Eurooppa-koulut Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto. Pääsihteeristö. Viite: 2003-D-7610-fi-7 Alkup.: EN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppa-koulut Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto. Pääsihteeristö. Viite: 2003-D-7610-fi-7 Alkup.: EN"

Transkriptio

1 Eurooppa-koulut Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto Pääsihteeristö Viite: 2003-D-7610-fi-7 Alkup.: EN Eurooppa-koulujen rehtorien ja apulaisrehtorien virkaannimittämistä ja arviointia koskevat toimeenpanosäännöt Sääntöjä sovelletaan henkilöstöön, joka on tullut virkaan ennen syyskuuta D-7610-fi-7 1/13

2 I REHTORIEN JA APULAISREHTORIEN OMINAISUUDET Jäljempänä esitetyt vaatimukset tiedoista ja taidoista on täytettävä. Eri ominaisuuksien painotus voi vaihdella sen mukaan mitä erityistarpeita eri kouluilla on. 1. Hakijalla on oltava laajaa pedagogista kokemusta sen asteen opetustehtävistä, joita Eurooppa-koulu tarjoaa. 2. Hakijalla tulee olla hallinnollisia taitoja koulutuksen, hallinnon ja taloushallinnon aloilla, jotta hän voisi esimerkiksi: - johtaa kyseistä koulua kokonaisvaltaisesti - luoda hyvät suhteet muihin - ratkaista ristiriitoja - luoda ajatuksista synteesi. Tämän vaatimuksen tarkoituksena ei ole sulkea pois sellaisia ehdokkaita, joilla ei ole aiempaa kokemusta rehtorin tehtävistä. 3. Hakijan tulee hallita hyvin ainakin yhtä kolmesta yhteisestä opetuskielestä (englanti-ranska-saksa) sekä riittävän hyvin ainakin yhtä toista yhteistä opetuskieltä. Hänen täytyy myös osoittaa halukkuutta omaksua vieraita kieliä - erityisesti sen maan kieltä, jossa koulu sijaitsee. 4. Hakijan tulee osoittaa tuntevansa ja ymmärtävänsä Eurooppa-koulujen toimintatapaa ja järjestelmää. 5. Hakijan on oltava sen ikäinen, että hän ehtii hoitaa koko toimikautensa koulussa, jossa virka on avoinna D-7610-fi-7 2/13

3 II EHDOKASASETTELU Hakijan hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat, asianmukaisten asiakirjojen kopioista todennettavat seikat: * ikä * opinnot ja suoritetut tutkinnot * ammatillinen kokemus * kielitaito * pätevyys, kelpoisuus ja erityistaidot * nimet ja suosittelijat * kyseisen jäsenvaltion ilmoitus siitä, ettei hakija ole tehnyt mitään tehtävän hoitamiselle relevantteja rikoksia Viranhakijan tulee jättää hakemuksensa omalle kansalliselle valtuuskunnalleen, joka käsittelee sen jäljempänä mainitun kohdan V 2) määräysten mukaisesti. III JOHTOVIRKOJEN JAKAANTUMINEN JÄSENVALTIOIDEN KESKEN 1. On syytä huolehtia siitä, että johtotehtävät (rehtorien ja apulaisrehtorien tehtävät) jakaantuvat suhteellisen tasaisesti jäsenvaltioiden välille. Voidakseen verrata jäsenvaltioiden tilannetta näiden hallussa olleiden johtovirkojen osalta johtokunta soveltaa kuhunkin virkaan painokerrointa seuraavasti: yksi rehtorin virka vastaa kahta pistettä, yksi yläasteen ja lukion apulaisrehtorin virka vastaa yhtä pistettä, yksi ala-asteen apulaisrehtorin virka yhtä pistettä. 2. Kun jossain Eurooppa-koulussa on rehtorin tai apulaisrehtorin virka auki, johtokunta laatii (otettuaan huomioon alla olevan kohdan V 1 ehdot) lukuvuoden kuluessa ennen viran avoimeksi asettamista luettelon jäsenvaltioista, joiden hakijat voivat hakea virkaa. 3. Toistaiseksi ja tilapäisesti päätetään, että kun samaan aikaan täytetään useampi kuin yksi virka, jäsenvaltio ei saa esittää enempää ehdokkaita kuin voimassa olevien sääntöjen mukaan voidaan nimittää. a) Jäsenvaltiolla ei voi olla kuin kaksi johtovirkaa syyskuusta 2006 lähtien, lukuun ottamatta jo virassa olevien sopimuksia. Kuitenkin, mikäli jäsenvaltiolla ei vielä ole johtovirkaa, se voi ehdottaa yhtä tai useampaa virassa olevaa apulaisrehtoria avoimeen rehtorin virkaan edellyttäen, että ehdokas/ehdokkaat täyttä(vät) kappaleessa Ominaisuudet määrätyt ehdot. Kaksi saman jäsenvaltion lähettämää hakijaa eivät saa samanaikaisesti olla saman koulun johtotehtävissä 1. Sääntö, jonka mukaan jäsenvaltiolla voi olla enintään kolme tällaista virkaa, on voimassa syyskuuhun 2006 asti. b) Kun rehtori tai apulaisrehtori lähtee koulusta, ainoastaan saman jäsenvaltion lähettämää henkilö tulee sulkea pois seuraajaa valittaessa. Jos tiettyä jäsen- 1 Jos hakijoita asettavien maiden määrää on tarpeen vähentää, on otettava huomioon ajanjakso, jona jäsenvaltiolla ei ole ollut tällaista virkaa D-7610-fi-7 3/13

4 valtiota edustava rehtori tai apulaisrehtori ei hoida ensimmäistä, viiden vuoden virkakauttaan kokonaan loppuun, johtokunta ei automaattisesti kiellä tätä maata esittämästä ehdokkaita virkaan. c) Jäsenvaltiolla ei voi samanaikaisesti olla hallussaan kahta rehtorin virkaa. d) Yleensä rehtori ei ole koulun sijaintimaan kansalainen. Sääntöön voidaan tehdä poikkeus perustettaessa uusi koulu. IV TOIMIKAUDEN PITUUS 1. Rehtorien ja apulaisrehtorien toimikausi on pääsääntöisesti yhdeksän vuotta, joka tavallisesti palvellaan samassa koulussa. 2. Toimikausi jakaantuu kahteen kauteen: viiden vuoden kauteen, joka arvioidaan ennen sen päättymistä (katso kohtaa VI alla). korkeintaan neljän vuoden pituiseen lisäkauteen, jos johtokunta hyväksyy toimikauden jatkamisen edellä mainitun arvioinnin perusteella. 3. Siirtotapauksessa toimikausi toisessa koulussa kestää viisi vuotta. 4. Toimikautta voidaan jatkaa vuodella koulun edun nimissä. V REHTORIEN JA APULAISREHTORIEN VALINTA 1) Nykyisten rehtorin ja apulaisrehtorin viranhaltijoiden siirtyminen koulujen edun nimissä Kun rehtorin tai apulaisrehtorin virka tulee avoimeksi Eurooppa-koulussa, Eurooppakoulujen pääsihteeri ilmoittaa siitä tapauksen mukaan joko rehtoreille tai apulaisrehtoreille, jotka ovat palvelleet vähintään viisi vuotta ja enintään kuusi vuotta viran tullessa hakuun. Rehtorit voivat hakea toista toimikautta toisen koulun rehtorina ja apulaisrehtorit toista toimikautta saman asteen apulaisrehtorina toisessa koulussa. Toimivaltainen tarkastuslautakunta ottaa kantaa siihen, onko siirtohakemus perusteltu koulujen näkökulmasta, ja johtokunta päättää siirrosta. Toimivaltaisen tarkastuslautakunnan lausunnossa otetaan huomioon asiakirjan "Rehtorien ja apulaisrehtorien suoritusten arviointi" osassa II mainitut arvioinnin näkökannat D-7610-fi-7 4/13

5 2) Rehtorien ja apulaisrehtorien nimittäminen Mikäli yhtään siirtohakemusta ei ole jätetty tai jos jätettyjä siirtohakemuksia ei ole pidetty koulujen edun mukaisina, siirrytään kohdan III kappaleissa 2 ja 3 kuvattuun menettelyyn. Asianomaiset valtuuskunnat esittävät avoimeen virkaan ehdokkaat aakkosjärjestyksessä ja lähettävät hakemukset Eurooppa-koulujen pääsihteerille. Ehdokkaita tulee asettaa vähintään neljä ja enintään kahdeksan. Mikäli jokin valtuuskunta päättää esittää kohdassa III 3 a) mainitulla tavalla yhden tai useamman apulaisrehtorin, sen on rajattava valintansa tähän (näihin). Mikäli vain yksi kansallisuus asettaa ehdokkaita, se esittää neljää tai viittä hakijaa. Jos taas kaksi kansallisuutta asettaa ehdokkaita, kumpikin voi asettaa kaksi tai kolme ehdokasta. Mikäli kansallisuuksia on kolme tai neljä, kukin voi asettaa kaksi ehdokasta. Jäsenvaltioiden tulisi valita ehdokkaat julkisen hakukierroksen jälkeen siten, että valinnassa sovelletaan samoja kriteerejä kuin jäsenvaltioissa noudatetaan asetettaessa hakijoita ehdolle vastuulliseen julkiseen virkaan, Eurooppa-koulujen perussäännön määrittävän yleissopimuksen 21. artiklan mukaisesti. Virkaa hakevien tulee olla päteviä toimimaan omassa maassaan yliopisto-opintoihin johtavaa opetusta tarjoavan oppilaitoksen rehtorina tai apulaisrehtorina. Eurooppa-kouluissa opettavien tai opettaneiden opettajien hakemuksia tarkastellaan samoin perustein kuin muidenkin ehdokkaiden. Eurooppa-koulujen pääsihteerin tulee huolehtia, että avoimista viroista ilmoitetaan Eurooppa-kouluissa. 3) Eurooppa-koulujen pääsihteeri toimii kulloinkin valittavan valintalautakunnan puheenjohtajana. Valintalautakunnan kokoonpano vaihtelee kulloinkin auki olevan viran mukaan. Eurooppa-koulujen apulaispääsihteeri voi olla mukana lautakunnassa, mutta ilman äänivaltaa. a) Tarkastajien edustus rehtorin virkaa täytettäessä Eurooppa-koulujen pääsihteerin lisäksi valintalautakuntaan kuuluu neljä tarkastajaa, joista kaksi edustaa yläasteen ja lukion tarkastuslautakuntaa ja kaksi esikoulun ja ala-asteen tarkastuslautakuntaa. apulaisrehtorin virkaa täytettäessä Eurooppa-koulujen pääsihteerin lisäksi valintalautakuntaan kuuluu: kaksi esikoulun ja ala-asteen tarkastajaa esikoulun ja ala-asteen apulaisrehtoria valittaessa. kaksi yläasteen ja lukion tarkastajaa yläasteen ja lukion apulaisrehtoria valittaessa. Yksi tarkastaja jokaisesta ehdokkaita asettaneesta maasta voi olla haastattelun aikana läsnä tarkkailijana yhdessä eri maiden ehdokkaiden kanssa, mutta ilman äänioikeutta. Tarkkailijat eivät voi olla läsnä päätöksentekohetkellä D-7610-fi-7 5/13

6 b) Rehtorien edustus Rehtorin virkaa täytettäessä valintalautakuntaan nimitetään kaksi rehtoria. Sen koulun rehtori, jossa virka on auki, ei voi olla valintalautakunnan jäsen. Apulaisrehtorin virkaa täytettäessä valintalautakuntaan nimitetään vain yksi rehtori. Tämä rehtori on sen koulun rehtori, jossa kyseinen virka on auki. 4) Valintalautakunnan selonteossa on esitettävä tiivistelmä lautakunnan yleisestä mielipiteestä kunkin ehdokkaan osalta, viitaten asiakirjan "Rehtorien ja apulaisrehtorien ominaisuudet" osassa I mainittuihin pätevyysvaatimuksiin. Olisi toivottavaa, että lautakunta asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen yksimielisesti tai tarvittaessa kahden kolmasosan määräenemmistöllä. 5) Johtokunta tekee lopullisen päätöksen rehtorin tai apulaisrehtorin nimittämisestä valinta- ja tarkastuslautakuntien esityksestä. VI REHTORIEN JA APULAISREHTORIEN ARVIOINTI 1. Arvioinnin tarkoituksena on saada objektiivinen kuva tehdyn työn laadusta. Sen tavoitteena on neuvojen ja avun antaminen ehdokkaille, saavutusten tunnustaminen ja parannusten aikaansaaminen, mikäli siihen on tarvetta. Sen tulisi myös auttaa johtokuntaa päättämään rehtorien ja apulaisrehtorien toimikausien jatkamisesta tai heidän siirtämisestään koulusta toiseen. 2. Rehtorien ja apulaisrehtorien muodollinen arviointi suoritetaan hyvissä ajoin, jotta johtokunta voi päättää toimikauden mahdollisesta jatkamisesta viidennen vuoden jälkeen. Niiden osalta, jotka ovat astuneet virkaansa ennen syyskuuta 1999, arviointi tehdään joka viides vuosi, joista ensimmäinen ensimmäisen viisivuotiskauden tultua täyteen. 3. Rehtorien arvioinnin tekee Eurooppa-koulujen pääsihteeri yhdessä tarkastajan kanssa, joka on samaa kansallisuutta kuin ko. rehtori, sekä toista kansallisuutta ja toista astetta edustavan tarkastajan kanssa. Yläasteen ja lukion apulaisrehtorin osalta arvioinnin suorittaa yläasteen ja lukion tarkastaja, joka on samaa kansallisuutta kuin apulaisrehtori, yhdessä koulun rehtorin ja toisen yläasteen ja lukion tarkastajan kanssa. Esikoulun ja ala-asteen apulaisrehtorin osalta arvioinnin tekee esikoulun ja alaasteen tarkastaja, joka on samaa kansallisuutta kuin apulaisrehtori, yhdessä rehtorin ja toisen esikoulun ja ala-asteen tarkastajan kanssa. 4. Eurooppa-koulujen pääsihteerin vastuulla on huolehtia siitä, että muodolliset arvioinnit suoritetaan hyvissä ajoin. Allekirjoittamalla arviointiraportin pääsihteeri on vastuussa arvioinnista sekä arvioituun henkilöön että kolmansiin osapuoliin nähden. 5. Rehtorien ja apulaisrehtorien suoriutumista tehtävistään arvioidaan suhteessa Eurooppa-koulujen yleissääntöjen pääluvussa 1 määriteltyihin tehtäviin. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota: 2003-D-7610-fi-7 6/13

7 johtamistaitoihin Eurooppa-hengen lisäämispyrkimyksiin suunnitteluun, suunnitelmien toteutukseen ja arviointiin hallinto- ja organisaatiotaitoihin viestintä- ja ihmissuhdetaitoihin. Liitteenä olevassa lomakkeessa suositellaan yksityiskohtaisempia perusteita, joita tulisi käyttää kaikissa rehtorien ja apulaisrehtorien arvioinneissa. 6. Ennen arvioinnin aloittamista arviointiryhmä tapaa kyseisen rehtorin/apulaisrehtorin sopiakseen tämän kanssa arvioinnin kohteista ja käytettävistä arviointitavoista. 7. Arvioinnin päättyessä laaditaan lyhyt luottamuksellinen arviointiraportti, jossa arvioidaan yllä mainittujen viiden tehtävän hoitoa. Raportti lähetetään arvioidulle henkilölle, arviointiryhmän jäsenille, kansallisille viranomaisille ja Eurooppa-koulujen pääsihteerille. 8. Arvioinnin kohteena olleella henkilöllä on 10 päivää aikaa laatia raporttia koskeva kirjallinen vastine. Jos osapuolilla on edelleen näkemyseroja, voidaan soveltaa työsopimussuhteista henkilöstöä koskevan säännöstön artiklojen muutoksenhakuteitä. 9. Mikäli kyseessä on samassa koulussa toimikauden pidennyksen takia suoritettu arviointi, arviointiraportti lähetetään asianomaiselle tiedoksi tarkastuslautakunnalle 10. Mikäli kyseessä on siirtoanomuksen takia suoritettu arviointi, arviointiraportti lähetetään asiassa toimivaltaiselle tarkastuslautakunnalle, joka antaa asiasta suosituksen johtokunnalle. VII JOHTOPÄÄTÖKSET Nykyisten viranhaltijoiden saamia oikeuksia ja ennen tämän toimeenpanosäännöstön hyväksymistä käynnistettyjä valintamenettelyjä kunnioitetaan. Tässä asiakirjassa esitetyt muutokset eivät vaikuta ennen tämän säännöstön hyväksymistä aloitettuihin valintamenettelyihin D-7610-fi-7 7/13

8 LIITE EUROOPPA-KOULUJEN REHTORIEN JA APULAISREHTORIEN VIRKAAN- NIMITTÄMISTÄ KOSKEVIIN TOIMEENPANOSÄÄNTÖIHIN Rehtorien ja apulaisrehtorien arvioinnissa kiinnitetään huomiota pääasiassa seuraaviin seikkoihin: Missä määrin arvioitava henkilö onnistuu: voimistamaan oppilaiden kulttuurista identiteettiä, kehittämään eurooppalaista tietoisuutta, takaamaan korkeatasoisen opetuksen esikoulusta lukion viimeiselle luokalle asti, ylläpitämään opinto-ohjelmien hyvää vaatimustasoa painottamalla nykykieliä sekä maailmanlaajuista ja eurooppalaista ympäristöä, erityisesti humanistisissa aineissa, suosimaan oppilaiden henkilökohtaista, sosiaalista ja älyllistä kehitystä ja valmistamaan heitä seuraavaa opintoastetta varten, kehittämään suvaitsevaista, yhteistyökykyistä, viestinnällistä ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella. Seuraavat tekijät otetaan huomioon: johtamistaitojen ja eurooppalaisen hengen kehittämisen osalta Missä määrin rehtori/apulaisrehtori edistää Eurooppa-koulujen tavoitteita ja päämääriä? suunnittelun, suunnitelmien toteuttamisen ja arvioinnin osalta Kuinka tehokkaasti rehtori/apulaisrehtori toimii seuraavien asioiden suunnittelun, suunnitelmien toteuttamisen ja tulosten arvioinnin osalta: opinto-ohjelma oppilaiden suoritustasot opetuksen laatu kouluyhteisön luominen resurssien hallinta 2003-D-7610-fi-7 8/13

9 hallinnon ja organisoinnin osalta Kuinka tehokasta hallinto ja organisointi on oppilaiden, henkilöstön, resurssien ja tilojen kannalta? viestinnän ja ihmissuhteiden osalta Ovatko hänen viestinnälliset ja ihmissuhteiden hoitoon liittyvät kykynsä kouluyhteisön sisällä hyvät, mukaan lukien suhteet ulkopuoliseen maailmaan ja vanhempiin? Arviointiryhmä voi perustaa arvionsa: asiakirjoihin, kuten lukuvuoden alun tiedotteeseen (rapport de rentrée), koulun suunnitelmiin, yleisiin ohjeisiin, kokouspöytäkirjoihin, vanhemmille osoitettuihin tiedotteisiin, koulun rekistereihin, tarkastajien selontekoihin ja varainhoidon valvojien kertomuksiin, keskusteluihin rehtorin/apualisrehtorin kanssa, kokousten tarkkailuun, rehtorin/vararehtorin kanssa tehtyihin vierailuihin luokissa ja opettajien kanssa keskusteluihin, koulutuspäivien järjestämisen tarkkailuun, analyysiin koulun tavasta käyttää ELEE- ja PERSEE-ohjelmia, aloitteisiin, joita hän tekee opinto-ohjelmien ja tärkeiden meneillään olevien töiden osalta D-7610-fi-7 9/13

10 Rehtorien ja apulaisrehtorien arvioinnissa käytettävä lomake I 1. Yhteystiedot Nimi (ja mahdollinen tyttönimi): Etunimi (nimet) Syntymäaika Toimi Eurooppa-koulu: 2. Ne syyt ja tekijät, joihin arviointi perustuu Edellisen arvioinnin päivämäärä: Eurooppa-koulun rehtori/apulaisrehtori alkaen: Eurooppa-koulun rehtori/apulaisrehtori alkaen: Arvioinnin syy: n Eurooppa-koulun rehtorin/apulaisrehtorin toimikauden uusiminen Arvioinnin perusteet: Kaikkia seuraavia tekijöitä ei ole välttämätöntä arvioida. Tarkastajien tekemät huomiot henkilöstä pitkähköltä ajalta, aiemmat neuvottelut, rehtorin/apulaisrehtorin kanssa käydyt keskustelut, virallisten keskustelujen ja kokousten tarkkailu. Koulua koskevien asiakirjojen huolellinen analyysi, mukaan lukien lukukauden alun tiedote (rapport de rentrée), koulun suunnitelma, tarkastusraportit, kokouspöytäkirjat, jne. Oppitunnille tehdyn vierailun arviointi ja raportointi aiheesta koskevan kokouksen puheenjohtajuus. Keskustelu (ja itsearviointi) aiheesta... Keskustelu johdon edustajien, oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muiden henkilöstön jäsenten edustajien kanssa. Muut näytöt. Arvioitavan henkilön itse toimittamat itsearviointia koskevat liitteet. 3. Lisätiedot 2003-D-7610-fi-7 10/13

11 Koulun ulkopuoliset viralliset luottamustoimet: esim. Eurooppa-koulujen lautakunnat ja työryhmät. Jatkokoulutukseen liittyvät toimet: esim. jatkokoulutuksen järjestäminen tai siihen osallistuminen. II Arvioinnin eri näkökannat 1. Johtajuus edistää Eurooppa-koulujen tavoitteita ja päämääriä osoittaa päämäärähakuisuutta koulun eduksi tekee uudistuksia ja aloitteita delegoi asianmukaisesti osoittaa vastuuntuntoisuutta, ahkeruutta, luotettavuutta, mielikuvitusta ja kykyä ratkaista ongelmia antaa hyviä ohjeita henkilöstölleen sietää hyvin painetta 2. Eurooppa-hengen kehittämisaloitteet Tämä voi käsittää eri osastojen oppilaiden ja opettajien välisiä yhteistyömenetelmiä; koulujen välisten tapahtumien tukemista ja niitä koskevia uusia aloitteita. 3. Suunnittelu, suunnitelmien toteutus ja arviointi suhteessa - opinto-ohjelmiin - suoritusperusteisiin - opetuksen laatuun - kouluyhteisön luomiseen - resursseihin (inhimillisiin ja aineellisiin) hänellä on opetuksellista asiantuntemusta hän kykenee arvioimaan henkilöstöään ja koulun tarpeet hän tukee koulun ulkopuolisia toimia ja järjestää niitä hän suunnittelee ja koordinoi kehitysohjelmia tehokkaasti hän kannattaa jatkokoulutusta ja erikoistumiskursseja hän edistää laadun varmistuskulttuuria D-7610-fi-7 11/13

12 4. Hallinto ja organisaatiokyky suhteessa oppilaisiin inhimillisiin ja aineellisiin voimavaroihin (esim. henkilöstö, varat, tilat). Hän tuntee johtosäännön hyvin. 5. Viestintä ja ihmissuhteet oppilaiden ja henkilöstön kanssa vanhempien kanssa koulun ulkopuolisen maailman kanssa koulujen ja keskustoimiston henkilöstön kanssa toimii rakentavassa yhteistyössä ja kannustaa tehokkaaseen ryhmätyöskentelyyn johtaa kokouksia tehokkaasti osaa esitellä asian ja puolustaa sitä taitavasti. III Mainittavat henkilökohtaiset ja ammatilliset ominaisuudet IV Arviointimenettelyyn osallistuneet 2003-D-7610-fi-7 12/13

13 V Yleisarviointi: Kielteinen erimielisyys suhteessa edeltävään arviointiin on perusteltava. Vastaa erinomaisesti toimen vaatimuksiin Ei enää vastaa toimen vaatimuksiin (arvioijan allekirjoitus ja virallinen arvo) (aika, paikka) Olen tutustunut yllä tehtyyn arviointiin ja saanut siitä kopion. Olen tietoinen siitä, että Rehtorien ja apulaisrehtorien virkaannimittämistä koskevien toimeenpanosääntöjen kohdan VI 8 nojalla (asiakirja 2003-D-7610-fi-7) voin lisätä tähän raporttiin kommenttini kirjallisesti.. (aika, paikka). (arvioidun henkilön allekirjoitus) 2003-D-7610-fi-7 13/13

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien uusi työjärjestys Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien työjärjestys SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMIÄ I LUKU KONGRESSI JA SEN KAMARIT Kongressi

Lisätiedot

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

AASIAN INFRASTRUKTUURI-INVESTOINTIPANKKI. Perustamissopimus. LOPULLINEN TEKSTI HYVÄKSYTTÄVÄKSI pääneuvottelijoiden 5. kokouksessa 22.5.

AASIAN INFRASTRUKTUURI-INVESTOINTIPANKKI. Perustamissopimus. LOPULLINEN TEKSTI HYVÄKSYTTÄVÄKSI pääneuvottelijoiden 5. kokouksessa 22.5. AASIAN INFRASTRUKTUURI-INVESTOINTIPANKKI Perustamissopimus LOPULLINEN TEKSTI HYVÄKSYTTÄVÄKSI pääneuvottelijoiden 5. kokouksessa 22.5.2015 1 Tämän sopimuksen allekirjoittajavaltiot, jotka OTTAVAT HUOMIOON,

Lisätiedot

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot:

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot: LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset a. Muistiinpanot: Yksi tai useampi pöytäkirjanpitäjä laativat pöytäkirjat jokaisessa hallituksen kokouksissa tai se tehdään jollain

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SUOMENKIELISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ SUOMENKIELISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Helsingin Rudolf Steiner koulun kannatusyhdistys Understödsföreningen för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors ry:n hallituksen kokouksessa 10 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta 2005L0036 FI 01.01.2007 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä

Lisätiedot

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen (The European Peer Review Manual for initial VET)

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen (The European Peer Review Manual for initial VET) Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen (The European Peer Review Manual for initial VET) Opetushallitus ISBN 978-952-13-3422-1 (nid.) ISBN 978-952-13-3423-8 (pdf) Edita Prima

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta L 255/22 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/56/2013. ASIAKIRJA nro 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ "KOULUTUS, NUORISO, KULTTUURI JA TUTKIMUS"

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/56/2013. ASIAKIRJA nro 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ KOULUTUS, NUORISO, KULTTUURI JA TUTKIMUS "Laaja-alaiset toimintalinjat ja verkostot" -osasto Yksikkö 1 Ennakoiva suunnittelu, tutkimukset ja akateemiset verkostot TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/56/2013 ASIAKIRJA nro 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 21 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017

Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017 KÄÄNNÖS Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017 Eurooppalainen YLEISSOPIMUS kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi Euroopan neuvoston

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Euroopan komissio Yhteisöun tutkimus Hakijoiden opas KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Lokakuu 2000 TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN CEC-DG RTD-F1: ND\sl\HPConf\InfoPackv6

Lisätiedot

LUKU VIII VUOSIKOKOUS

LUKU VIII VUOSIKOKOUS LUKU VIII VUOSIKOKOUS SISÄLLYSLUETTELO A. Vuosikokouspaikan valintamenetelmä B. Vuosikokousmajoitukset ja ilmoittautuminen C. Vuosikokoustapahtumat ja aktiviteetit D. Kansainväliset perhejärjestelyt E.

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.05.2005 KOM(2005) 198 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-suurlähettiläskomiteassa vahvistettavasta maatalouden ja maaseudun teknisen yhteistyön keskuksen

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas Opetusministeriön julkaisuja 2005:19 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

HE 245/2006 vp. urasuunnittelua ja valintaa varten ehdotetaan perustettavaksi ministeriöitä avustamaan uusi tukiyksikkö valtiovarainministeriöön.

HE 245/2006 vp. urasuunnittelua ja valintaa varten ehdotetaan perustettavaksi ministeriöitä avustamaan uusi tukiyksikkö valtiovarainministeriöön. HE 245/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion johtavista virkamiehistä sekä valtion virkamieslain 4 :n 2 momentin 2 ja 5 kohdan kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain 5 :n 4 momentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdyskuntajärjestys (hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 27.8.2012, muutettu seurakunnanvaltuuston kokouksissa 29.5.2013 ja 25.8.2013. Astunut voimaan Patentti

Lisätiedot

Kuntalaki. 1 Lain tarkoitus

Kuntalaki. 1 Lain tarkoitus 247(285) LAKILUONNOS Kuntalaki I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Basic Texts. Suomennos

Basic Texts. Suomennos Basic Texts Suomennos Basic Texts Suomennos Sisällysluettelo OSA I YLEISSOPIMUS, RAHOITUSPÖYTÄKIRJA JA ERIOIKEUKSIA JA -VAPAUKSIA KOSKEVA PÖYTÄ- KIRJA 1 YLEISSOPIMUS ETELÄISEN PALLONPUOLISKON TÄHTITIETEELLISTÄ

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Kari Laine Kirsi Äijälä. Valitse. Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin

Kari Laine Kirsi Äijälä. Valitse. Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin Kari Laine Kirsi Äijälä Valitse oikein Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin Oppaan pdf-versiota on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan. Päivitykset merkitään alla olevaan taulukkoon.

Lisätiedot