PARTALANMÄELLE SUUNNITELLUN UUDEN PALVELUTALON TOTEUTTAMINEN VÄLIVUOKRAUS- TAI MUULLA MALLILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARTALANMÄELLE SUUNNITELLUN UUDEN PALVELUTALON TOTEUTTAMINEN VÄLIVUOKRAUS- TAI MUULLA MALLILLA"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus PARTALANMÄELLE SUUNNITELLUN UUDEN PALVELUTALON TOTEUTTAMINEN VÄLIVUOKRAUS- TAI MUULLA MALLILLA 205/49.494/2014 SOSTERLA 34 AVAIN Palvelukodit Oy on palvelukotien omistamiseen erikoistunut yhtiö, jonka tavoitteena on tarjota ikääntyville, liikuntaesteisille sekä muuten palvelukotien kaltaista asumista tarvitseville ihmisille laadukasta ja turvallista asumista. AVAIN Palvelukodit on rakennuttanut hoivakoteja mm. Hämeenlinnaan, Raumalle, Lahteen ja sillä on meneillään hoivakotihanke myös Liperissä. AVAIN Palvelukodit on yhdessä Mikeva Oy:n kanssa esittänyt Lieksan kaupungille välivuokrausmallia, jonka avulla Partalanmäelle suunnitellun palvelutalon asiakkaiden vuokran määrää voidaan alentaa. Vuokra alenisi, koska arvonlisävero voitaisiin vähentää asiakkaan vuokrasta. Välivuokrausmallista on tarkempaa tietoa Kuntaliiton esityksessä (LIITE 7). Välivuokrausmenettely on on Suomessa yleistynyt ja sitä käyttää yli 30 kuntaa. Välivuokrausmallissa kaupunki vuokraisi Kainuuntie 1:n rakennettavan hoivakiinteistön oheisen vuokrasopimuksen mukaisesti (LIITE 8). AVAIN Yhtiöt Oy on hakeutunut kohteen osalta arvonlisäverolliseksi, jolloin vuokraan lisätään arvonlisävero. Kaupunki sitoutuisi käyttämään kiinteistöä arvonlisäverolain 30 ja 10 luvussa määritellyllä tavalla jatkuvasti vähennykseen tai 130 :ssä määriteltyyn kuntapalautukseen oikeuttavaan toimintaan. Rakennushankkeelle on välivuokrausmallissa myös mahdollista saada ARA:n korkotukilaina. Jos ARA:n korkotukilaina hyväksytään, tulee asiakkaiden vuokranmäärityksessä noudattaa omakustannusperiaatetta eli asukkaiden vuokran määrän tulee kattaa korkotukilainalla tuettujen asuntojen ja niihin liittyvien tilojen pääoma- ja ylläpitokustannukset. Kiinteistön täyttöasteesta johtuva riski poistettaisiin erilliselle Lieksan kaupungin ja Mikeva Oy:n tekemällä sopimuksella (LIITE 9). Sopimuksen perusteella Mikeva keräisi ja tilittäisi asukkaiden vuokrat ilman kaupungille ja vastaisi mahdollisista ristiriitatilanteista ja luottotappioista vuokria perittäessä. Kaupungilla olisi oikeus sopimuksessa mainituille periaatteilla

2 myös vaihtaa palveluntuottajaa. Uuden palvelutalon hankintahinta-arvio on 3,4 milj. sisältäen arvonlisäveron (LIITE 10). Yli sopimukset menevät kaupunginhallituksen ratkaistavaksi, joten ko. asia kuuluu kaupunginhallituksen päätösvaltaan. Ptj. Tero Oinonen Päätösesitys annetaan kokouksessa. Talouspäällikkö Pellervo Hämäläinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta käy asiasta evästyskeskustelun. SOSTERLA 58 Merkittiin, että lautakunta kävi asiasta evästyskeskustelun. Keskustelun aikana Paavo Muhonen teki ponsiesityksen, joka on liitteenä 17. Välivuokrausmalli on ollut keskusteluasiana sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Välivuokrausmalli mahdollistaa sen, että kiinteistön rakennuttajana toimiva yleishyödyllinen yhteisö voi saada hankkeeseen ARA:n korkotukilainan. Korkotukilainaa säätelevät laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta ja asumisoikeustalojen korkotuesta (604/2001), valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (666/2001) ja valtioneuvoston asetus valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisesta sovellettavista periaatteista (166/2008). ARA:n korkotukilaina on hyödyllinen, koska jos rakennuttajana toimiva yleishyödyllinen yhteisö saa korkotukilainan, se pienentää rahoittajana toimivan pankin riskiä ja sen myötä rakennuttajalta perittävää korkoa. Kun korko laskee, niin investoinnin rahoituskustannukset alenevat merkittävästi. Pienemmät rahoituskustannukset puolestaan näkyvät palvelukotiin muuttavan asiakkaan pienempänä vuokrana. Jos kohteeseen saadaan ARA:n korkotukilaina, arvonlisävero voidaan vähentää kiinteistöön muuttavien asiakkaiden vuokrasta, koska kunta on oikeutettu arvonlisäveron palautukseen. Myös arvonlisäveron palautus pienentää merkittävästi asiakkaille aiheutuvia vuokrakustannuksia. Tässä kohteessa arvonlisävero tarkoittaisin n vuosittaista lisäkustannusta vuokralaisille. Kun asiakkaiden vuokrakustannukset pienenevät, heidän mahdollisuutensa maksaa omavastuuosuutta palvelusetelin ylimenevästä osasta paranee huomattavasti. Tätä kautta kaupunki hyötyy välivuokrauksesta. Liitteenä on AVAIN Palvelukodit Oy:n ARA:lle toimittama laskelma

3 palvelukodin vuokran määrästä Lieksan kaupungille (liite 3). Vuokra olisi n /v. eli n /kk. Asiakkalle tuleva vuokra olisi n. 570 /kk (laskelma: / 12kk / 26 asiakkaiden määrä). Kaupungin tulee vuokrata asunnot omakustannushintaan ja noudattaa asukasvalinnassa lakia (604/ ) ja valtioneuvoston asetusta (166/2008). Asuntojen on oltava asuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia ja ylläpito- ja asumiskustannusten on oltava kohtuullisia (604/2001 4). Näin ollen kohteen kustannukset eivät juuri saan nousta arvioidusta, jotta hanke säilyy kelpoisena korkotukilainaan. Valtioneuvoston asetus rajaa myös kiinteistön rakennuttajan vuokralaiselta perimän koron omasta sijoittamista varoista korkeintaan 8 %:n (666/ ). Rakennuttajan omat sijoitetut varat ovat kohteessa , josta 8 % korko on /v., jonka vaikutus vuokraan on n. 72 /kk/vuokralainen. Loppuosa rahoituskustannuksista syntyy haettavan korkotukilainan koroista (3 %) ja lyhennyksistä (liite 3). Kuntaliitolta on kysytty lausunto välivuokrausmallin hankintalain mukaisuudesta. Lausunnossa todetaan, että mallissa, jossa palveluseteli on käytössä, palveluntuottajaa ei kilpailuteta (liite 4). Lausunnossa huomioidaan myös, että kunnan hallinnassa olevia tiloja kunta voi vuokrata palveluntuottajalle ilman tarjouskilpailua. Ptj Tero Oinonen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy AVAIN Yhtiöt Oy:n kanssa tehtävän Kainuuntie 1 rakennettavan hoivakiinteistön vuokrasopimuksen (liite 5) ja Mikeva Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen (liite 6). Ptj Tero Oinosen muutettu päätöesitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy AVAIN Yhtiöt Oy:n kanssa tehtävän Kainuuntie 1 rakennettavan hoivakiinteistön korjatun vuokrasopimuksen (liite 8), jossa vuokra-aika on 15 vuotta ja Mikeva Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen (liite 6). Asian käsittelyn aikana Heikki Ylönen esitti Irma Nykäsen, Paavo Muhosen, Hannu Laamasen ja Rauni Tukiaisen kannattamana, ettei sopimuksia hyväksytä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin kättennostoäänestys ja ääntenlaskijoiksi

4 pöytäkirjantarkastajat. Äänestysjärjestys on seuraava: Ne, jotka kannattavat perusturvajohtajan tekemää muutettua päätösesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Heikki Ylösen tekemää hylkäävää esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Pirkko Lehtinen, Ville Kuivalainen ja Tero Kiiskinen) ja 6 EI-ääntä (Heikki Ylönen, Irma Nykänen, Rauni Tukiainen, Hannu Laamanen, Paavo Muhonen ja Solja Törnqvist). Puheenjohtaja totesi lautakunnan päätökseksi tulleen Heikki Ylösen esityksen. Perusturvajohtaja jätti asiaan eriävän mielipiteen. Eriävän mielipiteen perustelut: Välivuokrausmallin hylkääminen aiheuttaa kaupungille n euron vuosittaisen lisäkustannuksen. KH 144 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemän päätöksen jäl keen kaupun gil la on kaksi vaihtoehtoa toteuttaa palvelutalohanke eli Vaihtoehto 1. Välivuokrausmalli eli sosiaali- ja terveyslautakunnassa esitelty perus tur va joh ta ja Tero Oinosen esitys, jonka lautakunta hylkäsi äänin 6-3. Mallin mukaan palvelutalon rakentaisi yleishyödyllinen ra ken nutta va (AVAIN palvelut Oy) ja toimintaa hoitaisi Mikeva Oy. Kaupun ki toimisi välivuokraaja (vuokrasuhde olisi kaupungin ja AVAIN palvelu Oy:n välillä ja sopimusaika olisi 15 vuotta. Pal ve lu ta lon asiakas/asukas tekisi oman vuokrasopimuksensa kaupungin kanssa. Tässä mallissa Avain Palvelu Oy saisi ARAlta kor ko tu ki lai nan. Edelleen kaupunki voi saada arvonlisäveron palautuksen mak samas taan vuokrasta. Hyötyjänä on asiakas/asukas. Malli on tarkemmin esitelty edellä. Vaihtoehto 2. Vapaarahoitteinen malli eli Mikeva Oy etsisi pal ve lu ta lo hank keeseen markkinaehtoisen rakennuttajan. Kaupunki ei olisi tässä

5 osal li se na eikä siten tekisi välivuokraussopimusta. Asiakas/asukas te ki si vuokrasopimuksen suoraan markkinaehtoisen ra ken nut tajan kanssa. Rakennuttaja ei saisi ARAn korkotukilainaa. Tässä mal lis sa kukaan toimija ei voi vähentää arvonlisäveroa. Kus tannus vai ku tus vuokraan on selostettu edellä. ARAn vuokrasääntely ei koske tätä mallia. Lautakunan tekemän päätöksen jälkeen hankkeen toteuttaminen on realistista vaihtoehdon kaksi mukaisesti. Kaupungin näkökulmasta tämä toteuttamisvaihtoehto merkitsee si tä, ettei Lieksan kaupungin resursseja tarvitse sitoa hank keeseen, toimialalle tulee yksi uusi palveluseteliyrittäjä, toiminnan käyn nis tyes sä kaupungin kustannukset nouseevat palvelusetelien hin to jen korottamisen myötä. Asukkaan kannalta ratkaisu tarkoittaa vuokratason huomattavaa nou sua verrattuna vaihtoehtoon yksi. Positiivisena yritysvaikutuksena on rakennusaikaisen toi me liai suuden lisääntyminen ja hankkeen myötä syntyy noin kol me tois ta uutta työpaikkaa yksityissektorille. Kaupunginhallitukselle jaettiin kokouksessa perusturvajohtajan laatima laskelma välivuokrausmallin taloudellisista vaikutuksista, liite 7. Kj. Esko Lehto: Kaupunginhallitus jättää tämän asian pöydälle. Hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin klo väliseksi ajaksi. Merkittiin, että keskeytyksen aikana perusturvajohtaja Tero Oinonen oli kaupunginhallituksessa kuultavana. Lisätietoja: Kaupunginsihteeri Matti Taponen, puh , sähköposti mat Toimistonhoitaja Mirja Turunen, puh , sähköposti mir

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie 8 40951 Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen 49 06.11.2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen 49 06.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen 49 06.11.2013 tilaajajaosto Kaupunginhallitus 546 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.12.2013 Kaupunginhallitus 624 20.12.2013 Kaupunginhallitus 21 20.01.2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 Kunnanhallitus 17.08.2015 Aika 17.08.2015 klo 14:00-15:33 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 191 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73 Valtuusto Aika 17.02.2014 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ SEKÄ TAKAUS JA VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYSVALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ

KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ SEKÄ TAKAUS JA VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYSVALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ Kaupunginhallitus 32 17.02.2014 KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ SEKÄ TAKAUS JA VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYSVALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ 1/03/031/2014 KH 32 Liitteet

Lisätiedot

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu.

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu. Yhdyskuntalautakunta 105 07.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 80 21.10.2014 Kaupunginhallitus 237 26.11.2014 Kaupunginhallitus 241 10.12.2014 Tontin 4-48-10 (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/10.00.02/2014

Lisätiedot

ERÄJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON LÄHIPALVELUT / HAMMASHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN SUUHYGIENISTIKSI

ERÄJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON LÄHIPALVELUT / HAMMASHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN SUUHYGIENISTIKSI Kaupunginhallitus 239 24.06.2013 Kaupunginvaltuusto 86 01.07.2013 Kaupunginhallitus 313 07.10.2013 ERÄJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON LÄHIPALVELUT / HAMMASHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN SUUHYGIENISTIKSI

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 AIKA 11.10.2010 klo 18:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus 11.10.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan 17.3.2014 päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa

Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan 17.3.2014 päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa Kaupunginhallitus 96 24.03.2014 Kaupunginhallitus 108 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 22 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 32 26.05.2014 LAINAN MYÖNTÄMINEN PIELISEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNALLE JA TALOUSARVIOMUUTOS

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Teknisen lautakunta on 7.2.2013 nimennyt työryhmän valmistelemaan kiinteistöoh jelmaa kaupungin omistamista toimitiloista ym. rakennuksista.

Teknisen lautakunta on 7.2.2013 nimennyt työryhmän valmistelemaan kiinteistöoh jelmaa kaupungin omistamista toimitiloista ym. rakennuksista. Tekninen lautakunta 81 13.06.2013 Kaupunginhallitus 255 02.09.2013 Kaupunginvaltuusto 96 30.09.2013 Tekninen lautakunta 51 10.04.2014 Kaupunginhallitus 136 28.04.2014 Kaupunginhallitus 159 11.05.2015 Tilaliikelaitoksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12.

Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12. Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12.2014 Kiinteistöjen siirtäminen Savonlinnan Yritystilat Oy:lle 720/01/011/2014

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Valtuusto 52 06.11.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013

Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 KHALL 235 28.10.2013 Asikkalan kunnassa on valmisteltu keväästä 2013 asti uutta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 Kaupunginvaltuusto AIKA 07.09.2015 klo 18:00-18:57 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet Kaupunginhallitus 162 08.06.2015 Valtuusto 33 29.06.2015 Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet 174/00.01.00/2014 KH 08.06.2015 162 Selvityksen taustaa Meneillään oleva kuntajakoselvitys perustuu kuntarakennelain

Lisätiedot