Laki metsätuhojen torjunnasta ja omavalvonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laki metsätuhojen torjunnasta ja omavalvonta"

Transkriptio

1 Laki metsätuhojen torjunnasta ja omavalvonta Lämpöyrittäjäpäivä Kiihtelysvaara Mikko Korhonen, johtava esittelijä Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, P-K

2 Lain tavoite Tavoitteena on metsien hyvän terveydentilan ylläpitäminen ja metsätuhojen torjuminen Sovelletaan metsässä ilmeneviin metsätuhoihin, terminaali- ja tehdasvarastoihin sekä puutavaran hakkuupaikkoihin ja välivarastoihin Laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013) tuli voimaan Valtioneuvoston asetus (1309/2013) puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta MMM:n asetus puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista toimenpiteistä ja omavalvontailmoituksesta Suomen metsäkeskus 2

3 Lain soveltamisala Sovelletaan metsälain soveltamisalueella Koskee tyviläpimitaltaan yli 10 cm olevaa puutavaralajeiksi valmistettua kuorellista raakapuuta Koskee mänty- tai kuusipuuta, josta metsätuhoja aiheuttavat hyönteiset voivat levitä Koskee kaarnoittunutta mäntypuutavaraa, jonka pituudesta vähintään neljäsosa on ei-hilseilevän, kovan kaarnan peitossa (myös energiapuu) Koskee myös välivarastolle tilapäisesti varastoitua puutavara sekä terminaalivarastoon pysyväisluonteisesti varastoitua puutavaraa Suomen metsäkeskus 3

4 Puutavaran poistaminen hakkuupaikalta ja välivarastosta (3 ) Maa jaetaan A-, B- ja C-alueeseen Puutavaran omistajan on huolehdittava, että tyviläpimitaltaan yli 10 cm oleva, kaadettu puutavara kuljetetaan pois hakkuupaikalta ja välivarastosta viimeistään 1. kuusipuutavara A: 15.7., B: ja C: kaarnoittunut mäntypuutavara A + B: 1.7. ja C: kaadettu kuusipuutavara A: 30 pv kuluessa Ei sovelleta: - yksittäiselle enintään 20 m 3 mäntypuutavarapinolle/ mäntyenergiapuupinolle (katsotaan yksittäiseksi, jos vähintään 200 m päässä muista vastaavista pinoista) - Puutavarapinoon, jonka tilavuudesta enintään ½ tyviläpimitaltaan yli 10 cm mänty tai kuusipuutavaraa Suomen metsäkeskus 4

5 Valtioneuvoston asetus Puutavaran poiskuljettamisen alueet Puutavaran poiskuljettamisen määräaikoja koskevat alueet C B Ennen kaksi aluetta Suomen metsäkeskus 5 A

6 Vaihtoehdot puutavaran poistamiselle (4 ) 1. Puutavaran peittäminen ennen kaarnakuoriaisten (mä/pystynävertäjät ja ku/kirjanpainaja) parveilua peitteellä, jonka on peitettävä pinon pintaosa ja pinon sivut ja päädyt vähintään 50 cm yläreunasta 2. Puutavaran kasteleminen vähintään 8 viikon ajan (50 mm/vrk), alkaen vähintään 4 viikkoa ennen puutavaran poiskuljettamisen määräaikoja 3. Mäntypuutavarapinon pintaosan (50 cm) kuljettaminen pois sellaisenaan tai haketettuna, Huom! Ei kuusella vaihtoehtona metsästä aikaisintaan tuhohyönteisten iskeytymisen jälkeen ja ennen poiskuljettamisen määräaikoja Suomen metsäkeskus 6

7 Vaihtoehdot puutavaran poistamiselle 4. Puutavaran tai puutavarapinon kuoriminen pintaosan puut (50 cm) kuoritaan vähintään 3 viikkoa ennen poiskuljettamisen määräaikoja 5. Puutavarapinon käsitteleminen hyväksytyllä kasvinsuojeluaineella viimeistään tuhohyönteisten parveillessa 6. Mäntypuutavaran sijoittaminen riittävän etäälle taimikkovaiheen ohittaneesta mäntymetsästä (yli 30% mäntyä) Huom! Ei kuusella vaihtoehtona alle 100 m 3 : siemenpuu, suojuspuu, m, muut 100 m yli 100 m 3 : siemenpuu, suojuspuu, m, muut 200 m 7. Mäntypuutavarapinon pintakerroksen peittäminen vähintään 50 cm lehtipuukerroksella tai kaarnoittumattomasta mäntypuusta muodostuvalla kerroksella ennen pystynävertäjien parveilua Suomen metsäkeskus 7

8 Vaihtoehdot puutavaran poistamiselle 8. Kuusipuutavarapinon peittäminen vähintään 50 cm:n lehtipuukerroksella tai kaarnoittumattomasta mäntypuusta muodostuvalla kerroksella ennen kirjanpainajien parveilua 9. Muut vastaavalla tavalla toimivat toimenpiteet Suomen metsäkeskus 8

9 Männyn ja kuusen rungonosien ja kantojen poistaminen metsiköstä ja välivarastosta (5 ) Poistettava kuten puutavara, jos rungonosia kuusi: enemmän kuin 10 m 3 /ha mänty: enemmän kuin 20 m 3 /ha (kaarnoittunutta) Esim. kuusen rungonosia: 0,5 ha metsikössä => maks. 5m 3, 0,3 ha => maks 3m 3 (Huom! Vrt. 6, jossa metsiköllä 1 ha alaraja) Jos velvoitetta ei täytetä, puutavaran omistajan on suoritettava vaihtoehtoisia toimenpiteitä Suomen metsäkeskus 9

10 Männyn ja kuusen rungonosien ja kantojen poistaminen metsiköstä ja välivarastosta.. jatkuu Enemmän kuin 10 m 3 kantoja, ne on kuljetettava pois 1) 2 v kuluessa, jos nostettu ennen elokuu 1 pv 2) 2½ v kuluessa, jos nostettu elokuussa tai sen jälkeen Juurikäävän leviämisen riski Suomen metsäkeskus 10

11 Vahingoittuneiden puiden poistaminen metsiköstä ja välivarastosta (6 ) Taimikkovaiheen ohittaneessa metsikössä (yli 1,3 m), tyviläpimitta yli 10 cm - Kuusi yli 10 m 3 /ha - Mänty yli 20 m 3 /ha (kaarnoittunutta) Yli menevä osa poistettava määräaikojen puitteissa tai vaihtoehtoiset toimenpiteet (puiden omistaja) Alle 1 ha sovelletaan yllä olevia m 3 -rajoja, esimerkiksi vahingoittuneita kuusia 0,5 ha metsikössä => enintään 10 m 3 Ml 10 - ja Natura-kohteilla voidaan jättää enemmän Ilmoitus Metsäkeskukselle, joka sitten seuraa tilannetta Vahingonkorvausvelvollisuus säilyy Suomen metsäkeskus 11

12 Ylivoimainen este, erityisen poikkeukselliset olosuhteet ja kohtuuton taloudellinen tilanne (7 ) Voivat poistaa velvoitteet maanomistajalta ja puutavaran omistajalta - ylivoimainen este, esimerkiksi lakko puutavaran kuljetuksissa => ei voi kuljettaa pois mutta voi esim. peittää puukasan - poikkeukselliset olosuhteet: kelirikko ja roudattomuus eivät pääsääntöisesti voi olla ennalta arvaamattomia - taloudellinen tilanne, esimerkiksi maanomistajalla tavanomaiseen nähden moninkertaiset korjuukustannukset Suomen metsäkeskus 12

13 Laajojen metsätuhojen torjunta (9 ) MMM voi metsätuhon leviämisen tai syntymisen estämiseksi määrätä poistamaan metsästä tarpeellisen määrän puita tai suorittamaan muita välttämättömiä toimenpiteitä MMM voi määrätä Metsäkeskuksen ryhtymään nopeita toimia vaativaan torjuntaan Metsäkeskuksen on tehtävä ministeriölle esitys Suomen metsäkeskus 13

14 Korvaukset laajojen metsätuhojen torjunnasta aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista (10 ) Korvataan valtion varoista tavanomaisesta yli menevät kustannukset sekä kasvunmenetys tai uudistamis- kustannukset tahallisuus tai huolimattomuus säädösten ja määräysten noudattamatta jättämisessä vähentävät tai eväävät korvauksen! Haetaan MMM:ltä Metsäkeskuksen kautta Ei koske valtiota maanomistajana Suomen metsäkeskus 14

15 Omavalvontavelvollisuus (18 ) Ammattimaisen toiminnanharjoittajan (=puutavaran omistaja tai hakkuuoikeuden haltija, joka harjoittaa puutavaran korjuuta ja joka ammattimaisesti hankkii puutavaraa tai hakkuuoikeuksia jalostusta tai välittämistä varten (mm. mhy, Metsähallitus ei ole ko. organisaatio) on: - Tunnettava tässä laissa säädetyt velvollisuudet. - Valvottava (omavalvonta) puutavaran poiskuljettamisen määräaikojen noudattamista, vaihtoehtoisten toimenpiteiden toteuttamista, rungonosien ja kantojen poistamista sekä puutavaran varastointia terminaali- ja tehdasvarastoissa. - Nimettävä omavalvonnan vastuuhenkilö, joka huolehtii omavalvonnan toteuttamisesta Suomen metsäkeskus 15

16 Omavalvontavelvollisuus (18 ) Metsätuholaki velvoittaa puunhankkijat valvomaan omaa toimintaansa Tunnettava lain velvoitteet ja valvottava määräaikojen noudattamista Nimettävä omavalvonnasta vastaava henkilö Laadittava omavalvontasuunnitelma Omavalvontailmoitus Toimijan on ilmoitettava viivytyksettä Suomen metsäkeskukselle jos metsätuholain noudattaminen on vaarassa estyä Metsäkeskus tarkastaa toimijoiden omavalvontaa pistokokein Metsäkeskuksella on oikeus tarkastaa myös varastokirjanpitoa Malli omavalvontasuunnitelmalle ja lisätietoja: Suomen metsäkeskus 16

17 Vahingonkorvausvastuu (20 ) Puutavaran omistaja tai maanomistaja Velvollisuuksien laiminlyönnin seurauksena toiselle metsänomistajalle syntyneet vahingot puustoa kuolee yli 20 m3/ha puuston kasvu vähenee yli 10 m3/ha enintään 5 vuoden aikana Ml 10 - tai Natura-kohteelle jätetty vahingoittuneita puita yli säädösten määrien (ilmoitus metsäkeskukselle) velvollisuus korvata toisen metsään levinneet metsätuhot Terminaali- tai tehdasvarastosta toisen metsään levinneet metsätuhot (ei määriteltyä vahingon alarajaa) Suomen metsäkeskus 17

18 Valtion vahingonkorvausvastuu (21 ) Luonnonsuojelulain mukaisesti suojelluilta alueilta levinneiden metsätuhojen aiheuttamat vahingot Korvausta haetaan ympäristöministeriöltä Metsäkeskuksen alueyksikön kautta Korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa määrätyissä tilanteissa Suomen metsäkeskus 18

19 ..jatkoa.. Valtion vahingonkorvausvastuu Vahingot korvataan, jos voidaan osoittaa, että vahinko on todennäköisesti aiheutunut 21 :n 1 momentissa tarkoitetulta alueelta levinneestä metsätuhosta. Syy-yhteyden todennäköisyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota muun ohella vahingon laatuun ja vahingon mahdollisiin muihin syihin. Vahingonkorvauslaki (412/1974) Suomen metsäkeskus 19

20 Valtion varoista maksettavan korvauksen suuruus (22 ) Kattaa metsätuhon kohteena olevan puuston metsätaloudellisen arvon kasvunmenetys uudistamiskustannukset myös vahingon arviointikulut Vähennetään mahdolliset vakuutuskorvaukset Suomen metsäkeskus 20

21 Suomen metsäkeskus 21

22 2013 tuulituhoilmoitukset Suomen metsäkeskus 22

23 2013 hyönteistuhoilmoitukset Suomen metsäkeskus 23

24 Kiitos mielenkiinnosta!

Hyönteistuhojen torjunta myrskyn jälkeen

Hyönteistuhojen torjunta myrskyn jälkeen Hyönteistuhojen torjunta myrskyn jälkeen Kuva: S. Pönniö Hyönteistuhojen torjunta myrskyn jälkeen Myrskyssä kaatuneet, korjaamatta jääneet puut aiheuttavat ympäröiville metsille hyönteistuhojen riskin.

Lisätiedot

WWF Suomen lausunto metsätuhojen torjuntaa koskevan lain luonnoksesta

WWF Suomen lausunto metsätuhojen torjuntaa koskevan lain luonnoksesta WWF Suomi wwf.fi Lintulahdenkatu 10 info@wwf.fi 00500 HELSINKI puh. 09 7740 100 Maa- ja metsätalousministeriölle Viite: Luonnos hallituksen esitykseksi metsätuhojen torjuntaa koskevaksi laiksi ja eräiksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 430. Laki. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 430. Laki. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 1998 N:o 430 441 SISÄLLYS N:o Sivu 430 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta... 1355 431 Laki eräistä henkilöstön

Lisätiedot

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 1 (1) TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS Pohjolan ryhmävakuutus on kiinteä osa Metsä Groupin myöntämää TaimiTurva -palvelusopimusta. Sen avulla turvataan taimikon kehittyminen

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtolinjan vierimetsän hoitoprojektin suunnittelu ja toteutus

Keskijännitteisten ilmajohtolinjan vierimetsän hoitoprojektin suunnittelu ja toteutus Raportti 1(23) Keskijännitteisten ilmajohtolinjan vierimetsän hoitoprojektin suunnittelu ja toteutus 8.8.2013 Raportti 2(23) Sisällys Vierimetsän hoidon käsite 3 Vaihtoehtojen punninta 4 Vierimetsän hoidonprojektin

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 1/2014 11.4.2014. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys tuo etuja metsänomistajalle

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 1/2014 11.4.2014. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys tuo etuja metsänomistajalle Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 1/2014 11.4.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

PEFC-kriteerien tarkistamistyö

PEFC-kriteerien tarkistamistyö PEFC-kriteerien tarkistamistyö Standardit PEFC FI 1002:2009 ja PEFC FI 1003:2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla ja metsänomistajakohtaisen sertifioinnin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095. Metsälaki. N:o 1093. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095. Metsälaki. N:o 1093. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095 SISÄLLYS N:o Sivu 1093 Metsälaki... 3217 1094 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta... 3226 1095 Laki rikoslain

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004 N:o 982 989 SISÄLLYS N:o Sivu 982 Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

PEFC-kriteerien tarkistamistyö

PEFC-kriteerien tarkistamistyö PEFC-kriteerien tarkistamistyö Metsäsertifioinnin kriteerit PEFC FI 1002:20XX PEFC-standardityöryhmän kokouksessa hyväksytty standardiluonnos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI 17.12.2012 Metsälain muutosehdotuksen vaikutusten arviointi Sisällysluettelo Toimeksianto... 3 1. Metsätalouden kannattavuus ja kansantalous...

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan jäsenlehti 3/2013 10.10.2013. sivu 4. sivu 5. sivu 9. sivut 10-11. Metsäomaisuuden hoitoon ammattiapua

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan jäsenlehti 3/2013 10.10.2013. sivu 4. sivu 5. sivu 9. sivut 10-11. Metsäomaisuuden hoitoon ammattiapua Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan jäsenlehti 3/2013 10.10.2013 AKAA, HÄMEENKYRÖ, IKAALINEN,LEMPÄÄLÄ NOKIA, PIRKKALA, SASTAMALA, TAMPERE, VALKEAKOSKI, VESILAHTI ja YLÖJÄRVI sivu 4 Metsäomaisuuden

Lisätiedot

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas Korjuun suunnittelu ja toteutus opas Korjuun suunnittelu ja toteutus -opas Oppaan on laatinut työryhmä Markku Pesonen (pj.) Paavo Iittiläinen Kari Immonen Simo Jaakkola Arto Kariniemi Antti Korpilahti

Lisätiedot

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Voimassa 1.1.2002 Sisältö 10 Metsävakuutus 11 Vakuutuksen sisältö 12 Vakuutuksen tarkoitus 13 Vakuutuksen kohde 14 Korvattavat vahinkotapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

Lisätiedot

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohjeen on laatinut Suomen metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalveluiden työryhmä: Jani Leivo puheenjohtaja sekä Jarkko Partanen, Veikko Kaikkonen,

Lisätiedot

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Vakuutusehdot voimassa

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

Metsälainsäädännön kehittäminen: uudistusten lähtökohtia ja tulevaisuuden näkymiä. Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsälainsäädännön kehittäminen: uudistusten lähtökohtia ja tulevaisuuden näkymiä. Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Metsälainsäädännön kehittäminen: uudistusten lähtökohtia ja tulevaisuuden näkymiä Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Muuttuvat lait Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

MasterCard Corporate Platinum -kortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Corporate Platinum -kortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Corporate Platinum -kortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN09-v02 1.7.2015 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana on (jäljempänä

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987. Ydinenergialaki

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987. Ydinenergialaki 1 of 22 07/12/2010 13:28 Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987 Ydinenergialaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1luku

Lisätiedot

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT = = = = = = = = EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella toteutettaviin

Lisätiedot

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Häiriötilanteita koskeva lainsäädäntö... 4 2.1 Pelastuslaki... 4 2.2 Valmiuslaki...

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

11.01.2010 OAMK/OTEK/LSTAN 2

11.01.2010 OAMK/OTEK/LSTAN 2 OSA 4.1 KONEVUOKRAUS T545503 Sovelletaan itsenäisen yrittäjän tai yrityksen luovuttaessa työkoneen tai ajoneuvon kuljettajineen korvausta vastaan tilaajan käyttöön. Koneen tai ajoneuvon työskentely tapahtuu

Lisätiedot

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Matkapörssin Lisäturva Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Sisällys Matkapörssin Lisäturva... 2 1. Vakuutetut... 2 2. Vakuutuksen voimassaolo... 2 2.1 Voimassaoloehto... 2 2.2

Lisätiedot

SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VASTUU

SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VASTUU SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VASTUU MUISTIO 20.10.2009 SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Sisällysluettelo Säätiön hallituksen vastuu 1

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot