Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus"

Transkriptio

1 KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu

2 Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot ja kaavaprosessi Osayleiskaavan sijainti Osayleiskaavan tarkoitus TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tavoitteet Alueen yleiskuvaus Suunnittelutilanne Maanomistus Maisema ja luonnonympäristö Väestö ja työpaikat Rakennettu kulttuuriympäristö Maaperän pilaantuneisuus Liikenne ja verkostot PehmoGIS -kysely OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Osalliset Tiedottaminen ja nähtävilläolo Osallistuminen ja vuorovaikutus Viranomaisyhteistyö Suunnittelun vaiheet Osayleiskaavaluonnos OSAYLEISKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen Katujen rakentamiskustannusten vaikutus Maisemavaikutukset Meluvaikutukset

3 Selostuksen liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Luettelo rakennuksista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Havainnekuva Muut kaavaa koskevat asiakirjat ja taustaselvitykset Luonto: Korian Pioneeripuiston luontoselvitys, 2004, Laura Murto Kouvolan Korian ja Elimäen kirkonkylän luontoselvitykset 2009, Luontoselvitys Kotkansiipi Kouvolan Korian Pioneeripuiston liito-oravaselvitys 2011, Luontoselvitys Kotkansiipi Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan luontoselvitys 2012, Luontoselvitys Kotkansiipi Korian Pioneeripuiston liito-oravatarkistus 2013, Luontoselvitys Kotkansiipi Kouvolan Kasarminmäen campus-alueen ja Korian Pioneeripuiston lepakkoselvitys 2013, Luontoselvitys Kotkansiipi Maisema ja kulttuuri: Melu: Maisemaselvitys Elimäen Kirkonkylän ja Korian alueen maisemaselvitys osayleiskaavoitusta varten, 2003, Kouvolan seudun kuntayhtymä Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maisemaselvitys, 2013, Pöyry Finland Oy Elimäen rakennuskulttuurikohteet, 2003, Kouvolan seudun kuntayhtymä Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus 2008, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Kouvolan ympäristömeluselvitys ja melumalli, 2007, Akukon Oy Yleissuunnitelmat: Pioneeripuiston kehittämisen yleissuunnitelma, 2010, Antti Autio Kouvolan kaupungin rakennemalli, 2012, ja Rakennemalliselostus, Pöyry Finland Kouvolan Kehä Inventointi 1/2 ja Suunnitelmaluonnos 2/2, 2012, Minna-Maija Sillanpää 3

4 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi Kaavoitettava alue: Korian Pioneeripuisto, kaupunginosa 52 Koria. Osayleiskaavatunnus: Diaarinumero: 1583/ /2013 Kaavan nimi:. Kaavan laatijat: yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen kaavoitusinsinööri Taija Airikka 1.2 Osayleiskaavan sijainti Suunnittelualue sijaitsee Korialla Kymijoen varrella, Kasarmintien, Anjalantien ja Napan välisellä alueella. Kouvolan keskustaan on matkaa n. 5 kilometriä. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 60 ha. Suunnittelualue (kuva 1) käsittää Korian Pioneeripuiston ja varuskunta-alueen. Luoteessa alue rajautuu Ahkojan luonnonsuojelualueeseen, lounaassa Anjalantien varren omakotialueeseen ja sähkölinjaan, kaakossa rajana on Kasarmintie ja idässä Kymijoki. Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus ja sijoittuminen. 4

5 1.3 Osayleiskaavan tarkoitus Kaavan tarkoituksena on luoda yleiskaava koko Pioneeripuiston alueelle ja tarkentaa asutuksen, toimitilojen, liikenneverkon ja virkistyksen aluerajauksia. 2. TIIVISTELMÄ n tavoitteena on luoda yleiskaava koko Pioneeripuiston alueelle ja tarkentaa asutuksen, toimitilojen, liikenneverkon ja virkistyksen aluerajauksia. Yleiskaavan yleistavoitteena on mahdollistaa Pioneeripuiston kehittyminen yhdeksi Kouvolan vetovoimaisimmista virkistyksen, asumisen ja alueelle luontevien tapahtumien ja toiminnan alueeksi. Keskeisiä alueen suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita ovat: - Pioneeripuiston virkistysalueen turvaaminen ja kehittäminen - Alueen kulttuuri- ja rakennushistorian turvaaminen ja vajaakäytössä olevan rakennuskannan kehittämisen mahdollistaminen - Varasto- ja yritysalueen uudelleenarviointi asumismahdollisuuksien lisäämisen näkökulmasta - Tapahtumien järjestämismahdollisuuksien edellytysten turvaaminen - Yleiskaavassa osoitetun päätieverkon arviointi Osayleiskaavan laatiminen on tullut vireille toukokuussa 2013 ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Osayleiskaavaan on tehty liitooravatarkistus sekä lepakkoselvitys vuoden 2013 aikana. Lisäksi asukkaiden mielipiteitä alueesta on kartoitettu selainpohjaisella PehmoGIS -kyselyllä, joka oli avoinna Kaavahankkeesta on pidetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaisneuvottelu ELY -keskuksen sekä muiden viranomaisten kanssa. Lisäksi neuvotteluja on käyty alueen toimijoiden (Pioneerifestivaalit, kyläyhdistys, Kymen Automobiilikerho sekä Erämessut) kanssa. Kaavaluonnoksessa on osoitettu uutta asumista Talliojan itäpuolelle ja Talliojan länsipuoli on osoitettu virkistysalueeksi. Kaava on tarkoitus olla yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava ja se on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen suunnittelua määrittämällä mm. alueen pääkäyttötarkoitukset ja päätieverkon. Korian Pioneeripuiston osayleiskaavassa huomioidaan samaan aikaan laadittavan Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavatyössä tehtävät periaatelinjaukset. 5

6 3. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 3.1 Tavoitteet Kaavan tavoitteena on luoda yleiskaava koko Pioneeripuiston alueelle ja tarkentaa asutuksen, toimitilojen, liikenneverkon ja virkistyksen aluerajauksia. Yleiskaavan yleistavoitteena on mahdollistaa Pioneeripuiston kehittyminen yhdeksi Kouvolan vetovoimaisimmista virkistyksen, asumisen ja alueelle luontevien tapahtumien ja toiminnan alueeksi. Keskeisiä alueen suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita ovat: - Pioneeripuiston virkistysalueen turvaaminen ja kehittäminen - Alueen kulttuuri- ja rakennushistorian turvaaminen ja vajaakäytössä olevan rakennuskannan kehittämisen mahdollistaminen - Varasto- ja yritysalueen uudelleenarviointi asumismahdollisuuksien lisäämisen näkökulmasta - Tapahtumien järjestämismahdollisuuksien edellytysten turvaaminen - Yleiskaavassa osoitetun päätieverkon arviointi Kaava on tarkoitus olla yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava ja se on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen suunnittelua määrittämällä mm. alueen pääkäyttötarkoitukset ja päätieverkon. Korian Pioneeripuiston osayleiskaavassa huomioidaan samaan aikaan laadittavan Kouvolan keskeisen kaupunki alueen osayleiskaavatyössä tehtävät periaatelinjaukset. 3.2 Alueen yleiskuvaus Korian taajama sijaitsee noin 5 km Kouvolan keskustaajamasta länteen. VT 6 kulkee taajaman pohjoispuolella ja maantie 359 Anjalasta kulkee läpi taajaman keskustan. Lisäksi Kouvola-Lahti rautatie kulkee taajaman läpi Pioneeripuiston läheisyydessä. Pioneeripuisto sijaitsee keskeisellä paikalla Korian taajamarakenteessa, palvelukeskustan pohjoispuolella. Entinen Kymen Pioneeripataljoonan varuskunta toimi alueella 1900-luvun alkupuolelta vuoteen 1994, ja alueella sijaitsee useita suojeltuja rakennuskulttuurikohteita ja arvokkaita historiallisia pihapiirejä. Kasarmintien varrella on urheilupuisto ja sen ympärillä asunnoiksi ja työtiloiksi muutettuja vanhoja kasarmirakennuksia. Pioneeripuisto on merkittävä osa Kymijokilaakson viheraluekokonaisuutta, alueella risteilee luontopolkuja ja ulkoilureittejä. Entiset paraatikentät toimivat nykyisin urheilu- ja liikuntaalueina, joilla järjestetään erilaisia tapahtumia. 3.3 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Alueella on voimassa ympäristöministeriön ja vahvistama maakuntakaava taajamat ja niiden ympäristöt (kuva 2). Maakuntakaava - kauppa ja merialue on vireillä ja sen tavoitteena on olla maakuntavaltuuston käsittelyssä joulukuussa

7 Kuva 2. Ote maakuntakaavasta ja kaava-alueen alustava rajaus punaisella Yleiskaavat Alueella on voimassa 1997 hyväksytty yleiskaava Korian osayleiskaavan muutos, jossa kaavamääräykset on laadittu eteläosien rakennetulle alueelle. Puistoalue, joka on osoitettu selvitysalueeksi, on kaavassa jätetty vahvistamatta (kuva 3). Alueen ympäristössä on voimassa Elimäen kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Korian osayleiskaavan muutos ja laajennus, missä suunnittelualue on rajattu kaavan ulkopuolelle. (kuva 4). Kuva 3. Ote oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta Korian osayleiskaavan muutos,

8 Kuva 4. Ote oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta Korian osayleiskaavan muutos ja laajennus, 2005, missä punaisella rajattu alue (=nykyinen kaava-alue) on jätetty kaavan ulkopuolelle. Kuva 5. Vanha oikeusvaikutukseton Korian osayleiskaava, Elimäen kunnanvaltuuston 1987 hyväksymä ensimmäisen asteen yleiskaava, jossa koko Pioneeripuisto on puolustusvoimien aluetta. 8

9 Asemakaavat Alueen eteläosassa on voimassa oleva asemakaava Korian varuskunta-alue, hyväksytty Korian keskusta on valtaosaltaan asemakaavoitettu, kaava-alue rajautuu Anjalantien ja Kasarmintien suuntiin asemakaavoitettuun alueeseen. Asemakaavoitetun alueen rajat on esitetty vinoviivoituksella kuvassa 6 ja asemakaava kuvassa 7. Kuva 6. Asemakaavoitettu alue viivoituksella ja kaava-alueen alustava rajaus punaisella. Kuva 7. Alueella voimassa oleva rakennuskaava Korian varuskunta-alue on vahvistettu

10 a Kaavaselostu us Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat tulleet voimaan Tavoitteina ovat toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto, sekä luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Rakennemalli Kouvolan kaupungin rakennemalli on luonteeltaan kunnan kehittämistavoitteet sisältävää alueidenkäytön kehityskuva, jossa pyritään pitkän aikavälin linjaratkaisujen tekemiseen kaupunginn eri osien maankäytön n kehittämisestä. Rakennemallissaa esitetään kaupungin keskusverkko ja alueiden kehittämisen painopistealueet. Kouvolan rakennemallilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia. Rakennemallin on kuitenkin tarkoitus määritellä tavoitteita ja suuntaviivoja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle kaa- voitukselle. Suunnittelualue kattaa Kouvolan kaupungin koko alueen. Valtuusto on hyväk- synyt rakennemallin Suunnittelualue on osoitettu rakennemallikartassa ydinalueena (punainen rasteri). Ydin- alueen kehittämisperiaatteita ovat tilaa vievä kauppa, suuryksiköts, logistiikka, pienteollisuus ja yritystoiminta, virkistysalueet ja vapaa-aika, sekä asuminen. Rakennemallikartassa Kori- an keskusta on yksi palvelujen alueista (TP). Tervaskankaan aluee on osoitettu kaupan kes- kittymänä (KL). Kuva 8. Ote rakennemallikartasta 10

11 3.4 Maanomistus Kouvolan kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta eli noin 52 hehtaaria, mikä on noin 87 % koko suunnittelualueesta (kuva 9). Muut alueen maanomistajat ovat lähinnä asunto-osakeyhtiöitä sekä yhdistyksiä. Kuva 9. Kaupungin maanomistus 3.5 Maisema ja luonnonympäristö Koria sijaitse aivan I Salpausselän tuntumassa, sen eteläpuolella ja kuuluu maisemallisesti viljelylakeuden alueeseen. Korian taajama muodostaa päätteen Kymijokilaaksolle ennen laaksoa kurovaa Salpausselkää. Kymijoen varsi on vielä Korian kohdalla melko jyrkkää joenpenkkaa ja loivenee etelämpänä peltolakeuksiksi. Alueen valtakunnallisesti merkittävä maisemakokonaisuus on Kymijokilaakso. Kymijoen kulttuurimaisemat edustavat eteläisen ja kaakkoisen viljelyseudun vaihettumisvyöhykkeen viljelymaisemaa. Korian varuskunta-alue sekä Napan ja Ahkonojan kulttuurimaisema muodostavat alueella kaksi yhtenäistä pienmaisemakokonaisuutta osana Kymijokilaakson maisemakokonaisuutta. Suunnittelualueen luoteispuolella sijaitsevat Keltin ja Ahkojan rantalehdot, jotka ovat Natura-aluetta. Lisäksi Pioneeripuiston metsäalue on liito-oravien asuinalueitta. Liito-oravia esiintyy myös mm. Pioneerikoulun sekä Museotien läheisyydessä. Lepakkojen ruokailualueita on erityisesti upseerikerhon sekä Talliojan ympäristössä. Selvityksessä todetaan, että alueelle suunniteltu maankäyttö ei heikennä lepakkojen saalistus- 11

12 alueita. Lisäksi todetaan, että ennen rakennusten purkutöitä on syytä selvittää niissä mahdollisesti olevat lepakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikat (Luontoselvitys Kotkansiipi 2013). Maaperältään Pioneeripuiston alue on pääosin savea, kuten koko Korian taajaman alue (kuva 10). Alueella luvulla tehdyissä kairauksissa savikerroksen paksuus on ollut noin 7-20 metriä. Kuva 10. Maaperäkartta (lähde: GTK) 3.6 Väestö ja työpaikat Pioneeripuiston osayleiskaavan alueella asuu 175 henkilöä (09/2013). Asuminen on sijoittunut suunnittelualueen kaakkoisosaan entiselle varuskunta-alueelle ja sen lähialueille. Väestön ikäjakauma on esitetty kuvassa

13 a Kaavaselostu us 120 Ikäjakauma vuotiaatt 7 14 vuotiaat vuotiaat vuotiaat Yli 65 vuotiaat Kuva 11. Väestön ikäjakauma Pioneeripuiston alueella. Työpaikkoja alueella on 24 kpl (2010) (lähde: YKR ja SYKE/TK). Alueella sijaitsee päiväko- ti, ravintola sekä joitakin pienempiä yrityksiä. Työpaikat sijoittuvat, kuten asuminenkin, alu- een kaakkoisosaan. 3.7 Rakennettu kulttuuriympäristö Korian kasarmialue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöi- hin Korian siltojen ohella. Koria on historiallisesti kerroksinen kasarmialue, jonka sotilaskoti- rakennus (kuva 12) lukeutuu kansainvälisenn DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suoma- laisen modernismin merkkiteosv valikoimaan osana puolustusvoimien 1930-luvun arkkiteh- tuuria. 13

14 Kuva 12. Elsi Borgin suunnittelema sotilaskoti Kasarmialueen varhaisin rakennuskanta käsittää vuosina rakennetut punatiiliset rakennukset. Ensimmäinen rakennusvaihe ajoittui ensimmäisen maailmansodan kynnykselle ja liittyi venäläisten varuskuntien lisäämiseen Suomessa. Suunnitelmat liittyivät Pietarin pohjoisen sivustan turvaamiseen. Tuolloin alueelle rakennettiin seitsemän punatiilistä kasarmi- ja talousrakennusta (kuva 13). Varuskunnan toimintoja täydentävää lisärakentamista on ollut ja 1930-luvuilla. Myöhemmin on rakennettu ruokala, koulutuspaja ja erilaisia varasto- ja katosrakennelmia. Luettelo rakennuksista on liitteessä 1. Varuskunta-alueesta erottuu kaksi erillistä rakennusryhmää. Ensimmäisen muodostavat kasarmit niihin liittyvine rakennuksineen: miehistökasarmi (1) (pitkäkasarmi), pioneerikoulu (10), sauna (4), huolto- ja konehalli (11), polkupyöräkorjaamo (8), varasto (3), esikunta (2), asuinrakennus (9) ja sotilaskoti (7). Toisen kokonaisuuden muodostavat joen ja lippukentän väliset rakennukset, jotka ovat pääosin asumiskäytössä: upseerikerho (5), asuinrakennus (6) (Kapula), asuinrakennus (14) (Kipula), asuinrakennus (13) (Valkoinen talo). Kuva 13. Pitkäkasarmi 1990-luvun lopulla alueelle on rakennettu kolme asuinkerrostaloa ja 2000-luvulla on rakennettu omakotitaloja eteläosaan. Alueen nykyisen rakennetun ympäristön kehitys on esitetty kuvassa

15 Kuva 14. Pioneeripuiston rakennusten valmistumisajankohdat. 3.8 Maaperän pilaantuneisuus Maaperää mahdollisesti pilaavia kohteita (Pima) on suunnittelualueella 5 kpl (kuva 15): ampumarata (lopetettu) kunnostettu vuonna 2006 ja työ hyväksytty vuonna 2007 varuskunnan entinen kaatopaikka puhdistettu vuonna 2000 lasikuitupaja (lopetettu) selvitystarve yksityinen jakeluasema (lopetettu) selvitystarve yksityinen jakeluasema (toimiva kohde) Vuonna 1996 tehdyn tutkimuksen mukaan lopetetun jakeluaseman läheisyydessä on maaperä ollut selvästi öljyyntynyttä. Näyte oli otettu noin 10 metrin päästä polttoainemittarista, joten lähempänä pitoisuudet voivat olla korkeampia. Jakeluasemien ja lasikuitupajan maaperä tulee tutkia tarkemmin ja tarvittaessa puhdistaa. 15

16 Kuva 15. Pima-kohteet Pioneeripuiston alueella. 3.9 Liikenne ja verkostot Korian taajaman länsipuolella ovat valtatie 6 Helsinkiin ja 12 Lahteen. Maantie 359 kulkee läpi taajaman keskustan. Maantie 364 (Koriansuora) tulee Kouvolan keskustasta ja muuttuu Pioneeripuiston kohdalla Kasarmintieksi. Lahti-Kouvola rautatie kulkee alueen vierestä. Taajamajunat Kouvolasta pysähtyvät myös Korian asemalla. Linja-autot kulkevat Korian keskustasta Koriantietä Koriansuoralle ja lähin linja-autopysäkki on Korian siltojen vieressä. Linja-autoja välillä Koria-Kouvola kulkee klo 6-21 välillä pääosin vähintään kerran tunnissa, koulupäivinä useamminkin. Lisäksi Korialta on yhteyksiä Kuusankoskelle, Elimäen kirkonkylälle ja Helsinkiin. Akukonin vuonna 2007 tekemä meluselvitys kattaa myös Pioneeripuiston alueen. Olemassa olevilla, vanhoilla alueilla esiintyvän ympäristömelun haittojen arviointiin käytettävät yleiset ulkomelun ohjearvot ovat päivällä 55 db ja yöllä 50 db. Kun suunnitellaan uutta asuintaloa tai asuinaluetta olemassa olevan liikenneväylän melun vaikutuspiiriin - taikka päinvastoin uutta väylää tai teollisuuslaitosta olemassa olevan asutuksen läheisyyteen, yön ohjearvo on 45 db. Meluselvityksen mukaan lähinnä Kasarmintien varsi sekä Väinö Vainiontie altistuvat melulle (kuva 16). Yli 55 db:n vyöhyke ulottuu urheilukenttien lisäksi lähinnä Väinö Vainiontien päässä oleville kerrostaloille. Yömelun suhteen tilanne on samansuuntainen. Melu aiheutuu pääasiassa raideliikenteestä. 16

17 a Kaavaselostu us Kuva 16. Kokonaismelu, päivä (Akukon 2007). Alueella on vesi- ja viemäriverkostot sekä maakaasuve erkosto (kuva 17). Kuva 17. Verkostot. 17

18 3.10 PehmoGIS -kysely Osallisten näkemyksiä alueen nykytilasta ja käytöstä sekä mahdollisia kehitysehdotuksia kerättiin PehmoGIS-kyselyllä. Kysely oli avoinna Linkki kyselyyn oli kaavan www-sivulla ja kyselyyn vastattiin asiatkartalle.fisivuston kautta. Kyselyyn vastasi 36 henkilöä ja paikannuksia tehtiin 299 kpl. Vastaajat olivat enimmäkseen Korialta. Esimerkki paikannuksista on kuvassa 18. Kuva 18. Esimerkki PehmoGIS-kyselyn paikannuksista Alueen helminä pidettiin koko aluetta; Kymijokea maisemineen ja näkymineen, Pioneeripuistoa ulkoilureitistöineen ja luonnontilaisen luontonsa vuoksi sekä entistä varuskuntaaluetta vanhoine rakennuksineen ja ympäristöineen. Ranta-alue ja metsä halutaan säilyttää virkistyskäytössä eikä rakentamista sinne sallittaisiin ollenkaan. Tärkeät paikat joko liikunnan, tekemisen, rentoutumisen tai muun takia keskittyvät joko Pioneeripuiston metsään tai Kymijoen rannalle. Uusia kulkuyhteyksiä toivottiin etenkin Ahkojan ylittävän sillan kautta Kymijoen vartta pitkin Kelttiin asti. 18

19 Risuja tuli joidenkin paikkojen ympäristön roskaisuudesta ja puistossa esiintyvästä häiriökäyttäytymisestä sekä valaistuksen riittämättömyydestä. Penkkejä tai oleskelupaikkoja toivottiin etenkin Kymijoen rantaan. Etenkin metsäinen luonnon rauha ja talvisin ylläpidetty latu saivat ruusuja. Arjen solmupisteet kuten ostos-, asioimis- ja vapaa-ajan paikat sekä lapsen koulu tai päiväkoti ovat suurimmaksi osaksi Korian keskustassa. Työ- tai opiskelupaikka joko Korialla tai kanta-kouvolassa. Entisen varuskunnan käytössä olleet rakennukset halutaan saneerata ja saada näin ollen uuteen käyttöön. Uutta asutusta, mielellään omakotitaloja, halutaan vain vähän ja ne tulisi sijoittaa vanhan asutuksen jatkeeksi. Alueella järjestettävien tilaisuuksien nykyinen tapahtumamäärä koetaan enimmäkseen riittävänä. Palveluiden ja yritystoiminnan määrä myös tuntuu riittävältä. 19

20 4. OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat Suunnittelualueen käyttäjät (mm. ulkoilijat) Viranomaiset: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kymenlaakson Liitto Museovirasto Kymenlaakson maakuntamuseo Kymenlaakson pelastuslaitos/pohjoinen toimialue Lautakunnat: Aikuisväestön lautakunta Ikäihmisten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto Yhdistykset ja yhtiöt: Pohjois-Kymen Luonto ry Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry Kymenlaakson Messut ry (Erämessut) Suomen Musiikkiyhtiö Oy (Pioneerifestivaali) Korian Pioneeripuiston kyläyhdistys ry Kymen Automobiilikerho ry 4.2 Tiedottaminen ja nähtävilläolo Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla, Kouvolan Sanomissa, sekä kaupungin internetsivuilla sekä tarvittaessa lähettämällä kirjeet alueen maanomistajille. Kaava-aineisto on nähtävillä Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33) ja kaupungin internet-sivuilla 4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus Osallisille järjestetään 1-2 yleisötilaisuutta, joista tiedotetaan lehti-ilmoituksin ja artikkelein. 20

21 Osayleiskaavoitukseen liittyvät viranomaisneuvottelut järjestetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon jälkeen sekä kaavaehdotusvaiheessa. Osalliset voivat esittää näkökantansa mielipiteinä, lausuntoina ja muistutuksina kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen ollessa nähtävillä. Osayleiskaavan hyväksyy Kouvolan kaupunginvaltuusto. Valtuuston hyväksymispäätöksestä osallisilla on oikeus tehdä valitus Kouvolan hallinto-oikeuteen. Varsinaiset kaavaprosessiin liittyvät päätökset tehdään teknisessä lautakunnassa ja hyväksymispäätökset kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Suunnittelun vaiheet - Kaavan vireilletulo: kuulutus Kouvolan Sanomissa Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRA 18 ): OAS:n esittely: , kuulutus Kouvolan Sanomissa PehmoGIS kysely Selvitykset vuonna 2013 o Korian Pioneeripuiston liito-oravatarkistus (Luontoselvitys Kotkansiipi 2013) o Kouvolan Kasarminmäen campus-alueen ja Korian Pioneeripuiston lepakkoselvitys (Luontoselvitys Kotkansiipi 2013) - Kouvolan kaupunki päätti asettaa osayleiskaavan valmisteluaineiston nähtäville: 4.5 Osayleiskaavaluonnos Osayleiskaavaluonnoksessa lähtökohtana on ollut asumisen lisääminen Talliojan itäpuolelle sekä Pioneeripuiston metsäalueen kaavoittaminen ulkoilu- ja virkistyskäyttöön. 21

22 a Kaavaselostu us 5. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Oikeusvaikutteinen osayleiskaava kattaa Pioneeripuiston kasarmialueen sekä läheisen vi- heralueen. Kaava ohjaa alueen asemakaavoitusta ja toteuttamista. Kaava mahdollistaa asuinrakent tamisen Talliojan länsipuolelle. Talliojan ja vanhojen kasar- mirakennusten välissä kyse on lähinnä pientalorakentamisesta. Kerros- tai rivitalorakenta- minen on mahdollistaa Pioneerikoulun läheisyydessä. Talliojan T itäpuoli säilytetään viheralu- eena. Havainnekuva mahdollisesta tulevasta rakenteesta on liitteessä Yleiskaavamerkinnät ja -määräyks- set Kerrostalovaltainenn alue Alue varataan pääasiassa asuinkerrostaloille. Alueelle voidaan sallia rakennettavaksi myös pienimuotoisia palvelu- ja työtiloja, jotka eivät aiheuta häiriöitä h ympäröivälle asutukselle. Merkintää on käytettyy lähinnä jo rakennetuissa kerrostalokortteleissa, joiden ei oleteta olen- naisesti muuttuvan. Pientalovaltainen asuinalue Alueelle voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja omakotitaloja asumistarkoituk- siin. Aluevaraus sisältää asuinkorttelit, kadut sekä lähipuistot. Näiden tarkempi sijoittelu määritetään asemakaavoituksenn yhteydessä. Merkintää on käytettyy Upseerikerhon takana olevassa korttelissa.. Erillispientalojen alue Alue on tarkoitettu pääasiassa pientalojen rakentamise een. Aluevaraus sisältää asuinkortte- lit, kadut sekä lähipuistot. Näidenn tarkempi sijoittelu määritetään asemakaavoituksen yhtey- dessä. Merkintää on käytettyy uudella asuinalueellaa Talliojan itäpuolella. Asunto-/palvelualuee Kaavassa ei rajoiteta asuntojen ja palvelujen suhdetta. Merkintää on käytettyy esikunnann korttelissa, jossa on sekä s asumista että pienimuotoista yri- tystoimintaa. Palvelujen ja hallinnon alue Merkinnällä osoitetaan ensisijaisesti yksityisten palvelujen ja hallinnon alueet. 22

23 a Kaavaselostu us Merkintää on käytettyy sotilaskodin, Pioneeriravintolan sekä s pitkänn kasarmin kortteleissa. Julkisten palvelujen ja hallinnon alue Alueelle voidaan sijoittaa ensisijaisesti julkisia palveluja. Merkinnällä on osoitettu Upseerin päiväkodin kortteli. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue Merkinnällä on osoitettu urheilukenttien alueet. Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Merkintää on käytettyy nykyisten urheilukenttien ja paraatiaukion alueella. Virkistysalue/ulkoilupuisto Merkinnällä on ositettu taajamarakenteellista merkitystä omaavat virkistysalueet ja luon- nonmukaiset puistometsät, joissa ulkoilu keskittyy merkityille ulkoilureiteille ja puistokäytä- toimivat päivittäisen virkistyksen n, ulkoilun ja liikunnan alueina. a Alueella sallitaan ulkoilua, virkistystä ja tapahtumien järjestämistä palveleva vähäinen rakentaminen, ulkoilu- ja retkei- lyreittien sekä niihin liittyvien taukopaikkojen rakentaminen. Merkinnällä on osoitettu Pioneeripuiston metsäalue (Talliojan länsipuoli). Tapahtuma-alue Alue on tarkoitettu tapahtumien ja näyttelyiden alueeksi. Alueelle saa rakentaa liikuntaa, ta- ville. Toiminnallisesti alueet ovatt laajemman viherverkoston keskeisiä ulkoilupuistoja, jotka pahtumia ja näyttelykäyttöä palvelevia rakenteita, joiden sijoitus, rakennusoikeus ja muut ominaisuudet määritellään asemakaavalla. Merkinnällä on osoitettu osa Pioneeripuistosta erilaisten tapahtumien, kuten Erämessujen ja Pioneerifestivaalien tapahtumapaikaksi. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinenn ympäristöö Alueen asemakaavoituksessa tulee turvata olemassa olevan o rakennetun ympäristön kult- tuurihistoriallinen arvo. Uudisrakentamisen tulee sopeutua ympäristöön niin, että aluekoko- naisuudet ja niiden identiteetti säilyvät, eikä olemassa olevien rakennusten kaupunkikuv valli- nen asema heikkene. Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti merkittävä Korian K kasarmialue. Suojeltava rakennus Rakennustaiteellisesti, alueen historian tai miljöön yhtenäisyyden kannalta arvokas raken- tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen ja vesikattojen raken- nustaiteellista tai historiallista arvoa. Museoviranomaisille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen ennen suojelukohdetta koskevan lupahakemuksen ratkaisua. nus. Rakennuslain 135 :n nojalla määrätään, ettei rakennusta saa purkaa eikä siinä saa 23

24 a Kaavaselostu us /a /est Alue, jolle voidaan sijoittaa asumista Kaavassa ei rajoiteta asumisen osuutta. Esteetön reitti Osan alueen reiteistä tulisi olla liikuntaesteisten käyttöön soveltuvia. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n mukaisia luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoi- saa tettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Alueella ei suorittaa sellaisia toimenpiteitä, että lajien lisääntymis-- asemakaavoituksessa. Alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, maa-ainesten ottoa tai tai levähdyspaikat heikentyvät tai häviävät. Luontoarvot tulee huomioida alueen muuta käsittelyä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa v toimenpidettä ilman MRL 128 :n mukaista lupaa. Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säily- minen. Yksityiskohtaisemmassaa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja mai- sema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukainen maakunnallism sesti arvokas Kymijoen rantavyöhyke. Ulkoilureitti/kevyen liikenteen väylä Reittien suunnittelussa tulee ottaa huomioon niiden jatkuvuus, turvallisuus ja sujuvuus sekä sopeuttaaa ne mahdollisimman hyvin ympäristön erityispiirteisiin. Kevyen liikenteen yhteystarve e Reittien suunnittelussa tulee ottaa huomioon niiden jatkuvuus, turvallisuus ja sujuvuus sekä sopeuttaaa ne mahdollisimman hyvin ympäristön erityispiirteisiin. Katu Merkinnällä on osoitettu alueen sisäinen pääkatuverkosto. LV, Venevalkama Merkinnällä osoitetaan venevalkamat ja rantautumispaikat. Oikeusvaikutteisen osayleiskaava-alueen raja 24

25 6. OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavan vaikutukset selvitetään MRA 1 :n mukaisesti. Osayleiskaavan keskeisiä vaikutuksia ovat: vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen katujen rakentamiskustannusten vaikutus maisemavaikutukset meluvaikutukset Vaikutusten arviointi pohjautuu olemassa oleviin ja tehtäviin selvityksiin ja muuhun lähtötietomateriaaliin. Vaikutusten arviointi tapahtuu kaavoitusprosessin aikana varsinaisen suunnittelutyön yhteydessä ja sitä tarkennetaan ja täydennetään kaavatyön edetessä. 6.1 Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön Osayleiskaava lisää asumisen mahdollisuuksia Korian alueella. Kaava lisää Korian tonttivarantoa merkittävästi. Kasarmialueen ja Talliojan väli muuttuu nykyisestä aukeasta alueesta tiiviiksi omakotiasumisen alueeksi. Kaava myös säilyttää Pioneeripuiston metsäalueen virkistyskäytössä. 6.2 Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen Negatiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen on pyritty vähentämään jättämällä arvokkaat alueet rakentamisen ulkopuolelle. Rakentamista ei ole esitetty erittäin arvokkaiden elinympäristöjen alueelle tai liito-oravien elinalueille. Myös lepakkojen ruokailualueet on pyritty huomioimaan suunnittelussa. 6.3 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen Alue tukeutuu Korian keskustan palveluihin ja sijaitsee nykyisen yhdyskuntarakenteen sisällä. Alueella on vesi- ja viemäriverkostot sekä maakaasuverkosto. Liikenne Pioneeripuiston alueella sekä Kasarmitiellä lisääntyy asutuksen määrän kasvaessa. 6.4 Katujen rakentamiskustannusten vaikutus Pääosin katuverkko Pioneeripuiston alueella on jo olemassa. Katujen rakentamiskustannuksia arvioidaan suunnittelun edetessä. 6.5 Maisemavaikutukset Maisemavaikutukset Kasarmintien ja Kymijoen suuntaan jäävät vähäisiksi. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat Tallikentän alueeseen, joka muuttuu aukeasta alueesta tiiviiksi omakotiasumisen alueeksi. 25

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA

KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.4.2015 Kouvolan kaupunki Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Maankäytön suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 5 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytön suunnittelu Yleiskaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NISKALA-TERVASKANGAS OSAYLEISKAAVA Kouvolan kaupunki Pvm 20.2.2013 Pvm. NISKALA-TERVASKANGAS

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUONENJOKI RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 3.3.2016 SUONENJOKI Rastilan ranta-asemakaavan muuttaminen Maankäytönsuunnittelu (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot