Maailmanluokan osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maailmanluokan osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Koulutus"

Transkriptio

1 Maailmanluokan osaamista nyt ja tulevaisuudessa Koulutus 1

2 2

3 Metsäteollisuuden ja -klusterin koulutuksesta on huolehdittava Osaamisen ja koulutuksen merkitys yritysten ja yhteiskunnan strategisena menestystekijänä kasvaa jatkuvasti. Koulutusta on kehitettävä työelämän tulevia tarpeita ennakoiden, jotta osaamispääoma vahvistuu. Suomelle tärkeän metsäklusterin koulutusohjelmista, opiskelijamääristä ja opiskelijoista on pidettävä erityistä huolta ja alan vetovoimaa uravaihtoehtona vahvistettava. Ilman osaajia suomalaisesta puusta ei synny asiakkaiden ja kuluttajien tarvitsemia tuotteita ja uusia innovaatioita. Uudistamalla ja kasvattamalla Suomen metsäklusterin osaamispääomaa hyödynnetään suomalaisen puun monipuoliset mahdollisuudet ja luodaan hyvinvointia eri puolille Suomea. Tavoitteena o n t e h d ä Suomesta v a hv a toimintaympäristö metsäteollisuuden tuotannolle ja innovaatioille ja kaksinkertaistaa metsäklusterin tuotanto vuoteen 2030 mennessä Metsäteollisuus kehittää alan koulutusta ja osaamista yhdessä korkeakoulujen, oppilaitosten ja viranomaisten kanssa. Metsäteollisuus lahjoittaa neljä miljoonaa euroa Aalto-yliopiston perustamispääomaan metsäteollisuuden suomalaisen innovaatioympäristön vahvistamiseksi. Uudistuvat ja uutta luovat metsäteollisuusyritykset hakevat yhteistyökumppaneikseen kansainvälisiä huippukorkeakouluja, joihin Aalto-yliopisto kuuluu. Metsäteollisuuden arvoketjujen eli asiakkaiden toiminnan ja tarpeiden osaamista on kasvatettava. Rakentamisen ammattilaisille tarvitaan erinomaiset valmiudet suunnitella monipuolisia rakennuksia puusta. Valtteja työmarkkinoilla ovat uudenlainen osaaminen ja valmius osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Prosessiteollisuuden perustutkinto ja alan insinööri- ja DI-ohjelmat antavat entistä paremmat valmiudet työelämään. Työmarkkinat muuttuvat ja kehittyvät. Verkottuneista toimintatavoista ja esimerkiksi kumppanuudesta palveluyritysten kanssa on tullut uudistumisen ja menestyksen avain. Kasvavan ja uudistuvan metsäteollisuuden toiminnan painopisteet ja työtehtävät muuttuvat ja avaavat osaajille uusia mahdollisuuksia. 3

4 Kansainvälisesti kilpailuky rakentavaa osaamista ja k Osaavat ihmiset ja toimiva koulutusjärjestelmä ovat edellytys Suomen metsäteollisuuden menestykselle nyt ja jatkossa. Vahvistamalla ja uudistamalla suomalaista osaamispääomaa hyödynnetään puun ja metsien monipuoliset mahdollisuudet ja varmistetaan Suomen kansainvälinen kilpailukyky ja hyvinvointi. Tavoite 1: Korkeakouluista vahvoja osaamiskeskuksia metsäteollisuudelle tärkeille aloille Kasvava ja uudistuva metsäteollisuus tarvitsee vahvat tiede- ja ammattikorkeakoulut. Kansainvälisesti kilpailukykyinen metsäteollisuus ja suomalaisten metsäklusteriyritysten teknologiajohtajuus perustuvat koko arvoketjun kattavaan korkeaan osaamiseen. Jotta suomalaisyritykset voivat vastata asiakkaiden ja markkinoiden muuttuviin tarpeisiin, on osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen tason oltava kansainvälisesti korkea. Korkeakoulujen on valittava vahvuusalueensa ja panostettava niihin. Metsäteollisuuden kasvun ja uudistumisen kannalta tärkeille aloille on luotava vahvat osaamiskeskukset. Näitä aloja ovat puun käyttö rakentamisessa, pakkaukset, painettu viestintä, energia, uudet biopohjaiset tuotteet sekä puunhankinta ja metsätalous. Lisäksi korkeakoulujen on hyödynnettävä täysimääräisesti uuden oikeusaseman, taloudellisen autonomian ja johtajuuden mahdollisuudet. Ammattikorkeakoulujen on tiivistettävä yhteistyötä tiedekorkeakoulujen kanssa. Ammattikorkeakoulujen resursseja on keskitettävä mm. metsätalouden osalta. Opetuksen on oltava korkeatasoista ja yritysten tarpeista lähtevää. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on toteuttaa työelämälähtöistä alempaa korkeakoulututkintoa. Tavoite 2: Teollisuus tarvitsee ammattilaisia ja osaajia Metsäteollisuuden opiskelupaikkojen riittävyys on varmistettava. Huippuluokan ammattiosaaminen on perusedellytys sille, että Suomessa voidaan kilpailukykyisesti valmistaa ja kehittää uusia tuotteita ja teknologioita. Koulutustarjontaa on ohjattava kannustavalla rahoituksella vastaamaan nykyistä paremmin työllistymismahdollisuuksia. Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa on parannettava. Suomessa nuorten ikäluokat pienenevät. Emme voi kuitenkaan kouluttaa työelämään tulevia ainoastaan korkeakoulutason tutkintoihin, sillä ammattilaisia tarvitseva vientiteollisuus työllistää myös tulevaisuudessa suoraan ja välillisesti suuren osan suomalaisista. Kotimaisen puun käytön kasvu lisää metsätalouden ja autokuljetusten työvoiman tarvetta, kun sekä ainespuun että energiapuun korjuu lisääntyy. Metsäteollisuuden oppilaitosten resurssit opetuksen kehittämiseen on varmistettava. Riittävillä resursseilla on varmistettava opetuksen laatu ja nykyaikainen oppimisympäristö. Pätevien opettajien saatavuuteen ja opettajien jatkuvaan osaamisen ylläpitoon on panostettava merkittävästi. Työelämän muuttuviin tarpeisiin on vastattava myös aikuiskoulutusta uudistamalla sekä työvoima- ja opetusviranomaisten yhteistyötä vahvistamalla. Elinikäisen oppimisen on tuettava kilpailukykyä ja osaavan työvoiman saatavuutta yrityksiin ilman turhaa byrokratiaa. Ammatilliselle aikuiskoulutukselle, sekä yritysten tarjoamalle koulutukselle että uuteen ammattiin tähtäävälle koulutukselle, on luotava mahdollisimman hyvät edellytykset. 4

5 kyistä ja tulevaisuutta oulutusta Tavoite 3: Koulutusohjelmat ja tutkinnot vastaamaan uudistuvan teollisuuden ja kasvavan biotalouden tarpeita Koulutusohjelmia ja tutkintoja on kehitettävä jatkuvasti ja metsäteollisuuden tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Työelämän muutosta ja muuttuvia osaamistarpeita ennakoimalla parannetaan koulutuksen osuvuutta ja vaikuttavuutta. Koulutuksen työelämälähtöisyys ja työelämäyhteydet on nostettava painopisteeksi kaikilla koulutusasteilla. Metsäklusterin tutkimusstrategia antaa suuntaviivat opetuksen ja koulutusohjelmien kehittämiselle. Osaamistasoa on kasvatettava erityisesti metsäteollisuuden arvoketjujen asiakaspäässä. Tulevaisuuden asiakkaiden toiminnan ja tarpeiden, tuotteiden uusien käyttökohteiden sekä uusien liiketoimintamallien ymmärtämiseen ja kehittämiseen on panostettava. Korkeakouluopetuksen laatua on tältä osin parannettava ja määrää lisättävä. Arvoketjulle tärkeiden professuurien rahoitus ja toimintaedellytykset on turvattava. Ammatillisia tutkintoja on kehitettävä joustavaksi ja monipuolista osaamista tukevaksi. Ammatillisen koulutuksen on annettava taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet entistä monipuolisempiin tehtäviin ja uusien tehtävien oppimiseen. Koulutuksen antaman vankan perustietämyksen päälle on helppo rakentaa uutta osaamista työuran aikana. Tavoite 4: Puu tasavertaiseksi rakennusalan opetuksessa Puurakentamisen opetusta on lisättävä kaikilla koulutustasoilla, sillä puurakentamisen lisääminen edellyttää uusia tekijöitä ja osaajia. Suunnittelijoiden ja rakentajien tulee osata käyttää puuta vähintään yhtä hyvin kuin muitakin rakennusmateriaaleja. Samalla on huolehdittava rakennusalalla jo toimivien ammattilaisten puuosaamisen kehittymisestä. Puurakentamisen huippuosaaminen on turvattava professuureilla. Tällä hetkellä Suomessa opettaa vain yksi puuarkkitehtuurin professori. Lisää professuureja tarvitaan erityisesti puurakenteiden ja paloturvallisuuden opetukseen. Professuureilla on keskeinen merkitys myös puurakentamisen kehittämisessä. Rakennusinsinöörien puurakentamisen koulutuksen määrä ja sisältö on selvitettävä. Puurakenteiden opetusta on tarjottava vähintään samalla tavoin kuin muiden materiaalien opetusta. Opetuksen määrä vaikuttaa mm. suunnittelijapätevyyksiä haettaessa. Ammatillisessa opetuksessa on huolehdittava siitä, että alalle valmistuvat ammattilaiset osaavat teollisen puurakentamisen menetelmät yhtä hyvin kuin perinteiset rakennustavat. Rakennusalan täydennyskoulutukseen tarvitaan lisää puurakentamisen opetusta. Puun käytön laajentaminen perinteisten käyttöalueiden ulkopuolelle mm. kerrostaloihin sekä puurakentamisen uusiin teollisiin menetelmiin ja ratkaisuihin tarvitsee uusia osaajia. 5

6 Tulevaisuuden työelämä Kasvavan ja uudistuvan metsäteollisuuden toiminnan painopisteet ja työtehtävät muuttuvat, mikä avaa mahdollisuuksia osaajille. Alan uudistuminen luo pohjan kasvulle, ja monipuolisille tekijöille löytyy töitä metsäteollisuudessa myös tulevaisuudessa. Kotimaisen puun käytön kasvu lisää voimakkaasti työvoiman tarvetta metsätaloudessa, puunkorjuussa ja autokuljetuksissa. Kuljettajien tarpeen kasvuun vaikuttavat sekä ainespuun että energiapuun korjuun lisääntyminen. Myös metsäteollisuuden ikärakenne osoittaa osaajien tarpeen jatkossa. Metsäteollisuusyritykset ovat suomalaisista yrityksistä kansainvälisimpiä. Myös alan tunnetuimmat kone- ja laitevalmistajat sekä asiantuntijaorganisaatiot ovat suomalaisjohtoisia. Monipuolisia urapolkuja Metsäteollisuudessa on monipuolisia työntekijätehtäviä, vaativia johto- ja projektitehtäviä sekä erilaisia kansainvälisiä ja kotimaisia uramahdollisuuksia sekä nykyisillä että uusilla liiketoiminta-alueilla. Yrityksissä ja alalla tarvitaan sekä laaja-alaisia että syvällisiä osaajia, ja uuden liiketoiminnan kehityksessä osaamistarpeet ovat erilaiset kuin nykyisten liiketoimintojen eteenpäinviemisessä. Metsäteollisuuden uudistuminen ja verkottunut toimintatapa ovat luoneet uusia tehtäviä ja urapolkuja sekä muuttaneet myös teollisuusalojen välisiä rajoja. Metsäteollisuudella on entistä vahvempi yhteys kemian-, energia- ja teknologiateollisuuteen. Metsäteollisuuden h e n k i l ös t ö n i k ä r a k e n n e o s o it t a a o s a a j i e n tar peen jatkossa Metsäteollisuudessa t yöskentelee m o n i e n e r i a l o j e n ammattilaisia 1200 lkm ikä 6 Lähde: EK Lähde: EK

7 Työ ja sen muodot muuttuvat. Nuoret ikäluokat astuvat työelämään ja tuovat mukanaan uudenlaisia toiminta- ja ajattelutapoja. Monikulttuurisuus lisääntyy ja globalisaatio jatkuu. Teknologia avaa uusia mahdollisuuksia ja kestävä kehitys ohjaa monia valintojamme. Metsäteollisuuden tulevaisuuden työelämässä korostuvat: As i a k k a a n ja kuluttajan tarpeet Työtä tehdään, jotta asiakas ja kuluttaja saavat mieleisensä tuotteen tai palvelun. Oman työpanoksen lopullinen kiitos ja palkka tulevat asiakkaalta. Tästä lähtökohdasta yksilö ja yritys menestyvät. Kestävä kehitys Metsäteollisuudessa on mahdollisuus yhteiskunnan kannalta merkitykselliseen työhön, sillä tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia. Uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien kestävässä käytössä ja biotalouden rakentajana Suomen metsäteollisuus on edelläkävijä. Ja t k u v a k e h i t t y m i n e n Työelämässä tarvitaan joustavuutta ja muutosvalmiutta, sillä maailma ympärillä muuttuu jatkuvasti. Asenne muutokseen ja uuden oppimiseen ratkaisee, sillä tarvittavat taidot ja tiedot voi oppia. Vastapainoksi työelämä tarjoaa kehitysmahdollisuuksia ja joustavia työskentelymahdollisuuksia. Tehtävien laajentuessa jokaisen ihmisen työllä on suuri merkitys lopputulokseen - tuotteiden laatuun, asiakkaiden tyytyväisyyteen ja yrityksen tulokseen. Kustannustehokkuus ja innovatiivisuus syntyvät pienistä asioista. Kun kaikki liikkuvat samaan suuntaan, on voima valtava. Jo h t a m i n e n Jokainen johtaa jotakin - vähintään itseään - usein myös muita ihmisiä, osaamista ja verkostoja. Verkottuneessa ja vastuuta jakavassa työympäristössä johtamisen merkitys korostuu. Työ on innostavaa, mielekästä ja tuloksekasta. 7

8 Metsäteollisuuden työtehtävät ja osaamista Kasvavan ja uudistuvan metsäteollisuuden tulevaisuuden rakentamisen keskeisiä osaajia ovat esimerkiksi puunhankinnan ammattilainen, prosessiammattilainen, esimies, rakentamisen osaaja, liiketoiminnan kehittäjä sekä myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. Ilman näitä osaajia suomalaisesta puusta ei synny asiakkaiden ja kuluttajien tarvitsemia tuotteita eikä uusia innovaatioita. Kaikille tulevaisuuden osaajille yhteisiä osaamistarpeita ovat asiakaslähtöisyys, monipuolinen osaaminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen. Puunhankinnan ammattilainen Metsäteollisuuden puuraakaaineen ja bioenergian hankintaan tarvitaan markkinoinnin, puun oston ja logistiikan ammattilaisia, korjuu- ja kuljetusyrittäjiä sekä ammattitaitoisia metsäkoneen ja puutavaraauton kuljettajia. Puunhankinnan ammattilaisen avainosaamista on: itsenäiset puun korjuu- ja kuljetustehtävät logistiikka, työmaasuunnittelu ja laadunvalvonta metsänhoitopalvelujen markkinointi, puun osto ja asiakaspalvelu bioenergian hankinta ja uudet menetelmät 8 Prosessiammattilainen Metsäteollisuuden tehtailla tarvitaan tuotannon eri vaiheissa monipuolisia prosessiammattilaisia, joilla on vankka tekninen osaamispohja ja valmiudet monipuolisiin tehtäviin. Prosessiammattilaisen avainosaamista on: moniosaaminen eli sekä prosessien käyttö- että kunnossapitotehtävät kustannustietoisuus, laatu ja asiakaslähtöisyys tekninen osaaminen ja prosessien tuntemus Esimies Hyviä esimiehiä tarvitaan johtamiseen ja innostamiseen sekä töiden organisointiin sekä tehtailla että puuhuollossa. Verkottuneessa ja vastuuta jakavassa työympäristössä hyvien esimiesten merkitys on suuri. Esimiehen avainosaamista on: ihmisten, osaamisen ja verkostojen johtaminen tilannetaju ja muutosvalmius liiketoimintakokonaisuuksien tunteminen ja yrityksen tavoitteiden purkaminen oman ryhmän tavoitteiksi

9 rpeet tulevaisuudessa Rakentamisen osaaja Rakentamisen osaaja on rakennusinsinööri tai arkkitehti, joka tuntee puun käytön ja sen monipuoliset mahdollisuudet. Rakentamisen osaajan avainosaamista on: puun käyttö rakennusmateriaalina ja rakennusratkaisuna uudet puurakentamisen ratkaisut Liiketoiminnan kehittäjä Nykyisten ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen tarvitaan liiketoiminnan kehittäjiä, jotka löytävät asiakaspinnasta uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Liiketoiminnan kehittäjän avainosaamista on: asiakkaiden tarpeet ja liiketoiminta out-of-the-box -ajattelu ja yrittäjähenkisyys liiketaloudellinen ajattelu ja kaupallistaminen Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen Myyntiin ja markkinointiin tarvitaan asiakasalan ja sen toimijat tuntevia, pitkäjänteisiä kumppanuussuhteita hoitavia ja kilpailuympäristön tuntevia asiantuntijoita. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen avainosaamista on: asiakkaiden tarpeet ja liiketoiminta kansainvälisyys liiketalouden ja biotuotteiden osaaminen 9

10 Metsäteollisuudesta tulevaisuuden tuotte Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä metsäteollisuuden vetämänä kestävän kehityksen ja biotalouden edelläkävijäksi. Biotalouden ydin on uusiutuvien materiaalien, kuten puun kestävä käyttö. Metsäteollisuus on johtava puun ja metsäbiomassan hyödyntäjä, joka tuottaa paperi- ja puutuotteiden ohella bioenergiaa. Tulevaisuuden biotaloudessa puuta käytetään entistä monipuolisemmin papereista, pakkauksista ja taloista biopolttoaineisiin ja moniin erilaisiin biomateriaaleihin ja biotuotteisiin. Suomen hyvinvointi perustuu jatkossakin keskeiseltä osin puuta jalostavaan teollisuuteen ja sen tuotteiden vientiin. Maamme rajojen ulkopuolella suomalainen metsäteollisuus työllistää noin henkilöä. Merkittäviä metsäklusteriin liittyviä työllistäjiä ovat myös pakkausala ja graafinen teollisuus, kunnossapitoyritykset, kone- ja laitevalmistajat, puunkorjuu-urakoitsijat, energiasektori ja kemianteollisuus, alan tutkimuslaitokset sekä rakentaminen. Monen suomalaisen työpaikka Metsäteollisuus työllistää Suomessa noin ja koko metsäklusteri henkilöä. Koko alan välillisten vaikutusten kautta metsäteollisuuden taloudellisen jalanjäljen piirissä on puoli miljoonaa suomalaista. 1 Metsäteollisuus tuo elinvoimaisuutta ja työpaikkoja koko Suomeen Puunhankinta Metsäteollisuus satamat asiakas teknologia investoinnit kemikaalit ostopalvelut energia kuljetukset tutkimus ja kehitys - konsultointi - koneenrakennus

11 ita ja hyvinvointia Osaamisen jatkuvaa kehittämistä Osaamisen kehittäminen on yrityksissä avainasemassa, ja henkilöstön koulutuksella on tässä suuri rooli. Merkittävä osa koulutuksesta tapahtuu työssä oppimalla. Koulutuksessa korostuvat nyt moniosaaminen ja johtamisen kehittäminen. Prosessinhoitajat vahvistavat osaamistaan opettelemalla mm. kunnossapidon vaatimia tehtäviä. Nopeasti muuttuvassa teollisuudessa riittävän laaja moniosaaminen antaa parhaat valmiudet kehittää ammattitaitoa mm. tehtäväkierron avulla. Mielenkiintoisten työtehtävien ja monipuolisten kehitysmahdollisuuksien lisäksi metsäteollisuus tarjoaa monipuolisille osaajille kilpailukykyisen palkan, hyvän työympäristön sekä erinomaiset mahdollisuudet jatkokoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Vastuullinen metsäteollisuus Metsäteollisuusyritykset kantavat yhteiskuntavastuunsa hyvin. Monissa ympäristöasioissa alan yritykset ovat edelläkävijöitä. Päästöjä ilmaan ja vesistöihin on vähennetty investoimalla puhtaaseen teknologiaan. Metsäteollisuuden tuotannon yhteydessä syntyy 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Metsäteollisuuden ja talouden maailmanlaajuinen murros on kuitenkin haastanut myös suomalaiset metsäteollisuusyritykset. Ne ovat parantaneet kilpailukykyään mittavalla rakennemuutoksella ja ovat vahvempia toimijoita kuin ennen taantumaa. Uudistumalla metsäteollisuus luo tulevan toiminnan edellytyksiä. Nyt alan ammatteihin kouluttautuvat tulevat töihin uudenlaiseen metsäteollisuuteen. 11

12 Suomesta biotalouden suunnannäyttäjä Suomella on mahdollisuus nousta vähähiilisen biotalouden suunnannäyttäjäksi ja vahvistaa uusiutuvien, kierrätettävien ja biohajoavien tuotteiden valmistusta edettäessä tulevaisuuden biotalouden suuntaan. Puu on Suomelle entistä tärkeämpi. Siitä pitävät huolen puu- ja kuitutuotteiden ilmasto- ja ympäristöhyödyt sekä uusiutumattomien luonnonvarojen niukkuus. Metsäteollisuus luo puulle arvon. Suomi on metsäteollisuusmaa myös tulevaisuudessa. Meillä on runsaasti kestävästi hyödynnettävissä olevaa raaka-ainetta, moderni tuotantokoneisto ja vahvaa osaamista, metsäklusterin vahvuudet, toimiva innovaatioympäristö, erinomaisesti hoidetut ympäristöasiat sekä monia muita vahvuuksia. Lisätietoa koulutuksesta ja osaamisesta: Jari Forss, varatoimitusjohtaja, puh Päivi Luoma, viestintäpäällikkö, puh BIOTALOUDEN SUUNNANÄYTTÄJÄ Metsäteollisuus ry, Snellmaninkatu 13, Helsinki, Pl 336, Helsinki, Puhelin (09) Telekopio (09) , 12 Kesäkuu 2010

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti?

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? 9.11.2016 Hyvää huomenta! Vesa Junttila, Kouvola Innovation Oy DI, kehittämispäällikkö, Biolaaksotiimi Kymenlaaksoon elinvoimaa bio- ja kiertotaloudella

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö 16.3.2016 Peer Haataja Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö Osaamistarveselvitys 2015 - tavoitteet Työelämän osaamistarveselvitys sai alkunsa tunnistetusta tarpeesta selvittää, kuinka

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa. Tauno Kivinen

Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa. Tauno Kivinen Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa Tauno Kivinen 1 Esityksen sisältö Metsätalousalan strategiset vaikutukset ammatillisessa

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 Johtaja Teppo Rantanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset uudelle strategialle

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla Osaamisen kehittäminen työpaikoilla 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 0 - -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90 - II/00

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa

Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa INSKE ry 27.1.2016 1 Sisältö: Metsä Group lyhyesti Biotalouden osaamistarpeet Metsäteollisuuden henkilöstön koulutustaustoja ja oppilaitoksia Ammatillisen

Lisätiedot

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita 2015-2018 27.2.2015 1 Varmuus laadukkaista työpaikoista Työntekijöiden osalta ei ole perusteita tuotannon siirtämiseksi muihin maihin. Suomalaisten työntekijöiden

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Metsä- ja puuala. Hämeen alueellinen verkostopäivä Tapani Pöykkö

Metsä- ja puuala. Hämeen alueellinen verkostopäivä Tapani Pöykkö Metsä- ja puuala Hämeen alueellinen verkostopäivä 20.1.2016 Tapani Pöykkö Hämeen metsävarat Metsätalousmaata on Kanta- ja Päijät-Hämeessä kaikkiaan noin 620 000 hehtaaria, joista valtaosa on yksityisten

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011 Metsäalan merkitys Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry Metsäteollisuus on oleellinen osa Suomen kansantaloutta Metsäteollisuuden osuus Suomen Teollisuustuotannosta 13 % Tehdasteollisuuden

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Aikuiskoulutus uudistuu Veli-Matti Lamppu 1 Työn eetos muuttuu 2 Ihan mikä tahansa on mahdollista 3 L. Gratton: Shift merkittävät globaalit muutosaallot Teknologiakehitys

Lisätiedot

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Menestyvät yliopistot Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Laadukkaat yliopistot tärkeä kilpailukykytekijä Elinkeinoelämälle ja koko Suomelle laadukas ja

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Kainuun metsäbiotalous

Kainuun metsäbiotalous n metsäbiotalous elää edelleen puusta Metsäbiotalous muodostaa 41 % maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Työllisyydessä osuus on noin 1,5-kertainen maakuntien keskiarvoon verrattuna. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Kanta-Hämeen metsäbiotalous

Kanta-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en biotaloutta vetää elintarvikesektori Metsäbiotalous muodostaa 3-5 % koko maakunnan tuotoksesta, arvonlisäyksestä, investoinneista ja työllisyydestä. Suhteelliset osuudet ovat lähellä

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Anne Liimatainen anne.liimatainen@oph.fi Esitys pohjautuu OKM:n materiaaleihin, www.minedu.fi Ammatillinen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖRENKAAN TAPAAMISIA 18.3.2004 Hämeenlinnassa 17.5.2004 Helsingissä (HAAGA) 13.9.2004 Tampereella (PIRAMK) 13.10.2004 Riihimäellä (HAMK)

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto 26.1.2017 Mitä tavoitellaan? Ketterämpää, oikea-aikaisempaa ja joustavampaa vastaamista työ-

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta 30.11.2011 Metsät ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle Metsiä

Lisätiedot

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI Timo Metsä-Tokila Tekninen konsultointi TOL 2008 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

Lisätiedot

MIKSI PUU JA METSÄT OVAT TÄRKEITÄ?

MIKSI PUU JA METSÄT OVAT TÄRKEITÄ? MIKSI PUU JA METSÄT OVAT TÄRKEITÄ? Puu sitoo hiiltä ja hillitsee ilmastonmuutosta. Puu korvaa uusiutumattomia raaka-aineita. Metsäteollisuus on Suomen suurin vientiala, tuo n. 20 % vientituloista. Suomesta

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kari Knuutila Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -kutsuseminaari Johdanto Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Lisätiedot

Mahdollisuuksien meri

Mahdollisuuksien meri Mahdollisuuksien meri 23 suositusta meriklusterin koulutuksen kehittämiseksi Tomi Oravasaari, projektipäällikkö Älykäs satama seminaari 8.3.2016 Mahdollisuuksien meri selvityksen tausta Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä Henkilöstömäärän muutos 2001 2011 ja 2001 2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä 55 000 50 397 2001 2011 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 43 698 21 017 20 053 16 826 18 500 12 494 10 856 10 2049

Lisätiedot

Työelämä muuttuu pitääkö opetuksen muuttua?

Työelämä muuttuu pitääkö opetuksen muuttua? Työelämä muuttuu pitääkö opetuksen muuttua? Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK VIII Valtakunnalliset Lukiopäivät 2-3.11.2011 Esityksen sisältö Miten elinkeinoelämä menestyy ja muuttuu

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Menestystä metsäteollisuudesta: Viestimme hallituksen puolivälitarkasteluun

Menestystä metsäteollisuudesta: Viestimme hallituksen puolivälitarkasteluun Menestystä metsäteollisuudesta: Viestimme hallituksen puolivälitarkasteluun Uusiutuva metsäteollisuus = menestyvä Suomi Hyvinvoiva metsä on biotalouden perusta. Metsäteollisuus luo hyvinvointia suomalaisille

Lisätiedot

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa?

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Tero Kiviniemi DI, Executive MBA Toimialajohtaja Suomen rakentamispalvelut 9.9.2010 1 Energia ja ympäristö Globaali megatrendi Kansainväliset ja EU-tasoiset

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko NaviGate Tiedekahvila 18.05.2016 Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) 1.3.2016-30.09.2018 Hankkeessa

Lisätiedot

Kaikki irti puusta. Kari Tiilikkala, tutkimusprofessori. Luonnonvarakeskus. Material week 2016 Kannus Luonnonvarakeskus.

Kaikki irti puusta. Kari Tiilikkala, tutkimusprofessori. Luonnonvarakeskus. Material week 2016 Kannus Luonnonvarakeskus. Kaikki irti puusta Kari Tiilikkala, tutkimusprofessori Luonnonvarakeskus Material week 2016 Kannus 31.10.2016 1 Teppo Tutkija 31.10.2016 Sisältö Puussa alueen historiallinen vahvuus Puusta kaikki irti

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot