Tekniikan alan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen rahoitus vastaamaan alan painoarvoa Suomen kansallisessa strategiassa (ss )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikan alan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen rahoitus vastaamaan alan painoarvoa Suomen kansallisessa strategiassa (ss. 28 29)"

Transkriptio

1 Strategiaseminaari MessukeskusHelsinki Tekniikanalankansaalisenstrategiaseminaarinosallistujatjakautuivatseminaarin lopuksi10työpisteeseenpohtimaanstrategianluvussa6esiteltyjätoimenpideehdotuksia.tarkoitusolihahmotellavapaastisitä,mitäajatuksiastrategiaehdotus herättääjamitensiinäesitettyjälinjauksiavoitaisiinedistää.osallistujatsaivat kiertäätyöpisteestätoiseenhaluamassaanjärjestyksessätaityöskennelläkokoajan yhdessätyöpisteessä.allaonyhteenvetotyöryhmienflapillelistaamistaajatuksista. 1. Tekniikanalankorkeakoulutuksenjatutkimuksenrahoitusvastaamaanalan painoarvoasuomenkansallisessastrategiassa(ss.28 29) - Rahoittajienvälinenyhteistyösaumattomaksi - TekniikanarvostusnostettavaYLE:lleTekniikanuutiset( Kulttuuriuutisetovat) - Tekniikkaonkulttuurinsaumatonosa alue - Suomalainenelämänmuotojayhteiskuntaonkehittynytolennaisestitekniikan omaperäisenkäytönjakehittämisenvarassa - Poliitikkojenpitääymmärtääomayhteiskuntavastuunsa,osaamistanostettava. Nytpäähuomioonmenneisyydentyöpaikkojensäilyttäminen - Hyvinvoinninjatekniikankeskinäisenyhteydenselventäminen - Innovaatioitahalutaanmuttainnovaatioketjunolennainenosaontekn. tieteidenjaluonnontieteidenperustutkimus(uusitieto,koulutustaso) - Tekniikankipinänsaaneitaoninnostettavaperuskoulustalähtien,jottaosaajia saadaantuottavanuudentekniikantekijöiksi - OPM:sivistysvaltioonkuuluuoopperajayliopistoja - tarvitaantiede jateknologiaministeri,jottayliopistojenmerkitysymmärretään - Hauskojakiinalaisiavimpaimiavoimmeostaajatkossavain,josmeilläonjotain vaihtokelpoistaosaamistamaksuksi - Tekniikankoulutukseenoma,senkeskeistämerkitystäpainottavarahoitusmalli 2. Profiilikarttajarakenteellinenkehittäminentekniikanalalla(ss.29 34) - Resurssejakeskitetään,muttatoteutushajautetaan(onnistumisiaonollut) - Koulutusprosessi vuotaa - Järjestys:ensinrahoitusjärjestelmäuusiksijasittenpalatalas - Maksullisetkv ohjelmat? - Uusimmansisäänotonmukaan(profiilikartta) - Tarjonta/kysyntäkartta - Tarjontaluokysyntää - Kuinkapaljontarjontaonmuuttunut(>historiatieto) - Kv opiskelijoidenintegroituminensuomeen - 40alpa>37%vetovoima1,5x40alpa>12% - alueellinentyöllisyystarve(alueisompikuin1amk:nalue) - nuorisoasteenkoulutuseioleratkaisuakuuttiintyövoimapulaan - rakenteellinenkehittäminenononnistunutvaihtokaupalla - aikuisohjelmissaihmisetliikkuvat - tekniikanalallavirtuaaliopetusvastavaiheessa - käytännönnäyttökeskitetystänuorisoasteenkoulutuksentoteutuksen toimivuudestapuuttuu

2 Strategiaseminaari MessukeskusHelsinki 3. Tekniikanyhteyshyvinvointiinjarekrytointipohja,kestävänkehityksen näkökulma(ss.34 35) - Ongelma:motivaatio,eihaluaoppia:työntekotaihaluajatella - Tasoryhmätomantasoinen(haasteet>onnistuminen>motivaatio) - Ammatillinenosaaminen>väyläeteenpäinon,muttapohjatiedoteiriitä - Opettajienjavanhempienasenneilmapiiri,hyvinvointi - Tekniikanpopularisointi TekniikanUutiset! - Lääketiedetekniikka:tutkimus,hoitoeiniinrankka,asiantuntijalausunto (digikuva) - Ulkoiluvaatteet ins.tieto/taito - Keke:tekniikkaratkaisevaa,osaaminentärkeääratk.Löytymisessä(< motivaatiooppimiseen) - Opekoulutus:olemassaolevanverkostontäyd.>varovaisuus!! - Lääketiede:lääkärikoul.Kuopio,missätekniikka&osaaminen - Etäisyydethaittaajopateollisuutta - TTY työpajataitojenkehittämiseeniltaisintekn.alalla - Mallipohj.ajattelunkehittäminenkäyt.ohellapienissäyksiköissä - Hyvinvointi:minunvaikaikkiennytvaipitkälläajalla määrittely - >yksinkertaisetkulutus jaelinkaarilaskelmaterituotteille,nytepätasapaino - ymmärrys,tulev.ratkaisut,sopeutuminen - tekn.ratkaisutmonimutkaisempiakuinongelma - tekniikanlukutaidon(ymmärtämisen,arviointikyvyn)opetusperuskouluihin - milläkaikillatavoillaolemmejatkuvastiteknistenjärjestelmienjapalvelujen varassa 4. Kansainvälisyydenlisääminen(ss.35 36) - Kansainvälinenkokemusonjosaavutettuulkomaanmatkailulla,jotengo international slogan(hymiöhapannaama) - Integroituminenulkomaisessakontekstissa? - Kansainvälistyminenpalveleenimenomaantyöelämää,eivaintutkintoa - Mindseterialoillaerilaisettyypitjaerimaatovaterilaisia - Mikäonnykyisininssintyöympäristö?Jaalanvaihto? - Ymmärtäminen&sopeutuminenerilaisuuteenkokemusperäistä,kykykestää erilaista - Suomalaisetkansainvälisetyrityksetkansainvälistymiskanavana - Mitäpääsykokeissahaetaaninssinpiirteet>onkoliianrajoittuneita?Nejotka selviytyvätopinnoista - Vuorovaikutteista - Mitäonkansainvälisyys?Mikäonkansainvälistä? - Edellyttääkielitaitoa(eng,sa,kiina)monellatasolla - Ulkomaisetopettajat - Opiskelija - Vaihto opiskelijat - Ylioppilaskunta

3 Strategiaseminaari MessukeskusHelsinki - Liikkuvuus,osaaminen,verkostot KOTONA><ULKONA - Opettajat - Ulkomaisttutkijat - Tutkimusprojektit - yhteisöt - mitenkansainvälisiävalmiitinsinööritovat? - Kansainvälisettyöelämävalmiudet:ryhmätyömonikulttuurissa,itsekoettava, asenneavoimuus - Ollaankoliiansisäänpäinkääntyneitä? - Vuosiulkomaillaopiskelemassa,elinikäisetystävyyssuhteetjakeskinäinen yhteistyö - Vaihtoehtoinenpakollinenopiskelusuoritusulkomaisessakoulussa? - Mitenmaksullisuusvaikuttaakansainvälisyyteen?Määrävs.Laatu,Suomen vetovoima - Onkokansainvälisyysitseisarvovaivoidaankohoitaa kotikansainväl.? - Kokemukseteivätvälity tieto/asennetms.kyllä - Rahoituskysymykset? - Tutkintojenrakenteellinenjäykkyys? - Milloinkv.oppiolisitehokkainta? 5. Duaalimallitekniikanalalla(s.37) - Yhteinenylläpitäjäorganisaatio? - Rahoitusmallinerilaisuus - Vahvistaa/heikentää? - Tekniikankandieityöelämäänvalmistavaa - Siltaopinnottarkoituksenmukset - Tutkinnottunnistettaviatyöelämnkannaltajakoululaisille - Pelisääntöjätarvitaan:vahvistaauusiajauudistaavanhoja - Onkotarvettaduaalimalliin? - Osaamisentunnistaminen/tunnustaminen - Molempisuuntainenliikkuvuus? 6. Oppimistavoitteetasetettavaperustuenennakoituihinosaamistarpeisiin(ss ) - Matemaattis luonnontieteellinenosaaminenjapohjaosaaminen - Tekniikanuutisointi - Tekniikanuutisetmedioihin - Justintime opetus - Teknologiakasvatus - Avainasemassaopettajatperuskouluissajalukioissa(koti) - Tekniikansaavutuksetovatihmisenpalveluksessa - Eettinenosaaminen - Opinnäytetöissäotettavahuomiooneettisetjakestävänkehityksen näkökulmat

4 Strategiaseminaari MessukeskusHelsinki - Yhteiskunnanjaelinkeinoelämetu:arvovalintoja,osaamistarpeidenennakointi - Imagononperustuttavatodellisuuteen - Mitäpitääopettaa? - Taloudensuhdanne ennusteidenliittäminenkoulutussuunnitteluun - Ennakko odotuksetjatodellisuus - Opiskelunohjaaminenjatukeminenontärkeää - Läpinäkyvyyttäopetukseenjaopetusmateriaaleihin - Arviointijapalautejärjestelmätukeeoppimista - Omanalantöidenjaopiskelunyhdistäminennuorisoasteella 7. Korkeakoulujenjohtamisestaammattimaisempaa(s.39) - Kokojohtamis jatyöntekijäkulttuurinmuuttaminen - Johtamisenjajohtamisjärjestelmänselkeys - Korkeakoulunautonomianjatoimivallanselkeämäärittely Yrityson työntekijäntärkeinvoimavara 8. Tiiviselinkeinoelämäyhteysdokumentoitava(s.40) - Dokumentointiatokilisättävä,muttaerityisestiyhteistyönmuotojakehitettävä jaylipäätäänyhteistyötälisättävä - Monialaista! - Dokumentointikukatekeekenenkanssa o Korkeakouluntaso o Yksikkötaso o Koulutusohjelmataso o Tutkimusohjelmataso - Proaktiivisuuttayhteistyöhön,eiodoteta,ettätullaankoputtamaan tutkijakammionovelle - Yrityksenvalitsevatpartnerit - Myöskorkeakoulujentuleevalita korkeakouluistaeiolekaikkienongelmien ratkaisijaksi 9. Täydennyskoulutuksenjaelinikäisenoppimisenmahdollisuuksien kehittäminenavainasemassa(ss.40 41) - Asiakasnäkökulma o Työjankäyttäminentyöaikapankistamahdolliseksi o Kokonaiskustannus(koulutus>maksu,työaika) o Brändi/luottamus o Vaikeairrotatöistä(illatlähinnä) - Professorienjaopettajienkontribuutio o Kannustinprofessoreille?

5 Strategiaseminaari MessukeskusHelsinki o Yritysyhteistyönkanava o Paljonkiinniasenteista o Suoratyhteydetelinkeinoelämään o Yhteiskuntahyötyy/alumnivastuu o Kehitystäseuraataankorkeakouluissa>tiedonpäivitys o Tarjotaanmahdollisuuksiaaktiivisilleprofessoreille - Pääsykoulutukseen(kukamaksaa) o Yhteiskunnallinentarve o Pienikokoyhteiskunnassapaljonkoulutuksentarjoajia o PK yritystenmaksuhalu o Maksajayksityinenvs.Julkinen - Ajankohta o Viikonloput&illatkäy o Töistäpääseeirtihuonosti o Työtöneivoiosallistua,koskaputoaatuitta(avoin) - AMKvsyliopistotyönjako o Mitäkoulutetaanmissäkin(yhteistyö) o Hyväksilukeminentehtyjenopintojenosalta o Yhteistyövaihteleealueittain - Opetuksenkehittämiskeskus(vrt.Tekes) o Resurssienohjaus/tarjoaminen o Byrokratianväistäminenvaikeata o Pitkäjänteisytysharvinaista,muttatärkää o - Josorganisaatioterillään,muutoimintaeikehitysamalla(täydennyskoulutus vs.muut) - Täydennyskoulutuksenyhtiöittäminen o Liianaikaista>kokonaisuudistusmenossa o Toimintojenmiettiminenerikseenjaensin(ministeriöllätarve/takaajatus) o Nykyorganisaatiotvs.Uudetorganisaatiot> elinkelpoisuus/säästäminen o Amk puolellaalueellisettarpeetkorostuu - Tarjotuttuotteet(tutkintovs.Muut) o Perusopetustakäytetääntäydennyskoulutuksena o Haluavatkotäydennyskoulutettavattutkinnon?>saahyväksiluettua (sallittava),hyötysuhdeaikahuonomonesti(ohjaus?),kriteeritja mahdollisuus o Todellaerilaisiatuotteitajatarpeita o Rahoituskanavaterilaisia - Korkeakoulutvs.Yksityiset o Subventio(amk)vs.Ei subventoitujaohjaapaljon o Eijuurikaaneroakäytännössä o Kovakilpailtutoimintaerilleen o Koordinointihankalaa - Organisaatiorakenne&tehtävä o Korkeakoulunsisällä&tehtävässämukana

6 Strategiaseminaari MessukeskusHelsinki o Opetustuntimäärät(+) o Osaaminenliiketoiminnasta o Onkotohtorikoulutussopivaatäydennyskoulutukseksi? 10. Tutkimus jakehitystoiminta,toiminnanhyödyntäminensekäyrittäjyys (ss.41 43) - Tutkimus jakehittämistoiminnanyksitavoite:osaamisintensiivinen yritystoiminta - Yrittäjyyssinänsäonyksiinsinööriosaamisenperusasia - Tieteenjatekniikanmäärittely - Innovaatiotoppimisympäristöön - Yliopistotjaamk:ttuottavatkansainvälisiätutkimustuloksiakykyjensä mukaan - Otettavamukaanmyösteknologiasiirtotieto taidonsiirtämisenlisäksieri toimialojenjasektoreidenvälilläsuomessajaglobaalisti Vapaasana - Lisääliksaa - Selvemmättehtävänasettelut/kysymyksettyöpisteille

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Piia Nurmi projektijohtaja Turun kauppakorkeakoulu Vastuullisen liiketoiminnan keskus (CeReB) Tulevaisuuden tutkimuskeskus piia.nurmi@tse.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET PERIAATTEET

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET PERIAATTEET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET PERIAATTEET Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 15.12.2010 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3 2 PEDAGOGISET PERIAATTEET TAUSTAA 4 3 ASIANTUNTIJUUS JA

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, nuoret

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Seminaari korkeakoulujen profiloitumisesta ja vahvuusalueista ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa

Seminaari korkeakoulujen profiloitumisesta ja vahvuusalueista ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Seminaari korkeakoulujen profiloitumisesta ja vahvuusalueista ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Aika: keskiviikkona 15.10.2014 klo 10-15 Paikka: opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Hyväksytty hallituksessa 10.6.2013 Päivitetty 21.10.2013 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. FUAS-LIITTOUMA JA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN...4

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JA LÄHISEUTUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JA LÄHISEUTUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JA LÄHISEUTUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Loppuraportti 18.2.2010 Risto Hämäläinen 1 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISTYÖSELVITYS Kohteena lähiseutujen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä

Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä Vs. kv-päällikkö Anu Härkönen 23.9.2013 Turun AMK:n EU-Kanada ja EU-USA projektien taustaa Turun AMK mukana kolmessa TEP-projektissa ja yhdessä TDP-projektissa

Lisätiedot

Puolitoista vuotta yliopistouudistuksesta tutkimus ja opetus tällä vaalikaudella?

Puolitoista vuotta yliopistouudistuksesta tutkimus ja opetus tällä vaalikaudella? JULKAISU 3/2011 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Puolitoista vuotta yliopistouudistuksesta tutkimus ja opetus tällä vaalikaudella? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

Tavoitteet. Ari Jolkkonen:Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyökilpailu

Tavoitteet. Ari Jolkkonen:Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyökilpailu Tausta Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyökilpailun tarina alkoi valtakunnallisen opinnäytetyöprojektin kokouksessa kesäkuussa 2005 Oulussa syyskuussa 2005 Opinnot-projekti Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Laadukas Mamk. Laatutyö Mamkissa

Laadukas Mamk. Laatutyö Mamkissa Laadukas Mamk Laatutyö Mamkissa Laatutyön pitkät perinteet 1990-l. Laatutyön kehittäminen käynnistyi va. ammattikorkeakoulussa 1994 Laatutyön organisaatio: yksiköihin laatupäälliköt, yhteinen laatutiimi,

Lisätiedot

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Sisältö Sivu KIELILINJAUKSET ARJEN KANSAINVÄLISTYMISEEN 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Konsernistrategia Hyväksytty 21.12.2009 Metropolia Amk Oy:n hallitus Sisällysluettelo: Metropolian konsernistrategian 2010-2014 valmistelu ja tulosalueiden strategiatyö Metropolian

Lisätiedot

Puheenjohtaja: Annika Sundbäck-Lindroos, CIMO Puhujat: Esko Koponen, Helsingin yliopisto, Johanna Niemi, Opetushallitus

Puheenjohtaja: Annika Sundbäck-Lindroos, CIMO Puhujat: Esko Koponen, Helsingin yliopisto, Johanna Niemi, Opetushallitus Ajankohtaista yhteistutkinto-ohjelmista 13:00-14:30, Roundtable Keskustellaan yhteistutkinto-ohjelmien järjestämiseen ja yhteistutkinto-ohjelmista annettaviin todistuksiin liittyvistä hyvistä käytännöistä

Lisätiedot

TKI-toiminnan laadunvarmistus, case DIAK

TKI-toiminnan laadunvarmistus, case DIAK TKI-toiminnan laadunvarmistus, case DIAK tutkimusjohtaja Sakari Kainulainen YHTEISTYÖTÄ LAADUN VUOKSI Ammattikorkeakoulun laatutoimijoiden tapaaminen Mikkelissä 9. - 10.12.2010 KKA auditointi Plussaa Strategian

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN TIEDEKUNTA

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN TIEDEKUNTA 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN TIEDEKUNTA Kari Knuutila Tutkimusprofessori LUOSTO CLASSIC BUSINESS FORUM 8. elokuuta 2014 LAPLAND HOTEL LUOSTOTUNTURI KAIVANNAISALAN TIEDEKUNTA 2 Kaivannaisalan tiedekunta,

Lisätiedot

Arvoisat yrittäjät, hyvät naiset ja herrat

Arvoisat yrittäjät, hyvät naiset ja herrat Arvoisat yrittäjät, hyvät naiset ja herrat Yrittäjyyden edistäminen sekä yrittäjyyskasvatus ovat viime aikoina tulleet hyvin ajankohtaisiksi teemoiksi meillä Suomessa, mutta myös Euroopan laajuisesti.

Lisätiedot

Verkko-opetus osaksi opetusta

Verkko-opetus osaksi opetusta Verkko-opetus osaksi opetusta Adobe Connect Pro (ACP) Lehtori Pasi Laine Soveltaminen käytännössä Verkko-opetuksen aste voi vaihdella suurestikin (parista tunnista kokonaiseen verkkototeutukseen) Jokaiselle

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLIITTINEN OHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLIITTINEN OHJELMA hyväksytty yliopiston hallituksessa 6.10.2004 Jyväskylän yliopiston kielipoliittisen ohjelman tavoitteita ohjaavat yliopiston kokonaisstrategia ja yliopistolaki.

Lisätiedot

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 1 Kilpailukykyä ja hyvinvointia Itä-Suomeen ISAT on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot