HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMAN KEHITTÄMISKOHTEET YLIHOITAJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMAN KEHITTÄMISKOHTEET YLIHOITAJAT 28.1.2015"

Transkriptio

1 YLIHOITAJAT BSC TOIMENPITEET AIKA-T NÄYTTN PERUSTUVAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Näyttöön perustuva hoitotyö -koulutus yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa. Keinoja näyttöön perustuvan hoitotyön käyttöönottoon -toimintamallin muokkaaminen ja käyttöönotto vastaamaan Sosterin hoitotyön johtamisen rakenteita. Näyttö käyttöön -toimintamallin kehittäminen ja Sosterin tavoitteiden mukaisten muiden opinnäyteja kehittämistöiden hyödyntäminen yksiköissä. Osallistuminen Terveysalan kansalliseen näyttöön perustuvan toiminnan symposiumiin. Järjestetään hoito- ja kehittämispäivät. Hallintoylihoitaja Y:\Tulosalueet\1_\ Hoitotyön toimintaohjelma / Hoitotyön toimintaohjelman kehittämiskohteet

2 YLIHOITAJAT PALVELU ON HELPOSTI SAATAVAA, ASIAKAS-LÄHTISTÄ JA TURVALLISTA Asiakasosallisuuden vahvistaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen Asiakaspalautteen kehittäminen TOIMENPITEET Kohti asiakaslähtöistä palvelukulttuuria Sähköisen asioinnin kehittämiseen osallistuminen hoitotyön asiantuntijana - esim. Hyvis-portaalin hyödyntäminen omahoidon ja terveyden edistämisen kanavana - yhteistyön vahvistaminen alan oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa -asiakas- ja potilasraatitoiminnan käynnistäminen Tehdään kaikkien tulosalueiden avohoidon asiakas-/potilaspalautekyselystä systemaattinen käytäntö. AIKA-T Hoito- ja esimiehet Ritva Nevalainen Päivi Laitinen Ulla Kemppainen Heli Korhonen Hoito- ja kehittämis-työryh mä Hallintoylihoitaja Laaturyhmä Tehostettu asiakaspalautteen kerääminen x 2/ vuosi Potilasturvallisuuden kehittäminen Palautteiden käsittelyn ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen toimintamallin kehittäminen Potilasturvallisuuskulttuurin kehittäminen Päivitetty Potilasturvallisuutta taidollaverkkokoulutus Maijaterttu Tiainen Heli Koppinen Y:\Tulosalueet\1_\ Hoitotyön toimintaohjelma / Hoitotyön toimintaohjelman kehittämiskohteet

3 YLIHOITAJAT Potilasturvallisuuskoulutuksen iltapäivät x8/v, painottuen lääkitysturvallisuuteen ja kotiutusprosessiin Potilasturvallisuuden kehittäminen HaiPro -vaaratilanneraportointijärjestelmästä saadun tiedon hyödyntäminen potilasturvallisuuden kehittämisessä Turvallinen lääkehoito Lääkehoidon osaamisen varmistaminen - LoVe verkkokoulutus - yhdenmukaisten lääkitystietojen kirjaamisen kehittäminen - lääkehoitosuunnitelman päivittäminen Maijaterttu Tiainen Riina Kapanen henkilöstö Asiakaspalvelun kehittäminen akuuteissa kriisitilanteissa Hygieniaosaamisen kehittäminen 2x koulutusiltapäivää/v Psykososiaalisen tuen valmiuden ylläpito ja tunnetuksi tekeminen Sari Puhakainen Anne Kosonen Ulla Kemppainen Sirpa Forss Jaana Lonka 2 TERVEYDEN JA HYVIN-VOINNIN EDISTÄMINEN INTEGROIDAAN TOIMINTAAN Terveyttä ja hyvinvointia uhkaavien vaaratekijöiden tunnistaminen, puheeksiotto TOIMENPITEET Mielenterveys-ja päihdeongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen eri elämänvaiheissa -Mini-interventio AIKA-T Veli-Pekka Vepsäläinen Kirsi Torikka Tuula Lehtosalo Y:\Tulosalueet\1_\ Hoitotyön toimintaohjelma / Hoitotyön toimintaohjelman kehittämiskohteet

4 YLIHOITAJAT ja puuttuminen -Yhteistyö talon sisällä ml. Työterveyshuolto Jukka Lindgren Jaana Lonka Tuija Kirmanen Heli Strömberg Anu Sirviö Aija Silfsten Kirsi Torikka Minna Grönroos-Turtiain en Mia Luukkainen Toimintakykyä edistävä työ/ Arjessa pärjäämisen tuki Ravitsemus osana terveyttä edistävää hoitoa ja hoivaa Asiakasvastaavatoiminnan / hoitajavastaanottotoiminnan kehittäminen Toimintakykyä edistävän työn laajamittainen käyttöönotto ja osaamisen vahvistaminen Hoito- ja esimiehet Marjaana Suominen Hoito- ja esimiehet Leena Muhonen Ulla Kemppainen Tuula Lehtosalo päivystyksen hoitaja Ulla Kemppainen Tuula Lehtosalo Y:\Tulosalueet\1_\ Hoitotyön toimintaohjelma / Hoitotyön toimintaohjelman kehittämiskohteet

5 YLIHOITAJAT Kaatumistapaturmien ehkäisy (kotihoito, asumispalvelut, vastaanotto, ESH- ja PTH -vuodeosastot) Y:\Tulosalueet\1_\ Hoitotyön toimintaohjelma / Hoitotyön toimintaohjelman kehittämiskohteet Päivi Ollikainen Niina Laakkonen Päivi Hirvonen Margetta Kaiponen Mia Luukkainen Tiina Kiuru Virpi Kasper Riitta Kero (Päivi Laitinen kirj.) Hoito- ja esimiehet Niina Laakkonen Tuula Lehtosalo Miia Luukkainen Kaatumis-tapatur mien ennaltaehkäisyn työryhmä Osteoporoosin hoitomalli Anna-Maija Huttunen Eija Koivisto Mia Luukkainen Leena Muhonen Liisa Ollikainen Irina Kosunen (lääkäriasiantuntij ana)

6 YLIHOITAJAT Muistisairauksien varhainen tunnistaminen Muistisairaan käytösoireiden tunnistaminen ja käytösoireisiin vastaaminen-koulutus kohdennettuna koko henkilöstölle Lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, vanhemmuuden sekä erityistuen tarpeessa olevien perheiden tuki -perhetyön kehittäminen, Yhteistyön ja työnjaon kehittäminen organisaation sisällä ja yli organisaatiorajojen Anu Wuorio Leena Muhonen Saara Tolvanen Anu Herttuainen Sari Rissanen Muistihoitajat Riitta Kupiainen (asiantuntijalääkär i) Tarja Niskanen Anna-Maija Huttunen Tarja Jääskeläinen Riitta Hyttinen Anu Backman Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy - yksiköiden suunnitelmat tunnistamisen ja puheeksioton kehittämiseksi -moniammatillinen verkostotyö -Väistö-hankkeen koulutus ja lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja toimintamallin käyttöönotto Henki-löst ö Y:\Tulosalueet\1_\ Hoitotyön toimintaohjelma / Hoitotyön toimintaohjelman kehittämiskohteet Ulla Kemppainen Sanna Hyyryläinen Lea Kupiainen Tuula Lehtosalo Jaana Lonka Jukka Lindgren Minna Grönroos-Turtiain en Susanna Oinonen Savuton Sosteri Ohjeistuksen juurruttaminen Ulla Kemppainen Esimiehet

7 YLIHOITAJAT HOITO JA HOIVA ON VASTUULLISTA, VAIKUTTAVAA JA TALOUDELLISTA Prosessit Palvelurakennemuutoksen juurruttaminen Tupakasta vieroitusryhmä käynnistyy TOIMENPITEET Turvalliset ja saumattomat palvelu organisaation sisällä ja yhteistyö sote-organisaatioden kanssa AIKA-T Leena Muhonen Kati Saksman Ulla Kemppainen Jenni Lahtinen Hallintoylihoitaja Päivystystoiminnan kehittäminen ja kotisairaalatoiminnan käynnistäminen Hoitotyön kehittäminen osana moniammatillista päivystyksen ja tehostetun valvonnan toiminnalista muutosta Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja osaaminen toimintaa vastaaviksi Toimintakykyä edistävä työ/arjessa pärjäämistä tukevien toimintakäytänteiden kehittäminen ja vahvistaminen Yhtenäiset, näyttöön Hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantaminen/ kustan-nu perustuvat ja hyvien asiakkaalle terveyshyötyä tuottavien palvelujen kset/ käytäntöjen mukaiset kehittäminen / toimintakäytännöt henkilöstö Päivystysasetuksen vaatimiin muutoksiin vastaaminen Y:\Tulosalueet\1_\ Hoitotyön toimintaohjelma / Hoitotyön toimintaohjelman kehittämiskohteet Hallintoylihoitaja

8 YLIHOITAJAT Kotiuttamisen kehittäminen Minna Laurio Tarja Seppänen Kliinisen hoitotyön kehittäminen: -jalkojenhoidon kehittäminen ja henkilöstön -perusosaamisen varmistaminen Heli Juuti -saattohoidon kehittäminen Maijaterttu Tiainen Tarja Seppänen Hoitotyön kirjaaminen -kivunhoidon kehittäminen Hoitotyön rakenteisen kirjaamisen juurruttaminen koko organisaatiossa -kirjaamisen auditointi ja arvioinnissa esille tulevien kehittämiskohteiden työstäminen syksy Heidi Tiainen Heli Koppinen Päivi Laitinen Maijaterttu Tiainen 4. OSAAVA, HYVINVOIVA JA RIITTÄVÄ HENKILST Hoitotyön kehittämisviestintä -yhtymähallitukselle tiedoksi hoitotyön toiminta- ja kehittämissuunnitelma -hoito- ja kehittämistöiden esittely ja tulosten sekä tuotosten hyödyntäminen hoito- ja hoivatyössä TOIMENPITEET kevät AIKA-T Hallintoylihoitaja Hallintoylihoitaja Y:\Tulosalueet\1_\ Hoitotyön toimintaohjelma / Hoitotyön toimintaohjelman kehittämiskohteet

9 YLIHOITAJAT Henkilöstö Toimintaa tukeva henkilöstörakenne, -mitoitus ja henkilöstön joustava liikkuvuus hoito- ja hoivatyössä Henkilöstön joustavan käytön toimintamallin edelleen kehittäminen Henkilöstön voimavarat ja osaaminen ohjataan palvelutarpeiden mukaisesti. Rafaela-hoitoisuusluokituksen käyttöönottaminen esh:ssa. Henkilöstö Perehdyttämisen kehittäminen Sosterin perehdytysmateriaalin päivittäminen yhteistyössä muiden vastuutahojen kanssa. Yksikkökohtaisen perehdyttämismallin ja perehdytyksen arvioinnin käyttöönotto koko organisaatiossa hoito- ja osalta. Henkilöstö Opiskelijaohjauksen kehittäminen Henkilöstö Hoitotyön asiantuntijuuden hyödyntäminen prosesseja ja toimintoja uudistettaessa 5. HOIVA- JA HOITOTYN JOHTAMISELLA JA ESIMIESTYLLÄ TUETAAN EM. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA Opiskelijaohjauksen koulutuksiin osallistuminen. CLES -mittarin hyödyntäminen opiskelijaohjauksen kehittämisessä; opiskelijaohjaajien verkoston kokoaminen Säännölliset verkostotapaamiset koulutusorganisaatioiden kanssa. Hoitotyön asiantuntijarakenteen kehittäminen yhdessä KYServan linjausten mukaisesti. Asiantuntijuus-/ vastuutehtävien päivittäminen. TOIMENPITEET Hallintoylihoitaja Jaana Kankkunen Arja Laamanen Päivi Laitinen Liisa Ollikainen Ulla Kemppainen Arja Laamanen Hoito- ja esimiehet Hallintoylihoitaja Hallintoylihoitaja AIKA-T Y:\Tulosalueet\1_\ Hoitotyön toimintaohjelma / Hoitotyön toimintaohjelman kehittämiskohteet

10 YLIHOITAJAT Prosessit/ Henkilöstö Hoitotyön johtamisen tukeminen ja esimiehisyyden vahvistaminen Hoitotyön sisältöjen ja hoitoketjujen kehittäminen Sosiaali- ja terveysalan esimieskoulutus yhteistyössä MAMKin ja yliopiston kanssa Hallintoylihoitaja Prosessit Laatutyöskentelyn vahvistaminen Työnohjaus. Laatutoiminnan integroiminen käytännön arkeen. Koulutus uudistettujen laatutyökalujen käyttöön. Prosessit Muutosjohtamisen tuki Työhyvinvoinnin tuki 1/ Kevät Hallintoylihoitaja Hallintoylihoitaja Henkilöstö Henkilöstön työkykyä tukeva toiminta Muutosjohtamisen kehittämis/koulutuspäivä Heikentyneen työkyvyn varhainen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja toimintakäytännöt -yhteistyö työnantajan, työterveyshuollon ja Kevan kanssa Syksy Y:\Tulosalueet\1_\ Hoitotyön toimintaohjelma / Hoitotyön toimintaohjelman kehittämiskohteet

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET TURVALLINEN ORGANISAATIO POTILAS JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET TURVALLINEN ORGANISAATIO POTILAS JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET TURVALLINEN ORGANISAATIO POTILAS JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LUONNOS 17.12.2012 VERSIO 1.0 2 SISÄLLYS I POTILAS JA ASIAKASTURVALLISUUSPOLITIIKKA

Lisätiedot

Käytännössä toimiva moniammatillinen tiimi omahoitoa tukemassa

Käytännössä toimiva moniammatillinen tiimi omahoitoa tukemassa Käytännössä toimiva moniammatillinen tiimi omahoitoa tukemassa FSTKY Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lääkehuolto AVOAPTEEKIT 7 Forssan seudulla toimivaa apteekkia SOSIAALITOIMI Kotihoito Kotisairaanhoito

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6

Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6 (Sote-lautakunta 11.10.06) Suunnitelma 2007 Perustehtävä Kainuun väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä itsenäisen selviytymisen tukeminen.

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN MÄÄRITTELYÄ... 4 3. TILANNEKATSAUS HEINÄVEDELLÄ... 5 4. STRATEGISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhdistyksen nimi muuttui vuonna 2013, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry (STESO). STESOn jäsenorganisaatiot toimivat verkostotyössä, mikä vahvistaa terveyttä

Lisätiedot

Näyttöön perustuva hoitotyö Helsingin terveyskeskuksessa KOOSTE PUHEENVUOROSTA

Näyttöön perustuva hoitotyö Helsingin terveyskeskuksessa KOOSTE PUHEENVUOROSTA Metropolia ammattikorkeakoulu Näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiskeskuksen avajaisseminaari 14.4.2011 Helsinki Näyttöön perustuva hoitotyö Helsingin terveyskeskuksessa KOOSTE PUHEENVUOROSTA Hallintoylihoitaja

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa

Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa Hyvinvointialan kehittäjäseminaari HYVÄ-aluefoorum, 10.12.2009 Projektipäällikkö Päivi Penkkala-Arikka Gsm: 040 766 1099, s-posti: etunimi.sukunimi@remontti-hanke.fi

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I... 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY... 3 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus 1.3. 2013 Päivitetty 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 4 2. Hyvinvointi- ja Terveyspalveluiden Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE Yhttmk Kyhallitus 21.1.2014 23.1.2014 Sisällysluettelo Johdanto 4 1. Ppky Selänteen laatu- ja turvallisuuspolitiikka 4 1.1. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Perusturvalautakunta 27.5.2015 34 PP HAILUODON KUNTA Terveyskeskus 30.4.2015 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Terveydenhuolto Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Potilasturvallisuuden tavoitteet...

Lisätiedot

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Sisältö 1. TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO 1 1.1.Terveystoimen toiminnan tarkoitus 2 1.2.Terveystoimen perustehtävä... 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMITILAT... 3 2.1.Keminmaa

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014 Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 1 Strategian päivitystyössä kolme työryhmää, päivityskokouksissa mukana olivat: Ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot