VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus (240 op) Opintojen kestoaika OPETUSSUUNNITELMA

2 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM)

3 OPETUSSUUNNITELMA Versio 0.1 3(15) Sisältö Ammattikorkeakoulututkinnot osana Suomen koulutusjärjestelmää (opm) Johdanto Opetussuunnitelmatyön perusteet Koulutuksen suunnittelu ja vastuuhenkilöt koulutusohjelman osaamistavoite Koulutusohjelman osaamisen rakentuminen opiskelun aikana Koulutusohjelman työelämäyhteydet T&K:n ja opetuksen integrointi Yrittäjyys koulutusohjelmassa Kansainvälisyys koulutusohjelmassa Osaamisen kehittymisen arviointi Aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen koulutusohjelmassa... 15

4 OPETUSSUUNNITELMA Versio 0.1 4(15) 0 JOHDANTO Jyväskylän ammattikorkeakoulu on ottanut käyttöön osaamis- ja oppimisperustaisen opetussuunnitelman koulutusohjelmissaan. Keskiössä on opiskelijan oppimisprosessi ja osaamisen kehittymistä koulutuksen aikana tukevat tiiviisti opintojen ohjaus ja osaamisen kehittymisen arviointi. Painopistealueina koulutuksen kehittämisessä ovat työelämäyhteyksien systematisointi, opetuksen ja t&k-hankkeiden yhteyden tiivistäminen, yrittäjyyden kehittäminen ja kansainvälisyys. Tähän koulutusohjelman kuvaukseen on koottu opetussuunnitelmatyön perusteet, koulutusohjelman opetussuunnitelman kehittämisprosessi ja vastuuhenkilöt sekä kuvaus koulutusohjelman tuottaman osaamisen kehittymisestä. 1 OPETUSSUUNNITELMATYÖN PERUSTEET Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnittelutyön pohjana ovat: - koulutuksen perustehtävä ammattikorkeakoululainsäädännön mukaan - Bolognan julistus - European Qualification Framework - hallitusohjelma - opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma - koulutustarpeen alueellinen ennakointi. Opetussuunnitelmatyön lähtökohtana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käytetään European Qualification Framework (EQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia. EQF mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja tutkintorakenteiden joustavuuden Euroopan korkeakoulualueella. Elinikäisen oppimisen tukemiseksi yhteistyötä tiivistetään eri koulutusasteiden välillä ottamalla opetussuunnitelmissa huomioon edellisellä koulutusasteella saavutettu osaamisen taso. Ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 6 ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7 (ks. taulukko 1). TAULUKKO 1. Ammattikorkeakoulututkinnon osaamistason kuvaus Euroopan korkeakoulualueella (Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen pohjalta) Taso 6 Ammattikorkeakoulututkinnon (Bachelor taso) keskeiset oppimistulokset Tiedot Taidot Kompetenssit Hyvät oman koulutus Hyvää perehtyneisyyttä Kyky vastata monimutkaisista tai ammattialan ja innovatiivisuutta osoittavat teknisistä tai ammatillisista tehtävistä tiedot, joihin liittyy taidot, joita vaaditaan oman tai projekteista ennakoimattomissa kyky teoreettisen työ- tai opintoalan monimutkaisten työ- tai opintoympäristöissä. Vastuun tiedon ja periaatteiden ja ottaminen yksilöiden ja ryhmien am- kriittiseen ennakoimattomien ongelmien matillisen kehittymisen johtamisesta. tarkasteluun. ratkaisussa.

5 OPETUSSUUNNITELMA Versio 0.1 5(15) Koulutuksen linjauksessa otetaan huomioon Jyväskylän ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaiset linjaukset, työelämän ja alueen kehittämistä koskevat linjaukset ja laadunvarmistusjärjestelmän mukaiset toiminnot. Koulutuksen kehittäminen tapahtuu toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti. Opetussuunnitelmatyön perusteista on erillinen opetussuunnitelmaohjeistus (hyväksytty , lopullinen versio ). 2 KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA VASTUUHENKILÖT Opetussuunnitelman osaamistavoitteet on laadittu neuvottelukunnan ja vestonomiverkostossa käytyjen keskustelujen pohjalta. Vestonomiverkoston muodostavat vaatetusalan koulutusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulussa (Stadia), Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa (Pietarsaaren yksikkö) sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK), joiden koulutus tuottaa kulttuurialan tutkinnon vestonomi (AMK). Osaamista on myös kartoitettu alumnikyselyllä syksyllä 2007 sekä valmistumisvaiheen opiskelijakyselyllä keväällä Viimeksi mainitun kyselyn tulokset on raportoitu JAMKina Teppo-hankkeen raportissa. Koulutuksen vastuuhenkilö vaatetusalan koulutusohjelmassa on koulutuspäällikkö Irma Boncamper, puhelin sekä sähköpostiosoite Oppimisprosessin suunnittelu on pääosin tehty vaatetusalan koulutusohjelman keskeisen opetushenkilöstön kesken ja päävastuussa on ollut koulutusohjelman koulutuspäällikkö. Oppimisprosessia ovat kommentoineet sekä opiskelijat erillisissä opiskelijatapaamisissa vuosina 2007 ja 2008 sekä koulutusohjelman neuvottelukunta tammikuussa n neuvottelukuntaan kuuluvat johtaja Veli-Matti Kankaanpää Tekstiili- ja vaatetusteollisuus liitosta, hän edustaa myös Tekstiili- ja jalkinetoimittajat ry:tä, toimitusjohtaja Yrjö Gorski, Muotikaupan liitto ry:stä, sekä DI Satu Fält-Itkonen, Intrade Partners Oy:sä. Alumenja neuvottelukunnassa on edustanut vestonomi (AMK) Inari Mäkelä ja opiskelijoita Eija Taljavaara. n edustajana toimi lehtori Outi Laitinen. Ammatillisen osaamisen kehittymisen arviointitavoista on käyty keskustelua niin opiskelijoiden, neuvottelukunnan kuin opetushenkilöstön ja kulttuurialan koulutuspäälliköiden kesken. Suunnitteluprosessista on vastannut koulutuspäällikkö Irma Boncamper, puhelin: , sähköposti: Suunnittelussa ovat olleet mukana: lehtori Outi Laitinen päätoiminen tuntiopettaja Hanna Brotkin päätoiminen tuntiopettaja Kaisa Partanen sekä päätoiminen tuntiopettaja Päivi Hänninen-Pihlajamäki.

6 OPETUSSUUNNITELMA Versio 0.1 6(15) Yrittäjyysopintojen suunnittelussa on tehty yhteistyötä musiikin koulutusohjelman kanssa ja asiantuntijana on toiminut lisäksi yrittäjyysaineiden tuntiopettaja Seija Hynninen. Musiikin koulutusohjelmasta suunnitteluun ovat osallistuneet Ari Korhonen ja Eva Halme. Yrittäjyyspolun suunnittelussa on myös tehty yhteistyötä musiikin koulutusohjelman kanssa. Kulttuurialan tutkimusopintojen suunnittelussa on tehty yhteistyötä musiikin koulutusohjelman ja kielikeskuksen kanssa. Opintojaksojen tarkemmasta sisällöstä ovat vastanneet jaksojen vastuuopettajat sekä koulutuspäällikkö. Periaatteena on ollut integroida eri oppiaineita sekä opintojaksoihin että työelämän kanssa toteutettaviin projekteihin. Näin muun muassa tutkimusviestinnän ja tiedonhankinnan opetus on kokonaan integroitu projektiopintoihin. Erillinen ammatillisen englannin kurssi puolestaan toteutetaan kiinteästi tuotanto- ja kulttuuriprojektien toteutuksen rinnalla siten että projektien kirjallinen ja suullinen raportointi tehdään myös englanniksi. Näin opintojaksojen sisältöjen suunnittelussa on pyritty huomioimaan ammatillisen osaamisen kokonaisuus. Samalla on kyetty karsimaan eri opintojaksojen päällekkäisyyksiä ja poistamaan mahdollisia aukkoja. 3 KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISTAVOITE n suorittaneella ammattilaisella, tutkintonimikkeeltään vestonomi (AMK), on vaatetusalan laaja-alainen tuntemus, joka kattaa tuotteen kehittämisen, tuotantotoiminnan, vaatetusalan liiketoimintaosaamisen sekä vaatteen kulttuurisen tuntemuksen. Vestonomi osaa hakea tietoa ja käyttää sitä ongelmanratkaisuun erilaisissa vaatetusalan käytännön tilanteissa. Hänellä on alan tietotekninen perusosaaminen sekä vahva projektityöosaaminen. Opintojen kuluessa valitun erityisosaamisen alueella vestonomilla on valmiudet toimia vaatetusalan kotimaisissa tai globaaleissa tehtävissä yhteistyökykyisenä, kommunikaatiotaitoisena ja aloitteellisena ammattilaisena. Vaatetusalan asiantuntijuus kehittyy koulutusohjelmassa toteutettavien projektien, harjoittelun ja opinnäytetyön myötä. Opiskelu rakentuu pääosin neljän työelämäprojektin ympärille. Opiskelija hakee kullekin projektille työelämästä toimeksiantajan ja valintaan vaikuttaa osaltaan se ammatillinen painotus, jolla opiskelija haluaa rakentaa ammatillista kehittymistään. Näin yrittäjäksi aikova voi lähestyä kaikkia projektiaiheita yrittäjyyden ja oman yrityksen kehittämisen näkökulmasta, tuotannosta kiinnostunut tuottamisen näkökulmasta ja kaupallisesta alasta kiinnostunut markkinoinnin ja kaupan näkökulmasta. Projektit toteutetaan joko ryhmänä (2 4 opiskelijaa) tai yksin. Työelämäyhteys on olennainen osa vaatetusalan koulutusohjelman toteutusta ja se helpottaa merkittävästi opiskelijan siirtymistä valmistumishetkellä työelämän palvelukseen. Koulutusohjelman laajaalaisuus ja painotus ongelmanratkaisun hallintaan antaa valmistuvalle vestonomille valmiudet kehittyä ammatissaan ja siirtyä kokemuksen karttuessa vaativampiin tehtäviin ja alalla esimerkiksi kaupan tehtävistä tuotannon tehtäviin. 3.1 Koulutusohjelman osaamisen rakentuminen opiskelun aikana Tähän kirjoitetaan kuvaus koulutusohjelman kompetensseista seuraavan luokittelun mukaisesti: 1. koulutusohjelmakohtainen erityisosaaminen

7 OPETUSSUUNNITELMA Versio 0.1 7(15) Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vaatetusalan koulutusohjelman suorittaneella ammattilaisella, tutkintonimikkeeltään vestonomi (AMK), on vaatetusalan laaja-alainen tuntemus, joka kattaa tuotteen kehittämisen, tuotantotoiminnan, markkinoinnin ja yrittäjyyden sekä vaatteen kulttuurisen tuntemuksen. Vestonomi osaa hakea tietoa ja käyttää sitä ongelmanratkaisuun erilaisissa vaatetusalan käytännön tilanteissa. Hänellä on alan tietotekninen perusosaaminen sekä vahva projektityöosaaminen. Opintojen kuluessa valitun erityisosaamisen alueella vestonomilla on valmiudet toimia vaatetusalan kotimaisissa tai globaaleissa tehtävissä yhteistyökykyisenä, kommunikaatiotaitoisena ja aloitteellisena ammattilaisena. Opiskelija kykenee jo opintojen aikana itsensä jatkuvaan kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun erilaisissa työ- ja kulttuuriympäristöissä. Hän omaa oman alansa vahvan eettisen perustan ja kykenee työskentelemään tutkivalla otteella, jota tarvitaan ammatilliseen prosessointiin ja kehittämiseen. Hänellä on riittävä peruskielitaito ja kyky kommunikoida erilaisissa työelämän tilanteissa niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä yhteyksissä.. 2. yleiset työelämävalmiudet Työelämäyhteys on olennainen osa vaatetusalan koulutusohjelman toteutusta ja se helpottaa merkittävästi opiskelijan siirtymistä valmistumishetkellä työelämän palvelukseen. Koulutusohjelman laaja-alaisuus ja painotus ongelmanratkaisun hallintaan antaa valmistuvalle vestonomille valmiudet kehittyä ammatissaan ja siirtyä kokemuksen karttuessa vaativampiin tehtäviin ja alalla esimerkiksi kaupan tehtävistä tuotannon tehtäviin. Työelämävalmiudet kehittyvät toimeksiantajille tehtävissä ja opintoihin liittyvissä neljässä projektissa sekä harjoittelun myötä. Harjoittelu johtaa myös usein opinnäytetyön toimeksiantoon. 3. asiantuntijuuden kehittymistä tukevat valmiudet Vaatetusalan asiantuntijuus kehittyy koulutusohjelmassa toteutettavien projektien, harjoittelun ja opinnäytetyön myötä. Opiskelu rakentuu pääosin neljän työelämäprojektin ympärille. Opiskelija hakee kullekin projektille työelämästä toimeksiantajan ja valintaan vaikuttaa osaltaan se ammatillinen painotus, jolla opiskelija haluaa rakentaa ammatillista kehittymistään. Näin yrittäjäksi aikova voi lähestyä kaikkia projektiaiheita yrittäjyyden ja oman yrityksen kehittämisen näkökulmasta, tuotannosta kiinnostunut tuottamisen näkökulmasta ja kaupallisesta alasta kiinnostunut markkinoinnin ja kaupan näkökulmasta. Projektit toteutetaan joko ryhmänä (2 4 opiskelijaa) tai yksin. Koulutusohjelman kokonaisosaamistavoite jaetaan osaamisalueisiin. n osaamistavoitteet jakautuvat seuraaviin osaamisalueisiin työelämäosaaminen, laajuudeltaan 15 opintopistettä (op) vaatetusalan perusosaaminen, 30 op vaatetusalan liiketoimintaosaaminen, op tuoteosaaminen, op

8 OPETUSSUUNNITELMA Versio 0.1 8(15) tuotanto-osaaminen, op vaatetusalan kulttuuriosaaminen, op sekä ammatillinen erikoistuminen, 65 op Työelämäosaaminen, 15 opintopistettä Osaamisalueen suorittanut opiskelija kykenee itsensä jatkuvaan kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun erilaisissa työ- ja kulttuuriympäristöissä sekä omaa oman alansa vahvan eettisen perustan. Hän kykenee työskentelemään tutkivalla otteella, jota tarvitaan ammatilliseen prosessointiin ja kehittämiseen ja hänellä on riittävä peruskielitaito. Osaamisalueen opintojaksoja ovat Työelämäosaajaksi kasvu, 5 op Monikulttuurisen työelämän kieli- ja viestintätaidot, 10 op. Osaamisalueessa kehittyviä kompetensseja ovat itsensä kehittäminen eettinen osaaminen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen. Osaamisalue on Jyväskylän ammattikorkeakoulun kaikille yhteinen ja sen vastuuhenkilönä vaatetusalan koulutusohjelmassa toimii koulutuspäällikkö. Vaatetusalan perusosaaminen, 30 opintopistettä Osaamisalueen suorittaneella opiskelijalla on kuva vaatetusalasta, sen kehitystrendeistä, liiketoiminnan perusteista ja prosesseista sekä ammateista. Hän osaa tehdä urasuunnitelmansa mukaisia valintoja opinnoissaan. Opiskelijalla on vaatteen ammatilliseen esittämiseen riittävät taidot myös tietoteknisten kuvien ja asiakirjojen tuottamiseen. Hänellä on hyvät perustiedot vaatetusalan materiaaleista ja niiden tarjonnasta alalla sekä materiaaleihin liittyvistä ekologisista ja eettisistä tekijöistä. Osaamisalueen opintojaksoja ovat Amk-ruotsi, ammatillisen peruskoulutuksen saaneille, 5 op Tuotevalmistuksen perustieto, ammatillisen peruskoulutuksen saaneille. 5 op Tuotevalmistuksen perusteet, lukiokoulutuksen saaneille, 10 op Esitystekniikka, 5 op Kuidut ja kankaat, 5 op Kulttuurialan yrittäjyys, 5 op Vaatetusalan perusteet, 5 op Osaamisalueella kehittyviä kompetensseja ovat

9 OPETUSSUUNNITELMA Versio 0.1 9(15) eettinen osaaminen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen vestonomin tuote- ja tuotanto-osaaminen ja yrittäjyysosaaminen. Osaamisalue on myös ensimmäinen askel vaatetusalan koulutusohjelmassa valittavissa olevalle yrittäjyyspolulle ja sen vastuuhenkilönä vaatetusalan koulutusohjelmassa toimii koulutuspäällikkö. Vaatetusalan liiketoimintaosaaminen Osaamisalueen suorittanut opiskelija tuntee vaatetusalan markkinointia ja sen menetelmiä, joita suunnataan sekä kuluttajille että liike-elämälle. Hän tuntee valikoimasuunnittelua ja jakeluun liittyviä toimintatapoja sekä hinnanmuodostusta. Hän tuntee vaatetusalan visuaalisia markkinointimenetelmiä ja niiden käyttöä vaatetusalalla. Hänellä on perustiedot vaate- ja materiaalibrandeistä ja niiden merkityksestä ja käytöstä vaatetusalan markkinoinnissa. Hän tuntee vaatetusalan yhteiskunnallistaloudellisia yhteyksiä. Hän hallitsee projektiopiskelun ja ongelmanratkaisun perusteet. Hän osaa hankkia tietoa ajankohtaisista lähteistä sekä raportoida toimintaansa ja laatia raportista myös englanninkielisen yhteenvedon. Hän kykenee toimimaan tiimeissä. Hän tuntee sopimuksen laatimisen prosessia. Osaamisalueen opintojaksot Vaatetusalan markkinointi, 5 op Trendit, brandit ja valikoimat, 5 op Markkinointiprojekti, 5 op Sekä vuosittain tarpeen mukaan tarjottavat valinnaiset opintojaksot Graafinen suunnittelu, 5 op Tuotekuvaus ja kuvankäsittely, 5 op Visuaalinen markkinointi, 5 op Osaamisalueella kehittyviä kompetensseja ovat kehittämistoiminnan osaaminen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen yrittäjyysosaaminen vestonomin liiketoimintaosaaminen. Osaamisalueen vastuuopettajana on markkinointiprojektin vastuuopettaja.

10 OPETUSSUUNNITELMA Versio (15) Tuoteosaaminen Osaamisalueen suorittaneella opiskelijalla on vaatteen suunnittelun, teknisen toteuttamisen, kehittämisen, materiaali-, fysiologia- ja ergonomia tiedon vaatima tieto- ja taitopohja.. Hän hahmottaa vaatteen tuotekokonaisuutena ja osaa käsitellä vaatetta koko vaatetusalan toimintakentässä. Hänen tuoteosaamisensa syvenee ja hän osaa käsitellä tuotetta työelämän lähtökohdista. Hän osaa dokumentoida ja esittää ammatillista osaamistaan. Valintojensa mukaan hänellä voi olla osaamista erityisvaatetuksen tai luovan suunnittelun ammattilaisena. Osaamisalueen opintojaksoja ovat Vaatesuunnittelu, 5 op Vaatetusalan ergonomia ja fysiologia, 5 op Tuotevalmistus, 5 op Materiaalituntemus, 5 op Tuotekehitys, 5 op Tuoteprojekti, 5 op Sekä vuosittain tarpeen mukaan tarjottavat valinnaiset opintojaksot Erikoisvaatetus, 5 op Focus on Fashion, 5 op Osaamisalueella kehittyviä kompetensseja ovat vestonomin tuote- ja tuotanto-osaaminen vestonomin kulttuuriympäristöosaaminen itsensä kehittäminen Osaamisalueen vastuuopettajana on tuoteprojektin vastuuopettaja. Tuotanto-osaaminen Osaamisalueen suorittanut opiskelija tuntee vaatetustuotannon prosesseja sekä niiden organisointia ja ohjaamista. Hän tuntee yritysten mallistoajattelua ja mallistonsuunnittelua osana valmistusprosessia. Hän osaa organisoida tuottamista mallistolähtöisesti. Hän tuntee vaatetusalan kustannusrakenteita ja osaa toimia tuottavasti. Hän tuntee tuotteen laadun syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja tuntee tuotteen ja malliston suunnitteluprosesseja ja niiden tuottamista halutun laadun näkökulmasta. Hänellä on valmiudet toimia esimiehenä. Hän harjaantuu työelämän projektien toteuttajana. Valintojensa mukaan hänellä voi olla osaamista kaavoituksessa, tuotannon kehittämisessä tai ympäristö- ja eettisen kysymysten tuntijana. Osaamisalueen opintojaksot ovat Vaatetusalan tuotannonhallinta, 5 op Vaatetusalan logistiikka, 5 op

11 OPETUSSUUNNITELMA Versio (15) Computer Aided Pattern Design, 5 op Mallistonsuunnittelu, 5 op Vaatetusalan esimiestaidot, 5 op Vaatetusalan kustannustaidot, 5 op Tuotantoprojekti, 5 op Sekä vuosittain tarpeen mukaan tarjottavat valinnaiset opintojaksot Henkilöstöjohtaminen, 5 op Toiminnan kehittäminen, 5 op Computer-Aided Pattern Making and Grading, 5 op Fabric, Form and Pattern, 5 op Syventävä mallisuunnittelu, 5 op. Osaamisalueella kehittyviä kompetensseja ovat vestonomin kulttuuriympäristöosaaminen vestonomin liiketoimintaosaaminen vestonomin tuote- ja tuotanto-osaaminen kehittämistoiminnan osaaminen organisaatio-osaaminen eettinen osaaminen yrittäjyysosaaminen kansainvälisyysosaaminen. Osaamisalueen vastuuopettajana on tuoteprojektin vastuuopettaja. Vaatetusalan kulttuuriosaaminen Osaamisalueen suorittanut opiskelija ymmärtää vaatetusalan sisällöllistä merkitystä ja toimintatapoja. Projektiaiheen valinnan mukaan opiskelija tuntee vaatealaa muoti-ilmiönä, innovaatiokohteena tai kulttuurituotannon osana. Opiskelijalla on laaja näkemys vaatetusalasta ja sen toimintakentästä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Hän kykenee kriittiseen tiedon hankintaan ja hänellä on riittävä englanninkielen taito alan tiedonhankintaan sekä kommunikointiin. Hänellä on näkemystä alan kehittämisestä ja hän osaa tarkastella vaatetusalaa kulttuurisena ja yhteiskunnallisena toimijana. Osaamisalueeseen kuuluvat opintojaksot ovat Yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op Vaatetusviestintä, 5 op Kulttuuriprojekti, 5 op Vaatetusalan englanti, 5 op Sekä vuosittain tarpeen mukaan tarjottavat valinnaiset opintojaksot

12 OPETUSSUUNNITELMA Versio (15) Pukeutumisen ohjaus, 5 op Kuvallinen esittäminen, 5 op Taide ja taideteollisuus, 5 op Yrityskulttuurien maakohtaiset erot, 5 op Työvaate, 5 op Älyvaatetus, 5 op. Osaamisalueella kehittyviä kompetensseja ovat kansainvälisyysosaaminen kehittämistoiminnan osaaminen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vestonomin kulttuuriympäristöosaaminen. Osaamisalueen vastuuopettajana on tuoteprojektin vastuuopettaja. Ammatillinen erikoistuminen Osaamisalueen suorittaneella opiskelijalla on erityisosaamista valitsemallaan vaatetusalan osaalueella. Hän osaa hakea tietoa ja käyttää sitä kriittisesti ongelmanratkaisuun erikoisalansa käytännön tilanteissa. Hänellä on kehittynyt informaatiolukutaito, ja hän kykenee analysoimaan käytännön työtilanteita ja etsimään toimivia ratkaisuja esille tuleviin käytännön tehtäviin. Hänellä on valmiudet toimia itsenäisesti vaatetusalan kotimaisissa tai globaaleissa tehtävissä yhteistyökykyisenä, kommunikaatiotaitoisena ja aloitteellisena ammattilaisena. Osaamisalueen opintojaksot ovat Vapaasti valittavat opinnot, 15 op Tutkimusopinnot, 5 op Harjoittelut, 30 op o harjoittelu I, 15 op o harjoittelu II, 15 op Opinnäytetyö, 15 op Osaamisalueella kehittyviä kompetensseja ovat vapaasti valittavien opintojen osalta opintojaksokohtaisesti määritellyt kompetenssit, harjoittelun kohdalla kehittyvät organisaatio-osaaminen sekä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, opinnäytetyössä kehittämistoiminnan osaaminen. Osaamisalueen vastuuopettaja on koulutuspäällikkö. Tutkinnon tavoitteena olevan osaamisen rakentuminen opiskelun aikana. (taulukosta on liitteenä erillinen excel-liite) Opintojen laajuudet, suunnitellut ajoitukset ja kompetenssit ovat opinto-oppaassa.

13 OPETUSSUUNNITELMA Versio (15) 3.2 Koulutusohjelman työelämäyhteydet Koulutusohjelmassa työelämäyhteydet syvenevät systemaattisesti opiskeluprosessin edetessä. Ammattikorkeakouluopinnoilla on tiivis kytkentä työelämään koko opiskeluprosessin ajan. Opiskelija tutustuu oman alansa työtehtäviin jo perusopintojen aikana joko työharjoittelussa, oppimisprojekteissa, yritysvierailuilla, tai työelämän edustajien asiantuntijaluentojen kautta. Työelämän edustajat osallistuvat myös aktiivisesti neuvottelukunnissa opetussuunnitelman kehittämiseen ja jatkuvaan arviointiin. 3.3 T&K:n ja opetuksen integrointi Opetussuunnitelmatyön perustana on ammattikorkeakoulun T&K strategia. Tämän mukaisesti kehitämme yrityksiä ja yhteisöjä toteuttamalla oppimisprojekteja ja soveltavaa tutkimusta esimerkiksi opinnäytetöinä. Kulttuurialan erityispiirteenä on kulttuuripalvelujen tuottaminen. Tällaisia palveluita ovat muun muassa konsertit ja muut kulttuuritapahtumat. Näin koulutusohjelmat monipuolistavat alueen kulttuuritarjontaa ja lisäävät ihmisten hyvinvointia. Tämän toiminnan tavoitteena on aluekehitystyö sekä ammattikorkeakoulun jatkuva opetuksen ja hanketoiminnan kehittäminen. Toimijoina ovat asiakkaat, opiskelijat ja opetushenkilöstö. 3.4 Yrittäjyys koulutusohjelmassa Opiskelijalla on perustuntemus yrittäjyydestä, yritystoiminnan muodoista ja yrittäjämäisestä toiminnasta, hän tunnistaa omat yrittäjyysominaisuutensa ja mahdollisuutensa. Hän tuntee markkinoinnin ja johtamisen periaatteita. Hän osaa toimia yrittäjämäisesti oman ammattialansa käytännön tilanteissa. Pakolliset yrittäjyyteen liittyvät opintojaksot ovat Kulttuurialan yrittäjyys, 5 op Vaatetusalan markkinointi, 5 op ja Markkinointiprojekti, 5 op, yhteensä 15 opintopistettä. Lisäksi yrittäjyydestä, oman yrityksen perustamisesta tai yrityksen hankinnan kautta jatkajana kiinnostunut opiskelija voi painottaa yrittäjyyttä kaikissa koulutusohjelmaan kuuluvassa neljässä projektissa ja opinnäytetyössä. Myös harjoittelu on mahdollista tehdä yrittäjäpainotteisesti, esimerkiksi oman yrityksen kehittämisenä. Yrittäjyysopintoja voidaan valita yksilöllisesti, henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. On myös mahdollista valita JAMKin yhteistä tarjotinopinnoista soveltuvia opintojaksoja, joiden kunkin jakson laajuus on 5 op. Tällaisia ovat muun muassa: Liikeideasta yritykseksi valmennus Markkinointi verkoissa Kokous- ja neuvottelutaito

14 OPETUSSUUNNITELMA Versio (15) Asiakaslähtöinen palveluosaaminen Business English and Presentation Yritysten tietoturva Hanketoiminta ja projektien johtaminen. Vapaasti valittavina opintoina on myös mahdollista valita liiketalousalan opintoja joko omasta ammattikorkeakoulusta tai esimerkiksi Jyväskylän yliopistosta tai virtuaaliammattikorkeakoulusta Kansainvälisyys koulutusohjelmassa Opiskelija voi kansainvälistyä vaatetusalan koulutusohjelman opintojen aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Kansainvälisyysosaaminen -kompetenssi kehittyy jo perusopinnoissa työelämävalmiudet opintojaksolla. Tämän lisäksi vieraskielinen opintotarjonta, kieliopinnot, opiskelija- ja opettajavaihto sekä kansainvälinen työharjoittelu lisäävät kansainvälisyys osaamista. Koulutusohjelmaan tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet ja konferenssit toimivat kotikansainvälistymisen edistäjinä. Koulutusohjelmalla on vaihto-opiskelun mahdollistavia sopimuksia eurooppalaisten alan korkeakoulujen kanssa ja opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa näissä opintoja, jotka henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti voidaan lukea tutkintoon kuuluvaksi. Myös koko ammattikorkeakoulun sopimussuhteisia korkeakouluja on mahdollisuus hyödyntää ulkomaisissa opinnoissa. Suositeltavin vaihto-opiskeluvuosi on kolmas vuosi, mutta muukin ajankohta on mahdollinen. 4 OSAAMISEN KEHITTYMISEN ARVIOINTI Opiskelijan osaamisen kehittymistä arvioidaan osaamisalueittain suhteessa opetussuunnitelman mukaisiin osaamistavoitteisiin. Kunkin osaamisalueen lopussa toteutetaan arviointi-istunto, jonka valmistelee joko koulutuspäällikkö tai kyseiseen osaamisalueeseen liittyvän projektin vastuuopettaja. Arviointiin osallistuvat kaikki koulutusohjelman opettajat, joka on kyseisessä jaksossa ollut vähintään yhden opintojakson vastuuopettajana. Opiskelija tekee osaamisestaan itsearvioinnin, jonka pohjalta arviointikeskustelua voidaan käydä. Arviointi tehdään vuosittain ryhmäkeskusteluna. Tutkinnon tuottaman osaamisen lopullinen arviointi tehdään opinnäytetyöprosessin kuluessa vastaavalla tavalla. Tästä arvioinnista ei anneta erillisiä arvosanoja.

15 OPETUSSUUNNITELMA Versio (15) 5 AIEMMIN OPITUN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN KOULUTUSOHJELMASSA Vaatetusalan tutkintojen tuottama ammattipätevyys ei perustu kansalliseen tai kansainväliseen sääntelyyn. Ei ole olemassa yleisesti määriteltyä ammattipätevyyttä. Tämä kuvastaa hyvin vaatetusalan yritysten moninaisuutta ja niissä kulloinkin tehtävän työn muokkautumista yrityksen toiminnan vaatimusten mukaiseksi. Aiemmin hankittua osaamista arvioidaan vaatetusalan koulutusohjelmassa samoilla kriteereillä ja menetelmillä kuin opintosuoritusten arvioinnissa muutoinkin käytetään. Aiemmin hankittu osaaminen voidaan näyttää joko erillisin näytöin tai tasokokein. Näytöt voivat olla joko muodollisia todistuksia tai esseitä, haastatteluja tai esimerkiksi työnäytteitä. Osaaminen voidaan myös näyttää siten, että kokonaisen osaamisalueen osaaminen näytetään projektisuorituksena. Tällöin projektisuunnitelmassa tulee huomioida näytettävät osa-alueet. Projektisuunnitelman hyväksyy tässä tapauksessa projektin ohjaaja sekä koulutuspäällikkö. Opiskelijalla on oikeus saada osaamisensa hyväksiluettua silloin, kun hänellä on opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen, korkeakoulutasoinen osaaminen. Koulutusohjelmassa pyritään tarjoamaan kaikille koulutusohjelman opiskelijoille mahdollisuus kehittyä ammatillisesti silloinkin, kun opiskelijalla jo on vaadittu osaaminen. Opetus pyritään järjestämään niin, että tällainen ammatillinen kasvu, ja usein ammatillinen erikoistuminen, on normaalin opetussuunnitelman toteutuksen puitteissa mahdollista.

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA 2010-2014 0/13 MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 240 op Opintojen kestoaika 2010-2014 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. Opintojen laajuus 210 op Opintojen kesto: 2009 2012

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. Opintojen laajuus 210 op Opintojen kesto: 2009 2012 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus 210 op Opintojen kesto: 2009 2012 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA Versio 1.0/PP 3(16)

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEMPI AMK-TUTKINTO Opintojen laajuus 60 opintopistettä Opintojen kestoaika 2008 2010 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 240 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Kulttuurituottaja (ylempi AMK) 1 (10) Kulttuurituotanto (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Kulttuurituotannon ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on tarkoitettu kulttuurituotannon alan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kesto 2012-2015 Hyväksytty 30.12.2011 OPETUSSUUNNITELMA 2(12) KOULUTUSOHJELMA Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Rakennustekniikan koulutusohjelma 240 op KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen rakennesuunnittelutehtäviin.

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS. KUVAUS Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS. KUVAUS Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden Opetussuunnitelma 1 (9) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS Liiketalouden koulutusohjelma 210 op KUVAUS Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto,

Lisätiedot

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 2 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15..20 hyväksymässä

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (9) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta Lahdenammattikorkeakoulu Liiketaloudenkoulutus Palveluliiketoiminta Opetussuunnitelma 2014-2015 7.1.2015 0 Sisällysluettelo 04PTOI PALVELUJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP... 11 04POSA PALVELUOSAAMINEN 15 OP...

Lisätiedot

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Opinto-opas 2008 aloittaneet MUOTOILUN TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS PL 98, Piispankatu 8, 70101 Kuopio Puh. (017) 308 111, Fax (017) 308 222 Email:

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK 1 KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK OPETUSSUUNNITELMA 2016 20 2 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMATYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 OPINTOJEN LAAJUUS JA TOTEUTUS... 5 2.1 OPINTOJAKSOT... 6 1. Johtaminen ja esimiestyö

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK)

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) 1 SISÄL L YS 1. KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 JOHDANTO... 3 1.2 TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN...

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Matkailun koulutusohjelma 210 op Matkailun koulutuksessa opit ajattelemaan, luomaan ja rikkomaan

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisen koulutusohjelma. Kuvaus JAMKin sivuilla Suomi. Valintakokeessa on kolme osaa:

Yritystoiminnan kehittämisen koulutusohjelma. Kuvaus JAMKin sivuilla Suomi. Valintakokeessa on kolme osaa: Opetussuunnitelma 1 (8) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Yritystoiminnan kehittämisen koulutusohjelma 210 op Tiimiakatemialla työskentelemällä omassa

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA LAAJUUS. KUVAUS Koulutuksessa hankit asiantuntijaosaamista alan esimies-, johtamis- ja

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA LAAJUUS. KUVAUS Koulutuksessa hankit asiantuntijaosaamista alan esimies-, johtamis- ja Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA LAAJUUS Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Sosiaali-ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutusohjelman

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS. KUVAUS Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä joko

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS. KUVAUS Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä joko Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS Automaatiotekniikan koulutusohjelma 240 op KUVAUS Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä joko automaatiotekniikkaan

Lisätiedot

1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 13 1.1.1 PERUSOPINNOT 40 OP... 13 1.1.1.1 Taideopinnot 20 op...

1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 13 1.1.1 PERUSOPINNOT 40 OP... 13 1.1.1.1 Taideopinnot 20 op... 1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu............................................................................ 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP................................................................................

Lisätiedot