RAY: AVUSTUSSTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAY: AVUSTUSSTRATEGIAN 2012 2015 TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSI 2013"

Transkriptio

1 Periaatteita ja kriteerejä 1 (6) Asunnottomuuden ja erityisryhmän käsitteet RAY:n avustamien kohteiden asukasvalinnassa Taustaa Suomen hallituksen asuntopolitiikan tavoitteena on turvata sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset ja vakaat asuntomarkkinat, poistaa pitkäaikaisasunnottomuus sekä kehittää asumisen laatua. Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehitystä, yhteiskunnan tarpeita, työmarkkinoiden toimivuutta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. 1 Lisäksi sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja hallitusohjelmassa painotetaan muun muassa, että: asunnottomien ja muiden erityisryhmien mahdollisuutta saada oma asunto parannetaan eri sektoreiden yhteistyöllä nuorten asunnottomuutta ja syrjäytymistä ehkäistään. Käsitteinä asunnottomuus, pitkäaikaisasunnottomuus sekä erityisryhmä ovat hyvin laajoja ja niiden sisällöt ja merkitykset vaihtelevat asiayhteydestä riippuen. Tämän asiakirjan tarkoituksena on täsmentää näiden kolmen käsitteen merkitystä ja sisältöä RAY:n sisällä ja yleisesti RAY:n avustustoiminnassa. Lisäksi asiakirjassa tuodaan esille yleistason periaatteet koskien asukasvalintaa RAY-rahoitteisissa tuetun asumisen kohteissa. RAY tukee asumisen edistämistä investointi-, projekti- ja toimintaavustuksin. RAY rahoittaa esimerkiksi kehitys- ja vaikeavammaisten asumisohjelmaa, jonka tavoitteena on mm. tuottaa kehitysvammaisten tarvitsemia asumisratkaisuja joko asumisyksiköissä tai yksittäisissä asunnoissa siten, että riittävä tuki asumiseen on saatavilla. Investointiavustusten lisäksi RAY tukee kehittämishankkeita ja muita toimintoja, joilla kehitetään esimerkiksi toimintamalleja laitoshoidosta siirtyvien tarpeisiin. RAY osallistuu mm. myös pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman (PAAVO ) toteutukseen aktiivisesti investointiavustuksin sekä toiminnallisilla avustuksilla mm. käynnistämis- ja kehittämishankkeilla. RAY osallistuu ohjelmaan avustamalla tukiasuntojen hankintoja sekä 1 RAY: AVUSTUSSTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSI 2013

2 Periaatteita ja kriteerejä 2 (6) erilaisia kohdennettuja toimintoja ja kehittämishankkeita. Pääasiassa RAY:n avustamisen kohteena ovat asunnottomat yksinäiset henkilöt. Avustuksia kohdennetaan toimintoihin, joilla edistetään vapautuvien vankien integroimista takaisin normaaliin elämään, sosiaaliseen nuorisoasuntotuotantoon sekä nuorten asumistaitoja edistävään neuvontaan ja asumisen ohjaukseen. RAY on sitoutunut panostamaan ko. ohjelman toteuttamiseen vähintään noin 10 miljoonaa euroa vuosittain. Lisäksi RAY tukee asumisen edistämistä useissa kohteissa, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ohjelmiin. Asunnottomuus ja pitkäaikaisasunnottomuus Asunnottomuus voi olla näkyvää tai näkymätöntä, hetkellistä tai pitkäaikaista. Usein asunnottomuudella viitataan kodittomuuteen. Näkyvimmillään asunnottomuus on ulkona asuvien, ilman kunnon suojaa olevien asunnottomuutta, näkymättömimmillään esimerkiksi nuoren vanhempiensa luona vastentahtoisesti asuvan asunnottomuutta. Asunnottomuuden taustalla olevia rakenteellisia syitä ovat esimerkiksi vuokra-asuntojen hintataso tai tarjolla olevien asuntojen koko, pitkät asuntojonot, sosiaalinen tai taloudellinen turvattomuus sekä joihinkin väestöryhmiin kohdistuva syrjintä. Sosiaalisia syitä asunnottomuudelle voivat olla esimerkiksi perhetausta, sosiaaliset verkostot sekä niiden puute. Pienituloisuus ja köyhyys altistavat puutteelliselle asumiselle sekä lisäävät asunnottomuutta. Vaikka asunnottomuus kytkeytyy erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin tai riskeihin, myös hyvätuloinen tai "menestyvä" ihminen voi joutua asunnottomaksi. Asunnottomuuteen voivat johtaa yksilötasolla esimerkiksi yleiset elämänhallinnan ongelmat, päihdeongelmat, psyykkiset ja fyysiset sairaudet, maksuvaikeudet ja velkaantuminen, vuokranantajan päätös myydä asunto, avio- tai avoerotilanne, muutto toiselle paikkakunnalle sekä vuokravelat. Pitkäaikaisasunnottomuudessa on kyse pitkittyneestä tai toistuvasta asunnottomuudesta, johon usein liittyy köyhyyden lisäksi vaikeita psykososiaalisia ongelmia kuten päihderiippuvuus ja mielenterveyden ongelmat, rikollisuus ja väkivalta. Pitkäaikaisasunnoton on henkilö, jonka

3 Periaatteita ja kriteerejä 3 (6) asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi yli vuoden mittaiseksi tai asunnottomuutta on esiintynyt toistuvasti viimeisen kolmen vuoden aikana. Ottaen huomioon hallitusohjelman linjaukset, asunnottomuuden ja pitkäaikaisasunnottomuuden käsitteitä on perusteltua tulkita laajasti RAY:n avustustoiminnassa. Lähtökohtana tulee olla asunnon tai asumiseen liittyvän tuen tarve. Asunnottomalle tulisi kyetä löytämään hänen elämäntilannettaan ja henkilökohtaisia tarpeitaan vastaava asunto. Asunnottomuutta tarkastellaan RAY:n avustustoiminnassa seuraavalla sivulla esitetyn yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti. 2 Asunnottomuus voidaan jakaa viitekehyksen mukaisesti neljään perusmuotoon, jotka puolestaan jakautuvat 13 eri toiminnalliseen määritelmään. Lyhytaikainen majoittuminen määritellään alle vuoden mittaiseksi, pitkäaikainen yli vuoden kestäväksi. 2 Soveltaen: FEANTSA (Euroopan asunnottomuustoimijoiden kattojärjestö), ETHOS - yleiseurooppalaisen asunnottomuuden muodot.

4 Periaatteita ja kriteerejä 4 (6) Katuasunnoton Toiminnallinen määritelmä Asuinolosuhteet Kuvaus 1 Kadulla nukkuvat 1.1 Julkisen tilat, taivasalla Kaduilla eläminen, ei asuintilaksi määriteltävää suojaa 2 Ensisuojissa yöpyvät 2.1 Ensisuoja Vailla vakituista asuinpaikkaa, yömajoissa ja ensisuojissa yöpyminen 3 Asumispalveluita käyttävät 3.1 Asuntola 3.2 Tilapäismajoitus Majoitus tarkoitettu tilapäiseksi 3.3 Tuettu tilapäinen asuminen 4 Turvakodeissa asuvat 4.1 Turvakodit Perheväkivallan takia tilapäisissä turvakodeissa asuvat 5 Maahanmuuttajien majoituksessa asuvat 5.1 Vastaanottokeskus Vastaanottokeskuksissa tai tilapäismajoituksessa maahanmuuttajan asemansa vuoksi asuvat Asunnottomuuden muodot Asunnoton Asunnottomuusuhan alainen Puutteelliset asuinolosuhteet 5.2 Siirtotyöläisten asuminen 6 Laitoksista vapautuvat 6.1 Rangaistuslaitos (vangit) Vapautuessa ei asuntoa tiedossa 7 Pitkäaikaista tukea saavat asunnottomat 8 Epävarmoissa asuinolosuhteissa elävät 6.2 Hoitolaitos (sis. psykiatriset hoitolaitokset, huumekuntoutuslaitokset yms.) Asunnon puutteen vuoksi laitoksissa viipyvät 6.3 Lastenkoti Täysi-ikäistyessä ei asuntoa tiedossa 7.1 Hoitokoti ikääntyneille asunnottomille 7.2 Tuettu asuminen entisille asunnottomille 8.1 Tilapäinen asuminen sukulaisten ja tuttavien luona Pitkäaikainen tuki entisille asunnottomille Normaali asunto, poikkeuksellinen olinpaikka asuntopulan vuoksi 8.2 Ei laillista (ali)vuokralaisasemaa Asunnossa majoittuminen laittomasti ja/tai ilman vuokrasopimusta 8.3 Laiton maankäyttö Maankäyttö ilman laillista oikeutta 9 Häätöuhan alla elävät 9.1 Lainmääräys pantu täytäntöön Häätömääräys pantu täytäntöön (vuokra-asunto) 9.2 Haltuun otettu (omistusasunto) Kiinnityksen haltijalla oikeus haltuunottoon 10 Väkivallan uhan alla elävät 10.1 Poliisille tehdyt ilmoitukset Poliisin tarjoama turvapaikka perheväkivallan uhrien turvallisuuden turvaamiseksi 11 Tilapäisissä tai epätyypillisissä 11.1 Asuntoauto, -vaunu tms. Ei tarkoitettu vakituiseksi asunnoksi rakennuksissa asuvat 11.2 Epätyypillinen asuntorakennus Hätävaraksi tehty suoja, maja tai hökkeli 12 Asumiskelvottomissa rakennuksissa majoittuvat 11.3 Tilapäiset rakenteet Puolivakituiseksi rakennettu maja 12.1 Asumiseen soveltumaton rakennus Kansallisen lainsäädännön mukaan asuntokelvottomaksi luokiteltava rakennus 13 Äärimmäinen tilanahtaus 13.1 Korkein kansallinen tilanpuutteen muoto Ei täytä lainsäädännön tai kansallisten standardien neliömääriä tai niihin sopimaton asunnon käyttötapa

5 Periaatteita ja kriteerejä 5 (6) Erityisryhmä RAY tukee asumisen edistämistä mm. osana edellä mainittuja ohjelmia (PAAVO ja Kehitys- ja vaikeavammaisten asumisohjelma). Tuki kohdentuu erityisryhmien asumisen tukemiseen. Erityisryhmillä tarkoitetaan: Asunnottomia ja pitkäaikaisasunnottomia Henkilöitä, joilla on puutteelliset asumisvalmiudet kuten Kehitysvammaisia ja vaikeasti vammaisia henkilöitä Mielenterveyskuntoutujia Päihdehuoltopalveluiden käyttäjiä Erityistä tukea tarvitsevia nuoria Henkilöitä, jotka sairauden, vamman tai vian takia tarvitsevat esteettömän asunnon Vapautuvia vankeja Ylivelkaantuneita Asukasvalintaa koskevat yleistason periaatteet RAY avustaa tukiasuntojen hankintaan, rakentamiseen tai korjaukseen sekä tuettuun asumiseen liittyviä kohteita. Asukasvalintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota näissä kohteissa. RAY:n tukemat asunnot on tarkoitettu erityisryhmille. RAY edellyttää, että vuodesta 2014 lähtien: Asuntoihin valittavat uudet asukkaat ovat edellä kuvattujen erityisryhmien edustajia. Asukasvalinta perustuu asuntohakemukseen ja siitä tehtyyn päätökseen, jotka molemmat tulee dokumentoida ja säilyttää vuokrasopimuksen voimassaoloajan, ja kuitenkin vähintään viisi vuotta asukasvalinnan hyväksymisestä, jos vuokrasuhde on tätä lyhyempi. Ensisijaisena asukasvalinnan kriteerinä kaikissa kohteissa tulee olla todettu asunnon tarve. Tällöin tulee huomioida asuntoa hakevan henkilön sosiaaliset, terveydelliset tai fyysiset ja/tai taloudelliset tekijät. Asunnon hakijan tilannetta tulee tarkastella kokonaisuutena. Myös asunnon tarpeen

6 Periaatteita ja kriteerejä 6 (6) kiireellisyys tulee huomioida sekä aika, jonka ihmiset ovat olleet asunnottomina. Peruslähtökohta on, että jokaisella avustuskohteella on määritelty selkeät kriteerit asukasvalinnalle. Tämä luo edellytykset asuntojen hakijoiden yhdenvertaiselle kohtelulle. Mikäli RAY-avusteisissa kohteissa asukasvalinta ulkoistetaan tai asunto vuokrataan eteenpäin esimerkiksi kunnalle, tulee siitä tehdä kirjallinen sopimus osapuolten kesken. Sopimuksessa tulee määritellä mm. asukasvalinnan kriteerit ja kuka tai mikä taho tai tahot tekevät asukasvalinnan. Sopimuksella on turvattava myös se, että avustuksen käyttäjä tuntee raha-automaattiavustuksista annetun lain ehdot ja rajoitteet. Lisäksi tulee varmistaa, että RAY-avustusta saavalla taholla on ajantasaiset tiedot henkilöistä, jotka asuvat kohteissa.

Ihmisen arvoista asumista

Ihmisen arvoista asumista Avustustoiminnan raportteja 13 Pitkänen Sari, Rissanen Pekka, Mattila Kati Ihmisen arvoista asumista Y-säätiön ja Asumispalvelusäätiö Aspan tuki- ja palveluasumismallien arviointi 2004 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot

SUN TUTKIMUS EI AUTA, MONEY TALKS. Tutkimus asunnottomuuden muutoksesta Helsingissä

SUN TUTKIMUS EI AUTA, MONEY TALKS. Tutkimus asunnottomuuden muutoksesta Helsingissä SUN TUTKIMUS EI AUTA, MONEY TALKS Tutkimus asunnottomuuden muutoksesta Helsingissä Kirsi Hörhä Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kevät 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Selvitys 1/2013. Asunnottomat 2012 11.2.2013

Selvitys 1/2013. Asunnottomat 2012 11.2.2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2013 Asunnottomat 2012 11.2.2013 Asunnottomuustiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

TILA, PAIKKA JA IDENTITEETTI ASUNNOTTOMUUSKESKUSTELUISSA

TILA, PAIKKA JA IDENTITEETTI ASUNNOTTOMUUSKESKUSTELUISSA TILA, PAIKKA JA IDENTITEETTI HELSINGIN SANOMIEN ASUNNOTTOMUUSKESKUSTELUISSA Diskurssianalyysi vuosien 2010 2013 artikkeleista ja mielipidekirjoituksista Katja Helena Noponen Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 1 Vaikuta Vantaalla! Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 18.4.2013 Lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissa, Vantaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Ympäristöministeriön raportteja 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Työryhmäraportti 14.12.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen

Lisätiedot

Vailla vakinaista asuntoa

Vailla vakinaista asuntoa Vailla vakinaista asuntoa Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä Kaupunkitutkimus TA Oy Eeva Kostiainen Seppo Laakso 21.9.212 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN Nuorten asunnottomuusilmiö Lahdessa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

NELJÄN MAAHANMUUTTAJAMIEHEN KOKEMUKSIA ASUNNOTTOMUUDESTA KESKI-ESPOOSSA

NELJÄN MAAHANMUUTTAJAMIEHEN KOKEMUKSIA ASUNNOTTOMUUDESTA KESKI-ESPOOSSA NELJÄN MAAHANMUUTTAJAMIEHEN KOKEMUKSIA ASUNNOTTOMUUDESTA KESKI-ESPOOSSA Nowzar Nazari Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

ASUNNOTTOMIEN PARISSA TYÖSKENTELEVIEN NÄKEMYKSIÄ ASUNNOTTOMIEN ASUTTAMISONGELMISTA

ASUNNOTTOMIEN PARISSA TYÖSKENTELEVIEN NÄKEMYKSIÄ ASUNNOTTOMIEN ASUTTAMISONGELMISTA ASUNNOTTOMIEN PARISSA TYÖSKENTELEVIEN NÄKEMYKSIÄ ASUNNOTTOMIEN ASUTTAMISONGELMISTA PÄIVI KOSKI Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu -tutkielma Tammikuu

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN POLULTA ASUMISEN POLULLE. Narratiivinen näkökulma asunnottomuuden ja asumisen kokemuksiin

ASUNNOTTOMUUDEN POLULTA ASUMISEN POLULLE. Narratiivinen näkökulma asunnottomuuden ja asumisen kokemuksiin ASUNNOTTOMUUDEN POLULTA ASUMISEN POLULLE Narratiivinen näkökulma asunnottomuuden ja asumisen kokemuksiin MARJO NIITTYNEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro

Lisätiedot

ASUNTOLA-ASUMISESTA ASUMISVALMENNUKSEEN

ASUNTOLA-ASUMISESTA ASUMISVALMENNUKSEEN ASUNTOLA-ASUMISESTA ASUMISVALMENNUKSEEN Lahden A-klinikkatoimen tuetun asumisen kehittämistyö LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti YMPÄRISTÖHALLINTO Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja 3.10.2012 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Ohjelman tausta... 4 2 Ohjelman seuranta ja arviointi...

Lisätiedot

ASUNNOTTA AIKUISTUVAT

ASUNNOTTA AIKUISTUVAT ASUNNOTTA AIKUISTUVAT Pakarinen Tuija Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Sosiaalityö Kesäkuu 2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

AUNE 2016 2019. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -asunto ensin näkökulma POHJAPAPERI 8.8.2014. Jari Karppinen, Peter Fredriksson

AUNE 2016 2019. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -asunto ensin näkökulma POHJAPAPERI 8.8.2014. Jari Karppinen, Peter Fredriksson AUNE 2016 2019 Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -asunto ensin näkökulma POHJAPAPERI 8.8.2014 Jari Karppinen, Peter Fredriksson 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 2 1. Lähtökohta... 3 2. Periaatteet... 5 3. Päämäärä

Lisätiedot

Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin. Susanna Hyväri ja Sakari Kainulainen (toim.

Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin. Susanna Hyväri ja Sakari Kainulainen (toim. Diakonia-ammattikorkeakoulu A TUTKIMUKSIA 39 Susanna Hyväri ja Sakari Kainulainen (toim.) Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin Susanna Hyväri ja Sakari Kainulainen (toim.)

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213 Christa Salovaara-Karstu & Vesa Muttilainen ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia ENGLISH

Lisätiedot

MONIMUOTOINEN ASUMISNEUVONTA

MONIMUOTOINEN ASUMISNEUVONTA MONIMUOTOINEN ASUMISNEUVONTA Anne Pietiläinen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Pietiläinen, Anne. Monimuotoinen

Lisätiedot

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja Kilpailun edistäminen Helena Tuorila Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 Maria Laurila Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Laurila,

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Nuorten itsenäistyminen

Nuorten itsenäistyminen Terve-Sos 2013 Nuorten itsenäistyminen Anssi Kemppi, järjestöpäällikkö Invalidiliitto ry Invalidiliitto 16.5.2013 Anssi Kemppi 2 Suomessa on tällä hetkellä noin 110 000 20 29-vuotiasta nuorta, jolla ei

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

LAITOKSESTA TAIVAAN ALLE Kartoitus vapautuvan vangin asumisesta Espoossa

LAITOKSESTA TAIVAAN ALLE Kartoitus vapautuvan vangin asumisesta Espoossa LAITOKSESTA TAIVAAN ALLE Kartoitus vapautuvan vangin asumisesta Espoossa Hanna-Kaisa Ahonen Diakonia-ammattikorkeakoulu; Helsingin yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakoni TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ASUNNOTTOMUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

MAAHANMUUTTAJIEN ASUNNOTTOMUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA MAAHANMUUTTAJIEN ASUNNOTTOMUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA MONIHELIN SELVITYS YHTEISTYÖSSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PAAVO 2 OHJELMAN KANSSA MARRASKUU 2014 Adriana Saarialho Bafrin Eskandari Riitta Salin SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Ihan outoo kun te soittelette perään, ei ketään oo ennen kiinnostanu

Ihan outoo kun te soittelette perään, ei ketään oo ennen kiinnostanu Ihan outoo kun te soittelette perään, ei ketään oo ennen kiinnostanu Asiakkaiden kokemuksia Vantaan vankisosiaalityöstä Kontiomaa, Taru & Korkeamäki, Jenna 2015 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila

Lisätiedot