Ympäristölautakunta on käsitellyt Hotelli Sandels Oy:n valitusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta on käsitellyt Hotelli Sandels Oy:n valitusta"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta HOTELLI SANDELS OY:N JOIDENKIN MAJOITUSHUONEIDEN MELUHAITAN POISTAMISEKSI ANNETUN PÄÄTÖKSEN VALVONTA Ympltk /11.020/2004 Hotelli Sandels Oy:ltä on saapunut ympäristölautakunnalle kirjelmä (asianumero 316), jossa yhtiö pyytää lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin Ravintola Harry s Barin Hotelli Sandelsin majoituhuoneisiin aiheuttaman meluhaitan poistamiseksi. Valituksen sisältö Hotelli Sandels Oy toteaa valituksessaan, että rakennuksen alakerrassa (pohjakerroksessa) sijaitsevan Ravintola Harry s Barin aiheuttama melu on niin kova, etteivät hotellin asiakkaat voi nukkua öisin. Koska hotellin liiketoiminta perustuu asiakkaiden majoittamiseen, melu vahingoittaa liiketoimintaa. Valituksen liitteenä on Hotelli Sandels Oy:n teettämien melumittausten tulokset (Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikka Kuopio, päivätty tutkimusselostus N:o R 04109). Melumittauksissa klo majoitushuoneessa 205 melun keskiäänitasot yhden minuutin mittauksissa (kolme mittausta) olivat välillä 37,4 42,7 dba ja enimmäisäänitasot välillä 42,7 48,3 dba. Huoneessa 319 kahden mittauksen keskiäänitasot olivat 32,4 ja 32,5 dba, enimmäisäänitasot 38,1 ja 42,0 dba. Hotelli Sandels Oy:n mukaan mittaustulokset osoittavat Ravintola Harry s Barin aiheuttaman melun olevan hotellin majoitushuoneissa yli lainmukaisten rajojen. Liian kova musiikin soittaminen aiheuttaa myös rakenteiden värähtelyä koko kiinteistössä. Hotelli Sandels Oy on täydentänyt valitustaan saapuneella WPop Oy:n tekemän melumittauksen pöytäkirjalla sekä saapuneella lisäselvityksellä. WPop Oy oli mitannut hetkellisiä melutasoja ravintolan ja hotellin tiloissa. Ravintolan tanssilattian yläpuolella olevassa hotellihuoneessa hetkelliset melutasot olivat 36,0 db ja 40,6 db. Lisäselvityksessä pyydetään meluhaittaa tutkittaessa huomioimaan, että DJ:n spiikkausten aikana melutasot ovat db. Asiakkaiden valitukset koskevat nimenomaisesti DJ:n äänen kuulumista selvästi yli musiikin aiheuttaman melun. DJ:n juonnot kuuluvat myös hotellin toiseen kerrokseen. Lisäselvityksessä vaaditaan, että DJ:n juontojen ja karaoken aiheuttama melu ei saa ylittää 30 db. Asian käsittely Ympäristölautakunta on käsitellyt Hotelli Sandels Oy:n valitusta

2 seuraavasti: Pyydetyt lausunnot Ympäristölautakunta pyysi Siilinjärven kunnan rakennusvalvontatoimistolta lausuntoa, onko syksyllä 2004 Ravintola Harry's Barin tilojen saneerauksen yhteydessä muutettu rakennuksen välipohjan ääneneristävyyttä. Rakennusvalvontatoimisto ei ole toistaiseksi antanut asiasta lausuntoa. Melumittaukset Ympäristötarkastaja Matti Nousiainen on mitannut Ravintola Harry's Barin musiikki- ym. melua Hotelli Sandelsin 1. ja 2. kerroksen majoitushuoneissa viikolla ravintolassa esitettävän karaokemusiikin aikana ja viikonloppuna disko- ja tanssimusiikin aikana. Osasta melumittauksista oli sovittu sekä ravintolan että hotellin kanssa ja tällöin mitattiin myös melutasoja ravintolatiloissa. Osasta mittauksista oli sovittu edeltä ainoastaan hotellin kanssa ja tällöin mitattiin pelkästään hotellihuoneiden melutasoja. Yksi mittaus tehtiin hotellin omistajan soiton perusteella välittömästi yhteydenoton jälkeen. Melumittauksissa on laadittu päivätty pöytäkirja. Melumittausten tulokset olivat : Päivä ja kellonaika Hotellin 1. krs Hotellin 2. krs Ravintola L Aeq, db L Max, db L Aeq, db L Max, db L Aeq, db L Max, db ,1 35,9 39,7 47,1 27,8 30,1 32,7 38, ,7 35,3 44,1 46,4 29,1 37, ,5 27,7 34,9 39,2 79,7 82,2 87,2 90, ,6 36,8 40,1 48,5 84,3 89, ,1 31,8 34,1 40,1 L Aeq =mittauksen keston aikainen melun keskiäänitaso L Max =mittauksen aikainen korkein yhden sekunnin kestävä keskiäänitaso Hotellin ensimmäisen kerroksen majoitushuoneissa tehdyissä 18 mittauksessa mittausajat vaihtelivat 1-35 minuutin välillä. 15 mittauksessa melun keskiäänitaso oli yli 30 dba, 3 mittauksessa se jäi sen alle. Melu aiheutui alakerran ravintolasta kuuluvasta musiikista, DJ:n juonnoista ja muista häiriöäänistä. L Max -tasot aiheutuivat DJ:n juonnoista, diskomusiikista ("diskojumputus"), karaoke-esityksen laulusta ja kolahdus tms. häiriöäänistä. Ulkoa kuuluvan liikenteen meluhuiput ja autojen äänet piha-alueella jäivät alakerrasta kuuluvien meluhuippujen alapuolelle. Liikennettä oli varsin vähän, joten liikenteen melu ei nostanut merkittävästi keskiäänitasoja. Toisen kerroksen majoitushuoneissa tehdyissä neljässä mittauksessa kestot vaihtelivat 3-10 minuutin välillä. Yhdessä mittauksessa melun keskiäänitaso ylitti lievästi 30 dba ja muissa jäi sen alle. Ravintolan musiikkimelusta olivat korvin kuultavissa lähinnä

3 matalataajuiset äänet (diskon jumputus ja bassoäänet tanssimusiikista). L Max -tasot aiheutuivat liikenteen meluhuipuista ja autojen äänistä pihalla. Liikenteen äänet nostivat hiukan keskiäänitasoja. Ravintolassa tehtiin viikon arki-iltana karaokeohjelman aikana kaksi mittausta ja viikonloppuna yksi mittaus. Arki-iltana melun keskiäänitaso oli alhaisempi kuin viikonloppuna. Molemmissa mittauksissa ravintolan musiikkimelun keskiäänitasot olivat alle 85 dba. Ravintolan pitäjän kuuleminen Siilinjärven Harry's Bar Oy:lle varattiin lähetetyllä kirjeellä hallintolain 34 :n mukaisesti mahdollisuus esittää mielipide asiasta ja antaa selitys Hotelli Sandels Oy:n esitämistä vaatimuksista ja tehdyistä melumittauksista. Samalla pyydettiin hallintolain 32 :n mukaisesti selvitystä toimista, joihin yhtiö aikoo ryhtyä ravintolasta hotellin majoitushuoneisiin kantautuvan musiikki- ym. melun pitämiseksi sosiaali- ja terveysministeriön asettamien ohjearvojen rajoissa saapuneessa vastineessaan Ravintola Harry's Bar totesi mm. että ravintolasta hotelliin kuuluvan musiikin yms. melu ei ole uusi ongelma. Melua ei ilmeisesti ole aikaisemmin mitattu. Edelliset hotellin ja ravintolan omistajat ovat pystyneet sopimaan asiasta ilman viranomaisia. Ravintolasta kuuluva meluhaitta ei johdu musiikin liian kovasta soittamisesta, koska ravintolan sisämelutaso alittaa 85 db:n ohjearvon. Ongelmana on vanha kiinteistö, johon on rakennettu majoitushuoneet ravintolan yläpuolelle 80-luvun alussa entisten liiketilojen paikalle. Ravintola Harry's Bar esitti suorittavansa seuraavat toimenpiteet meluhaittojen ehkäisemiseksi: - ravintolan koko kattoon asennetaan äänieristyslevyt - wc-ovien kolahdukset poistetaan ovipumppujen vaihdolla - matataajuisten äänten pääseminen talorunkoon bassokaiuttimista estetään - DJ:n juonnot jätetään pois - äänentoistolaitteistoon asennetaan rajoitin, joka estää äänenvoimakkuutta nousemasta yli ennalta säädetyn tason - ohjelmistossa ei käytetä orkestereita tai "live bändejä". Vastineen mukaan em. toimenpiteiden suunnittelutyö oli käynnissä ja remontin suorittaa WPop Oy mahdollisimman pian. Valittajan kuuleminen Hotelli Sandels Oy:lle varattiin lähetetyllä kirjeellä hallintolain 34 :n mukaisesti tilaisuus lausua käsityksensä Ravintola Harry's Barin esittämistä toimenpiteistä saapuneessa vastineessa Hotelli Sandels Oy toteaa hyväksyvänsä esitetyt

4 toimenpiteet, jos niillä saavutetaan alle 30 db:n meluohjearvo klo jälkeen. Kirjeessä vaaditaan myös, että karaoken aiheuttama melu ei ylitä ohjearvoa. Hotelli Sandels Oy toteaa vielä vastineessaan, että meluhaitta on jatkunut edelleen eikä DJ:n juontoja ole jätetty pois. Toimepiteiden suorittamista vaaditaan heti. Lainsäädäntöä Terveydensuojelulain 1 2 momentin mukaan terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Sanotun lain 26 :n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Terveydensuojelulain 27 :ssä todetaan, että milloin asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka menettely tai toimenpide on syynä tällaiseen epäkohtaan, ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeessa (STM:n oppaita 2003:1) on annettu mm. majoitushuoneita koskevat sisätilojen meluohjearvot. Majoitustilojen päivämelun (klo 07-22) ohjearvo L Aeq on 35 db ja yöajan (klo 22-07) ohjearvo L Aeq 30 db. Ravintoloissa yleisön kuulovaurion estämiseksi hetkellinen melutaso L AFmax ei saa ylittää 115 db eikä neljän tunnin keskiäänitaso L Aeq,4h 100 db. Jos tilaisuuden aikainen keskiäänitaso tasoitettuna 8 tunnille ylittää 85 db, tulee yleisön saatavilla olla kuulosuojaimia ja yleisölle tulee antaa ohjeet suojainten käytöstä. Päätösehdotus Ympäristölautakunta velvoittaa Siilinjärven Harry's Bar Oy:n ryhtymään toimenpiteisiin, joilla estetään Hotelli Sandels Oy:n majoitushuoneissa ravintolatoiminnan aiheuttamat meluohjearvon ylittävät melutasot. Ravintolasta hotellin majoitushuoneisiin aiheutuvan A-painotetun musiikki- ym. melun keskiäänitason tulee olla klo alle 30 db. Toimenpiteet meluhaitan ehkäisemiseksi tulee tehdä mennessä. Siilinjärven Harry's Bar Oy:n on osoitettava toimenpiteiden riittävyys esittämällä ympäristölautakunnalle luotettava meluselvitys. Meluselvityksessä on ulkopuolisen asiantuntijan, jolla on selvityksen edellyttämä asiantuntemus ja pätevyys, tehtävä melumittaukset Hotelli Sandels Oy:n majoitustiloissa. Suunnitelma tehtävistä melumittauksista on esitettävä ympäristötoimiston hyväksyttäväksi vähintään kaksi viikkoa ennen melumittauksia. Mittausraportti on toimitettava

5 ympäristölautakunnalle mennessä. Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Kuopion hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Perustelut: Ympäristötoimiston suorittamien selvitysten perusteella Hotelli Sandels Oy:n 1. kerroksen majoitushuoneiden yöaikaiset melutasot ylittävät Sosiaali- ja terveysministeriön majoitushuoneita koskevan yöajan meluohjearvon L Aeq 30 db. Yöajan meluohjearvon ylittävän melun esiintyminen on terveydensuojelulain 1 :ssä tarkoittama terveyshaittaa aiheuttava olosuhde. Hotellin majoitushuoneet eivät siten täytä meluolosuhteiltaan terveydensuojelulain 26 :n mukaisia terveydellisiä vaatimuksia. Selvitysten perusteella meluohjearvon ylityksen aiheuttaa majoitushuoneiden alapuolella sijaitsevasta Ravintola Harry's Barista tuleva musiikki- ym. melu. Terveydensuojelulain 27 :n perusteella ympäristölautakunta voi velvoittaa Siilinjärven Harry's Bar Oy:n ryhtymään toimenpiteisiin majoitushuoneissa todetun terveyshaittaa aiheuttavan olosuhteen poistamiseksi. Siilinjärven Harry's Bar Oy on esittänyt päivätyssä selvityksessä toimenpiteet, joilla meluhaitta poistetaan. Esitettyjä toimia lautakunta pitää oikeansuuntaisina. Päätöksellä varmistetaan, että toimenpiteet ovat riittävät. Tähän kuuluu ulkopuolisen asiantuntijan tekemä selvitys. Lautakunta esittää, että rakennuksen porraskäytävän ovien riittävä ääneneritys varmistetaan, koska porraskäytävä muodostaa myös melureitin ravintolasta hotellin tiloihin. Sovelletut oikeusohjeet: Terveydensuojelulaki 1, 26, 27, 32, 49, 56 ; Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Päätös Merkittiin, että lautakunnalle saapui rakennusvalvontatoimiston päivätty rakennekatselmuspöytäkirja. Hyväksyttiin. Ympltk 42 Savon ympäristömittaukset osk. SYMO:n päivätty mittausraportti saapui Melumittaukset oli tehty klo ja klo tanssilattian yläpuolella, 1. kerroksen huoneessa 205. Torstain ja perjantain välisen yön karaoken aiheuttama keskimelutaso oli alle 30 dba. Lauantaina aamuyöllä ravintolan musiikin aiheuttama keskiäänitasot olivat 33,1-44,1 dba. Selkeimmin kantautuivat matalat taajuudet, jotka vaimenevat heikoimmin seinä- ja

6 välipohjarakentessa. Raportissa esitetään mahdollisia meluntorjuntatoimia, joita ovat melutasojen pienentäminen ravintolassa, äänentoistolaitteiden säätäminen ja niiden suuntaaminen ravintolan katosta poispäin. Mittausraportissa lisäksi todetaan, että hotellihuoneen meluolosuhteisiin vaikuttaa myös liikenne ja muu ulkopuolinen meluava toiminta. Asian käsittely Ympäristötarkastaja totesi SYMO:n mittausraportin perusteella, että Ravintola Harry's Barissa toteutetut meluntorjuntatoimet eivät ole olleet riittäviä Hotelli Sandels Oy:n majoitushuoneen 205 osalta. Siilinjärven Harry's Bar Oy:n ravintolapäällikkö esitti, että meluntorjuntaa parannetaan vielä tekemällä huoneen 205 alapuolelle ravintolan sisäkattoon lisä-ääneneristys. ( päivätty ympäristötoimiston kirje) Toukokuussa 2005 ravintolan koko kattoon asennetun äänieristeen (SonaSpray) alapuolelle asennettiin elokuussa 2005 raskasvuorivilla-gyproc -levy. Lisä-ääneneritys on asennettu kumiholkkien varaan. Äänieristeiden välissä on 10 mm ilmarako. ( päivätty, saatu selvitys) Ympäristötoimisto mittasi huoneen 2005 melua välisenä yönä. Ravintolan musiikin aiheuttama melutaso oli viisarinäytön mukaan dba. Keskiäänitasot olivat välillä 33,9-37,3 dba, meluhuiput dba. Meluhuippuja aiheuttivat ravintolan matalataajuinen musiikki ja ihmisten huudot ja kovaääninen puhe sekä autojen kaasuttelu ulkona parkkipaikalla. Siilinjärven Harry's Bar Oy:stä suullisesti saatujen tietojen mukaan Hotelli Sandels Oy:n majoitushuoneessa todetun meluhaitan johdosta Talo Oy Siilinkulma selvittää ulkopuolisella asiantuntijaryhmällä meluhaitan syyt ja torjuntakeinot marraskuussa 2005 pidettävän käräjäoikeuden käsittelyä varten. Päätösehdotus Ympäristölautakunta siirtää asian käsittelyä siihen saakka, kun Talo Oy Siilinkulman teettämä meluselvitys ja meluntorjuntasuunnitelma ovat valmistuneet. Lautakunta kehottaa Siilinjärven Harry's Bar Oy:n toimittamaan em. selvityksen ja suunnitelman ympäristölautakunnalle välittömästi sen valmistuttua. Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Perustelut Lautakunnan maalikuussa 2005 tekemän päätöksen jälkeen tehtyjen melumittausten mukaan Ravintola Harry's Barin meluntorjuntatoimet toiminnan aiheuttaman melutason alentamiseksi Hotelli Sandels Oy:n hotellin majoitustilassa eivät ole olleet riittäviä. Kyseessä olevassa vanhassa kiinteistössä

7 majoitustilassa todetun meluhaitan lähteitä ovat ravintolan toiminnan lisäksi ulkoa kantautuva melu. Meluhaitan ratkaiseminen vaatii kokonaisvaltaista asian selvittämistä ja suunnittelemista ja sen vuoksi asian käsittelyä on perusteltua siirtää. Sovelletut oikeusohjeet Terveydensuojelulaki 1, 26, 27, 32, 49, 51, 56 ; Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 momentti Päätös Hyväksyttiin. Ympltk 1 Ympltk Ympäristölautakunnan syyskuussa 2005 tekemän päätöksen jälkeen Sii linjär ven Harry's Bar Oy jatkoi meluntorjunta- ja äänieristystoimia ravinto lan puolel la. Ympäristötoimisto selvitti toimien vaikuttavuutta melumit tauksin kaksi eri kertaa helmikuussa Mittausten välissä meluntor juntatoimia ravintolan puolella lisättiin. Toisella mittauskerralla majoitus huoneissa mita tut keskiääni tasot olivat mittaustarkkuuden rajoissa lähel lä ohjearvoa 30 dba. (ympäristö tarkastajan ja päi vätyt mittauspöytä kirjat sekä päivätty tarkastuspöytäkirja) Talo Oy Siilinkulma oli teettänyt Groundia Oy:llä melumit tauksia hotellihuoneissa. Mittausten mukaan hotellihuoneissa 204, 205, 206 ja 208 keskiäänitasot olivat 34,2-38,5 dba. (Groundia Oy:n päi vätty raportti) Tehdyt selvitykset Ympäristötarkastaja mittasi melutasoja ra vintolassa ja hotelli huoneissa, kun Ravintola Har ry's Barissa äänentoistolaitteis toon asen netun rajoit timen mu kaan diskomu siikin keskiäänitaso oli noin 85 dba. Tämä var mennet tiin tanssilat tian vieressä tehdyllä mittauksella. Samaan aikaan ra vinto lan ylä puo lella, 1. ker roksen hotellihuoneissa tehdyissä mittauksissa melu tasot olivat yli 30 db. (ym päristötarkastajan päivätty mit tauspöytäkirja) Siilinjärven Harry's Bar Oy teetti VTT:llä ravintolan ja hotelli huoneiden väliset ilmaääneneristä vyysmittaukset. Mittaustulosten perus teella ravintolati lojen ja niiden yläpuolisten hotellihuoneiden ilmaääneneris tysluku (R'W) oli 63 db. Mittausten mukaan melu taso ravintolatilassa saa olla enintään 84 dba ja bassotaajuuksia on leikattava, jotta hotellihuoneis sa melutaso on enintään 30 dba. VTT esittää mahdollisia ra kennusteknisiä ratkaisuita, joil la ilmaääneneristävyyttä voidaan parantaa 3-5 db. Ratkai sut eivät estä bassoäänten kuulumista. Parannuksen pitäisi olla yli 10 db, mikä on raken teellisesti vaikeaa ilman rakennusrungon katkaisua. (VTT:n päivätty raportti) Asianosaisten kuuleminen Ympäristölautakunta varasi lähetetyllä kirjeellä hallintolain 34 :n mukaisesti Hotelli San dels Oy:lle ja Siilinjärven Harry's Bar Oy:lle mah dollisuu den antaa se litys meluhaitta-asiassa. Kannan ottoa pyydettiin erityi sesti 1) meluhaitan olemassaolosta ja sen ajallisesta kestosta, 2) VTT:n esittä mistä rakennusteknisistä ääneneritysratkaisuista ja musiikin

8 koko naisää nitason rajoittamisesta meluhaittojen estämiseksi sekä 3) muis ta mahdollisista ratkaisuista meluhaittojen estämiseksi. Hotelli San dels Oy:n saapuneessa vastauksessa todetaan muun muassa, "että meluhaitta on ollut jatkuva ja estänyt alakerran meluhaitasta kärsivien viiden huoneen myynnin... Harry's Bar Oy ei ole rajoittanut musii kin ja muun toiminnan äänenvoimakkuutta siten, että meluhaitta poistuisi. Ho telli Sandels Oy katsoo, että ravintolan toiminta tulisi kokonaan kieltää kello 22 jäl keen... Meluhaitta on ollut olemassa siitä lukien, kun Harry's Bar Oy aloit ti toi mintansa. Se on jatkuvaa niinä iltoina, kun ravintola on auki. Melu vai kuttaa erityisesti alakerran hotellihuoneisiin, mutta sen lisäksi myös muihin huoneisiin ainakin ajoittain. Tehdyissä mittauksissa on lisäksi todet tu, että myös ravinto lan asiakkaat aiheuttavat kovaäänisellä puheella melu haittaa. Lisäksi terassin käyttö usein juovuksissa olevien asiakkaiden tu pakkapaik kana aiheuttaa osal taan meluhaittaa hotellin asukkaille... VTT:n esittämät meluntorjuntatoimet ei vät riitä poistamaan meluhaittaa... Äänen toistolaittei siin tulisi toissijaisesti teh dä sellaiset asetukset, joita ei voi kiertää. Äänen paineentason kontrollointi ei saa jäädä yksin ravintolan harkin taan. Asia tu lisi toissijaisesti teknisin keinoin hoitaa siten, että äänenvoi makkuutta ei yk sinker taisesti saisi esimerkiksi noin 78 db suuremmaksi.". Hotellin pitäjä on täydentänyt vastaustaan todeten "... myös ka rao kemik ro fonin käyt tö tu lisi kieltää. Perusteena edellä kerro tulle on se, että usein humalassa laulavat alakerran ra vintolan asiak kaat ai heut tavat huo matta vaa me lurasitusta. Jo kovaääninen puhe (tai huuto) il man vahvis tusta kin kuuluu yläkertaan." Ympäristölautakunta lähetti Siilinjärven Har ry's Bar Oy:lle Ho telli Sandels Oy:n esittämät vaatimukset. Siilinjärven Harry's Bar Oy:n saapuneessa selityksessä yhtiö kiis tää, et tä sen toiminnasta olisi aiheutunut Hotelli Sandels Oy:n väittämää me lu haittaa ja yhtiö on jo nyt ennakoivasti ryhtynyt toimenpiteisiin meluhaitan ehkäisemiseksi. Selityksessä todetaan muun muassa seuraavaa: "...Harry's Bar Oy tilasi lokakuussa 2009 VTT:ltä melu mittauksen.... me lumittaukset ovat ol leet ni menomaisesti järjestet tyjä mittausti lanteita, joissa mu siikkia on tietoisesti soitet tu melurajan ää rilaidalla jopa melura jat ylittävältä voi makkuudella. Näin on mit tauk silla haettu sitä tasoa, mikä ei nor maalitoiminnassa varmuudella ylitä ho tellin hal litsemissa huo neissa Sosiaali- ja terveysministeriön asettamaa meluohjearvoa. Mittausten jälkeen ää nentoistolait teet ovat säädetyt ja kokonaisäänitaso on lukittu 83 db tasolle eli jo pa alle VTT:n suosittaman koko naisäänitason, joka oli 84 db. Edelleen bassoää nitaajuudet ovat leikatut siten, etteivät raja-arvot missään tapauksessa voi ylittyä sen enem pää päivä kuin yöai kaankaan. Digitaalinen prosessori on kytketty kan nettavaan tietokoneeseen, jota ravintolan henkilökunta ei voi säätää.... Harry's Bar Oy on tilannut... VTT:n tutkimukseen nojautuvan suunnitelman ääni eristysremontista.... Harry's Bar Oy on pyytänyt Hotelli Sandels Oy:n osa ke kan nan omistajalta suos tumusta tupakkatilan rakentamiseksi ravintolan si säti loi hin. Ho telli Sandels Oy:n osakekannan omistaja on kieltäytynyt antamasta suostu mustaan. Hotelli Sandels Oy:n osakekannan omistajan vaatimukset ravin totoi minnan kiel tämisestä taikka sen rajoittamisesta loukkaavat yksilön oikeutta liike toiminnan harjoittamiseen. Harry's Bar Oy:n käsityksen mukaan ympäristö lau takunta ei voi rajoittaa yhtiön liiketoimintaa Hotelli Sandels Oy:n vaatimin ta voin. Ympäristölau takunnalla ei Harry's Bar Oy:n näkemyksen mukaan ole edes pe rustetta, johon toi min nan rajoittamista koskevat vaatimukset voitaisiin nojata.".

9 Muita lähtötietoja Hotelli Sandels Oy vaati korvausta meluhaitasta Siilin järven Harry's Bar Oy:ltä Nil siän käräjäoikeu teen jättämässään kanteessa. Kä räjäoikeu den päi vätyn tuo mion mu kaan "Siilinjärven Harry's Bar Oy:tä kielle tään harjoittamasta 2000 euron sakon uhalla... ravintolan toimintaa siten, että ra vintolasta kuuluvan musiikin ja muun toiminnan ääni ylittää Hotelli Sandels Oy:n hotellihuoneissa yön aikana (kello ) 30 db:n kes kiääni tason ja päivän aikana (kello ) 35 db:n keski äänitason.". Käräjäoikeuden päätökseen haettiin muutosta Kuopion hovioikeudesta, missä asian vireillä ollessa osapuolet tekivät sopimuksen, jonka mu kaan "Hotelli Sandels ja Siilinjärven Harry's Bar Oy ovat päättäneet so pia Kuo pion hovioikeudessa olevan riita-asian, joka koskee Siilinjärven Harry's Barin ai heuttamaa meluhaittaa Hotelli Sandelsille. Sovinnon myötä asianomistajat vetä vät kyseisen riita-asian pois hovioikeudesta.". Heinäkuussa 2008 tehtyihin mittauksiin perustuen Kuopion käräjäoikeus on tuominnut Nilsiän käräjäoikeuden tuomion mukaisen uhkasakon maksettavaksi. Päätösehdotus Siilinjärven ympäristölautakunta toteaa, että tehtyjen meluselvitysten perusteella on ilmeistä, että Ravintola Harry's Barin tiloista kantautunut musiikki- ym. melu on ainakin ajoittain aiheuttanut Hotelli Sandelsin 1. kerroksen majoitustiloissa ympäristölautakunnan päätöksen vastaisesti meluohjearvot ylittäviä melutasoja. Ravintola Harry's Barissa tehdyt meluntorjuntatoimet eivät si ten ole ol leet riittäviä estämään meluhaittaa hotellin majoitustiloille. Meluhaittojen estämiseksi Ravintola Harry's Barin musii kin ko ko nais ää ni taso tulee ra joit taa tans si lat tian koh dalta mi tat tuna enintään 83 db:iin ja musiikin bas sotaa juuk sia on lei katta va tämän alle. Lisäksi Harry's Barin tulee varmis taa, ettei vät muutkaan tekijät kuten esimerkiksi karaokelaitteiston käyttö ja juon not aiheu ta ohjearvot ylittävää meluhaittaa hotellihuoneisiin. Ravintolan asiakkai den aiheuttamien meluhaittojen pienentämiseksi Siilinjärven Har ry's Bar Oy:n on tehtävä suun ni tel ma ra ken nus tek ni sis tä me luntor junta toimista VTT:n mit taus ra por tin toimenpide-ehdotusten pohjalta ja to teutet ta va ää ni eris tys toi met mennessä. Suunnitelma rakennusteknisistä meluntorjuntatoimista tulee esittää ympäristölautakunnalle mennes sä. Siilinjärven ympä ristölautakunta määrää Siilinjärven Harry's Bar Oy:n noudattamaan em. ympäris tö lautakunnan päätöstä euron sakon uhalla. Perustelut Ravintola Harry's Barin äänentoistolaitteistossa oleva musiikin äänitasonrajoitin sekä aikaisemmin tehdyt rakennustekniset meluntorjuntatoimet eivät mittauksien pe rus teel la olleet riittäviä tur vaa maan Ho telli San del sin 1. ker rok sen majoitushuo nei den olo suh teita ravintolasta kantautuvan musiikki- ym. melun osalta yöaikaan. Ra vin tola Har ry's Bar Oy on nyt pa ranta nut rajoitinlaitteistoa ja esit tää itse mu siik ki melun läh töta son ra joitta mista 83 db:iin. Mu siikin ääni tason ra joitta misen li säksi on varmistettava, etteivät muutkaan tekijät kuten juonnot ja karaokelaitteis ton käyt tö aiheuta meluhaittaa. Ravintolan asiak kaiden ai heutta maa meluhaittaa voi daan ra joittaa ai noas taan ra kennus tek nisillä me lun tor junta toimilla, joten myös ne ovat tarpeen hotellin majoi tushuo neil le ai heu tuvien haitto jen estämiseksi. Ravintolan pitäjä on esittänyt ryhtyvänsä rakennusteknisiin toimiin.

10 Uhkasakko on määrätty, koska ravintolan toiminta on aiheuttanut ainakin ajoittain ympäristölautakunnan päätöksen vastaisesti ohjearvot ylittävää me luhaittaa Hotelli Sandels Oy:n majoitushuoneille. Päätös Hyväksyttiin täydennettynä seuraavilla sovelletuilla oikeusohjeilla Terveydensuojelulaki 1, 26-27, 32, 49, 51, 56 Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Uhkasakkolaki 6-8 Merkittiin, että klo asiaa oli esittelemässä ympäristötarkastaja Matti Nousiainen.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2015 1 (17)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2015 1 (17) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2015 1 (17) Ympäristölautakunta Aika 27.02.2015 klo 13:00-14:37 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula Ympäristölautakunta 53 22.06.2015 Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula 380/620/2015 Ympäristölautakunta 22.06.2015 53 Karstulan kunta on Metsähallitus Laatumaan aloitteesta

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5

Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5 Ympäristölautakunta 11 06.02.2014 Ympäristölautakunta 34 03.04.2014 Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5 504/11.02.02/2013 Ymplk 06.02.2014

Lisätiedot

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympäristöterveyslautakunta 36 30.10.2014 Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympteltk Valmistelu, ympäristösihteeri;

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

11.9.2013 tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

11.9.2013 tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/2013 417 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:30-18:55 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Luettelon mukaan

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Ympäristölautakunta AIKA 27.11.2012 kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Ympäristölautakunta 1 22.01.2015 Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 725/11.01.00/2015 YMP 1 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä 1. Johdanto Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on tupakkalakia valvovana sekä tupakkalain ja terveydensuojelulain mukaista

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aika 16.10.2014 klo 18:00-19:07 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kauppinen Kari 18:00-19:07

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot