MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO EHDOTUS, KH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO EHDOTUS, KH"

Transkriptio

1 MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO EHDOTUS, KH

2 Ylöjärven eteläosan aluejako 2

3 1. MAPSTO:n tausta ja tarkoitus Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelmassa MAPSTO:ssa on kuvattu kaupungin olemassa oleva palveluverkko, suunnitellut vuosien kaavoitus- ja investointihankkeet sekä tavoitteellinen tontinluovutusohjelma. Kaupunkikonsernin yhtiöiden investoinnit eivät sisälly MAPSTO-asiakirjaan, mutta Ylöjärven Vesi Oy:n investointiohjelma on synkronoitu kaupungin hankkeiden kanssa prosessin aikana. Tässä asiakirjassa kuvatut investointihankkeet päätetään kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavahankkeiden käynnistämispäätös tehdään myös selvyyden vuoksi vielä kunkin kaavahankkeen osalta erikseen kaupunginhallituksessa varsinaista kaavoitustyötä aloitettaessa. MAPSTO on valmisteltu poikkitoimialaisesti kaupungin asukkaat ja yritykset osallistaen. MAPSTO-prosessi ja -asiakirja tuottavat koottua tietoa kaupungin rakentumisesta toiminnan suunnittelijoille, päätöksentekijöille ja kuntalaisille. MAPSTO:n keskeinen sisältö on kuvattu myös karttaverkkopalvelussa kaupungin internet-sivuilla. 3

4 2. MAPSTO-sisältöä ohjaavat tekijät Asiakirjan sisältöä ohjaavat Ylöjärven kaupungin omien näkökulmien lisäksi seuraavat ulkopuoliset tekijät ja linjaukset: a. Maankäyttö- ja rakennuslaki ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää ja ne ohjaavat suunnittelua maakunnissa ja kunnissa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: toimiva aluerakenne eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Helsingin seudun erityiskysymykset luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Uusi valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden päivittämisestä on valmistelussa ympäristöministeriössä ja Ylöjärven kaupunginhallitus on lausunut luonnoksesta 2017 kesäkuussa. 4

5 b. Maakuntakaava Maakuntaliiton laatima maakuntakaava ohjaa kaupungin yleis- ja asemakaavoitusta, jotka eivät voi olla ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on hyväksytty Pirkanmaan maakuntavaltuustossa Kaavasta on valitettu, mutta Pirkanmaan maakuntahallitus määräsi kokouksessaan , että maakuntakaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Tulevaa kaupunkirakenteen kehitystä ajatellen merkittäviä asioita ovat esim. yhdyskuntarakenteeltaan tiiviiksi toteutettavaksi merkityt alueet keskustan lähellä ulottuen Siltatien ja Mäkkylä-Teivaalan alueille. c. MAL-sopimus Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-sopimus allekirjoitettiin Sopimus perustuu valtion ja seudun kuntien yhteiseen tahtotilaan Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisestä. Sopimuksen tavoitteena on, että kaupunkiseudun yhdyskuntarakenne eheytyy ohjaamalla asumista, työpaikkoja ja palveluja nykyiseen rakenteeseen, keskustoihin ja joukkoliikenne-vyöhykkeille asemakaavoituksen sekä täydennysrakentamista tukevien toimenpiteiden avulla. Sopimuksessa oleellisia Ylöjärveä koskevia tavoitteita ovat esim.: - Tampere, Nokia ja Ylöjärvi kehittävät yhdessä Kolmenkulman aluetta cleantechteollisuuden tarpeisiin - Ylöjärvi, Tampere: Tampere-Ylöjärvi pyöräilyn seudullisen pääreitin laadun parantaminen Asuntotuotantotavoite 140 kpl per vuosi, yhteensä 560 kpl, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tavoiteosuus 17 % määrästä - Valmistuvat asemakaavat (asuminen) vuosina yhdyskuntarakenne-taajaman sisällä kem² ja ykr-taajaman ulkopuolella kem² 5

6 d. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma Kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Suunnitelmassa määritellään kaupunkiseudun kasvu ja kasvun alueet ja otetaan kantaa joukkoliikenneratkaisuihin. Ylöjärven osalta kasvun painopistealueiksi on määritelty Keskusta, Siltatien alue, Metsäkylä ja Mäkkylä-Teivaala (MAPSTO-asiakirjassa Itäinen Ylöjärvi). Kasvaviksi työpaikka-alueiksi on määritelty Kolmenkulman alue (Lounainen Ylöjärvi) ja Elovainion alue (Keskusta). e. Ylöjärven kaupungin strategia Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia toimii pohjana kaupungin toiminnalle ja päätöksenteolle. Esim. seuraavat strategiakirjaukset ohjaavat MAPSTO-asiakirjan sisältöä: Elinkeinopolitiikan tavoite toteutuu tarjoamalla vetovoimaista toimintaympäristöä, joka mahdollistaa yritysten sijoittumisen ja toimimisen kaupungissa. Toimivalla kaupunkirakenteella kanavoidaan asukasmäärän ja elinvoiman kasvua kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Kaupunki varautuu MAL-sopimuksen mukaiseen kasvuun. Toimivassa kaupunkirakenteessa työpaikat, asunnot, palvelut ja virkistysalueet ovat joustavasti saavutettavissa joukkoliikenteelle, kävellen ja pyöräillen. Yhdyskuntarakenne on sekoittunut eli toiminnot ovat toistensa lomassa tarkoituksenmukaisessa suhteessa Suunnittelun suunta on kaupunkirakenteen tiivistäminen perustuen kaupunkiseudun väestön kasvuennusteisiin Pääkasvusuunnat strategiakaudella ovat ensisijaisesti keskusta ja sen tiivistäminen, Siltatien tiivis pientaloalue ja Metsäkylän pientaloalue. Haja-asutusalueella edistetään palvelujen säilymistä kylien ja taajamien suunnittelun kautta kaupunkimaisen asumisen vaihtoehdoksi. Työpaikka-alueina kehitetään ensisijaisesti Kolmenkulman, Teivo II:n, Siltatien ja Elovainion alueita. Alueiden suunnittelussa pyritään ensisijaisesti laatuun ja toimivuuteen. 6

7 f. Ylöjärven maapoliittinen ohjelma Tampereen seutu on päivittänyt seudun maapoliittiset periaatteet ja toimintatavat rakennesuunnitelman 2040 uudistamisen yhteydessä. Täydennysrakentamisen merkitys on tuossa yhteydessä otettu entistä vahvemmin esille. Näillä seudun yhteisillä periaatteilla tuetaan kuntien omien periaatteiden ja toimintatapojen päivitystä. Ylöjärven kaupungin Maapoliittinen ohjelma on uudistettu kevään 2017 aikana. Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi uudistetun maapoliittisen ohjelman Ajantasaisella maapoliittisella ohjelmalla luodaan omalta osaltaan edellytyksiä yleis- ja asemakaavojen toteutumiselle, maanomistajien yhdenvertaiselle kohtelulle, kaupungin investointien kannattavuudelle sekä elinvoimaisuuden kehittämiselle. Ylöjärven kaupungin maapoliittinen ohjelma-dokumentissa painopiste on maanhankintaan ja maanluovutukseen liittyvissä asioissa, joita ei ole käsitelty MAPSTO:ssa tai muussa dokumentaatiossa. g. MAPSTO-ASIAKIRJAT Edellinen MAPSTO-asiakirja toimii seuraavan MAPSTO-asiakirjan valmistelun lähtökohtana. h. Kaupungin talouslinjaukset Talousnäkymät ja tulevaisuuden taloudellinen liikkumavara asettaa konkreettiset rajat maankäytön suunnittelulle ja palvelu- ja yhdyskuntateknisen infrastruktuurin rakentamiselle. Lisäksi yleiset talousnäkymät vaikuttavat mm. tonttikysyntään. Talouslinjaukset määritellään talousarvio-prosessin yhteydessä. 7

8 3. Yhteenveto ohjelmakauden sisällöstä Suunnitelmakaudella kaupungin asuinalueiden kasvua tasapainotetaan ohjaamalla asuntotuotantoa eri alueille. Kasvavia alueita asumisen osalta ovat Keskusta, Metsäkylä, Vuorentausta ja Siivikkala sekä Siltatien alue. Yritystontteja luovutetaan pääosin Elovainion, Kivilähteen ja Heinikon alueelta, Kolmenkulmasta ja Teivon alueelta. Kaupungin uudet palveluinvestoinnit pyritään optimoimaan käyttämällä olemassa olevaa palveluinfraa maksimaalisesti hyväksi. Väestönkasvun odotetaan jatkuvan suunnittelukaudella, vaikkakin aivan viimeaikoina väestönkasvu Tampereen kehyskunnissa on hidastunut. Valmistuvien asuntojen määrän ennakoidaan olevan vuonna 2018 noin 217asuntoa ja väestönkasvun noin 519 asukasta. Suunnittelukaudelle on ohjelmoitu runsaasti asemakaavoitus- ja yleiskaavoituskohteita. Kylien maankäyttöä kehitetään osayleiskaavoilla, joista käynnissä on Antaverkka-Mutalan osayleiskaava. Suunnitelmakauden keskeisimmät talonrakennusinvestoinnit ovat Metsäkylän koulun laajennus ja vanhan osan tilojen korvaaminen, uusien Siltatien koulun ja päiväkodin (yhteistyöhanke) rakentaminen, sekä Kurun päiväkodin rakentaminen. 8

9 4. Näkökulmatarkastelu 4.1. Elinkeino- ja työllisyysnäkökulma Vuosina Ylöjärvellä luovutetaan elinkeinoelämän tontteja pääasiassa Elovainion, Kolmenkulman, Teivo II:n sekä Kivilähteen että Heinikon alueilta. Yritysalueiden profiilit ovat erilaisia ja vastaavat hyvin erilaisten ja erikokoisten yritysten sijoittumistarpeisiin. Teivo II ja Kolmenkulma vastaavat isompien toimijoiden tonttitarpeeseen ja Elovainio ja Heinikon alue taas Pk-yritysten tonttitarpeeseen. Lukumäärällisesti on luonnollista, että pienempiä hankkeita menee eteenpäin enemmän ja tonttien kysyntä kohdistuu näin ollen enemmän pienempiin tontteihin. Luovutettavissa olevia tontteja tarkasteltaessa onkin tärkeää laskea tonttien määrää niin, että erilaisille yritysprofiileille löytyy tarjontaa riittävästi. Samoin tonttien kysyntään vaikuttaa luonnollisesti voimakkaasti sen hetkinen talouden suhdannetilanne. Lukumäärällisesti tarkastellen hyvä tavoitetaso olemassa olevaksi tonttitarjonnaksi on n. 15 kpl heti luovutettavissa olevia teollisuus- ja yritystontteja. Tärkeää on myös huolehtia siitä, että kaupallisten palveluiden kehittämistä varten kaavoitetaan tontteja keskusta-alueelle sekä kehittyville asuinalueille lähipalveluita varten Asuntonäkökulma Pääpaino asuntotuotannon lisäämisessä on Ylöjärven keskusta ja sitä ympäröivät alueet sekä Viljakkalan ja Kurun kyläkeskustojen lähialueet. Uutena avauksena MAPSTO-kauden loppupuolella on asemakaavoituksen käynnistäminen Asuntila-Siivikkala välille, jolla saataisiin aikaan myös alueiden väliset liikenneyhteydet. Uusien asuntoalueiden rakentaminen pohjautuu näkemykseen, että asukasmäärä olisi asumisedellytysten täyttyessä edelleen kasvusuuntainen. 9

10 4.3. Liikennenäkökulma Pääosa vuosien liikenneväyläinvestoinneista kohdistuu uusien asemakaava-alueiden liikenneväylien rakentamiseen. Uutena avauksena MAPSTO-kauden loppupuolella on asemakaavoituksen käynnistäminen Asuntila-Siivikkala välille, jolla saataisiin aikaan myös alueiden väliset liikenneyhteydet. Ohjelmaan kuuluu merkittävä kevyenliikenteen väylän rakentamishanke Viljakkalassa Kyröskoskentien varteen välille Manni - Viljakkalan keskusta. Lisäksi toteutetaan pieniä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyviä hankkeita. Jotta joukkoliikenteen järjestäminen olisi taloudellisesti mahdollista, edellytetään riittävää joukkoliikenteen käyttäjämäärää. Maankäytön suunnittelulla luodaan ne puitteet, joissa joukkoliikennettä tullaan tulevaisuudessa järjestämään. Lähivuosina Ylöjärven joukkoliikenne tullaan järjestämään linja-autoilla, mutta pitkällä tähtäimellä Ylöjärven joukkoliikenne tullaan mahdollisesti järjestämään myös katuraitiotien avulla linja-autoilla hoidettavan syöttöliikenteen tukemana. Perimmäisenä tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Kaupunkiseudun kaupunkirakenteen sisäinen tiivistäminen parantaa parhaiten joukkoliikenteen järjestämisedellytyksiä tuomalla uusia käyttäjiä jo olemassa olevien joukkoliikennepalveluiden piiriin ja siten mahdollistaa palvelutason säilyttämisen tai jopa sen nostamisen. 10

11 4.4. Ympäristönäkökulma Kasvihuonekaasujen vähentämiseen vaikuttavat mm. joukkoliikenteen ja jalankulun kulkutapaosuuksien kasvu niiden toimintaedellytyksiä parantamalla, lisärakentamisen sijoittuminen kehittyvien yhteyksien ja palveluiden lähettyville, keskustan tiivistäminen, energiatehokkaampi rakentaminen sekä energiaratkaisujen ilmastoystävällisyys. Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään erityistä huolta kaupungin alueella olevien pohjavesivarojen turvaamiseen erityisesti vedenhankintakäytössä olevilla (Ylöjärvenharju, Vilpeenharju, Hangasjärvi ja Pitkäkangas) pohjavesialueilla. Ydinkeskustan alueella Saurion vedenottamon lähialueen pohjaveden kunnostustoimenpiteet on tarkoitus saada valmiiksi 2018 loppuun mennessä. Keskeisiä tavoitteita on myös turvata laajat seudulliset ja paikalliset viheryhteydet koko kaupungin alueella. Keskustan, lounaisen Ylöjärven, Julkujärven ja Metsäkylän osalta keskeisiä tavoitteita on turvata harjun maakunnallisesti merkittävä viheryhteys sekä kehittää alueiden välisiä kevyen liikenteen yhteyksiä niiden saavuttamiseksi ja viheryhteyksiä lajiston kannalta. Valtakunnallisesti tärkeintä viheryhteyttä ja aluetta Seitsemisen-Haukkamaan aluetta kehitetään edelleen luontomatkailu-, virkistys- ja metsäalueena. Suunnitelmakaudella lisärakentaminen sijoittuu pääosin olemassa olevien vesihuoltoverkostojen piiriin. Ylöjärven keskustaajaman jälkeen voimakkain rakentaminen sijoittuu taajaman lähikyliin, missä vesihuoltoverkostoa rakennetaan. Näillä alueilla vesistökuormitus vähenee nykyisestä. Vesihuoltoverkoston ulkopuolisilla alueilla lisärakentaminen on vähäistä. Lisäksi selvitetään Veittijärven vanhan kaatopaikan sekä entisten Haverin ja Parosjärven kaivosten jätealueiden ympäristöriskejä ja kunnostusmahdollisuuksia. 11

12 Keskusta Kaupunkikeskustan monipuolinen kehittäminen on ollut viime vuosikymmeninä Ylöjärven tärkein painopistealue. Sekä ydinkeskustan että muille keskustan alueille on sijoittunut runsaasti lisää asukkaita, palveluita ja yritystoiminnan alueita. Keskustan tärkeys tulee entistä enemmän korostumaan myös tulevaisuudessa. Keskusta muodostuu kolmesta osa-alueesta: Soppeenmäki, Kirkonseutu ja Elovainio. Keskustan eheyttäminen ja tiivistäminen on keskeisin tavoite suunnittelussa ja toteutuksessa pitkälle tulevaisuuteen. Keskustaan tulevat sijoittumaan merkittävimmät uudet palvelut ja yritystoiminnat. Asuntotuotannon osalta keskustaan sijoittuvat suurehkot kerrostaloalueet ja ns. tiiviit, matalammat asuinalueet. Perinteiset pientaloalueet sijoittuvat muualle Ylöjärvellä. Tavoitteena on toteuttaa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä toimiva kaupunkiympäristö. Asuminen, palvelut ja työpaikat lomittuvat keskustassa ns. sekoittuneena kaupunkirakenteena. Samanaikaisesti turvataan keskustan viihtyisyys puistojen ja kulttuurillisesti arvokkaiden alueiden osalta. Ydinkeskustan osayleiskaavan muutosluonnoksessa on arvioitu keskustaan sijoittuvan noin uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä. Keskustan asukasluku on loppuvuodesta 2014 noin 9700 ja vuoteen 2020 mennessä asukaslisäys on noin

13 13

14 14

15 Keskusta kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ osayleiskaava Keskusta X 102 asemakaava Ranta-Laatu asuinalue X X 103 asemakaava Kultaniityn jatko X X 101. Keskustan osayleiskaavalla haetaan periaatteita ydinkeskustan kehittämiselle pitkällä tähtäimellä nykyistä rakennetta täydentäen, uudistaen ja laajentaen. Keskeisin tavoite on keskustan eri osa-alueiden yhdistävä eheyttäminen, keskustan elinvoimaisuus, monipuolisuus ja omaleimaisuus, asuntoalueiden ja työpaikkojen lisääminen, joukkoliikenteen parantaminen sekä sujuvat kevyen liikenteen yhteydet. Kaava-alueen asukasmäärän ennakoidaan kasvavan olennaisella tavalla seuraavien 20 vuoden aikana, alueen asemakaavojen uusimisen mahdollistamissa puitteissa. Keskustan osayleiskaavassa huomioidaan mahdollinen läntinen ratayhteys voimaan tulleen maakuntakaavan pohjalta. Kaavan tavoiteaikataulu: Ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen maankäyttöä tutkitaan keskitehokkaan asumisen ja pientalojen alueena sekä virkistysalueena yleiskaavan pohjalta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6 hehtaaria. Alueelle sijoittuu noin asuntoa. Alue käsittää sekä yksityistä että kaupungin maata. Kaavan tavoiteaikataulu: Luonnos- ja ehdotusvaiheet , hyväksymisvaihe Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Kultaniityn alueen rakentamattomat asuintontit on tavoitteena asettaa haettaviksi vuoden 2017 lopulla, missä yhteydessä tarkastellaan tontinluovutusehdot. Alueen mahdolliset asemakaavan muutostarpeet varaudutaan tarkastelemaan hankekohtaisten tarpeiden ja etenemisaikataulutuksen pohjalta. 15

16 Keskusta kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ asemakaava Mikkolantien varsi (Nikro) X X X 107 asemakaava Hietasmäen pientaloalue X X 108 asemakaava Uusi-Kuruntie teollisuusalue 1 X 104. Mikkolantien varressa varaudutaan tutkimaan asuinrakentamisen täydennysmahdollisuuksia asemakaavan muutoksella. Asemakaavatyön käynnistäminen edellyttää maaperän kunnostukseen ja seurantaan liittyvien näkökulmien huomioimista. Alueen pinta-ala on noin 6 hehtaaria. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Hietasmäen pientaloalueen asemakaava uudistetaan ottaen huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot. Alueen täydennysrakentamisen mahdollisuudet tutkitaan. Alueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus- ja luonnosvaiheet 2018, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Tavoitteena on laajentaa Elovainion yritysaluetta valtatien 3 pohjoispuolella ja Uusi-Kuruntien länsipuolella kaavoittamalla monipuolisia ja erikokoisia yritystontteja pääosin pienelle ja keskisuurelle teollisuus- ja varastorakentamiselle. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitusvaihe

17 Keskusta kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ asemakaava Aronranta X X X 110 asemakaava Elovainion PTV-kauppa X X 111 asemakaava Soppeenmäen täydennysrakentaminen X 109. Tavoitteena on täydentää keskustan yhdyskuntarakennetta ja muodostaa Aronrannan alueelle uusi keskustan täydennysalue. Kaavahankkeen yhteydessä tutkitaan mm. asuin- ja liikerakentamisen, joukkoliikenteen, liityntäpysäköinnin ja julkisten palveluiden aluevaraustarpeita ja laajuutta. Alue tukeutuu Keijärven rantaan, jota on tarkoitus kehittää kaupunkimaisena, yhteiskäytössä olevana aluekokonaisuutena. Hanke on tavoitteena aloittaa 2018 järjestettävällä kutsukilpailulla. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Elovainion kauppakeskuksen luoteispuolelle tutkitaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueen sijoittamista ja työpaikka-alueen laajentamista. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Soppeenmäen alueen asemakaavan ajantasaistamista ja alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia tarkastellaan hankekaavojen mahdollistamilta osin, hankekohtaisten aikataulujen puitteissa. 17

18 Keskusta kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ asemakaava Siukolan asuinalue täydennys X X 113 asemakaava Mäkkylänrinne, Kivikkotien muutos X 114 asemakaava Kirkkopuisto X X X 115 asemakaava Vaasantien Pallotien valoliittymä X 112. Siukolan asuinalueen täydennysrakentamista tarkastellaan asemakaavalla. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Mäkkylänrinteen Kivikkotien alueen asemakaavan muutostarpeita varaudutaan tarkastelemaan vuoden 2018 aikana Kirkkopuiston asemakaavamuutoksella muodostetaan keskeiselle alueelle puistoja ja tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuutta olemassa olevan kaupunkirakenteen yhteyteen. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Vaasantien ja Pallotien liittymäalueen mahdollisia asemakaavan muutostarpeita varaudutaan tarkastelemaan vuoden 2018 aikana. Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä. 18

19 Keskustan tontinluovutus ja asuntotuotanto Alueelta luovutetaan asuintontteja vuosittain seuraavan aikataulun mukaisesti. Luovutuksen seurauksena ennakoidaan asuntotuotannon ja asukasluvun kehittyvän alueella seuraavasti: Asuintontit Tontinluovutus (asuntoa) AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO Asuntotuotanto (kpl) Asukasluvun kasvu AK=asuinkerrostalo, AR=asuinrivitalo, AO=asuinomakotitalo Alueelta luovutetaan teollisuus- ja liiketontteja seuraavalla aikataululla: Yritystonti kpl/m² Kohde Teivo Heinikko / Kivilähde Elovainio

20 Keskusta talonrakennus Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ uudiskohde Siltatien koulu t karkea t t t 206 saneeraus Vanha Räikkä t karkea 600 t 600 t 207 yhteistyöhanke Siltatien päiväkoti 0 t karkea X X 208 saneeraus Kaurasmäen päiväkoti t karkea 700 t 700 t 204. Siltatien koulu: Uusi koulu perusopetuksen käyttöön. Kirkonseudun väestökasvun takia tarvitaan kokonaan uusi Siltatien kouluyksikkö, sillä kaikki keskustan koulutontit (Yhtenäiskoulu, Moisio ja Veittijärvi) ovat täyteen rakennettuja. Koulu mitoitetaan oppilaalle. (Laskennallinen käyttötalousvaikutus /vuosi) 206. Vanha Räikkä: Suojelukohde, käyttötarkoituksen muutos monikäyttöiseksi kulttuuritilaksi, rakennuslupa, talotekniikan uusiminen, esteetön kulku, poistumistieasiat, tilamuutoksia, pintojen uusiminen ja energiatalouden parantaminen. Investoinnin aiheuttama energia- ja ylläpitokustannusten muutos käyttötalouteen Vanhan Räikän peruskorjausta varten on vuonna 2009 laadittu luonnos (alustava) tilaohjelmasta, jossa rakennuksen alakertaan sijoittuisi kulttuuri-/kokoontumistiloja ja yläkertaan työhuoneita Siltatien päiväkoti: Uusi päiväkoti koulun kanssa samaa kokonaisuutta. Siltatielle tarvitaan nopeasti uusi päiväkoti vastaamaan kasvavaan hoitopaikkojen kysyntään. Toteutus joko integroidaan Siltatien kouluhankkeeseen tai toteutetaan yksityisenä päiväkotina (palveluseteli). (Laskennallinen käyttötalousvaikutus /vuosi) 206. Kaurasmäen päiväkoti: 80- luvulla rakennettu päiväkoti. Rakennuttamispalveluiden ja päivähoidon tekemän katselmoinnin mukaan seuraavaksi saneerattava päiväkoti. Talotekniikan uusiminen, pintaremontti, vähäisiä tilamuutoksia ei laajennusta. Aloitus v.2019 ja valmis v

21 Keskusta liikenneväylät Nro Tyyppi Hanke kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ rakentaminen Ranta-Laatu asuinalue 400 t karkea 300 t 100 t 302 rakentaminen Hietasmäen pientaloalue 250 t karkea 150 t 100 t 303 rakentaminen Heinikon (vanha) teollisuusalue 540 t karkea 150 t 300 t 90 t 304 rakentaminen Yhdystien teollisuusalue 300 t karkea 300 t 305 rakentaminen Rantajätkäntie 100 t karkea 100 t 306 rakentaminen Pallotien kiertoliittymä 400 t sop. mukainen 400 t 307 viimeistely Haavisto laajennus (Pisaratie, Sumutie, Usvatie) 100 t sop. mukainen 100 t 308 rakentaminen Kivilähde (uusi kaava-alue) 140 t suun. mukainen 140 t 301. Uuden asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen ja v Viimeistely ja päällystys v Lopullinen laajuus ja kustannukset tarkentuvat asemakaavoituksen myötä Hietasmäen pientaloalueen katuverkon ja kunnallistekniikan rakentaminen ja peruskorjaus v Lopullinen laajuus ja kustannukset tarkentuvat kaavoituksen myötä Heinikon teollisuusalueen katuverkon ja muun infran rakentamisen jatkaminen jo kaavoitetuilla asemakaava-alueella Yhdystien teollisuusalueen katuverkon ja vesihuollon rakentaminen vuodesta 2022 alkaen Rantajätkäntien katualueen rakentamisen jatkaminen ja viimeistely, kun Lemminkäisen talonrakennustyöt alueella saatettu lähes loppuunsa Pallotien kiertoliittymän rakentaminen Elovainiontien ja Pallotien liittymään Haaviston laajennusalueen (Pisaratie, Sumutie, Usvatie) katujen viimeistely Kivilähde (Uusi Kaava-alue) katualueiden viimeistely ja päällystys

22 Keskusta liikenneväylät Nro Tyyppi Hanke kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ viimeistely Hiitintien viimeistely 100 t suun. mukainen 100 t 310 rakentaminen Elovainion PTV-kauppa 350 t karkea 150 t 100 t 100 t 311 rakentaminen Heinikon pohjoispuoli 500 t karkea 250 t 250 t 312 peruskorjaus Vakkatie - Kylvötie 200 t karkea 200 t 313 peruskorjaus Kotipellontien alku ja liittyvät tiet 200 t karkea 200 t 314 peruskorjaus Vanhan Haaviston teiden peruskorjaus 600 t karkea 300 t 300 t 315 rakentaminen Mikkolantien varsi (Nikro) 100 t karkea 100 t 309. Hiitintien katualueen viimeistely ja loppuosan päällystäminen Elovainion PTV-kauppa. Uuden teollisuuskaava-alueen rakentamisen aloittaminen Heinikon aiemmin rakennetun teollisuusalueen jatkaminen pohjoiseen päin. Katuverkon ja kunnallistekniikan rakentamisen jatkaminen 2021 alkaen Kirkonseudulla sijaitsevan Vakkatie Kylvötien alueen teiden ja kunnallistekniikan peruskorjaus Kotipellontien alku ja siihen liittyvät sivutiet. Teiden ja kunnallistekniikan peruskorjaus Vanhan Haaviston alueen teiden ja vesihuollon peruskorjausta Lähdevainiontien Koivumäentien ympäristössä olevilla alueilla 2021 alkaen. Vuosittain peruskorjattavat kohteet tarkentuvat aina edellisenä vuonna Mikkolantien varren kaavan katualueisiin aiheuttamat muutostyöt ja niihin varautuminen

23 Keskusta liikenneväylät Nro Tyyppi Hanke kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ rakentaminen Aronranta 300 t karkea 300 t 317 peruskorjaus Soppeenmäen täydennysrakentaminen 100 t karkea 100 t 318 peruskorjaus Siukolan asuinalue täydennys 150 t karkea 150 t 319 rakentaminen Kirkkopuisto 200 t karkea 200 t 320 rakentaminen Mäkkylänrinne, Kivikkotien muutos 50 t karkea 50 t 321 rakentaminen Vaasantien Pallotien valoliittymä 460 t karkea 460 t 322 peruskorjaus Töyränojantie 200 t karkea 200 t 316. Aronrannan muutostyöt katu- ja kunnallistekniikan osalta 2022, kun alueen kaavoitus valmis Katu- ja vesihuollon muutostyöt Soppeenmäen täydennysrakentamisalueella Siukolan alueen katu- ja vesihuollon rakentaminen kaavamuutosalueella 2022 alkaen 319. Kirkkopuiston katu- ja kunnallistekniikan rakentaminen 2022 alkaen, kaavoituksen valmistuttua Mäkkylänrinteen Kivikkotien kaavamuutosalueella sijaitsevan tien viimeistely ja tien päällystys Vaasantielle, Valon kohdalle, toteutettava valoristeys ja liittymäjärjestely Töyränojantien katualueen ja kunnallistekniikan peruskorjaus

24 Keskusta yleiset alueet Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ rakentaminen Ranta Laatu asuinalue 60 t karkea 60 t 402 rakentaminen Hietasmäen pientaloalue 60 t karkea 60 t 403 rakentaminen Räikänpuisto: Paikoitusalueet, hiihtoreitit 105 t suun. mukainen 105 t 404 rakentaminen Räikänpuisto: Leikki- ja seniorialueet sekä hiihtoreitit 170 t suun. mukainen 170 t 405 rakentaminen Räikänpuisto: Tapahtuma-aukio 150 t suun. mukainen 150 t 406 rakentaminen Räikänpuisto:Suunnitelman (2015) mukaiset muut rakenteet suun. mukainen 150 t 407 rakentaminen Leijapuiston maisemapelto 40 t karkea 40 t 408 rakentaminen Yhtenäiskoulun kentän muutostyöt 550 t karkea 300 t 250 t 409 rakentaminen Haaviston ulkoilureitti, Siltatien alitus/ylitys 240 t suun. mukainen 240 t 401. Ranta Laatu asuinalue.alueelle mahdollisesti tulevan leikki-/monitoimikentän rakentaminen Täsmentyy kaavoituksen myötä Hietasmäen pientaloalue. Alueelle mahdollisesti tulevan leikki-/monitoimikentän rakentaminen Täsmentyy kaavoituksen myötä Räikänpuisto IV vaihe : Paikoitusalueet, hiihtoreitit 404. Räikänpuisto IV vaihe : Leikki- ja seniorialueet sekä hiihtoreitit 405. Räikänpuisto IV vaihe : Tapahtuma-aukio 406. Räikänpuisto IV vaihe :Suunnitelman (2015) mukaiset muut rakenteet 407. Leijapuiston maisemapelto 408. Yhtenäiskoulun kentän muutostyöt talvi- ja kesäkäyttöä ajatellen 409. Haaviston ulkoilureitti, Siltatien alitus/ylitys 24

25 25

26 Keskusta palveluverkko Vapaa-aika Nuorisotila Olka Mikkolantie 7 Ylöjärvi Nuoriso Vapaa-aikapalvelut Ylöjärven kaupunki Veittijärven koulun liikuntasali Keskivainiontie 5 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Moision koulun liikuntasali Kuusistontie 1 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Vanhan lukion liikuntasali Kuusistontie 1 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Urheilutalo - uimahalli Koulutie 6 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Ylöjärven museo Hietastentie 4 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Kulttuuri Pääkirjasto Leija Koivumäentie 2 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Kirjasto Valon kirjasto Pallotie 5 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki / Tredu Kirjasto Tampereenseudun työväenopisto Pallotie 5 Ylöjärvi Tampereen kaupunki Vapaa sivistystyö Kuvataidekoulu Piirto Suojastentie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Kulttuuri Pirkanmaan musiikkiopisto Loilantie 6 Ylöjärvi PMO Musiikkiopisto Varhaiskasvatus Palotornin päiväkoti Takamaantie 3 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Rinteen päiväkoti Mikkolantie 50 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Kyläsepän päiväkoti Kyläsepäntie 2 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Saurion päiväkoti Seijantie 1 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Veittijärven päiväkoti Keskivainiontie 5 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Tähkätaskun päiväkoti Tähkätie 1 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Tiikon päiväkoti Tiikontie 8 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Touhula päiväkoti Rimpitie 1 Ylöjärvi Kaurasmäen päiväkoti Kaurasmäentie 11 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki MetsäVekara Työväentalontie 22 Ylöjärvi Vekara Päiväkodit Oy International Early Education Center Rauhalantie 2-4 Ylöjärvi International Early Education Center Oy SatuVekara Mustarastaantie 1 Julkujärvi Vekara Päiväkodit Oy 26

27 Perusturva Keskusta palveluverkko Mikkolan työtupa Kehitysvammahuolto Mikkolantie 7 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Tiuravuoren palvelukeskus (vanhainkoti) Ikääntyneiden asumispalveluyksiköt Kuusistontie 3 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Iltaruskon palvelukeskus Ikääntyneiden asumispalveluyksiköt Asemantie 4 Ylöjärvi Ylöjärven palvelutalosäätiö Kaksikko Nummikoti Asumispalvelut Koivumäentie 1 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Ylöjärven Terveyskeskus Omalääkärijärjestelmä Mikkolantie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Juuritien ryhmäkodit Asumispalvelut Juuritie 8 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Palvelutalo Keihäsniemen koti Ikääntyneiden asumispalveluyksiköt Keihäsniementie 12 Ylöjärvi Ylöjärven palvelutalosäätiö Kaksikko Kuntoutus- ja muistikeskus Kuntoutusosastot Kuusistontie 3 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Perhekeskus, perheneuvola Perheneuvolat Mikkolantie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki, perusturva Vaikeavammaisten päivätoiminta Kehitysvammahuolto Mikkolantie 9 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Hoivapalvelu Valkokulta Ikääntyneiden päivätoiminta Mikkolantie 1-3 Ylöjärvi Hoivapalvelu Valkokulta Oy Perhekeskus, psykologipalvelut Psykologipalvelut Mikkolantie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki, perusturva Ylöjärven Terveyskeskus Röntgen, ultraäänitutkimus Mikkolantie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pääterveysaseman hammashoitola Suun terveydenhuolto Mikkolantie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Perhekeskus, terapiapalvelu Terapiapalvelut Mikkolantie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki, perusturva Ylöjärven Terveyskeskus Terveyskeskuspäivystys Mikkolantie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Terveyskeskussairaala Akuuttisairaalat Mikkolantie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Ylöjärven Terveyskeskus Fysioterapia Mikkolantie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Hallintopalvelut Mikkolantie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki, perusturva Eteläinen kotihoito Kotipalvelut Mikkolantie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Keskinen kotihoito Kotipalvelut Mikkolantie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Mielenterveyskeskus Mielenterveyspalvelut Mikkolantie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki, perusturva Keskustan neuvola Neuvola Mikkolantie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Terveyskioski Terveydenhoitajan vastaanotot Elotie 1 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki, perusturva Perhekioski Perhetyö Elotie 1 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki, perusturva Psykiatrisen avohoidon intensiiviyksikkö Avekki Mielenterveyspalvelut Keihäsniementie 10 a 1 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Ryhmäkoti Pehtoori Ikääntyneiden asumispalveluyksiköt Keihäsniementie 10 d Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Hoivakoti Vihtori Ikääntyneiden asumispalveluyksiköt Kaskitie 1 Ylöjärvi Esperi Care Oy Veittijärven kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Keskivainiontie 5 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Yhtenäiskoulun kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Koulutie 4 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Ylöjärven perusturvakeskus Omaishoidon tuki Kuruntie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Ylöjärven perusturvakeskus Perhetyö Kuruntie 10 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki, perusturva Moision kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Kuusistontie 1 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Moision koulun hammashoitola Suun terveydenhuolto Kuusistontie 1 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Työ- ja resurssipaja Päivätoiminta Mikkolantie 42 Ylöjärvi Muotialan asuin- ja toimintakeskus Kuusistonkoti/Muotiala Palveluasuminen Niemitie 9 D Ylöjärvi Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry Koulutuskeskus Valo Opiskeluterveydenhuolto Pallotie 5 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Soppeensydämen Yhteisökoti Asumisen järjestäminen Rantajätkäntie 2 B Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Soppeentupa Asumispalvelut Soppeentie 21 C Ylöjärvi Ylöjärven palvelutalosäätiö Kaksikko 27

28 Keskusta palveluverkko Perusopetus Kauraslammen koulu Ylöjärvi Kuusistontie 1 Ylöjärven kaupunki yläkoulu Ylöjärven lukio Ylöjärvi Pallotie 5 Ylöjärven kaupunki lukio Kauraslammen koulu (Veittijärven toimipiste)ylöjärvi Keskivainiontie 5 Ylöjärven kaupunki alakoulu Ylöjärven Yhtenäiskoulu Ylöjärvi Koulutie 4 Ylöjärven kaupunki yhtenäiskoulu Esiopetus Rinteen päiväkodin esiopetus Mikkolantie 50 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Saurio-Mikkolan päiväkoti / Mikkolan toimipisteen esiopetus Mikkolantie 5 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Tiikko-Veittijärven päiväkoti / Veittijärven toimipisteen esiopetus Keskivainiontie 5 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Tähkätaskun päiväkodin esiopetus Tähkätie 1 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Saurio-Mikkolan päiväkoti / Yhtenäiskoulun toimipisteen esiopetus Koulutie 4 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Kyläsepän päiväkodin esiopetus Kyläsepäntie 2 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki 28

29 Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen noin asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva suunnitelmakaudella merkittävästi, noin 200 asukasta. Aluetta ei olla pitemmälläkään tähtäimellä merkittävästi laajentamassa. Asuntilassa on hyvät kevyen liikenteen yhteydet, mutta haasteena on toimivan joukkoliikenteen toteuttaminen. 29

30 Asuntila kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ asemakaava Asuntilantien liikennejärjestelyt ja asuinkortteli X X 131 asemakaava Supikorven asuinalue X X 132 asemakaava Asuntila-Siivikkala yhteys alueineen X X 130. Asuntilantien eteläpuoliselle alueelle tutkitaan pienkerrostaloalueen toteuttamista yleiskaavan mukaisesti. Alueen pinta-ala on noin 4 ha. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Asemakaavalla tutkitaan yhdyskuntarakenteen laajentamista etelään ottaen huomioon vanha omakotiasutus ja loma-asutus. Alue käsittää sekä kaupungin että yksityisen maata. Alueen pinta-ala on noin 25 hehtaaria ja sinne sijoittuu arviolta noin 50 asuntoa. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Asuntilan ja Siivikkalan välisiä yhteystarpeita ja alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia varaudutaan tarkastelemaan asemakaavatyön puitteissa

31 Asuntila tontinluovutus ja asuntotuotanto Alueelta luovutetaan asuintontteja vuosittain seuraavan aikataulun mukaisesti. Luovutuksen seurauksena ennakoidaan asuntotuotannon ja asukasluvun kehittyvän alueella seuraavasti: Asuintontit Tontinluovutus (asuntoa) AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO Asuntotuotanto (kpl) Asukasluvun kasvu AK=asuinkerrostalo, AR=asuinrivitalo, AO=asuinomakotitalo Asuntila talonrakennus Alueelta ei talonrakennusinvestointeja suunnittelukaudella. 31

32 Asuntila liikenneväylät Nro Tyyppi Hanke kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ rakentaminen Supikorven asuinalue 300 t karkea 300 t 325 rakentaminen Idäntien kaava-alue (Mansikkatien alue) 150 t karkea 50 t 100 t 326 rakentaminen Asuntilantien asuinkortteli 350 t karkea 200 t 150 t 327 rakentaminen Asuntilantien kiertoliittymä ja liittyvät katuyhteydet t karkea 600 t 500 t 324. Uuden asemakaava-alueen katuverkon ja kunnallistekniikan rakentamisen aloitus Lopullinen laajuus ja kustannukset tarkentuvat asemakaavoituksen myötä Idäntien asemakaava-alueen katuverkon ja infran rakentaminen ja viimeistely vuosina Asuntilantien asuinkorttelin katuverkon rakentamisen aloitus Lopullinen laajuus ja kustannukset tarkentuvat asemakaavoituksen myötä Asuntilantien kiertoliittymän ja siihen liittyvien katuyhteyksien muutostyöt. Rakentaminen ja katuyhteyksien muutokset aloitetaan 2020 ja viimeistellään Suunnitellaan, kun Asuntilantien asuinkorttelin asemakaava vahvistunut ja voidaan suunnitella ja varmentaa katuyhteyksien muutostarve alueella. Asuntila yleiset alueet Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ rakentaminen Kellukkatien kaava-alueen leikkipuisto 50 t karkea 50 t 410. Kellukkatien kaava-alueen leikkipuisto 32

33 33

34 Asuntila palveluverkko Perusopetus Kauraslammen koulu (Asuntilan toimipiste) Ylöjärvi Suolaniityntie 7 Ylöjärven kaupunki alakoulu Vapaa-aika Nuorisotila Antero Suolaniityntie 4 Ylöjärvi Nuoriso Vapaa-aikapalvelut Ylöjärven kaupunki Varhaiskasvatus Asuntilan päiväkoti Suolaniityntie 7 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Kalliorinteen päiväkoti Kalliorinteentie 4 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Esiopetus Asuntila-Kalliorinteen päiväkoti / Asuntilan toimipisteen esiopetus Suolaniityntie 7 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Perusturva Asuntilan neuvola (käynti liikerakennuksen alapihalta) Neuvola Suolaniityntie 4 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Asuntilan koulun kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Suolaniityntie 7 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki 34

35 Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan, erityisesti Lielahteen ja keskustaan. Ylöjärven keskustan suuntaan ja palveluihin on ollut puutteelliset joukkoliikenneyhteydet. Siivikkalan ja Mettistön asemakaavaalueet ovat perinteisiä luvuilla toteutuneita pientaloalueita. Parina viime vuosikymmenenä alueen väestö ei ole juurikaan kasvanut ja alue ei ole ollut kaupungin kasvusuunta. Pienillä asemakaava-alueiden laajennuksilla on pystytty pitämään alueen asukasmääränä noin Suunnitelmakauden aikana Siivikkalan asukasmäärä kasvaa arviolta noin 300 asukaalla. Pidemmällä tähtäimellä Siivikkala kehittyy viihtyisänä asuntoalueena, jota korostaa erityisesti Näsijärven läheisyys ja rantojen säilyminen virkistyskäytössä. Tiiviimpi asutus sijoittuu koulun lähiympäristöön. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa Siivikkalassa on ns. reservialuetta, jonka rakenteesta kehittämistä suunnitellaan vuoden 2040 jälkeen. Mäkkylän - Teivaalan uuden asuntoalueen suunnittelu aloitetaan osayleiskaavalla suunnitelmakaudella. Alueen suunnittelussa painottuvat sijainti Tampereen läheisyydessä ja kulttuuriympäristöalueet. 35

36 36

37 Itäinen Ylöjärvi kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ osayleiskaava Mäkkylä-Teivaala osayleiskaava X X X 141 asemakaava Siivikkalan keskusta X 142 asemakaava Leppästentien asuinalue X X 143 asemakaava Nuoralahdentien-Valkilantien alue X 140. Osayleiskaavalla tutkitaan Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaisen uuden noin asukkaan asuntoalueen ja työpaikan sijoittumista joukkoliikennereittiin, sekä maakuntakaavassa ja kaupunkiseudun rakennesuunnitelmatyön puitteissa asetettaviin tavoitteisiin tukeutuen. Kaava-alueen lopullinen laajuus ja kustannukset tarkentuvat asemakaavoituksen myötä. Osayleiskaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen asemakaavatyöt käynnistetään osayleiskaavan saatua lainvoiman Asemakaavalla tutkitaan Siivikkalan keskusta-alueen laajentamista tiiviillä pientalo-asumisella. Alueen pinta-ala on noin 15 hehtaaria ja alueelle sijoittuu arviolta asuntoa. Kaavan tavoiteaikataulu: Ehdotusvaihe 2017, hyväksymisvaihe Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Asemakaavalla tutkitaan Leppästentien pientaloalueen jatkamista itään. Alueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Nuoralahdentien-Valkilantien alueen korttelissa 98 on asemakaavassa kaksi puistoaluetta, joiden muutos omakotialueeksi tutkitaan. Kaava-alueen pinta-ala on noin m2. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä. 37

38 Itäinen Ylöjärvi tontinluovutus ja asuntotuotanto Alueelta luovutetaan asuintontteja vuosittain seuraavan aikataulun mukaisesti. Luovutuksen seurauksena ennakoidaan asuntotuotannon ja asukasluvun kehittyvän alueella seuraavasti: Asuintontit Tontinluovutus (asuntoa) AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO Asuntotuotanto (kpl) Asukasluvun kasvu AK=asuinkerrostalo, AR=asuinrivitalo, AO=asuinomakotitalo Itäinen Ylöjärvi talonrakennus Alueelta ei talonrakennusinvestointeja suunnittelukaudella. Itäinen Ylöjärvi yleiset alueet Alueelta ei yleisten alueiden investointeja suunnittelukaudella. 38

39 Itäinen Ylöjärvi liikenneväylät Nro Tyyppi Hanke kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ rakentaminen Siivikkalan keskusta t karkea 400 t 350 t 350 t 350 t 333 rakentaminen Mettistön laajennus 580 t karkea 480 t 100 t 334 Rakentaminen Leppästentien asuinalue 200 t karkea 200 t 335 peruskorjaus Myllyrinteentien peruskorjaus 500 t karkea 250 t 250 t 336 peruskorjaus Nuoralahdentien - Valkilantien alue 50 t 50 t 332. Siivikkalan keskustan asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen 2019 alkaen, asemakaavan vahvistuttua. Lopullinen laajuus ja kustannukset tarkentuvat asemakaavoituksen myötä Mettistön laajennuksen asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen asemakaavan mukaisesti Leppästentien asuinalueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen aloittaminen 2022, asemakaavoituksen päättymisen jälkeen Myllyrinteentien kadun ja kunnallistekniikan peruskorjaus Nuoralahdentien Valkilantien alueen katualuemuutokset kaavamuutoksen jälkeen

40 Itäinen Ylöjärvi yleiset alueet Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ muutos Mettistöntien, leikkikentän muutos monitoimikentäksi 60 t karkea 60 t 412 rakentaminen Mettistön laajennus, Alueen puistokäytävät ja maisemointityöt 40 t suun. mukainen 40 t 413 rakentaminen Siivikkalan koulun kentän muutos tekonurmeksi 200 t karkea 200 t 414 rakentaminen Siivikkalan kaavan yleisten alueiden välineet 60 t karkea 60 t 411. Mettistöntien, leikkikentän muutos monitoimikentäksi 412. Mettistön laajennus, Alueen puistokäytävät ja maisemointityöt Siivikkalan koulun kentän muutos tekonurmeksi 414. Siivikkalan kaavan yleisten alueiden välineet 40

41 41

42 Itäinen Ylöjärvi palveluverkko Perusopetus Siivikkalan koulu Siivikkala Siivikkalantie 56 Ylöjärven kaupunki alakoulu Vapaa-aika Nuorisotila Mokkero Siivikkalantie 56 Siivikkala Nuoriso Vapaa-aikapalvelut Ylöjärven kaupunki Siivikkalan koulun liikuntasali Siivikkalantie 56 Siivikkala Ylöjärven kaupunki Varhaiskasvatus Koulukallion päiväkoti Siivikkalantie 56 Siivikkala Ylöjärven kaupunki Serlapuiston päiväkoti Serlatie 6 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Salorinteen päiväkoti Jauhotie 10 Siivikkala Ylöjärven kaupunki Esiopetus Koulukallion päiväkodin esiopetus Siivikkalantie 56 Siivikkala Ylöjärven kaupunki Perusturva Siivikkalan neuvola Neuvola Siivikkalantie 56 Siivikkala Ylöjärven kaupunki Hoivakoti Katriina Ikääntyneiden asumispalveluyksiköt Vasamajärventie 160 Ylöjärvi Esperi Care Oy Siivikkalan kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Siivikkalantie 56 Siivikkala Ylöjärven kaupunki Siivikkalan seniorikodit, Perhekoti Juurakko Ikääntyneiden perhehoito Virkunpolku 7 Siivikkala SiSeKo Oy 42

43 Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan alue on perinteistä luvun pientaloaluetta. Vuorentausta on suuntautunut osittain Tampereen suuntaan, mutta jonkin verran myös Ylöjärven keskustan suuntaan. Vuorentaustan asukasmäärä on pysynyt suunnilleen samana viimeisinä vuonna. Osa-alueen väestömäärä on vähän alle Alueen joukkoliikenneyhteydet ovat suhteellisen hyvät. Alueelle toteutetaan suunnitelmakauden aikana uusia asuinalueita. Kolmenkulman yritysalue kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. 43

44 44

45 Lounainen Ylöjärvi kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ osayleiskaava Kolmenkulman teollisuusalue X X 151 asemakaava Kolmenkulman teollisuusalue itäpuolen jatko X X X 152 asemakaava Vuorentausta, Murronpellon asuinalue X X 153 asemakaava Vuorentausta, Tukiaistenmaan asuinalue X X 150. Osayleiskaavalla tutkitaan teollisuusalueen laajentamisen mahdollisuutta valtatien 3 länsipuoliselle alueelle. Alueella on sekä kaupungin että yksityisen maanomistusta. Alueen asemakaavatyö käynnistetään osayleiskaavatyön saatua lainvoiman. Osayleiskaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Kolmenkulman teollisuusalueen asemakaavan laajennus valtatie 3 itäpuolella. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Vuorentaustan asuinalueen laajennus Mastontiehen ja Käyräkujaan tukeutuen. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Vuorentaustan asuinalueen laajennus Mastontiehen ja Käyräkujaan tukeutuen. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä. 45

46 Lounainen Ylöjärvi tontinluovutus ja asuntotuotanto Alueelta luovutetaan asuintontteja vuosittain seuraavan aikataulun mukaisesti. Luovutuksen seurauksena ennakoidaan asuntotuotannon ja asukasluvun kehittyvän alueella seuraavasti: Asuintonti Tontinluovutus (asuntoa) AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO Asuntotuotanto (kpl) Asukasluvun kasvu Alueelta luovutetaan teollisuus- ja liiketontteja seuraavalla aikataululla: Yritystonti kpl/m² Kohde Kolmenkulma Lounainen Ylöjärvi talonrakennus Alueelta ei talonrakennusinvestointeja suunnittelukaudella. 46

47 Lounainen Ylöjärvi liikenneväylät Nro Tyyppi Hanke kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ rakentaminen Kolmenkulman teollisuusalue 490 t karkea 290 t 200 t 340 rakentaminen Kolmenkulman teollisuusalue itäpuolen jatko 550 t karkea 300 t 250 t 341 rakentaminen Koreeniitty (Mestarintie, Koreeniityntie, Kisällintie) 150 t suun. mukainen 100 t 50 t 342 rakentaminen Palstatien peruskorjaus 90 t karkea 90 t 343 rakentaminen Vuorentausta, Murronpelto 300 t karkea 100 t 200 t 344 peruskorjaus Vuorenahteentie 100 t karkea 100 t 345 peruskorjaus Polvitie 85 t karkea 85 t 346 peruskorjaus Kauppakuja 110 t karkea 110 t 347 rakentaminen Tonttien esivalmistelu komenkulman alueella 500 t karkea 100 t 100 t 100 t 100 t 100 t 339. Kolmenkulman asemakaava-alueen katuverkon ja kunnallistekniikan rakentaminen Kolmenkulman teollisuusalue, Kolmenkulmantien itäpuolisen alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen jatkaminen 2021 alkaen. Rakentamistarve täsmentyy kaavoituksen valmistumisen jälkeen Koreeniityn (Mestarintie, Koreeniityntie, Kisällintie) viimeistely ja vesihuollon rakentaminen 2018 ja Palstatien peruskorjaus: tien peruskorjauksen viimeistely ja päällystäminen Vuorentausta, Murronpelto uuden asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen aloittaminen 2021 alkaen, alueen asemakaavojen vahvistumisen jälkeen Vuorenahteentien kadun peruskorjaus Polvitien kadun peruskorjaus Kauppakujan kadun peruskorjaus Teollisuustonttien esirakentamiseen varattava vuotuinen investointipanostus kaupungin taholta. 47

48 Lounainen Ylöjärvi yleiset alueet Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ muutos Soppeenharjun tekonurmikenttä (tekonurmen uusinta) 280 t karkea 280 t 416 muutos Vuorentaustan koulun monitoimikenttä 50 t karkea 50 t 415. Soppeenharjun tekonurmikenttä (tekonurmen uusinta) 416. Vuorentaustan koulun monitoimikenttä 48

49 49

50 Lounainen Ylöjärvi palveluverkko Perusopetus Vuorentaustan koulu Vuorentausta Välimäenkuja 5 Ylöjärven kaupunki alakoulu Vuorentaustan koulu Vuorentausta Tornitie 1 Ylöjärven kaupunki yläkoulu Vapaa-aika Nuorisotila Zoppero Tornitie 1 Vuorentausta Nuoriso Vapaa-aikapalvelut Ylöjärven kaupunki Soppeenharjun koulun liikuntasali Tornitie 1 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Vuorentaustan koulun liikuntasali Välimäenkuja 5 Vuorentausta Ylöjärven kaupunki Varhaiskasvatus Soppeenharjun päiväkoti Tornitie 2 Vuorentausta Ylöjärven kaupunki Ylöjärven HarjunKontti Tornitie 3 Vuorentausta Tuohikontti Vuorentaustan päiväkoti Välimäenkuja 8 Vuorentausta Ylöjärven kaupunki Esiopetus Vuorentausta-Soppeenharjun päiväkoti / Vuorentaustan toimipisteen esiopetuvälimäenkuja 8 Vuorentausta Ylöjärven kaupunki Vuorentausta-Soppeenharjun päiväkoti / Vuorentaustan koulun toimipisteen evälimäenkuja 5 Vuorentausta Ylöjärven kaupunki Vuorentausta-Soppeenharjun päiväkoti / Soppeenharjun toimipisteen esiopet Tornitie 2 Vuorentausta Ylöjärven kaupunki Perusturva Hoivakoti Vivian Ikääntyneiden asumispalveluyksiköt Harjutie 6 Ylöjärvi Esperi Care Oy Soppeenharjun kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Tornitie 1 Vuorentausta Ylöjärven kaupunki Soppeenharjun koulun hammashoitola Suun terveydenhuolto Tornitie 1 Vuorentausta Ylöjärven kaupunki Vuorentaustan koulun kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Välimäenkuja 5 Vuorentausta Ylöjärven kaupunki 50

51 Julkujärvi Osa-alue koostuu Soppeenmäen harjun teollisuusalueesta ja virkistysalueista. Soppeenmäen teollisuusalue on toiminnallisesti osa kaupunkikeskustaa. Alueella on merkittävät luontoalueet ja pohjavesivarat. Pohjaveden suojelun johdosta alueen teollisuutta ei ole enää laajennettu ja pitemmällä tähtäimellä teollisuusalue voi muuttua ainakin osittain muuhun käyttöön, esim. asuminen ja palvelut. Alueelle ei sijoitu uusia yrityksiä tai asukkaita. Vähäinen asutus, noin 100 asukasta, alueen keskiosassa harjun eteläpuolella pysyy nykyisen suuruisena. 51

52 Julkujärvi kaavoitus Alueella ei ole muita kaavoituskohteita kuin Kirkonseudun ja Kolmenkulman yleiskaavojen reuna-alueet, jotka sivuavat myös Julkujärven aluetta. Julkujärvi tontinluovutus ja asuntotuotanto Alueelta ei luovuteta tontteja suunnittelukaudella. Alueelta ei asuntotuotantoa suunnittelukaudella. Julkujärvi investoinnit Alueelta ei talonrakennus-, liikenneväylä- eikä yleisten alueiden investointeja suunnittelukaudella. Perusopetus Julkujärvi palveluverkko PALVELU NIMI KATUOSOITE POSTITOIMIPAIKKA TUOTTAJATYYPPI TUOTTAJA OPPILASMAARA Henkilöstö perusopetus Topintuvan toimipiste Pinsiönkankaantie 51 JULKUJÄRVI kunta Ylöjärven kaupunki

53 Metsäkylä Metsäkylä on perinteinen pientaloalue, jota on viimeisen 20 vuoden aikana kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla. Alueen asukasmäärä on noussut useita satoja viimeisinä vuosina. Metsäkylä on myös tulevaisuudessa keskustan ja Siltatien alueen jälkeen merkittävä kasvualue. Metsäkylä on Ylöjärven merkittävä omakotitalojen ja muun pientalotuotannon alue. Metsäkylä sijoittuu yhdyskuntarakenteen kannalta hyvin keskustan palveluihin ja työpaikkaalueiden läheisyyteen. Joukkoliikenneyhteydet ovat hyvin hoidettavissa. Keskustan palvelut on saavutettavissa kohtuullisella etäisyydellä myös pyöräillen. Metsäkylää kehitetään suunnitelmakaudella edelleen monipuolisena pientaloalueena. Metsäkylässä lisääntyvä asutus turvaa nykyiset lähipalvelut. Metsäkylän osayleiskaavassa on varauduttu 3000 asukkaan väestökasvuun, mutta suunnitelmakaudella väestökasvu lienee noin 500 henkeä. Nyt asukasmäärä on noin Metsäkylän asukkaat tukevat merkittävästi enemmän kaupungin keskustan palveluita kuin esim. Tampereen rajan läheisyydessä sijaitsevat Siivikkala ja Vuorentausta. 53

54 54

55 Metsäkylä kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ asemakaava Metsäkylän Työläjärvi asemakaava Metsäkylän Työläjärvi 2 X X 170. Metsäkylän pientaloalueen asemakaavaa jatketaan Metsäkyläntien länsipuolelle. Työssä tutkitaan joukkoliikennereitin jatko Heikkiläntieltä Metsäkyläntielle. Alueelle osoitetaan erillispientalo-, pari- ja rivitalotontteja. Alueen pinta-ala on noin 15 hehtaaria. Kaavan tavoiteaikataulu: Ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Metsäkylän pientaloalueen asemakaavaa jatketaan Metsäkyläntien länsipuolelle. Alueelle on tarkoitus osoittaa erillispientalo-, pari- ja rivitalotontteja. Alueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Kaavan tavoiteaikataulu: aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä. 55

56 Metsäkylä tontinluovutus ja asuntotuotanto Alueelta luovutetaan asuintontteja vuosittain seuraavan aikataulun mukaisesti. Luovutuksen seurauksena ennakoidaan asuntotuotannon ja asukasluvun kehittyvän alueella seuraavasti: Asuintontit AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO Tontinluovutus (asuntoa) Asuntotuotanto (kpl) Asukasluvun kasvu AK=asuinkerrostalo, AR=asuinrivitalo, AO=asuinomakotitalo Metsäkylä talonrakennus Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ uudiskohde Metsäkylän koulu laajennus vaihe t karkea t 215 saneeraus Metsäkylän koulun vanhan osan tilojen korvaaminen siirrettävällä vuokra/leasing rakennuksella 600 t karkea 600 t 214. Metsäkylän koulu: Laajennus/ saneeraus vaihe 2 nykyisen koulun taakse talonmiehen asunnon paikalle. Uusi liikuntasali oheistiloineen, teknisen työn tilojen saneeraus ja väestönsuojan rakentaminen. (Laskennallinen käyttötalousvaikutus /vuosi) 215. Metsäkylän koulu vaihe 3: Metsäkylän koulun laajennus ja saneeraushankeen yhteydessä puretaan koulun vanhin osa, joka on otettu käyttöön 1989 ja saneerataan vanha liikuntasali ympäristöineen sekä rakennetaan terveydenhuoltotilat. Vanhan osan tilalle rakennetaan siirtokelpoiset tilat 5 OT 3 luokkaa. (Laskennallinen käyttötalousvaikutus /vuosi) 56

57 Metsäkylä liikenneväylät Nro Tyyppi Hanke kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ rakentaminen Työläjärven alue 1.vaihe t karkea 600 t 600 t 600 t 500 t 353 rakentaminen Työläjärven alue 2.vaihe 100 t karkea 100 t 354 viimeistely Työlänojan alue 1. vaihe 290 t karkea 190 t 100 t 352. Työläjärven I-vaiheen uuden asemakaava-alueen katuverkon ja kunnallistekniikan rakentamisen aloitus v Lopullinen laajuus ja kustannukset tarkentuvat asemakaavoituksen myötä Työläjärven II-vaiheen uuden asemakaava-alueen katuverkon ja kunnallistekniikan rakentamisen aloitus v Lopullinen laajuus ja kustannukset tarkentuvat asemakaavoituksen myötä Työlänojan I-vaiheen alueen viimeistely ja päällystys Metsäkylä yleiset alueet Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ rakentaminen Työlänojan tekonurmikenttä 500 t karkea 200 t 300 t 417. Työlänojan tekonurmikenttä

58 58

59 Metsäkylä palveluverkko Perusopetus Metsäkylän Yhtenäiskoulu Julkujärvi Metsäkyläntie 32 Ylöjärven kaupunki yhtenäiskoulu Vapaa-aika Nuorisotila Metzis Taimitie 1 Julkujärvi Nuoriso Vapaa-aikapalvelut Ylöjärven kaupunki Metsäkylän koulun liikuntasali Metsäkyläntie 32 Julkujärvi Ylöjärven kaupunki Varhaiskasvatus Metsäkylän päiväkoti Aapiskuja 1 Julkujärvi Ylöjärven kaupunki Esiopetus Metsäkylän päiväkodin esiopetus Aapiskuja 1 Julkujärvi Ylöjärven kaupunki Kangasniemen päiväkodin esiopetus Peukaloisentie 2 Julkujärvi Ylöjärven kaupunki Perusturva Ylöjärven perhetukikeskus Kiirus Lastensuojelu Peukaloisentie 2 Julkujärvi Ylöjärven kaupunki Metsäkylän neuvola (Metsäkylän koulun yhteydessä) Neuvola Metsäkyläntie 32 Julkujärvi Ylöjärven kaupunki Metsäkylän kouluterveydenhoito Kouluterveydenhuolto Metsäkyläntie 32 Julkujärvi Ylöjärven kaupunki 59

60 Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin asukkaan taajama. Alueelle sijoittuvat omat lähipalvelut ja osa koko kaupunkikeskustan palveluista. Alueelle rakennetaan suunnitelmien mukaan kerrostaloalueita ja tiiviitä pientaloalueita. Kerrostaloihin sijoittuisi noin asukasta ja pientaloalueelle n asukasta. Alue muodostaa tulevaisuudessa selkeästi laajaan, yhtenäiseen kerrostalovaltaiseen länsiosaan kokoojakadun varrella väljempään, pientalovaltaiseen pohjois- ja itäosaan. Paha-Kaurasen ympärille muodostuu laaja keskuspuisto. Alueen lounaisosaan muodostuu palvelukeskusta keskeiselle paikalle. Alueen pohjoisosaan varataan laajat lähivirkistysalueet korvaamaan nyt rakennettavia alueita. Nämä virkistysalueet palvelevat myös koko keskusta-asutusta. Suunnittelussa on erityisesti otettu huomioon hyvät joukkoliikenneyhteydet ja kevyen liikenteen yhteydet. Ensimmäisessä vaiheessa joukkoliikenne toteutuu linja-autoilla ja pitemmällä tähtäimellä katuratikalla. Suunnitelmakaudelle vuoteen 2020 mennessä alueelle sijoittuu noin 200 asukasta. 60

61 61

62 Siltatien alue kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ asemakaava Siltatien pohjoispuoli 2. vaihe X 181 asemakaava Siltatien eteläpuoli 3. vaihe X X 182 asemakaava Siltatien koillispuoli 4. vaihe X X 180. Asemakaavalla tutkitaan Siltatien pohjoispuolisen alueen maankäyttö 1. vaiheen jatkoksi. Suunnittelualue käsittää noin 450 asukkaan pientalovaltaisen asuntoalueen ja keskeisen virkistysalueyhteyden reitteineen. Kaavan tavoiteaikataulu: Ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Asemakaavalla tutkitaan Siltatien eteläpuolisen alueen maankäyttö. Suunnittelualue käsittää noin 600 asukkaan pientalovaltaisen asuntoalueen ja keskeisen virkistysalueyhteyden reitteineen. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Asemakaavalla tutkitaan Siltatien eteläpuolisen alueen maankäyttö. Suunnittelualue käsittää noin 600 asukkaan pientalovaltaisen asuntoalueen ja keskeisen virkistysalueyhteyden reitteineen. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä. 62

63 Siltatien alue kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ asemakaava Siltatien koillispuoli 5. vaihe X X 184 asemakaava Siltatien länsipuoli 6. vaihe X X 185 asemakaava Veittijärven pohjoispuoli X 183. Asemakaavalla tutkitaan Siltatien liittyminen Viljakkalantielle sekä tietä ympäröivän alueen maankäyttö. Suunnittelualue käsittää noin 600 asukkaan pientalovaltaisen asuntoalueen ja keskeisen virkistysalueyhteyden reitteineen. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Asemakaavalla tutkitaan Siltatieltä länteen kiertävä katuyhteys ja alueen maankäyttö. Suunnittelualue käsittää noin 400 asukkaan pientalovaltaisen asuntoalueen ja keskeisen virkistysalueyhteyden reitteineen. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Veittijärven pohjoispuolisten alueiden tulevalle maankäytölle asetettavia tavoitteita on varauduttu tarkastelemaan asemakaavatyön puitteissa

64 Siltatien alue tontinluovutus ja asuntotuotanto Alueelta luovutetaan asuintontteja vuosittain seuraavan aikataulun mukaisesti. Luovutuksen seurauksena ennakoidaan asuntotuotannon ja asukasluvun kehittyvän alueella seuraavasti: Asuintontit AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO Tontinluovutus (asuntoa) Asuntotuotanto (kpl) Asukasluvun kasvu AK=asuinkerrostalo, AR=asuinrivitalo, AO=asuinomakotitalo Siltatien alue talonrakennus Alueelta ei talonrakennusinvestointeja suunnittelukaudella. 64

65 Siltatien alue liikenneväylät Nro Tyyppi Hanke kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ rakentaminen Siltatie pohjoispuoli 1. vaihe laajennusalue t karkea 635 t 250 t 220 t 370 t 364 rakentaminen Siltatie pohjoispuoli 2. vaihe 900 t 500 t 400 t 365 rakentaminen Siltatie eteläpuoli 3. vaihe 500 t 500 t 363. Siltatien 1-vaiheen laajennusalue rakentaminen Uuden asemakaava-alueen katuverkon ja kunnallistekniikan rakentaminen Siltatien pohjoispuolinen asuinalueen 2. vaiheen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen Siltatien eteläpuolinen 3. vaiheen asuinalueen rakentamisen aloittaminen Siltatien alue yleiset alueet Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ rakentaminen Siltatien laajennuksen tulevan koulun kentät, sis. pesäpallokenttä 650 t karkea 200 t 250 t 200 t 418. Siltatien laajennuksen tulevan koulun kentät, sis. pesäpallokenttä 65

66 Ylöjärven taajaman lähikylät Tämä haja-asutusalue koostuu Takamaan, Vahannan ja Mutalan palvelukylistä sekä Antaverkan Pihkaperän asuinkylästä. Osa-alue sijoittuu Näsijärven rannalle Kuruntien, Uusi-Kuruntien ja Viljakkalantien varteen. Alueen väestökasvu ja rakentaminen on ollut voimakasta. Osa-alueella oli vuonna 1985 yhteensä noin 2100 asukasta ja tällä hetkellä asukkaita on n Kasvu oli voimakasta 2010-luvun alussa, mutta tällä hetkellä asukasmäärä on pysynyt lähes samana. Uusi asutus on syntynyt pääosin kyläalueille, mutta myös jonkin verran kyläalueiden ulkopuolelle. Alueen osayleiskaavat mahdollistavat usean sadan uuden omakotitalon rakentamisen. Alueen väestömäärä tulee kasvamaan edelleen. Alue rakentuu todennäköisesti melko hajanaisesti. Kaavoituksella asutusta ohjataan mahdollisimman paljon kyläalueille palvelujen läheisyyteen ja joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Kaavoituksen keskeinen tavoite on eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä turvata palveluiden säilyminen. 66

67 67

68 Ylöjärven taajaman lähikylät kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ osayleiskaava Antaverkka Mutalan haja-asutusalue 190. Antaverkka Mutalan haja-asutusalueen kylien osayleiskaavalla tutkitaan Ylöjärven taajamarakenteen pohjoispuolella olevan alueen maankäyttö ottaen huomioon yksityinen maanomistus, tuleva vesihuolto, palveluverkko ja alueelle tehty vyöhyketarkastelu. Vesihuoltoverkko suunnitellaan alustavan rakentamisen ajoituksen pohjalta. Osayleiskaavan aikataulu: ehdotus 2016, hyväksyminen Ylöjärven taajaman lähikylät tontinluovutus ja asuntotuotanto Alueen rakentuminen tapahtuu kokonaisuudessaan yksityiselle maalle. Asuntotuotannon ja asukasluvun arvioidaan kehittyvän alueella seuraavasti: Asuintontit AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO Tontinluovutus (asuntoa) Asuntotuotanto (kpl) Asukasluvun kasvu AK=asuinkerrostalo, AR=asuinrivitalo, AO=asuinomakotitalo 68

69 Ylöjärven taajaman lähikylät talonrakennus Alueella ei talonrakennusinvestointeja suunnittelukaudella. Ylöjärven taajaman lähikylät yleiset alueet Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ muutos Vahannan koulun viereinen monitoimikenttä 50 t karkea 50 t 419. Vahannan koulun monitoimikentän rakentaminen. Ylöjärven taajaman lähikylät liikenneväylät 370. Takamaan kevyenliikenteenväylän suunnittelu, Viljakkalantie (maantie 2773). Varaudutaan hankkeen myöhempään toteuttamiseen tekemällä rakentamiseen tarvittavat suunnitelmat v (n. 75t ). Nro Tyyppi Hanke Yhteistyö kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_2022 Alue 370 suunnittelu Takamaan kevyenliikenteenväylän suunnittelu, Viljakkalantie (maantie 2773) 75 t karkea 75 t Ylöjärven taajaman lähikylät 69

70 70

71 Ylöjärven taajaman lähikylät palveluverkko Perusopetus Takamaan koulu Lakiala Hakalantie 5 Ylöjärven kaupunki alakoulu Vahannan koulu Ylinen Lempiäniementie 75 Ylöjärven kaupunki alakoulu Mutalan koulu Mutala Palsintie 11 Ylöjärven kaupunki alakoulu Vapaa-aika Nuorisotila Takis Hakalantie 5 Lakiala Nuoriso Vapaa-aikapalvelut Takamaan kyläyhdistys Mutalan koulun liikuntasali Palsintie 11 Mutala Ylöjärven kaupunki Takamaan koulun liikuntasali Hakalantie 5 Lakiala Ylöjärven kaupunki Vahannan koulun liikuntasali Lempiäniementie 75 Ylinen Ylöjärven kaupunki Varhaiskasvatus Takamaan päiväkoti Hakalantie 5 Lakiala Ylöjärven kaupunki Mikkolan päiväkoti Mikkolantie 5 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Kangasniemen päiväkoti Peukaloisentie 2 Julkujärvi Ylöjärven kaupunki Vahannan päiväkoti Lempiäniementie 75 Ylinen Ylöjärven kaupunki Esiopetus Takamaan päiväkodin esiopetus Hakalantie 5 Lakiala Ylöjärven kaupunki Kaihari-Mutalan päiväkoti / Mutalan toimipisteen esiopetus Palsintie 11 Mutala Ylöjärven kaupunki Vahannan päiväkodin esiopetus Lempiäniementie 75 Ylinen Ylöjärven kaupunki Perusturva Attendo Vilppo Lastenkoti Vilpontie 12 Mutala Attendo Oy Vahannan koulun kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Lempiäniementie 75 Ylinen Ylöjärven kaupunki Takamaan kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Hakalantie 5 Lakiala Ylöjärven kaupunki Mutalan koulun kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Palsintie 11 Mutala Ylöjärven kaupunki 71

72 Keski-Ylöjärvi Osa-alue koostuu Viljakkalan haja-asutusalueista ja Kurun eteläosan maaseutualueista. Alueella on laajalla alueella useita maaseutukyliä, joiden väestömäärä vaihtelee asukkaaseen. Selkeimmin erottuvia asutuskyliä ovat Karhe, Pengonpohja, Poikelus, Parkkuu ja Länsi-Teisko. Tällä hetkellä alueella on noin asukasta. Rakentaminen alueella on perinteistä haja-asutusta. Karhen osayleiskaavan käynnistäminen on ajoitettu käynnistettäväksi v Tulevaisuudessa, varsinkin suunnitelmakaudella alueen väestömäärä pysynee entisellään ja uudisrakentamisen määrä on vähäistä. 72

73 73

74 Keski-Ylöjärvi kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ osayleiskaava Karhen rantaosayleiskaava X X X 194. Karhen rantaosayleiskaavalla tutkitaan Karhen kylän maankäyttö ottaen huomioon yksityinen maanomistus, vesihuolto- ja palveluverkko. Suunnittelutyötä jatketaan 2019, jolloin alueelle tehdään vyöhyketarkastelu ja mitoitus tarkennetaan. Vesihuolto suunnitellaan yhteistyössä vesihuoltoosuuskunnan kanssa. Kaavan tavoiteaikataulu: Luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Keski-Ylöjärvi tontinluovutus ja asuntotuotanto Alueen rakentuminen tapahtuu kokonaisuudessaan yksityiselle maalle. Asuntotuotannon ja asukasluvun arvioidaan kehittyvän alueella seuraavasti : Asuintonti AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO Tontinluovutus (asuntoa) Asuntotuotanto (kpl) Asukasluvun kasvu AK=asuinkerrostalo, AR=asuinrivitalo, AO=asuinomakotitalo Keski-Ylöjärvi investoinnit Alueelta ei talonrakennus-, liikenneväylä-, vesihuolto- eikä yleisten alueiden investointeja suunnittelukaudella. 74

75 75

76 Keski-Ylöjärvi palveluverkko Perusopetus Karhen toimipiste Karhe Nopanperäntie 10 Ylöjärven kaupunki alakoulu Vapaa-aika Karhen koulun liikuntasali Nopanperäntie 10 Karhe Ylöjärven kaupunki Varhaiskasvatus Karhen ryhmis Kyrönlahdentie 257 Karhe Avoin yhtiö Esiopetus Perusturva 76

77 Viljakkala Osa-alue koostuu Viljakkalan entisen kuntakeskuksen eli kirkonkylän ja Manni Vilppeen asemakaava-alueista sekä Harhalan haja-asutusalueesta. Kirkonkylän asukasmäärä on tällä hetkellä noin 580, Manni Vilppeen alueen noin 700 ja näiden välisen alueen noin 200 asukasta, yhteensä noin asukasta. Entisen Viljakkalan kunnan väestö kasvoi 1990 ja 2000 luvuilla. Viljakkalan asukasluvun kasvuvauhti oli suhteellisesti vuonna 2006 Suomen toiseksi nopein. Tällä hetkellä pysyvän asumisen rakentaminen alueella on vähäistä eikä väestökasvua juuri ole. Omakotitonttien kysyntää alueella on mahdollista elvyttää kaupungin toimenpitein. Suunnitelmakaudella Viljakkalan kirkonkylään ei juurikaan synny uutta asutusta, joten väestö pysynee suunnilleen ennallaan. Manni Vilppeen alueella on voimassa asemakaavoja ja kaupungilla maata suuremmallekin väestökasvulle kuin mitä viime vuosina on toteutunut. Väestö kasvanee kaupungin tontinluovutuksesta riippuen suunnitelmakaudella noin henkeä. 77

78 78

79 Viljakkala kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ osayleiskaava Viljakkalan keskusta X X X X 196 asemakaava Litukan pientaloalue X X 197 osayleiskaava Savusillan teollisuusalue X X 195. Osayleiskaavalla tutkitaan Viljakkalan keskusta-alueen maankäyttö. Osayleiskaavan pohjalta uusitaan alueen asemakaavat ja laajennetaan alueita tarpeen mukaan. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Asemakaavalla suunnitellaan Litukan pientaloalueen laajentamista nähtävillä olleiden asemakaavan luonnosvaihtoehtojen pohjalta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 30 hehtaaria ja se käsittää noin 80 asuntoa. Kaavan tavoiteaikataulu: Ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä Teollisuusalueen tarpeen kehittymistä seurataan ja varaudutaan osayleiskaavatyön käynnistämiseen tarvittaessa

80 Viljakkala tontinluovutus ja asuntotuotanto Alueelta luovutetaan asuintontteja vuosittain seuraavan aikataulun mukaisesti. Luovutuksen seurauksena ennakoidaan asuntotuotannon ja asukasluvun kehittyvän alueella seuraavasti: Asuintonti AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO Tontinluovutus (asuntoa) Asuntotuotanto (kpl) Asukasluvun kasvu AK=asuinkerrostalo, AR=asuinrivitalo, AO=asuinomakotitalo Viljakkala talonrakennus Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ uudiskohde Viljakkalan yhtenäiskoulun uusi liikuntasali t karkea 30 t t 230. Uusi kaksiosainen liikuntasali koulun yhteyteen (400m2). Laajuus kokonaisuudessaan noin 700m2. 80

81 Viljakkala liikenneväylät Nro Tyyppi Hanke kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ rakentaminen Litukan pientaloalue 200 t karkea 200 t 367 rakentaminen Vilpeen alue 300 t suun. mukainen 300 t 368 rakentaminen Särkäntien alue 230 t karkea 230 t 369 rakentaminen Viljakkalantien - Kyröskoskentien KLV t karkea t 366. Litukan asemakaava-alueen katuverkon ja kunnallistekniikan rakentaminen 2022 alkaen. Lopullinen laajuus ja kustannukset tarkentuvat asemakaavoituksen myötä Vilpeen asemakaava-alueen katuverkon ja kunnallistekniikan rakentaminen voimassa olevalle asemakaava-alueelle Särkänmäen asemakaava-alueen katuverkon ja kunnallistekniikan rakentamisen jatkaminen Viljakkalantien - Kyröskoskentien kevyenliikenteenväylän rakentamisen loppuunsaattaminen Mannista Viljakkalan keskustaan

82 Viljakkala yleiset alueet Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ rakentaminen Litukan pientaloalue (leikki / monitoimikenttä) 70 t karkea 70 t 421 rakentaminen Vilpeen alue (leikki /monitoimikenttä) 70 t karkea 70 t 422 rakentaminen Haverin lomakylän lähialueen pienparannukset 100 t karkea 20 t 20 t 20 t 20 t 20 t 420. Litukan pientaloalueen leikki-/monitoimikentän rakentaminen asemakaavan mukaisesti Vilpeen alueen leikki-/monitoimikentän rakentaminen asemakaavan mukaisesti Haverin lomakylän ja virkistysalueen peruskorjausta ja pieninvestoinnit. 82

83 83

84 Viljakkala palveluverkko Perusopetus Viljakkalan Yhtenäiskoulu Viljakkala Erlandintie 13 Ylöjärven kaupunki yhtenäiskoulu Vapaa-aika Nuorisotila Vilis Viljatie 12 Viljakkala Nuoriso Vapaa-aikapalvelut Kyröskosken setlementti Viljakkalan koulun liikuntasali Erlandintie 13 Viljakkala Ylöjärven kaupunki Viljakkalan kuntosali Arontie 4 Viljakkala Ylöjärven kaupunki Haverin kaivosmuseo Puistolantie 1 Viljakkala Ylöjärven kaupunki Kulttuuri Viljakkalan lähikirjasto Aittatie 2 Viljakkala Ylöjärven kaupunki Kirjasto Varhaiskasvatus Onnimannin päiväkoti Valssitie 2 Kyröskoski Ylöjärven kaupunki Kultakylän päiväkoti Viertotie 2-4 Viljakkala Ylöjärven kaupunki Esiopetus Kultakylä-Onnimannin päiväkoti / Onnimannin toimipisteen esiopetus Valssitie 2 Kyröskoski Ylöjärven kaupunki Kultakylä-Onnimannin päiväkoti / Viljakkalan koulun toimipisteen esiopetus Erlandintie 13 Viljakkala Ylöjärven kaupunki Perusturva Viljakkalan neuvola Neuvola Elokaarentie 3 Viljakkala Ylöjärven kaupunki Elokaaren palvelukeskus Ikääntyneiden asumispalveluyksiköt Elokaarentie 3 Viljakkala Ylöjärven kaupunki Viljakkalan kouluterveydenhoito Kouluterveydenhuolto Erlandintie 13 Viljakkala Ylöjärven kaupunki Viljakkalan hammashoitola Suun terveydenhuolto Elokaarentie 3 Viljakkala Ylöjärven kaupunki 84

85 Kuru Osa-alue käsittää Kurun entisen kuntakeskuksen asemakaava-alueet ja sen viereiset lähialueet. Alueella asuu tällä hetkellä noin henkeä. Kaupungilla ja yksityisillä on hyvä tonttireservi pientalojen osalta, mutta tonttien kysyntää ei juuri ole. Rakentaminen alueella on ollut erittäin vähäistä eikä ole näköpiirissä rakentamisen määrän suurta muutosta. Väestömäärän säilyminen entisellään edellyttää uudisrakentamista. Markkinointitoimenpiteillä edistetään uutta omakotirakentamista Kurun asemakaava-alueella. Kurun keskustan asemakaavan uusimisella on mm. tarkoitus luoda valmiudet vanhusten palveluasuntojen määrän lisäämiseen keskeisellä alueella. 85

86 86

87 Kuru kaavoitus Nro Tyyppi Hanke v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ asemakaava Kurun keskusta X X X 198. Kurun keskustan alueella on runsaasti toteutumatonta asemakaavaa, jonka ajanmukaisuus pitää arvioida. Alueella varaudutaan asemakaavatyön käynnistämiseen Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä. Kuru tontinluovutus ja asuntotuotanto Alueelta luovutetaan asuintontteja vuosittain seuraavan aikataulun mukaisesti. Luovutuksen seurauksena ennakoidaan asuntotuotannon ja asukasluvun kehittyvän alueella seuraavasti: Asuintonti Tontinluovutus (asuntoa) AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO AK AR AO Asuntotuotanto (kpl) Asukasluvun kasvu Yritystonti kpl/m² AK=asuinkerrostalo, AR=asuinrivitalo, AO=asuinomakotitalo 7 22 Kohde Tammikangas 87

88 Kuru talonrakennus Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ yhteistyöhanke Monitoimipalvelukeskus X 218 uudiskohde Kurun päiväkoti (siirrettävä vuokra/rahoitusleasing-rakennus, mahdollinen yhteistyöhanke) 230 t karkea 30 t 200 t 217. Kurun uusi 30 paikkainen monitoimipalvelukeskus, yksityinen (Laskennallinen käyttötalousvaikutus /vuosi). Kurun monitoimipalvelukeskus korvaa Kurun palvelukeskuksen ja tulee sijoittumaan osoitteeseen Mäkikuja Kurun päiväkoti: Uudisrakennus, toteutus jaettuina urakoina, 4-osastoa. Kurun varhaiskasvatuksen palvelut keskitetään uuden ja modernin päiväkodin myötä yhteen toimipisteeseen. Synergiaetujen saavuttamiseksi luontevin paikka uudelle päiväkodille olisi Kurun yhtenäiskoulun tontti. (Laskennallinen ylläpidon käyttötalousvaikutus /vuosi) Kuru liikenneväylät Nro Tyyppi Hanke kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ rakentaminen Kalliopään alue 150 t karkea 150 t 375. Kallionpään (Mässäkänmäen alueella) asemakaavan mukaisten katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen aloitus Rakentaminen riippuu Kurun tonttivarannosta ja myynnistä. Tarkastellaan vuosittain. Kuru yleiset alueet Nro Tyyppi Hanke Kustannus Arviotaso v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 v_ rakentaminen Kurun keskustan pururadan kunnostaminen 25 t karkea 25 t 423. Kurun keskustan pururadan kunnostaminen 88

89 89

90 Kuru palveluverkko Perusopetus Kurun Yhtenäiskoulu Kuru Myllymäentie 2 Ylöjärven kaupunki yhtenäiskoulu Vapaa-aika Nuorisotila Nuokku Kauppatie 7-9 Kuru Nuoriso Vapaa-aikapalvelut Ylöjärven kaupunki Kurun urheilutalo Myllymäentie 2 Kuru Ylöjärven kaupunki Kurun lähikirjasto Kauppatie 7-9 Kuru Ylöjärven kaupunki Kirjasto Kurun ulkomuseo Poikeluksentie 60 Kuru Ylöjärven kaupunki Kulttuuri Varhaiskasvatus Kurun vuoropäiväkoti Virastotie 12 Kuru Ylöjärven kaupunki Esiopetus Kurun vuorohoitopäiväkoti / Keihäslahden toimipisteen esiopetus Myllymäentie 2 Kuru Ylöjärven kaupunki Perusturva Kurun neuvola (Kurun terveysasema) Neuvola Kisatie 1 Kuru Ylöjärven kaupunki Kurun yhtenäiskoulun kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Myllymäentie 2 Kuru Ylöjärven kaupunki Alppila/Pirkanmaan Pienkoti Oy Palveluasuminen Pistotie 1-3 Kuru PP Oy Uusi Kurun palvelukeskus Ikääntyneiden asumispalveluyksiköt Virastotie 13 Kuru Attendo Oy Kurun terveysasema Väestövastuujärjestelmä Kisatie 1 Kuru Ylöjärven kaupunki Pohjoinen kotihoito/kurun terveysasema Kotipalvelut Kisatie 1 Kuru Ylöjärven kaupunki Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto Mielenterveyspalvelut Kisatie 1 Kuru Ylöjärven kaupunki Tredu Opiskeluterveydenhuolto Kisatie 1 Kuru Ylöjärven kaupunki Kurun hammashoitola Suun terveydenhuolto Kisatie 1 Kuru Ylöjärven kaupunki 90

91 Pohjoinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu asukasluvultaan pienistä kyläalueista, joissa asuu yhteensä noin 850 asukasta. Vanhoja ns. asutuskyläalueita ovat mm. Itä-Aure, Länsi-Aure, Luode, Riuttanen, Karjula Kaidankylä ja Niemikylä. Haja-asutusalueasutus on levinnyt laajalle alueelle. Alueella uusien asuinrakennusten rakentaminen on ollut erittäin vähäistä. Myöskään suunnitelmakaudella ei ole odotettavissa alueelle aikaisempaa merkittävämpää rakentamista eikä siten asukasmäärän kasvua. Alueelle luonteenomaista ovat laajat metsä- ja retkeilyalueet. Kansainvälisestikin merkittävä Seitsemisen kansallispuisto sijaitsee pääosin Pohjoisen Ylöjärven alueella. Laajempi aluekokonaisuus pitää sisällään Seitsemisen kansallispuiston, Riuttaskorven virkistysmetsän sekä Haukkamaan alueen, joka liittyy vahvasti Ruoveden Helvetinjärven kansallispuistoon. Pohjoinen Ylöjärvi kaavoitus Alueella ei ole suunnittelukaudella kaavoitushankkeita. Pohjoinen Ylöjärvi tontinluovutus ja asuntotuotanto Alueelta ei luovuteta asuintontteja Pohjoinen Ylöjärvi investoinnit Alueelta ei talonrakennus-, liikenneväylä-, vesihuolto- eikä yleisten alueiden investointeja suunnittelukaudella. 91

92 Pohjoinen Ylöjärvi palveluverkko 92

MAPSTO Kaavoitus ja tontinluovutus

MAPSTO Kaavoitus ja tontinluovutus MAPSTO 2017-2021 Kaavoitus ja tontinluovutus Kaavoitushankkeet Nro Tyyppi Hanke v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 101 osayleiskaava Keskusta X Keskusta 102 asemakaava Ranta-Laatu asuinalue X X X

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO EHDOTUS, KV

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO EHDOTUS, KV MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO 2018-2022 EHDOTUS, KV 6.11.2017 1 Ylöjärven eteläosan aluejako 2 1. MAPSTO:n tausta ja tarkoitus Maankäytön ja palveluiden suunnittelu-

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO LUONNOS

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO LUONNOS MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO 2018-2022 LUONNOS 1.9.2017 1 Ylöjärven eteläosan aluejako 2 1. MAPSTO:n tausta ja tarkoitus Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelmassa

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

MAPSTO Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma. Tiivistelmä / Sivistyspalvelut

MAPSTO Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma. Tiivistelmä / Sivistyspalvelut MAPSTO 2014-2018 Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma Tiivistelmä / Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta 1.10.2013 Vapaa-aikalautakunta 8.10.2013 Matti Hursti 24.9.2013 Tiivistelmä Tiivistelmään

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO Kaupunginvaltuusto x.xx.2018 LUONNOS

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO Kaupunginvaltuusto x.xx.2018 LUONNOS MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO 2019-2023 Kaupunginvaltuusto x.xx.2018 LUONNOS 22.8.2018 1 Ylöjärven eteläosan aluejako 2 1. MAPSTO:n tausta ja tarkoitus Maankäytön ja

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO Kaupunginvaltuusto

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO Kaupunginvaltuusto MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO 2019-2023 Kaupunginvaltuusto 5.11.2018 1 Ylöjärven eteläosan aluejako 2 1. MAPSTO:n tausta ja tarkoitus Maankäytön ja palveluiden suunnittelu-

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Metsäkylän kaavoitushankkeet Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut

Lisätiedot

5. Toimenpiteet alueittain

5. Toimenpiteet alueittain Ylöjärvi MAPSTO 5. Toimenpiteet alueittain Kaupunki on jaettu 11 alueeseen hyödyntäen tilastokeskuksen tilastoaluejakoa. Aluejako perustuu nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen sekä tulevaisuuden eroavaisuuksiin

Lisätiedot

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Kaupunginosa Asukasmäärän muutos Investointi, vuodet, Esitykset / huomiot Keskusta 950 Moision

Lisätiedot

MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015

MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Oheismateriaali / sivltk 12.5.2015 39 vapltk 26.5.2015 38 MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Kaupunginosa Asukasmäärän Investointi,

Lisätiedot

Ylöjärvi MAPSTO

Ylöjärvi MAPSTO Ylöjärvi MAPSTO 2015 2019 1 Ylöjärven eteläosan aluejako 2 MAPSTO 2015-2019 MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA Kvalt 11.10.2014 121 3 1. MAPSTO:n tausta ja tarkoitus MAPSTO-prosessin

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin salkutetut rakennukset Kaupunginvaltuusto ja päivitys

Ylöjärven kaupungin salkutetut rakennukset Kaupunginvaltuusto ja päivitys tekninen E = Erinomainen 1 = pidetään 6210 Terveysasema/Akuuttiosasto Mikkolantie 10, Terveydenhoito 10721 1 (1) 1979 / 2011 E/H 6211 Keskustan neuvola Mikkolantie 12, Terveydenhoito 505 1 (1) 1982 T Kaupunkirakenteen

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena Talonrakennusinvestoinnit uudiskohde Tiuraniemen ryhmäkoti Yksityin 0 0 - - Keskusta en saneeraus Moision koulu

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2019

KAAVOITUSKATSAUS 2019 KAAVOITUSKATSAUS 2019 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI - KAAVOITUS 2019 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 1 Ylöjärven kaupungin KAAVOITUSKATSAUS 2019 Ympäristölautakunta 13.2.2019 Kaupunginhallitus 00.00.2019 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA 2014 2018 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA 2014 2018 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA 2014 2018 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 1 2 Sisällysluettelo 1. Asiakirjan tausta ja tarkoitus... 3 2. Asiakirjan sisältöä ohjaavat tekijät...

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO Kaupunginvaltuusto

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO Kaupunginvaltuusto MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA MAPSTO 2017-2021 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 1 Ylöjärven eteläosan aluejako 2 1. MAPSTO:n tausta ja tarkoitus Maankäytön ja palveluiden suunnittelu-

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA luonnos

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA luonnos MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA 2014 2018 luonnos 18.9.2013 1 MAPSTO - MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA 2014 2018 1. Asiakirjan tausta ja tarkoitus Maankäytön

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2018

KAAVOITUSKATSAUS 2018 KAAVOITUSKATSAUS 2018 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI - KAAVOITUS 2018 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 1 Ylöjärven kaupungin KAAVOITUSKATSAUS 2018 Ympäristölautakunta 28.3.2018 Kaupunginhallitus 9.4.2018 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Keskusta. ? Esiopetus? Leikkitoiminta? Leikkitoiminta muut? Päiväkoti? Päiväkoti ykstiyinen Sivistys. Julkisen liikenteenvuorot.

Keskusta. ? Esiopetus? Leikkitoiminta? Leikkitoiminta muut? Päiväkoti? Päiväkoti ykstiyinen Sivistys. Julkisen liikenteenvuorot. Keskusta Kaupunkikeskustan monipuolinen kehittäminen on ollut viime vuosikymmeninä Ylöjärven tärkein painopistealue. Sekä ydinkeskustan että muille keskustan alueille on sijoittunut runsaasti lisää asukkaita,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA, Yhdyskuntatekniikka

TEKNINEN LAUTAKUNTA, Yhdyskuntatekniikka TEKNINEN LAUTAKUNTA, Yhdyskuntatekniikka INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2018 Liikenneväylät Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2018 TA-% Selite 9017 Ihantie (Teivon alue, Hiitti) Rakennettiin tie valmiiksi Kulut

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin rakennukset

Ylöjärven kaupungin rakennukset tekninen E = Erinomainen 1= pidetään 1 2 6210 Terveysasema/Akuuttiosasto Mikkolantie 10, Terveydenhoito 10721 1 1979 / 2011 E/H Perusturva 6211 Keskustan neuvola Mikkolantie 12, Terveydenhoito 505 1 1982

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI - KAAVOITUS 2017 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2017 1 Ylöjärven kaupungin KAAVOITUSKATSAUS 2017 Ympäristölautakunta 16.8.2017 Kaupunginhallitus 00.00.2017 Kaupunginvaltuusto 00.00.2017

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA Kaupunginvaltuusto

MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA Kaupunginvaltuusto MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJELMA 2014 2018 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 1 2 Sisällysluettelo 1. Asiakirjan tausta ja tarkoitus... 3 2. Asiakirjan sisältöä ohjaavat tekijät...

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin rakennukset

Ylöjärven kaupungin rakennukset 1 2 3 4 5 6 7 8 6210 Terveysasema/Akuuttiosasto Mikkolantie 10, Terveydenhoito 10721 1 1979 / 2011 E/H 6211 Keskustan neuvola Mikkolantie 12, Terveydenhoito 505 1 1982 T 6214 Kurun terveysasema Kisatie

Lisätiedot

KAUPUNKISEUDUN TONTTIPÄIVÄ 2019 Ylöjärven kaupunki Timo Rysä

KAUPUNKISEUDUN TONTTIPÄIVÄ 2019 Ylöjärven kaupunki Timo Rysä KAUPUNKISEUDUN TONTTIPÄIVÄ 2019 Ylöjärven kaupunki Timo Rysä 4.4.2019 Yleisiä nostoja ja tavoitteita Kaavoituksen painopiste lähivuosina yleiskaavoituksesta asemakaavoitukseen Ydinkeskustan oyk, osittainen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin rakennukset

Ylöjärven kaupungin rakennukset Ylöjärven kaupungin rakennukset Kaupunginvaltuusto 3.10.2016 Kaupunginvaltuusto päivitys 22.5.2017 Kaupunginvaltuusto päivitys 3.9.2018 tekninen E = Erinomainen salkku, 1 = Pidetään kunto, lyhenteiden

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2009

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2009 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2009 Ylöjärven kaavoitus Ympäristölautakunta 28.4.2009 111 Kaupunginhallitus 4.5.2009 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2009 2/6 Ylöjärven kaupungissa ja maakunnan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Tot.aste Huomioita

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Tot.aste Huomioita 1(9) TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2017 Rakennukset 8349 Tähkätaskun päiväkoti Kulut 0-70 000-69 364-636 99,1 Netto 0-70 000-69 364-636 99,1 100 % 8378 Kurun päiväkoti Kulut -50

Lisätiedot

Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO

Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO Vapaa-aikalautakunta 47 12.09.2017 Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO 2018-2022 VAPLTK 12.09.2017 47 Elinvoimajohtaja Pauli Piiparisen valmisteluohje: Maankäytön ja palvelujen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAHKOLAN KAUPUNGINOSAN (3) VÄHÄINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSA KORTTELIA 16 KIINTEISTÖT 143-406-12-5, 143-406-12-7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.6.2019 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2019 1.

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaavan muutos Asuntila, Idäntie, osa korttelista 487. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kirkonseudun asemakaavan muutos Asuntila, Idäntie, osa korttelista 487. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kirkonseudun asemakaavan muutos Asuntila, Idäntie, osa korttelista 487 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympäristölautakunta 19.5.2015 Ympäristölautakunta 17.2.2015 Ympäristölautakunta 19.8.2014 Dnro:

Lisätiedot

KIIHTELYSVAARAN RANTAOSAYLEISKAAVA

KIIHTELYSVAARAN RANTAOSAYLEISKAAVA Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, hyväksytty valtioneuvostossa 31.11.2008 ja tulleet voimaan 1.3.2009 Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.6.2010 Harjunpään asemakaava ja asemakaavan muutos: Korttelit 17-18, osa korttelia 16 sekä maatalous ja katualueet 1. Suunnittelualue ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI - KAAVOITUS 2016 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2016 1 Ylöjärven kaupungin KAAVOITUSKATSAUS 2016 Ympäristölautakunta 12.4.2016 Kaupunginhallitus 20.4.2016 Kaupunginvaltuusto 9.5.2016

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Liite _ TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.2.2018. tark 22.10.2018 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2018 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA..00 Harjunpään asemakaava ja asemakaavan muutos: Korttelit -, osa korttelia sekä maatalous ja katualueet. Suunnittelualue ja nykytilanne Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, kortteli 6 ja maatalousalue

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, kortteli 6 ja maatalousalue Kaavatunnus 3-313 Asianumero ASRA.ltk: 20.1.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, kortteli 6 ja maatalousalue Asemakaavan muutos koskee korttelia 6 sekä maatalousaluetta Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

ENO-TUUPOVAARA RANTAOSAYLEISKAAVA

ENO-TUUPOVAARA RANTAOSAYLEISKAAVA Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, hyväksytty valtioneuvostossa 31.11.2008 ja tulleet voimaan 1.3.2009 Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Birgitan ja Osuuspankin asemakaavan muutos AK-350 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Birgitan ja Osuuspankin asemakaavan muutos AK-350 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Naantalin kaupunki tekniset palvelut maankäyttöosasto asemakaavoitus sivu 1/7 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Kaava-alueen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli)

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) 1 (5) LIITE 6 YLÖJÄRVI YMPLTK. 12.12.2011 ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelun alue sijaitsee Elovainion

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Pohjoispään 132 kaupunginosan korttelin nro 27 asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (Osuuspankki) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 13. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 13. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599401201609 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) AMANDA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) AMANDA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) AMANDA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 260 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA, Leistilä Asemakaavan muutos

NAKKILAN KUNTA, Leistilä Asemakaavan muutos NAKKILAN KUNTA, Leistilä Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.12.2008 Kuva 1: Alueen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan muutosta Leistilässä, Hormistontien

Lisätiedot

Suunnittelualue merkittynä punaisella opaskartalle. Heinikon teollisuusalueen pohjoisosan asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suunnittelualue merkittynä punaisella opaskartalle. Heinikon teollisuusalueen pohjoisosan asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue merkittynä punaisella opaskartalle Heinikon teollisuusalueen pohjoisosan asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympäristölautakunta 25.4.2018 Dnro: 125/10.02.03/2018 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16-KAUPUNGINOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava Asemakaava koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan kaavoittamatonta aluetta/ kiinteistöjä 536-407-24-3, 536-407-10-31,

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan muutosta Nakkilan kunnan Myllärintien lännenpuoleisella

Lisätiedot

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja 24.2.2013 Yleiskaavoitus 2 Rakennemalli kuvaa Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksymää maankäytön kehittämisen tahtotilaa ei ole juridinen kaava 14.3.2013 Konsernipalvelut,

Lisätiedot

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 6.2.2008 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), PUISTOALUE SEKÄ LIITTYVÄ KORTTELI 5 JA OSA KORTTELIA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), PUISTOALUE SEKÄ LIITTYVÄ KORTTELI 5 JA OSA KORTTELIA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), PUISTOALUE SEKÄ LIITTYVÄ KORTTELI 5 JA OSA KORTTELIA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.6.2018 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijoittuu

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599599404201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI - KAAVOITUS 2015 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2015 1 Ylöjärven kaupungin KAAVOITUSKATSAUS 2015 Ympäristölautakunta 21.4.2015 75 Kaupunginhallitus 27.4.2015 156 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (7) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (7) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B ASEMAKAAVA-ALUE Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Linjastoluonnos 1: 13

Linjastoluonnos 1:   13 Kaupunginhallitus 388 17.12.2018 Lausunto linjasto 2021- projektin linjastovaihtoehdoista 506/08.01.00/2018 KAUPHALL 17.12.2018 388 Vs. kehitysjohtaja Jussi Teronen Tampereen seudun joukkoliikenne on pyytänyt

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

NILSIÄNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NILSIÄNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI KESKUSTA-ALUE NILSIÄNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tarkistettu 5.5.2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JUVAN KUNTA HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Ehdotus Kaavaselostus. Asemakaavan kumoaminen koskee Hatsolan alueen asemakaavaa.

JUVAN KUNTA HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Ehdotus Kaavaselostus. Asemakaavan kumoaminen koskee Hatsolan alueen asemakaavaa. JUVAN KUNTA HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus 14.5.2018 Asemakaavan kumoaminen koskee Hatsolan alueen asemakaavaa. Kaavan vireilletulo: Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta.. 2018

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Teollisuusalueen asemakaavan muutos 1 (5) Leskinen Timo 10.4.2018 Teollisuusalueen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Mikä on osallistumis- ja? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

kansi Luku 19 Kaavoituksella ohjataan kaikkea rakentamista KM Suomi Luku 19

kansi Luku 19 Kaavoituksella ohjataan kaikkea rakentamista KM Suomi Luku 19 kansi Luku 19 Kaavoituksella ohjataan kaikkea rakentamista Ennakkokäsityksiä 1. Miksi on tärkeää, että rakentamista suunnitellaan tarkoin? 2. Mitä seikkoja pitää ottaa huomioon uuden koulun sijoittamisessa?

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK.10.6.2014 Dnro 270/51.512/2014 Asemakaavan muutos Kirkonseudun Kuruntien liikennealueiden sekä korttelin 8 tontin 6 ja korttelin 282 tontin 2 muutos välillä Soppeenmäki - Viljakkalantie

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavatunnus 3-333 Asianro 951/10.02.03/2012 Asemakaavan muutos, Klaukkala, Klaukkalan ohikulkutie Kortteli 3184 sekä maatalous-, katu- ja liikennealue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.10.2012

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KARHULAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Y25 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KARHULAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Y25 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KARHULAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Y25 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.9.2018 MIKSI KARHULAAN TARVITAAN UUSI YLEISKAAVA? Karhulan keskustan osayleiskaavalla tarkastellaan Karhulan keskeisiä alueita

Lisätiedot

Edsevön asemakaavan muutos (Edsevön eritasoliittymä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Edsevön asemakaavan muutos (Edsevön eritasoliittymä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Edsevön asemakaavan muutos (Edsevön eritasoliittymä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599402201608 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMA KORTTELIN 83 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.5.2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA. Korttelien 103 ja 104 asemakaavan muutokset. Kaavaselostus Luonnos Kaavan vireilletulo:

HIRVENSALMEN KUNTA. Korttelien 103 ja 104 asemakaavan muutokset. Kaavaselostus Luonnos Kaavan vireilletulo: HIRVENSALMEN KUNTA Korttelien 103 ja 104 asemakaavan muutokset Kaavaselostus Luonnos 26.6.2017 Kaavan vireilletulo: Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Korttelien 103

Lisätiedot

P Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen ympyrä) ja likimääräinen rajaus (punainen katkoviiva).

P Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen ympyrä) ja likimääräinen rajaus (punainen katkoviiva). Tekla 17.1.2019 4, liite no 6 1 (8) Leskinen Timo Lapinlahden kunta Korttelin 61 (osa) asemakaavan muutos (OAS) Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 7 TONTILLA 2 JA SEN VIEREISELLÄ PUISTO- ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 7 TONTILLA 2 JA SEN VIEREISELLÄ PUISTO- ALUEELLA TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 1.6.2006 1(5) ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 7 TONTILLA 2 JA SEN VIEREISELLÄ PUISTO- ALUEELLA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sandsundin asemakaavan osan muutos, korttelit 28 ja 43. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Sandsundin asemakaavan osan muutos, korttelit 28 ja 43. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Sandsundin asemakaavan osan muutos, korttelit 28 ja 43 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599406201603 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1/12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 3. KESKUSTA KORTTELI 3063, PUISTOT JA KADUT ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos Kemijärven kaupunki

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot