymenlaakson Liitto Museovirasto Kymenlaakson maakuntamuseo Kymenlaakson pelastuslaitos/pohjoinen toimialue Lautakunnat: Aikuisväestön lautakunta Ikäihmisten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto Yhdistykset ja yhtiöt: Pohjois-Kymen Luonto ry Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry Kymenlaakson Messut ry (Erämessut) Suomen Musiikkiyhtiö Oy (Pioneerifestivaali) Korian Pioneeripuiston kyläyhdistys ry Kymen Automobiilikerho ry 4.2 Tiedottaminen ja nähtävilläolo Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla, Kouvolan Sanomissa, sekä kaupungin internetsivuilla sekä tarvittaessa lähettämällä kirjeet alueen maanomistajille. Kaava-aineisto on nähtävillä Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33) ja kaupungin internet-sivuilla 4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus Osallisille järjestetään 1-2 yleisötilaisuutta, joista tiedotetaan lehti-ilmoituksin ja artikkelein. 20

21 Osayleiskaavoitukseen liittyvät viranomaisneuvottelut järjestetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon jälkeen sekä kaavaehdotusvaiheessa. Osalliset voivat esittää näkökantansa mielipiteinä, lausuntoina ja muistutuksina kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen ollessa nähtävillä. Osayleiskaavan hyväksyy Kouvolan kaupunginvaltuusto. Valtuuston hyväksymispäätöksestä osallisilla on oikeus tehdä valitus Kouvolan hallinto-oikeuteen. Varsinaiset kaavaprosessiin liittyvät päätökset tehdään teknisessä lautakunnassa ja hyväksymispäätökset kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Suunnittelun vaiheet - Kaavan vireilletulo: kuulutus Kouvolan Sanomissa Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRA 18 ): OAS:n esittely: , kuulutus Kouvolan Sanomissa PehmoGIS kysely Selvitykset vuonna 2013 o Korian Pioneeripuiston liito-oravatarkistus (Luontoselvitys Kotkansiipi 2013) o Kouvolan Kasarminmäen campus-alueen ja Korian Pioneeripuiston lepakkoselvitys (Luontoselvitys Kotkansiipi 2013) - Kouvolan kaupunki päätti asettaa osayleiskaavan valmisteluaineiston nähtäville: 4.5 Osayleiskaavaluonnos Osayleiskaavaluonnoksessa lähtökohtana on ollut asumisen lisääminen Talliojan itäpuolelle sekä Pioneeripuiston metsäalueen kaavoittaminen ulkoilu- ja virkistyskäyttöön. 21

22 a Kaavaselostu us 5. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Oikeusvaikutteinen osayleiskaava kattaa Pioneeripuiston kasarmialueen sekä läheisen vi- heralueen. Kaava ohjaa alueen asemakaavoitusta ja toteuttamista. Kaava mahdollistaa asuinrakent tamisen Talliojan länsipuolelle. Talliojan ja vanhojen kasar- mirakennusten välissä kyse on lähinnä pientalorakentamisesta. Kerros- tai rivitalorakenta- minen on mahdollistaa Pioneerikoulun läheisyydessä. Talliojan T itäpuoli säilytetään viheralu- eena. Havainnekuva mahdollisesta tulevasta rakenteesta on liitteessä Yleiskaavamerkinnät ja -määräyks- set Kerrostalovaltainenn alue Alue varataan pääasiassa asuinkerrostaloille. Alueelle voidaan sallia rakennettavaksi myös pienimuotoisia palvelu- ja työtiloja, jotka eivät aiheuta häiriöitä h ympäröivälle asutukselle. Merkintää on käytettyy lähinnä jo rakennetuissa kerrostalokortteleissa, joiden ei oleteta olen- naisesti muuttuvan. Pientalovaltainen asuinalue Alueelle voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja omakotitaloja asumistarkoituk- siin. Aluevaraus sisältää asuinkorttelit, kadut sekä lähipuistot. Näiden tarkempi sijoittelu määritetään asemakaavoituksenn yhteydessä. Merkintää on käytettyy Upseerikerhon takana olevassa korttelissa.. Erillispientalojen alue Alue on tarkoitettu pääasiassa pientalojen rakentamise een. Aluevaraus sisältää asuinkortte- lit, kadut sekä lähipuistot. Näidenn tarkempi sijoittelu määritetään asemakaavoituksen yhtey- dessä. Merkintää on käytettyy uudella asuinalueellaa Talliojan itäpuolella. Asunto-/palvelualuee Kaavassa ei rajoiteta asuntojen ja palvelujen suhdetta. Merkintää on käytettyy esikunnann korttelissa, jossa on sekä s asumista että pienimuotoista yri- tystoimintaa. Palvelujen ja hallinnon alue Merkinnällä osoitetaan ensisijaisesti yksityisten palvelujen ja hallinnon alueet. 22

23 a Kaavaselostu us Merkintää on käytettyy sotilaskodin, Pioneeriravintolan sekä s pitkänn kasarmin kortteleissa. Julkisten palvelujen ja hallinnon alue Alueelle voidaan sijoittaa ensisijaisesti julkisia palveluja. Merkinnällä on osoitettu Upseerin päiväkodin kortteli. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue Merkinnällä on osoitettu urheilukenttien alueet. Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Merkintää on käytettyy nykyisten urheilukenttien ja paraatiaukion alueella. Virkistysalue/ulkoilupuisto Merkinnällä on ositettu taajamarakenteellista merkitystä omaavat virkistysalueet ja luon- nonmukaiset puistometsät, joissa ulkoilu keskittyy merkityille ulkoilureiteille ja puistokäytä- toimivat päivittäisen virkistyksen n, ulkoilun ja liikunnan alueina. a Alueella sallitaan ulkoilua, virkistystä ja tapahtumien järjestämistä palveleva vähäinen rakentaminen, ulkoilu- ja retkei- lyreittien sekä niihin liittyvien taukopaikkojen rakentaminen. Merkinnällä on osoitettu Pioneeripuiston metsäalue (Talliojan länsipuoli). Tapahtuma-alue Alue on tarkoitettu tapahtumien ja näyttelyiden alueeksi. Alueelle saa rakentaa liikuntaa, ta- ville. Toiminnallisesti alueet ovatt laajemman viherverkoston keskeisiä ulkoilupuistoja, jotka pahtumia ja näyttelykäyttöä palvelevia rakenteita, joiden sijoitus, rakennusoikeus ja muut ominaisuudet määritellään asemakaavalla. Merkinnällä on osoitettu osa Pioneeripuistosta erilaisten tapahtumien, kuten Erämessujen ja Pioneerifestivaalien tapahtumapaikaksi. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinenn ympäristöö Alueen asemakaavoituksessa tulee turvata olemassa olevan o rakennetun ympäristön kult- tuurihistoriallinen arvo. Uudisrakentamisen tulee sopeutua ympäristöön niin, että aluekoko- naisuudet ja niiden identiteetti säilyvät, eikä olemassa olevien rakennusten kaupunkikuv valli- nen asema heikkene. Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti merkittävä Korian K kasarmialue. Suojeltava rakennus Rakennustaiteellisesti, alueen historian tai miljöön yhtenäisyyden kannalta arvokas raken- tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen ja vesikattojen raken- nustaiteellista tai historiallista arvoa. Museoviranomaisille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen ennen suojelukohdetta koskevan lupahakemuksen ratkaisua. nus. Rakennuslain 135 :n nojalla määrätään, ettei rakennusta saa purkaa eikä siinä saa 23

24 a Kaavaselostu us /a /est Alue, jolle voidaan sijoittaa asumista Kaavassa ei rajoiteta asumisen osuutta. Esteetön reitti Osan alueen reiteistä tulisi olla liikuntaesteisten käyttöön soveltuvia. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n mukaisia luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoi- saa tettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Alueella ei suorittaa sellaisia toimenpiteitä, että lajien lisääntymis-- asemakaavoituksessa. Alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, maa-ainesten ottoa tai tai levähdyspaikat heikentyvät tai häviävät. Luontoarvot tulee huomioida alueen muuta käsittelyä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa v toimenpidettä ilman MRL 128 :n mukaista lupaa. Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säily- minen. Yksityiskohtaisemmassaa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja mai- sema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukainen maakunnallism sesti arvokas Kymijoen rantavyöhyke. Ulkoilureitti/kevyen liikenteen väylä Reittien suunnittelussa tulee ottaa huomioon niiden jatkuvuus, turvallisuus ja sujuvuus sekä sopeuttaaa ne mahdollisimman hyvin ympäristön erityispiirteisiin. Kevyen liikenteen yhteystarve e Reittien suunnittelussa tulee ottaa huomioon niiden jatkuvuus, turvallisuus ja sujuvuus sekä sopeuttaaa ne mahdollisimman hyvin ympäristön erityispiirteisiin. Katu Merkinnällä on osoitettu alueen sisäinen pääkatuverkosto. LV, Venevalkama Merkinnällä osoitetaan venevalkamat ja rantautumispaikat. Oikeusvaikutteisen osayleiskaava-alueen raja 24

25 6. OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavan vaikutukset selvitetään MRA 1 :n mukaisesti. Osayleiskaavan keskeisiä vaikutuksia ovat: vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen katujen rakentamiskustannusten vaikutus maisemavaikutukset meluvaikutukset Vaikutusten arviointi pohjautuu olemassa oleviin ja tehtäviin selvityksiin ja muuhun lähtötietomateriaaliin. Vaikutusten arviointi tapahtuu kaavoitusprosessin aikana varsinaisen suunnittelutyön yhteydessä ja sitä tarkennetaan ja täydennetään kaavatyön edetessä. 6.1 Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön Osayleiskaava lisää asumisen mahdollisuuksia Korian alueella. Kaava lisää Korian tonttivarantoa merkittävästi. Kasarmialueen ja Talliojan väli muuttuu nykyisestä aukeasta alueesta tiiviiksi omakotiasumisen alueeksi. Kaava myös säilyttää Pioneeripuiston metsäalueen virkistyskäytössä. 6.2 Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen Negatiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen on pyritty vähentämään jättämällä arvokkaat alueet rakentamisen ulkopuolelle. Rakentamista ei ole esitetty erittäin arvokkaiden elinympäristöjen alueelle tai liito-oravien elinalueille. Myös lepakkojen ruokailualueet on pyritty huomioimaan suunnittelussa. 6.3 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen Alue tukeutuu Korian keskustan palveluihin ja sijaitsee nykyisen yhdyskuntarakenteen sisällä. Alueella on vesi- ja viemäriverkostot sekä maakaasuverkosto. Liikenne Pioneeripuiston alueella sekä Kasarmitiellä lisääntyy asutuksen määrän kasvaessa. 6.4 Katujen rakentamiskustannusten vaikutus Pääosin katuverkko Pioneeripuiston alueella on jo olemassa. Katujen rakentamiskustannuksia arvioidaan suunnittelun edetessä. 6.5 Maisemavaikutukset Maisemavaikutukset Kasarmintien ja Kymijoen suuntaan jäävät vähäisiksi. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat Tallikentän alueeseen, joka muuttuu aukeasta alueesta tiiviiksi omakotiasumisen alueeksi. 25

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Ropakkotien eteläpuolella, rajoittuen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS Vireilletulo: xx.xx.xxxx Versio: 11.6.2015, AK Anttila HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualueen likimääräinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE Asemakaava ja asemakaavan muutos 0313 Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu ilmakuva asemakaava-alueesta ALOITE Pekka Kierikka, Kotkan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 16WWE0492 5/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KEHVONSALON KARTANON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelutehtävän määrittely 3 1.2 Suunnittelutilanne

Lisätiedot