Ympäristölautakunta on käsitellyt Hotelli Sandels Oy:n valitusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta on käsitellyt Hotelli Sandels Oy:n valitusta"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta HOTELLI SANDELS OY:N JOIDENKIN MAJOITUSHUONEIDEN MELUHAITAN POISTAMISEKSI ANNETUN PÄÄTÖKSEN VALVONTA Ympltk /11.020/2004 Hotelli Sandels Oy:ltä on saapunut ympäristölautakunnalle kirjelmä (asianumero 316), jossa yhtiö pyytää lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin Ravintola Harry s Barin Hotelli Sandelsin majoituhuoneisiin aiheuttaman meluhaitan poistamiseksi. Valituksen sisältö Hotelli Sandels Oy toteaa valituksessaan, että rakennuksen alakerrassa (pohjakerroksessa) sijaitsevan Ravintola Harry s Barin aiheuttama melu on niin kova, etteivät hotellin asiakkaat voi nukkua öisin. Koska hotellin liiketoiminta perustuu asiakkaiden majoittamiseen, melu vahingoittaa liiketoimintaa. Valituksen liitteenä on Hotelli Sandels Oy:n teettämien melumittausten tulokset (Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikka Kuopio, päivätty tutkimusselostus N:o R 04109). Melumittauksissa klo majoitushuoneessa 205 melun keskiäänitasot yhden minuutin mittauksissa (kolme mittausta) olivat välillä 37,4 42,7 dba ja enimmäisäänitasot välillä 42,7 48,3 dba. Huoneessa 319 kahden mittauksen keskiäänitasot olivat 32,4 ja 32,5 dba, enimmäisäänitasot 38,1 ja 42,0 dba. Hotelli Sandels Oy:n mukaan mittaustulokset osoittavat Ravintola Harry s Barin aiheuttaman melun olevan hotellin majoitushuoneissa yli lainmukaisten rajojen. Liian kova musiikin soittaminen aiheuttaa myös rakenteiden värähtelyä koko kiinteistössä. Hotelli Sandels Oy on täydentänyt valitustaan saapuneella WPop Oy:n tekemän melumittauksen pöytäkirjalla sekä saapuneella lisäselvityksellä. WPop Oy oli mitannut hetkellisiä melutasoja ravintolan ja hotellin tiloissa. Ravintolan tanssilattian yläpuolella olevassa hotellihuoneessa hetkelliset melutasot olivat 36,0 db ja 40,6 db. Lisäselvityksessä pyydetään meluhaittaa tutkittaessa huomioimaan, että DJ:n spiikkausten aikana melutasot ovat db. Asiakkaiden valitukset koskevat nimenomaisesti DJ:n äänen kuulumista selvästi yli musiikin aiheuttaman melun. DJ:n juonnot kuuluvat myös hotellin toiseen kerrokseen. Lisäselvityksessä vaaditaan, että DJ:n juontojen ja karaoken aiheuttama melu ei saa ylittää 30 db. Asian käsittely Ympäristölautakunta on käsitellyt Hotelli Sandels Oy:n valitusta

2 seuraavasti: Pyydetyt lausunnot Ympäristölautakunta pyysi Siilinjärven kunnan rakennusvalvontatoimistolta lausuntoa, onko syksyllä 2004 Ravintola Harry's Barin tilojen saneerauksen yhteydessä muutettu rakennuksen välipohjan ääneneristävyyttä. Rakennusvalvontatoimisto ei ole toistaiseksi antanut asiasta lausuntoa. Melumittaukset Ympäristötarkastaja Matti Nousiainen on mitannut Ravintola Harry's Barin musiikki- ym. melua Hotelli Sandelsin 1. ja 2. kerroksen majoitushuoneissa viikolla ravintolassa esitettävän karaokemusiikin aikana ja viikonloppuna disko- ja tanssimusiikin aikana. Osasta melumittauksista oli sovittu sekä ravintolan että hotellin kanssa ja tällöin mitattiin myös melutasoja ravintolatiloissa. Osasta mittauksista oli sovittu edeltä ainoastaan hotellin kanssa ja tällöin mitattiin pelkästään hotellihuoneiden melutasoja. Yksi mittaus tehtiin hotellin omistajan soiton perusteella välittömästi yhteydenoton jälkeen. Melumittauksissa on laadittu päivätty pöytäkirja. Melumittausten tulokset olivat : Päivä ja kellonaika Hotellin 1. krs Hotellin 2. krs Ravintola L Aeq, db L Max, db L Aeq, db L Max, db L Aeq, db L Max, db ,1 35,9 39,7 47,1 27,8 30,1 32,7 38, ,7 35,3 44,1 46,4 29,1 37, ,5 27,7 34,9 39,2 79,7 82,2 87,2 90, ,6 36,8 40,1 48,5 84,3 89, ,1 31,8 34,1 40,1 L Aeq =mittauksen keston aikainen melun keskiäänitaso L Max =mittauksen aikainen korkein yhden sekunnin kestävä keskiäänitaso Hotellin ensimmäisen kerroksen majoitushuoneissa tehdyissä 18 mittauksessa mittausajat vaihtelivat 1-35 minuutin välillä. 15 mittauksessa melun keskiäänitaso oli yli 30 dba, 3 mittauksessa se jäi sen alle. Melu aiheutui alakerran ravintolasta kuuluvasta musiikista, DJ:n juonnoista ja muista häiriöäänistä. L Max -tasot aiheutuivat DJ:n juonnoista, diskomusiikista ("diskojumputus"), karaoke-esityksen laulusta ja kolahdus tms. häiriöäänistä. Ulkoa kuuluvan liikenteen meluhuiput ja autojen äänet piha-alueella jäivät alakerrasta kuuluvien meluhuippujen alapuolelle. Liikennettä oli varsin vähän, joten liikenteen melu ei nostanut merkittävästi keskiäänitasoja. Toisen kerroksen majoitushuoneissa tehdyissä neljässä mittauksessa kestot vaihtelivat 3-10 minuutin välillä. Yhdessä mittauksessa melun keskiäänitaso ylitti lievästi 30 dba ja muissa jäi sen alle. Ravintolan musiikkimelusta olivat korvin kuultavissa lähinnä

3 matalataajuiset äänet (diskon jumputus ja bassoäänet tanssimusiikista). L Max -tasot aiheutuivat liikenteen meluhuipuista ja autojen äänistä pihalla. Liikenteen äänet nostivat hiukan keskiäänitasoja. Ravintolassa tehtiin viikon arki-iltana karaokeohjelman aikana kaksi mittausta ja viikonloppuna yksi mittaus. Arki-iltana melun keskiäänitaso oli alhaisempi kuin viikonloppuna. Molemmissa mittauksissa ravintolan musiikkimelun keskiäänitasot olivat alle 85 dba. Ravintolan pitäjän kuuleminen Siilinjärven Harry's Bar Oy:lle varattiin lähetetyllä kirjeellä hallintolain 34 :n mukaisesti mahdollisuus esittää mielipide asiasta ja antaa selitys Hotelli Sandels Oy:n esitämistä vaatimuksista ja tehdyistä melumittauksista. Samalla pyydettiin hallintolain 32 :n mukaisesti selvitystä toimista, joihin yhtiö aikoo ryhtyä ravintolasta hotellin majoitushuoneisiin kantautuvan musiikki- ym. melun pitämiseksi sosiaali- ja terveysministeriön asettamien ohjearvojen rajoissa saapuneessa vastineessaan Ravintola Harry's Bar totesi mm. että ravintolasta hotelliin kuuluvan musiikin yms. melu ei ole uusi ongelma. Melua ei ilmeisesti ole aikaisemmin mitattu. Edelliset hotellin ja ravintolan omistajat ovat pystyneet sopimaan asiasta ilman viranomaisia. Ravintolasta kuuluva meluhaitta ei johdu musiikin liian kovasta soittamisesta, koska ravintolan sisämelutaso alittaa 85 db:n ohjearvon. Ongelmana on vanha kiinteistö, johon on rakennettu majoitushuoneet ravintolan yläpuolelle 80-luvun alussa entisten liiketilojen paikalle. Ravintola Harry's Bar esitti suorittavansa seuraavat toimenpiteet meluhaittojen ehkäisemiseksi: - ravintolan koko kattoon asennetaan äänieristyslevyt - wc-ovien kolahdukset poistetaan ovipumppujen vaihdolla - matataajuisten äänten pääseminen talorunkoon bassokaiuttimista estetään - DJ:n juonnot jätetään pois - äänentoistolaitteistoon asennetaan rajoitin, joka estää äänenvoimakkuutta nousemasta yli ennalta säädetyn tason - ohjelmistossa ei käytetä orkestereita tai "live bändejä". Vastineen mukaan em. toimenpiteiden suunnittelutyö oli käynnissä ja remontin suorittaa WPop Oy mahdollisimman pian. Valittajan kuuleminen Hotelli Sandels Oy:lle varattiin lähetetyllä kirjeellä hallintolain 34 :n mukaisesti tilaisuus lausua käsityksensä Ravintola Harry's Barin esittämistä toimenpiteistä saapuneessa vastineessa Hotelli Sandels Oy toteaa hyväksyvänsä esitetyt

4 toimenpiteet, jos niillä saavutetaan alle 30 db:n meluohjearvo klo jälkeen. Kirjeessä vaaditaan myös, että karaoken aiheuttama melu ei ylitä ohjearvoa. Hotelli Sandels Oy toteaa vielä vastineessaan, että meluhaitta on jatkunut edelleen eikä DJ:n juontoja ole jätetty pois. Toimepiteiden suorittamista vaaditaan heti. Lainsäädäntöä Terveydensuojelulain 1 2 momentin mukaan terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Sanotun lain 26 :n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Terveydensuojelulain 27 :ssä todetaan, että milloin asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka menettely tai toimenpide on syynä tällaiseen epäkohtaan, ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeessa (STM:n oppaita 2003:1) on annettu mm. majoitushuoneita koskevat sisätilojen meluohjearvot. Majoitustilojen päivämelun (klo 07-22) ohjearvo L Aeq on 35 db ja yöajan (klo 22-07) ohjearvo L Aeq 30 db. Ravintoloissa yleisön kuulovaurion estämiseksi hetkellinen melutaso L AFmax ei saa ylittää 115 db eikä neljän tunnin keskiäänitaso L Aeq,4h 100 db. Jos tilaisuuden aikainen keskiäänitaso tasoitettuna 8 tunnille ylittää 85 db, tulee yleisön saatavilla olla kuulosuojaimia ja yleisölle tulee antaa ohjeet suojainten käytöstä. Päätösehdotus Ympäristölautakunta velvoittaa Siilinjärven Harry's Bar Oy:n ryhtymään toimenpiteisiin, joilla estetään Hotelli Sandels Oy:n majoitushuoneissa ravintolatoiminnan aiheuttamat meluohjearvon ylittävät melutasot. Ravintolasta hotellin majoitushuoneisiin aiheutuvan A-painotetun musiikki- ym. melun keskiäänitason tulee olla klo alle 30 db. Toimenpiteet meluhaitan ehkäisemiseksi tulee tehdä mennessä. Siilinjärven Harry's Bar Oy:n on osoitettava toimenpiteiden riittävyys esittämällä ympäristölautakunnalle luotettava meluselvitys. Meluselvityksessä on ulkopuolisen asiantuntijan, jolla on selvityksen edellyttämä asiantuntemus ja pätevyys, tehtävä melumittaukset Hotelli Sandels Oy:n majoitustiloissa. Suunnitelma tehtävistä melumittauksista on esitettävä ympäristötoimiston hyväksyttäväksi vähintään kaksi viikkoa ennen melumittauksia. Mittausraportti on toimitettava

5 ympäristölautakunnalle mennessä. Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Kuopion hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Perustelut: Ympäristötoimiston suorittamien selvitysten perusteella Hotelli Sandels Oy:n 1. kerroksen majoitushuoneiden yöaikaiset melutasot ylittävät Sosiaali- ja terveysministeriön majoitushuoneita koskevan yöajan meluohjearvon L Aeq 30 db. Yöajan meluohjearvon ylittävän melun esiintyminen on terveydensuojelulain 1 :ssä tarkoittama terveyshaittaa aiheuttava olosuhde. Hotellin majoitushuoneet eivät siten täytä meluolosuhteiltaan terveydensuojelulain 26 :n mukaisia terveydellisiä vaatimuksia. Selvitysten perusteella meluohjearvon ylityksen aiheuttaa majoitushuoneiden alapuolella sijaitsevasta Ravintola Harry's Barista tuleva musiikki- ym. melu. Terveydensuojelulain 27 :n perusteella ympäristölautakunta voi velvoittaa Siilinjärven Harry's Bar Oy:n ryhtymään toimenpiteisiin majoitushuoneissa todetun terveyshaittaa aiheuttavan olosuhteen poistamiseksi. Siilinjärven Harry's Bar Oy on esittänyt päivätyssä selvityksessä toimenpiteet, joilla meluhaitta poistetaan. Esitettyjä toimia lautakunta pitää oikeansuuntaisina. Päätöksellä varmistetaan, että toimenpiteet ovat riittävät. Tähän kuuluu ulkopuolisen asiantuntijan tekemä selvitys. Lautakunta esittää, että rakennuksen porraskäytävän ovien riittävä ääneneritys varmistetaan, koska porraskäytävä muodostaa myös melureitin ravintolasta hotellin tiloihin. Sovelletut oikeusohjeet: Terveydensuojelulaki 1, 26, 27, 32, 49, 56 ; Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Päätös Merkittiin, että lautakunnalle saapui rakennusvalvontatoimiston päivätty rakennekatselmuspöytäkirja. Hyväksyttiin. Ympltk 42 Savon ympäristömittaukset osk. SYMO:n päivätty mittausraportti saapui Melumittaukset oli tehty klo ja klo tanssilattian yläpuolella, 1. kerroksen huoneessa 205. Torstain ja perjantain välisen yön karaoken aiheuttama keskimelutaso oli alle 30 dba. Lauantaina aamuyöllä ravintolan musiikin aiheuttama keskiäänitasot olivat 33,1-44,1 dba. Selkeimmin kantautuivat matalat taajuudet, jotka vaimenevat heikoimmin seinä- ja

6 välipohjarakentessa. Raportissa esitetään mahdollisia meluntorjuntatoimia, joita ovat melutasojen pienentäminen ravintolassa, äänentoistolaitteiden säätäminen ja niiden suuntaaminen ravintolan katosta poispäin. Mittausraportissa lisäksi todetaan, että hotellihuoneen meluolosuhteisiin vaikuttaa myös liikenne ja muu ulkopuolinen meluava toiminta. Asian käsittely Ympäristötarkastaja totesi SYMO:n mittausraportin perusteella, että Ravintola Harry's Barissa toteutetut meluntorjuntatoimet eivät ole olleet riittäviä Hotelli Sandels Oy:n majoitushuoneen 205 osalta. Siilinjärven Harry's Bar Oy:n ravintolapäällikkö esitti, että meluntorjuntaa parannetaan vielä tekemällä huoneen 205 alapuolelle ravintolan sisäkattoon lisä-ääneneristys. ( päivätty ympäristötoimiston kirje) Toukokuussa 2005 ravintolan koko kattoon asennetun äänieristeen (SonaSpray) alapuolelle asennettiin elokuussa 2005 raskasvuorivilla-gyproc -levy. Lisä-ääneneritys on asennettu kumiholkkien varaan. Äänieristeiden välissä on 10 mm ilmarako. ( päivätty, saatu selvitys) Ympäristötoimisto mittasi huoneen 2005 melua välisenä yönä. Ravintolan musiikin aiheuttama melutaso oli viisarinäytön mukaan dba. Keskiäänitasot olivat välillä 33,9-37,3 dba, meluhuiput dba. Meluhuippuja aiheuttivat ravintolan matalataajuinen musiikki ja ihmisten huudot ja kovaääninen puhe sekä autojen kaasuttelu ulkona parkkipaikalla. Siilinjärven Harry's Bar Oy:stä suullisesti saatujen tietojen mukaan Hotelli Sandels Oy:n majoitushuoneessa todetun meluhaitan johdosta Talo Oy Siilinkulma selvittää ulkopuolisella asiantuntijaryhmällä meluhaitan syyt ja torjuntakeinot marraskuussa 2005 pidettävän käräjäoikeuden käsittelyä varten. Päätösehdotus Ympäristölautakunta siirtää asian käsittelyä siihen saakka, kun Talo Oy Siilinkulman teettämä meluselvitys ja meluntorjuntasuunnitelma ovat valmistuneet. Lautakunta kehottaa Siilinjärven Harry's Bar Oy:n toimittamaan em. selvityksen ja suunnitelman ympäristölautakunnalle välittömästi sen valmistuttua. Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Perustelut Lautakunnan maalikuussa 2005 tekemän päätöksen jälkeen tehtyjen melumittausten mukaan Ravintola Harry's Barin meluntorjuntatoimet toiminnan aiheuttaman melutason alentamiseksi Hotelli Sandels Oy:n hotellin majoitustilassa eivät ole olleet riittäviä. Kyseessä olevassa vanhassa kiinteistössä

7 majoitustilassa todetun meluhaitan lähteitä ovat ravintolan toiminnan lisäksi ulkoa kantautuva melu. Meluhaitan ratkaiseminen vaatii kokonaisvaltaista asian selvittämistä ja suunnittelemista ja sen vuoksi asian käsittelyä on perusteltua siirtää. Sovelletut oikeusohjeet Terveydensuojelulaki 1, 26, 27, 32, 49, 51, 56 ; Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 momentti Päätös Hyväksyttiin. Ympltk 1 Ympltk Ympäristölautakunnan syyskuussa 2005 tekemän päätöksen jälkeen Sii linjär ven Harry's Bar Oy jatkoi meluntorjunta- ja äänieristystoimia ravinto lan puolel la. Ympäristötoimisto selvitti toimien vaikuttavuutta melumit tauksin kaksi eri kertaa helmikuussa Mittausten välissä meluntor juntatoimia ravintolan puolella lisättiin. Toisella mittauskerralla majoitus huoneissa mita tut keskiääni tasot olivat mittaustarkkuuden rajoissa lähel lä ohjearvoa 30 dba. (ympäristö tarkastajan ja päi vätyt mittauspöytä kirjat sekä päivätty tarkastuspöytäkirja) Talo Oy Siilinkulma oli teettänyt Groundia Oy:llä melumit tauksia hotellihuoneissa. Mittausten mukaan hotellihuoneissa 204, 205, 206 ja 208 keskiäänitasot olivat 34,2-38,5 dba. (Groundia Oy:n päi vätty raportti) Tehdyt selvitykset Ympäristötarkastaja mittasi melutasoja ra vintolassa ja hotelli huoneissa, kun Ravintola Har ry's Barissa äänentoistolaitteis toon asen netun rajoit timen mu kaan diskomu siikin keskiäänitaso oli noin 85 dba. Tämä var mennet tiin tanssilat tian vieressä tehdyllä mittauksella. Samaan aikaan ra vinto lan ylä puo lella, 1. ker roksen hotellihuoneissa tehdyissä mittauksissa melu tasot olivat yli 30 db. (ym päristötarkastajan päivätty mit tauspöytäkirja) Siilinjärven Harry's Bar Oy teetti VTT:llä ravintolan ja hotelli huoneiden väliset ilmaääneneristä vyysmittaukset. Mittaustulosten perus teella ravintolati lojen ja niiden yläpuolisten hotellihuoneiden ilmaääneneris tysluku (R'W) oli 63 db. Mittausten mukaan melu taso ravintolatilassa saa olla enintään 84 dba ja bassotaajuuksia on leikattava, jotta hotellihuoneis sa melutaso on enintään 30 dba. VTT esittää mahdollisia ra kennusteknisiä ratkaisuita, joil la ilmaääneneristävyyttä voidaan parantaa 3-5 db. Ratkai sut eivät estä bassoäänten kuulumista. Parannuksen pitäisi olla yli 10 db, mikä on raken teellisesti vaikeaa ilman rakennusrungon katkaisua. (VTT:n päivätty raportti) Asianosaisten kuuleminen Ympäristölautakunta varasi lähetetyllä kirjeellä hallintolain 34 :n mukaisesti Hotelli San dels Oy:lle ja Siilinjärven Harry's Bar Oy:lle mah dollisuu den antaa se litys meluhaitta-asiassa. Kannan ottoa pyydettiin erityi sesti 1) meluhaitan olemassaolosta ja sen ajallisesta kestosta, 2) VTT:n esittä mistä rakennusteknisistä ääneneritysratkaisuista ja musiikin

8 koko naisää nitason rajoittamisesta meluhaittojen estämiseksi sekä 3) muis ta mahdollisista ratkaisuista meluhaittojen estämiseksi. Hotelli San dels Oy:n saapuneessa vastauksessa todetaan muun muassa, "että meluhaitta on ollut jatkuva ja estänyt alakerran meluhaitasta kärsivien viiden huoneen myynnin... Harry's Bar Oy ei ole rajoittanut musii kin ja muun toiminnan äänenvoimakkuutta siten, että meluhaitta poistuisi. Ho telli Sandels Oy katsoo, että ravintolan toiminta tulisi kokonaan kieltää kello 22 jäl keen... Meluhaitta on ollut olemassa siitä lukien, kun Harry's Bar Oy aloit ti toi mintansa. Se on jatkuvaa niinä iltoina, kun ravintola on auki. Melu vai kuttaa erityisesti alakerran hotellihuoneisiin, mutta sen lisäksi myös muihin huoneisiin ainakin ajoittain. Tehdyissä mittauksissa on lisäksi todet tu, että myös ravinto lan asiakkaat aiheuttavat kovaäänisellä puheella melu haittaa. Lisäksi terassin käyttö usein juovuksissa olevien asiakkaiden tu pakkapaik kana aiheuttaa osal taan meluhaittaa hotellin asukkaille... VTT:n esittämät meluntorjuntatoimet ei vät riitä poistamaan meluhaittaa... Äänen toistolaittei siin tulisi toissijaisesti teh dä sellaiset asetukset, joita ei voi kiertää. Äänen paineentason kontrollointi ei saa jäädä yksin ravintolan harkin taan. Asia tu lisi toissijaisesti teknisin keinoin hoitaa siten, että äänenvoi makkuutta ei yk sinker taisesti saisi esimerkiksi noin 78 db suuremmaksi.". Hotellin pitäjä on täydentänyt vastaustaan todeten "... myös ka rao kemik ro fonin käyt tö tu lisi kieltää. Perusteena edellä kerro tulle on se, että usein humalassa laulavat alakerran ra vintolan asiak kaat ai heut tavat huo matta vaa me lurasitusta. Jo kovaääninen puhe (tai huuto) il man vahvis tusta kin kuuluu yläkertaan." Ympäristölautakunta lähetti Siilinjärven Har ry's Bar Oy:lle Ho telli Sandels Oy:n esittämät vaatimukset. Siilinjärven Harry's Bar Oy:n saapuneessa selityksessä yhtiö kiis tää, et tä sen toiminnasta olisi aiheutunut Hotelli Sandels Oy:n väittämää me lu haittaa ja yhtiö on jo nyt ennakoivasti ryhtynyt toimenpiteisiin meluhaitan ehkäisemiseksi. Selityksessä todetaan muun muassa seuraavaa: "...Harry's Bar Oy tilasi lokakuussa 2009 VTT:ltä melu mittauksen.... me lumittaukset ovat ol leet ni menomaisesti järjestet tyjä mittausti lanteita, joissa mu siikkia on tietoisesti soitet tu melurajan ää rilaidalla jopa melura jat ylittävältä voi makkuudella. Näin on mit tauk silla haettu sitä tasoa, mikä ei nor maalitoiminnassa varmuudella ylitä ho tellin hal litsemissa huo neissa Sosiaali- ja terveysministeriön asettamaa meluohjearvoa. Mittausten jälkeen ää nentoistolait teet ovat säädetyt ja kokonaisäänitaso on lukittu 83 db tasolle eli jo pa alle VTT:n suosittaman koko naisäänitason, joka oli 84 db. Edelleen bassoää nitaajuudet ovat leikatut siten, etteivät raja-arvot missään tapauksessa voi ylittyä sen enem pää päivä kuin yöai kaankaan. Digitaalinen prosessori on kytketty kan nettavaan tietokoneeseen, jota ravintolan henkilökunta ei voi säätää.... Harry's Bar Oy on tilannut... VTT:n tutkimukseen nojautuvan suunnitelman ääni eristysremontista.... Harry's Bar Oy on pyytänyt Hotelli Sandels Oy:n osa ke kan nan omistajalta suos tumusta tupakkatilan rakentamiseksi ravintolan si säti loi hin. Ho telli Sandels Oy:n osakekannan omistaja on kieltäytynyt antamasta suostu mustaan. Hotelli Sandels Oy:n osakekannan omistajan vaatimukset ravin totoi minnan kiel tämisestä taikka sen rajoittamisesta loukkaavat yksilön oikeutta liike toiminnan harjoittamiseen. Harry's Bar Oy:n käsityksen mukaan ympäristö lau takunta ei voi rajoittaa yhtiön liiketoimintaa Hotelli Sandels Oy:n vaatimin ta voin. Ympäristölau takunnalla ei Harry's Bar Oy:n näkemyksen mukaan ole edes pe rustetta, johon toi min nan rajoittamista koskevat vaatimukset voitaisiin nojata.".

9 Muita lähtötietoja Hotelli Sandels Oy vaati korvausta meluhaitasta Siilin järven Harry's Bar Oy:ltä Nil siän käräjäoikeu teen jättämässään kanteessa. Kä räjäoikeu den päi vätyn tuo mion mu kaan "Siilinjärven Harry's Bar Oy:tä kielle tään harjoittamasta 2000 euron sakon uhalla... ravintolan toimintaa siten, että ra vintolasta kuuluvan musiikin ja muun toiminnan ääni ylittää Hotelli Sandels Oy:n hotellihuoneissa yön aikana (kello ) 30 db:n kes kiääni tason ja päivän aikana (kello ) 35 db:n keski äänitason.". Käräjäoikeuden päätökseen haettiin muutosta Kuopion hovioikeudesta, missä asian vireillä ollessa osapuolet tekivät sopimuksen, jonka mu kaan "Hotelli Sandels ja Siilinjärven Harry's Bar Oy ovat päättäneet so pia Kuo pion hovioikeudessa olevan riita-asian, joka koskee Siilinjärven Harry's Barin ai heuttamaa meluhaittaa Hotelli Sandelsille. Sovinnon myötä asianomistajat vetä vät kyseisen riita-asian pois hovioikeudesta.". Heinäkuussa 2008 tehtyihin mittauksiin perustuen Kuopion käräjäoikeus on tuominnut Nilsiän käräjäoikeuden tuomion mukaisen uhkasakon maksettavaksi. Päätösehdotus Siilinjärven ympäristölautakunta toteaa, että tehtyjen meluselvitysten perusteella on ilmeistä, että Ravintola Harry's Barin tiloista kantautunut musiikki- ym. melu on ainakin ajoittain aiheuttanut Hotelli Sandelsin 1. kerroksen majoitustiloissa ympäristölautakunnan päätöksen vastaisesti meluohjearvot ylittäviä melutasoja. Ravintola Harry's Barissa tehdyt meluntorjuntatoimet eivät si ten ole ol leet riittäviä estämään meluhaittaa hotellin majoitustiloille. Meluhaittojen estämiseksi Ravintola Harry's Barin musii kin ko ko nais ää ni taso tulee ra joit taa tans si lat tian koh dalta mi tat tuna enintään 83 db:iin ja musiikin bas sotaa juuk sia on lei katta va tämän alle. Lisäksi Harry's Barin tulee varmis taa, ettei vät muutkaan tekijät kuten esimerkiksi karaokelaitteiston käyttö ja juon not aiheu ta ohjearvot ylittävää meluhaittaa hotellihuoneisiin. Ravintolan asiakkai den aiheuttamien meluhaittojen pienentämiseksi Siilinjärven Har ry's Bar Oy:n on tehtävä suun ni tel ma ra ken nus tek ni sis tä me luntor junta toimista VTT:n mit taus ra por tin toimenpide-ehdotusten pohjalta ja to teutet ta va ää ni eris tys toi met mennessä. Suunnitelma rakennusteknisistä meluntorjuntatoimista tulee esittää ympäristölautakunnalle mennes sä. Siilinjärven ympä ristölautakunta määrää Siilinjärven Harry's Bar Oy:n noudattamaan em. ympäris tö lautakunnan päätöstä euron sakon uhalla. Perustelut Ravintola Harry's Barin äänentoistolaitteistossa oleva musiikin äänitasonrajoitin sekä aikaisemmin tehdyt rakennustekniset meluntorjuntatoimet eivät mittauksien pe rus teel la olleet riittäviä tur vaa maan Ho telli San del sin 1. ker rok sen majoitushuo nei den olo suh teita ravintolasta kantautuvan musiikki- ym. melun osalta yöaikaan. Ra vin tola Har ry's Bar Oy on nyt pa ranta nut rajoitinlaitteistoa ja esit tää itse mu siik ki melun läh töta son ra joitta mista 83 db:iin. Mu siikin ääni tason ra joitta misen li säksi on varmistettava, etteivät muutkaan tekijät kuten juonnot ja karaokelaitteis ton käyt tö aiheuta meluhaittaa. Ravintolan asiak kaiden ai heutta maa meluhaittaa voi daan ra joittaa ai noas taan ra kennus tek nisillä me lun tor junta toimilla, joten myös ne ovat tarpeen hotellin majoi tushuo neil le ai heu tuvien haitto jen estämiseksi. Ravintolan pitäjä on esittänyt ryhtyvänsä rakennusteknisiin toimiin.

10 Uhkasakko on määrätty, koska ravintolan toiminta on aiheuttanut ainakin ajoittain ympäristölautakunnan päätöksen vastaisesti ohjearvot ylittävää me luhaittaa Hotelli Sandels Oy:n majoitushuoneille. Päätös Hyväksyttiin täydennettynä seuraavilla sovelletuilla oikeusohjeilla Terveydensuojelulaki 1, 26-27, 32, 49, 51, 56 Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Uhkasakkolaki 6-8 Merkittiin, että klo asiaa oli esittelemässä ympäristötarkastaja Matti Nousiainen.

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/2 10.6.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/2 10.6.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) Päätöshistoria 08.01.2013 16 HEL 2012-013989 T 11 02 02 02 Päätös Päätöksen kohde Vireilletulo päätti osoitteessa Fredrikinkatu 40 asunnossa todetun terveyshaitan

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Asunto Oy Kotkankatu 1 kuuleminen määräyksestä poistaa asuntoon Tivolitie 4 B 17 terveyshaitta HEL 2013-013664 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Taloyhtiö Taustaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2014 1 (7) 383 Määräyksen antaminen Punavuoren Kortteliravintola Oy:lle HEL 2014-012402 T 11 02 02 02 Päätös Päätöksen kohde Taustaa Tarkastukset päätti osoitteessa Pursimiehenkatu

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Terassi- ja ravintolamelu

Terassi- ja ravintolamelu Terassi- ja ravintolamelu Mikkeli Forum XXI 24.9.2015 Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Terassi- ja ravintolamelu, mitä se on? Meluhaitta sisältää musiikkimelua, puhetta,

Lisätiedot

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus 2015 26.3.2015 Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje muutetaan perustuslain mukaisesti asetukseksi 32 1 momentti; Asuntoja, yleisiä alueita ja

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5

Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5 Ympäristölautakunta 11 06.02.2014 Ympäristölautakunta 34 03.04.2014 Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5 504/11.02.02/2013 Ymplk 06.02.2014

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö 1 (7) 87 Live Entertainment Finland Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava konsertti, Olympiastadion HEL 2015-004432 T 11 01 00 02 Päätös on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisen ilmoituksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA 1 TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA Teemu Roine terveystarkastaja insinööri (amk) / RTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärvi ja Tuusula

Lisätiedot

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007 PARVEKETUPAKOINTI Oulu 14.6.2007 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja alan asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5

Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5 Ympäristölautakunta 11 06.02.2014 Ympäristölautakunta 34 03.04.2014 Ympäristölautakunta 107 21.10.2014 Ympäristölautakunta 20 27.02.2015 Ympäristölautakunta 28 26.03.2015 Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI Haapajärven kaupungin sisäilmaryhmä SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI SISÄILMARYHMÄN TOIMINTA ON KESKITTYNYT KUNNAN OMISTAMIEN JULKISTEN TILOJEN TERVEYSHAITTOJEN SELVITTÄMISEEN Julkisella tilalla tarkoitetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 165 Helsinki-viikon säätiön erityisen häiritsevää melua aiheuttava ulkoilmatapahtuma, Kansalaistori HEL 2016-008681 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Asumisterveysasetus ja melu. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus ja melu. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus ja melu Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydensuojelulaki asumisterveysasetuksen takana 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on väestön ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen Olen, työskentelen ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana Itä- Suomen aluehallintovirastossa. Virkatehtäviini kuuluvat mm. asumisterveysasiat osana lainsäädännössä aluehallintovirastolle annettuja terveydensuojelulain

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja oli yhteydessä puhelimitse Piiraiseen ja Heinoihin selvittääkseen asiaa. Osapuolten näkemykset asiasta erosivat toisistaan.

Ympäristötarkastaja oli yhteydessä puhelimitse Piiraiseen ja Heinoihin selvittääkseen asiaa. Osapuolten näkemykset asiasta erosivat toisistaan. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 149 26.09.2012 Meluhaitta 116/5/541/2011 YMPTEKLT 149 Ympäristötarkastaja Anneli ja Teuvo Heino toimittivat ympäristötarkastajalle 25.7.2011 sähköpostin, jossa valitettiin

Lisätiedot

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN 658/66.661/2011 RAKYMPLA 69 Kolikeskus

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 151 20.05.2013 Kunnanhallitus 226 23.09.2013 Kunnanvaltuusto 87 30.09.2013 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Kunnanhallitus 56 23.03.2015 Varavaltuutettu Urpo Airaksisen erottaminen luottamustoimesta

Lisätiedot

Kokemuksia asumisterveysasetuksen soveltamisesta Seinäjoella. Hanna Latva-Kiskola, ympäristötarkastaja, ympäristönsuojelu 1.12.

Kokemuksia asumisterveysasetuksen soveltamisesta Seinäjoella. Hanna Latva-Kiskola, ympäristötarkastaja, ympäristönsuojelu 1.12. Kokemuksia asumisterveysasetuksen soveltamisesta Seinäjoella Hanna Latva-Kiskola, ympäristötarkastaja, ympäristönsuojelu 1.12.2016 Kesän musiikkitapahtumien melut Seinäjoen keskusta-alueella 3 isoa festivaalia

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI.

ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI. ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI. Benoît Gouatarbès, Uli Jetzinger Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI benoit.gouatarbes@akukon.fi 1 JOHDANTO

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

11.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1

11.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Ympäristömelun arviointi ja meluohjearvot 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Melun mittaaminen 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Melun luokittelu

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot