Tällä perussäännöllä pannaan täytäntöön Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen 27 artiklan 4 kohta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tällä perussäännöllä pannaan täytäntöön Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen 27 artiklan 4 kohta."

Transkriptio

1 Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2004-D-174-fi-3 Alkup.: FR Valituslautakunta Eurooppa-koulujen valituslautakunnan perussääntö Tällä perussäännöllä pannaan täytäntöön Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen 27 artiklan 4 kohta. Johtokunnan hyväksymä kirjallisella menettelyllä 22. huhtikuuta 2004 Johtokunta hyväksyi 12 ja 16 artiklojen muutokset kokouksessaan huhtikuuta 2007 Tulee voimaan: välittömästi D-174.fi.3 1/7

2 2004-D-174.fi.3 2/7

3 I OSASTO VALITUSLAUTAKUNNAN ORGANISAATIO JA TOIMINTA I luku Valituslautakunnan jäsenet 1 artikla Nimitysmenettely ja toimikausi 1. Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen 27 artiklassa tarkoitettu valituslautakunta koostuu kuudesta jäsenestä, jotka nimitetään viisivuotiskaudeksi. 2. Johtokunta nimeää heidät jäsentensä kahden kolmasosan määräenemmistöllä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen laatimasta luettelosta. 3. Heidän toimikautensa voidaan uusia hiljaisella hyväksynnällä kerran samanpituiseksi kaudeksi, jollei johtokunta nimenomaisesti päätä toisin jäsentensä kahden kolmasosan määräenemmistöllä. 4. Jäsenen kuoleman, pitkittyneen työkyvyttömyyden tai eroamisen tapauksessa johtokunta valitsee seuraajan 2 ja 3 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. 2 artikla Vala tai juhlallinen vakuutus 1. Ennen tehtävään astumistaan valituslautakunnan jäsenen on valituslautakunnan ensimmäisessä istunnossa, johon hän osallistuu nimityksensä jälkeen, tai tarvittaessa valituslautakunnan puheenjohtajan edessä vannottava seuraava vala tai annettava seuraava juhlallinen vakuutus: "Vannon" tai "Vakuutan juhlallisesti" "että suoritan tehtäväni vilpittömästi, uskollisesti ja puolueettomasti ja että noudatan vaitiolovelvollisuutta." 2. Tästä laaditaan pöytäkirja. 3 artikla Yhteensopimattomuus Valituslautakunnan jäsenet eivät saa toimikautensa aikana harjoittaa sellaista poliittista, hallinnollista tai ammatillista toimintaa, joka ei sovi yhteen jäsenten riippumattomuuden ja puolueettomuuden vaatimuksen kanssa. 4 artikla Eronpyyntö 2004-D-174.fi.3 3/7

4 Jäsenen eronpyyntö osoitetaan valituslautakunnan puheenjohtajalle, joka välittää sen johtokunnan pääsihteerille. Eronpyynnön seurauksena on paikan vapautuminen. 5 artikla Erottaminen Valituslautakunnan jäsen voidaan erottaa tehtävästään ainoastaan, jos muut jäsenet päättävät täysistunnossa jäsenistön kahden kolmasosan määräenemmistöllä, ettei hän enää täytä tehtävän edellytyksiä. Valituslautakunnan täysistunnon on ensin kuultava häntä. Jokainen valituslautakunnan jäsen voi käynnistää erottamismenettelyn. II luku Valituslautakunnan puheenjohtajuus 6 artikla Puheenjohtajan valinta 1. Valituslautakunta valitsee puheenjohtajansa kolmen vuoden ajaksi siten, että puheenjohtajuuskausi ei ylitä asianomaisen jäsenen toimikautta. Valituslautakunta voi valita saman puheenjohtajan uudelleen. 2. Jos puheenjohtaja lakkaa olemasta valituslautakunnan jäsen tai eroaa puheenjohtajan tehtävästä ennen sen tavanomaista päättymistä, valituslautakunta valitsee hänen seuraajansa samoin edellytyksin. 3. Valituslautakunta valitsee puheenjohtajansa täysistunnossa kaikkien jäsentensä läsnä ollessa. Yhden tai useamman jäsenen poissa ollessa valinta suoritetaan uudessa istunnossa, jossa päätösvaltaisuuden edellyttämä jäsenmäärä on kaksi kolmasosaa valituslautakunnan jäsenistä. Vaali toimitetaan salaisella äänestyksellä. Jos yksikään jäsen ei saa ehdotonta enemmistöä äänistä, suoritetaan uusintaäänestys kahden eniten ääniä saaneen jäsenen kesken. Äänten mennessä tasan etusijalle asetetaan iäkkäämpi jäsen. 7 artikla Valituslautakunnan puheenjohtajan tehtävät 1. Puheenjohtaja johtaa valituslautakunnan työskentelyä ja henkilökuntaa. Hän edustaa valituslautakuntaa ja vastaa erityisesti sen suhteista johtokuntaan. 2. Hän johtaa valituslautakunnan täysistuntoja ja tarvittaessa valituslautakunnan jaostoa. 3. Puheenjohtaja nimeää yhden lautakunnan jäsenen kunkin valituslautakunnassa tutkittavan asian esittelijäksi. III luku Kirjaamo 8 artikla 2004-D-174.fi.3 4/7

5 Kirjaajan tehtävät 1. Kirjaaja avustaa valituslautakuntaa sen tehtävien toteuttamisessa. Hän vastaa kirjaamon järjestelyistä ja toiminnasta valituslautakunnan puheenjohtajan alaisuudessa. 2. Hän huolehtii valituslautakunnan arkistoista ja toimii valituslautakunnan käsiteltäväksi saatettuja tai saatettavia asioita koskevien, valituslautakunnalle osoitettujen tai sen lähettämien viestien ja ilmoitusten välittäjänä. 3. Kirjaaja vastaa valituslautakunnan toimintaa koskeviin, erityisesti lehdistön tekemiin tiedusteluihin tehtäväänsä liittyvän vaitiolovelvollisuuden asettamissa rajoissa. 4. Valituslautakunta voi laatia kirjaajalle yleisohjeita puheenjohtajansa esityksestä. 9 artikla Kirjaamon järjestelyt Johtokunnan pääsihteeri nimeää valituslautakunnan puheenjohtajan suostumuksella kirjaajan ja kirjaamonvirkailijat, jotka annetaan valituslautakunnan käyttöön. IV luku Valituslautakunnan toiminta 10 artikla Valituslautakunnan toimipaikka Valituslautakunnan toimipaikka on Bryssel, joka on myös johtokunnan toimipaikka. 11 artikla Valituslautakunnan täysistunnot 1. Valituslautakunnan täysistunto koostuu sen kuudesta jäsenestä. 2. Valituslautakunta kokoontuu puheenjohtajansa koolle kutsumana täysistuntoon aina kun sen toimivaltuuksien käyttäminen tai tässä perussäännössä määritettyjen toimintasääntöjen toimeenpano sitä edellyttää. Puheenjohtaja kutsuu täysistunnon koolle, jos vähintään yksi kolmasosa jäsenistä tätä pyytää. 3. Valituslautakunnan täysistunnon päätösvaltaisuus edellyttää kahta kolmasosaa jäsenistöstä. 4. Ellei päätösvaltaisuutta saavuteta, puheenjohtaja lykkää istuntoa. 12 artikla Valituslautakunnan muut istunnot 1. Valituslautakunta voi kokoontua kolmijäsenisinä jaostoina. Jaostojen kokoonpanosta päätetään valituslautakunnan puheenjohtajan valvonnassa ja tämä nimeää jaostojen puheenjohtajat D-174.fi.3 5/7

6 2. Valituslautakunta määrää istuntokaudet vuosittain puheenjohtajansa esityksestä. 3. Istuntokausien ulkopuolella puheenjohtaja voi kutsua istunnon koolle kiireellisessä tapauksessa. 4. Puheenjohtajan 7 artiklan mukaisesti esittelijäksi nimeämä valituslautakunnan jäsen päättää välipäätöksellä väliaikaisten toimien anomuksista työjärjestyksessä määritettyjen ehtojen mukaisesti. 13 artikla Käsittely 1. Valituslautakunnan neuvottelut pidetään suljetussa istunnossa. Neuvottelut ovat salaisia. 2. Ainoastaan asian ratkaisukokoonpanoon kuuluvat jäsenet osallistuvat neuvotteluun. Lautakunnan istunnossa voi olla läsnä tulkkeja, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Muita henkilöitä ei saa päästää istuntoon muutoin kuin valituslautakunnan erityisellä päätöksellä. 14 artikla Äänestykset Valituslautakunnan päätökset tehdään enemmistöllä läsnä olevien jäsenten äänistä. Äänten mennessä tasan äänestys uusitaan, ja jos äänet menevät edelleen tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee V luku Esteet, jäävääminen ja vapautukset 15 artikla 1. Jos jäsen on estynyt osallistumasta istuntoon, johon hänet on kutsuttu, hänen on ilmoitettava tästä viivytyksettä valituslautakunnan tai jaoston puheenjohtajalle. 2. Jäsen ei voi osallistua sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee hänen henkilökohtaista etuaan tai johon hän on aiemmin osallistunut joko asianosaisen tai sellaisen henkilön asiamiehenä tai neuvonantajana, jonka etua asia koskee, tai tuomioistuimen tai tutkijalautakunnan jäsenenä tai muussa ominaisuudessa. 3. Jos jäsen jäävää itsensä jostain edellä mainituista syistä tai muusta erityisestä syystä, hänen on ilmoitettava tästä valituslautakunnan puheenjohtajalle, joka vapauttaa hänet asian käsittelystä ja järjestää tarvittaessa toisen jäsenen hänen tilalleen. 4. Jos valituslautakunnan tai jaoston puheenjohtaja katsoo, että jollain jäsenellä on peruste jäävätä itsensä, hän keskustelee näkemyksistään asianomaisen jäsenen kanssa; ristiriitatapauksissa lautakunta tai jaosto päättää asiasta. Lautakunta tai jaosto neuvottelee asiasta kyseistä jäsentä kuultuaan ja äänestää siitä tämän poissa 2004-D-174.fi.3 6/7

7 ollessa. Jos asian ratkaisukokoonpano päättää, että jäsen on jäävi, valituslautakunnan puheenjohtaja järjestää tarvittaessa toisen jäsenen hänen tilalleen. III OSASTO TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 16 artikla 1. Valituslautakunnan jäsenille maksetaan korvausta heidän matka- ja oleskelukuluistaan johtokunnan jäsenten matka- ja oleskelukorvauksia koskevien sääntöjen mukaisesti. 2. Valituslautakunnan jäsenillä on oikeus johtokunnan määräämään kertakorvaukseen, jonka määrä on tämän perussäännön voimaan tullessa 250,00 euroa käsiteltyä asiaa kohden. 3. Esittelijälle maksetaan kaksinkertainen kertakorvaus. III OSASTO VOIMAANTULO 17 artikla Tämä perussääntö tulee voimaan 22. päivänä huhtikuuta artikla Valituslautakunta valitsee itselleen puheenjohtajan ensimmäisessä istunnossaan 6 artiklan edellytysten mukaisesti D-174.fi.3 7/7

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT 1 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä TUO.

Lisätiedot

Keskustan eduskuntaryhmä osallistuu kansainväliseen yhteistoimintaan rauhan, turvallisuuden ja kestävän kehityksen hyväksi.

Keskustan eduskuntaryhmä osallistuu kansainväliseen yhteistoimintaan rauhan, turvallisuuden ja kestävän kehityksen hyväksi. KESKUSTAN EDUSKUNTARYHMÄN SÄÄNNÖT (14.3.2013) 1 Eduskuntaryhmän nimi Eduskuntaryhmästä käytetään nimitystä Keskustan eduskuntaryhmä ja sen ruotsinkielinen nimi on Centerns riksdagsgrupp. 2 Toiminnan tarkoitus

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry TEHYN Vihdin AMMATTIOSASTON SÄÄNNÖT Yhden kokouksen malli 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry Yhdistyksen

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Mediaholvi Osk säännöt

Mediaholvi Osk säännöt Mediaholvi Osk säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Mediaholvi Osk ja osuuskunnan kotipaikka Ylivieska. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa.

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa. 1(5) YLEISTÄ 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Nuoli-Haukat r.y. ja sen kotipaikka on. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Kieli 3 Toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta.

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. Säännöt Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9 1. Yleistä 2 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. 2 1.2 Tarkoitus ja toiminnan laatu.. 2 1.3 Jäsenyys Rotary Internationalissa.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 26 pnä 2011 I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus 2 Soveltamisala 3 Ohjeet ja periaatteet II LUKU Asukkaiden

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot