SELVITYS SEUDULLISTEN KEHITTÄMISYHTIÖIDEN ROOLISTA TYÖ- JA ELINKEI- NOPOLITIIKAN EDISTÄMISESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9.4.2014 SELVITYS SEUDULLISTEN KEHITTÄMISYHTIÖIDEN ROOLISTA TYÖ- JA ELINKEI- NOPOLITIIKAN EDISTÄMISESSÄ"

Transkriptio

1 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö Johanna Osenius / Kirjaamo SELVITYS SEUDULLISTEN KEHITTÄMISYHTIÖIDEN ROOLISTA TYÖ- JA ELINKEI- NOPOLITIIKAN EDISTÄMISESSÄ Mikä on kehittämisyhtiöiden nykytila, rooli ja edellytykset kuntien ja valtion työ- ja elinkeinopolitiikan toteuttamisessa? Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES Oy on vuonna 2006 perustettu kehittämisyhtiö, joka toimii Pielisen Karjalan alueella eli Lieksassa, Nurmeksessa ja Valtimolla. Yhtiö on 100 % kuntien omistama osakeyhtiö ja omistusosuudet jakautuvat seuraavasti: Lieksan kaupunki 50 %, Nurmeksen kaupunki 39 % ja Valtimon kunta 11 %. Yhtiön toiminnan rahoittavat omistajakunnat. Kuntien rahoitus jakautuu toiminta-avustukseen ja hankerahoitukseen. Kunnat ovat laatineet osakassopimuksen, jossa on määritelty tarkemmin yhtiön rooli mm. yhtiön tavoitteet, tehtävät, hallinto ja talous, henkilöstö, toimitilat, suhde muihin toimijoihin. Perustehtävät Osakassopimuksen mukaan yhtiön tärkeimpänä tehtävänä on vastata kuntien seudullisesta kehittämistoiminnasta, edunvalvonnasta ja elinkeinopolitiikan kaikinpuolisesta edistämisestä. Yhtiön tulee edistää omistajakuntien yhteistoimintaa, kehittää alueen kaikkia elinkeino- ja matkailutoimintoja ja toteuttaa seudullista edunvalvontaa omistajakuntien päättämällä tavalla. Lisäksi yhtiö hoitaa myös seudullisten kehittämisprojektien suunnittelun, koordinoinnin, hallinnoinnin ja käytännön toteutuksen. Yritysneuvontaa annetaan sekä alkaville että toimiville yrityksille toimialasta riippumatta. Kehittämishanketoiminnan painopisteet on määritelty seudullisessa elinkeinostrategiassa, jonka laatimiseen ovat osallistuneet oman henkilöstön lisäksi kunnat, alueen yritykset, yrittäjäyhdistykset, koulutusorganisaatiot. Lisäksi ohjausryhmätyöskentelyn kautta mukana laadinnassa olivat maakunnalliset toimijat kuten Pohjois-Karjalan kauppakamari, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

2 2 (6) Palvelut Alkavan yrityksen neuvonta (toteutetaan vakituisen henkilöstön toimesta alkavien yritysten starttirahalausuntojen osalta yhteistyösopimus Uusyrityskeskuksen kanssa) - Yritystoiminnan suunnittelu - Yrityksen perustaminen - Yritysmuodot - Aloittavan yrittäjän talouslaskelmat - Starttiraha ja aloittavan yrittäjän tukimuodot - Myynti- ja markkinointi Toimivan yrityksen neuvonta (toteutetaan osin vakituisen, osin projektihenkilöstön toimesta) - Omistajanvaihdokset - Tuote- ja yritysideoiden kehittäminen - Rahoitussuunnitelmien laatiminen - Kansainvälistyminen - Myynti- ja markkinointi - Investoinnit - Talousneuvonta Yrityskummitoiminta - olemme verkoston jäsen Toimitilapörssi - toteutettiin aikoinaan Pohjois-Karjalan kehittämisyhtiöiden yhteistyönä kehittämishankkeen osana ja tarjoamme palvelua yrityksille Yrityspörssi (myytävät yritykset) - toteutettiin aikoinaan Pohjois-Karjalan kehittämisyhtiöiden yhteistyönä kehittämishankkeen osana ja tarjoamme palvelua yrityksille Yritysrekisteri - meillä on oma CRM-ohjelma, jossa on oman toiminta-alueen yrityskanta ja lisäksi on käytössä Pohjois-Karjalan yritysrekisteri, joka on myös tehty Pohjois-Karjalan kehittämisyhtiöiden yhteistyönä Invest in toiminta:

3 3 (6) - ei palvelumuotona, jonkin verran olemme suoraan olleet yhteydessä Invest in Finlandin kanssa. Matkailuneuvonta - projektitoiminnan kautta yrityskehittämistä, matkailijoiden neuvontaa meillä ei ole Finnvera lausunnot - tarjoamme palvelua Kansainvälistyminen / kansainvälinen toiminta - projektitoiminnan kautta yhteistyössä maakunnan eri toimijoidenkanssa, hyödynnetään jonkin verran myös muita yhteistyökumppaneita, kuten Suomalais-venäläinen kauppakamari, Finpro Kasvuyritysneuvonta - projektitoiminnan kautta Toimintaympäristön kehittäminen - projektitoiminnan kautta Seudun myynti ja markkinointi - osa viestintä-asiantuntijan työtä, käytännössä vaatii projektitoimintaa lisäresurssiksi Asiakasvolyymit ja niiden seuranta ja asiakaspalautteen kerääminen - CRM-järjestelmään kirjataan kaikki asiakastoimenpiteet, teemme asiakastyytyväisyyskyselyn 2 kertaa vuodessa Rooli Koska alueeltamme puuttuu muut (fyysisesti paikanpäällä toimivat) kehittämisorganisaatiot kuten ammattikorkeakoulu, yliopisto, niin yhtiömme merkitys elinvoiman moottorina on suuri. Me toimimme jonkinlaisena koordinaattorina seutukunnan ja maakunnan ja valtakunnallisten toimijoiden välillä. Tämä konkretisoituu hyvin seutukunnan kuntarahoituksen ohjaamisessa kehittämishanketoimintaan, me olemme toimija ja kanava, jota kautta seutukunta voi yhdistää kehittämispanostuksia.

4 4 (6) Me olemme paikallinen ja seudullinen toimija, joka tuntee oman alueen yritykset ja pystyy päivittäiseen yhteydenpitoon yrittäjien kanssa. Päivittäisessä asiakastyössä korostuu eri rahoituskanavien tuntemus, jotta voimme auttaa asiakastamme kehittämään omaan toimintaansa ja tekemään investointeja. Kehittämishanketoiminnan kautta pystymme tarjoamaan myös erityisosaamista eri toimialoilta (hankehenkilöstön erityisosaaminen). Meillä on ollut tärkeä rooli kaikkien toimialojen kehittämisessä omalla alueellamme. Lisäksi olemme etenkin aiemmin olleet merkittävästi mukana ns. yleisessä kehittämisessä mm. laajakaistan käytön edistämisessä. Koska toimimme maaseutumaisella alueella, meillä on ollut merkityksellinen rooli myös maaseudun liitännäiselinkeinojen kehittämisessä. Koska meillä ei ole alueella ammattikorkeakoulua tai yliopistoa, olemme aloittaneet omien toimialakohtaisten verkostojen luomisen. Esimerkkinä voimme mainita elintarvikealan, jolle aloimme rakentaa valtakunnallisista elintarvikealan osaajaorganisaatioista koostuvaa verkostoa (tuotekehitys, markkinatutkimus, koulutus) ja verkoston toimijoiden kautta olemme pystyneet tuomaan uutta tietoa ja osaamista myös alueen yrityksille. Jatkossa tulee korostumaan erilaisten kansallisten verkostojen koordinointirooli omalla toimintaalueellamme. Yritykset tarvitsevat verkostoa mm. kansainvälistymisessä. Olemme aloittaneet maakunnallisesti yhteistyön Barentskeskus Finland Oy:n kanssa Barentsin alueen investointiprojektien hyödyntämiseksi. Edellytykset Kunta ja kehittämisyhtiö yhdessä ovat vahvoja toimijoita. Kunnan roolina on mm. kehittää infraa ja hoitaa maankäytön suunnittelua, kaavoitusta uusien teollisuusalueiden osalta, kehittämisyhtiön roolina on mm. yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja uusien yritysten hakeminen seutukunnalle. Osakeyhtiötoimintamuodon etuina ovat mm. toiminnan joustavuus, nopea reagointikyky ja päätöksentekomahdollisuus. Alueen elinkeinoelämän kehittämisen kannalta on erityisen tärkeää, että tuotamme palveluja sekä aloittaville että toimiville yrityksille. Tämä antaa hyvän kokonaiskuvan eri elinkaaren vaiheessa olevien yritysten tarpeista, se tuo jatkuvuutta asiakassuhteelle ja auttaa luottamuksellisen ja pitkäjänteisen asiakassuhteen rakentamisessa. Pielisen Karjalan Kehittämiskeskuksen omassa toiminnassa pullonkaulaksi voi muodostua rahoitus, koska kuntien talous tiukkenee ja sitä kautta resursseja

5 5 (6) elinkeinoelämän kehittämiseen on vähemmän. Toisaalta kehittämisyhtiöön kohdistuu suuria odotusarvoja, toimintaa on kyettävä koko ajan tehostamaan ja pienemmillä resursseilla pitäisi saada jopa enemmän aikaiseksi Mikä olisi alueilla tarkoituksenmukaisin tapa järjestää yritysten kehittäminen ja elinkeinojen uudistaminen ottaen huomioon yritystoiminnan tarpeet, yleinen taloustilanne ja aluehallinnon kehitysnäkymät? Tärkeää on, että myös ns. reuna-alueilla voidaan säilyttää elinkeinojen kehittämispalvelut ja tämä vaatii seutukunnallista yhteistyötä. Maaseutualueilta hyvin monet palvelut häviävät tai muuttuvat sähköiseksi, mutta elinkeinoelämän pitkäjänteisessä kehittämisessä mikään ei korvaa paikan päällä tehtävää yhteydenpitoa. Kehitysyhtiön merkitys yritysten kehittämisessä tulee vahvistumaan, koska ELY-keskuksen resurssit ovat pienenemässä. Tämä vaatii meiltä yhä enemmän jalkautumista yrityksiin. Kehittämisyhtiön merkitys aloittaville ja mikroyrityksille kasvaa, sillä heillä ei ole tietoa ja osaamista toimia sähköisten palvelujen kautta. Yleisesti tärkeintä olisi selkeyttää eri toimijoiden roolit ja välttää päällekkäistä toimintaa. Yksi selkeä parannus olisi neuvontatyön ja viranomaistyön erottaminen toisistaan yritysten kehittämis- ja investointihakemuksen osalta. Tällä hetkellä seudulliset kehittämisyhtiöt tekevät neuvontatyön pääosin, mutta osa yrityksistä käyttää suoraan ELY:n asiantuntijoiden neuvontaa. Selkeämpää olisi, että kehittämisyhtiö hoitaa neuvonnan, valmistelun ja hakuprosessin yhdessä yrityksen kanssa ja viranomainen (ELY) käsittelee, esittelee ja päättää ja hoitaa maksatuksen. Yritystukien osalta Leader toiminta tuntuu turhalta väliportaalta. Leader ei ole maksatusviranomainen vaan ELY. Roolit tulisi olla myös tässä prosessissa selkeämmät: kehittämisyhtiö hoitaa neuvonnan, valmistelun ja hakuprosessin yhdessä yrityksen kanssa ja Leader tai ELY käsittelee, esittelee ja päättää ja hoitaa maksatuksen. Pk-yritysten kansainvälistyminen on minusta yksi avainasia, jossa olisi tulevaisuudessa onnistuttava. Kansainvälistymisen edistämiseen luotu Team Finland-malli on sinänsä hyvä, mutta sen jalkauttamisessa ei ole täysin onnistuttu. Kehittämisyhtiöt tulisi nivoa mukaan entistä tiukemmin mukaan toteuttamiseen. Varsinainen TF-toimija voisikin olla seutukunnallinen kehittämisyhtiö ja ELY:n rooli voisi olla pelkästään koordinoiva. Pullonkaulaksi voi tällöin tosin muodostua kehittämisyhtiön resurssit, esimerkiksi meillä on yksi henkilö pro-

6 6 (6) jektin kautta edistämässä kansainvälistymistä. Tulisi selvittää, voiko kehittämisyhtiölle osoittaa suoraan erillisrahoitusta TF-toimintaan. Rahoitusta on tarjolla monista eri kanavista, mutta sen suuntaamiseen joitakin ehdotuksia alla: - voisiko maaseutualueille luoda INKA-mallin tyyppistä maaseutualueiden kehittämisohjelmaa, joista on hyviä kokemuksia (mm. KOKO-ohjelma, AMO alueellinen maaseutuosio)? - maaseutualueille olisi tärkeää ohjata kokeilut mahdollistavaa rahoitusta. Tämä on erityisen tärkeää, jos täällä halutaan kokeilla ja tuoda käyttöön uutta teknologiaa, tehdä yritysverokokeiluja ns. Viron malli, uudenlaisia liiketoimintakonsepteja, omistajanvaihdosten kehittäminen tms. Kehittämisyhtiö voisi hallinnoida/koordinoida kokeiluja. - EAKR-kehittämishankkeiden kautta yrityskohtaisten toimenpiteiden tekeminen on haasteellista. ESR-hankkeet puolestaan soveltuvat lähinnä koulutuksiin. Yritykset ovat toivoneet meiltä todella paljon ns. yritysklinikkahankkeita, eli kehittämishankkeen kautta voitaisiin tarjota ostopalveluna esim. 1 pv konsulttityötä. Usein yritys haluaa jonkun ennalta tuntemansa tietyn asiantuntijan, eikä ELY:n kehittämispalvelujen kautta kilpailutettua, tuntematonta asiantuntijaa. Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES Minna Heikkinen toimitusjohtaja

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö toimiva innovaatio. Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä

Kehittämisyhtiö toimiva innovaatio. Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä Kehittämisyhtiö toimiva innovaatio Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 39/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-327-003-9

Lisätiedot

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI)

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinjärven kunta/ttt-hanke LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) Liiketoimintasuunnitelma 29.10.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma II 25.10.2010

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Yritys-Suomi ja seudulliset yrityspalvelut... 4 2.1. Yritys-Suomi verkossa, puhelimitse,

Lisätiedot

21. Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen 14 22. Liiketoimintasuunnitelmaan liittyvät laskelmat 15 1. Yrityksen yleiskuvaus ja lähtökohtatilanne

21. Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen 14 22. Liiketoimintasuunnitelmaan liittyvät laskelmat 15 1. Yrityksen yleiskuvaus ja lähtökohtatilanne SISÄLLYSLUETTELO 1. Yrityksen yleiskuvaus ja lähtökohtatilanne 2 2. Yrityksen liikeidea 2 3. Yrityksen toiminta-ajatus, visio, strategia ja tulevaisuuden näkymät 2 4. Tuotteet / palvelut 3 5. Yrityksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintasuunnitelma 2013 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. Seudun strategia... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Elinkeinostrategia

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Keimo Sillanpää Tommi Ålander Harri Mähönen 01/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007. Loppuraportti

SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007. Loppuraportti SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007 Loppuraportti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAVOITTEET, TOTEUTUMINEN, KESKEISET TOIMENPITEET JA TULOKSET 3 1.1. Tausta 3 1.2. Seutu

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi Omistajanvaihdospalvelujen

Lisätiedot

Tredea Oy:n toiminnan arviointi

Tredea Oy:n toiminnan arviointi Tampereen kehyskuntien tarkastuslautakuntien yhteisarviointi vuonna 2010 Tredea Oy:n toiminnan arviointi Ohjausryhmä: Kangasala/ Isto Kaarne Lempäälä/ Juha Kuisma Nokia/ Kalevi Heinonen Pirkkala/ Hannu

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 24.4.2015 klo 9.00-11.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu

Lisätiedot

Julkiset yrityspalvelut alueilla. Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista

Julkiset yrityspalvelut alueilla. Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista Julkiset yrityspalvelut alueilla Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 45/2012 valtteri laasonen tommi ranta anssi

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

1. Johdanto 3 1.1. Yrityssalo Oy:n tehtävät 3 1.2. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.3. Salon elinkeinorakenne lukuina 31.12.2014 4

1. Johdanto 3 1.1. Yrityssalo Oy:n tehtävät 3 1.2. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.3. Salon elinkeinorakenne lukuina 31.12.2014 4 TOIMINTAKATSAUS 2014 2 TOIMINTAKATSAUS VUODESTA 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Yrityssalo Oy:n tehtävät 3 1.2. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.3. Salon elinkeinorakenne lukuina 31.12.2014 4 2. Yrityssalon

Lisätiedot

Satateräs. nostaa ja siirtää. Sataedusta VTT:n asiamiespalvelua yrityksille. Yritysten mahdollisuudet tukirahoitukseen

Satateräs. nostaa ja siirtää. Sataedusta VTT:n asiamiespalvelua yrityksille. Yritysten mahdollisuudet tukirahoitukseen KE VÄT 1 / 2010 P S K K : N J A S A T A E D U : N S I D O S R Y H M Ä L E H T I Sataedusta VTT:n asiamiespalvelua yrityksille Yritysten mahdollisuudet tukirahoitukseen Seudun strategiaa terävöitetään toimialakohtaisesti

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot