Maailmanluokan osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maailmanluokan osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Koulutus"

Transkriptio

1 Maailmanluokan osaamista nyt ja tulevaisuudessa Koulutus 1

2 2

3 Metsäteollisuuden ja -klusterin koulutuksesta on huolehdittava Osaamisen ja koulutuksen merkitys yritysten ja yhteiskunnan strategisena menestystekijänä kasvaa jatkuvasti. Koulutusta on kehitettävä työelämän tulevia tarpeita ennakoiden, jotta osaamispääoma vahvistuu. Suomelle tärkeän metsäklusterin koulutusohjelmista, opiskelijamääristä ja opiskelijoista on pidettävä erityistä huolta ja alan vetovoimaa uravaihtoehtona vahvistettava. Ilman osaajia suomalaisesta puusta ei synny asiakkaiden ja kuluttajien tarvitsemia tuotteita ja uusia innovaatioita. Uudistamalla ja kasvattamalla Suomen metsäklusterin osaamispääomaa hyödynnetään suomalaisen puun monipuoliset mahdollisuudet ja luodaan hyvinvointia eri puolille Suomea. Tavoitteena o n t e h d ä Suomesta v a hv a toimintaympäristö metsäteollisuuden tuotannolle ja innovaatioille ja kaksinkertaistaa metsäklusterin tuotanto vuoteen 2030 mennessä Metsäteollisuus kehittää alan koulutusta ja osaamista yhdessä korkeakoulujen, oppilaitosten ja viranomaisten kanssa. Metsäteollisuus lahjoittaa neljä miljoonaa euroa Aalto-yliopiston perustamispääomaan metsäteollisuuden suomalaisen innovaatioympäristön vahvistamiseksi. Uudistuvat ja uutta luovat metsäteollisuusyritykset hakevat yhteistyökumppaneikseen kansainvälisiä huippukorkeakouluja, joihin Aalto-yliopisto kuuluu. Metsäteollisuuden arvoketjujen eli asiakkaiden toiminnan ja tarpeiden osaamista on kasvatettava. Rakentamisen ammattilaisille tarvitaan erinomaiset valmiudet suunnitella monipuolisia rakennuksia puusta. Valtteja työmarkkinoilla ovat uudenlainen osaaminen ja valmius osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Prosessiteollisuuden perustutkinto ja alan insinööri- ja DI-ohjelmat antavat entistä paremmat valmiudet työelämään. Työmarkkinat muuttuvat ja kehittyvät. Verkottuneista toimintatavoista ja esimerkiksi kumppanuudesta palveluyritysten kanssa on tullut uudistumisen ja menestyksen avain. Kasvavan ja uudistuvan metsäteollisuuden toiminnan painopisteet ja työtehtävät muuttuvat ja avaavat osaajille uusia mahdollisuuksia. 3

4 Kansainvälisesti kilpailuky rakentavaa osaamista ja k Osaavat ihmiset ja toimiva koulutusjärjestelmä ovat edellytys Suomen metsäteollisuuden menestykselle nyt ja jatkossa. Vahvistamalla ja uudistamalla suomalaista osaamispääomaa hyödynnetään puun ja metsien monipuoliset mahdollisuudet ja varmistetaan Suomen kansainvälinen kilpailukyky ja hyvinvointi. Tavoite 1: Korkeakouluista vahvoja osaamiskeskuksia metsäteollisuudelle tärkeille aloille Kasvava ja uudistuva metsäteollisuus tarvitsee vahvat tiede- ja ammattikorkeakoulut. Kansainvälisesti kilpailukykyinen metsäteollisuus ja suomalaisten metsäklusteriyritysten teknologiajohtajuus perustuvat koko arvoketjun kattavaan korkeaan osaamiseen. Jotta suomalaisyritykset voivat vastata asiakkaiden ja markkinoiden muuttuviin tarpeisiin, on osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen tason oltava kansainvälisesti korkea. Korkeakoulujen on valittava vahvuusalueensa ja panostettava niihin. Metsäteollisuuden kasvun ja uudistumisen kannalta tärkeille aloille on luotava vahvat osaamiskeskukset. Näitä aloja ovat puun käyttö rakentamisessa, pakkaukset, painettu viestintä, energia, uudet biopohjaiset tuotteet sekä puunhankinta ja metsätalous. Lisäksi korkeakoulujen on hyödynnettävä täysimääräisesti uuden oikeusaseman, taloudellisen autonomian ja johtajuuden mahdollisuudet. Ammattikorkeakoulujen on tiivistettävä yhteistyötä tiedekorkeakoulujen kanssa. Ammattikorkeakoulujen resursseja on keskitettävä mm. metsätalouden osalta. Opetuksen on oltava korkeatasoista ja yritysten tarpeista lähtevää. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on toteuttaa työelämälähtöistä alempaa korkeakoulututkintoa. Tavoite 2: Teollisuus tarvitsee ammattilaisia ja osaajia Metsäteollisuuden opiskelupaikkojen riittävyys on varmistettava. Huippuluokan ammattiosaaminen on perusedellytys sille, että Suomessa voidaan kilpailukykyisesti valmistaa ja kehittää uusia tuotteita ja teknologioita. Koulutustarjontaa on ohjattava kannustavalla rahoituksella vastaamaan nykyistä paremmin työllistymismahdollisuuksia. Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa on parannettava. Suomessa nuorten ikäluokat pienenevät. Emme voi kuitenkaan kouluttaa työelämään tulevia ainoastaan korkeakoulutason tutkintoihin, sillä ammattilaisia tarvitseva vientiteollisuus työllistää myös tulevaisuudessa suoraan ja välillisesti suuren osan suomalaisista. Kotimaisen puun käytön kasvu lisää metsätalouden ja autokuljetusten työvoiman tarvetta, kun sekä ainespuun että energiapuun korjuu lisääntyy. Metsäteollisuuden oppilaitosten resurssit opetuksen kehittämiseen on varmistettava. Riittävillä resursseilla on varmistettava opetuksen laatu ja nykyaikainen oppimisympäristö. Pätevien opettajien saatavuuteen ja opettajien jatkuvaan osaamisen ylläpitoon on panostettava merkittävästi. Työelämän muuttuviin tarpeisiin on vastattava myös aikuiskoulutusta uudistamalla sekä työvoima- ja opetusviranomaisten yhteistyötä vahvistamalla. Elinikäisen oppimisen on tuettava kilpailukykyä ja osaavan työvoiman saatavuutta yrityksiin ilman turhaa byrokratiaa. Ammatilliselle aikuiskoulutukselle, sekä yritysten tarjoamalle koulutukselle että uuteen ammattiin tähtäävälle koulutukselle, on luotava mahdollisimman hyvät edellytykset. 4

5 kyistä ja tulevaisuutta oulutusta Tavoite 3: Koulutusohjelmat ja tutkinnot vastaamaan uudistuvan teollisuuden ja kasvavan biotalouden tarpeita Koulutusohjelmia ja tutkintoja on kehitettävä jatkuvasti ja metsäteollisuuden tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Työelämän muutosta ja muuttuvia osaamistarpeita ennakoimalla parannetaan koulutuksen osuvuutta ja vaikuttavuutta. Koulutuksen työelämälähtöisyys ja työelämäyhteydet on nostettava painopisteeksi kaikilla koulutusasteilla. Metsäklusterin tutkimusstrategia antaa suuntaviivat opetuksen ja koulutusohjelmien kehittämiselle. Osaamistasoa on kasvatettava erityisesti metsäteollisuuden arvoketjujen asiakaspäässä. Tulevaisuuden asiakkaiden toiminnan ja tarpeiden, tuotteiden uusien käyttökohteiden sekä uusien liiketoimintamallien ymmärtämiseen ja kehittämiseen on panostettava. Korkeakouluopetuksen laatua on tältä osin parannettava ja määrää lisättävä. Arvoketjulle tärkeiden professuurien rahoitus ja toimintaedellytykset on turvattava. Ammatillisia tutkintoja on kehitettävä joustavaksi ja monipuolista osaamista tukevaksi. Ammatillisen koulutuksen on annettava taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet entistä monipuolisempiin tehtäviin ja uusien tehtävien oppimiseen. Koulutuksen antaman vankan perustietämyksen päälle on helppo rakentaa uutta osaamista työuran aikana. Tavoite 4: Puu tasavertaiseksi rakennusalan opetuksessa Puurakentamisen opetusta on lisättävä kaikilla koulutustasoilla, sillä puurakentamisen lisääminen edellyttää uusia tekijöitä ja osaajia. Suunnittelijoiden ja rakentajien tulee osata käyttää puuta vähintään yhtä hyvin kuin muitakin rakennusmateriaaleja. Samalla on huolehdittava rakennusalalla jo toimivien ammattilaisten puuosaamisen kehittymisestä. Puurakentamisen huippuosaaminen on turvattava professuureilla. Tällä hetkellä Suomessa opettaa vain yksi puuarkkitehtuurin professori. Lisää professuureja tarvitaan erityisesti puurakenteiden ja paloturvallisuuden opetukseen. Professuureilla on keskeinen merkitys myös puurakentamisen kehittämisessä. Rakennusinsinöörien puurakentamisen koulutuksen määrä ja sisältö on selvitettävä. Puurakenteiden opetusta on tarjottava vähintään samalla tavoin kuin muiden materiaalien opetusta. Opetuksen määrä vaikuttaa mm. suunnittelijapätevyyksiä haettaessa. Ammatillisessa opetuksessa on huolehdittava siitä, että alalle valmistuvat ammattilaiset osaavat teollisen puurakentamisen menetelmät yhtä hyvin kuin perinteiset rakennustavat. Rakennusalan täydennyskoulutukseen tarvitaan lisää puurakentamisen opetusta. Puun käytön laajentaminen perinteisten käyttöalueiden ulkopuolelle mm. kerrostaloihin sekä puurakentamisen uusiin teollisiin menetelmiin ja ratkaisuihin tarvitsee uusia osaajia. 5

6 Tulevaisuuden työelämä Kasvavan ja uudistuvan metsäteollisuuden toiminnan painopisteet ja työtehtävät muuttuvat, mikä avaa mahdollisuuksia osaajille. Alan uudistuminen luo pohjan kasvulle, ja monipuolisille tekijöille löytyy töitä metsäteollisuudessa myös tulevaisuudessa. Kotimaisen puun käytön kasvu lisää voimakkaasti työvoiman tarvetta metsätaloudessa, puunkorjuussa ja autokuljetuksissa. Kuljettajien tarpeen kasvuun vaikuttavat sekä ainespuun että energiapuun korjuun lisääntyminen. Myös metsäteollisuuden ikärakenne osoittaa osaajien tarpeen jatkossa. Metsäteollisuusyritykset ovat suomalaisista yrityksistä kansainvälisimpiä. Myös alan tunnetuimmat kone- ja laitevalmistajat sekä asiantuntijaorganisaatiot ovat suomalaisjohtoisia. Monipuolisia urapolkuja Metsäteollisuudessa on monipuolisia työntekijätehtäviä, vaativia johto- ja projektitehtäviä sekä erilaisia kansainvälisiä ja kotimaisia uramahdollisuuksia sekä nykyisillä että uusilla liiketoiminta-alueilla. Yrityksissä ja alalla tarvitaan sekä laaja-alaisia että syvällisiä osaajia, ja uuden liiketoiminnan kehityksessä osaamistarpeet ovat erilaiset kuin nykyisten liiketoimintojen eteenpäinviemisessä. Metsäteollisuuden uudistuminen ja verkottunut toimintatapa ovat luoneet uusia tehtäviä ja urapolkuja sekä muuttaneet myös teollisuusalojen välisiä rajoja. Metsäteollisuudella on entistä vahvempi yhteys kemian-, energia- ja teknologiateollisuuteen. Metsäteollisuuden h e n k i l ös t ö n i k ä r a k e n n e o s o it t a a o s a a j i e n tar peen jatkossa Metsäteollisuudessa t yöskentelee m o n i e n e r i a l o j e n ammattilaisia 1200 lkm ikä 6 Lähde: EK Lähde: EK

7 Työ ja sen muodot muuttuvat. Nuoret ikäluokat astuvat työelämään ja tuovat mukanaan uudenlaisia toiminta- ja ajattelutapoja. Monikulttuurisuus lisääntyy ja globalisaatio jatkuu. Teknologia avaa uusia mahdollisuuksia ja kestävä kehitys ohjaa monia valintojamme. Metsäteollisuuden tulevaisuuden työelämässä korostuvat: As i a k k a a n ja kuluttajan tarpeet Työtä tehdään, jotta asiakas ja kuluttaja saavat mieleisensä tuotteen tai palvelun. Oman työpanoksen lopullinen kiitos ja palkka tulevat asiakkaalta. Tästä lähtökohdasta yksilö ja yritys menestyvät. Kestävä kehitys Metsäteollisuudessa on mahdollisuus yhteiskunnan kannalta merkitykselliseen työhön, sillä tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia. Uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien kestävässä käytössä ja biotalouden rakentajana Suomen metsäteollisuus on edelläkävijä. Ja t k u v a k e h i t t y m i n e n Työelämässä tarvitaan joustavuutta ja muutosvalmiutta, sillä maailma ympärillä muuttuu jatkuvasti. Asenne muutokseen ja uuden oppimiseen ratkaisee, sillä tarvittavat taidot ja tiedot voi oppia. Vastapainoksi työelämä tarjoaa kehitysmahdollisuuksia ja joustavia työskentelymahdollisuuksia. Tehtävien laajentuessa jokaisen ihmisen työllä on suuri merkitys lopputulokseen - tuotteiden laatuun, asiakkaiden tyytyväisyyteen ja yrityksen tulokseen. Kustannustehokkuus ja innovatiivisuus syntyvät pienistä asioista. Kun kaikki liikkuvat samaan suuntaan, on voima valtava. Jo h t a m i n e n Jokainen johtaa jotakin - vähintään itseään - usein myös muita ihmisiä, osaamista ja verkostoja. Verkottuneessa ja vastuuta jakavassa työympäristössä johtamisen merkitys korostuu. Työ on innostavaa, mielekästä ja tuloksekasta. 7

8 Metsäteollisuuden työtehtävät ja osaamista Kasvavan ja uudistuvan metsäteollisuuden tulevaisuuden rakentamisen keskeisiä osaajia ovat esimerkiksi puunhankinnan ammattilainen, prosessiammattilainen, esimies, rakentamisen osaaja, liiketoiminnan kehittäjä sekä myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. Ilman näitä osaajia suomalaisesta puusta ei synny asiakkaiden ja kuluttajien tarvitsemia tuotteita eikä uusia innovaatioita. Kaikille tulevaisuuden osaajille yhteisiä osaamistarpeita ovat asiakaslähtöisyys, monipuolinen osaaminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen. Puunhankinnan ammattilainen Metsäteollisuuden puuraakaaineen ja bioenergian hankintaan tarvitaan markkinoinnin, puun oston ja logistiikan ammattilaisia, korjuu- ja kuljetusyrittäjiä sekä ammattitaitoisia metsäkoneen ja puutavaraauton kuljettajia. Puunhankinnan ammattilaisen avainosaamista on: itsenäiset puun korjuu- ja kuljetustehtävät logistiikka, työmaasuunnittelu ja laadunvalvonta metsänhoitopalvelujen markkinointi, puun osto ja asiakaspalvelu bioenergian hankinta ja uudet menetelmät 8 Prosessiammattilainen Metsäteollisuuden tehtailla tarvitaan tuotannon eri vaiheissa monipuolisia prosessiammattilaisia, joilla on vankka tekninen osaamispohja ja valmiudet monipuolisiin tehtäviin. Prosessiammattilaisen avainosaamista on: moniosaaminen eli sekä prosessien käyttö- että kunnossapitotehtävät kustannustietoisuus, laatu ja asiakaslähtöisyys tekninen osaaminen ja prosessien tuntemus Esimies Hyviä esimiehiä tarvitaan johtamiseen ja innostamiseen sekä töiden organisointiin sekä tehtailla että puuhuollossa. Verkottuneessa ja vastuuta jakavassa työympäristössä hyvien esimiesten merkitys on suuri. Esimiehen avainosaamista on: ihmisten, osaamisen ja verkostojen johtaminen tilannetaju ja muutosvalmius liiketoimintakokonaisuuksien tunteminen ja yrityksen tavoitteiden purkaminen oman ryhmän tavoitteiksi

9 rpeet tulevaisuudessa Rakentamisen osaaja Rakentamisen osaaja on rakennusinsinööri tai arkkitehti, joka tuntee puun käytön ja sen monipuoliset mahdollisuudet. Rakentamisen osaajan avainosaamista on: puun käyttö rakennusmateriaalina ja rakennusratkaisuna uudet puurakentamisen ratkaisut Liiketoiminnan kehittäjä Nykyisten ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen tarvitaan liiketoiminnan kehittäjiä, jotka löytävät asiakaspinnasta uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Liiketoiminnan kehittäjän avainosaamista on: asiakkaiden tarpeet ja liiketoiminta out-of-the-box -ajattelu ja yrittäjähenkisyys liiketaloudellinen ajattelu ja kaupallistaminen Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen Myyntiin ja markkinointiin tarvitaan asiakasalan ja sen toimijat tuntevia, pitkäjänteisiä kumppanuussuhteita hoitavia ja kilpailuympäristön tuntevia asiantuntijoita. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen avainosaamista on: asiakkaiden tarpeet ja liiketoiminta kansainvälisyys liiketalouden ja biotuotteiden osaaminen 9

10 Metsäteollisuudesta tulevaisuuden tuotte Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä metsäteollisuuden vetämänä kestävän kehityksen ja biotalouden edelläkävijäksi. Biotalouden ydin on uusiutuvien materiaalien, kuten puun kestävä käyttö. Metsäteollisuus on johtava puun ja metsäbiomassan hyödyntäjä, joka tuottaa paperi- ja puutuotteiden ohella bioenergiaa. Tulevaisuuden biotaloudessa puuta käytetään entistä monipuolisemmin papereista, pakkauksista ja taloista biopolttoaineisiin ja moniin erilaisiin biomateriaaleihin ja biotuotteisiin. Suomen hyvinvointi perustuu jatkossakin keskeiseltä osin puuta jalostavaan teollisuuteen ja sen tuotteiden vientiin. Maamme rajojen ulkopuolella suomalainen metsäteollisuus työllistää noin henkilöä. Merkittäviä metsäklusteriin liittyviä työllistäjiä ovat myös pakkausala ja graafinen teollisuus, kunnossapitoyritykset, kone- ja laitevalmistajat, puunkorjuu-urakoitsijat, energiasektori ja kemianteollisuus, alan tutkimuslaitokset sekä rakentaminen. Monen suomalaisen työpaikka Metsäteollisuus työllistää Suomessa noin ja koko metsäklusteri henkilöä. Koko alan välillisten vaikutusten kautta metsäteollisuuden taloudellisen jalanjäljen piirissä on puoli miljoonaa suomalaista. 1 Metsäteollisuus tuo elinvoimaisuutta ja työpaikkoja koko Suomeen Puunhankinta Metsäteollisuus satamat asiakas teknologia investoinnit kemikaalit ostopalvelut energia kuljetukset tutkimus ja kehitys - konsultointi - koneenrakennus

11 ita ja hyvinvointia Osaamisen jatkuvaa kehittämistä Osaamisen kehittäminen on yrityksissä avainasemassa, ja henkilöstön koulutuksella on tässä suuri rooli. Merkittävä osa koulutuksesta tapahtuu työssä oppimalla. Koulutuksessa korostuvat nyt moniosaaminen ja johtamisen kehittäminen. Prosessinhoitajat vahvistavat osaamistaan opettelemalla mm. kunnossapidon vaatimia tehtäviä. Nopeasti muuttuvassa teollisuudessa riittävän laaja moniosaaminen antaa parhaat valmiudet kehittää ammattitaitoa mm. tehtäväkierron avulla. Mielenkiintoisten työtehtävien ja monipuolisten kehitysmahdollisuuksien lisäksi metsäteollisuus tarjoaa monipuolisille osaajille kilpailukykyisen palkan, hyvän työympäristön sekä erinomaiset mahdollisuudet jatkokoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Vastuullinen metsäteollisuus Metsäteollisuusyritykset kantavat yhteiskuntavastuunsa hyvin. Monissa ympäristöasioissa alan yritykset ovat edelläkävijöitä. Päästöjä ilmaan ja vesistöihin on vähennetty investoimalla puhtaaseen teknologiaan. Metsäteollisuuden tuotannon yhteydessä syntyy 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Metsäteollisuuden ja talouden maailmanlaajuinen murros on kuitenkin haastanut myös suomalaiset metsäteollisuusyritykset. Ne ovat parantaneet kilpailukykyään mittavalla rakennemuutoksella ja ovat vahvempia toimijoita kuin ennen taantumaa. Uudistumalla metsäteollisuus luo tulevan toiminnan edellytyksiä. Nyt alan ammatteihin kouluttautuvat tulevat töihin uudenlaiseen metsäteollisuuteen. 11

12 Suomesta biotalouden suunnannäyttäjä Suomella on mahdollisuus nousta vähähiilisen biotalouden suunnannäyttäjäksi ja vahvistaa uusiutuvien, kierrätettävien ja biohajoavien tuotteiden valmistusta edettäessä tulevaisuuden biotalouden suuntaan. Puu on Suomelle entistä tärkeämpi. Siitä pitävät huolen puu- ja kuitutuotteiden ilmasto- ja ympäristöhyödyt sekä uusiutumattomien luonnonvarojen niukkuus. Metsäteollisuus luo puulle arvon. Suomi on metsäteollisuusmaa myös tulevaisuudessa. Meillä on runsaasti kestävästi hyödynnettävissä olevaa raaka-ainetta, moderni tuotantokoneisto ja vahvaa osaamista, metsäklusterin vahvuudet, toimiva innovaatioympäristö, erinomaisesti hoidetut ympäristöasiat sekä monia muita vahvuuksia. Lisätietoa koulutuksesta ja osaamisesta: Jari Forss, varatoimitusjohtaja, puh Päivi Luoma, viestintäpäällikkö, puh BIOTALOUDEN SUUNNANÄYTTÄJÄ Metsäteollisuus ry, Snellmaninkatu 13, Helsinki, Pl 336, Helsinki, Puhelin (09) Telekopio (09) , 12 Kesäkuu 2010

Löydä urapolkusi metsästä

Löydä urapolkusi metsästä Löydä urapolkusi metsästä Löydä urapolkusi metsästä Metsäteollisuudessa on monipuolisia töitä monien eri alojen osaajille. Perinteisten paperimiesten ja metsu reiden lisäksi metsäteollisuudessa tarvitaan

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 3.10.2010 1 Virkatyönä ohjelmaan tehdään vielä kielenhuolto ja tarvittavat sanastot.

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi SISÄINEN LUONNOS 23.5.2013 Päivi Luoma, Tuomas Raivio, Laura Hakala ja Maija Aho Gaia Consulting Oy Kari Kangas ja Arto Koistinen Tapio Sisältö 1. Tiivistelmä...4

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi Älyä viestintään Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi RONT-END OHJELMOIJA XXX SOSIAALISEN MEDIAN TUOTTAJA RNET- MOIJA INFOGRAAFIKOT DIGI-AD KONSEPTISUUNNITTELIJA RKKOANALYTIIKKA-

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma hyväksytty UIL hallituksen kokouksessa 16.3.2012 Uudessa Insinööriliitossa on tehty teollisuuspoliittista edunvalvontaa 2000-luvun alusta lähtien.

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI. TYÖTÄ OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA. Sosialidemokraatit tavoittelevat yhteiskuntaa, jota luonnehtii oikeudenmukaisuus, ihmisten

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 Loppuraportti 2008 Toimittanut Mervi Karikorpi Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 Loppuraportti 2008 Toimittanut Mervi Karikorpi Teknologiateollisuus ry Kone- ja

Lisätiedot

Tulevaisuus on osaamisessa. Teknologiastrategia näkemys valinnoista

Tulevaisuus on osaamisessa. Teknologiastrategia näkemys valinnoista Tulevaisuus on osaamisessa Teknologiastrategia näkemys valinnoista Tiivistelmä: Menestyminen vaatii valintojen tekemistä 3 Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan haasteet lähtökohtana 5 Globaalit trendit ohjaavat

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi Ihminen - Talous - Ympäristö Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi IHMINEN TALOUS YMPÄRISTÖ 1 Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi 2008 Sisältövalintojen asema Tekesin strategiassa Tekes edistää teollisuuden

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot