ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO kaupunginosa, Hiekkaharju 5, asemakaava, katu ja virkistysalueet 62 kaupunginosa, Jokiniemi, asemakaava ja liikennealue Kaupunkisuunnitteluyksikköön on valmisteilla oheiseen karttaan rajatun alueen asemakaavan muuttaminen. Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne alueen kaavoituksesta. Asiaa valmistelaan uuden maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti. Edellisen kerran asemakaava ja asemakaavan muutos oli lautakunnassa Siihen on tehty tarkistuksia. Tarkistetussa suunnitelmassa radan läheisyyteen on suunniteltu puistoalue. Puistoalue toimii tärinän ja junaliikenteestä aiheutuvan melun suoja-alueena. Radan varresta vähennetty rakennusoikeus on siirretty kokoojakadun koillispuolelle. Asemakaava ja asemakaavamuutokseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä sekä nähtävillä maankäyttötoimen asiakaspalvelussa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on luettavissa internetissä Vantaan kotisivuilla (www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu). Asiaa hoitaa asemakaavasuunnittelija Ritva Kotilainen, puh , jolle voitte suoraan ilmoittaa asiaa koskevan mielipiteenne nähtävilläoloaikana, alkuvuodesta Voitte lähettää mielipiteenne myös kirjallisesti osoitteella: Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnitteluyksikkö, Kielotie 28, Vantaa. Ilmoittanette samalla nimenne, osoitteenne ja muutoshakemuksen numeron (600500). Aluearkkitehti Lea Varpanen puh LIITTEET MRL 62 : Osallistumis- ja arviointisuunnitelma "Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökodista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta". Osoite Puhelin, vaihde Telefax Internet Kielotie VANTAA

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutos nro , Hiekkaharju 5 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) tarkistettu Hakijat: Kaavamuutosta ovat hakeneet Vantaan kaupunki, Vantaan seurakuntayhtymä sekä Helsingin seurakuntayhtymä. Kaavamuutos on syksyn 2005 työohjelmassa. Asemakaavatyön vaiheet: Asemakaavatyö alkoi vuonna 1997, jolloin kaavoituslautakunta hyväksyi päivätyn Hiekkaharju 5-asemakaavaluonnoksen asemakaavan laatimisen pohjaksi. Edellinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin , jota nyt tarkennetaan. Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa , jonka jälkeen kaava oli nähtävillä Ratahallintokeskuksen ja VR:n lausuntojen pohjalta alueelle teetätettiin tärinäselvitys. Tärinäselvityksen tuloksena todettiin, että kaava-alueelle voidaan rakentaa metrin etäisyydelle radasta ilman tärinän aiheuttamaa häiriötä. Uudessa suunnitelmassa radan läheisyyteen on suunniteltu puistoalue maavalleineen. Puistoalue toimii tärinän ja junaliikenteestä aiheutuvan melun suoja-alueena. Radan varresta vähennetty rakennusoikeus on siirretty kokoojakadun koillispuolelle. Suunnittelualue: Suunnittelualue sijaitsee Talvikkitien ja pääradan välisellä alueella, Hiekkaharjun omakotialueen pohjoispuolella (Malminiitty). Suunnittelualuetta on laajennettu katualueelle 50 m² syksyllä 2005, jotta liikenneratkaisulla saadaan paremmin huomioiduksi asukkaiden toiveet. 1

3 Lähtötiedot Nykytilanne: Suunnittelualue on tällä hetkellä pääosin peltoa. Alue rajoittuu eteläreunastaan Hiekkaharjun puutarhamaiseen omakoti- ja rivitaloalueeseen ja luoteisosassa sijaitsee kauppapuutarha. Alueen kaakkoisnurkassa junaradan länsipuolella on pieni havupuumetsikkö. Myös osa päärataa kuuluu suunnittelualueeseen. Suuruudeltaan alue on noin 32 hehtaaria. Maanomistus: Asemakaava- ja asemakaavan muutosalue on osin Vantaan kaupungin, Vantaan- ja Helsingin seurakuntayhtymien, valtion ja yksityisten maanomistajien omistuksessa. Maakuntakaava: Uudenmaan maakuntakaavassa Hiekkaharju on taajamatoimintojen aluetta. Suunnitelma on maakuntakaavan mukainen. Maakuntakaava on hyväksytty joulukuussa 2004, mutta päätöksestä on valitettu. Yleiskaava: Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa alueen lounaisosa on merkitty Hiekkaharjun asuntoalueeseen liittyväksi kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK), lähivirkistysalueeksi (VL), suojaviheralueeksi (EV) sekä raideliikenteen alueeksi (LR). Yleiskaavaluonnos: Yleiskaavaluonnoksessa muutosalue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta (A1), lähivirkistysaluetta (VL) sekä raideliikenteen aluetta (LR). Asemakaavatilanne: Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat: - lounaisosassa Tikkurilan asemakaava (vahvistunut ), puistoa ja maatalousaluetta - Ylä-Tikkurilan asemakaava (vahvistunut ), maatalousaluetta. Muu osa on uutta asemakaavoitettavaa aluetta. Tavoitteet: Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on rakentaa puutarhamainen ja yhtenäinen asuinalue. Osa laajaa peltoaukeaa kaava-alueen pohjoisosassa on osoitettu virkistysalueeksi, johon on mahdollista sijoittaa viljelypalstoja, kevyen liikenteen raitteja sekä maisemaa rikastuttavia puurykelmiä. Asemakaavassa alueelle on sijoitettu sekä pientalo- että kerrostalokortteleita likimain yleiskaavan esittämässä laajuudessa. Omakotitalokorttelit sijoittuvat Hiekkaharjun nykyisen asutuksen ja suunniteltujen kerrostalokortteleiden väliin. Pientalotonttien koko vaihtelee n. 650 m²:stä 1200 m²:iin. Kaavaalueelle on sijoitettu omakotitalotontteja 31 kappaletta. Asuinpientalojen korttelialueelle on mahdollista rakentaa kaksikerroksisia asuntoja. Englantilaistyylisten rakennusten pientaloalueelle on mahdollista rakentaa noin 40 asuntoa. Kerrostalokorttelit sijoittuvat suunnittelualueen pohjoisosaan. Kerrosluku vaihtelee kahdesta neljään kerrokseen. Alueelle on varattu 1600 k-m²:n päiväkotitontti. 2

4 Osalliset Kunnan jäsenet Alueen ja viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, vuokralaiset ja asukkaat yritykset, yhdistykset ja työntekijät Asiantuntijaviranomaiset Ne, jotka katsovat olevansa osallisina Kaupungin viranomaiset ja asiantuntijat Valtion viranomaiset: mm. Uudenmaan ympäristökeskus ja Ratahallintokeskus Muut viranomaiset ja yhteisöt Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen RakA 154 :n mukainen kuuleminen on järjestetty kirjeitse maanomistajille, naapureille, alueen yrityksille, viranomaisille ja muualla asuville. Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin Osallisten MRL 62 :n mukainen kuuleminen oli ja kirjalliset mielipiteet pyydettiin mennessä. Asemakaava ja asemakaavan muutos esiteltiin kaavoituslautakunnassa Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot HIEKKAHARJU 5 -asemakaavaehdotuksesta nro Lausuntoja pyydettiin 19 kpl ja saatiin 16 kpl. Asemakaavasuunnitelmasta järjestettiin avoimien ovien yleisötilaisuus Simonkallion koululla. Noin 30 asukasta osallistui yleisötilaisuuteen. Hiekkaharju 5 asemakaavaehdotus nro oli MRA 27 :n nojalla nähtävillä asti. Tänä aikana jätettiin neljä muistutusta. Ilmoitus asemakaavan vireille tulosta Vantaan Sanomissa sekä tavallisena kirjeenä maanomistajille, naapureille, alueen yrityksille, viranomaisille ja muualla asuville, jotka voivat lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä asiasta. Vantaan asiantuntija viranomaisille, Elisa Communications Oyj, Elisa Networks Oy, Helsingin kaupunki, Vantaan Energia, YTV, Uudenmaanympäristökeskus ja Fingrid Oyj saavat tiedon sähköpostilla. Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta ja voimaan tulosta (MRL 65 ja MRA 27 ) kuulutetaan Vantaan Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä muussa kunnassa asuville maanomistajille tavallisella kirjeellä. Ilmoittaminen asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymisestä Nähtävillä olon yhteydessä ilmoittamista kirjallisesti pyytäneille ja osoitteensa tuolloin jättäneille lähetetään tieto muutosta koskevasta hyväksymispäätöksestä. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin Hallinto-oikeudelle kuntalain mukaisesti. Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, johon työn kuluessa on mahdollista tehdä muutoksia ja täydennyksiä. Viimeisin osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä maankäyttötoimen asiakaspalvelussa (Kielotie 28, puh , avoinna ma - pe klo 8:15-16:00) sekä internetissä Yhteydenotoissa pyydetään ilmoittamaan otsikossa mainittu asemakaavan muutoksen numero. (www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu) 3

5 Arviointisuunnitelma: MRA 1 :n mukaan selvitetään vaikutukset Ihmisen elinoloihin ja ympäristöön Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen ja liikenteeseen, sekä kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Sopimukset: Asemakaavan muutokseen liittyy sopimus Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntayhtymän sekä Helsingin seurakuntayhtymän välillä. Arvioitu käsittelyaikataulu: Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavaehdotus käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa Kaavaehdotus on tämän jälkeen julkisesti nähtävillä MRA 27 :n mukaisesti 30 päivän ajan (arviolta tammikuussa 2006) ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Tavoitteena on saattaa asemakaavatyö valtuustokäsittelyyn kevään 2006 aikana. Asemakaavamuutoksen julkisesta nähtävillä olosta ja voimaantulosta kuulutetaan Vantaan Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä ilmoitetaan muussa kunnassa asuville maanomistajille tavallisella kirjeellä. Mielipiteet voi toimittaa osoitteella Vantaan kaupungin Kaupunkisuunnittelu Kielotie Vantaa Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus tulee nähtäville muistutuksia varten arviolta vuoden 2006 alussa. Suullisesti voi mielipiteensä esittää nähtävilläoloaikana asemakaavasuunnittelija Ritva Kotilaiselle puh , fax sähköposti Vantaa Lea Varpanen Aluearkkitehti 4

6 5

7 Alustava luonnos kaavasta

Vantaan Energia, asemakaavan muutos nro 002277

Vantaan Energia, asemakaavan muutos nro 002277 Vantaan Energia, asemakaavan muutos nro 002277 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / nro 002277, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy myös internetistä Vantaan kotisivuilta www.vantaa.fi/ kaupunkisuunnittelu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy myös internetistä Vantaan kotisivuilta www.vantaa.fi/ kaupunkisuunnittelu. VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU ASEMAKAAVOITUS/ jni Maanomistaja/ rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt ILMOITUS KAAVAMUUTOKSEN VIREILLE TULOSTA Asemakaavan muutos nro 001873 Hakija kaavamuutokselle

Lisätiedot

Niittyvillankuja 2. Asemakaavamuutos nro 002240

Niittyvillankuja 2. Asemakaavamuutos nro 002240 Niittyvillankuja 2 Asemakaavamuutos nro 002240 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.4.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 14.11.2014

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 14.11.2014 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 14.11.2014 Maanomistaja / rajanaapuri, asukkaat ja työntekijät, viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus asemakaavamuutoksen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II 5.2.2013 (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. V102 Vappulantie

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. V102 Vappulantie Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Korttelit 1, 3, 18, 19 ja 19a Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen.

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Takala Paimelan (21) kunnanosa osa tilojen 98-436-2-9 ja 98-436-3-171 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

AVIAPOLIS-ASEMAKESKUS 12.4.2012

AVIAPOLIS-ASEMAKESKUS 12.4.2012 AVIAPOLIS-ASEMAKESKUS 12.4.2012 Tämä on asemakaavamuutoksen luonnos nro 002151, Aviapolis-asemakeskuksen, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tämä asiakirja löytyy

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (8) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.6.2015 Kokkolan Matkakeskus

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.6.2015 Kokkolan Matkakeskus KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.6.2015 Kokkolan Matkakeskus ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI Kokkolan matkakeskuksen

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877 1 (9) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 1(7) Maankäyttöpalvelut 26.2.2015, päivitetty x.x.2015 Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAAJAMAN ETELÄOSAN ALUE LUONNOSVAIHE

MARTTILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAAJAMAN ETELÄOSAN ALUE LUONNOSVAIHE LIITE 1 MARTTILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAAJAMAN ETELÄOSAN ALUE LUONNOSVAIHE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.01.2015 Päivitetty 2.3.2015 Marttilan Keskustan asemakaavan muutos / Taajaman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Kirkkonummen kunta Kh 6.11.2006 Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Gesterbyn (korttelit 1-31), Kyrkvallan (korttelit 1-6) ja Gesterbyntien (kortteli 14) asemakaavat

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot