Tavarankuljetusketjun vastuu tieliikenneturvallisuuden parantamisessa. Työryhmän mietintö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavarankuljetusketjun vastuu tieliikenneturvallisuuden parantamisessa. Työryhmän mietintö"

Transkriptio

1 Tavarankuljetusketjun vastuu tieliikenneturvallisuuden parantamisessa Työryhmän mietintö

2 Liikenne- ja viestintäministeriölle Liikenne- ja viestintäministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää liikenneturvallisuuden näkökulmasta kuljetusketjussa eri osapuolten vastuukysymyksiä ja harkita mahdollisia toimenpiteitä niiden täsmentämiseksi. Työryhmän tehtävänä oli selvittää perävaunun kuntoon, kuorman kiinnittämiseen, ylikuorman välttämiseen, työ- ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen ym. liikenneturvallisuuden kannalta tärkeiden säännösten noudattamiseen liittyviä ongelmia ja säännösten rikkomisesta aiheutuvia seuraamuksia. sen perusteella työryhmän tuli miettiä miten koko kuljetusketjussa saataisiin aikaan vastuullinen asenne liikenneturvallisuuteen. Työryhmän tuli tehdä ehdotus millä tavalla säädösten noudattamista voidaan parantaa esimerkiksi vakiintuneita menettelytapoja muuttamalla tai yleisten kuljetussopimusehtojen tarkistamisella. työryhmän tuli myös arvioida rangaistusvastuun laajentamista EU-maiden mahdollisten säädösten perusteella. Työryhmän oli mietittävä kuljetusten lähettäjien, tilaajien ja välittäjien osuutta ja vastuuta liikenneturvallisuuden parantamisessa. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin ylijohtaja Harri Cavén liikenne- ja viestintäministeriöstä ja muiksi jäseniksi vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö liikenne- ja viestintäministeriöstä, vanhempi hallitussihteeri Sirpa Kaittola sosiaali- ja terveysministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva oikeusministeriöstä, toimitusjohtaja Krister Kronlund Suomen Huolintaliikkeiden liitosta, maisteri Asko Räty Elinkeinoelämän Keskusliitosta, johtaja Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja logistiikka SKAL:sta, toimitusjohtaja Hannu Parvela Autoliikenteen työnantajaliitosta, liittosihteeri Juhani Salmela Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:sta, toimitusjohtaja Jouni Sopula Schenker Cargo Oy:sta. Lisäksi työryhmään kutsuttiin pysyväksi asiantuntijaksi toimitusjohtaja Kaija Taipale Kuljetusliike Taipale Oy:stä ja johtaja Bjarne Karlsson Schenker Oy:stä. Työryhmän sihteeriksi määrättiin Jorma Hörkkö. Työryhmän oli tarvittaessa kuultava asiantuntijoina alan intressiryhmiä sekä työryhmään kuulumattomia viranomaisia. Liikenne- ja viestintäministeriö päätti myöhemmin jatkaa työryhmän pyynnöstä sen määräaikaa saakka ja kutsui sosiaali- ja terveysministeriöstä työryhmän jäseneksi eläkkeelle siirtyneen vanhempi hallitussihteeri Sirpa Kaittolan tilalle neuvotteleva virkamies Pia Jokisen. Työryhmä keskittyi työssään täsmentämään vastuuta kuorman turvallisesta sijoittamisesta ja kiinnittämisestä sekä ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta ja laati näistä asioista ehdotuksen perusteluineen tieliikennelain muuttamiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa vielä selvittämään pitäisikö kirjalliset rahtitiedot pakollistaa kaikissa kotimaan kuljetuksissa ja tulisiko ylikuormamaksun kohdistua kuljetusyrityksen sijasta nykyistä laajemmin sille, joka taloudellisesti hyötyy ylikuormasta. Työryhmän ehdotukseen sisältyy Asko Rätyn eriävä mielipide.

3 2 Työryhmä luovuttaa kunnioittavasti ehdotuksensa liikenne- ja viestintäministeriölle. Helsingissä 28 helmikuuta 2005 Harri Cavén Jorma Hörkkö Pia Jokinen Janne Kanerva Krister Kronlund Iiro Lehtonen Hannu Parvela Asko Räty Juhani Salmela Jouni Sopula

4 Tavarankuljetusketjun vastuu tieliikenneturvallisuuden parantamisessa Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän ehdotukset: 1. Vastuu ajoneuvon kuormauksesta Ehdotuksen tarkoituksena on päästä tilanteeseen, jossa se joka sijoittaa lastin kuormatilaan ja kiinnittää sen, vastaa että se on tehty oikein. Ketä hyvänsä varastotyöntekijää tai kuljettajaa ei saa päästää vaikeita kuormia tekemään. Toisaalta vastuullisen kuorman tekijän avustajana toimimista ei saa estää määräämällä vastuuta myös tavaran kantajalle yms. henkilölle, joka vain siirtää tavaran kuormatilaan. Tarkoituksena on muutoinkin säilyttää vapaus sopia siitä, kuka kuormaa. Vaikein ongelma ovat tilanteet, joissa kuljettaja kokee olevansa pakotettu ottamaan kuorman, jonka turvallista sijoittamista ja kiinnittämistä hän ei kykene tarkastamaan tai pahimmassa tapauksessa kokee joutuvansa ottamaan kuorman, joka ei ole turvallisesti sijoitettu tai kiinnitetty. Koska nykyinen tieliikennelain 87 ei säätele vastuun kantajasta tarkasti, ehdotetaan uutta pykälää: 87 a Vastuu ajoneuvon kuormauksesta Kuorman sijoittamisen ja kiinnittämisen ajoneuvoon, konttiin tai muuhun kuormatilaan suorittanut ja niihin ohjeita antanut vastaa siitä, että kuorma on oikein sijoitettu ja kiinnitetty ja muutoinkin täyttää 87 :n vaatimukset. Hän ei kuitenkaan ole vastuussa, jos virhe johtuu 2 momentissa mainittujen tietojen virheistä tai puutteista, joiden virheellisyyttä tai puutteellisuutta hän ei ole voinut kohtuudella havaita. Se joka on tehnyt muutoksia kuormaan ja kuljettaja kuljetuksen aikana, vastaa siitä, että kuorman sijoittelu ja kiinnitys pysyvät edelleen 87 :n mukaisina. Kuljetuksen suorittaja ja ajoneuvon haltija vastaavat siitä, että tavaran kuormaajalla on oikeat ja riittävät tiedot ajoneuvosta. Tavaran lähettäjä ja kuljetuksen toimeksiantaja vastaavat siitä, että kuormaajalla on kuljetettavista tavaroista käytettävissään riittävät ja oikeat tiedot. Kuljetuksen suorittaja vastaa siitä, että kuljetukseen käytetään ajoneuvoa, joka soveltuu tähän tehtävään ja, että siinä on kuorman sitomiseen tarvittavat tavanomaiset välineet. Valmiiksi lastatun perävaunun soveltuvuudesta vastaa kuitenkin perävaunun haltija. Kuormauksen ja kuljetuksen suorittajan on huolehdittava siitä, että niiden palveluksessa oleva kuormaukseen ja kuljetukseen osallistuva henkilö tuntee riittävän hyvin työtehtäviinsä kuuluvat kuormausta koskevat säännökset ja määräykset. Ehdotuksen perustelut: - esityksen lähtökohtana on, että jokainen vastaa omasta virheellisestä menettelystään

5 - liikenneturvallisuuden kannalta keskeistä kuormauksessa on kuorman sijoittaminen oikein tavaratilaan, esimerkiksi ajoneuvon sallitut akselipainot ja kuorman tasapainon huomioon ottaminen, sekä tavaran kiinnittäminen - kuljettaja tai varastotyöntekijä usein käytännössä yhdessä tekevät lastaamisen ja lastin purkamisen. Varsinainen kuormaaminen ja siinä avustaminen pitää erottaa toisistaan. Lastin kuormatilaan sijoittanut ja kiinnittänyt on vastuussa lastin sijoituksesta ja kiinnityksestä mutta se, joka on vain avustanut siinä, esimerkiksi siirtänyt lastin trukilla kuljettajan osoittamaan paikkaan, ei ole kuorman sijoittaja eikä vastuussa kuorman sijoittamisesta. - se, kenen vastuulla kuorman sijoittaminen ja kiinnittäminen on, on aina sovittavissa, mutta se joka sen tosiasiassa tekee, ottaa vastuun liikenneturvallisuudesta. Vahingonkorvausvastuu kuljetettavasta tavarasta seuraa tiekuljetussopimuslain ja sopimuksen nojalla eikä ole välttämättä sama kuin vastuu liikenneturvallisuudesta - kun kuljetuksen alettua kuormaa lisätään tai vähennetään, kuljettaja tai muu lastin kuormaaja olisi 1 momentin mukaan vastuussa siitä, että kuorma kokonaisuutena pysyy oikein sijoitettuna ja kiinnitettynä. Jos kuljetuksen aikana tapahtuu jotain, joka voi muuttaa kuorman turvallisuustilannetta ja johon kuljettajalla on mahdollisuus vaikuttaa, esimerkiksi kiinnityksen kiristäminen, siitä vastaa kuljettaja. Kuljettajalle vastuu voisi tulla 1 momentin nojalla myös, jos hän olisi laiminlyönyt jonkin toimenpiteen, jonka tarpeellisuudesta jokin 2 momentissa mainittu taho olisi antanut hänelle tiedon - ajoneuvolla tarkoitetaan ajoneuvolain mukaan mm. kuorma-autoa ja perävaunua. Ajoneuvon haltija on se, joka käyttää ajoneuvoa omistajana, rekisteriin merkittynä haltijana tai lyhytaikaisessa vuokrauksessa. Kuljetuksen suorittavalla yrityksellä ei olisi vastuuta esim. valmiiksi lastatun perävaunun soveltuvuudesta tehtävään, jos se ei ole sen hallinnassa. Ajoneuvolain 9 :n mukaan vastuu siitä, että ajoneuvo on liikennekelpoinen ja katsastettu, on ajoneuvon omistajalla tai hänen sijastaan rekisteriin merkityllä haltijalla sekä ajoneuvon kuljettajalla. Ajoneuvon soveltuvuudella kuljetustehtävään tarkoitetaan tässä sitä, että siinä on mm. riittävästi kantavuutta ja tilaa tavaralle - jos kuljettajalle on annettu ohjeita kuormaukseen ja jos kuljettaja on voinut luottaa ohjeiden antajan asiantuntemukseen, mutta kuorma on kuitenkin ohjeiden vuoksi kiinnitetty väärin, kuljettajan syyksi jäisi vain lievä tuottamus 2 2. Vastuu ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta Vastuu ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta on tieliikennelain 105 a :n nojalla kuljettajalla, tai jos hänen työnantajansa on laatinut sellaisen aikataulun, ettei ajoaikoja voi noudattaa, työnantajalla tai tämän edustajalla. Ongelmana on, että kuljetusyritys ei aina pysty kuljetussopimuksen puitteissa tietämään matkan kokonaisaikaa ja, että palkkakuljettajan oikeus kieltäytyä työstä työpaikkaa vaarantamatta, on vaikeaa. Jos kuljetusyritys ei noudata sopimusta, seurauksena voi olla sopimussakko tai vahingonkorvaus, joka ylittää tieliikennelain rikkomisesta annettavan sakon. Ehdotuksella on tarkoitus muuttaa tilanne sellaiseksi, että kuljetuksen toimeksiantaja tai muu kuljetussopimuksen osapuoli on myös vastuussa ajoaikojen noudattamatta jättämisestä, jos on ennakolta selvää, että kuljettaja ei voi niitä noudattaa. Kokonaan vastuuta ei voi kuljetusyritykseltä poistaa, koska sen vastuulla on, kuinka monta kuljettajaa matkalla käytetään ja miten paljon muuta ajoa kuljettajalla on aiemmin ollut. Nämä ovat asioita, joista vain työnantaja voi vastata. Vastuu kuljetussopimuksen rikkomisesta voisi edelleen toteutua myös vahingonkorvauksena ja sopimussakkona.

6 Tällä perusteella ehdotetaan 105 a :n muuttamista niin, että siihen lisätään seuraava 2 momentti: a Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen Kun kuljetuksen suorittaja on ilmoittanut, tai kun olosuhteista muutoin selvästi ilmenee, että kuljetussopimuksen mukaisen aikataulun noudattamisella rikotaan 1 momentissa mainittuja säännöksiä, mutta aikataulun laatinut tästä huolimatta edellyttää kuljetuksen tapahtuvan niin, että näitä säännöksiä ei voi noudattaa, aikataulun laatija tai tämän edustaja tuomitaan 1 momentin mukaisesti. Aikataulun laatijaksi katsotaan myös se, joka on aikataulua laatimatta muutoin edellyttänyt määrättyä toimitusaikaa. Ehdotuksen perustelut: - momentti ei poista kuljettajalta tai hänen työnantajaltaan 1 momentin mukaista vastuuta, mutta toimeksiantajan ja välittäjän toiminta voi vaikuttaa lieventävästi heidän rangaistuksiinsa. Kuljettajan ajo-oikeuden menettämisseuraamuskin voi lieventyä varoitukseksi, jos kuljettaja on ilmoittanut asiasta, koska silloin hän ei välttämättä ole ollut tieliikennelain 80 :n edellyttämällä tavalla piittaamaton. - aikataulun laatijan rangaistusvastuu edellyttää sanamuodon mukaan tahallisuutta - olosuhteet rangaistusvastuun toteutumiselle ovat selvät esimerkiksi silloin kun sama kuljettaja jatkuvasti ajaa saman toimeksiantajan kuljetuksia - pelkästään se seikka, että kuljetuksen suorittamatta jättämisestä seuraisi sopimussakko ei muodostaisi momentissa mainittua kuljetuksen suorittamista koskevaa vaatimusta - säännös koskee myös tilausajobussin matkoja 3. Vastuu ylikuormamaksusta Jos autossa kuljetetaan ylikuormaa, pääsääntöisesti kuljettajalle määrätään sakko ja kuljetusyritykselle ylikuormamaksu. Myös kuljetustehtävän antaja voidaan määrätä ylikuormamaksun maksajaksi, kun hänen antamansa virheellinen tieto on johtanut ylikuormaan. Kuljetustehtävän antaja ja kuljettaja voivat joutua myös takautumisvastuuseen maksuvelvolliseen nähden. Ylikuormamaksusta annettu laki kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Työryhmä katsoo, että olisi syytä miettiä, tulisiko ylikuormamaksun kohdistua kuljetusyrityksen sijasta nykyistä laajemmin sille joka taloudellisesti hyötyy ylikuormasta, esimerkiksi kuormauksen suorittajaan. Tämä liittyy ehdotettuun tieliikennelain 87 a :ään. 4. Vastuu rahtitiedoista Ylikuormat ja kuorman sidonnan virheet voitaisiin paremmin välttää, jos kuljettajalla ja kuormaajalla olisi tarkka tieto kuorman laadusta. Kuormatiedot sisältävä rahtikirja on nykyisin pakollinen ulkomaan kuljetuksissa ja vaarallisten aineiden kuljetuksissa, mutta ei muissa kotimaan kuljetuksissa. Kotimaan kuljetuksissakin on yleensä jokin tieto tavarasta osoitetietojen

7 yhteydessä. Kirjallisten rahtitietojen vaatiminen ei ole ongelmatonta. Rahtikirjan pakollisuutta kotimaan kuljetuksissa on vaikea toteuttaa esimerkiksi puun noudossa metsästä ja maaaineskuljetuksissa. Työryhmä katsoo, että liikenne- ja viestintäministeriön tulisi yhdessä oikeusministeriön kanssa selvittää, pitäisikö kirjalliset rahtitiedot määrätä pakolliseksi kaikissa kotimaan kuljetuksissa. 4

8 Eriävä mielipide Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä on toimeksiannosta pohtinut sitä, miten maanteitse tapahtuvan tavaraliikenteen liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa täsmentämällä eri tahojen vastuita. Työryhmä kiinnittää ehdotuksessaan huomiota havaitsemaansa epäkohtaan, jonka mukaan ajoneuvon kuljettajaa voidaan pitää vastuussa lastin kiinnityksestä ja sijoituksesta silloinkin, kun joku muu kuin kuljettaja on kuormannut ajoneuvon eikä kuljettajalla ole mahdollisuutta tarkastaa suljetun, kenties jopa sinetöidyn lastitilan sisällä olevan kuorman sijoitusta ja kiinnitystä. Tähän kohtuuttomuuteen on syytä puuttua. Työryhmän ehdotus uudeksi tieliikennelain pykäläksi 87a ei ole tyydyttävä. Sen vaikutuksia toimeksiantoon eli liikenneturvallisuuden parantamiseen ei ole selvitetty, vastoin työryhmän tehtävänantoa. Samoin ehdotuksen toimivuus ja sen muut seurannaisvaikutukset erilaissa liiketoimintatilanteissa ovat selvittämättä. Ehdotuksen mukainen toiminta siirtäisi useassa tapauksessa vastuun kuorman kiinnityksestä ja sitomisesta sellaiselle osapuolelle, joka on osaamiseltaan heikompi ja siten liikenneturvallisuuden kannalta väärä. Niinpä tehty ehdotus johtaisikin liikenneturvallisuuden heikkenemiseen ja erilaisiin kohtuuttomuuksiin. Muita vaihtoehtoja työryhmä ei ole tutkinut. Toimeksiannon mukainen tavoite eli liikenneturvallisuuden parantuminen ja nykyistä asiallisempi kuljettajan vastuu ilman muihin osapuoliin kohdistuvia kohtuuttomuuksia, saavutetaan määrittelemällä uudessa tieliikennelain 87a pykälässä selkeästi rahdinkuljettaja päävastuulliseksi siitä, että kuorma on sijoitettu ajoneuvossa oikeaan paikkaan ja että kuorma on sidottu liikenneturvallisuuden edellyttämällä tavalla. Tätä sääntöä lievennettäisiin valmiiksi lastattuja perävaunuja tai muita kuormatiloja koskevilla poikkeuksilla sellaisissa tapauksissa, joissa lievennys on kaikkien osapuolten kannalta kohtuullista eikä johda liikenneturvallisuuden heikkenemiseen. Vastuuta ylikuormamaksusta ei voi kytkeä työryhmän enemmistön ehdottamaan uuteen tieliikennelain 87a :ään. Asko Räty

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö TEM raportteja 31/2011 Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö Työelämä- ja markkinaosasto Raportti 19.12.2011 . T Y Ö- J A E L I N K E I N O M I N I S T E R I Ö L L

Lisätiedot

Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu

Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu Mitä kuljetuksen ostajan täytyy tietää kuljetusliikkeen toiminnasta ennen sopimuksen solmimista Kuljetusasiakkaan ohjeet Hyvä kuljetuspalveluiden ostaja, Laki kaupallisista

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

YLEISET TOIMITUSEHDOT 28.2.2014

YLEISET TOIMITUSEHDOT 28.2.2014 1 Sovellusala Näitä kuljetusmääräyksiä sovelletaan kaikissa kuljetus- ja terminaalitehtävissä, ellei toisin ole nimenomaisesti erikseen sovittu. Toimeksiannot suoritetaan Fennowayn erikseen ilmoittaman

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos Työryhmän jäsenet: Eero K. Niemi, pj. Sirpa Ropponen, siht. Silja Siltala Anna-Liisa Tarvainen Ari-Pekka Elovaara Saara Remes Dennis Pasterstein Ville Jaakola Opetushallitus Opetushallitus Kuntaliitto

Lisätiedot

Tiina Maria Katariina Kauppila PEREHDYTYSOPAS KULJETUSALAN YRITTÄJILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE

Tiina Maria Katariina Kauppila PEREHDYTYSOPAS KULJETUSALAN YRITTÄJILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE Tiina Maria Katariina Kauppila PEREHDYTYSOPAS KULJETUSALAN YRITTÄJILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE Liiketalous ja matkailu 2009 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

Valvontamenettely. 1.2.1 Vireille tulo

Valvontamenettely. 1.2.1 Vireille tulo Valvontamenettely 1.2.1 Vireille tulo Yleisimmin kantelu tulee vireille asianajajan oman päämiehen tai päämiehen vastapuolen kantelusta tai kantelu liittyy asianajajan toimintaan jossakin määräyksenvaraisessa

Lisätiedot

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Työlainsäädännön perusteita työvalmentajille Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Julkaisija VATES-säätiö Oltermannintie 8, 00620 Helsinki Puh. (09) 7527 551 Raportti on julkaistu Työsuojelurahaston tuella. ISBN

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Valvontakertomus 2011 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja ISBN 978-952-5552-22-5 ISSN 0781-5840 Kuvat: Susa Junnola, Nina Kaverinen Paino: Kirjapaino Uusimaa Taitto:

Lisätiedot

SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VASTUU

SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VASTUU SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VASTUU MUISTIO 20.10.2009 SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Sisällysluettelo Säätiön hallituksen vastuu 1

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1(12) Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@tem.fi KHT-yhdistys ry ja HTM-tilintarkastajat ry ovat tilintarkastajia edustavia järjestöjä. Yhdistysten jäsenet

Lisätiedot

Yt-neuvotteluohjeisto

Yt-neuvotteluohjeisto 1 Yt-neuvotteluohjeisto Ohjeita työvoiman vähentämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla koskeviin neuvotteluihin 2 Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Yt-kutsun tullessa... 3 Neuvotteluvelvoitteet

Lisätiedot

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

tieto Työelämä 1/2003 SAK Lakitietoa

tieto Työelämä 1/2003 SAK Lakitietoa tieto 1/2003 SAK Lakitietoa Lisäeläkkeet liikkeen luovutuksessa, lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittäminen ja tulevaa lainsäädäntöä työoikeuden alalla Työelämä SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYS

OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Mikko Arra OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYS Pro gradu tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2006 II TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 LAUSUNTO. Nro 1393-04 äänestys 7-2 1/2004 28.4.2004.

1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 LAUSUNTO. Nro 1393-04 äänestys 7-2 1/2004 28.4.2004. 1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 Lausunnonpyytäjä: Asianosainen: LAUSUNTO 28.4.2004 Uudenmaan työsuojelupiiri X Oy Nro 1393-04 äänestys 7-2 1/2004 Asia: Ylityön

Lisätiedot

HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVIEN OHJEIDEN KOMMENTAARI

HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVIEN OHJEIDEN KOMMENTAARI HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVIEN OHJEIDEN KOMMENTAARI SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet... 2 1.2 Suomen rajat ylittävä toiminta... 3 2 ASIANAJAJAKUNTA

Lisätiedot

Ei tuurilla, vaan taidolla

Ei tuurilla, vaan taidolla Ei tuurilla, vaan taidolla Sopimus- ja vastuutietoutta Opaskirjanen pk-yrityksille 1 Sisällysluettelo Hallitse yrityksesi sopimusriskit...3 Miten tunnistat yrityksen sopimusriskit?...4 Sopimuskartta...4

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

HE 178/2007 vp. kuin lakisääteinen velkajärjestely.

HE 178/2007 vp. kuin lakisääteinen velkajärjestely. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot