VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus (240 op) Opintojen kestoaika OPETUSSUUNNITELMA

2 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM)

3 OPETUSSUUNNITELMA Versio 0.1 3(15) Sisältö Ammattikorkeakoulututkinnot osana Suomen koulutusjärjestelmää (opm) Johdanto Opetussuunnitelmatyön perusteet Koulutuksen suunnittelu ja vastuuhenkilöt koulutusohjelman osaamistavoite Koulutusohjelman osaamisen rakentuminen opiskelun aikana Koulutusohjelman työelämäyhteydet T&K:n ja opetuksen integrointi Yrittäjyys koulutusohjelmassa Kansainvälisyys koulutusohjelmassa Osaamisen kehittymisen arviointi Aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen koulutusohjelmassa... 15

4 OPETUSSUUNNITELMA Versio 0.1 4(15) 0 JOHDANTO Jyväskylän ammattikorkeakoulu on ottanut käyttöön osaamis- ja oppimisperustaisen opetussuunnitelman koulutusohjelmissaan. Keskiössä on opiskelijan oppimisprosessi ja osaamisen kehittymistä koulutuksen aikana tukevat tiiviisti opintojen ohjaus ja osaamisen kehittymisen arviointi. Painopistealueina koulutuksen kehittämisessä ovat työelämäyhteyksien systematisointi, opetuksen ja t&k-hankkeiden yhteyden tiivistäminen, yrittäjyyden kehittäminen ja kansainvälisyys. Tähän koulutusohjelman kuvaukseen on koottu opetussuunnitelmatyön perusteet, koulutusohjelman opetussuunnitelman kehittämisprosessi ja vastuuhenkilöt sekä kuvaus koulutusohjelman tuottaman osaamisen kehittymisestä. 1 OPETUSSUUNNITELMATYÖN PERUSTEET Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnittelutyön pohjana ovat: - koulutuksen perustehtävä ammattikorkeakoululainsäädännön mukaan - Bolognan julistus - European Qualification Framework - hallitusohjelma - opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma - koulutustarpeen alueellinen ennakointi. Opetussuunnitelmatyön lähtökohtana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käytetään European Qualification Framework (EQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia. EQF mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja tutkintorakenteiden joustavuuden Euroopan korkeakoulualueella. Elinikäisen oppimisen tukemiseksi yhteistyötä tiivistetään eri koulutusasteiden välillä ottamalla opetussuunnitelmissa huomioon edellisellä koulutusasteella saavutettu osaamisen taso. Ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 6 ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7 (ks. taulukko 1). TAULUKKO 1. Ammattikorkeakoulututkinnon osaamistason kuvaus Euroopan korkeakoulualueella (Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen pohjalta) Taso 6 Ammattikorkeakoulututkinnon (Bachelor taso) keskeiset oppimistulokset Tiedot Taidot Kompetenssit Hyvät oman koulutus Hyvää perehtyneisyyttä Kyky vastata monimutkaisista tai ammattialan ja innovatiivisuutta osoittavat teknisistä tai ammatillisista tehtävistä tiedot, joihin liittyy taidot, joita vaaditaan oman tai projekteista ennakoimattomissa kyky teoreettisen työ- tai opintoalan monimutkaisten työ- tai opintoympäristöissä. Vastuun tiedon ja periaatteiden ja ottaminen yksilöiden ja ryhmien am- kriittiseen ennakoimattomien ongelmien matillisen kehittymisen johtamisesta. tarkasteluun. ratkaisussa.

5 OPETUSSUUNNITELMA Versio 0.1 5(15) Koulutuksen linjauksessa otetaan huomioon Jyväskylän ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaiset linjaukset, työelämän ja alueen kehittämistä koskevat linjaukset ja laadunvarmistusjärjestelmän mukaiset toiminnot. Koulutuksen kehittäminen tapahtuu toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti. Opetussuunnitelmatyön perusteista on erillinen opetussuunnitelmaohjeistus (hyväksytty , lopullinen versio ). 2 KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA VASTUUHENKILÖT Opetussuunnitelman osaamistavoitteet on laadittu neuvottelukunnan ja vestonomiverkostossa käytyjen keskustelujen pohjalta. Vestonomiverkoston muodostavat vaatetusalan koulutusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulussa (Stadia), Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa (Pietarsaaren yksikkö) sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK), joiden koulutus tuottaa kulttuurialan tutkinnon vestonomi (AMK). Osaamista on myös kartoitettu alumnikyselyllä syksyllä 2007 sekä valmistumisvaiheen opiskelijakyselyllä keväällä Viimeksi mainitun kyselyn tulokset on raportoitu JAMKina Teppo-hankkeen raportissa. Koulutuksen vastuuhenkilö vaatetusalan koulutusohjelmassa on koulutuspäällikkö Irma Boncamper, puhelin sekä sähköpostiosoite Oppimisprosessin suunnittelu on pääosin tehty vaatetusalan koulutusohjelman keskeisen opetushenkilöstön kesken ja päävastuussa on ollut koulutusohjelman koulutuspäällikkö. Oppimisprosessia ovat kommentoineet sekä opiskelijat erillisissä opiskelijatapaamisissa vuosina 2007 ja 2008 sekä koulutusohjelman neuvottelukunta tammikuussa n neuvottelukuntaan kuuluvat johtaja Veli-Matti Kankaanpää Tekstiili- ja vaatetusteollisuus liitosta, hän edustaa myös Tekstiili- ja jalkinetoimittajat ry:tä, toimitusjohtaja Yrjö Gorski, Muotikaupan liitto ry:stä, sekä DI Satu Fält-Itkonen, Intrade Partners Oy:sä. Alumenja neuvottelukunnassa on edustanut vestonomi (AMK) Inari Mäkelä ja opiskelijoita Eija Taljavaara. n edustajana toimi lehtori Outi Laitinen. Ammatillisen osaamisen kehittymisen arviointitavoista on käyty keskustelua niin opiskelijoiden, neuvottelukunnan kuin opetushenkilöstön ja kulttuurialan koulutuspäälliköiden kesken. Suunnitteluprosessista on vastannut koulutuspäällikkö Irma Boncamper, puhelin: , sähköposti: Suunnittelussa ovat olleet mukana: lehtori Outi Laitinen päätoiminen tuntiopettaja Hanna Brotkin päätoiminen tuntiopettaja Kaisa Partanen sekä päätoiminen tuntiopettaja Päivi Hänninen-Pihlajamäki.

6 OPETUSSUUNNITELMA Versio 0.1 6(15) Yrittäjyysopintojen suunnittelussa on tehty yhteistyötä musiikin koulutusohjelman kanssa ja asiantuntijana on toiminut lisäksi yrittäjyysaineiden tuntiopettaja Seija Hynninen. Musiikin koulutusohjelmasta suunnitteluun ovat osallistuneet Ari Korhonen ja Eva Halme. Yrittäjyyspolun suunnittelussa on myös tehty yhteistyötä musiikin koulutusohjelman kanssa. Kulttuurialan tutkimusopintojen suunnittelussa on tehty yhteistyötä musiikin koulutusohjelman ja kielikeskuksen kanssa. Opintojaksojen tarkemmasta sisällöstä ovat vastanneet jaksojen vastuuopettajat sekä koulutuspäällikkö. Periaatteena on ollut integroida eri oppiaineita sekä opintojaksoihin että työelämän kanssa toteutettaviin projekteihin. Näin muun muassa tutkimusviestinnän ja tiedonhankinnan opetus on kokonaan integroitu projektiopintoihin. Erillinen ammatillisen englannin kurssi puolestaan toteutetaan kiinteästi tuotanto- ja kulttuuriprojektien toteutuksen rinnalla siten että projektien kirjallinen ja suullinen raportointi tehdään myös englanniksi. Näin opintojaksojen sisältöjen suunnittelussa on pyritty huomioimaan ammatillisen osaamisen kokonaisuus. Samalla on kyetty karsimaan eri opintojaksojen päällekkäisyyksiä ja poistamaan mahdollisia aukkoja. 3 KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISTAVOITE n suorittaneella ammattilaisella, tutkintonimikkeeltään vestonomi (AMK), on vaatetusalan laaja-alainen tuntemus, joka kattaa tuotteen kehittämisen, tuotantotoiminnan, vaatetusalan liiketoimintaosaamisen sekä vaatteen kulttuurisen tuntemuksen. Vestonomi osaa hakea tietoa ja käyttää sitä ongelmanratkaisuun erilaisissa vaatetusalan käytännön tilanteissa. Hänellä on alan tietotekninen perusosaaminen sekä vahva projektityöosaaminen. Opintojen kuluessa valitun erityisosaamisen alueella vestonomilla on valmiudet toimia vaatetusalan kotimaisissa tai globaaleissa tehtävissä yhteistyökykyisenä, kommunikaatiotaitoisena ja aloitteellisena ammattilaisena. Vaatetusalan asiantuntijuus kehittyy koulutusohjelmassa toteutettavien projektien, harjoittelun ja opinnäytetyön myötä. Opiskelu rakentuu pääosin neljän työelämäprojektin ympärille. Opiskelija hakee kullekin projektille työelämästä toimeksiantajan ja valintaan vaikuttaa osaltaan se ammatillinen painotus, jolla opiskelija haluaa rakentaa ammatillista kehittymistään. Näin yrittäjäksi aikova voi lähestyä kaikkia projektiaiheita yrittäjyyden ja oman yrityksen kehittämisen näkökulmasta, tuotannosta kiinnostunut tuottamisen näkökulmasta ja kaupallisesta alasta kiinnostunut markkinoinnin ja kaupan näkökulmasta. Projektit toteutetaan joko ryhmänä (2 4 opiskelijaa) tai yksin. Työelämäyhteys on olennainen osa vaatetusalan koulutusohjelman toteutusta ja se helpottaa merkittävästi opiskelijan siirtymistä valmistumishetkellä työelämän palvelukseen. Koulutusohjelman laajaalaisuus ja painotus ongelmanratkaisun hallintaan antaa valmistuvalle vestonomille valmiudet kehittyä ammatissaan ja siirtyä kokemuksen karttuessa vaativampiin tehtäviin ja alalla esimerkiksi kaupan tehtävistä tuotannon tehtäviin. 3.1 Koulutusohjelman osaamisen rakentuminen opiskelun aikana Tähän kirjoitetaan kuvaus koulutusohjelman kompetensseista seuraavan luokittelun mukaisesti: 1. koulutusohjelmakohtainen erityisosaaminen

7 OPETUSSUUNNITELMA Versio 0.1 7(15) Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vaatetusalan koulutusohjelman suorittaneella ammattilaisella, tutkintonimikkeeltään vestonomi (AMK), on vaatetusalan laaja-alainen tuntemus, joka kattaa tuotteen kehittämisen, tuotantotoiminnan, markkinoinnin ja yrittäjyyden sekä vaatteen kulttuurisen tuntemuksen. Vestonomi osaa hakea tietoa ja käyttää sitä ongelmanratkaisuun erilaisissa vaatetusalan käytännön tilanteissa. Hänellä on alan tietotekninen perusosaaminen sekä vahva projektityöosaaminen. Opintojen kuluessa valitun erityisosaamisen alueella vestonomilla on valmiudet toimia vaatetusalan kotimaisissa tai globaaleissa tehtävissä yhteistyökykyisenä, kommunikaatiotaitoisena ja aloitteellisena ammattilaisena. Opiskelija kykenee jo opintojen aikana itsensä jatkuvaan kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun erilaisissa työ- ja kulttuuriympäristöissä. Hän omaa oman alansa vahvan eettisen perustan ja kykenee työskentelemään tutkivalla otteella, jota tarvitaan ammatilliseen prosessointiin ja kehittämiseen. Hänellä on riittävä peruskielitaito ja kyky kommunikoida erilaisissa työelämän tilanteissa niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä yhteyksissä.. 2. yleiset työelämävalmiudet Työelämäyhteys on olennainen osa vaatetusalan koulutusohjelman toteutusta ja se helpottaa merkittävästi opiskelijan siirtymistä valmistumishetkellä työelämän palvelukseen. Koulutusohjelman laaja-alaisuus ja painotus ongelmanratkaisun hallintaan antaa valmistuvalle vestonomille valmiudet kehittyä ammatissaan ja siirtyä kokemuksen karttuessa vaativampiin tehtäviin ja alalla esimerkiksi kaupan tehtävistä tuotannon tehtäviin. Työelämävalmiudet kehittyvät toimeksiantajille tehtävissä ja opintoihin liittyvissä neljässä projektissa sekä harjoittelun myötä. Harjoittelu johtaa myös usein opinnäytetyön toimeksiantoon. 3. asiantuntijuuden kehittymistä tukevat valmiudet Vaatetusalan asiantuntijuus kehittyy koulutusohjelmassa toteutettavien projektien, harjoittelun ja opinnäytetyön myötä. Opiskelu rakentuu pääosin neljän työelämäprojektin ympärille. Opiskelija hakee kullekin projektille työelämästä toimeksiantajan ja valintaan vaikuttaa osaltaan se ammatillinen painotus, jolla opiskelija haluaa rakentaa ammatillista kehittymistään. Näin yrittäjäksi aikova voi lähestyä kaikkia projektiaiheita yrittäjyyden ja oman yrityksen kehittämisen näkökulmasta, tuotannosta kiinnostunut tuottamisen näkökulmasta ja kaupallisesta alasta kiinnostunut markkinoinnin ja kaupan näkökulmasta. Projektit toteutetaan joko ryhmänä (2 4 opiskelijaa) tai yksin. Koulutusohjelman kokonaisosaamistavoite jaetaan osaamisalueisiin. n osaamistavoitteet jakautuvat seuraaviin osaamisalueisiin työelämäosaaminen, laajuudeltaan 15 opintopistettä (op) vaatetusalan perusosaaminen, 30 op vaatetusalan liiketoimintaosaaminen, op tuoteosaaminen, op

8 OPETUSSUUNNITELMA Versio 0.1 8(15) tuotanto-osaaminen, op vaatetusalan kulttuuriosaaminen, op sekä ammatillinen erikoistuminen, 65 op Työelämäosaaminen, 15 opintopistettä Osaamisalueen suorittanut opiskelija kykenee itsensä jatkuvaan kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun erilaisissa työ- ja kulttuuriympäristöissä sekä omaa oman alansa vahvan eettisen perustan. Hän kykenee työskentelemään tutkivalla otteella, jota tarvitaan ammatilliseen prosessointiin ja kehittämiseen ja hänellä on riittävä peruskielitaito. Osaamisalueen opintojaksoja ovat Työelämäosaajaksi kasvu, 5 op Monikulttuurisen työelämän kieli- ja viestintätaidot, 10 op. Osaamisalueessa kehittyviä kompetensseja ovat itsensä kehittäminen eettinen osaaminen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen. Osaamisalue on Jyväskylän ammattikorkeakoulun kaikille yhteinen ja sen vastuuhenkilönä vaatetusalan koulutusohjelmassa toimii koulutuspäällikkö. Vaatetusalan perusosaaminen, 30 opintopistettä Osaamisalueen suorittaneella opiskelijalla on kuva vaatetusalasta, sen kehitystrendeistä, liiketoiminnan perusteista ja prosesseista sekä ammateista. Hän osaa tehdä urasuunnitelmansa mukaisia valintoja opinnoissaan. Opiskelijalla on vaatteen ammatilliseen esittämiseen riittävät taidot myös tietoteknisten kuvien ja asiakirjojen tuottamiseen. Hänellä on hyvät perustiedot vaatetusalan materiaaleista ja niiden tarjonnasta alalla sekä materiaaleihin liittyvistä ekologisista ja eettisistä tekijöistä. Osaamisalueen opintojaksoja ovat Amk-ruotsi, ammatillisen peruskoulutuksen saaneille, 5 op Tuotevalmistuksen perustieto, ammatillisen peruskoulutuksen saaneille. 5 op Tuotevalmistuksen perusteet, lukiokoulutuksen saaneille, 10 op Esitystekniikka, 5 op Kuidut ja kankaat, 5 op Kulttuurialan yrittäjyys, 5 op Vaatetusalan perusteet, 5 op Osaamisalueella kehittyviä kompetensseja ovat

9 OPETUSSUUNNITELMA Versio 0.1 9(15) eettinen osaaminen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen vestonomin tuote- ja tuotanto-osaaminen ja yrittäjyysosaaminen. Osaamisalue on myös ensimmäinen askel vaatetusalan koulutusohjelmassa valittavissa olevalle yrittäjyyspolulle ja sen vastuuhenkilönä vaatetusalan koulutusohjelmassa toimii koulutuspäällikkö. Vaatetusalan liiketoimintaosaaminen Osaamisalueen suorittanut opiskelija tuntee vaatetusalan markkinointia ja sen menetelmiä, joita suunnataan sekä kuluttajille että liike-elämälle. Hän tuntee valikoimasuunnittelua ja jakeluun liittyviä toimintatapoja sekä hinnanmuodostusta. Hän tuntee vaatetusalan visuaalisia markkinointimenetelmiä ja niiden käyttöä vaatetusalalla. Hänellä on perustiedot vaate- ja materiaalibrandeistä ja niiden merkityksestä ja käytöstä vaatetusalan markkinoinnissa. Hän tuntee vaatetusalan yhteiskunnallistaloudellisia yhteyksiä. Hän hallitsee projektiopiskelun ja ongelmanratkaisun perusteet. Hän osaa hankkia tietoa ajankohtaisista lähteistä sekä raportoida toimintaansa ja laatia raportista myös englanninkielisen yhteenvedon. Hän kykenee toimimaan tiimeissä. Hän tuntee sopimuksen laatimisen prosessia. Osaamisalueen opintojaksot Vaatetusalan markkinointi, 5 op Trendit, brandit ja valikoimat, 5 op Markkinointiprojekti, 5 op Sekä vuosittain tarpeen mukaan tarjottavat valinnaiset opintojaksot Graafinen suunnittelu, 5 op Tuotekuvaus ja kuvankäsittely, 5 op Visuaalinen markkinointi, 5 op Osaamisalueella kehittyviä kompetensseja ovat kehittämistoiminnan osaaminen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen yrittäjyysosaaminen vestonomin liiketoimintaosaaminen. Osaamisalueen vastuuopettajana on markkinointiprojektin vastuuopettaja.

10 OPETUSSUUNNITELMA Versio (15) Tuoteosaaminen Osaamisalueen suorittaneella opiskelijalla on vaatteen suunnittelun, teknisen toteuttamisen, kehittämisen, materiaali-, fysiologia- ja ergonomia tiedon vaatima tieto- ja taitopohja.. Hän hahmottaa vaatteen tuotekokonaisuutena ja osaa käsitellä vaatetta koko vaatetusalan toimintakentässä. Hänen tuoteosaamisensa syvenee ja hän osaa käsitellä tuotetta työelämän lähtökohdista. Hän osaa dokumentoida ja esittää ammatillista osaamistaan. Valintojensa mukaan hänellä voi olla osaamista erityisvaatetuksen tai luovan suunnittelun ammattilaisena. Osaamisalueen opintojaksoja ovat Vaatesuunnittelu, 5 op Vaatetusalan ergonomia ja fysiologia, 5 op Tuotevalmistus, 5 op Materiaalituntemus, 5 op Tuotekehitys, 5 op Tuoteprojekti, 5 op Sekä vuosittain tarpeen mukaan tarjottavat valinnaiset opintojaksot Erikoisvaatetus, 5 op Focus on Fashion, 5 op Osaamisalueella kehittyviä kompetensseja ovat vestonomin tuote- ja tuotanto-osaaminen vestonomin kulttuuriympäristöosaaminen itsensä kehittäminen Osaamisalueen vastuuopettajana on tuoteprojektin vastuuopettaja. Tuotanto-osaaminen Osaamisalueen suorittanut opiskelija tuntee vaatetustuotannon prosesseja sekä niiden organisointia ja ohjaamista. Hän tuntee yritysten mallistoajattelua ja mallistonsuunnittelua osana valmistusprosessia. Hän osaa organisoida tuottamista mallistolähtöisesti. Hän tuntee vaatetusalan kustannusrakenteita ja osaa toimia tuottavasti. Hän tuntee tuotteen laadun syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja tuntee tuotteen ja malliston suunnitteluprosesseja ja niiden tuottamista halutun laadun näkökulmasta. Hänellä on valmiudet toimia esimiehenä. Hän harjaantuu työelämän projektien toteuttajana. Valintojensa mukaan hänellä voi olla osaamista kaavoituksessa, tuotannon kehittämisessä tai ympäristö- ja eettisen kysymysten tuntijana. Osaamisalueen opintojaksot ovat Vaatetusalan tuotannonhallinta, 5 op Vaatetusalan logistiikka, 5 op

11 OPETUSSUUNNITELMA Versio (15) Computer Aided Pattern Design, 5 op Mallistonsuunnittelu, 5 op Vaatetusalan esimiestaidot, 5 op Vaatetusalan kustannustaidot, 5 op Tuotantoprojekti, 5 op Sekä vuosittain tarpeen mukaan tarjottavat valinnaiset opintojaksot Henkilöstöjohtaminen, 5 op Toiminnan kehittäminen, 5 op Computer-Aided Pattern Making and Grading, 5 op Fabric, Form and Pattern, 5 op Syventävä mallisuunnittelu, 5 op. Osaamisalueella kehittyviä kompetensseja ovat vestonomin kulttuuriympäristöosaaminen vestonomin liiketoimintaosaaminen vestonomin tuote- ja tuotanto-osaaminen kehittämistoiminnan osaaminen organisaatio-osaaminen eettinen osaaminen yrittäjyysosaaminen kansainvälisyysosaaminen. Osaamisalueen vastuuopettajana on tuoteprojektin vastuuopettaja. Vaatetusalan kulttuuriosaaminen Osaamisalueen suorittanut opiskelija ymmärtää vaatetusalan sisällöllistä merkitystä ja toimintatapoja. Projektiaiheen valinnan mukaan opiskelija tuntee vaatealaa muoti-ilmiönä, innovaatiokohteena tai kulttuurituotannon osana. Opiskelijalla on laaja näkemys vaatetusalasta ja sen toimintakentästä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Hän kykenee kriittiseen tiedon hankintaan ja hänellä on riittävä englanninkielen taito alan tiedonhankintaan sekä kommunikointiin. Hänellä on näkemystä alan kehittämisestä ja hän osaa tarkastella vaatetusalaa kulttuurisena ja yhteiskunnallisena toimijana. Osaamisalueeseen kuuluvat opintojaksot ovat Yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op Vaatetusviestintä, 5 op Kulttuuriprojekti, 5 op Vaatetusalan englanti, 5 op Sekä vuosittain tarpeen mukaan tarjottavat valinnaiset opintojaksot

12 OPETUSSUUNNITELMA Versio (15) Pukeutumisen ohjaus, 5 op Kuvallinen esittäminen, 5 op Taide ja taideteollisuus, 5 op Yrityskulttuurien maakohtaiset erot, 5 op Työvaate, 5 op Älyvaatetus, 5 op. Osaamisalueella kehittyviä kompetensseja ovat kansainvälisyysosaaminen kehittämistoiminnan osaaminen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vestonomin kulttuuriympäristöosaaminen. Osaamisalueen vastuuopettajana on tuoteprojektin vastuuopettaja. Ammatillinen erikoistuminen Osaamisalueen suorittaneella opiskelijalla on erityisosaamista valitsemallaan vaatetusalan osaalueella. Hän osaa hakea tietoa ja käyttää sitä kriittisesti ongelmanratkaisuun erikoisalansa käytännön tilanteissa. Hänellä on kehittynyt informaatiolukutaito, ja hän kykenee analysoimaan käytännön työtilanteita ja etsimään toimivia ratkaisuja esille tuleviin käytännön tehtäviin. Hänellä on valmiudet toimia itsenäisesti vaatetusalan kotimaisissa tai globaaleissa tehtävissä yhteistyökykyisenä, kommunikaatiotaitoisena ja aloitteellisena ammattilaisena. Osaamisalueen opintojaksot ovat Vapaasti valittavat opinnot, 15 op Tutkimusopinnot, 5 op Harjoittelut, 30 op o harjoittelu I, 15 op o harjoittelu II, 15 op Opinnäytetyö, 15 op Osaamisalueella kehittyviä kompetensseja ovat vapaasti valittavien opintojen osalta opintojaksokohtaisesti määritellyt kompetenssit, harjoittelun kohdalla kehittyvät organisaatio-osaaminen sekä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, opinnäytetyössä kehittämistoiminnan osaaminen. Osaamisalueen vastuuopettaja on koulutuspäällikkö. Tutkinnon tavoitteena olevan osaamisen rakentuminen opiskelun aikana. (taulukosta on liitteenä erillinen excel-liite) Opintojen laajuudet, suunnitellut ajoitukset ja kompetenssit ovat opinto-oppaassa.

13 OPETUSSUUNNITELMA Versio (15) 3.2 Koulutusohjelman työelämäyhteydet Koulutusohjelmassa työelämäyhteydet syvenevät systemaattisesti opiskeluprosessin edetessä. Ammattikorkeakouluopinnoilla on tiivis kytkentä työelämään koko opiskeluprosessin ajan. Opiskelija tutustuu oman alansa työtehtäviin jo perusopintojen aikana joko työharjoittelussa, oppimisprojekteissa, yritysvierailuilla, tai työelämän edustajien asiantuntijaluentojen kautta. Työelämän edustajat osallistuvat myös aktiivisesti neuvottelukunnissa opetussuunnitelman kehittämiseen ja jatkuvaan arviointiin. 3.3 T&K:n ja opetuksen integrointi Opetussuunnitelmatyön perustana on ammattikorkeakoulun T&K strategia. Tämän mukaisesti kehitämme yrityksiä ja yhteisöjä toteuttamalla oppimisprojekteja ja soveltavaa tutkimusta esimerkiksi opinnäytetöinä. Kulttuurialan erityispiirteenä on kulttuuripalvelujen tuottaminen. Tällaisia palveluita ovat muun muassa konsertit ja muut kulttuuritapahtumat. Näin koulutusohjelmat monipuolistavat alueen kulttuuritarjontaa ja lisäävät ihmisten hyvinvointia. Tämän toiminnan tavoitteena on aluekehitystyö sekä ammattikorkeakoulun jatkuva opetuksen ja hanketoiminnan kehittäminen. Toimijoina ovat asiakkaat, opiskelijat ja opetushenkilöstö. 3.4 Yrittäjyys koulutusohjelmassa Opiskelijalla on perustuntemus yrittäjyydestä, yritystoiminnan muodoista ja yrittäjämäisestä toiminnasta, hän tunnistaa omat yrittäjyysominaisuutensa ja mahdollisuutensa. Hän tuntee markkinoinnin ja johtamisen periaatteita. Hän osaa toimia yrittäjämäisesti oman ammattialansa käytännön tilanteissa. Pakolliset yrittäjyyteen liittyvät opintojaksot ovat Kulttuurialan yrittäjyys, 5 op Vaatetusalan markkinointi, 5 op ja Markkinointiprojekti, 5 op, yhteensä 15 opintopistettä. Lisäksi yrittäjyydestä, oman yrityksen perustamisesta tai yrityksen hankinnan kautta jatkajana kiinnostunut opiskelija voi painottaa yrittäjyyttä kaikissa koulutusohjelmaan kuuluvassa neljässä projektissa ja opinnäytetyössä. Myös harjoittelu on mahdollista tehdä yrittäjäpainotteisesti, esimerkiksi oman yrityksen kehittämisenä. Yrittäjyysopintoja voidaan valita yksilöllisesti, henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. On myös mahdollista valita JAMKin yhteistä tarjotinopinnoista soveltuvia opintojaksoja, joiden kunkin jakson laajuus on 5 op. Tällaisia ovat muun muassa: Liikeideasta yritykseksi valmennus Markkinointi verkoissa Kokous- ja neuvottelutaito

14 OPETUSSUUNNITELMA Versio (15) Asiakaslähtöinen palveluosaaminen Business English and Presentation Yritysten tietoturva Hanketoiminta ja projektien johtaminen. Vapaasti valittavina opintoina on myös mahdollista valita liiketalousalan opintoja joko omasta ammattikorkeakoulusta tai esimerkiksi Jyväskylän yliopistosta tai virtuaaliammattikorkeakoulusta Kansainvälisyys koulutusohjelmassa Opiskelija voi kansainvälistyä vaatetusalan koulutusohjelman opintojen aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Kansainvälisyysosaaminen -kompetenssi kehittyy jo perusopinnoissa työelämävalmiudet opintojaksolla. Tämän lisäksi vieraskielinen opintotarjonta, kieliopinnot, opiskelija- ja opettajavaihto sekä kansainvälinen työharjoittelu lisäävät kansainvälisyys osaamista. Koulutusohjelmaan tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet ja konferenssit toimivat kotikansainvälistymisen edistäjinä. Koulutusohjelmalla on vaihto-opiskelun mahdollistavia sopimuksia eurooppalaisten alan korkeakoulujen kanssa ja opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa näissä opintoja, jotka henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti voidaan lukea tutkintoon kuuluvaksi. Myös koko ammattikorkeakoulun sopimussuhteisia korkeakouluja on mahdollisuus hyödyntää ulkomaisissa opinnoissa. Suositeltavin vaihto-opiskeluvuosi on kolmas vuosi, mutta muukin ajankohta on mahdollinen. 4 OSAAMISEN KEHITTYMISEN ARVIOINTI Opiskelijan osaamisen kehittymistä arvioidaan osaamisalueittain suhteessa opetussuunnitelman mukaisiin osaamistavoitteisiin. Kunkin osaamisalueen lopussa toteutetaan arviointi-istunto, jonka valmistelee joko koulutuspäällikkö tai kyseiseen osaamisalueeseen liittyvän projektin vastuuopettaja. Arviointiin osallistuvat kaikki koulutusohjelman opettajat, joka on kyseisessä jaksossa ollut vähintään yhden opintojakson vastuuopettajana. Opiskelija tekee osaamisestaan itsearvioinnin, jonka pohjalta arviointikeskustelua voidaan käydä. Arviointi tehdään vuosittain ryhmäkeskusteluna. Tutkinnon tuottaman osaamisen lopullinen arviointi tehdään opinnäytetyöprosessin kuluessa vastaavalla tavalla. Tästä arvioinnista ei anneta erillisiä arvosanoja.

15 OPETUSSUUNNITELMA Versio (15) 5 AIEMMIN OPITUN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN KOULUTUSOHJELMASSA Vaatetusalan tutkintojen tuottama ammattipätevyys ei perustu kansalliseen tai kansainväliseen sääntelyyn. Ei ole olemassa yleisesti määriteltyä ammattipätevyyttä. Tämä kuvastaa hyvin vaatetusalan yritysten moninaisuutta ja niissä kulloinkin tehtävän työn muokkautumista yrityksen toiminnan vaatimusten mukaiseksi. Aiemmin hankittua osaamista arvioidaan vaatetusalan koulutusohjelmassa samoilla kriteereillä ja menetelmillä kuin opintosuoritusten arvioinnissa muutoinkin käytetään. Aiemmin hankittu osaaminen voidaan näyttää joko erillisin näytöin tai tasokokein. Näytöt voivat olla joko muodollisia todistuksia tai esseitä, haastatteluja tai esimerkiksi työnäytteitä. Osaaminen voidaan myös näyttää siten, että kokonaisen osaamisalueen osaaminen näytetään projektisuorituksena. Tällöin projektisuunnitelmassa tulee huomioida näytettävät osa-alueet. Projektisuunnitelman hyväksyy tässä tapauksessa projektin ohjaaja sekä koulutuspäällikkö. Opiskelijalla on oikeus saada osaamisensa hyväksiluettua silloin, kun hänellä on opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen, korkeakoulutasoinen osaaminen. Koulutusohjelmassa pyritään tarjoamaan kaikille koulutusohjelman opiskelijoille mahdollisuus kehittyä ammatillisesti silloinkin, kun opiskelijalla jo on vaadittu osaaminen. Opetus pyritään järjestämään niin, että tällainen ammatillinen kasvu, ja usein ammatillinen erikoistuminen, on normaalin opetussuunnitelman toteutuksen puitteissa mahdollista.

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus 240 opintopistettä Opintojen kestoaika 4,0 vuotta OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOU- LUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSOHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2014-2015 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 18.11.2013 2 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 9.6.2014 Tarkistettu

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSOHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2014-2015 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 18.11.2013

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEMPI AMK-TUTKINTO Opintojen laajuus 60 opintopistettä Opintojen kestoaika 2008 2010 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opetussuunnitelma 2009-2010

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opetussuunnitelma 2009-2010 Opetussuunnitelma 2009-2010 opetussuunnitelma Lukuvuosi 2009-2010 Ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (351/2003) ja asetuksessa (352/2003) ja niitä koskevissa muutossäädöksissä (411/10.6.2005

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen.

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen. Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, nuoret Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA. Kulttuuri ja luova toimiala

VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA. Kulttuuri ja luova toimiala VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA Kulttuuri ja luova toimiala 1 Koulutusohjelman tehtävät 1. Jatkuvassa muutoksessa olevan vaatetusalan työvoimatarpeen täyttäminen 2. Kouluttaa vaatebisneksen tuntevia asiantuntijoita

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 240 op KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja maaseutuelinkeinoja

Lisätiedot

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA 2010-2014 0/13 MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 240 op Opintojen kestoaika 2010-2014 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta Nimi Ville Valmentautuja Henkilötunnus 031111-094W Valmennuksen järjestäjä Todistuksen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen kehittämispäivä 16.2.2011 Erja Parviainen 10/2/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Esityksen sisältö: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena sekä opit hahmottamaan

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (90 op) Tradenomi (ylempi AMK) 2.3.2011 Liiketalous Kuopio 2 Koulutuksen lähtökohdat Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet. Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013

Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet. Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013 Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013 Oppiminen ja osaamisen tuottaminen Lapin yliopiston Työelämä- ja rekrytointipalvelujen selvitys,

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuriala hakukohteena Kulttuuriala Tutkinto-ohjelma AMK-tutkinnot Elokuva ja televisio Medianomi (AMK) Esitys- ja teatteritekniikka Medianomi (AMK) Esittävä taide* Teatteri-ilmaisun

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. Opintojen laajuus 210 op Opintojen kesto: 2009 2012

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. Opintojen laajuus 210 op Opintojen kesto: 2009 2012 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus 210 op Opintojen kesto: 2009 2012 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA Versio 1.0/PP 3(16)

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Kirjastoalan koulutuksen vastaavuus uusiin tavoitteisiin ARI HAASIO YLIOPETTAJA SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Kirjastoalan koulutuksen vastaavuus uusiin tavoitteisiin ARI HAASIO YLIOPETTAJA SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kirjastoalan koulutuksen vastaavuus uusiin tavoitteisiin ARI HAASIO YLIOPETTAJA SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Mitä meiltä vaaditaan? Kirjastoalan teoreettisen perustan hallinta informaatiotutkimuksen lainalaisuuksien

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Kaakkois-Suomen ELO seminaari 26.3.2015 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus uudistuu Kyamkissa Periaatteena

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Rakennustekniikan koulutusohjelma 240 op KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen rakennesuunnittelutehtäviin.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET JA KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN TUTKINTOJEN SISÄLLÖT TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ

TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET JA KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN TUTKINTOJEN SISÄLLÖT TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET JA KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN TUTKINTOJEN SISÄLLÖT TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ Talonrakentajan tutkinto * Kiinteistönhoitajan tutkinto * Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma/rakennusmestari

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Lait ja asetukset ammatillisesta peruskoulutuksesta hyväksytty 3.10.2014 OPH:n määräykset julkistetaan 18.11.2014

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Opitaan yhdessä; kokemuksia osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisestä HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaaajan koulutusohjelmaan Tiina Laiho ja Teppo Rantala 11.11.2014 Lahden

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot