KUNNANVALTUUSTO 2/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANVALTUUSTO 2/2012"

Transkriptio

1 KUNNANVALTUUSTO 2/2012 Aika Tiistai klo Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Kangas Kaija Kannisto Jari Laitila Sami Luomanen Esko Mahlamäki Eija Niemenmaa Jaana Niskala Jorma Niskala Pekka Ohrankämmen Jukka Otava Antti Pukkila Esa Raita-aho Voitto Tuuliniemi Paavo Vainionpää Joni Vuorela Ilpo Välimäki Aarre Ylilammi Yrjö Törmä Ilmo Hietakoivisto Marita Poissa Holkko Merja Kaskimäki Veijo Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Honkanen Arja kunnanjohtaja palkanlaskija-arkistonhoitaja, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 4 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA 5 KARVIAN YRITTÄJÄT RY:N ESITYS NUORTEN TYÖLLISTÄMISESTÄ 8 LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN PALKKAAMISEEN 10 MUUT ASIAT 11 KUNNAN HALLINNOIMAN TYÖPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (VALTUUSTOALOITE) 11 ILMOITUSASIAT 12 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 13

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KV 11 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta ja Kankaanpään Seutu lehdissä sekä kunnan nettisivuilla. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KV 12 PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Niskala ja Pekka Niskala.

4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS KH Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutosta on valmisteltu työryhmässä yhdessä jäsenkuntien edustajien kanssa. Työryhmä on tehnyt esityksen uudesta perussopimuksesta, jonka kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt lähettää perussopimuksen kuntayhtymän jäsenkuntien päätettäväksi kevään 2012 aikana. Sopimuksen muutoksia ovat Huittisten lisääminen koulutuspisteisiin, äänivallan perusteiden muuttaminen opiskelijapaikka- ja asukaslukuperusteisesta määrälliseksi, kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenmäärän pienentäminen sekä johtokunnan lakkauttaminen. Liitteet: kirje tiivistelmä perussopimuksen muutoksesta Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimus luonnos KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Satakunnan koulutuskuntayhtymän muutetun perussopimuksen. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Satakunnan koulutuskuntayhtymän muutetun perussopimuksen. KV 13 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esittämän Satakunnan koulutuskuntayhtymän muutetun perussopimuksen.

5 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA KH Valtiovarainministeriö pyytää kuntien lausuntoja kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä käynnistettävistä kuntalain ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksesta sekä jo meneillään olevasta kuntien tehtävien arviointityöstä. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitusohjelman mukaan vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu säilytetään kunnilla. Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden varmistamiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi tulee muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen kykeneviä vahvoja peruskuntia. Hallitusohjelman mukaan hallitus ohjaa kuntauudistuksen etenemistä ja käynnistää koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Selvityksen perusteella valmisteltava rakennelaki korvaa PARASpuitelain. Valtiovarainministeriö asetti kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvittämään rakennemalleja kokonaisuudistuksen pohjaksi. Työryhmän toimikausi päättyi Tehtävänä oli laatia selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Työryhmän tuli laatia esitykset kuntauudistuksen kriteereistä ja toteuttamistavasta siten, että niiden pohjalta hallitus voi määritellä kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen ja valmistella hallituksen esityksen. Työryhmä luovutti raporttinsa Selvitystä on käsitelty aluetilaisuuksissa, Satakunnan osalta Aluetilaisuuksien ja lausuntomenettelyllä tapahtuneen kuulemisen jälkeen hallitus tekee linjaukset kuntauudistuksen etenemistavoista, kriteereistä sekä uudesta kuntarakenteesta. Kuntauudistukseen liittyy rakenneuudistuksen lisäksi kuntalain kokonaisuudistus, valtionosuusjärjestelmän uudistaminen sekä kuntien tehtävien arviointi. Kuntarakenneuudistus muodostaa pohjan kuntalain uudistukselle. Uudistuksessa tarkastellaan uusien rakenteiden näkökulmasta erityisesti kunnan talouden sisäistä ohjausta, kuntien johtamisjärjestelmiä, luottamushenkilöiden asemaa, kuntalain ja erityislakien välistä suhdetta, kunnanosahallintoa sekä kuntien ja markkinoiden välistä suhdetta. Valtionosuusjärjestelmää yksinkertaistetaan ja selkiytetään sekä

6 kannustavuutta parannetaan. Kuntalain kokonaisuudistus sekä valtionosuusjärjestelmää koskeva uudistus aloitetaan heti kuntien lausuntomenettelyn jälkeen. Valtiovarainministeriön asettama työryhmä määrittää uusien kuntien tehtävät sekä arvioi mahdollisuudet vähentää kuntien nykyisiä tehtäviä ja velvoitteita. Kartoitus alkaa keväällä 2012 ja analyysi saatetaan loppuun vuoden 2012 aikana. Lausunnot tulee antaa sähköisellä kaavakkeella klo mennessä. Liitteet: Lausuntopyyntö VM024:00/2011 lausumaluonnos valmistellaan seminaarin pohjalta ja jaetaan kokouksessa KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle valtuustoseminaarin pohjalta laaditun lausumaluonnoksen hyväksymistä. Kunnanhallitus keskusteli asiasta tehden muutaman täsmennyksen lausuntoluonnokseen. Päätettiin lisätä maininta Po-Sa kohtaan maininta sotepalvelujen yöpäivystyksestä, joka on Karvian osalta Porissa ja Parkanossa. Lisäksi osiossa 5, kohdassa 1 korostetaan alueellista näkökulmaa. Nykyistä kuntien yhteistä sote-palvelujen muotoa pidetään hyvänä. Edellä mainituin lisäyksin kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja esittää kunnanvaltuustolle laaditun lausuntoluonnoksen hyväksymistä. KV 14 Puheenjohtaja antoi ensimmäisen puheenvuoron kunnanjohtaja Tarja Hosiasluomalle, joka selvitti lausunnon sisältöä luottamushenkilöiden lisäksi myös lehdistölle ja lehteriyleisölle. Kunnanjohtaja selvitti rakennetyöryhmän esittämää kuntauudistusta ja sen johdosta laadittua lausuntoa. Kunnanjohtajan mielestä rakennetyöryhmän esitys ei kokonaisuudessaan riitä ratkaisemaan ongelmia. Sosiaali- ja terveysmenot erityissairaanhoitoineen ovat suurin menoerä kunnilla. Karviassa ne ovat kohtuulliset siitä kiitos luottamushenkilöille ja kuntalaisille itselleen, jotka ovat vaikuttaneet terveiden elämäntapojen edistämiseen. Kunnanjohtajan mukaan vaihtoehtomalleille tulee antaa myös tilaa. Karvian kunta on valmis tekemään uudistuksia jos ollaan varmoja, että niillä saavutetaan jotakin parempaa. Rakennetyöryhmän esityksessä ei ole otettu vielä kantaa siihen, miten perusterveydenhuolto tullaan järjestämään. Nykyisen kaltainen ratkaisu olisi toimiva. Kunnanjohtaja painotti myös yhteistyötä, jota Karvian kunnalla on ollut joka suuntaan ja sitä tullaan edelleen kehittämään.

7 Karvian kunnalla on tällä hetkellä hyvä taloudellinen tilanne ja vähän lyhytaikaista lainaa. Karvian vahvuutena on se, että on panostettu oikeisiin investointeihin. Ilmassa ollutta vastakkain asettelua kunnanjohtaja ei pitänyt hyväksyttävänä eikä sellainen ole rakentavaa. Kunnanjohtajan alustuksen jälkeen puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Ilmo Törmä, Antti Otava, Voitto Raita-aho, Yrjö Ylilammi, Kaija Kangas, Jukka Ohrankämmen, Sami Laitila, Paavo Tuuliniemi sekä Pekka Niskala. Puheenvuoroissaan valtuutetut mm. pitivät laadittua lausuntoa hyvänä ja perusteellisena. Todettiin, että kiire on leimannut kuntauudistusesitystä. Vastauksen antamisen kiireellistä aikataulua moitittiin. Tällaisessa asiassa ei saisi olla kiirettä. Valtuutetut kiittelivät, että lausunnossa on otettu Karvian kunnalle tärkeitä asioita esille. Jo hyväksi todettuja parhaita käytäntöjä tulee myös hyödyntää. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on tulossa lausunnolle kesän aikana. Sen olisi kuitenkin jo toivottu olevan tässä rakennetyöryhmän esityksessä mukana. Myös Parkanon yöpäivystyksen ottamista mukaan lausuntoon pidettiin hyvänä, mistä esitettiin erityiset kiitokset kunnanhallitukselle. Kuntakoon suurentamisella ei yksittäisen kansalaisen asemaa parannettaisi, sillä palvelut siirtyisivät kauemmas ja tulisivat kuntalaisille etäisiksi. Ei ole Karvian kunnan etu jos palvelut viedään kilometrin etäisyydelle. Kuntaliitoksien lisäksi tulee olla myös vaihtoehtoisia malleja. Yhteistyön merkitystä ja sen kehittämistä korostettiin. Yhteistyön lisäksi kuntaa tulee kehittää myös sisäisesti. Valtuutetut olivat huolissaan huoltosuhteen kehittymisestä huonompaan suuntaan. Toisaalta todettiin, että huoltosuhteeseen parantavasti vaikuttavat karvialaisen oman työvoiman lisäksi myös ulkomaiset työntekijät, joita on huomattava määrä Karviassa ja myös naapurikunnissa. Myöskään ei pidä unohtaa eläkeläisiä veronmaksajina ja palveluiden käyttäjinä. Tästä johtuen on tehtävä työtä, jotta saadaan kaikki mahdolliset veronmaksajat pysymään omalla paikkakunnalla. Valtionosuusjärjestelmään tulossa olevat muutokset myös askarruttivat. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen tulee tulevaisuudessakin hoitaa, joten ne kustannukset tulevat joka tapauksessa kunnilla säilymään. Yleisesti valtuutetut pitivät Karvian lausuntoa hyvänä, jopa erinomaisena ja samalla toivottiin, että valtiovallalta löytyisi hyvää tahtoa Karvian kunnan esittämän vaihtoehtoisen ratkaisun toteuttamiseen. Puheenjohtaja Ilpo Vuorela totesi valtuutettujen, Antti Otavan ja Jukka Ohrankämmenen kannattamana rakennetyöryhmän esityksen pohjalta laaditun lausunnon tulleen Karvian kunnanvaltuuston hyväksymäksi ja siten olevan valmis lähetettäväksi Valtiovarainministeriölle Karvian kunnan lausuntona.

8 KARVIAN YRITTÄJÄT RY:N ESITYS NUORTEN TYÖLLISTÄMISESTÄ KH Karvian Yrittäjät ry on lähestynyt Karvian kunnanhallitusta kirjeellä ja pyytää että Karvian kunta palkkaisi yhden kesätyöntekijän Karvia-Päivien toimistolle sekä kesä- että heinäkuuksi tai vaihtoehtoisesti siten että toinen olisi kesäkuun ja toinen heinäkuun. Karvian Yrittäjät ry järjestää 31. Karvia-Päivät Koordinaattorina toimii Ulla Arkko, joka tarvitsee apua asioiden hoitoon kasvaneen työmäärän takia. Hyödyllistä on sitouttaa nuoria toimimaan kunnan kannalta tärkeän tapahtuman hyväksi. Karvia-Päivät on kunnan imagon kannalta tärkeä tapahtuma. Kukaan yrittäjä ei voi irroittautua omasta yrityksestään täysin, ja jo nyt mukana olevat yrittäjät tekevät iltaisin ja viikonloppuisin todella paljon työtä Karvia-Päivien onnistumisen hyväksi. Kunnanhallitus päätti vuonna 2010 palkata kaksi ja vuonna 2011 yhden kesätyöntekijän Karvia-Päivien toimistoon. Työntekijöiden edellytettiin pitävän kertyvät lomansa työssäolon aikana. Kesätyöntekijöiden palkat maksettiin kunnanhallituksen menokohdalta ja rekrytoinnin suoritti kunnansihteeri yhteistyössä Karvian Yrittäjät ry:n kanssa. Palkattavien kesätyöntekijöiden vähimmäispalkka on 50 % virka- ja työehtosopimuksen mukaan asianomaisesta työstä maksettavasta peruspalkasta, eli vähintään 764,20 euroa. Kokonaiskustannus sivukuiluineen ja lomarahoineen olisi noin 971 euroa kuukaudessa eli yhteensä 1942 euroa. Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa kesätyöntekijöiden palkkaukseen. Liitteet: Karvian Yrittäjät ry:n kirje KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta palkkaa Karvia-päivien toimistoon kesäheinäkuun ajaksi yhden karvialaisen nuoren. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää 1942 euron lisämäärärahan kunnanhallituksen määrärahoihin sijaisten palkkoihin Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunta palkkaa Karvia-päivien toimistoon kesäheinäkuun ajaksi yhden karvialaisen nuoren. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 1942 euron lisämäärärahan kunnanhallituksen määrärahoihin sijaisten palkkoihin Pyydetty lisämääräraha on

9 Karvian kunnan osuutta Karvia-päivien kuntamarkkinointiin. Rekrytoinnin suorittavat kunnanjohtaja ja kunnansihteeri yhdessä Karvian Yrittäjät ry:n kanssa. KV 15 Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksestä myöntää 1942 euron lisämäärärahan kunnanhallituksen määrärahoihin sijaisten palkkoihin 4006 yhden karvialaisen nuoren palkkaamiseksi kesä- heinäkuun ajaksi Karvia-päivien toimistoon. Pyydetty lisämääräraha on Karvian kunnan osuutta Karvia-päivien kuntamarkkinointiin. Rekrytoinnin suorittavat kunnanjohtaja ja kunnansihteeri yhdessä Karvian Yrittäjät ry:n kanssa.

10 LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN PALKKAAMISEEN KOLTK KH Kirkonkylän koulun 3-4 luokalla on 25 oppilasta. Koulutoverin tapaturmainen menehtyminen on vaikuttanut luokan oppilaisiin merkittävästi, ja koko luokka tarvitsee tukea koulunkäyntiinsä. Oppilaiden ja opettajan hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää, että ryhmässä työskentelisi tämän kevään myös toinen aikuinen, kouluavustaja. Koulussa tällä hetkellä työskentelevä kouluavustaja on erittäin sidottu pienryhmän oppilaisiin. Kouluavustajan palkka maksetaan tililtä työsuhteisten palkat. Tilille ei ole varattu määrärahoja toisen avustajan kustannuksiin. Ylimääräinen kustannus on noin euroa. Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä Kirkonkylän koulun työsuhteisten palkkoihin koulunkäyntiavustajan palkkaamista varten. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä Kirkonkylän koulun työsuhteisten palkkoihin koulunkäyntiavustajan palkkaamista varten. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä Kirkonkylän koulun työsuhteisten palkkoihin koulunkäyntiavustajan palkkaamista varten. Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä Kirkonkylän koulun työsuhteisten palkkoihin koulunkäyntiavustajan palkkaamista varten. KV 16 Kunnanvaltuusto hyväksyi tehdyn esityksen ja myönsi euron lisämäärärahan Kirkonkylän koulun työsuhteisten palkkoihin koulunkäyntiavustajan palkkaamista varten.

11 MUUT ASIAT KV Valtuutettu Ilmo Törmän valtuustoaloite: KUNNAN HALLINNOIMAN TYÖPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (VALTUUSTOALOITE) Valtuutettu Ilmo Törmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen: Karvian kunnan tulisi käynnistää kokeilu, kunnan hallinnoiman työpalvelun järjestämiseksi, ikäihmisten kotona asumisen tueksi. Palvelun tavoitteena on mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Nykyisin monille esteeksi tulevat raskaammat työt, kuten puiden pilkkominen ja kantaminen, isommat siivoukset jne.. Asiakas voisi maksaa työstä omavastuun. Tärkeintä on poistaa esteitä ikäihmisten kotona asumiselle pidempään ja kokeilun tuloksena on mahdollista yltää hyväksi käytännöksi. Karviassa 10. huhtikuuta 2012 Ilmo Törmä Puheenjohtaja ilmoitti, että aloite lähetetään valmisteltavaksi. 2. Valtuutettu Voitto Raita-aho tiedusteli PoSan tilinpäätöksen valmistumisesta ja maksuosuuksien maksamisesta. Kunnanjohtaja ilmoitti, että PoSan tilinpäätös on valmistunut ja jäsenkunnat ovat hoitaneet maksuosuutensa.

12 ILMOITUSASIAT KV 18 Ilmoitusasioita ei ollut.

13 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KV 19 Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus kuntalain mukaisesti.

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2015

KUNNANVALTUUSTO 2/2015 KUNNANVALTUUSTO 2/2015 Aika Torstai 16.4.2015 klo 19.15-19.45 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 25, 26, 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 25 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 5/2012

KUNNANVALTUUSTO 5/2012 KUNNANVALTUUSTO 5/2012 Aika Maanantai 8.10.2012 klo 19.00 19.38 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja Kannisto Jari Kaskimäki

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2014

KUNNANVALTUUSTO 3/2014 KUNNANVALTUUSTO 3/2014 Aika Maanantai 23.6.2014 klo 19.00-20.00 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012 20 (-63) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 11. huhtikuuta 2012 klo 19.00-21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja nro Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2013

KUNNANHALLITUS 3/2013 KUNNANHALLITUS 3/2013 Aika Maanantai 4.3.2013 klo 18.00-22.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 11/2013

KUNNANHALLITUS 11/2013 KUNNANHALLITUS 11/2013 Aika Maanantai 16.9.2013 klo 18.00-21.46, tauko klo 18.05-19.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2012

KUNNANHALLITUS 7/2012 KUNNANHALLITUS 7/2012 Aika Torstai 7.6.2012 klo 18.03 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen, esteellinen 127 ajan, klo 18.08 18.09 Holkko Merja jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2013

KUNNANHALLITUS 14/2013 KUNNANHALLITUS 14/2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18.30-22.42, tauko klo 21.33.-21.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen, esteellinen

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012 Aika 20.3.2012 klo 18.58 20.37 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-19.45. Petteri Ristikangas, Kaija Tarvainen ja Esko Tossavainen.

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-19.45. Petteri Ristikangas, Kaija Tarvainen ja Esko Tossavainen. Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 13/2012

KUNNANHALLITUS 13/2012 KUNNANHALLITUS 13/2012 Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 18.15-21.03 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2015

KUNNANHALLITUS 2/2015 KUNNANHALLITUS 2/2015 Aika Maanantai 9.2.2015 klo 18.00 20.33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot