Kuntiin tehtävä tilastokysely 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntiin tehtävä tilastokysely 2007"

Transkriptio

1 Arvoisa vastaanottaja Kuntiin tehtävä tilastokysely 2007 Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Stakes ovat yhdessä valmistelleet joka kolmas vuosi kuntiin tehtävän tilastokyselyn. Se täydentää Tilastokeskuksen kuntien talous- ja toimintatilaston toimintaosiota, ja sen aiheina ovat vanhusten ja vammaisten palvelut, sosiaalinen luototus ja lasten päivähoito. Ensimmäisen kerran selvitys tehdään koskien vuotta 2007 ja seuraava koskee vuotta Kyselyssä on neljä aihealuetta. Paperilomakkeet ovat ohessa. jokainen aihealue omalla kaksipuolisella lomakkeellaan. Lomakkeet ovat tulostamista varten saatavissa myös osoitteessa Aihealueesta riippuen lomakkeita tulee todennäköisesti täyttämään kunnassanne useampi henkilö. Toivomme kuitenkin, että kaikki neljä lomaketta palautettaisiin samalla kertaa Stakesiin oheisessa palautuskuoressa mennessä. Lisätietoja antavat tarvittaessa: kehittämispäällikkö Esa Arajärvi, esa arajarvi(at)stakes.fi puhelin (09) ja kehittämispäällikkö Salla Säkkinen, salla.sakkinen(at)stakes.fi, puhelin (09) Kysely koskee vuotta 2007 ja siksi käytetään sen vuoden kuntajakoa. Tietojenkeruu perustuu lakiin sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001) 2. Olli Nylander tulosaluejohtaja Esa Arajärvi kehittämispäällikkö

2 OSA I: IKÄÄNTYNEET Kunta: Lisätietoja antaa tarvittaessa: Nimi S-posti puhelin 1. Kuinka monelle 80 vuotta täyttäneelle on vuoden 2007 aikana tehty kunnassanne sosiaalihuoltolain (710/1982) 40 a :n mukainen sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi? Yhteensä _ Kuinka monelle on arvioinnin perusteella myönnetty lisää tai uusia palveluita? 2. Kuinka monelle erityishoitotuen saajalle on vuoden 2007 aikana tehty kunnassanne sosiaalihuoltolain 40 a :n mukainen sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi? Alle 65-vuotias _ vuotias _ Yhteensä _ Kuinka monelle on arvioinnin perusteella myönnetty lisää tai uusia palveluita? 3. a. Oliko kunnallanne vaikeuksia tehdä sosiaalihuoltolain 40 a :n mukainen sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi annetussa määräajassa (7 arkipäivää)? Kyllä, on huomattavia vaikeuksia Jonkin verran vaikeuksia Ei tuota vaikeuksia b. Jos kunnallanne oli huomattavia tai jonkin verran vaikeuksia, niin millaisia ne olivat? Sivu 1/2, KÄÄNNÄ

3 4. Kuinka suurelle osalle sosiaalihuollon vanhuspalveluja saaneista on tehty sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) 7 :n mukainen palvelusuunnitelma? 0-24 % % % % 5. Järjestikö kuntanne vuonna 2007 ns. vanhusten ehkäiseviä kotikäyntejä? Kyllä Ei Ei, mutta tulossa/suunnitteilla Määritelmä tässä kyselyssä: Ehkäisevä kotikäynti on kotona asuvalle, tietyn ikäiselle vanhukselle suunnattu sosiaali- ja/tai terveydenhuollon työntekijän käynti, jonka tavoitteena on tukea vanhuksen kotona selviytymistä. Ehkäisevällä kotikäynnillä vanhuksen tilannetta selvitellään, häntä kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan sekä hänelle kerrotaan kunnassa tarjolla olevista palveluista ja henkilöistä, joihin voi ottaa yhteyttä apua tarvitessaan. Kotikäynnin aikana voidaan arvioida vanhuksen toimintakykyä ja selviytymistä elinympäristössään, asunto-oloja ja palvelujen nykyistä sekä tulevaa tarvetta. 6. Jos kuntanne järjestää tai on tulossa/suunnitteilla ns. vanhusten ehkäiseviä kotikäyntejä, niin minkä ikäisille niitä on tarjolla (valitse vain yksi vaihtoehto)? 65 v. täyttäneille 70 v. täyttäneille 75 v. täyttäneille 80 v. täyttäneille 85 v. täyttäneille Muu ikäluokka, mikä 7. Oliko kunnassanne vuonna 2007 vanhus- tai seniorineuvolatoimintaa? Kyllä Ei Ei, mutta tulossa/suunnitteilla 8. Jos kunnassanne oli tai on tulossa/suunnitteilla vanhus - tai seniorineuvoloita, niin minkä ikäisille ne on tarkoitettu (valitse vain yksi vaihtoehto)? 65 v. täyttäneille 70 v. täyttäneille 75 v. täyttäneille Kaikille iästä riippumatta Muu ikäluokka, mikä Määritelmä tässä kyselyssä: Vanhus- ja seniorineuvolatoiminta on ikääntyneeseen yksilöön suoraan kohdistuvaa kotona asumista tukevaa toimintaa, jolla tähdätään toimintakyvyn ja omatoimisuuden ylläpitämiseen, asiakkaan omien voimavarojen käytön tukemiseen sekä terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn. Toimintaa voi sisältyä esim. neuvontaa ja ohjausta, terveystarkastuksia, seulontoja, muistineuvolatoimintaa ja palvelutarpeen arviointia. Toimintaa voidaan järjestää terveydenhuollon, sosiaalihuollon tai niiden yhteisenä toimintana. Sivu 2/2

4 OSA II VAMMAISET Kunta: Lisätietoja antaa tarvittaessa: Nimi S-posti puhelin 1. Oliko kunnallanne vaikeuksia järjestää riittävästi seuraavia vammaispalveluja vuonna 2007? Ei Jonkin Huomattavasti verran kuljetuspalvelut tulkkipalvelut henkilökohtainen avustaja palveluasuminen 2. Kuinka suurelle osalle vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaisia palveluja vuonna 2007 saaneista henkilöistä on tehty palvelusuunnitelma? Vammaispalvelulaki Kehitysvammalaki 0-24 % % % % 3. Kuinka moni henkilö sai vuoden 2007 aikana kunnassanne vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avustajan ja kuinka monta tuntia he saivat avustajan palveluja keskimäärin viikossa? Alle 25 tuntia/viikko tuntia/viikko tuntia/viikko tuntia/viikko 70 tuntia/viikko tai enemmän Yhteensä 4. Kuinka moni henkilö sai kunnassanne vammaispalvelulain mukaista/tarkoittamaa päivätoimintaa vuonna 2007? Alle 18 v v v. 65 v.- Yhteensä Sivu 1/2, KÄÄNNÄ

5 5. Kuinka moni henkilö sai kunnassanne kehitysvammalain mukaista/tarkoittamaa päivätoimintaa vuonna 2007? Alle 18 v v v. 65 v.- Yhteensä 6. Arvioikaa, kuinka moni henkilö sai vammaisuutensa vuoksi kunnassanne vuonna 2007 palveluja seuraavien lakien perusteella? Vain vammaispalvelulain perusteella Vain kehitysvammalain perusteella Vain sosiaalihuoltolain perusteella Sekä vammais- että kehitysvammalain perusteella Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella Kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain perusteella Kaikkien kolmen lain perusteella Yhteensä Sivu 2/2

6 OSA III SOSIAALINEN LUOTOTUS Kunta: Lisätietoja antaa tarvittaessa: Nimi S-posti puhelin 1. Oliko kunnassane käytössä sosiaalinen luototus vuonna 2007? Kyllä Ei Ei, tulossa/suunnitteilla Ei tarvetta 2. Mikä oli sosiaalisen luototuksen kokonaismäärä kunnassanne (kunnan taseen mukaan) ja paljonko siitä oli vuonna 2007 myönnettyjä luottoja? Kokonaismäärä _euroa siitä vuonna 2007 myönnettyjä euroa 3a. Kuinka monelle henkilölle myönnettiin sosiaalista luottoa vuonna 2007? (jos myönnetty kotitaloudessa useammalle henkilölle, lasketaan heidät erikseen) Lukumäärä v v v v. 65 v.+ Yhteensä 3b. Mikä oli näiden henkilöiden kotitaloustyyppi? Lukumäärä Yksinasuva Avio/avopari, ei alaikäisiä lapsia Avio/avopari, alaikäisiä lapsia Yksinhuoltaja Muu Yhteensä Sivu 1/2, KÄÄNNÄ

7 3c. Mikä oli näiden henkilöiden pääasiallinen elämäntilanne? Lukumäärä Palkansaaja Yrittäjä Työtön Opiskelija Eläkeläinen Muu Yhteensä 4. Kuinka monta sosiaalista luottoa kuntanne myönsi kaikkiaan vuonna 2007? _ kpl 5. Oliko kunnassanne määritelty sosiaaliselle luotolle enimmäismäärä henkilöä/kotitaloutta kohden vuonna 2007? Ei Kyllä, _ euroa henkilöä kohden Kyllä, _ euroa kotitaloutta kohden 6. Mitkä olivat myönnettyjen sosiaalisten luottojen yleisimmät syyt/myöntämiskohteet kunnassanne? Valitse kolme yleisintä Henkilön/kotitalouden talouden hallintaan saattaminen Kulutusluottovelat Ulosottovelat Asumisen turvaaminen/häädön estäminen Kodin hankinnat Kuntoutumisen edistäminen Työllistymisen edistäminen Sosiaalisen kriisin ylittäminen Muu, mikä 7. Paljonko kunnallenne aiheutui luottotappiota sosiaalisesta luototuksesta vuonna 2007? euroa 8. Paljonko kuntanne sai korkotuloa sosiaalisesta luototuksesta vuonna 2007? euroa Sivu 2/2

8 OSA IV LASTEN PÄIVÄHOITO Kunta: Lisätietoja antaa tarvittaessa: Nimi S-posti puhelin Tilastointipäivä on ja mukaan luetaan myös kunnan ostopalvelut. 1. Paljonko kunnassanne oli päiväkodin johtajan nimikkeellä työskenteleviä? Päiväkodin johtajien lukumäärä Kuinka moni näistä johtajista lasketaan lasten ja hoito- ja kasvatushenkilöstön väliseen suhdelukuvahvuuteen? Lapsiryhmässä työskentelevien johtajien lukumäärä 2. Kuinka paljon kuntanne päivähoidossa oli lapsia, joiden varhaiskasvatus-/ kuntoutussuunnitelmassa on määritelty erityisen tuen tarve ja tuen järjestämisen tavat? Erityistä tukea saavat lapset yhteensä tyttöjä poikia Määritelmä: Erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla tarkoitetaan tässä kyselyssä lapsia, joista on alan lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto tai tarve on muutoin päivähoidossa havaittu ja määritetty (esim. lapsen hoidettavuuden takia yhdessä hoidettavien lasten määrää on vähennetty tai henkilökuntaa lisätty). Lapsella voi olla erityisen tuen tarvetta mm. silloin, kun - lapsi tarvitsee lastensuojelun tukitoimia - lapsella on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus - lapsen kehityksessä on erityisiä haasteita (kieli, kommunikaatio, tarkkaavaisuus, tunne-elämä, sosiaalinen kanssakäyminen, kognitiiviset osa-alueet jne.). 3. Järjestikö/tuottiko kuntanne osana päivähoitoa seuraavia tukitoimia päivähoidossa oleville erityistä tukea tarvitseville lapsille? Kyllä Ei Riittävästi Ei tar- Kyllä Ei vetta Varhaiskasvatuksen pedagogisia tukitoimia Lapsi otetaan huomioon yhdessä hoidettavien lasten lkm pienentäen Lapsi sijoitetaan erityisryhmään, jossa on erityislastentarhanopettaja Lapsi sijoitetaan integroituun erityisryhmään, jossa on erityislastentarhanopettaja Lapsella on avustaja Lapsiryhmässä on avustaja Päivähoidon yksiköllä on erityislastentarhanopettajan palvelut käytettävissä Muu Sivu 1/2, KÄÄNNÄ

9 4. Mikä oli niiden päivähoidossa olevien lasten lukumäärä, jotka olivat säännöllisesti 5 päivää viikossa hoidossa? Määritelmä: Niiden lasten lukumäärää, jotka hoitosopimuksen/varhaiskasvatussuunnitelman mukaan ovat säännöllisesti jokaisena arkipäivänä päivähoidossa (pl. lomat ja sairaslomat). Mukaan ei lasketa lapsia, joilla on koko- tai osapäivähoitopaikka, mutta jotka hoitosopimuksen /varhaiskasvatussuunnitelman mukaan ovat hoidossa vain 1-4 päivänä viikossa tai tiettyinä ajanjaksoina kuukaudessa. Säännölliset poissaolot voivat johtua esim. vanhempien epäsäännöllisistä työajoista. Lapsia yhteensä säännöllisessä kokopäivähoidossa osapäivähoidossa 5. Kuinka paljon kuntanne päivähoidossa oli lapsia, joille järjestetään hoitoa iltaisin, öisin tai viikonloppuisin (=vuorohoito)? Lasten lukumäärä 6. Kuinka paljon kuntanne päivähoidossa oli lapsia, jotka ovat maahanmuuttajataustaisia? (arvio lasten lukumäärästä) Lapsia, lkm (arvio) Määritelmä: Maahanmuuttajataustaisella lapsella tarkoitetaan tässä kyselyssä lapsia, jotka puhuvat äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea. 7. Miten kuntanne kokopäivähoidossa olevat lapset jakautuivat päivähoitomaksun suuruuden mukaan seuraaviin luokkiin? Maksu /lapsi/kk Lasten lukumäärä 0 _ _ _ _ _ _ 200 _ 8. Kuinka monelle prosentille päivähoidossa olevista lapsista on laadittu lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (tai vastaava ks. sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 7 )? 0 % _ 1-19 % _ % _ % _ % _ % _ Sivu 2/2

Kuntakysely vuoden 2013 tiedoista Osa I: Vammaisten palvelut

Kuntakysely vuoden 2013 tiedoista Osa I: Vammaisten palvelut Kuntakysely vuoden 2013 tiedoista Osa I: Vammaisten palvelut Kuntakysely vuoden 2013 tiedoista Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto ja (THL) ovat yhdessä valmistelleet joka kolmas vuosi kuntiin

Lisätiedot

Vammaisten palvelut 2010 Kuntakyselyn osaraportti Handikappservicen 2010 Delrapport om kommunenkäten

Vammaisten palvelut 2010 Kuntakyselyn osaraportti Handikappservicen 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Vammaisten palvelut 2010 Kuntakyselyn osaraportti Handikappservicen 2010 Delrapport om kommunenkäten Riikka Väyrynen +358 20 610 7670 riikka.vayrynen@thl.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten Esa Arajärvi +358 20 610 7355 esa.arajarvi@thl.fi

Lisätiedot

Palvelukuvaukset 2015

Palvelukuvaukset 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017, Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016, Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Lausunnon keskeinen sisältö:

Lausunnon keskeinen sisältö: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry. 1 Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Alkuperäisteksti: Yodit Melaku 2004

Lisätiedot

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville 2008-2009 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Turvallisemmin portaissa Stannah-porrashissit

Lisätiedot

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus hilma Vammaisfoorumi ry 2011 Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS ISBN 951-97853-3-7

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

ERITYISPÄIVÄHOIDON SELVITYS ETELÄ-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN ALUEEN KUNNISSA VUONNA 2003

ERITYISPÄIVÄHOIDON SELVITYS ETELÄ-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN ALUEEN KUNNISSA VUONNA 2003 Niina Remsu & Ulla Piironen-Malmi ERITYISPÄIVÄHOIDON SELVITYS ETELÄ-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN ALUEEN KUNNISSA VUONNA 2003 Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten päivähoitopalvelujen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 3. Palvelutarpeen arviointi... 2 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet 24.11.2013 Koonnut: Erja Sandberg KELAN ETUISUUKSIA 1. Vammaistuki (alle 16v /16v täyttäneen) 2. Vaikeavammaisten kuntoutus 3. Ammatillinen kuntoutus 4. Koulutarvikemääräraha

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Hoiva- ja hoitotyön palvelut OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen soveltamisohjeet Vahvistettu STL 25.4.2006 30/2006 Muutos STL 29.8.2006 44/2006 Päivitys

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 16-v. vammaistuki 2. Apuvälineet 3. Asunnon muutostyöt 4. Auto: Ajoneuvovero Autoveron huojennus

Lisätiedot