MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO Kaupunginvaltuusto

2 Ylöjärven eteläosan aluejako 2

3 1. MAPSTO:n tausta ja tarkoitus Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO kokoaa strategisen ja operatiivisen tason maankäytön ja palveluiden suunnittelun ja toteutuksen valmistelun yhdeksi, poikkitoimialallisesti valmistelluksi kokonaisuudeksi. MAPSTO-asiakirja ja sen valmisteluprosessi pyrkivät vastaamaan kysymykseen: Miten ja miksi Ylöjärven kaupunki ja sen palvelu- ja liikenneinfrastruktuuri rakentuvat suunnittelu- ja toteutuskaudella? MAPSTO-prosessin ja -asiakirjan tavoitteena on parantaa kaikkia valmistelun osa-alueita, ennen kaikkea poikkitoimialallista ristiintarkastelua, pidentää suunnittelun aikajännettä ja tuottaa parempi kokonaiskuva kaupungin kehittymisestä. Käytännössä MAPSTO-prosessin kautta sovitetaan yhteen kaavoitus, tontinluovutus ja asuntotuotanto ja näistä seuraava yhdyskuntateknisen infrastruktuurin ja palveluinfrastruktuurin mitoittaminen, rakentaminen ja peruskorjaus, sekä pyritään vastaamaan ennakoidusti asuin- ja yritystonttikysyntään. Lisäksi asiakirjan avulla nostetaan valmistelun pohjatiedon tasoa sekä pidennetään suunnittelun aikajännettä aiemmasta (-2013) kolmesta vuodesta viiteen vuoteen. Valmistelun integroinnin lisäksi MAPSTO-prosessi ja -asiakirja tuottavat koottua tietoa kaupungin rakentumisesta toiminnan suunnittelijoille, päätöksentekijöille ja kuntalaisille. 3

4 MAPSTO valmistelu- ja päätöksentekoprosessin eteneminen Helmi Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Kaupunginvaltuusto Valtuuston MAPSTOpäätös Kaupunginhallitus TA-ohje, investointiraami ja MAPSTOtavoitteet MAPSTOehdotus valtuustolle Muut lautakunnat Lautakuntien sisältöesitykset valmisteluun Lausunnot MAPSTOluonnoksesta Osastot Sisältöesityspyyntö lautakunnille Sisältöesityksen valmistelu Valmistelutiimi Esitysten läpikäynti MAPSTO- Luonnoksen sisältöjen yhteisvalmistelu MAPSTO - Luonnoksen kokoaminen MAPSTO-ehdotuksen koonti Asukaslautakunta Asukasiltojen ideat ja toiveet Koonti asukasilloista

5 2. MAPSTO-sisältöä ohjaavat tekijät Asiakirjan sisältöä ohjaavat Ylöjärven kaupungin kehittymiseen ja menestymisen perusperiaatteiden ja yleisten kehitysnäkymien lisäksi seuraavat ulkopuoliset tekijät ja linjaukset: a. Maankäyttö- ja rakennuslaki ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää ja ne ohjaavat suunnittelua maakunnissa ja kunnissa. Valtioneuvosto päättää valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, joissa linjataan maamme alueidenkäyttöä. Alueidenkäyttötavoitteiden valmistelusta vastaa ympäristöministeriö. Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 5

6 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: toimiva aluerakenne eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Helsingin seudun erityiskysymykset luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet b. Maakuntakaava Maakunnan liiton laatima ja ympäristöministeriön vahvistama maakuntakaava ohjaa kaupungin yleis- ja asemakaavoitusta, jotka eivät voi olla ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Pirkanmaan 1. maakuntakaava on vahvistettu vuonna 2007 ja Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on valmisteilla, ehdotus on ollut nähtävillä lokamarraskuussa c. MAL-aiesopimus Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus edistää hallitusohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista Tampereen kaupunkiseudulla. Sopimus perustuu valtion ja seudun kuntien yhteiseen tahtotilaan Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisestä. Sopijaosapuolet sitoutuvat edistämään sopimuksessa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista. Toimenpiteillä on huomattavia positiivisia työllisyyttä ja elinkeinoelämää tukevia vaikutuksia. Sopimuksen tavoitteena on, että kaupunkiseudun yhdyskuntarakenne eheytyy ohjaamalla asumista, työpaikkoja ja palveluja nykyiseen rakenteeseen, keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille asemakaavoituksen sekä täydennysrakentamista tukevien toimenpiteiden avulla. Liikennejärjestelmää ja kaavoitusta ohjataan kestävän liikkumisen edistämiseksi ja hyvien joukkoliikennevyöhykkeiden hyödyntämiseksi. Tietoon perustuvien digitaalisten liikennepalvelujen syntymistä edistetään ja testataan erilaisilla kokeiluilla. Vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöä joukkoliikenteessä lisätään. Osapuolet nostavat kestävien kulkutapojen palvelutasoa ja mahdollistavat digitaalisten palvelujen syntymistä käyttäjille henkilö- ja tavaraliikenteessä. 6

7 Sopimuksessa oleelliset erikseen Ylöjärveä koskevat tavoitteet ovat - Tampere, Nokia ja Ylöjärvi kehittävät yhdessä Kolmenkulman aluetta cleantechteollisuuden tarpeisiin - Matkatien liityntäpysäköinti Ylöjärvi, Tampere: Tampere-Ylöjärvi pyöräilyn seudullisen pääreitin laadun parantaminen Asuntotuotantotavoite 140 kpl per vuosi, yhteensä 560 kpl, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tavoiteosuus 17 % määrästä - Valmistuvat asemakaavat vuosina ykr-taajaman sisällä kem² (asuminen) ja ykr-taajaman ulkopuolella kem² keskimäärin 282 tuotettua asuntoa vuodessa, keskustan alueen tiivistäminen sekä keskustan laajentaminen Siltatien alueelle. MAL-aiesopimus allekirjoitettiin kesäkuussa d. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän laatima seudun 1. rakennesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaupunkiseudun 2. rakennesuunnitelma 2040 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Suunnitelmassa määritellään kaupunkiseudun kasvu ja kasvun alueet ja otetaan kantaa joukkoliikenneratkaisuihin. Ylöjärven osalta kasvun painopistealueiksi on määritelty Keskusta, Siltatien alue, Metsäkylä ja Mäkkylä-Teivaala (MAPSTO-asiakirjassa Itäinen Ylöjärvi). Kasvaviksi työpaikka-alueiksi on määritelty Kolmenkulman alue (Lounainen Ylöjärvi) ja Elovainion alue (Keskusta). Rakennesuunnitelman toteutumista seurataan MAL-aiesopimukseen määriteltyjen tavoitteiden kautta. Rakennesuunnitelma ei ole lakisääteinen eikä oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan perustuu kaupunkiseudun kuntien yhteisesti sopimiin kehityslinjauksiin. 7

8 e. Ylöjärven kaupungin strategia Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia toimii pohjana kaupungin toiminnalle ja päätöksenteolle. Seuraavat strategiakirjaukset ohjaavat suoraan MAPSTO-asiakirjan sisältöä: Elinkeinopolitiikan tavoite toteutuu tarjoamalla vetovoimaista toimintaympäristöä, joka mahdollistaa yritysten sijoittumisen ja toimimisen kaupungissa. Toimivalla kaupunkirakenteella kanavoidaan asukasmäärän ja elinvoiman kasvua kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Kaupunki varautuu MAL-sopimuksen mukaiseen kasvuun. Toimivassa kaupunkirakenteessa työpaikat, asunnot, palvelut ja virkistysalueet ovat joustavasti saavutettavissa joukkoliikenteelle, kävellen ja pyöräillen. Yhdyskuntarakenne on sekoittunut eli toiminnot ovat toistensa lomassa tarkoituksenmukaisessa suhteessa, mikä luo pohjan yritysten ja asukkaiden sijoittumiselle sekä hyvälle ja turvalliselle arjelle. Katuraitiotien toteutumista edistetään ja se huomioidaan suunnittelussa. Luonnonsuojelualueet ja kansallispuistot nähdään kehitettävänä voimavarana. Suunnittelun suunta on kaupunkirakenteen tiivistäminen perustuen kaupunkiseudun väestön kasvuennusteisiin. Pääkasvusuunnat strategiakaudella ovat ensisijaisesti keskusta ja sen tiivistäminen, Siltatien tiivis pientaloalue ja Metsäkylän pientaloalue. Haja-asutusalueella edistetään palvelujen säilymistä kylien ja taajamien suunnittelun kautta kaupunkimaisen asumisen vaihtoehdoksi. Työpaikka-alueina kehitetään ensisijaisesti Kolmenkulman, Teivo II:n, Siltatien ja Elovainion alueita. Alueiden suunnittelussa pyritään ensisijaisesti laatuun ja toimivuuteen. 8

9 f. Ylöjärven maapoliittinen ohjelma Tampereen seutu on päivittänyt seudun maapoliittiset periaatteet ja toimintatavat rakennesuunnitelman 2040 uudistamisen yhteydessä. Täydennysrakentamisen merkitys on tuossa yhteydessä otettu entistä vahvemmin esille. Näillä seudun yhteisillä periaatteilla tuetaan kuntien omien periaatteiden ja toimintatapojen päivitystä. Ylöjärven kaupungin nykyinen Maapoliittinen ohjelma on luonut edellytykset hoitaa maapolitiikkaa pitkäjänteisesti ja kuntatalouden kannalta kestävällä tavalla. Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman Ohjelmassa maapolitiikan visio on seuraava: Ylöjärven kaupungin rakennettu ympäristö kehittyy puutarhakaupungiksi, joka tarjoaa asukkailleen monipuoliset ja viihtyisät asumisvaihtoehdot. Kaupunki turvaa elinkeinoelämän hyvät toimintaedellytykset ja kilpailukyvyn. Kehittymiselle ja kasvulle luo perustan aktiivinen maa- ja kaavoituspolitiikka. Maapolitiikan yleiset tavoitteet: Maapolitiikan tehtävänä on edistää yleiskaavojen mukaisen yhdyskuntarakenteen kehitystä. Kaupunki kehittää yhdyskuntarakennetta eri kriteerien mukaan edulliseen suuntaan hankkimalla maata oikeasta paikasta oikeaan aikaan. Onnistuneella maapolitiikalla edistetään kaupungin talouden tasapainottamista. Onnistuneella maapolitiikalla kaupunki pitää yllä riittävää asuntorakentamisen ja yritystoiminnan sekä palvelujen tarvitsemaa tonttitarjontaa. Kaupunki eheyttää pirstoutunutta yhdyskuntarakennetta maapoliittisin keinoin. Kaupunki varmistaa, että kaavoitetut tontit sekä rakennettu kunnallistekniikka ja katuverkosto tulevat ajallaan käyttöön. Kaupunki pitää tonttien hinnat kohtuullisella tasolla Kaupungin maanhankinta kohdennetaan ensi sijassa kaavoitusohjelman osayleiskaavakohteiden alueille kaupunkiseudun taajama-alueella. 9

10 g. MAPSTO-ASIAKIRJAT Edellinen MAPSTO-asiakirja toimii seuraavan MAPSTO-asiakirjan valmistelun lähtökohtana. h. Kaupungin talouslinjaukset Talousnäkymät ja tulevaisuuden taloudellinen liikkumavara asettaa konkreettiset rajat maankäytön suunnittelulle ja palvelu- ja yhdyskuntateknisen infrastruktuurin rakentamiselle. Lisäksi yleiset talousnäkymät vaikuttavat mm. tonttikysyntään. Talousarvion valmisteluohjeessa kaupunginhallitus voi antaa puitteet investointimenojen kokonaismäärästä tulevalle taloussuunnittelukaudelle. Kaupunginhallituksen antamassa vuoden talousarvion valmisteluohjeessa tavoitteeksi asetettiin, että investointien (sisältäen MAPSTO-prosessin kautta valmisteltujen rakentamisinvestointien lisäksi kalusto- ja maanhankintainvestoinnit) kokonaissumma olisi vuodelle ,1 milj. euroa, vuodelle ,2 milj. euroa ja vuodelle ,2 milj. euroa. 10

11 3. Yhteenveto ohjelmakauden sisällöstä Suunnitelmakaudella kaupungin asuinalueiden kasvua tasapainotetaan ohjaamalla asuntotuotantoa eri alueille. Kasvavia alueita asumisen osalta ovat Keskusta, Metsäkylä, Vuorentausta ja Siivikkala sekä loppuvaiheessa Siltatien alue. Yritystontteja luovutetaan pääosin Elovainion, Kivilähteen ja Heinikon alueelta, Kolmenkulmasta ja Teivon alueelta. Suunnitelmakauden alkuvuosina pyritään luomaan asemakaavalliset valmiudet luovuttaa noin 100 yritystonttia, joiden luovutusta voidaan säännellä kysynnän mukaan infraa rakentamalla. Kaupungin uudet palveluinvestoinnit pyritään optimoimaan käyttämällä olemassa olevaa palveluinfraa maksimaalisesti hyväksi. Väestönkasvun odotetaan jatkuvan suunnittelukaudella. Valmistuvien asuntojen määrän ennakoidaan olevan vuonna 2017 noin 200 asuntoa ja väestönkasvun noin 400 asukasta. Suunnittelukaudelle on ohjelmoitu runsaasti asemakaavoituskohteita. Vuoden 2015 alkuun mennessä kaupungin asemakaavatonttien varantoa saatiin lisättyä kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksessa määriteltyyn kolmen vuoden tavoitteeseen. Yleiskaavatyötä jatketaan useissa kohteissa ja aloitetaan koko Ylöjärven alueen käsittävän kaupunkirakenneyleiskaavan valmistelu. Kylien maankäyttöä kehitetään osayleiskaavoilla, joista käynnissä on Karhen ja Antaverkka-Mutalan osayleiskaavat (MAPSTOasiakirjassa Keski-Ylöjärvi, Ylöjärven taajaman lähikylät). Suunnitelmakauden keskeisimmät talonrakennusinvestoinnit ovat Metsäkylän koulun laajennus ja vanhan osan saneeraus sekä uusien Siltatien koulun ja päiväkodin (yhteistyöhanke) rakentaminen, sekä Kurun päiväkodin rakentaminen Ohjelman sisältöä on kokonaisuutena tarkasteltu neljästä näkökulmasta: 11

12 4. Näkökulmatarkastelu 4.1. Elinkeino- ja työllisyysnäkökulma Ylöjärven kaupunki on 2000-luvun alusta lukien luovuttanut elinkeinoelämälle noin 250 kpl yritys-, teollisuus- ja liiketontteja. Hyvä tonttitarjonta, aktiivinen kaavoitus- ja maapolitiikka sekä panostukset kunnallisteknisiin investointeihin ovat olleet yksi kulmakivi, jolla Ylöjärven myönteinen elinkeinoimago on luotu. Valtakunnan tasollakin tarkasteltuna Ylöjärvelle on sijoittunut huomattava määrä Pk-yrityksiä mainittuna tarkastelujaksona. Positiivisen kehityksen jatkumiseksi on erittäin tärkeää huolehtia monipuolisesta laadukkaasta tonttitarjonnasta myös jatkossa. Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa Ylöjärvellä luovutetaan elinkeinoelämän tontteja Elovainion, Siltatien, Kolmenkulman ja Teivo II:n yritysalueilta sekä Savusillan, Tammikankaan, Kivilähteen että Heinikon alueelta. Yritysalueiden profiilit ovat erilaisia ja vastaavat hyvin erilaisten ja erikokoisten yritysten sijoittumistarpeisiin. Teivo II ja Kolmenkulma vastaavat isompien toimijoiden tonttitarpeeseen ja Elovainio ja Siltatie taas Pk-yritysten tonttitarpeeseen. Lukumäärällisesti on luonnollista, että pienempiä hankkeita menee eteenpäin enemmän ja tonttien kysyntä kohdistuu näin ollen enemmän pienempiin tontteihin. Luovutettavissa olevia tontteja tarkasteltaessa onkin tärkeää laskea tonttien määrää niin, että erilaisille yritysprofiileille löytyy tarjontaa riittävästi. Samoin tonttien kysyntään vaikuttaa luonnollisesti voimakkaasti sen hetkinen talouden suhdannetilanne. Lukumäärällisesti tarkastellen hyvä tavoitetaso olemassa olevaksi tonttitarjonnaksi on n. 16 kpl heti luovutettavissa olevia teollisuus- ja yritystontteja. Tärkeää on myös huolehtia siitä, että kaupallisten palveluiden kehittämistä varten kaavoitetaan tontteja keskusta-alueelle sekä kehittyville asuinalueille lähipalveluita varten. 12

13 Alueiden rakentamisella on suorat ja nopeat vaikutukset työttömyyteen ja yritysten työllisyystilanteeseen rakennussektorille sekä välilliset, mutta ei niin nopeat muille sektoreille. Monipuolisella ja joustavalla tonttitarjonnalla yrityksille varmistetaan elinkeinojakaumalla, mikä tasoittaa talous- ja työttömyysvaikutusten jälkiseurauksia suhdannemuutoksissa. Monipuolisella asuntotuotannolla varmistetaan työvoiman saatavuus, mikä on yhä tärkeämpi yritysten kilpailukykyyn ja sijoittumiseen vaikuttava tekijä. Erilaisilla joustavilla liikenneratkaisuilla taataan työssä kulkeminen työpaikkakeskittymiin Asuntonäkökulma Ohjelmaan on pyritty arvioimaan asuntotuotannon toteutuminen tulevien viiden vuoden aikana. Pääpaino asuntotuotannon lisäämisessä on Ylöjärven keskustassa ja sitä ympäröivillä asuntoalueilla, mutta myös Viljakkalan ja Kurun asuntotuotannon kasvulle keskustojen tuntumassa taajama-alueilla on pyritty luomaan mahdollisuudet. Asuntotuotannon ohjelmoinnilla on tavoiteltu noin 200 asunnon vuosittaista lisäystä Ylöjärven kaupungin omistamilla alueilla. Tämän lisäksi rakennetaan vuosittain asuntoja myös yksityisten omistamille maa-alueille pääasiassa omakotitaloina. Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimukseen on Ylöjärven vuosittaiselle kasvulle asetettu tavoitteeksi 140 asunnon tuottaminen. Sopimuksen tavoite vaikuttaa tulevalla viisivuotiskaudella olevan Ylöjärven osalta hyvin haasteellinen nykyisessä suhdannetilanteessa. 13

14 4.3. Liikennenäkökulma Ohjelma sisältää pääasiassa uusien asemakaava-alueiden katujen rakentamisen. Liikenteen toimivuutta parannetaan toteuttamalla kiertoliittymiä kaupungin sisäisen ja ulkoisen liikenteen toimivuuden kannalta oleellisiin solmukohteisiin.. Merkittävin kerralla toteutettava kevyen liikenteen väylä on Kolmenkulmantien yhteys Soppeenmäen ja Myllypuron välille. Väylä on valmistuessaan Ylöjärvenkin osalta kaupunkiseudun kevyenliikenteen pääreittejä. Ohjelmaan kuuluu myös merkittävä kevyenliikenteen väylän rakentamishanke Viljakkalassa Kyröskoskentien varteen välille Manni - Viljakkalan keskusta (ei sisällä rahoitusta koko välille). Lisäksi toteutetaan pieniä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyviä hankkeita. Kevyen liikenteen kytkeminen joukkoliikenteeseen sekä joukkoliikenteen liityntäpysäköinnin kehittäminen suunnitelmakaudella ja myös jatkossa ovat tärkeitä joukkoliikenteen käyttöä edistävä asioita. Jotta joukkoliikenteen järjestäminen olisi taloudellisesti mahdollista, edellytetään riittävää joukkoliikenteen käyttäjämäärää. Maankäytön suunnittelulla luodaan ne puitteet, joissa joukkoliikennettä tullaan tulevaisuudessa järjestämään. Suunnitelmakaudella Ylöjärven joukkoliikenne tullaan järjestämään linja-autoilla, mutta pitkällä tähtäimellä Ylöjärven joukkoliikenne tullaan mahdollisesti järjestämään katuraitiotien avulla linja-autoilla hoidettavan syöttöliikenteen tukemana. 14

15 Ylöjärven joukkoliikenne on kesällä 2016 tullut osaksi seudullista joukkoliikennekokonaisuutta. Uusi linjasto suunniteltiin maankäytön painopisteiden mukaisena. Tavoitteena on suunnitelmakaudella kehittää joukkoliikenteen liityntäpysäköintiä sekä toimintaympäristöä ja sen myötä edistää toimivan joukkoliikenneinfran rakentumista. Perimmäisenä tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Huomioarvoista uudistuksessa oli se, että Matkatien solmukohdan pysäkki siirtyi samalle taksavyöhykkeelle Tampereen kanssa. Tällä odotetaan olevan moninaisia positiivisia vaikutuksia pidemmällä aikavälillä. Tavoitteena on suunnitelmakaudella kehittää joukkoliikenteen liityntäpysäköintiä sekä toimintaympäristöä ja sen myötä edistää toimivan joukkoliikenneinfran rakentumista. Perimmäisenä tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Kesällä 2016 siirryttiin seudulliseen joukkoliikennejärjestelmään. Reitistö kehittyy kaupunginvaltuuston linjaamaan suuntaan ja liikenteen solmukohta eli Matkatien pysäkki siirtyy samalle taksavyöhykkeelle Tampereen kanssa. Tällä odotetaan olevan moninaisia positiivisia vaikutuksia pidemmällä aikavälillä. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena hyväksynyt Ylöjärven alueen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn vuoden 2012 alusta lähtien. Palvelutasomäärittelyn rungon muodostavat joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet. Alueille määritetyt palvelutasoluokat perustuvat ensisijaisesti kunkin alueen asukasmäärään ja asukastiheyteen ja sitä kautta muodostuvaan matkustustarpeeseen. Määrityksessä on lisäksi otettu huomioon merkittävien työpaikkaalueiden sekä asiointikohteiden sijainti. Palvelutasomääritelmää päivitetään Ylöjärven osalta vuonna Kaupunkiseudun kasvun malleista sisäinen tiivistäminen parantaa parhaiten joukkoliikenteen järjestämisedellytyksiä tuomalla uusia käyttäjiä jo olemassa olevien joukkoliikennepalveluiden piiriin ja siten mahdollistamalla palvelutason säilyttämisen tai jopa sen nostamisen. 15

16 Joukkoliikennemyönteisen yhdyskuntarakenteen kannalta olennaista on tarkasteltavan alueen sijainti suhteessa muuhun rakenteeseen, maankäytön tehokkuus ja sekoittuneisuus, eri toimintojen sijainnit sekä jalankulun ja pyöräilyn edellytykset. Kun nämä osa-alueet, niiden suunnittelu ja rakentaminen ovat onnistuneesti nivoutuneet toisiinsa, voidaan joukkoliikenteen ajatella olevan jopa osa kaupungin infraa. Ohjelmassa esitetyt taajama-alueiden kehityshankkeet pääosin edistävät joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä eheyttämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja lisäämällä alueiden asukasmääriä. Myös Ylöjärven taajaman lähikylien uusi maankäyttö on pyritty osoittamaan olemassa olevien joukkoliikennereittien läheisyyteen, mikä edesauttaa joukkoliikennepalveluluiden säilymistä myös taajama-alueen ulkopuolella Ympäristönäkökulma Ylöjärven kaupunki kehittyy ilmastostrategiassa hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti siten, että kasvihuonekaasupäästöjen kasvu henkilöä kohden pysähtyy suunnitelmakaudella, minkä jälkeen ne kääntyvät laskuun. Kasvihuonekaasujen vähentämiseen vaikuttavat mm. joukkoliikenteen ja jalankulun kulkutapaosuuksien kasvu niiden toimintaedellytyksiä parantamalla, lisärakentamisen sijoittuminen kehittyvien yhteyksien ja palveluiden lähettyville, keskustan tiivistäminen, energiatehokkaampi rakentaminen sekä energiaratkaisujen ilmastoystävällisyys. Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään erityistä huolta kaupungin alueella olevien pohjavesivarojen turvaamiseen. Erityisesti vedenhankintakäytössä olevilla (Ylöjärvenharju, Vilpeenharju, Hangasjärvi ja Pitkäkangas) pohjavesialueilla suunnittelu ja rakentaminen tehdään huomioiden pohjaveden laatu ja määrä. Suunnitelmakauden hankkeista pohjaveden kannalta merkittävin on ydinkeskustan suunnittelu, missä lisärakentamisen ja pohjaveden oton reunaehdot selvitetään erityisen tarkkaan. Ydinkeskustan alueella Saurion vedenottamon lähialueen pohjaveden kunnostustoimenpiteet on tarkoitus saada valmiiksi 2018 loppuun mennessä. Ylöjärvenharjulla on toteutettu 2016 geologinen rakenneselvitys lisätiedon saamiseksi tukemaan pohjavesialueen vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua ja pohjavesien suojelua. 16

17 Suunnittelun keskeisiä tavoitteita on myös turvata laajat seudulliset ja paikalliset viheryhteydet koko kaupungin alueella. Keskustan, lounaisen Ylöjärven, Julkujärven ja Metsäkylän osalta keskeisiä tavoitteita on turvata harjun maakunnallisesti merkittävä viheryhteys sekä kehittää alueiden välisiä kevyen liikenteen yhteyksiä niiden saavuttamiseksi ja viheryhteyksiä lajiston kannalta. Valtakunnallisesti tärkeintä viheryhteyttä ja aluetta Seitsemisen-Haukkamaan aluetta kehitetään edelleen luontomatkailu-, virkistys- ja metsäalueena. Nykyisen luonnonsuojelualueverkoston arvoja tuetaan ja kehitetään kaupungin mailla. Keskeisiä lähtökohtia ovat myös Keijärven, Veittijärven, Viisajärven, Näsijärven ja Kyrösjärven sekä niiden rantojen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen suunnittelualueilla. Suunnitelmakaudella lisärakentaminen sijoittuu pääosin olemassa olevien vesihuoltoverkostojen piiriin. Ylöjärven keskustaajaman jälkeen voimakkain rakentaminen sijoittuu taajaman lähikyliin, missä vesihuoltoverkostoa rakennetaan. Näillä alueilla vesistökuormitus vähenee nykyisestä. Vesihuoltoverkoston ulkopuolisilla alueilla lisärakentaminen on vähäistä. Laadukkaan elinympäristön saavuttamiseksi suunnittelualueella varmistetaan, että maaperän pilaantumisesta ei aiheudu vaaraa asumisterveydelle ja turvallisuudelle. Saurion vedenottamon lähialueen pohjaveden puhdistamista jatketaan ja lisäksi selvitetään Veittijärven vanhan kaatopaikan sekä entisten Haverin ja Parosjärven kaivosten jätealueiden ympäristöriskejä ja kunnostusmahdollisuuksia. 17

18 Keskusta Kaupunkikeskustan monipuolinen kehittäminen on ollut viime vuosikymmeninä Ylöjärven tärkein painopistealue. Sekä ydinkeskustan että muille keskustan alueille on sijoittunut runsaasti lisää asukkaita, palveluita ja yritystoiminnan alueita. Keskustan tärkeys tulee entistä enemmän korostumaan myös tulevaisuudessa. Keskusta muodostuu kolmesta osa-alueesta: Soppeenmäki, Kirkonseutu ja Elovainio. Keskustan eheyttäminen ja tiivistäminen on keskeisin tavoite suunnittelussa ja toteutuksessa pitkälle tulevaisuuteen. Keskustaan tulevat sijoittumaan merkittävimmät uudet palvelut ja yritystoiminnat. Asuntotuotannon osalta keskustaan sijoittuvat suurehkot kerrostaloalueet ja ns. tiiviit, matalammat asuinalueet. Perinteiset pientaloalueet sijoittuvat muualle Ylöjärvellä. Tavoitteena on toteuttaa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä toimiva kaupunkiympäristö. Asuminen, palvelut ja työpaikat lomittuvat keskustassa ns. sekoittuneena kaupunkirakenteena. Samanaikaisesti turvataan keskustan viihtyisyys puistojen ja kulttuurillisesti arvokkaiden alueiden osalta. Ydinkeskustan osayleiskaavan muutosluonnoksessa on arvioitu keskustaan sijoittuvan noin uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä. Keskustan asukasluku on loppuvuodesta 2014 noin 9700 ja vuoteen 2020 mennessä asukaslisäys on noin

19 19

20 20

21 Keskusta kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 101 osayleiskaava Keskusta X Keskusta 102 asemakaava Ranta-Laatu asuinalue X X X Keskusta 103 asemakaava Kultaniityn jatko X X Keskusta 101. Keskustan osayleiskaavalla haetaan periaatteita ydinkeskustan kehittämiselle pitkällä tähtäimellä nykyistä rakennetta täydentäen, uudistaen ja laajentaen. Keskeisin tavoite on keskustan eri osa-alueiden yhdistävä eheyttäminen, keskustan elinvoimaisuus, monipuolisuus ja omaleimaisuus, asuntoalueiden ja työpaikkojen lisääminen, joukkoliikenteen parantaminen sekä sujuvat kevyen liikenteen yhteydet. Alueen väkiluvun arvioidaan kasvavan nykyisestä 5000 asukkaasta noin asukkaaseen vuoteen 2030 mennessä ja sen jälkeen vielä noin asukasta. Keskustan osayleiskaavassa huomioidaan mahdollinen läntinen ratayhteys valmisteilla olevan maakuntakaavan pohjalta. Osayleiskaavan aikataulu, 2016 ehdotus ja hyväksyminen Asemakaavat uusitaan alueittain noin 20 vuoden aikana Alueen maankäyttöä tutkitaan keskitehokkaan asumisen ja pientalojen alueena sekä virkistysalueena yleiskaavan pohjalta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6 hehtaaria. Alueelle sijoittuu noin asuntoa. Alue käsittää sekä yksityistä että kaupungin maata. Alueen liikenneverkko ja kunnallistekniikka sekä virkistysalueet suunnitellaan Asemakaavan aikataulu, luonnos ja ehdotus 2017, hyväksyminen Kultaniityn rakentamattomien tonttien osalta asemakaavamuutoksella tarkastellaan rivitalokorttelin muuttamista paremmin toteuttamiseen soveltuvaksi kerrostalojen alueeksi. 21

22 Keskusta kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 104 asemakaava Mikkolantien varsi (Nikro) X X Keskusta 106 asemakaava Elovainion kauppakeskus X Keskusta 107 asemakaava Hietasmäen pientaloalue X X Keskusta 104. Alueen maankäytön muutos pientaloalueesta ja teollisuusalueesta keskitehokkaaksi asuin- ja liikerakennusten alueeksi tutkitaan asemakaavan muutoksella. Vedenkäsittelylaitoksen sijainti tutkitaan. Alue on kooltaan noin 6 hehtaaria. Alueen jatkokäytön haasteena on ns. Nikron tontin maaperän puhdistustoimien onnistuminen. Alueen katuverkko ja kunnallistekniikka suunnitellaan 2016 ja rakennetaan 2020 jälkeen, kun maaperän puhdistustoimien onnistuminen on seurannan kautta varmistettu. Asemakaavan aikataulu, hyväksyminen Elovainion kauppakeskuksen kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä päivittäistavarakaupan myymälätilaa ja parantaa kauppakeskuksen myymälärakennetta. Käynnistys 2017, hyväksyminen Hietasmäen pientaloalueen asemakaava uudistetaan ottaen huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot. Alueen täydennysrakentamisen mahdollisuudet tutkitaan. Alueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria. Alueen katuverkko ja kunnallistekniikka suunnitellaan asemakaavatyön rinnalla. Asemakaavan aikataulu, aloitus 2018, hyväksyminen

23 Keskusta kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 108 asemakaava Uusi-Kuruntie teollisuusalue 1 X Keskusta 109 asemakaava Uusi-Kuruntie teollisuusalue 2 X Keskusta 110 asemakaava Aronranta X X X Keskusta 108. Tavoitteena on laajentaa Elovainion yritysaluetta valtatien 3 pohjoispuolella ja Uusi-Kuruntien länsipuolella kaavoittamalla monipuolisia ja erikokoisia yritystontteja pääosin pienelle ja keskisuurelle teollisuus- ja varastorakentamiselle. Asemakaavan aikataulu, aloitus 2020, hyväksyminen Tavoitteena jatkaa Elovainion yritysalueen laajentamista valtatien 3 pohjoispuolella ja Uusi-Kuruntien länsipuolella kaavoittamalla monipuolisia ja erikokoisia yritystontteja pääosin pienelle ja keskisuurelle teollisuus- ja varastorakentamiselle. Asemakaavan aikataulu, aloitus 2021, hyväksyminen Tavoitteena on täydentää keskustan yhdyskuntarakennetta ja muodostaa Aronrannan alueelle uusi keskustan täydennysalue. Alueelle tutkitaan joukkoliikenteen solmupistettä sekä sijoittamismahdollisuuksia noin k-m2 käsittävälle liikekeskukselle, liityntäpysäköinnille, toimitiloille, terveyskeskuksen vastaanottopisteelle, palvelukeskukselle ja noin 500 asunnolle. Alue tukeutuu Keijärven rantaan, johon tavoitellaan yhteisessä käytössä olevaa kaupunkimaista aluetta. Katuverkko ja kunnallistekniikka suunnitellaan asemakaavatyön yhteydessä ja rakentaminen aloitetaan 2020 jälkeen. Asemakaavatyö aloitetaan 2017 järjestettävällä kutsukilpailulla. Asemakaavan hyväksyminen

24 Keskusta kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 111 asemakaava Elovainion PTV-kauppa X X Keskusta 112 asemakaava Soppeenmäen täydennysrakentam X X Keskusta 113 asemakaava Siukolan asuinalue täydennys X X Keskusta 114 asemakaava Mäkkylänrinne, Kivikkotien muuto X X Keskusta 115 asemakaava Kirkkopuisto X X X Keskusta 111. Elovainion kauppakeskuksen luoteispuolelle tutkitaan paljon tilaa vaativan kaupan alueen sijoittamista ja työpaikka-alueen laajentamista. Katuverkko ja kunnallistekniikka suunnitellaan asemakaavatyön yhteydessä ja alueen rakentaminen aloitetaan 2020, hyväksyminen Soppeenmäen alueen asemakaavojen ajantasaistaminen ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksien tarkastelu 113. Siukolan asuinalueen täydennysrakentamista tarkastellaan asemakaavalla. Aloitus Mäkkylänrinteen Kivikkotien asemakaavan muutos tehdään rakennusliike SRV:n pyynnöstä. Muutoksella tutkitaan kolmen rakentamattoman rivitalotontin muuttamista kerrostaloalueeksi. Alueen kunnallistekniikka on valmis. Asemakaavan aikataulu, aloitus 2017, hyväksyminen Kirkkopuiston asemakaavamuutoksella muodostetaan keskeiselle alueelle puistoja ja tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuutta olemassa olevan kaupunkirakenteen yhteyteen. 24

25 Keskustan tontinluovutus ja asuntotuotanto Alueelta luovutetaan asuintontteja vuosittain seuraavan aikataulun mukaisesti. Luovutuksen seurauksena ennakoidaan asuntotuotannon ja asukasluvun kehittyvän alueella seuraavasti: Asuintontit Tontinluovutus (asuntoa) AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO Asuntotuotanto (kpl) Asukasluvun kasvu AK=asuinkerrostalo, AR=asuinrivitalo, AO=asuinomakotitalo Alueelta luovutetaan teollisuus- ja liiketontteja seuraavalla aikataululla: Yritystonti kpl/m² Kohde Teivo Heinikko / Kivilähde Elovainio

26 Keskusta talonrakennus Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 204 uudiskohde Siltatien koulu t karkea t t t Keskusta 206 saneeraus Vanha Räikkä t karkea t Keskusta 207 yhteistyöhanke Siltatien päiväkoti 300 t karkea X X Keskusta 204. Siltatien koulu: Uusi koulu perusopetuksen käyttöön. Kirkonseudun väestökasvun takia tarvitaan kokonaan uusi Siltatien kouluyksikkö, sillä kaikki keskustan koulutontit (Yhtenäiskoulu, Moisio ja Veittijärvi) ovat täyteen rakennettuja. Koulu mitoitetaan oppilaalle. (Laskennallinen käyttötalousvaikutus /vuosi) 206. Vanha Räikkä: Suojelukohde, käyttötarkoituksen muutos taidetilaksi, rakennuslupa, talotekniikan uusiminen, esteetön kulku, poistumistieasiat, tilamuutoksia, pintojen uusiminen ja energiatalouden parantaminen. Investoinnin aiheuttama energia- ja ylläpitokustannusten muutos käyttötalouteen Vanhan Räikän peruskorjausta varten on vuonna 2009 laadittu luonnos (alustava) tilaohjelmasta, jossa rakennuksen alakertaan sijoittuisi kulttuuri-/kokoontumistiloja ja yläkertaan työhuoneita. Hanke saattaa kytkeytyä teknisen viraston purkuun kerrostalojen tieltä. (Laskennallinen käyttötalousvaikutus /vuosi) 207. Siltatien päiväkoti: Uusi päiväkoti koulun kanssa samaa kokonaisuutta. Siltatielle tarvitaan nopeasti uusi päiväkoti vastaamaan kasvavaan hoitopaikkojen kysyntään. Toteutus joko integroidaan Siltatien kouluhankkeeseen tai toteutetaan yksityisenä päiväkotina (palveluseteli). (Laskennallinen käyttötalousvaikutus /vuosi) 26

27 Keskusta talonrakennus Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 208 saneeraus Kaurasmäen päiväkoti t karkea t Keskusta 210 yhteistyöhanke Tehostetun palveluasumisen yksikkö 0 t karkea - X Keskusta 208. Kaurasmäen päiväkoti: 80- luvulla rakennettu päiväkoti. Rakennuttamispalveluiden ja päivähoidon tekemän katselmoinnin mukaan seuraavaksi saneerattava päiväkoti. Talotekniikan uusiminen, pintaremontti, vähäisiä tilamuutoksia ei laajennusta. Aloitus v.2021 ja valmis v Tehostetun palveluasumisen yksikkö. Kumppanuushanke v

28 Keskusta liikenneväylät Nro Tyyppi Hanke Yhteistyö Kaupungin kustannus Arviotaso v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 301 rakentaminen Ranta-Laatu asuinalue Vesilaitos 400 t karkea t 100 t Keskusta 302 peruskorjaus Räikäntien ympäristö Vesilaitos 300 t karkea 300 t Keskusta 303 rakentaminen Hietasmäen pientaloalue 250 t karkea t 100 t Keskusta 304 rakentaminen Heinikon teollisuusalue Vesilaitos 540 t karkea t 300 t 90 t - Keskusta 305 rakentaminen Yhdystien teollisuusalue 1. vaihe Vesilaitos 690 t karkea t 265 t 150 t - Keskusta 306 rakentaminen Yhdystien teollisuusalue 2. vaihe Vesilaitos 275 t karkea t - Keskusta 301. Uuden asemakaava-alueen katujen rakentaminen v Viimeistely ja päällystys v Lopullinen laajuus ja kustannukset tarkentuvat asemakaavoituksen myötä Alueen katuverkon muutostyöt, kesällä 2016 hyväksytyn asemakaavan muutoksen myötä Alueen katuverkon rakentaminen ja peruskorjaus v Lopullinen laajuus ja kustannukset tarkentuvat asemakaavoituksen myötä Alueen katuverkon ja muun infran rakentamisen jatkaminen kaavoitetuilla asemakaava-alueilla, teollisuuskiinteistöjen tarvetta vastaavasti Alueen katuverkon rakentaminen v Alueen katuverkon rakentamisen aloitus v

29 Keskusta liikenneväylät Nro Tyyppi Hanke Yhteistyö Kaupungin kustannus Arviotaso v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 307 rakentaminen Rantajätkäntie 120 t karkea 20 t 100 t Keskusta 308 rakentaminen Pallotien kiertoliittymä Vesilaitos 400 t sop. mukainen t Keskusta 309 viimeistely Haavisto laajennus 100 t sop. mukainen t Keskusta 311 rakentaminen Kivilähde (uusi kaava-alue) Vesilaitos 350 t suun. mukainen 210 t 140 t Keskusta 312 viimeistely Hiitintien loppuosa 150 t sop. mukainen t - 50 t - Keskusta 314 rakentaminen Elovainion PTV-kauppa Vesilaitos 500 t karkea t 100 t 100 t 150 t Keskusta 305. Alueen katuverkon rakentaminen v Alueen katuverkon rakentamisen aloitus v Urheilutalon ja koulun tontin itäosan keskustakorttelin kadun loppuun rakentaminen v Rantajätkäntien varren paikoitusalueen loppuun rakentaminen Pallotie / Elotie risteyksen kiertoliittymän rakentaminen Aikaisemmin rakennetun alueen katujen viimeistely ja päällystys Kivilähde (Uusi Kaava-alue). Kaava-alueen liikenneverkon ja vesihuollon rakentaminen Hiitintien (Teivo) alueen viimeistelytyöt (asfaltointi ja nurmetukset) 2018 ja Elovainion PTV-kauppa. uuden teollisuuskaava-alueen rakentaminen Tarkentuu kaavoituksen myötä. 29

30 Keskusta liikenneväylät Nro Tyyppi Hanke Yhteistyö Kaupungin kustannus Arviotaso v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 315 rakentaminen Uusi kuruntie länsipuoli Vesilaitos 300 t karkea t Keskusta 316 rakentaminen Heinikon pohjoispuoli Vesilaitos 500 t karkea t 250 t - Keskusta 317 rakentaminen Uuden Kuruntien länsipuolinen teovesilaitos 300 t karkea t - Keskusta 318 peruskorjaus Vakkatie - Kylvötie Vesilaitos 200 t karkea t - - Keskusta 319 peruskorjaus Kotipellontien alku ja liittyvät tiet 200 t karkea t - - Keskusta 320 rakentaminen Vaasantie - Pallotie yksisuuntaisliittymä 100 t karkea 100 t - Keskusta 321 peruskorjaus Vanhan Haaviston teiden perusko Vesilaitos 500 t karkea 500 t Keskusta 322 viimeistely Kesäniemi 50 t karkea 50 t Keskusta 315. Uusi Kuruntie Länsipuoli. Uuden teollisuusalueen liikenneverkon ja infran rakentamisen aloitus Tarkentuu kaavoituksen myötä Heinikon pohjoispuoli. Kaava-alueen liikenneverkon ja infran rakentaminen teollisuusalueelle Uuden Kuruntien länsipuoli. Kaava-alueen liikenneverkon ja infran rakentaminen teollisuusalueelle. Aloitus Vakkatie Kylvötie. Teiden peruskorjaus Kotipellontien alku ja siihen liittyvät tiet. Teiden peruskorjaus Vaasantie Pallotie, yksisuuntainen tieyhteys Vaasantieltä. Liikenneväylän muutostyö Vanhan Haaviston alueen teiden peruskorjaustöiden aloittaminen Kesäniemen alueen liikenneväylien viimeistely

31 Keskusta yleiset alueet Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 401 rakentaminen Ranta-Laatu asuinalue 60 t karkea t - Keskusta 402 rakentaminen Hietasmäen pientaloalue 60 t karkea t - Keskusta 403 rakentaminen Räikänpuisto IV vaihe 200 t suun. mukainen 50 t 150 t Keskusta 405 rakentaminen Leijapuisto 150 t karkea t Keskusta 406 muutos Räikän kenttä 350 t karkea 350 t Keskusta 407 muutos Tiuravuoren monitoimikenttä 50 t karkea t - - Keskusta 401. Alueelle mahdollisesti tulevan leikki-/monitoimikentän rakentaminen Täsmentyy kaavoituksen myötä Alueelle mahdollisesti tulevan leikki-/monitoimikentän rakentaminen Täsmentyy kaavoituksen myötä Räikänpuiston rakentamisen IV-rakennusvaiheen osarakentamista 2017 ja 2018 (paikoitusaluemuutokset sekä ulkoliikuntavälineet/ulkoilualuerakenteita) Leijapuiston alueen rakentamisen aloitus Suunnitelmat täsmentyvät MAPSTO-kauden aikana Räikän kentän peruskorjaus: juoksuratojen ja kentän muiden alueiden pinnoitteiden uusiminen ja urheilupaikkojen loppuun rakentaminen vuonna Tiuravuoren kentän muuttaminen monitoimikentäksi

32 Keskusta yleiset alueet Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 409 rakentaminen Yhtenäiskoulun kenttä 550 t karkea t 300 t Keskusta 410 rakentaminen Aronrannan korvaava kenttä 300 t karkea t - - Keskusta 411 rakentaminen Haaviston ulkoilureitin siirto 65 t suun. mukainen 65 t Keskusta 412 rakentaminen Haaviston ulkoilureitti, Siltatien alittava/ylittävä tunneli tai silta 350 t suun. mukainen 350 t Keskusta 409. Yhtenäiskoulun kentän rakentamisen aloittaminen Aronrannan korvaavan kentän rakentaminen (paikka avoin) Haaviston ulkoilureitin siirto (pois Siltatien asutusalueen rakentamisen alta) Haaviston ulkoilureitti, Siltatien alittava/ylittävä tunneli tai silta rakentaminen Pesäpallokentän rakentamisen aloitus vuonna 2021 (paikka ei vielä tarkennettuna) 32

33 33

34 Perusopetus Keskusta palveluverkko PALVELU NIMI KATUOSOITE TUOTTAJA KOULUASTE OPPILASMÄÄRÄ HENKILÖSTÖ perusopetus Moision koulu Kuusistontie 1 Ylöjärven kaupunki yläkoulu lukiokoulutus Ylöjärven lukio Pallotie 5 Ylöjärven kaupunki lukio perusopetus Veittijärven koulu Keskivainiontie 5 Ylöjärven kaupunki alakoulu perusopetus Ylöjärven Yhtenäiskoulu Koulutie 4 Ylöjärven kaupunki yhtenäiskoulu Vapaa-aika PALVELU NIMI KATUOSOITE TUOTTAJATYYPPI TUOTTAJA Kirjasto Pääkirjasto Leija + Kirjastoauto Reppu Koivumäentie 2 kunta Ylöjärven kaupunki Kirjasto Valon kirjasto Pallotie 5 kunta Ylöjärven kaupunki / Tredu Kulttuuri Kuvataidekoulu Piirto Suojastentie 10 kunta Ylöjärven kaupunki Kulttuuri Ylöjärven museo Hietastentie 4 kunta Ylöjärven kaupunki Liikunta Veittijärven koulun liikuntasali Keskivainiontie 5 kunta Ylöjärven kaupunki Liikunta Urheilutalo - uimahalli Koulutie 6 kunta Ylöjärven kaupunki Liikunta Moision koulun liikuntasali Kuusistontie 1 kunta Ylöjärven kaupunki Liikunta Vanhan lukion liikuntasali Kuusistontie 1 kunta Ylöjärven kaupunki Musiikkiopisto Pirkanmaan musiikkiopisto Koulutie 4 yksityinen PMO Nuoriso Nuorisokeskus Olka Mikkolantie 7 kunta Ylöjärven kaupunki Vapaa sivistystyö Tampereenseudun työväenopisto Pallotie 5 kunta Tampereen kaupunki Varhaiskasvatus PALVELU HALLINNOLLINEN YKSIKKÖ NIMI KATUOSOITE TUOTTAJATYYPPI TUOTTAJA Päiväkotihoito Kaurasmäen pk Kaurasmäen päiväkoti Kaurasmäentie 11 kunta Ylöjärven kaupunki Päiväkotihoito Tiikko-Veittijärven pk Veittijärven päiväkoti Keskivainiontie 5 kunta Ylöjärven kaupunki Päiväkotihoito Touhula pk Touhula päiväkoti Kortteentie 20 yksityinen Touhula Varhaiskasvatus Oy Päiväkotihoito Kyläsepän pk Kyläsepän päiväkoti Kyläsepäntie 2 kunta Ylöjärven kaupunki Päiväkotihoito Saurio-Mikkolan pk Mikkolan päiväkoti Mikkolantie 5 kunta Ylöjärven kaupunki Päiväkotihoito Rinteen pk Rinteen päiväkoti Mikkolantie 50 kunta Ylöjärven kaupunki Päiväkotihoito International Early Education Center International Early Education Center Rauhalantie 2-4 yksityinen International Early Education Center Oy Päiväkotihoito Saurio-Mikkolan pk Saurion päiväkoti Seijantie 1 kunta Ylöjärven kaupunki Päiväkotihoito Palotornin pk Palotornin päiväkoti Takamaantie 3 kunta Ylöjärven kaupunki Päiväkotihoito Tiikko-Veittijärven pk Tiikon päiväkoti Tiikontie 8 kunta Ylöjärven kaupunki Päiväkotihoito MetsäVekara MetsäVekara Työväentalontie 22 yksityinen Vekara Päiväkodit Oy Päiväkotihoito Tähkätaskun pk Tähkätaskun päiväkoti Tähkätie 1 kunta Ylöjärven kaupunki 34

35 Keskusta palveluverkko PALVELU NIMI KATUOSOITE TUOTTAJA Esiopetus Tiikko-Veittijärven päiväkoti / Veittijärven toimipisteen esiopetus Keskivainiontie 5 Ylöjärven kaupunki Esiopetus Saurio-Mikkolan päiväkoti / Yhtenäiskoulun toimipisteen esiopetus Koulutie 4 Ylöjärven kaupunki Esiopetus Kyläsepän päiväkodin esiopetus Kyläsepäntie 2 Ylöjärven kaupunki Esiopetus Saurio-Mikkolan päiväkoti / Mikkolan toimipisteen esiopetus Mikkolantie 5 Ylöjärven kaupunki Esiopetus Rinteen päiväkodin esiopetus Mikkolantie 50 Ylöjärven kaupunki Esiopetus Tähkätaskun päiväkodin esiopetus Tähkätie 1 Ylöjärven kaupunki Perusturva PALVELU NIMI KATUOSOITE TUOTTAJATYYPPI TUOTTAJA Ikääntyneiden asumispalveluyksiköt Iltaruskon palvelukeskus Asemantie 4 Yksityinen Ylöjärven palvelutalosäätiö Kaksikko Perhetyö Perhekioski Elotie 1 Kunta Ylöjärven kaupunki, perusturva Terveydenhoitajan vastaanotot Terveyskioski Elotie 1 Kunta Ylöjärven kaupunki, perusturva Asumispalvelut Juuritien ryhmäkodit Juuritie 8 Kunta Ylöjärven kaupunki Ikääntyneiden asumispalveluyksiköt Hoivakoti Vihtori Kaskitie 1 Yksityinen Esperi Care Oy Mielenterveyspalvelut Psykiatrisen avohoidon intensiiviyksikkö Avekki Keihäsniementie 10 a 1 Kunta Ylöjärven kaupunki Ikääntyneiden asumispalveluyksiköt Ryhmäkoti Pehtoori Keihäsniementie 10 d Kunta Ylöjärven kaupunki Ikääntyneiden asumispalveluyksiköt Palvelutalo Keihäsniemen koti Keihäsniementie 12 Yksityinen Ylöjärven palvelutalosäätiö Kaksikko Kouluterveydenhuolto Veittijärven koulu Keskivainiontie 5 Kunta Ylöjärven kaupunki Asumispalvelut Nummikoti Koivumäentie 1 Kunta Ylöjärven kaupunki Kouluterveydenhuolto Yhtenäiskoulu Koulutie 4 kunta Ylöjärven kaupunki Perhetyö Perhetyö Kuruntie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki, perusturva Omaishoidon tuki Ylöjärven perusturvakeskus Kuruntie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki Kouluterveydenhuolto Moision koulu Kuusistontie 1 Kunta Ylöjärven kaupunki Suun terveydenhuolto Moision koulun hammashoitola Kuusistontie 1 Kunta Ylöjärven kaupunki Kuntoutusosastot Kuntoutus- ja muistikeskus Kuusistontie 3 Kunta Ylöjärven kaupunki Ikääntyneiden asumispalveluyksiköt Tiuravuoren palvelukeskus Kuusistontie 3 Kunta Ylöjärven kaupunki Hallintopalvelut Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Mikkolantie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki, perusturva Kotipalvelut Eteläinen kotihoito/terveyskeskus Mikkolantie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki Kotipalvelut Keskinen kotihoito/ Terveyskeskus Mikkolantie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki Neuvola Keskustan neuvola Mikkolantie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki Mielenterveyspalvelut Mielenterveyskeskus Mikkolantie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki, perusturva 35

36 Keskusta palveluverkko PALVELU NIMI KATUOSOITE TUOTTAJATYYPPI TUOTTAJA Psykologipalvelut Perhekeskus Mikkolantie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki, perusturva Terapiapalvelut Perhekeskus Mikkolantie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki, perusturva Perheneuvolat Perhekeskus, Perheneuvola Mikkolantie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki, perusturva Suun terveydenhuolto Pääterveysaseman hammashoitola Mikkolantie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki Akuuttisairaalat Terveyskeskussairaala Mikkolantie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki Fysioterapia Ylöjärven terveyskeskus Mikkolantie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki Omalääkärijärjestelmä Ylöjärven terveyskeskus Mikkolantie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki Röntgen, ultraäänitutkimus Ylöjärven terveyskeskus Mikkolantie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki Terveyskeskuspäivystys Ylöjärven terveyskeskus Mikkolantie 10 Kunta Ylöjärven kaupunki Ikääntyneiden päivätoiminta Hoivapalvelu Valkokulta Mikkolantie 1-3 Yksityinen Hoivapalvelu Valkokulta Oy Päivätoiminta Työ- ja resurssipaja Mikkolantie 42 Yksityinen Muotialan asuin- ja toimintakeskus Kehitysvammahuolto Mikkolan työtupa Mikkolantie 7 Kunta Ylöjärven kaupunki Kehitysvammahuolto Vaikeavammaisten päivätoiminta Mikkolantie 9 Kunta Ylöjärven kaupunki Palveluasuminen Kuusistonkoti /Muotiala Niemitie 9 D Yksityinen Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry Opiskeluterveydenhuolto Koulutuskeskus Valo Pallotie 5 Kunta Ylöjärven kaupunki Asumisen järjestäminen Soppeensydämen Yhteisökoti Rantajätkäntie 2 B Kunta Ylöjärven kaupunki Asumispalvelut Soppeentupa Soppeentie 21 C Yksityinen Ylöjärven palvelutalosäätiö Kaksikko 36

37 Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen noin asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva suunnitelmakaudella merkittävästi, noin 200 asukasta. Aluetta ei olla pitemmälläkään tähtäimellä merkittävästi laajentamassa. Asuntilassa on hyvät kevyen liikenteen yhteydet, mutta haasteena on toimivan joukkoliikenteen toteuttaminen. 37

38 Asuntila kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 132 asemakaava Asuntilantien asuinkortteli X X Asuntila 133 asemakaava Asuntilan eteläosa X Asuntila 132. Asuntilantien eteläpuoliselle alueelle tutkitaan pienkerrostaloalueen toteuttamista yleiskaavan mukaisesti. Alueen pinta-ala on noin 4 ha. Alueen kunnallistekniikka suunnitellaan asemakaavatyön yhteydessä. Asemakaavan aikataulu, aloitus 2017, hyväksyminen Asemakaavalla tutkitaan yhdyskuntarakenteen laajentamista etelään ottaen huomioon vanha omakotiasutus ja loma-asutus. Alue käsittää sekä kaupungin että yksityisen maata. Alueen pinta-ala on noin 25 hehtaaria ja sinne sijoittuu arviolta noin 50 asuntoa. Alueen katuverkko ja kunnallistekniikka sekä virkistysalueet suunnitellaan asemakaavatyön yhteydessä. Asemakaavan hyväksyminen

39 Asuntila tontinluovutus ja asuntotuotanto Alueelta luovutetaan asuintontteja vuosittain seuraavan aikataulun mukaisesti. Luovutuksen seurauksena ennakoidaan asuntotuotannon ja asukasluvun kehittyvän alueella seuraavasti: Asuintontit Tontinluovutus (asuntoa) AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO Asuntotuotanto (kpl) Asukasluvun kasvu AK=asuinkerrostalo, AR=asuinrivitalo, AO=asuinomakotitalo Asuntila talonrakennus Alueelta ei talonrakennusinvestointeja suunnittelukaudella. 39

40 Asuntila liikenneväylät Nro Tyyppi Hanke Yhteistyö Kaupungin kustannus Arviotaso v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 324 rakentaminen Asuntilan eteläosa (kaupungin ma Vesilaitos 300 t karkea t - Asuntila 325 rakentaminen Idäntien kaava-alue (asuin) Vesilaitos 300 t karkea 250 t 50 t Asuntila 326 viimeistely Niittylän alue, itäpuoli 100 t suun mukainen 100 t Asuntila 328 rakentaminen Asuntilantien alkuosan pienkerros Vesilaitos 350 t karkea t 150 t - Asuntila 329 rakentaminen Asuntilantien - Kuruntien kiertoliittymä 300 t karkea 300 t Asuntila 324. Uuden asemakaava-alueen katuverkon rakentamisen aloitus Lopullinen laajuus ja kustannukset tarkentuvat asemakaavoituksen myötä Idäntien asemakaava-alueen katuverkon ja infran rakentaminen vuosina Niittylän itäpuolisen alueen katujen viimeistely ja päällystys Asuntilantien asuinkorttelin katuverkon rakentamisen aloitus Lopullinen laajuus ja kustannukset tarkentuvat asemakaavoituksen myötä Asuntilantien Kuruntien kiertoliittymän rakentaminen

41 Asuntila yleiset alueet Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 416 rakentaminen Asuntilan eteläosa leikkipuisto 45 t karkea t - - Asuntila 417 rakentaminen Idäntien kaava-alueen kenttä / Asuntilan keskustan monitoimikenttä 50 t karkea 50 t Asuntila 418 rakentaminen Veittijärvi ulkoilureitti 50 t karkea 50 t Asuntila 416. Asuntilan eteläosan leikkipuiston rakentaminen Idäntien asemakaava-alueen leikkikentän/asuntilan keskiosan monitoimikentän rakentaminen Veittijärven ulkoilureitin rakentaminen

MAPSTO Kaavoitus ja tontinluovutus

MAPSTO Kaavoitus ja tontinluovutus MAPSTO 2017-2021 Kaavoitus ja tontinluovutus Kaavoitushankkeet Nro Tyyppi Hanke v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 101 osayleiskaava Keskusta X Keskusta 102 asemakaava Ranta-Laatu asuinalue X X X

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA 2014 2018 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA 2014 2018 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA 2014 2018 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 1 2 Sisällysluettelo 1. Asiakirjan tausta ja tarkoitus... 3 2. Asiakirjan sisältöä ohjaavat tekijät...

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO LUONNOS

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO LUONNOS MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO 2018-2022 LUONNOS 1.9.2017 1 Ylöjärven eteläosan aluejako 2 1. MAPSTO:n tausta ja tarkoitus Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelmassa

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO EHDOTUS, KH

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO EHDOTUS, KH MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO 2018-2022 EHDOTUS, KH 30.10.2017 1 Ylöjärven eteläosan aluejako 2 1. MAPSTO:n tausta ja tarkoitus Maankäytön ja palveluiden suunnittelu-

Lisätiedot

MAPSTO Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma. Tiivistelmä / Sivistyspalvelut

MAPSTO Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma. Tiivistelmä / Sivistyspalvelut MAPSTO 2014-2018 Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma Tiivistelmä / Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta 1.10.2013 Vapaa-aikalautakunta 8.10.2013 Matti Hursti 24.9.2013 Tiivistelmä Tiivistelmään

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO EHDOTUS, KV

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO EHDOTUS, KV MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO 2018-2022 EHDOTUS, KV 6.11.2017 1 Ylöjärven eteläosan aluejako 2 1. MAPSTO:n tausta ja tarkoitus Maankäytön ja palveluiden suunnittelu-

Lisätiedot

Ylöjärvi MAPSTO

Ylöjärvi MAPSTO Ylöjärvi MAPSTO 2015 2019 1 Ylöjärven eteläosan aluejako 2 MAPSTO 2015-2019 MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA Kvalt 11.10.2014 121 3 1. MAPSTO:n tausta ja tarkoitus MAPSTO-prosessin

Lisätiedot

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Metsäkylän kaavoitushankkeet Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut

Lisätiedot

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Kaupunginosa Asukasmäärän muutos Investointi, vuodet, Esitykset / huomiot Keskusta 950 Moision

Lisätiedot

MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015

MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Oheismateriaali / sivltk 12.5.2015 39 vapltk 26.5.2015 38 MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Kaupunginosa Asukasmäärän Investointi,

Lisätiedot

5. Toimenpiteet alueittain

5. Toimenpiteet alueittain Ylöjärvi MAPSTO 5. Toimenpiteet alueittain Kaupunki on jaettu 11 alueeseen hyödyntäen tilastokeskuksen tilastoaluejakoa. Aluejako perustuu nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen sekä tulevaisuuden eroavaisuuksiin

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena Talonrakennusinvestoinnit uudiskohde Tiuraniemen ryhmäkoti Yksityin 0 0 - - Keskusta en saneeraus Moision koulu

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA luonnos

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA luonnos MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA 2014 2018 luonnos 18.9.2013 1 MAPSTO - MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA 2014 2018 1. Asiakirjan tausta ja tarkoitus Maankäytön

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO Kaupunginvaltuusto x.xx.2018 LUONNOS

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO Kaupunginvaltuusto x.xx.2018 LUONNOS MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO 2019-2023 Kaupunginvaltuusto x.xx.2018 LUONNOS 22.8.2018 1 Ylöjärven eteläosan aluejako 2 1. MAPSTO:n tausta ja tarkoitus Maankäytön ja

Lisätiedot

Keskusta. ? Esiopetus? Leikkitoiminta? Leikkitoiminta muut? Päiväkoti? Päiväkoti ykstiyinen Sivistys. Julkisen liikenteenvuorot.

Keskusta. ? Esiopetus? Leikkitoiminta? Leikkitoiminta muut? Päiväkoti? Päiväkoti ykstiyinen Sivistys. Julkisen liikenteenvuorot. Keskusta Kaupunkikeskustan monipuolinen kehittäminen on ollut viime vuosikymmeninä Ylöjärven tärkein painopistealue. Sekä ydinkeskustan että muille keskustan alueille on sijoittunut runsaasti lisää asukkaita,

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA Kaupunginvaltuusto

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA Kaupunginvaltuusto MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA 2014 2018 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 1 2 Sisällysluettelo 1. Asiakirjan tausta ja tarkoitus... 3 2. Asiakirjan sisältöä ohjaavat tekijät...

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin salkutetut rakennukset Kaupunginvaltuusto ja päivitys

Ylöjärven kaupungin salkutetut rakennukset Kaupunginvaltuusto ja päivitys tekninen E = Erinomainen 1 = pidetään 6210 Terveysasema/Akuuttiosasto Mikkolantie 10, Terveydenhoito 10721 1 (1) 1979 / 2011 E/H 6211 Keskustan neuvola Mikkolantie 12, Terveydenhoito 505 1 (1) 1982 T Kaupunkirakenteen

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO Kaupunginvaltuusto

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO Kaupunginvaltuusto MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO 2019-2023 Kaupunginvaltuusto 5.11.2018 1 Ylöjärven eteläosan aluejako 2 1. MAPSTO:n tausta ja tarkoitus Maankäytön ja palveluiden suunnittelu-

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Tot.aste Huomioita

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Tot.aste Huomioita 1(9) TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2017 Rakennukset 8349 Tähkätaskun päiväkoti Kulut 0-70 000-69 364-636 99,1 Netto 0-70 000-69 364-636 99,1 100 % 8378 Kurun päiväkoti Kulut -50

Lisätiedot

KIIHTELYSVAARAN RANTAOSAYLEISKAAVA

KIIHTELYSVAARAN RANTAOSAYLEISKAAVA Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, hyväksytty valtioneuvostossa 31.11.2008 ja tulleet voimaan 1.3.2009 Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö-

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2019

KAAVOITUSKATSAUS 2019 KAAVOITUSKATSAUS 2019 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI - KAAVOITUS 2019 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 1 Ylöjärven kaupungin KAAVOITUSKATSAUS 2019 Ympäristölautakunta 13.2.2019 Kaupunginhallitus 00.00.2019 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI - KAAVOITUS 2017 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2017 1 Ylöjärven kaupungin KAAVOITUSKATSAUS 2017 Ympäristölautakunta 16.8.2017 Kaupunginhallitus 00.00.2017 Kaupunginvaltuusto 00.00.2017

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2018

KAAVOITUSKATSAUS 2018 KAAVOITUSKATSAUS 2018 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI - KAAVOITUS 2018 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 1 Ylöjärven kaupungin KAAVOITUSKATSAUS 2018 Ympäristölautakunta 28.3.2018 Kaupunginhallitus 9.4.2018 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli)

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) 1 (5) LIITE 6 YLÖJÄRVI YMPLTK. 12.12.2011 ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelun alue sijaitsee Elovainion

Lisätiedot

MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA YHTENA ISET PELTOALUEET

MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA YHTENA ISET PELTOALUEET 1 MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA YHTENA ISET PELTOALUEET K y m e n l a a k s o n j a E t e l ä - K a r j a l a n m a a k u n n a t Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

ENO-TUUPOVAARA RANTAOSAYLEISKAAVA

ENO-TUUPOVAARA RANTAOSAYLEISKAAVA Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, hyväksytty valtioneuvostossa 31.11.2008 ja tulleet voimaan 1.3.2009 Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö-

Lisätiedot

KAUPUNKISEUDUN TONTTIPÄIVÄ 2019 Ylöjärven kaupunki Timo Rysä

KAUPUNKISEUDUN TONTTIPÄIVÄ 2019 Ylöjärven kaupunki Timo Rysä KAUPUNKISEUDUN TONTTIPÄIVÄ 2019 Ylöjärven kaupunki Timo Rysä 4.4.2019 Yleisiä nostoja ja tavoitteita Kaavoituksen painopiste lähivuosina yleiskaavoituksesta asemakaavoitukseen Ydinkeskustan oyk, osittainen

Lisätiedot

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja 24.2.2013 Yleiskaavoitus 2 Rakennemalli kuvaa Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksymää maankäytön kehittämisen tahtotilaa ei ole juridinen kaava 14.3.2013 Konsernipalvelut,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA, Yhdyskuntatekniikka

TEKNINEN LAUTAKUNTA, Yhdyskuntatekniikka TEKNINEN LAUTAKUNTA, Yhdyskuntatekniikka INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2018 Liikenneväylät Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2018 TA-% Selite 9017 Ihantie (Teivon alue, Hiitti) Rakennettiin tie valmiiksi Kulut

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Jaakko Hupanen Ilari Rasimus Harri Järvenpää tekninen johtaja kaavoituspäällikkö kiinteistöinsinööri

Lisätiedot

Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO

Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO Vapaa-aikalautakunta 47 12.09.2017 Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO 2018-2022 VAPLTK 12.09.2017 47 Elinvoimajohtaja Pauli Piiparisen valmisteluohje: Maankäytön ja palvelujen

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin rakennukset

Ylöjärven kaupungin rakennukset tekninen E = Erinomainen 1= pidetään 1 2 6210 Terveysasema/Akuuttiosasto Mikkolantie 10, Terveydenhoito 10721 1 1979 / 2011 E/H Perusturva 6211 Keskustan neuvola Mikkolantie 12, Terveydenhoito 505 1 1982

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelma Rakennesuunnitelman tavoitekokonaisuus: Väestön kasvuun varaudutaan Yhdyskuntarakennetta tiivistetään Keskustoja

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO Kaupunginhallitus 350 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 107 09.11.2015 Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO 2016-2020 73/00.001/2015 KAUPHALL 02.11.2015 350 Kehitysjohtaja Riku Siren

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2009

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2009 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2009 Ylöjärven kaavoitus Ympäristölautakunta 28.4.2009 111 Kaupunginhallitus 4.5.2009 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2009 2/6 Ylöjärven kaupungissa ja maakunnan

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin rakennukset

Ylöjärven kaupungin rakennukset 1 2 3 4 5 6 7 8 6210 Terveysasema/Akuuttiosasto Mikkolantie 10, Terveydenhoito 10721 1 1979 / 2011 E/H 6211 Keskustan neuvola Mikkolantie 12, Terveydenhoito 505 1 1982 T 6214 Kurun terveysasema Kisatie

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kaavoituksen näkökulma. Hyvinvointiympäristön kehittäminen seututasoisessa suunnittelussa.

Kaavoituksen näkökulma. Hyvinvointiympäristön kehittäminen seututasoisessa suunnittelussa. Kaavoituksen näkökulma. Hyvinvointiympäristön kehittäminen seututasoisessa suunnittelussa. MAL4-sopimus Rakennesuunnitelman ja Asuntopoliittisen ohjelman päivitys Kaisu Kuusela, Tampereen kaupunkiseutu

Lisätiedot

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen MAL-työpaja Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja 1 KOUVOLAN RAKENNEMALLI Alueiden käytön kehityskuva Ekotehokas yhdyskuntarakenne Keskusten kehittäminen Maaseudun palvelukylät Olevan infran

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaavan muutos Asuntila, Idäntie, osa korttelista 487. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kirkonseudun asemakaavan muutos Asuntila, Idäntie, osa korttelista 487. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kirkonseudun asemakaavan muutos Asuntila, Idäntie, osa korttelista 487 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympäristölautakunta 19.5.2015 Ympäristölautakunta 17.2.2015 Ympäristölautakunta 19.8.2014 Dnro:

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAHKOLAN KAUPUNGINOSAN (3) VÄHÄINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSA KORTTELIA 16 KIINTEISTÖT 143-406-12-5, 143-406-12-7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.6.2019 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2019 1.

Lisätiedot

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 6.2.2008 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2018

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2018 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2018 Tekninen lautakunta 25.10.2018 Kunnanhallitus 12.11.2018 Valtuusto 18.12.2018 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö-

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue)

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Heinikon

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin rakennukset

Ylöjärven kaupungin rakennukset Ylöjärven kaupungin rakennukset Kaupunginvaltuusto 3.10.2016 Kaupunginvaltuusto päivitys 22.5.2017 Kaupunginvaltuusto päivitys 3.9.2018 tekninen E = Erinomainen salkku, 1 = Pidetään kunto, lyhenteiden

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Työpajan 27.5 teemat 1. Sopimusmenettelyn tavoitteet 2. Sopimuksen teemat ja

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa.

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustassa

Lisätiedot

IISALMEN YLEISKAAVA strateginen

IISALMEN YLEISKAAVA strateginen IISALMEN YLEISKAAVA strateginen 3 MALLIA KAUPUNGIN KEHITTÄMISEKSI IISALMEN KAUPUNKI PL 10, 74101 Iisalmi Puh. (017) 272 31 WWW.IISALMI.FI Iisalmen yleiskaava tavoitteet Kaupunkistrategiasta väestötavoite

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

KARHULAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Y25 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KARHULAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Y25 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KARHULAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Y25 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.9.2018 MIKSI KARHULAAN TARVITAAN UUSI YLEISKAAVA? Karhulan keskustan osayleiskaavalla tarkastellaan Karhulan keskeisiä alueita

Lisätiedot

Linjastoluonnos 1: 13

Linjastoluonnos 1:   13 Kaupunginhallitus 388 17.12.2018 Lausunto linjasto 2021- projektin linjastovaihtoehdoista 506/08.01.00/2018 KAUPHALL 17.12.2018 388 Vs. kehitysjohtaja Jussi Teronen Tampereen seudun joukkoliikenne on pyytänyt

Lisätiedot

TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Liite _ TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.2.2018. tark 22.10.2018 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2018 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI - KAAVOITUS 2015 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2015 1 Ylöjärven kaupungin KAAVOITUSKATSAUS 2015 Ympäristölautakunta 21.4.2015 75 Kaupunginhallitus 27.4.2015 156 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KUNTIEN YHTEISET HANKKEET JA TOTEUTTAMISEN AIKATAULU

KUNTIEN YHTEISET HANKKEET JA TOTEUTTAMISEN AIKATAULU Sivu 1 / 3 OJALA-LAMMINRAHKAN ALUEEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SOPIMUKSEN OSAPUOLET I II Tampereen kaupunki Kangasalan kunta SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Toimeenpanosuunnitelman taustana on vuonna 2008

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE lokakuu 2018 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus... 3 2.3 Tonttien luovutus... 4 3. UUSTUOTANTO...

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16-KAUPUNGINOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava Asemakaava koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan kaavoittamatonta aluetta/ kiinteistöjä 536-407-24-3, 536-407-10-31,

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Harri Pitkäranta, ympäristöministeriö Kymenlaakso pohjoisella kasvukäytävällä Eduskunta 7.11.2013 Kaakkois Suomen markkina alueet ja niiden

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.6.2010 Harjunpään asemakaava ja asemakaavan muutos: Korttelit 17-18, osa korttelia 16 sekä maatalous ja katualueet 1. Suunnittelualue ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Pohjoispään 132 kaupunginosan korttelin nro 27 asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (Osuuspankki) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen

Lisätiedot

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VATit)

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VATit) Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VATit) - kulttuuriympäristön näkökulmasta Rakennusperinnön ja korjausrakentamisen neuvottelupäivät 11.4.2018 Timo Turunen ympäristöministeriöstä Valtakunnalliset

Lisätiedot