Eurooppa-koulut Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto. Pääsihteeristö. Viite: 2003-D-7610-fi-7 Alkup.: EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppa-koulut Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto. Pääsihteeristö. Viite: 2003-D-7610-fi-7 Alkup.: EN"

Transkriptio

1 Eurooppa-koulut Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto Pääsihteeristö Viite: 2003-D-7610-fi-7 Alkup.: EN Eurooppa-koulujen rehtorien ja apulaisrehtorien virkaannimittämistä ja arviointia koskevat toimeenpanosäännöt Sääntöjä sovelletaan henkilöstöön, joka on tullut virkaan ennen syyskuuta D-7610-fi-7 1/13

2 I REHTORIEN JA APULAISREHTORIEN OMINAISUUDET Jäljempänä esitetyt vaatimukset tiedoista ja taidoista on täytettävä. Eri ominaisuuksien painotus voi vaihdella sen mukaan mitä erityistarpeita eri kouluilla on. 1. Hakijalla on oltava laajaa pedagogista kokemusta sen asteen opetustehtävistä, joita Eurooppa-koulu tarjoaa. 2. Hakijalla tulee olla hallinnollisia taitoja koulutuksen, hallinnon ja taloushallinnon aloilla, jotta hän voisi esimerkiksi: - johtaa kyseistä koulua kokonaisvaltaisesti - luoda hyvät suhteet muihin - ratkaista ristiriitoja - luoda ajatuksista synteesi. Tämän vaatimuksen tarkoituksena ei ole sulkea pois sellaisia ehdokkaita, joilla ei ole aiempaa kokemusta rehtorin tehtävistä. 3. Hakijan tulee hallita hyvin ainakin yhtä kolmesta yhteisestä opetuskielestä (englanti-ranska-saksa) sekä riittävän hyvin ainakin yhtä toista yhteistä opetuskieltä. Hänen täytyy myös osoittaa halukkuutta omaksua vieraita kieliä - erityisesti sen maan kieltä, jossa koulu sijaitsee. 4. Hakijan tulee osoittaa tuntevansa ja ymmärtävänsä Eurooppa-koulujen toimintatapaa ja järjestelmää. 5. Hakijan on oltava sen ikäinen, että hän ehtii hoitaa koko toimikautensa koulussa, jossa virka on avoinna D-7610-fi-7 2/13

3 II EHDOKASASETTELU Hakijan hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat, asianmukaisten asiakirjojen kopioista todennettavat seikat: * ikä * opinnot ja suoritetut tutkinnot * ammatillinen kokemus * kielitaito * pätevyys, kelpoisuus ja erityistaidot * nimet ja suosittelijat * kyseisen jäsenvaltion ilmoitus siitä, ettei hakija ole tehnyt mitään tehtävän hoitamiselle relevantteja rikoksia Viranhakijan tulee jättää hakemuksensa omalle kansalliselle valtuuskunnalleen, joka käsittelee sen jäljempänä mainitun kohdan V 2) määräysten mukaisesti. III JOHTOVIRKOJEN JAKAANTUMINEN JÄSENVALTIOIDEN KESKEN 1. On syytä huolehtia siitä, että johtotehtävät (rehtorien ja apulaisrehtorien tehtävät) jakaantuvat suhteellisen tasaisesti jäsenvaltioiden välille. Voidakseen verrata jäsenvaltioiden tilannetta näiden hallussa olleiden johtovirkojen osalta johtokunta soveltaa kuhunkin virkaan painokerrointa seuraavasti: yksi rehtorin virka vastaa kahta pistettä, yksi yläasteen ja lukion apulaisrehtorin virka vastaa yhtä pistettä, yksi ala-asteen apulaisrehtorin virka yhtä pistettä. 2. Kun jossain Eurooppa-koulussa on rehtorin tai apulaisrehtorin virka auki, johtokunta laatii (otettuaan huomioon alla olevan kohdan V 1 ehdot) lukuvuoden kuluessa ennen viran avoimeksi asettamista luettelon jäsenvaltioista, joiden hakijat voivat hakea virkaa. 3. Toistaiseksi ja tilapäisesti päätetään, että kun samaan aikaan täytetään useampi kuin yksi virka, jäsenvaltio ei saa esittää enempää ehdokkaita kuin voimassa olevien sääntöjen mukaan voidaan nimittää. a) Jäsenvaltiolla ei voi olla kuin kaksi johtovirkaa syyskuusta 2006 lähtien, lukuun ottamatta jo virassa olevien sopimuksia. Kuitenkin, mikäli jäsenvaltiolla ei vielä ole johtovirkaa, se voi ehdottaa yhtä tai useampaa virassa olevaa apulaisrehtoria avoimeen rehtorin virkaan edellyttäen, että ehdokas/ehdokkaat täyttä(vät) kappaleessa Ominaisuudet määrätyt ehdot. Kaksi saman jäsenvaltion lähettämää hakijaa eivät saa samanaikaisesti olla saman koulun johtotehtävissä 1. Sääntö, jonka mukaan jäsenvaltiolla voi olla enintään kolme tällaista virkaa, on voimassa syyskuuhun 2006 asti. b) Kun rehtori tai apulaisrehtori lähtee koulusta, ainoastaan saman jäsenvaltion lähettämää henkilö tulee sulkea pois seuraajaa valittaessa. Jos tiettyä jäsen- 1 Jos hakijoita asettavien maiden määrää on tarpeen vähentää, on otettava huomioon ajanjakso, jona jäsenvaltiolla ei ole ollut tällaista virkaa D-7610-fi-7 3/13

4 valtiota edustava rehtori tai apulaisrehtori ei hoida ensimmäistä, viiden vuoden virkakauttaan kokonaan loppuun, johtokunta ei automaattisesti kiellä tätä maata esittämästä ehdokkaita virkaan. c) Jäsenvaltiolla ei voi samanaikaisesti olla hallussaan kahta rehtorin virkaa. d) Yleensä rehtori ei ole koulun sijaintimaan kansalainen. Sääntöön voidaan tehdä poikkeus perustettaessa uusi koulu. IV TOIMIKAUDEN PITUUS 1. Rehtorien ja apulaisrehtorien toimikausi on pääsääntöisesti yhdeksän vuotta, joka tavallisesti palvellaan samassa koulussa. 2. Toimikausi jakaantuu kahteen kauteen: viiden vuoden kauteen, joka arvioidaan ennen sen päättymistä (katso kohtaa VI alla). korkeintaan neljän vuoden pituiseen lisäkauteen, jos johtokunta hyväksyy toimikauden jatkamisen edellä mainitun arvioinnin perusteella. 3. Siirtotapauksessa toimikausi toisessa koulussa kestää viisi vuotta. 4. Toimikautta voidaan jatkaa vuodella koulun edun nimissä. V REHTORIEN JA APULAISREHTORIEN VALINTA 1) Nykyisten rehtorin ja apulaisrehtorin viranhaltijoiden siirtyminen koulujen edun nimissä Kun rehtorin tai apulaisrehtorin virka tulee avoimeksi Eurooppa-koulussa, Eurooppakoulujen pääsihteeri ilmoittaa siitä tapauksen mukaan joko rehtoreille tai apulaisrehtoreille, jotka ovat palvelleet vähintään viisi vuotta ja enintään kuusi vuotta viran tullessa hakuun. Rehtorit voivat hakea toista toimikautta toisen koulun rehtorina ja apulaisrehtorit toista toimikautta saman asteen apulaisrehtorina toisessa koulussa. Toimivaltainen tarkastuslautakunta ottaa kantaa siihen, onko siirtohakemus perusteltu koulujen näkökulmasta, ja johtokunta päättää siirrosta. Toimivaltaisen tarkastuslautakunnan lausunnossa otetaan huomioon asiakirjan "Rehtorien ja apulaisrehtorien suoritusten arviointi" osassa II mainitut arvioinnin näkökannat D-7610-fi-7 4/13

5 2) Rehtorien ja apulaisrehtorien nimittäminen Mikäli yhtään siirtohakemusta ei ole jätetty tai jos jätettyjä siirtohakemuksia ei ole pidetty koulujen edun mukaisina, siirrytään kohdan III kappaleissa 2 ja 3 kuvattuun menettelyyn. Asianomaiset valtuuskunnat esittävät avoimeen virkaan ehdokkaat aakkosjärjestyksessä ja lähettävät hakemukset Eurooppa-koulujen pääsihteerille. Ehdokkaita tulee asettaa vähintään neljä ja enintään kahdeksan. Mikäli jokin valtuuskunta päättää esittää kohdassa III 3 a) mainitulla tavalla yhden tai useamman apulaisrehtorin, sen on rajattava valintansa tähän (näihin). Mikäli vain yksi kansallisuus asettaa ehdokkaita, se esittää neljää tai viittä hakijaa. Jos taas kaksi kansallisuutta asettaa ehdokkaita, kumpikin voi asettaa kaksi tai kolme ehdokasta. Mikäli kansallisuuksia on kolme tai neljä, kukin voi asettaa kaksi ehdokasta. Jäsenvaltioiden tulisi valita ehdokkaat julkisen hakukierroksen jälkeen siten, että valinnassa sovelletaan samoja kriteerejä kuin jäsenvaltioissa noudatetaan asetettaessa hakijoita ehdolle vastuulliseen julkiseen virkaan, Eurooppa-koulujen perussäännön määrittävän yleissopimuksen 21. artiklan mukaisesti. Virkaa hakevien tulee olla päteviä toimimaan omassa maassaan yliopisto-opintoihin johtavaa opetusta tarjoavan oppilaitoksen rehtorina tai apulaisrehtorina. Eurooppa-kouluissa opettavien tai opettaneiden opettajien hakemuksia tarkastellaan samoin perustein kuin muidenkin ehdokkaiden. Eurooppa-koulujen pääsihteerin tulee huolehtia, että avoimista viroista ilmoitetaan Eurooppa-kouluissa. 3) Eurooppa-koulujen pääsihteeri toimii kulloinkin valittavan valintalautakunnan puheenjohtajana. Valintalautakunnan kokoonpano vaihtelee kulloinkin auki olevan viran mukaan. Eurooppa-koulujen apulaispääsihteeri voi olla mukana lautakunnassa, mutta ilman äänivaltaa. a) Tarkastajien edustus rehtorin virkaa täytettäessä Eurooppa-koulujen pääsihteerin lisäksi valintalautakuntaan kuuluu neljä tarkastajaa, joista kaksi edustaa yläasteen ja lukion tarkastuslautakuntaa ja kaksi esikoulun ja ala-asteen tarkastuslautakuntaa. apulaisrehtorin virkaa täytettäessä Eurooppa-koulujen pääsihteerin lisäksi valintalautakuntaan kuuluu: kaksi esikoulun ja ala-asteen tarkastajaa esikoulun ja ala-asteen apulaisrehtoria valittaessa. kaksi yläasteen ja lukion tarkastajaa yläasteen ja lukion apulaisrehtoria valittaessa. Yksi tarkastaja jokaisesta ehdokkaita asettaneesta maasta voi olla haastattelun aikana läsnä tarkkailijana yhdessä eri maiden ehdokkaiden kanssa, mutta ilman äänioikeutta. Tarkkailijat eivät voi olla läsnä päätöksentekohetkellä D-7610-fi-7 5/13

6 b) Rehtorien edustus Rehtorin virkaa täytettäessä valintalautakuntaan nimitetään kaksi rehtoria. Sen koulun rehtori, jossa virka on auki, ei voi olla valintalautakunnan jäsen. Apulaisrehtorin virkaa täytettäessä valintalautakuntaan nimitetään vain yksi rehtori. Tämä rehtori on sen koulun rehtori, jossa kyseinen virka on auki. 4) Valintalautakunnan selonteossa on esitettävä tiivistelmä lautakunnan yleisestä mielipiteestä kunkin ehdokkaan osalta, viitaten asiakirjan "Rehtorien ja apulaisrehtorien ominaisuudet" osassa I mainittuihin pätevyysvaatimuksiin. Olisi toivottavaa, että lautakunta asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen yksimielisesti tai tarvittaessa kahden kolmasosan määräenemmistöllä. 5) Johtokunta tekee lopullisen päätöksen rehtorin tai apulaisrehtorin nimittämisestä valinta- ja tarkastuslautakuntien esityksestä. VI REHTORIEN JA APULAISREHTORIEN ARVIOINTI 1. Arvioinnin tarkoituksena on saada objektiivinen kuva tehdyn työn laadusta. Sen tavoitteena on neuvojen ja avun antaminen ehdokkaille, saavutusten tunnustaminen ja parannusten aikaansaaminen, mikäli siihen on tarvetta. Sen tulisi myös auttaa johtokuntaa päättämään rehtorien ja apulaisrehtorien toimikausien jatkamisesta tai heidän siirtämisestään koulusta toiseen. 2. Rehtorien ja apulaisrehtorien muodollinen arviointi suoritetaan hyvissä ajoin, jotta johtokunta voi päättää toimikauden mahdollisesta jatkamisesta viidennen vuoden jälkeen. Niiden osalta, jotka ovat astuneet virkaansa ennen syyskuuta 1999, arviointi tehdään joka viides vuosi, joista ensimmäinen ensimmäisen viisivuotiskauden tultua täyteen. 3. Rehtorien arvioinnin tekee Eurooppa-koulujen pääsihteeri yhdessä tarkastajan kanssa, joka on samaa kansallisuutta kuin ko. rehtori, sekä toista kansallisuutta ja toista astetta edustavan tarkastajan kanssa. Yläasteen ja lukion apulaisrehtorin osalta arvioinnin suorittaa yläasteen ja lukion tarkastaja, joka on samaa kansallisuutta kuin apulaisrehtori, yhdessä koulun rehtorin ja toisen yläasteen ja lukion tarkastajan kanssa. Esikoulun ja ala-asteen apulaisrehtorin osalta arvioinnin tekee esikoulun ja alaasteen tarkastaja, joka on samaa kansallisuutta kuin apulaisrehtori, yhdessä rehtorin ja toisen esikoulun ja ala-asteen tarkastajan kanssa. 4. Eurooppa-koulujen pääsihteerin vastuulla on huolehtia siitä, että muodolliset arvioinnit suoritetaan hyvissä ajoin. Allekirjoittamalla arviointiraportin pääsihteeri on vastuussa arvioinnista sekä arvioituun henkilöön että kolmansiin osapuoliin nähden. 5. Rehtorien ja apulaisrehtorien suoriutumista tehtävistään arvioidaan suhteessa Eurooppa-koulujen yleissääntöjen pääluvussa 1 määriteltyihin tehtäviin. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota: 2003-D-7610-fi-7 6/13

7 johtamistaitoihin Eurooppa-hengen lisäämispyrkimyksiin suunnitteluun, suunnitelmien toteutukseen ja arviointiin hallinto- ja organisaatiotaitoihin viestintä- ja ihmissuhdetaitoihin. Liitteenä olevassa lomakkeessa suositellaan yksityiskohtaisempia perusteita, joita tulisi käyttää kaikissa rehtorien ja apulaisrehtorien arvioinneissa. 6. Ennen arvioinnin aloittamista arviointiryhmä tapaa kyseisen rehtorin/apulaisrehtorin sopiakseen tämän kanssa arvioinnin kohteista ja käytettävistä arviointitavoista. 7. Arvioinnin päättyessä laaditaan lyhyt luottamuksellinen arviointiraportti, jossa arvioidaan yllä mainittujen viiden tehtävän hoitoa. Raportti lähetetään arvioidulle henkilölle, arviointiryhmän jäsenille, kansallisille viranomaisille ja Eurooppa-koulujen pääsihteerille. 8. Arvioinnin kohteena olleella henkilöllä on 10 päivää aikaa laatia raporttia koskeva kirjallinen vastine. Jos osapuolilla on edelleen näkemyseroja, voidaan soveltaa työsopimussuhteista henkilöstöä koskevan säännöstön artiklojen muutoksenhakuteitä. 9. Mikäli kyseessä on samassa koulussa toimikauden pidennyksen takia suoritettu arviointi, arviointiraportti lähetetään asianomaiselle tiedoksi tarkastuslautakunnalle 10. Mikäli kyseessä on siirtoanomuksen takia suoritettu arviointi, arviointiraportti lähetetään asiassa toimivaltaiselle tarkastuslautakunnalle, joka antaa asiasta suosituksen johtokunnalle. VII JOHTOPÄÄTÖKSET Nykyisten viranhaltijoiden saamia oikeuksia ja ennen tämän toimeenpanosäännöstön hyväksymistä käynnistettyjä valintamenettelyjä kunnioitetaan. Tässä asiakirjassa esitetyt muutokset eivät vaikuta ennen tämän säännöstön hyväksymistä aloitettuihin valintamenettelyihin D-7610-fi-7 7/13

8 LIITE EUROOPPA-KOULUJEN REHTORIEN JA APULAISREHTORIEN VIRKAAN- NIMITTÄMISTÄ KOSKEVIIN TOIMEENPANOSÄÄNTÖIHIN Rehtorien ja apulaisrehtorien arvioinnissa kiinnitetään huomiota pääasiassa seuraaviin seikkoihin: Missä määrin arvioitava henkilö onnistuu: voimistamaan oppilaiden kulttuurista identiteettiä, kehittämään eurooppalaista tietoisuutta, takaamaan korkeatasoisen opetuksen esikoulusta lukion viimeiselle luokalle asti, ylläpitämään opinto-ohjelmien hyvää vaatimustasoa painottamalla nykykieliä sekä maailmanlaajuista ja eurooppalaista ympäristöä, erityisesti humanistisissa aineissa, suosimaan oppilaiden henkilökohtaista, sosiaalista ja älyllistä kehitystä ja valmistamaan heitä seuraavaa opintoastetta varten, kehittämään suvaitsevaista, yhteistyökykyistä, viestinnällistä ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella. Seuraavat tekijät otetaan huomioon: johtamistaitojen ja eurooppalaisen hengen kehittämisen osalta Missä määrin rehtori/apulaisrehtori edistää Eurooppa-koulujen tavoitteita ja päämääriä? suunnittelun, suunnitelmien toteuttamisen ja arvioinnin osalta Kuinka tehokkaasti rehtori/apulaisrehtori toimii seuraavien asioiden suunnittelun, suunnitelmien toteuttamisen ja tulosten arvioinnin osalta: opinto-ohjelma oppilaiden suoritustasot opetuksen laatu kouluyhteisön luominen resurssien hallinta 2003-D-7610-fi-7 8/13

9 hallinnon ja organisoinnin osalta Kuinka tehokasta hallinto ja organisointi on oppilaiden, henkilöstön, resurssien ja tilojen kannalta? viestinnän ja ihmissuhteiden osalta Ovatko hänen viestinnälliset ja ihmissuhteiden hoitoon liittyvät kykynsä kouluyhteisön sisällä hyvät, mukaan lukien suhteet ulkopuoliseen maailmaan ja vanhempiin? Arviointiryhmä voi perustaa arvionsa: asiakirjoihin, kuten lukuvuoden alun tiedotteeseen (rapport de rentrée), koulun suunnitelmiin, yleisiin ohjeisiin, kokouspöytäkirjoihin, vanhemmille osoitettuihin tiedotteisiin, koulun rekistereihin, tarkastajien selontekoihin ja varainhoidon valvojien kertomuksiin, keskusteluihin rehtorin/apualisrehtorin kanssa, kokousten tarkkailuun, rehtorin/vararehtorin kanssa tehtyihin vierailuihin luokissa ja opettajien kanssa keskusteluihin, koulutuspäivien järjestämisen tarkkailuun, analyysiin koulun tavasta käyttää ELEE- ja PERSEE-ohjelmia, aloitteisiin, joita hän tekee opinto-ohjelmien ja tärkeiden meneillään olevien töiden osalta D-7610-fi-7 9/13

10 Rehtorien ja apulaisrehtorien arvioinnissa käytettävä lomake I 1. Yhteystiedot Nimi (ja mahdollinen tyttönimi): Etunimi (nimet) Syntymäaika Toimi Eurooppa-koulu: 2. Ne syyt ja tekijät, joihin arviointi perustuu Edellisen arvioinnin päivämäärä: Eurooppa-koulun rehtori/apulaisrehtori alkaen: Eurooppa-koulun rehtori/apulaisrehtori alkaen: Arvioinnin syy: n Eurooppa-koulun rehtorin/apulaisrehtorin toimikauden uusiminen Arvioinnin perusteet: Kaikkia seuraavia tekijöitä ei ole välttämätöntä arvioida. Tarkastajien tekemät huomiot henkilöstä pitkähköltä ajalta, aiemmat neuvottelut, rehtorin/apulaisrehtorin kanssa käydyt keskustelut, virallisten keskustelujen ja kokousten tarkkailu. Koulua koskevien asiakirjojen huolellinen analyysi, mukaan lukien lukukauden alun tiedote (rapport de rentrée), koulun suunnitelma, tarkastusraportit, kokouspöytäkirjat, jne. Oppitunnille tehdyn vierailun arviointi ja raportointi aiheesta koskevan kokouksen puheenjohtajuus. Keskustelu (ja itsearviointi) aiheesta... Keskustelu johdon edustajien, oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muiden henkilöstön jäsenten edustajien kanssa. Muut näytöt. Arvioitavan henkilön itse toimittamat itsearviointia koskevat liitteet. 3. Lisätiedot 2003-D-7610-fi-7 10/13

11 Koulun ulkopuoliset viralliset luottamustoimet: esim. Eurooppa-koulujen lautakunnat ja työryhmät. Jatkokoulutukseen liittyvät toimet: esim. jatkokoulutuksen järjestäminen tai siihen osallistuminen. II Arvioinnin eri näkökannat 1. Johtajuus edistää Eurooppa-koulujen tavoitteita ja päämääriä osoittaa päämäärähakuisuutta koulun eduksi tekee uudistuksia ja aloitteita delegoi asianmukaisesti osoittaa vastuuntuntoisuutta, ahkeruutta, luotettavuutta, mielikuvitusta ja kykyä ratkaista ongelmia antaa hyviä ohjeita henkilöstölleen sietää hyvin painetta 2. Eurooppa-hengen kehittämisaloitteet Tämä voi käsittää eri osastojen oppilaiden ja opettajien välisiä yhteistyömenetelmiä; koulujen välisten tapahtumien tukemista ja niitä koskevia uusia aloitteita. 3. Suunnittelu, suunnitelmien toteutus ja arviointi suhteessa - opinto-ohjelmiin - suoritusperusteisiin - opetuksen laatuun - kouluyhteisön luomiseen - resursseihin (inhimillisiin ja aineellisiin) hänellä on opetuksellista asiantuntemusta hän kykenee arvioimaan henkilöstöään ja koulun tarpeet hän tukee koulun ulkopuolisia toimia ja järjestää niitä hän suunnittelee ja koordinoi kehitysohjelmia tehokkaasti hän kannattaa jatkokoulutusta ja erikoistumiskursseja hän edistää laadun varmistuskulttuuria D-7610-fi-7 11/13

12 4. Hallinto ja organisaatiokyky suhteessa oppilaisiin inhimillisiin ja aineellisiin voimavaroihin (esim. henkilöstö, varat, tilat). Hän tuntee johtosäännön hyvin. 5. Viestintä ja ihmissuhteet oppilaiden ja henkilöstön kanssa vanhempien kanssa koulun ulkopuolisen maailman kanssa koulujen ja keskustoimiston henkilöstön kanssa toimii rakentavassa yhteistyössä ja kannustaa tehokkaaseen ryhmätyöskentelyyn johtaa kokouksia tehokkaasti osaa esitellä asian ja puolustaa sitä taitavasti. III Mainittavat henkilökohtaiset ja ammatilliset ominaisuudet IV Arviointimenettelyyn osallistuneet 2003-D-7610-fi-7 12/13

13 V Yleisarviointi: Kielteinen erimielisyys suhteessa edeltävään arviointiin on perusteltava. Vastaa erinomaisesti toimen vaatimuksiin Ei enää vastaa toimen vaatimuksiin (arvioijan allekirjoitus ja virallinen arvo) (aika, paikka) Olen tutustunut yllä tehtyyn arviointiin ja saanut siitä kopion. Olen tietoinen siitä, että Rehtorien ja apulaisrehtorien virkaannimittämistä koskevien toimeenpanosääntöjen kohdan VI 8 nojalla (asiakirja 2003-D-7610-fi-7) voin lisätä tähän raporttiin kommenttini kirjallisesti.. (aika, paikka). (arvioidun henkilön allekirjoitus) 2003-D-7610-fi-7 13/13

Eurooppa-koulut. Pääsihteerin keskustoimisto. Pääsihteeristö. Viite: 2009-D-422-fi-5 Alkup.: FR

Eurooppa-koulut. Pääsihteerin keskustoimisto. Pääsihteeristö. Viite: 2009-D-422-fi-5 Alkup.: FR Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Pääsihteeristö Viite: 2009-D-422-fi-5 Alkup.: FR Eurooppa-koulujen rehtorien ja apulaisrehtorien virkaannimittämistä ja arviointia koskevien toimeenpanosääntöjen

Lisätiedot

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2010-D-531-fi-5 Alkup.: FR Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa koulujen johtokunnan 14. 16. huhtikuuta 2010

Lisätiedot

Yhteisen opetusasiainlautakunnan sisäinen ohjesääntö

Yhteisen opetusasiainlautakunnan sisäinen ohjesääntö Schola Europaea Pääsihteerin keskustoimisto Pääsihteeristö Viite: 2009-D-295-fi-6 Alkup.: FR Yhteisen opetusasiainlautakunnan sisäinen ohjesääntö Hyväksytty johtokunnan 2. 4. joulukuuta 2009 kokouksessa

Lisätiedot

Tällä perussäännöllä pannaan täytäntöön Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen 27 artiklan 4 kohta.

Tällä perussäännöllä pannaan täytäntöön Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen 27 artiklan 4 kohta. Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2004-D-174-fi-3 Alkup.: FR Valituslautakunta Eurooppa-koulujen valituslautakunnan perussääntö Tällä perussäännöllä pannaan täytäntöön Eurooppa-koulujen

Lisätiedot

Tarkastuslautakuntien sisäinen ohjesääntö

Tarkastuslautakuntien sisäinen ohjesääntö Schola Europaea Pääsihteerin keskustoimisto Opetuksellinen osasto Viite: 2009-D-225-fi-5 Alkup.: FR Tarkastuslautakuntien sisäinen ohjesääntö Hyväksytty johtokunnan 2. 4. joulukuuta 2009 kokouksessa Tulee

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

JOHDANTOLUKU. 1 artikla. Täydentävä luonne I LUKU SOVITTELULAUTAKUNTA. 2 artikla. Perustaminen

JOHDANTOLUKU. 1 artikla. Täydentävä luonne I LUKU SOVITTELULAUTAKUNTA. 2 artikla. Perustaminen L 179/72 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 673/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014, sovittelulautakunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä (EKP/2014/26) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Budjettikomitean sisäinen ohjesääntö

Budjettikomitean sisäinen ohjesääntö Schola Europaea Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2009-D-185-fi-6 Alkup.: FR Budjettikomitean sisäinen ohjesääntö Hyväksytty johtokunnan 2. 4. joulukuuta 2009 kokouksessa Tulee voimaan 5. joulukuuta 2009

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. maaliskuuta 2017 (OR. en) 5054/01 DCL 1 PI 2 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 5054/01 RESTREINT UE Päivämäärä: 4. tammikuuta 2001 Muuttunut jakelu:

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 57 Oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan määräaikaisen virkasuhteen täyttämistä HEL 2017-007095 T 01 01 01 01 Päätös päätti hylätä Stadin ammattiopiston ja

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) 2.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 315/51 EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA

SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA 3.4 SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA PUHEENJOHTAJAKOKOUKSEN PÄÄTÖS 16. JOULUKUUTA 1999 1 1 artikla Laajennetut työryhmät eivät ole parlamentin elimiä, eivätkä ne näin ollen voi esittää

Lisätiedot

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0072(COD) 2005/0081(COD) 2005/0082(COD) 2005/0083(COD) 25.8.2005 LAUSUNTOLUONNOS

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

EUROOPPA-KOULUN PERUSSÄÄNNÖN JOHDOSTA LAADITUT EUROOPPA-KOULUJEN PERUSTAMISTA KOSKEVAT PÖYTÄKIRJAT SISÄLLYSLUETTELO

EUROOPPA-KOULUN PERUSSÄÄNNÖN JOHDOSTA LAADITUT EUROOPPA-KOULUJEN PERUSTAMISTA KOSKEVAT PÖYTÄKIRJAT SISÄLLYSLUETTELO EUROOPPA-KOULUN PERUSSÄÄNNÖN JOHDOSTA LAADITUT EUROOPPA-KOULUJEN PERUSTAMISTA KOSKEVAT PÖYTÄKIRJAT SISÄLLYSLUETTELO I. Yleiset määräykset II. Luxemburgissa 12. huhtikuuta 1962 allekirjoitetun Eurooppakoulun

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka.

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka. 2- LUOKKALAISTEN UIMAOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOTKASSA 2014-2015 YLEISTÄ Kukin toisen luokan oppilas saa uimaopettajan antamaa uinnin opetusta yhteensä kymmenen tuntia. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Toimintaohjeet Eurooppa-koulujen esikoulujen ja ala-asteiden järjestämiä retkiä ja oleskeluja varten

Toimintaohjeet Eurooppa-koulujen esikoulujen ja ala-asteiden järjestämiä retkiä ja oleskeluja varten Viite: 2002-D-54 Alkup.: FR Versio: FI Toimintaohjeet Eurooppa-koulujen esikoulujen ja ala-asteiden järjestämiä retkiä Eurooppa-koulujen johtokunta 22. - 23. toukokuuta Nizzassa pidettävä kokous Johdanto

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIMEN TYÖJÄRJESTYS

TYÖJÄRJESTYKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIMEN TYÖJÄRJESTYS L 82/56 2.6.204 TYÖJÄRJESTYKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIMEN TYÖJÄRJESTYS EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIN, joka ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisellä vakautus-

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS RILin hallituksen hyväksymä 13.3.2014 Sivu 1 (6) ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS I Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi mitä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä hallituksen

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Komeetan ja Päivänkehrän koulujen johtokuntatoiminta lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Komeetan ja Päivänkehrän koulujen johtokuntatoiminta lukuvuosina ja 10.06.2015 Sivu 1 / 1 438/00.00.01/2013 112 Komeetan ja Päivänkehrän koulujen johtokuntatoiminta lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Eeva-Kaisa

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä

Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä I LUKU - Yleistä 1 Soveltaminen Opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Hyväksytty Turun konservatorion kannatusyhdistys - Garantiföreningen för Åbo konservatorium ry:n hallituksen kokouksessa 27.12.2012. I luku Toimiala l Toiminnan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 2 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)... 1 SÄÄNNÖT... 1 NIMI... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 25.3.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä tehtävän

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 17 päivänä joulukuuta 1997 Asia T-166/95 Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Sisäinen kilpailu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 NIMI... 2 2 JÄSENET... 2 3 KANSALLINEN NEUVOSTO... 2 A. Virkailijat...

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/5 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA (ura-alue A, palkkaluokka 1) (2003/C 201

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2760/2016 12.01.00.00 147 Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Jemina

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot