Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien taloussuunnitelma / koulutuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta"

Transkriptio

1 Koulutuslautakunta Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien taloussuunnitelma / koulutuslautakunta 186/05.051/2014 KOULTK 57 Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja: Raami vuodelle 2015 Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuodelle 2015 sitovan raamin talousarvion laadintaa varten Vuoden 2015 talousarvion raamia on valmisteltu hallituksen ta lous arvio se mi naa ris sa sekä ke vään johtoryhmän ko kouk sis sa. Vuoden 2015 talouden ko ko nais ku va näyttää Ylö jär ven osalta erittäin heikolta. Ta lou den laskusuhdanne näkyy tu lo puo len aiempia vuosia ma ta lam mas sa ennakoidussa kas vus sa. Verotuloja on täs sä taloustilanteessa haas teel lis ta ennakoida luotettavasti. Raamilaskelmassa on tu lo ve rois sa käytetty varovaisuuden pe ri aatteen mukaisesti 3 pro sen tin kasvua vuonna Kiin teis tö ve ro ja esitetään ko ro tet ta vak si siten, että ko ro tuk sen tulovaikutus on 1 miljoona eu roa. Valtion säästötoimet leikkaavat kuntien saamia val tion osuuk sia voimakkaasti. Arviot perustuvat hallituksen pe rus pal ve lu oh je mas sa esitettyihin valtionosuuksien ko ko nais sum mien muutoksiin sekä valtionosuusuudistuksen kun ta koh tai siin laskelmiin. Vuodelle 2015 valtionosuuksien en na koi daan vähenevän 1,9 miljoonaa euroa. Toiminnan tuotot (myyntituotot ja maksutuotot) ovat kas va neet viime vuosina keskimäärin 5 prosenttia vuodessa. Sa man ta soi sen kasvun voidaan olettaa toteutuvan myös vuon na Tukien ja avustusten kokonaistaso on pysynyt suh teel li sen muuttumattomana. Saman tilanteen en na koi daan py sy vän myös vuonna Maanmyyntitulot ovat vaih del leet viime vuosina paljonkin vuoden raamia on raken net tu maltillisen maanmyyntitoteuman pohjalta, koska mark ki na tilan ne on tällä hetkellä varsin haastava. Kulupuolen kasvu raamissa vuonna 2015 on 3,5 % eli 6,3 mil joo naa euroa vuoden 2014 arvioituun toteumaan näh den. Kuluja kasvattaa useat lainsäädäntömuutosten kautta tu le vat lisävelvoitteet. Tästä syystä kasvuprosentti nousee ta lous ti lan teen suomaan liikkumavaraan nähden korkeaksi, mut ta on selvästi alhaisempi kuin viime vuosien kes ki mää räi nen 6 prosentin kulukasvu. Kuluja kasvattaa useat lain sää dän tö muu tos ten kautta tulevat lisävelvoitteet. Kus tan nus ta son yleiseen nousuun (sisältää myös so pi musko ro tus 0,4 % sekä kunnallisen lääkärisopimuksen si säl tä mät

2 sopimuskorotukset ) on varattu 1 pro sent ti. Kulujen kasvussa on huomioitu seuraavat muuttuvat tekijät: kuntien kasvavat velvoitteet pitkäaikaistyöttömyyden hoi dos sa vanhuspalveluun tarvittavat lisähoitopaikat 2 lääkärin lisäys lähipalveluihin sekä 2 kou lu psy ko lo gia ennaltaehkäisevä lastensuojelun resursointi erikoissairaanhoidon alibudjetoinnin korjaaminen lakimuutosten aiheuttama ennakoitu li sä paik ka tar ve var hais kasva tuk ses sa oppilasmäärän kasvun aiheuttama opettajamäärän li säys tar ve uusien kiinteistöjen käyttökustannukset Määrärahalisäys jakautuu osastoittain seuraavasti: perusturva 4,25 milj. euroa sivistys 1,2 milj. euroa kaupunkikehitys 0,1 milj. euroa tekninen osasto 0,55 milj. euroa hallinto- ja talousosasto 0,2 milj. euroa Osastojen tulee talousarvion laadinnan yhteydessä etsiä ja esit tää säästökohteita, jotta lisäystarpeet pystytään to teut ta maan budjettiraamin puitteissa. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus tulee sisältämään mää rä ra hava rauk sen tulospalkkioiden maksamiseksi. Va rauk sen suuruus määräytyy valmistelutilanteen mukaisesti. Vuo si ka te jää raamissa miljoonaan euroon ja tulos en nen satunnaisia eriä 5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Investointien omahankintamenoksi rajataan raamissa 13 mil joo nak si euroksi eli talousarvion 2014 ja MAPSTO:n si säl tä mää investointiohjelmaa joudutaan karsimaan. Raami tar koit taa sitä, että lisää lainaa joudutaan vuonna 2015 ot ta maan 7 miljoonaa euroa. Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelma Talouskehitystä on syytä ennakoida myös yli seuraavan vuo den varsinkin, kun vuoden 2015 tilanne on huono ja vel kaan tu mi nen jatkuu edelleen. Jotta velkaantuminen saa daan taitettua, tulee verotulojen kasvu olla jatkossa vuotta 2015 voimakkaampaa ja kulujen kasvu maltillisempaa. Vuosien 2016 ja 2017 ennuste on laskettu 4 prosentin ve ro tu lo jen kasvulla tämänhetkisten ennusteiden mukaisesti hil jal leen toipuvaan taloustilanteeseen perustuen, sekä 0,5 pro sent ti yk si kön tuloveroprosentin korotuksella alkaen vuo des ta Valtionosuuksien kehitys on ennakoitu pe rus pal ve lu oh jel man ja valtionosuusuudistuksen sisältämien las kel mien pohjalta. Kulujen

3 kasvuvauhtia tulee edelleen hil li tä. Ku lu jen vuotuiseksi kasvuksi on tuleville suun ni tel ma vuo sil le ase tet tu 2 prosenttia. Investointitaso on asetettu 13 miljoonaan euroon. Näiden tekijöiden toteutuessa saadaan vuosikate nousuun ja tilikauden tulos positiiviseksi jo vuonna Vel ka mää rän kasvu saadaan taittumaan ja velkamäärä vähenemään vuon na Koulutuslautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotus Talousarvioehdotus on laadittu ulkoisille tuloille ja menoille ei kä esim. sisällä kouluruoka- tai tilavuokrakustannuksia. Kou lu tus lau takun nan talousarvio on laadittu mah dol li sim man tiukkana, mutta samalla realistisena. Yhteispalvelut Peruskoulutus Lukiokoulutus Yhteispalvelut sisältävät koulutoimiston menot, kou lu ku raat to rit sekä vuosittain vaihtuvia projekteja, joista suurin on ol lut jo vuosien ajan Yhteispeli-hanke. Talousarviossa ei ole huo mioi tu projektituloja eikä menoja, koska niistä ei ole var muut ta. Peruskoulutuksen talousarvio ei kasva, koska mm. Kaiharin kou lun euron nettomenot poistuvat ja Siivikkalan kul je tus kus tannuk set vähenevät euroa koulun val mis tu mi sen takia. Talousarvioehdotus sisältää kolmen uu den luokanopettajan, Metsäkylän koulusihteerin, TVT-opet ta jan, erityisopettaja-ohjaaja -työparin ja Moision apu lais reh to rin henkilöstömenot. Lisäksi ehdotuksessa on esitetty Vuo ren taus tan musiikkipainotteisen oppilaiden mat ka kus tan nuk siin euroa laskelmalla, että huoltajat maksavat 36 euron omavastuuosan kuukaudessa. Tämä on komp ro mis si rat kai su, jolla voidaan tukea musiikkipainotteisen ope tuk sen järjestämistä. Lukiokoulutuksen talousarvion kasvussa on huomioitu kas va neen opiskelijamäärän vaikutus kurssimääriin ja hen ki lös tö me noi hin. Talousarvio sisältää myös koulukuljetustuen jat ka mi sen (kh ), koska sen menot (n ) ovat hyvin alhaiset verrattuna opiskelijoitten kautta saa ta viin valtionosuustuloihin. Talousarvioehdotus sisältää myös kan net ta vien tietokoneiden hankkimiskulut. Tällä rat kai sul la tue taan merkittävällä tavalla opiskelijoiden val miuk sia siirtyä säh köi seen ylioppilaskirjoitusjärjestelmään. Lu kion opis ke li ja mää rä on kasvanut tänä vuonna 367 (20.1.) opis ke li jas ta 408 opiskelijaan (9.9.) ja sen on arvioitu nou se van ensi vuon na 420 opiskelijaan. Yhdestä opiskelijasta saa daan noin euron valtionosuus, joten lukion val tion osuus kas vaa yhteensä noin euroa. Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoimintaan on siirretty nuorisotoimesta päi vä lei-

4 ri toi min ta. Lisäksi talousarviossa on huomioitu seu ra kun nan kanssa elokuussa 2014 aloittaneen yhteisen Ta ka maan ryhmän tulot ja menot. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen käyttömenoihin sisältyvät kunnallisen var haiskas va tus toi min nan lisäksi ostopalveluna hankitun päi vä hoi don kustannukset sekä lisääntyvät, palvelusetelillä yk si tyi sil tä päiväkodeilta ostettavien päivähoitopaikkojen kus tan nuk set. Lasten kotihoidontuen, yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän sekä osittaisen ja joustavan hoitorahan osal ta on pyritty arvioimaan vuoden 2014 alusta voi maan tul leen ja ennakoitujen lakimuutosten vaikutukset. Kasvava lap si mää rä vaatii lisäpanostusta perusresursseihin. Varhaiskasvatuksen mobiilipohjaisen läs nä olo seu ran ta oh jel man seudullinen hankinta siirtynee lähelle vuo den vaih det ta. Tähän varatut määrärahat vuonna 2014 jäävät osit tain käyt tä mät tä ja kustannukset siirtyvät vuodelle Kalustoinvestoinnit Talousarvioehdotus sisältää pienet kalustoinvestoinnit Mu ta lan koulun ja päiväkodin laajennukseen. Lisäksi esitetään isom piin kalustoinvestointeihin laajennuksien osalta yh teen sä euroa. Siivikkalan koululle on varattu tänä vuonna investointiosaan ka lustoon euroa, joka ei tule riittämään, vaan osa han kin nois ta joudutaan siirtämään ensi vuoteen. Em. syystä Sii vik ka lan kalustoon esitetään ensi vuodelle eu roa. Oheismateriaali Lisätiedot - koulutuskunnan vuoden 2015 talousarvioehdotus, sa nal li set osuudet - uudet virat ja toimet - vastuualueiden tunnusluvut - vuoden 2015 talousarvion esittely Kirsi Riihioja, p , Sivistysjohtaja ehdottaa: Koulutuslautakunta päättää 1. hyväksyä koulutuslautakunnan vuo den 2015 ta lous ar vio eh dotuk sen, joka sisältää mm. seuraavat asiat: Vuorentaustan koulun musiikkipainotteisen ope tuk sen koulumatkakustannukset, siten että huoltajat mak sa vat 36 /kk omavastuuosuuden. Kaupungin ja huoltajien maksuosuus on kummallakin noin euroa vuodessa. lukiolaisten koulumatkatukea jatketaan ja kau pun ki mak saa lukiolaisen, jonka koulumatka on yli 5 km, mut ta alle 10 km seutulipun ja Kelan oma vas tuun ero tuk sen. Kaupungin mak-

5 su osuus on noin eu roa vuo des sa. lukiolaisille hankitaan edelleen kannettava tie to ko ne leasing-ra hoi tuk sel la, kuitenkin siten, et tä opis ke li ja mak saa laitteen käytöstä 80 euroa lu ku vuo des sa. Kau pun gin maksuosuus on noin 320 eu roa/op pi las/vuo si. 2. hyväksyä koulutuslautakunnan vuoden 2015 toi min nal li sik si tavoitteiksi seuraavat: Ylöjärvi on aktiivisesti mukana 2. asteen kou lu tuk sen jär jestä mis tä koskevien rakenteellisten muu tos ten suun nit te lus sa (viite: lukio-opetuksen kaikkien jär jes tä mis lu pien hakeminen uudelleen v. 2015) matalan kynnyksen toimintamallien käyttöön ot ta mi nen aloitetaan kaikilla vastuualueilla vahvistetaan kuntalaisten osallistumista pää tök sen te koon sähköisten kanavien kautta (sisältää myös so si aa li sen median) selkiytetään ja vahvistetaan tu los palk kio jär jes tel män roo lia kaupunkistrategian ja hy vin voin ti ker to muk sen ta voit tei den toteuttamisessa 3. lähettää lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2015 edelleen kaupunginhallitukselle ja -val tuus tol le. Päätös Keskustelun jälkeen koulutuslautakunta yksimielisesti 1. hyväksyi Vuorentaustan koulun musiikkipainotteisen ope tuk sen koulumatkakustannusten jakamisen esi te tyl lä tavalla, päätti esittää lukiolaisten koulumatkatuen jatkamista esi te tyl lä tavalla ja päätti, että kaupunki luopuu ikäluokka kerrallaan lu kio lais ten kannettavien tietokoneiden hankkimisesta lukien ja että tästä koituvasta säästöstä osa käy te tään lukiolaisten omien tietokoneiden hankinnan tu ke mi seen ja toinen osa perusopetuksen eri tyis ope tuk seen myöhemmin käyttösuunnitelmassa tar ken net ta val la tavalla. 2. hyväksyi kohdan 2 toiminnalliset tavoitteet esitetyllä ta val la, 3. päätti tasapainottaa kokouksessa todetun ta lous ar vio esi tyk sen alijäämän (n ) seuraavalla tavalla: - esitettyjen uusien virkojen ja toimien karsiminen

6 - opetusryhmien pienentämisrahan käyttö sa man ai kais ope tuksen asemesta uusien pe rus ope tus ryh mien muodostamiseen perhepäivähoitajien palkkaamisen muutettu ai ka tau lu tus lukion resurssituntien järjestäminen Lisäksi koulutuslautakunta totesi, että var hais kas va tuk sen hallinnon mää rä ra ha siir to perusturvasta ta sa pai not taa esitystä Yhteensä em. toi men pi tei den vaikutus on em. alijäämän suuruinen. 4. ja päätti lähettää vuoden 2015 talousarvioesityksen kau pun ginhal li tuk sen ja valtuuston käsittelyyn

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 85 01.09.2015 Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) 265/02.02.00/2015 YLK 85 Lisätiedot: yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 399/05.051/2012 KAUPHALL 29.10.2012 436

Talouden tasapainottamisohjelma 399/05.051/2012 KAUPHALL 29.10.2012 436 Kaupunginhallitus 436 29.10.2012 Kaupunginhallitus 452 05.11.2012 Kaupunginvaltuusto 102 15.11.2012 Kaupunginhallitus 210 13.05.2013 Kaupunginvaltuusto 68 23.05.2013 Kaupunginhallitus 377 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 77 24.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

137 25.09.2013. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion kehys ja tilaus

137 25.09.2013. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion kehys ja tilaus Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 137 25.09.2013 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion kehys ja tilaus 1411/02.02.00/2013 VARKOLK 137 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187.

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187. Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015 Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187 Taustaa Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas, yli

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 25.11.2013 klo 18:15-20:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot