Seuranta ja vaikutusten arviointi neuvontatyössä Lea Gynther,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuranta ja vaikutusten arviointi neuvontatyössä Lea Gynther, 13.11.2012"

Transkriptio

1 Seuranta ja vaikutusten arviointi neuvontatyössä Lea Gynther,

2 Sisältö Vaikutukset ja vaikuttavuus: arviointisykli Miksi seurantaa ja vaikutusarviointia tehdään? Mitä vaikutuksia arvioidaan ja miten? Toimintatavat kuluttajien energianeuvonnassa

3 Arviointisykli Vaikutusten arviointi. Suunnitelma/ vaikuttavuusarvio Etukäteisarviointi Vaikutukset Politiikkatoimen suunnittelu Toimenpiteen toteuttaminen Korjattu etukäteisarviointi Vaikutusten uudelleenarviointi Vaikuttavuuden arviointi Jälkikäteisarviointi Vaikuttavuus

4 Miksi seurantaa ja vaikutusarviointia?

5 Seurannan ja vaikutusten arvioinnin tavoitteita Kansainväliset raportointitarpeet Kansallisessa politiikassa eri toimenpiteet kilpailevat usein samoista resursseista tuloksellisuus tulee voida osoittaa Pitkään jatkuneissa toimenpiteissä seuranta ja vaikutusten arviointi käynnistetty usein jo alkuvaiheessa (esim. energiakatselmukset 1992, energiatehokkuussopimukset 1997) Toimenpiteiden tavoitteiden toteutumisen seuranta Tiedon tuottaminen toimenpiteen aikana Ollaanko oikealla polulla? Onko tarvetta korjausliikkeisiin? Tiedon tuottaminen tulevien toimenpiteiden suunnitteluun Mikä toimi, missä kehitettävää?

6 Kansainväliset velvoitteet Kasvihuonekaasuraportoinnissa päästöjen lisäksi raportoidaan toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikutukset (ns. policies & measures) Energiapalveludirektiivin raportointivelvoitteet Kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma kolmen vuoden välein (NEEAP). Sisältää toimenpiteiden vaikutusarvioita. Uuden Energiansäästödirektiivin raportointivelvoitteet Raportointitapa vielä jäsentymättä Valkoisten sertifikaattien (energy efficiency obligation) käyttöönotto vältettävissä jos voidaan osoittaa, että vastaavat säästöt saadaan aikaan muilla toimenpiteillä.

7 Kansalliset tarpeet Valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuudesta (2/2010). Kuluttajaneuvontaan liittyviä toimenpiteitä: Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä otetaan käyttöön ja nimetään toiminnalle valtakunnallinen koordinaatiokeskus. Huolehditaan siitä, että kotitalouksilla on saatavilla luotettavaa ja ajantasaista puolueetonta tietoa energiansäästökeinoista sekä niiden suositeltavuudesta ja kannattavuudesta koko energiajärjestelmämme huomioon ottaen. Seurantaa koskeva toimenpide: Ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmä seuraa toimeenpano-ohjelman toteutumista ja vaikutuksia. Ensimmäinen tilannekatsaus toimeenpanon toteutumisesta tehdään keväällä 2011.

8 Projektien ja toimenpiteiden tarpeet Seurannan kaksi roolia Tuottaa projektin toteutuksen aikana palautetietoa projektipäällikölle ja mahdollistaa korjaavat toimenpiteet Tuottaa lähtötietoja projektin vaikuttavuuden arviointiin Vaikutusten arviointi: Kaksi aikaulottuvuutta Termit vaikutukset ja vaikuttavuus eivät Etukäteisarviointi (vaikutukset) ole täysin vakiintuneita. Usein puhutaan vain vaikutusarvioinnista (kuten tässäkin Jälkikäteisarviointi (vaikuttavuus) esityksessä). Kaksi lähtökohtaa arviointiin (jako ei aina selväpiirteinen) Prosessiarviointi: usein laadullista, mutta voi perustua myös toiminnallisten indikaattoreiden seurantaan (lisää myöhemmissä kalvoissa) Vaikutusten/vaikuttavuuden arviointi: määrällistä arviointia (lisää myöhemmissä kalvoissa)

9 Mitä vaikutuksia arvioidaan ja miten? - Prosessiarviointi - Vaikutusten/vaikuttavuuden arviointi

10 Esimerkkejä prosessiarvioinnista/ laadullinen arviointi Asiakastyytyväisyys ja palaute Keskeisten toimijoiden (sidosryhmät) identifiointi, roolit ja näkemykset Toimenpiteen suunnitteluvaiheen vahvuudet ja heikkoudet Toteutusvaiheen vahvuudet ja heikkoudet (esim. projektin johtaminen, koordinointi) Esteet toimenpiteen menestykselle (ulkoisia tai sisäisiä tekijöitä) Projektin tulosten hyödyntäminen Miksi osa kohderyhmästä ei halunnut toimenpiteen piiriin (non-response/ non-participation)

11 Esimerkkejä prosessiarvioinnista/ määrällinen arviointi Jaetun materiaalin määrä Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä Lehti-ilmoitusten määrä TV-kampanjan katsojamäärät Internet-sivujen kävijämäärät Tukihakemusten ja myönnettyjen tukien määrä Energianeuvojien kontaktimäärät, neuvonnan aiheet ja annetut neuvot Markkinatiedon ja käyttäjien raportoimien toimenpiteiden vertailu (esim. laitemäärät)

12 Miten prosessiarviointia tehdään? Itse tai ulkopuolinen arviointi (third-party) Menetelmiä Kyselyt tai haastattelut rahoittajille, toteuttajille ja kohderyhmille Hankkeen raporttien ja muiden tuotosten analysointi Seurantatiedon analysointi Vertailuryhmän käyttö Projektikohteissa käyminen Mediaseuranta Tilastotieto

13 Kuluttajien energianeuvonnan arviointiraportti Pirkko Kasanen, Koordinet Oy, raportti Hankkeen alusta syksyyn 2011 Tarkastelukohteet: Hankeen koordinointi Pilot-hankkeissa sovellettavien toimintatapojen soveltuvuus kehitettävän järjestelmän osana Yksittäisten pilottihankkeiden toteuttaminen

14 Vaikutusten/vaikuttavuuden määrällinen arviointi Energiankulutus (MWh) Kulutuksen väheneminen Energiankäytön tehostuminen absoluuttisesti tai muutoksena ominaiskulutuksissa Hiilidioksidipäästöt (päästöjen väheneminen, tonnia) Kustannustehokkuus (euroa per säästetty tai uusiutuvalla tuotettu MWh) Muutokset kohderyhmän asenteissa, tietopohjassa tai käyttäytymisessä Benchmarking Markkinamuutokset (laitekanta)

15 Vaikuttavuuden arvioinnin vaiheet 1. Arvioinnin tavoitteiden määrittely jo toimenpiteen käynnistyessä 2. Arviointimenetelmän valinta jo toimenpiteen käynnistyessä Määritellään, mitä tietoa tulee kerätä 3. Tietojen kerääminen Kerätään tieto seurannan kautta toimenpiteen aikana ja/tai Kerätään tietoa toimenpiteen jälkeen Kumpi pätee, riippuu käytettävästä arviointimenetelmästä 4. Arvioinnin toteuttaminen ja raportointi 5. Tuloksista viestintä ja hyödyntäminen tulevien toimenpiteiden suunnittelussa

16 Vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä Insinöörilaskelmat Perustuen seurantatietoon Perustuen tietoon toteutuneiden toimien määrästä ja keskimääräisiin säästöihin Laskutusanalyysi (kulutustiedot laskuista tai sähkönmyyjältä ennen ja jälkeen toimenpiteen) Suora mittaaminen (toimenpide on/off) Mallintaminen

17 Tiedonkeruumenetelmiä arvioihin Seurantajärjestelmän tuottama tieto Tilastotieto Kysymiseen perustuvat menetelmät: posti-, sähköposti-, puhelin- tai internet-kysely; henkilökohtainen haastattelu; mielipidetutkimus, kuluttajapaneeli, oppilaiden tai kurssin osanottajien testaaminen Suora mittaaminen Ennen ja jälkeen toimenpidettä tehtyjen kyselyjen vertailu Toimenpiteeseen osallistuneiden vertaaminen kontrolliryhmään Markkinatutkimukset

18 Case-esimerkki: Energianeuvonta Isossa-Britanniassa Energianeuvontaa toteuttaa Energy Saving Trust (EST) neuvontakeskuksissa eri puolilla maata. Neuvojat kirjaavat jokaisen yhteydenoton: nimi, yhteystiedot, kysytty asia ja annettu neuvo. Yhteydenotto noin 6 kk kuluttua. Kysytään onko toimenpide toteutettu. Jos toimenpide on toteutettu, selvitetään mikä merkitys juuri neuvonnalla oli sen toteutumisessa. Vaikutusten arviointi (CO 2 -vähenemä) tehdään laskemalla keskimääräisillä vähenemillä eri tyyppisille toimenpiteille. Tulokset luokkaa tonnia hiiltä vuositasolla. Kustannustehokkuus 7,2 puntaa per tonni hiiltä laskettuna vain EST:n panokselle.

19 Toimintatavat kuluttajien energianeuvonnassa

20 Monipuolista seurantaa ja kehitystyötä Neuvonta- ja viestintätoimet (käynnistynyt 2010) Henkilökohtainen neuvonta, yhteenveto Neuvonta tapahtumissa (mm. aihe, kohderyhmät, osallistujamäärät) Neuvontaa tukeva viestintä (mm. mediayhteistyö) Muu toiminta (mm. verkottuminen) Henkilökohtaisen neuvonnan vaikutusarviointi Neuvontaloki (käynnistynyt keväällä 2012). Tavoitteena säästöjen määrällinen arviointi. Erillisarviot mahdollisia joillekin toimintamuodoille (esim. taloudellinen ajotapa) Internet-sivujen kävijäseuranta (alkaa heti kun sivut saadaan toimintaan) Liittymäkohtia muuhun seurannan ja vaikuttavuuden kehitystyöhön (mm. liikkumisen ohjaus, josta julkaistaan esiselvitys vielä vuoden 2012 aikana)

21 Henkilökohtainen neuvonta, arviointitapa 1. Neuvontatapahtumien kirjaukseen tehty Neuvontaloki Henkilöt yhteystietoineen, aihepiiri. Erikseen kuluttajat ja organisaatiot. 2. Tyyppisäästöselvitys kunkin yksittäisen energiansäästötoimenpiteen keskimääräisistä vaikutuksista 3. Puhelinkysely yhteystietonsa jättäneille Mitä toimenpiteitä toteutettu tai suunniteltu toteuttaa Saadun neuvonnan merkitys toimenpiteiden toteuttamiselle Palautetta neuvonnasta 4. Vaikutusten arviointi energiayksiköissä Neuvonnan säästöt raportointikaudella, MWh

22 Internet-sivulle kävijäseuranta Kävijöiden määrä Katsotut aineistot Myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti kyselyjä esim. Tyytyväisyydestä aineistoihin ja sivustoon Aikeista toteuttaa toimenpiteitä

23 Lisää aiheesta:

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2014 Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 2010 2013 VNp

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

Seuranta ja vaikutukset

Seuranta ja vaikutukset Seuranta ja vaikutukset Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmus- ja analyysi Uusiutuva energia Viestintä ja tiedonvaihto EU-hankkeet Energiatyöohjelma Loppuraportti 2014 Loppuraportti: Energiatyöohjelma

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa Kuluttajien energianeuvonta Seuranta ja vaikutukset eneuvonta.fi Viestintä ja markkinointi Energiatyöohjelma, B-osa Loppuraportti, 1.1. 31.12.2014 Kesäkuu, 2015 Energiatyöohjelma 2014: Osa B 10.6.2015

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010

Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010 Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010 Helmikuu 2013 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1 WWW-portaali, puhelin- ja sähköpostineuvonta...

Lisätiedot

Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan 2014 pyydetään hanke-esityksiä

Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan 2014 pyydetään hanke-esityksiä 26.11.2013 1 (7) Kuluttajien energianeuvonta: Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan 2014 pyydetään hanke-esityksiä Motiva Oy pyytää työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta hanke-esityksiä

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Energianeuvonta eräissä Euroopan maissa

Energianeuvonta eräissä Euroopan maissa Sitran selvityksiä 5 Energianeuvonta eräissä Euroopan maissa Irmeli Mikkonen, Motiva Oy Sitran selvityksiä 5 2 Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 1. Johdanto... 4 2. Energianeuvontapalvelut maittain... 5

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES)

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) 4.12.2007 / Versio 1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiavaltaisen teollisuuden ja energian tuotannon toimenpideohjelmien

Lisätiedot

Opas projektiarviointiin

Opas projektiarviointiin Leena Suopajärvi Opas projektiarviointiin Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Työpapereita 55 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676 ISBN 978-952-484-693-6 Leena Suopajärvi Sisällys

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi

Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi 40 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi ESISELVITYS Pyöräily Kävely Joukkoliikenne Henkilöauto Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 12/2012 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Työelämä 2020 -yhteistyöhankkeen seurantajärjestelmä

Työelämä 2020 -yhteistyöhankkeen seurantajärjestelmä 1 Margita Klemetti, Päivi Järviniemi ja Maija Lyly-Yrjänäinen TEM Hyväksytty hankkeen johtoryhmässä 6.6.2013 Työelämä 2020 -yhteistyöhankkeen seurantajärjestelmä Johdanto Yhteistyöhankkeen seurantaan ja

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto

Eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto Eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto EUCPN:n käsikirjasarja nro 3 Rikoksentorjuntaa koskevien hankkeiden arviointi Laadittu Towards a European Centre of Expertise on Crime Prevention -hankkeen yhteydessä

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA Euroopan komissio Notifiointi-ilmoitus TEM/2616/03.02.02/2013 Energiapääosasto Osasto C 0 Yksikkö C.3 ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA

Lisätiedot

50/50 MENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO KOULUISSA

50/50 MENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO KOULUISSA 50/50 MENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO KOULUISSA Julkaisu nro 6: Dokumentti, joka sisältää yksityiskohtaiset menetelmät 50/50 järjestelmän käyttämiseksi. Työpaketti 2: Perusedellytysten sekä 50/50 projektin metodologian

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta 6.4.013 Säätytalo EU:n 0 % energiansäästötavoite 00 Energiansäästötavoite Kasvihuonekaasujen vähentämistavoite Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK 18.11.2013 4.0 Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia 28.4.2015

Lisätiedot