Kuvataide. Opetuksen tavoitteet. Kuvataide, Liikunta, Musiikki, Tietotekniikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvataide. Opetuksen tavoitteet. Kuvataide, Liikunta, Musiikki, Tietotekniikka"

Transkriptio

1 Kuvataide, Liikunta, Musiikki, Tietotekniikka Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa opiskelijalle mahdollisuuden taiteesta nauttimiseen, onnistumisen kokemuksiin ja itselle tärkeiden asioiden ilmaisemiseen. Opetuksessa tuetaan opiskelijan mielikuvituksen, luovan ajattelun ja assosiaatiokyvyn kehittymistä. Opiskelijaa ohjataan pohtimaan ja perustelemaan esteettisiä ja eettisiä arvovalintojaan omassa elämässä, kuvataiteessa, mediassa ja kulttuuriympäristössä. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää taiteen merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Opetuksessa syvennetään visuaalisen kulttuurin yleissivistyksen perusteet ja luodaan riittävät edellytykset jatko-opinnoille. Opetuksen sisältöjä ovat kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristön suunnittelu, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä median visuaaliset tekstit. Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, jossa taidolliset ja tiedolliset sisällöt täydentävät toisiaan. Oppisisällöistä rakennetaan teemallisia kokonaisuuksia ja opetuksessa tehdään yhteistyötä eri taiteen- ja tieteenalojen kanssa. Opetuksen lähtökohtana on opiskelijan oma kokemus, jonka pohjalta opiskelija toteuttaa monipuolisia kuvien tuottamis- ja tulkintaprosesseja. Oppiaineiden välistä yhteistyötä tehdään kouluympäristön viihtyvyyden ja kulttuuritoiminnan lisäämiseksi. Opiskelija hankkii projekti- ja kulttuuriosaamista työskennellessään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Opetuksen tavoitteet Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja arvottamaan kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria omassa elämässään ja yhteiskunnassa tuntee kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin sekä yhteistyöhön oppii valitsemaan ja käyttämään tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja, tekniikoita ja välineitä kuvallisessa ilmaisussaan tuntee nykytaidetta ja kuvataiteen historiaa ymmärtää mediakulttuuria ja sen vaikutusta ihmiseen ja yhteiskuntaan oppii mediatuotannon visuaalisen sisällön suunnittelua, tuottamista ja esteettistä arviointia ja osaa soveltaa mediateknologiaa omassa kuvallisessa työskentelyssään tuntee arkkitehtuurin, muotoilun ja esinekulttuurin visuaalista kieltä ja historiaa tiedostaa oman toimintansa vaikutukset luontoon, kulttuurimaisemaan, rakennettuun ympäristöön ja niitä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon osaa käyttää ja arvostaa kulttuuripalveluja.

2 Arviointi Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa opiskelijan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä ilmaisemaan itseään rohkeasti luottaen omaan kuvalliseen ilmaisuunsa. Kuvataideopetuksen tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja. Arvioinnin kohteina ovat työprosessit, työskentelyn tulokset, sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset taidot ja kyky soveltaa teoriatietoa omassa ilmaisussaan. Kuvataidekurssien arvioinnissa otetaan huomioon kuvalliset ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, luonnokset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja yleinen aktiivisuus, asenne ja työskentely (motivaatio, kiinnostuneisuus, kehittymishalu, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ). Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numerolla (4-10). Halutessaan opiskelija saa myös suoritusmerkinnän, jos suorittaa vain yhden pakollisen kurssin. Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkintänä tai sovittaessa kurssin alussa numerolla. Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen. Mahdollisuus kurssin itsenäiseen suoritukseen harkitaan tapauskohtaisesti. Kurssien suositeltava suoritusjärjestys: Ku1, Ku3, Ku2, Ku4, Ku5 ja soveltavat kurssit Ku6 ja Ku7 voidaan suorittaa vapaassa järjestyksessä. Kuvataiteen lukiodiplomi suoritetaan viimeisenä kurssina. Pakolliset kurssit Minä, kuva ja kulttuuri (Ku1) Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja oppii käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan ja arvioidessaan omia, muiden opiskelijoiden, taiteen ja median kuvia oppii tarkastelemaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriittisesti ja tulkitsemaan niiden sisältöjä, muotoja ja merkityksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä soveltamaan oppimaansa omassa työskentelyssään ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Keskeiset sisällöt

3 mitä taide on: taide yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja erilaiset taidekäsitykset kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa (>taidehistoria) taide kulttuurin tulkkina: suomalaisuus, pohjoismaisuus, eurooppalaisuus ja Euroopan ulkopuolisia kulttuureita (>taidehistoria) oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely, digitaalisen kuvan käyttö (>piirustus, maalaus, veistos) kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri, liike, tila ja aika kuvan tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin keinoin, analysointitapoihin, kuten formalistiseen, semioottiseen, ikonografiseen ja reseptioanalyyttiseen tulkintaan tutustuminen (>kuva-analyysi) Ympäristö, paikka ja tila (Ku2) Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materiaalituntemusta, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja (>tuotesuunnittelu, muotoilu) oppii ympäristön suunnittelussa ja muotoilussa tekemään havaintoja eri näkökulmista, kuten esteettiseltä ja eettiseltä sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta oppii tarkastelemaan ympäristöä luonnonvaraisena, rakennettuna, sosiaalisena ja psyykkisenä ilmiönä sekä kulttuurisena viestinä ymmärtää yhteisö- ja ympäristötaiteen merkityksen ympäristösuunnittelussa ja laajemmin visuaalisessa kulttuurissa. Keskeiset sisällöt tila käsitteenä: tilan kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava, liike, tila, suhdejärjestelmät, rakenne, väri, muoto ja materiaali (>tuotesuunnittelu, muotoilu, perspektiivipiirtäminen) maisema, rakennus, esine ja taideteos materiaalisena, henkisenä, esteettisenä ja oman aikansa kulttuurihistoriallisena viestinä (>arkkitehtuurin ja/tai muotoilun historia, maisema) arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän kehityksen ja talouselämän näkökulmasta mallintaminen, havainnekuvat, pienoismallit ja materiaalikokeilut (>perspektiivipiirustus, tuotesuunnittelu, muotoilu) Syventävät kurssit Media ja kuvien viestit (Ku3) Tavoitteet

4 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii erittelemään ja tulkitsemaan median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja todellisuuteen ymmärtää kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa oppii käyttämään erilaisia kuvia ja tekniikoita eri viestintäympäristöissä oman ilmaisunsa välineenä oppii analysoimaan ja kehittämään omaa mediasuhdettaan. Keskeiset sisällöt kuva mediassa: kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu (>esim. mainonta:tietokone ja sarjakuva:tussi/muste) graafinen suunnittelu: taitto, typografia, kuvan muokkaus- ja siirtomenetelmät (>esim. typografia ja tuotemerkit tietokoneella tai kollaasi 2-värilinokaiverrus) mediakuvien aatekriittinen ja kulttuurinen tarkastelu eri aikoina, paikoissa ja osakulttuureissa valokuva mediassa elokuva ja video: perinteinen ja uudistuva kuvakerronta visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa Taiteen kuvista omiin kuviin (Ku4) Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa kuvataiteen historian pääpiirteitä teemallisesti ja kronologisesti ymmärtää kuvataiteen sisältöjä ja ilmaisutapoja eri aikoina ja eri kulttuureissa käyttää omassa ilmaisussaan hyväkseen taiteen tuntemustaan oppii työskentelemään itsenäisesti ja harjaantuu pohdiskelevaan, sanalliseen itsearviointiin. Keskeiset sisällöt taidekuvan tulkinta ja analyysi kuvin ja sanoin eri aikakausien kulttuuristen merkitysten ja käsitysten ilmeneminen kuvataiteessa aiheen kehittely ja luonnostelu osana taiteellista luomisprosessia (> piirustus- ja maalauskurssi ) kuvan sisältö ja muoto taiteilijan ja kulttuurin viestinä, sommittelu, kuten: väri, valo, varjo ja liike sekä illusorisuus ja kolmiulotteisuus sekä pinnan rakenne ja materiaali

5 Nykytaiteen työpaja (Ku5) Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii seuraamaan ja arvioimaan nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä oppii havaitsemaan ja oivaltamaan visuaalisia merkityksiä ympäristössä sekä soveltamaan havaintojaan omassa ilmaisussaan oppii ymmärtämään ja käyttämään nykytaiteen keinoja työskennellessään erilaisten ilmiöiden parissa harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn. Keskeiset sisällöt mitä nykytaide on: nykytaiteen taustalla vaikuttavat ilmiöt ja erilaiset taidekäsitykset nykytaide ja kulttuurien välinen vuorovaikutus, visuaaliset alakulttuurit taiteiden väliset projektit koulussa tai koulun ulkopuolella (> esim. tila-, ympäristö- tai maataideteos) oman produktion toteuttaminen (>esim. ready-made, julkinen veistos(finn-foam)) visuaaliset ammatit yhteiskunnassa ja taidealan organisaatioita Koulukohtaiset soveltavat kurssit Valokuvaus (Ku6) Keskeiset sisällöt tutustutaan valokuvan historiaan, kuvanlukemiseen ja kuvan tehokeinoihin tutustutaan järjestelmäkameran rakenteeseen ja toimintaan käyttöharjoitusten avulla opitaan pimiötyöskentelyn (mustavalko) perusteet oman tuotoksen tuottaminen tutustutaan digitaalikameran rakenteeseen ja toimintaan opetellaan erilaisten kuvien scannaus ja tulostus käyttötarkoituksensa mukaisesti Videokuvaus (Ku7) Keskeiset sisällöt

6 tutustutaan videokuvan historiaan, luonteeseen jne. tehdään elokuva-analyysi tutustutaan digitaalisiin videoformaatteihin tutustutaan digitaalivideokameran rakenteeseen ja toimintaan käyttöharjoitusten avulla tutustutaan digitaaliseen editointiin opetellaan dvd-levyn polttaminen tuotetaan ryhmätyönä oma tuotos Lukiodiplomi (Ku8)

7 Kuvataide, Liikunta, Musiikki, Tietotekniikka Liikunta Lasten ja nuorten tulisi liikkua päivittäin vähintään 60 minuuttia. Liikunnan tulisi olla kohtuullisen rasittavaa ainakin kolme kertaa viikossa ja kestoltaan vähintään 20 minuuttia. Lukioikäisistä nuorista vain n. 40 % liikkuu riittävästi koulutuntien ulkopuolella. Tutkimusten mukaan lapsuus ja nuoruusiän liikkuminen on yhteydessä aikuisiän liikunta aktiivisuuteen. Ylivieskan lukiossa pyrimme edistämään ja lisäämään nuorten liikunnallista elämäntapaa ja fyysistä kuntoa sekä perusliikunnan että erilaisten valinnaiskurssien avulla. Tuntien aikana liikunnan tulee olla monipuolista ja monipuolisesti kehittävää, suomalaisen liikuntakulttuurin perinteet huomioonottavaa aktiivista toimintaa. Ylivieskan lukion liikunnanopetuksen tarkoituksena on antaa oppilaille tietoa, taitoa ja itseluottamusta nauttia elinikäisestä liikunnanharrastamisesta. Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät ja osaavat soveltaa liikuntaan liittyviä käsitteitä ja periaatteita ja he osaavat myös arvioida omaa fyysistä kuntoaan. Tuntien päätarkoituksena on oppia arvostamaan liikuntaa terveyden, myönteisten kokemusten ja elämysten, erilaisten haasteiden, ilmaisullisuuden ja vuorovaikutuksen tuottajana. Opiskelun arviointi ja luonne Arviointi antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta sekä oppilaan edistymisestä. Arviointi perustuu monipuolisuuteen; liikuntaa ei arvostella pelkästään lajitaitojen perusteella vaan arvioinnissa huomioidaan myös oppilaan asenne, kehittyminen liikuntataidoissa ja tiedoissa, toimintakyky, vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot. Myös opiskelijan itsearviointia käytetään arvioinnin tukena. * Arviointi tapahtuu kurssin päätyttyä * Pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt syventävät kurssit arvostellaan numeroin * Muut liikunnankurssit, sekä soveltavat että syventävät kurssit voidaan arvioida suoritusmerkinnällä * Tunnit sijoittuvat yleensä joko aamu tai iltapäiviin, paitsi valinnaiskurssien ja keskitetysti suoritettavien kurssien osalta * Koska hyvää kuntoa ei voi varastoida, liikuntaa ei voi tenttiä * Keskitetyt kurssit antavat mahdollisuuden liikkumiseen myös keskellä koulupäivää. Tuntien puitteissa on hyvät mahdollisuudet oman kunnon arviointiin sekä kunnon kohottamiseen * Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden osalta liikunta sovelletaan tarpeiden mukaan * Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa kurssien sisältöön ja toteutukseen ennen kurssin alkua pidettävässä suunnittelukeskustelussa * Suunnittelukeskustelussa käydään läpi myös arviointi

8 Liikuntakurssit Pakollisia liikuntakursseja on kaksi LI1; Taitoa ja kuntoa sekä LI2; Liikuntaa yhdessä ja erikseen. Kursseilla otetaan huomioon myös vuodenajoille tyypilliset liikuntalajit. Pakolliset liikuntakurssit suoritetaan hajautetusti; LI1 ensimmäisen vuoden syksyllä ja LI2 toisen vuoden keväällä. LI1 Taitoa ja kuntoa Monipuolista ja iloista liikunnanriemua. Vanhojen taitojen kertaamista ja mahdollisuuksien mukaan myös uusien lajien kokeilua. Kurssin sisältö: * fyysisen kunnon harjoittaminen * oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi * sisä ja ulkopalloilut sekä mailapelit * voimistelu ja tanssi * talviliikuntalajeja * uinti ja vesipelastus * yleisurheilu * suunnistus ja luontoliikunta LI2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen Monipuolistetaan edellisen kurssin lajitaitoja ja tietoja. Oman kunto ohjelman tekeminen, omasta kunnosta huolehtiminen sekä ryhmätyöskentely ja vuorovaikutustaitojen oppiminen. Kurssin sisältö: * samat kuin LI1 kurssilla, mutta lisäksi myös - lihashuoltoa ja rentoutusta - kuntouintia - jonkin uuden liikuntalajin kokeilua ja opettelua - enemmän talviliikuntalajeja

9 Syventävät liikuntakurssit Syventäviä liikuntakursseja on tarjolla kolme; Virkisty liikunnasta ( LS1), Yhdessä liikkuen/ Vanhojentanssit ( LS2) sekä Kuntoliikunta (LS3). Kursseilla pyritään opiskelijalähtöisyyteen, yhteistoiminnallisuuden edistämiseen sekä koulun yhteishengen vahvistamiseen. Oppilaat voivat vaikuttaa kurssien sisältöön. LI3 Virkisty liikunnasta Kurssin tavoitteena on lisätä oppilaitten opiskeluvireyttä ja jaksamista elämyksellisten ja rentouttavien liikuntakokemusten kautta. Kurssin sisältö tarkennetaan ja sovitaan yhdessä kurssin alkaessa. Kurssi suoritetaan keskitetysti yhdessä jaksossa; 6 h viikossa LI4 Yhdessä liikkuen/ Vanhojen i Kurssin tavoitteena on edistää oppilaitten yhteisiä liikuntaharrastukisia. Kurssin sisältönä on vanhojentanssit sekä muu yhdessä toteutettava liikunta. Kurssilla opitaan tanssin perusteet; valssi, tango, foxtrot sekä juhlatansseja. Kurssi huipentuu vanhojenpäivään ja koko ryhmän yhteiseen esiintymiseen liikuntakeskuksessa. Kurssi suoritetaan jaksojen aikana; 3 h viikossa LI5 Kuntoliikunta Kurssin tavoitteena on oman liikuntaharrastuksen lisääminen, jatkaminen tai ylläpitäminen sekä oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen. Kurssin aikana oppilaat suunnittelevat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman, jota toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Kurssin sisältö tarkennetaan yhdessä kurssin alkaessa. Kurssi suoritetaan keskitetysti yhden jakson aikana; 6 h / vko

10 Soveltavat kurssit Soveltavia liikunnankursseja on koulullamme tarjolla useita ja oppilailla on näin mahdollisuuksia kokea monenlaisia liikuntaelämyksiä; luonnossa liikkumista vaeltaen ja suksilla, jatkoopintomahdollisuuksien lisääminen lukiodiplomin avulla, mahdollisuus suorittaa kansainvälinen kuntosali ja aerobickurssi sekä osallistua ilmaisulliseen musiikkiliikuntaan harrastus ja/ tai kilpailumielessä. Lisäksi soveltavat kurssit lisäävät kunnonkohottamisen mahdollisuuksia koulutuntien lomassa. LI6 Retkeily ja vaellus Kurssin aikana perehdytään luonnossa liikkumiseen ja siellä selviytymiseen. Vaellus antaa mahdollisuuden Suomen luonnon monipuolisuuden näkemiseen ja kokemiseen vaeltaen ja meloen. Luonnossa liikkuminen keskittää ajatuksia myös luonnonsuojelun tärkeyteen sekä jokamiehenoikeuksiin. Kurssi suoritetaan joko syksyllä tai keväällä viikonlopun aikana. Vaellusmaasto valitaan vuodenajan- ja edellisten kokemusten perusteella. Vaellettava matka on yleensä noin 30 km ja melottava matka noin km. Kurssi maksaa oppilaille; kuljetukset, muona ym. LI7 Hiihtovaellus ja l k tt l Kurssin päätarkoitus on lisätä maastohiihdon harrastamista ja luontoliikuntaa. Kurssin aikana on mahdollista myös lautailla tai lasketella. Kurssi suoritetaan keväällä koeviikon aikana, jolloin kokeet tehdään normaalin koeviikon lukujärjestyksen mukaan. Kurssin hinta riippuu paikasta, ajankohdasta ja oppilasmäärästä. Hinta on noin eur. LI8 Salibandykurssi pojille Kurssilla keskitytään pääsääntöisesti fyysisen kunnon kohottamiseen pelaamisen ja lajinomaisten harjoitteiden avulla.

11 Kurssi suoritetaan hajautetusti kevät tai syyslukukaudella. LI9 Abiliikunta tytöille LI10 Abiliikunta pojille Kurssin tavoitteena on virkistys ja rentoutuminen sekä monipuolinen liikunta. Kurssin sisältö suunnitellaan tarkemmin oppilaitten kanssa. Tyttöjen kurssiin on perinteisesti kuulunut liikuntapäivä Oulussa. Kurssi suoritetaan hajautetusti abivuoden syksyllä. LI11 Koreografia ja musiikkiliikuntakurssi Kurssin tavoitteena on esiintymiskokemuksen lisääminen sekä tanssillisten taitojen lisääminen. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia musiikkiliikuntaprojekteja sekä koulun omiin juhliin, että kilpailuihin. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti tanssin eri osa alueita, riippuen myös oppilaiden kiinnostuksen kohteista. Kurssi suoritetaan koulun ulkopuolella syys ja kevätlukukaudella. LI12 Kilpaurheilun valmentautumiskurssi Tämä kurssi katsotaan suoritetuksi, mikäli oppilas osallistuu säännölliseen, valmennettuun kilpaurheilun harjoitteluun. Oppilaan tulee esittää opettajalle harjoittelun vuosisuunnitelma, harjoitustavoitteet sekä ote harjoituspäiväkirjasta. LI13 Pro Fitness kurssi ( 1, 5 kurssia ) Kurssi on kansainvälisen aerobic -, kuntosali ja hydrobicohjaajakoulutuksen perusosa. Kurssilla perehdytään edellä mainittujen, terveysliikunnanosa alueiden ohjaamiseen, ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Kurssi on teoriaa ja käytäntöä.

12 Kurssi suoritetaan kahdessa osassa; I osa 12 h ja II osa yht. 30 h. Kurssi suoritetaan koulutuntien ulkopuolella ja / tai viikonloppuna. Kurssin maksaa oppilaille noin 50 e. LI14 Liikunnan lukiodiplomi kurssi Kurssin tavoitteena on suorittaa liikunnan lukiodiplomi, joka antaa lisäpisteitä haettaessa tiettyihin jatko-opintoihin. Kurssi on tarkoitettu sekä kilpa- että harrasteliikkujille. Kurssiin kuuluvat tämän kurssin lisäksi vähintään neljä lukion liikunnankurssia sekä liikuntakykyisyystestit, uintitesti, erityisosaaminen, tutkielman teko sekä portfolio. LI15 Mailapelikurssi Kurssin aikana perehdytään monipuolisesti eri mailapeleihin sekä ulkona että sisällä. Kurssilla keskitytään pelien perustaitojen oppimiseen ja harjoittamiseen. Kurssi suoritetaan hajautetusti. LI16 Aerobic ja kuntosalitreeni Kurssin tavoitteena on fyysisen kunnon kohottaminen kestävyyden ja lihaskunnon kannalta. Kurssin aikana tutustutaan aerobicin eri muotoihin sekä perehdytään kuntosaliharjoitteluun ja tekniikkaan. Kurssi suoritetaan keskitetysti yhden jakson aikana.

13 Kuvataide, Liikunta, Musiikki, Tietotekniikka Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Tehtävänä on tarjota elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä ja rohkaisevat häntä elinikäiseen musiikin harrastamiseen. Musiikinopetuksessa on keskeistä opiskelijan oma ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen, ajattelu ja kyky oman toiminnan arviointiin kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Musiikin tuottaminen laulaminen, soittaminen ja musiikillinen keksintä ja kuunteleminen ovat opetuksen keskeisiä sisältöjä. Oppisisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilainen suuntautuminen ja lähtötaso. Musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä. Taideaineena musiikin tulee tukea ja luoda koulun kulttuuritoimintaa. Se on tärkeä osa koulun juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiskelija saa valmiuksia taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikin alalla ja median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun. Opetuksen tavoitteet Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja kykenee arvioimaan sitä sekä oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös musisoidessaan syventää tietojaan musiikin eri tyyleistä, lajeista ja historiasta tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikkikulttuurien monimuotoisuutta ja toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa oppii ymmärtämään musiikin ja äänen merkitystä mediassa osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa

14 osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita ja arvioida niiden toteutumista. Arviointi Musiikinopetus tarjoaa samanaikaisesti useita tapoja kehittää opiskelijoiden muusikkoutta ja musiikillista osaamista. Kukin opiskelija syventää musiikillisia valmiuksiaan sekä itsenäisesti että yhdessä ryhmän kanssa. Nämä musiikinopiskelun erityispiirteet edellyttävät jatkuvaa ja monipuolista arviointia, jolla suunnataan ja tarkennetaan oppimisprosessin kulkua. Arviointi tukee myönteisesti opiskelijan musiikillista edistymistä ja hänen musiikkisuhteensa syventymistä. Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa arviointia. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan. Pakolliset kurssit 1. Musiikki ja minä (Mu1) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Hän pohtii oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Hän tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. 2. Moniääninen Suomi (Mu2) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman ilmaisun sekä kuuntelu- ja kommunikointivalmiuksien kehittämiseen. Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia.

15 Syventävät kurssit 3. Ovet auki musiikille (Mu3) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan. 4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (Mu4) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia. 5. Musiikkiprojekti (MU5) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Koulukohtaiset soveltavat kurssit 6. Kitaransoiton alkeet (Mu6) Tavoite: Oppilas oppii soittamaan kitaraa sointumerkeistä sekä soittamaan pieniä melodioita improvisoimalla ja myös tabulatuurimerkintää käyttäen. Opetellaan myös kitaran virittäminen ja kielten huoltoa, mm. kielen vaihtaminen. Koska kyseessä on alkeiskurssi, jokainen oppilas etenee oma lähtötaso huomioiden. Sisältö: Duuri- ja mollisointujen sekä ns. seiskasointujen käyttö laulujen säestämisessä. Laulujen komppaaminen. Melodian soittaminen kitaralla. Arviointi: Suoritusmerkintä.

16 7. Musiikki ja tietokone sekä musiikin tallentaminen (Mu7) Tavoite: uudet välineet tutuksi musiikin teossa. Sisältö: Tutustutaan tietokoneeseen musiikin tekemisen apuvälineenä. Kurssin lopputyönä voi tehdä oman laulun tai sovituksen annetusta musiikkikappaleesta. Musiikkiteoksen äänittäminen käyttäen esimerkiksi moniraitatekniikkaa. Arviointi: Suoritusmerkintä. 8. Musiikin kuuntelukurssi (Mu8) Tavoite: Oppilas oppii kuulemaan ja kuuntelemaan sekä arvostamaan erityylisiä musiikkikulttuureja sekä erilaisia musiikin ilmiöitä. Elämyksien ja kokemuksien tarjoaminen oppilaille konsertti-, teatteri- ja elokuvaesitysten välityksellä. Kurssilla kuunnellaan esimerkkejä musiikin eri tyyleistä, musiikkia eri aikakausilta sekä eri kulttuureista. Sisältö: Kuunnellaan ja opetellaan arvioimaan monenlaista musiikkia (klassinen, jazz, rock, kansanmusiikki ym.). Käydään konserteissa ja tutustutaan paikalliseen musiikkielämään. Arviointi: Kirjallinen raportointi konserteista ja suoritusmerkintä. 9. Bändisoitto II (entinen jatkokurssi) (Mu9) Tavoite: Aikaisemmin opittujen musiikillisten tietojen ja taitojen syventävä ja soveltava harjoittaminen. Sisältö: Edellytyksenä kurssille on Bändikurssi I suoritus tai muuten hankittu soittimen kiitettävä hallinta ja soittotaito sekä kokemus bändi- ja yhtyesoitosta. Yhteydenotto opettajaan jälkimmäisessä tapauksessa välttämätön. Musiikkiprojektit tyypillisiä ja luontevia. Arviointi: Suoritusmerkintä. 10. Juhlamusiikkikurssi (Mu10) Tavoite: Kurssilla harjoitellaan musiikkiesityksiä koulun juhliin. Osallistumalla lukioaikana kolmeen juhlaan harjoituksineen ja esityksineen kurssi tulee suoritetuksi. Sisältö: Kulloinkin ko. juhla ratkaisee musiikin tyylin ja sen mahdollisuudet. Arviointi: Suoritusmerkintä. 11. Kuorolaulukurssi (Mu11)

17 Tavoite: Oppilas saa kokemuksen kuorolaulusta ja kuoron toimintatavoista musisoinnin välineenä. Oman äänenkäytön hallinta ja selviäminen moniäänisestä stemmalaulusta. Sisältö: Oppilas oppii oikeaa äänenkäyttöä. Lauluohjelmistossa edetään yksiäänisistä moniäänisiin lauluihin: sopraano alttostemmat tytöillä ja pojilla baritonistemma tai tenori/bassostemmat. Kuoro laulaa monipuolista kuoromateriaalia juhlaaikojen lauluista kansanlaulujen kautta tämän päivän musiikkiin. Kuoro osallistuu koulun juhliin ja pyrkii pitämään myös omia konsertteja. Arviointi: Suoritusmerkintä. 12. Vapaan säestyksen kurssi (Mu12) Tavoite: Sointumerkkien hallinta ja niiden käyttö laulujen säestämisessä. Soittimena käytetään pianoa. Sisältö: Opetus on ryhmä- tai yksilöopetusta. Oppilas soittaa hänen lähtötasoonsa sovellettua musiikkia sointumerkeistä. Edetään helpoista duuri- ja mollisoinnuista seiskasointujen kautta vaikeampaan soinnutukseen. Tutustutaan sointujen käännöksiin. Harjoitellaan yleisimmät säestys- ja rytmikaavat. Improvisoidaan ja harjoitellaan soittamista eri sävellajeissa jo edistyneimpien oppilaiden kanssa. Arviointi: Suoritusmerkintä. 13. Lukiodiplomi (Mu13)

18 Kuvataide, Liikunta, Musiikki, Tietotekniikka TIETOTEKNIIKKA Tietokoneen käyttö elämän eri alueilla yleistyy jatkuvasti. Tietotekniikan sovellukset kuuluvat yleissivistykseen. Yhä useamman tulee osata käyttää erilaisia tietoverkkoja tiedon hankkimisessa ja viestinnässä. Enää ei toimita pelkästään oman laitteen ympäristössä, vaan käyttöympäristönä voivat olla maailmanlaajuiset kansainväliset tietoverkot. Lukion tietotekniikan opinnot antavat monipuolisen valmiudet tietotekniikan käyttöön. Opetuksessa siirrytään yhä enemmän käyttämään tietokonetta opiskelun ja opetuksen apuvälineenä. Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen. Mahdollisuus kurssin itsenäiseen suorittamiseen harkitaan tapauskohtaisesti. Tietotekniikan kaikki kurssit luetaan koulukohtaisiin soveltaviin valinnaisiin kursseihin. Oppiaine arvostellaan päättötodistukseen suoritusmerkinnällä. Kursseista, joista on arvosana saa erillisen merkinnän. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija pystyy käyttämään tietokonetta opiskelun apuvälineenä esimerkiksi tiedon haussa ja prosessoinnissa. Opiskelijan tulisi pystyä käyttämään tietokonetta itsenäisesti, koska esimerkiksi monissa jatko-opinnoissa opiskelumateriaali on sähköisessä muodossa ja erilaisia tuotoksia tehdään tietokoneella. Lisäksi jokaisen on nykyään tärkeää ottaa huomioon tietoturvallisuus. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 1. ATK-AJOKORTTI A (AT1), laajuus 2 kurssia Kurssi on virallisen ATK-ajokortin (A) mukainen. Kurssin tavoitteena on oppia käyttämään tietokonetta ja sen oheislaitteita itsenäisesti, hallitsemaan käyttöjärjestelmän keskeiset piirteet ja oppia käyttämään keskeisimpiä työvälineohjelmia, kuten tekstinkäsittely (Word), taulukkolaskenta (Excel), tietokantojen käyttö (Access), esitysgrafiikka (PowerPoint), Internet ja sähköposti. Kurssin yhteydessä voi suorittaa Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (Tieke) virallisen Atkajokorttitutkinnon. Tämä todistus kelpaa työnantajille osoitukseksi tietokoneen käyttötaidosta. Kurssin laajuus on 2 kurssia. Arviointi numeerinen tai suoritusmerkintä. 2. OHJELMOINNIN PERUSTEET (AT2), laajuus 2 kurssia Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tekemään pieniä tietokoneella toimivia ohjelmia. Kurssilla käydään läpi ohjelmien tekeminen alkusuunnittelusta valmiin ohjelman testaamiseen asti. Tutustutaan monipuolisiin ohjelman rakenteisiin. Kurssille ei vaadita aikaisempaa ohjelmointikokemusta. Kurssin laajuus on 2 kurssia. Arviointi suoritusmerkintä tai numeerinen. 3. WWW-SIVUJEN TUOTTAMINEN (AT3), laajuus 2 kurssia Opiskelija saa valmiudet rakentaa monipuolisia www- sivuja sekä HTML-koodilla että erillisellä sivujen tekemiseen tarkoitetulla ohjelmalla. Sivujen julkaiseminen internetissä tulee tutuksi. Kuvien

19 käsittely Internetiä varten käydään läpi ja kuvista opetellaan tekemään kuva-albumeja wwwsivuille. JavaScript-kielen avulla sivuille saadaan monipuolisuutta. CSS-tyylitiedostojen käyttö ja tekijänoikeudet käydään myös läpi. Kurssille ei vaadita aikaisempaa kokemusta www-sivujen valmistamisesta. Kurssin laajuus on 2 kurssia. Arviointi suoritusmerkintä tai numeerinen. 4. KUVANKÄSITTELY (AT4) Yleistä: Kurssilla opetellaan edistykselliset tasotoiminnot sisältävän kuvankäsittelyohjelman monipuolinen käyttö. Tutustutaan erilaisilla rakenteilla muodostettuihin kuviin, huomioidaan kuvien jatkokäyttö eri tarkoituksiin, kuten tulostaminen, käyttö www-sivuilla. Harjoitustehtävien avulla tutustutaan mm. kuvan korjaamiseen, kuvien yhdistämiseen ja erikoistehosteiden käyttöön. Lisäksi tutustutaan skannerin käyttöön ja valokuvalaatuiseen tulostukseen. Kurssille ei vaadita aikaisempaa kokemusta kuvankäsittelystä. Kurssin laajuus 1 kurssi. Arviointi suoritusmerkintä tai numeerinen 5. Koodaus (AT5) Kurssilla opetellaan koodaamista C-kielellä tai JAVA-kielellä. Jos hallitsee tällaista varsinaista koodauskieltä, on helppo oppia jatkossa myös muista koodauskieliä. Kurssin avulla voi tutustua koodaamiseen, jota tarvitaan useissa tietotekniikan alan jatko-opinnoissa. Kurssille ei vaadita ohjelmointikurssien aikaisempaa opiskelua. Arviointi on numeerinen tai suoritusmerkintä.

2.2.24 Musiikki. Opetuksen tehtävä. Opetuksen tavoitteet. Arviointi

2.2.24 Musiikki. Opetuksen tehtävä. Opetuksen tavoitteet. Arviointi 2.2.24 Musiikki Opetuksen tehtävä Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella.

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella. 5.18 Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tervetuloa Ylivieskan lukioon

Tervetuloa Ylivieskan lukioon Tervetuloa Ylivieskan lukioon PYRKIVÄN OPAS 2014-215 Ylivieskan lukion tavoitteena on olla hyvä koulu. Se pyrkii tarjoamaan monipuoliset mahdollisuudet hyvään yleissivistykseen. Tavoitteena on luoda turvallinen

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Hyväksytty Kotkan kaupungin koulutuslautakunnassa 13.06.2006 1 Sisältö 1. Kotkan opiston

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

Poistuvia kursseja. Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.6.2014/75 liite 75 a OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014

Poistuvia kursseja. Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.6.2014/75 liite 75 a OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014 OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014 Poistuvia kursseja Filosofia 6. Argumentaatioanalyysin kurssi (FI6) 7. Ympäristöfilosofian kurssi (FI7) 8. Taidefilosofia ja estetiikan kurssi (FI8) Psykologia 6. Sosiaalipsykologiaa

Lisätiedot

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

KURSSIOPAS LV. 2015-2016

KURSSIOPAS LV. 2015-2016 1 KURSSIOPAS LV. 2015-2016 2 LUKION KURSSIT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KURSSIA, joista PAKOLLISIA 47 (lyhyt mat.) tai 51 (pitkä mat.) SYVENTÄVIÄ VÄHINTÄÄN 10 OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT lkm (kurssien nrot)

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2015-2016 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 13

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA

ÄHTÄRIN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA 1 ÄHTÄRIN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2012 - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 ÄHTÄRIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...4 1. TOIMINTA-AJATUS...4 2. ARVOPERUSTA...4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...4 3.1 Oppimiskäsitys...4

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3-4 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 RANSKA B2 6 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6-7 SAKSA B3 7 MATEMATIIKKA, PITKÄ

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh. HAKUOPAS 2015 1 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, 87100 Kajaani kajaaninlukio@kailu.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kailu.fi Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori Liisa

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 1. YLEISTÄ 1.1 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot