Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Jari Larikka puheenjohtaja Heikki Spoof sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa Allekirjoitukset Anssi Tähtinen Minna Hietanen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona kaupunginkansliassa Heikki Spoof kaupunginsihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Osallistujat Jäsenet Larikka Jari puheenjohtaja Nyberg Jukka Tähtinen Anssi Hietanen Minna Jokiranta Kimmo Korpivaara Pekka Lakka Marjo Lehtomäki Maija Nykänen Marjatta Palm Sari Salonen Ville Sipiläinen Kirke Viinikainen Sakari 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Lonka Mirja varajäsen läsnä :n 296 kä sitte lyn ajan Muut Helminen Harri valtuuston pj. poistui klo :n 299 käsittelyn jäl keen Suomela Jari valtuuston 1. vpj. Lindström Jari Pakkanen Markku Lamminmäki Lauri Niiranen Annikki Spoof Heikki Niemelä Jari Forsell Tuukka valtuuston 2. vpj. valtuuston 3. vpj. kaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja kaupunginsihteeri hallintojohtaja talous- ja rahoitusjohtaja

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Sivu 294 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Perusopetuksen palveluverkko Lukioverkko Korian terveysaseman toiminnan lakkauttaminen Kunnallinen tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentit vuonna Selvitys AVOHilmon käyttöönotosta perusterveydenhuollossa ja 831 suun terveydenhuollossa 302 Kouvolan Vesi Oy:n lainan ehdot Etelä-Elimäen vesiosuuskunnan lainan ehdot Ilmoitusasiat Muut asiat 838

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Kaupunginjohtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallituksen päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat Kh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kaupunginhallituksen päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anssi Tähtinen ja Minna Hie ta nen.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perusopetuksen palveluverkko 5881/ /2014 Lanula 124 Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä on laadittu talouden ta sa pai not tamis oh jel ma vuosille , jolla pystytään toteuttamaan ta lou den tasa pai not ta mis vaa ti mus. Kouvolan kaupunginhallitus päätti käynnis tää yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on 600 hen ki lön vä hennys vuoden 2013 alun tilanteesta vuoden 2014 loppuun men nes sä. Hen kilös tö vä hen nyk siä koskeva yhteistoimintamenettelyn toi nen vaihe kyt ke tään ra ken teel li siin ja toiminnallisiin uudistuksiin pal ve lu ket juit tain sekä näiden edel lyt tä miin tapauskohtaisiin yh teis toi min ta me net te lyi hin siten, että sopeut ta mis pää tök set tehdään vuoden 2014 ai ka na (Kaupunginhallitus ). Lasten ja nuorten ketjussa ra ken teel li se na uudistuksena val mis tel laan perusopetuksen kou lu verk ko sel vi tys vuotiaiden ikäluokkien pienenemisestä johtuen oppilasmäärät ovat las ke neet n. 150 oppilaalla vuodessa vuodesta 2007 lähtien (n. 9 ope tusryh män ja n m2 koulutilan vuotuinen sopeuttamistarve). Pe rus opetuk sen oppilaan kustannus on e ja laskennallinen pe rus hin ta kattaa 82,1 % toteutuneista käyttömenoista (erotus e/op pi las). Kahdeksan ver tai lu kau pun gin (Joensuu, Kotka, Kuopio, Lahti, Lap peen ran ta, Oulu, Po ri, Porvoo) ka. on 95 %. Perusopetuksen so peut ta mis toi men pi teil lä (aiem mat verkkotarkastelut ja tuntiresurssin leik kauk set) on onnistuttu hal litse maan n. puolet vähennystarpeesta. Tun ti ke hys tä ei voida ny ky ra kentees sa enää merkittävästi leikata ilman suo raa vai ku tus ta opetuksen laatuun ja koulujen opetustehtävän to teut ta mi seen. Palveluverkkosuunnitelmassa esitetään viiden koulun lakkauttamista: Tirvan koulu, Ratulan koulu, Tehtaanmäen koulu, Selänpään koulu ja Ummel jo en koulu. Palveluverkon muutoksella mahdollistetaan n. 8-9 hen ki lötyö vuo den virkavähennykset sekä lisäksi se mahdollistaa muita hen ki lös töku lu jen vähennyksiä opetusjärjestelyjen kautta. Pal ve lu verk ko muu tos lisää kou lu kul je tus op pi lai ta n. 60:lla. Pal ve lu verk ko muu tok sen on arvioitu ko konais har kin nan kautta toteuttavan parhaiten op pi lai den etua opetuksen järjes tä mis mah dol li suuk sien varmistamisen ja ope tuk sen laadun säi lyt tä misen vuoksi. Esitetyn palveluverkkomuutoksen ta lou del li nen sääs tö po ten tiaa li on vuositasolla n. 1,4-1,6 milj. euroa ny kyi seen verkkoon verrattuna. Päätettäessä kouluverkosta ei asian käsittelyssä katsota olevan var si naisia asianosaisia, joita tulisi kuulla siten kuin hallintolain 34 :ssä sää de tään asian osai sen kuulemisesta. Valmistelussa on sen sijaan nou da tet ta va hallin to lain 41 :n säännöstä vaikuttamismahdollisuuksien va raa mi ses ta asiaan osallisille. Kouvolan kaupungin perusopetuksen pal ve lu ver kon kuu lemis ti lai suu det pidettiin oppilaiden uusilla, vas taan ot ta vil la kouluilla välisenä aikana. Kuulemistilaisuuksista tie do tet tiin huol ta jia Wil ma järjestelmän kautta, kaupungin Internet - si vuil la sekä pai kal lis lehdis sä. Kuulemistilaisuuksissa esitetyt kysymykset ja kommentit kir jat tiin tilai suuk sien muistioihin.oppilaiden kuuleminen to teu tet tiin ikä kau del le so pival la lapsilähtöisellä menetelmällä arjen kas vu ym pä ris tös sä: oppilaat kirjoit ti vat omia mielipiteitään oppitunnin ai ka na viiteen avoi meen ky sy myk-

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus seen. Oppilaiden mielipiteitä on lisätty en nak ko vai ku tus ten ar vioin ti tau lukkoon, jossa arvioidaan pää tös eh do tuk sen ja nykyisellä pal ve lu ver kol la jatka mi sen vaikutuksia asi ak kai den/op pi lai den, hen ki lös tön, talouden ja opetuk sen järjestämisen kannalta. Op pi lai den kuu le mi sen yhteenveto ja päätök sen ennakkovaikutusten ar vioin ti on oheismateriaalina nro 1. Hallintolain 31 mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riit tä väs tä ja asian mu kai ses ta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeel li set tiedot ja selvitykset. Kunnassa arvioidaan, mitä selvityksiä pää töksen valmistelussa tarvitaan. Kouvolan kaupungin pe rus ope tuk sen pal ve luverk ko sel vi tyk ses sä käydään läpi syitä pal ve lu verk ko muu tok siin, kuvataan ny kyi nen palveluverkko, ennakoidaan oppilasmäärien ke hi tys tä, arvioidaan eri tyi sen tuen ja oppilashuollon palvelujen laatua, ku va taan seudullisten rat kai su jen tilannetta lähikuntien kanssa sekä ar vioi daan vaikutuksia opetuk sen laatuun, koulukuljetuksiin ja hen ki lös töön. Palveluverkkoselvitys julkais taan kaupungin Internet - sivuilla. Selvitys liitteineen (arvio palveluverkkomuutoksista aiheutuvista kou lu kul jetus kus tan nuk sis ta ja palveluverkkoselvitykseen saapuneet lau sun not ja kan nan otot) on liitteenä nro 2. Palveluverkkoselvitys esitellään kokouksessa ja esitysmateriaali lii te tään pöy tä kir jaan. Adressi Kouvolan kyläkoulujen säilyttämisen puolesta on nähtävissä kokous asia kir jois sa. Lisätietoja: Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen p , ismo.korhonen(a)kouvola.fi, opetusjohtaja Katja Bergbacka p , katja.bergbacka(a)kouvola.fi, palvelupäällikkö Kim Ström mer, p , kim.strommer(a)kouvola.fi Lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä seuraavat muutokset Kouvolan kau pun gin pe rus ope tuk sen palveluverkkoon ja esittää ne edelleen hy väk syt tä väk si kau pun gin hal li tuk sel le ja -valtuustolle: Tirvan, Ratulan, Selänpään, Tehtaanmäen ja Ummeljoen koulut lak kau tetaan alkaen. Tirvan koulun oppilasalueen oppilaat siirtyvät pääsääntöisesti Kai piais ten kou luun, Ratulan koulun oppilasalueen oppilaat Kar ta no kou luun, Se länpään koulun oppilasalueen oppilaat Jaalan kouluun, Teh taan mäen koulun op pi las alu een oppilaat Inkeroisten yhteiskouluun ja Um mel jo en koulun oppi las alu een oppilaat Saviniemen ja Viialan kouluihin.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lakkautettavien kou lu jen oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus esittää toiveen sa lap sen sa ensisijaisesta koulusta ennen uuden lähikoulun mää rit tämis tä tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun pääsemiseksi. Asian käsittely: Kari Leinonen teki seuraavan muutosesityksen: Perusopetuksen palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuudessaan seu raavan kerran vuonna Henna Hovi ja Toni Lampiranta kannattivat esitystä. Päivi Kossila teki seuraavan muutosesityksen: Lautakunta päättää hyväksyä lasten ja nuorten palvelujen johtajan eh dotuk sen muuten paitsi, että Tehtaanmäen koulua ei lakkauteta Maarit Kenttälä kannatti Päivi Kossilan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua lasten ja nuorten palvelujen johtajan päätösehdotuksesta poikkeava muu tos esi tys tä, asias ta on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti ää nes tys ta vak si ni men huu to ää nes tys tä. Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain ovat Päivi Kossilan esitys ja Ka ri Leinosen esitys. Ne, jotka kannattavat Päivi Kossilan esitystä ää nestä vät JAA ja ne, jotka kannattavat Kari Leinosen esitystä äänestävät EI. Äänestystavan ja äänestysesityksen tultua hyväksytyksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 4 JAA-ääntä (Kossila, Helkala, Kenttälä, Wirtanen) ja 7 EI-ään tä (Lampiranta, Eskelinen Hovi, Leinonen, Ruokonen, Varjola ja Ylimä ki). Toisessa äänestyksessä vastakkain ovat lasten ja nuorten pal ve lu jen johta jan ehdotus ja Kari Leinosen muutosesitys. Ne, jotka kan nat ta vat lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannat ta vat Kari Leinosen esitystä äänestävät EI. Äänestystavan ja äänestysesityksen tultua hyväksytyksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 3 JAA-ääntä (Kossila, Helkala, Wirtanen) ja 8 EI-ään tä (Lam pi ran ta, Eskelinen Hovi, Kenttälä, Leinonen, Ruokonen, Var jo la ja Ylimä ki). Puheenjohtaja totesi Kari Leinosen esityksen tulleen hyväksytyksi. Lasten ja nuorten palvelujen johtaja jätti eriävän mielipiteen merkittäväksi pöy tä kir jaan. Lasten ja nuorten lautakunnan päätös: Lautakunta päätti, että perusopetuksen palveluverkkoa tarkastellaan ko konai suu des saan seuraavan kerran vuonna 2016 ja esittää sen edelleen hyväk syt tä väk si kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kh Tero Rämä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Kokouksessa pidettiin tauko klo Asia käsitellään kaupungin yt-ryhmässä Palveluverkkoselvitys liitteineen (arvio palveluverkkomuutoksista ai heu tuvis ta koulukuljetuskustannuksista ja palveluverkkoselvitykseen saa pu neet lau sun not ja kannanotot) on oheismateriaalina nro 3. Oppilaiden kuulemisen yhteenveto ja päätöksen ennakkovaikutusten arvioin ti on oheismateriaalina nro 4. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Tirvan, Ratulan, Selänpään, Tehtaanmäen ja Ummeljoen koulut lak kau tetaan alkaen. Tirvan koulun oppilasalueen oppilaat siirtyvät pääsääntöisesti Kai piais ten kou luun, Ratulan koulun oppilasalueen oppilaat Kartanokouluun, Se länpään koulun oppilasalueen oppilaat Jaalan kouluun, Teh taan mäen koulun op pi las alu een oppilaat Inkeroisten yhteiskouluun ja Um mel jo en koulun oppi las alu een oppilaat Saviniemen ja Viialan kouluihin. Lakkautettavien koulujen oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus esittää toiveen sa lapsensa ensisijaisesta koulusta ennen uuden lähikoulun mää rit tämis tä tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun pääsemiseksi. Kaupunginhallituksen päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. Kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn ai ka na tau on pitämistä varten klo Kh Palveluverkkoselvitys liitteineen (arvio palveluverkkomuutoksista ai heu tuvis ta koulukuljetuskustannuksista ja palveluverkkoselvitykseen saa pu neet lau sun not ja kannanotot) on

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus oheismateriaalina nro 1. Oppilaiden kuulemisen yhteenveto ja päätöksen ennakkovaikutusten arvioin ti on oheismateriaalina nro 2. Oheismateriaalit on jaettu edellisen kokouksen esityslistan mukana. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Tirvan, Ratulan, Selänpään, Tehtaanmäen ja Ummeljoen koulut lak kau tetaan alkaen. Tirvan koulun oppilasalueen oppilaat siirtyvät pääsääntöisesti Kai piais ten kou luun, Ratulan koulun oppilasalueen oppilaat Kartanokouluun, Se länpään koulun oppilasalueen oppilaat Jaalan kouluun, Teh taan mäen koulun op pi las alu een oppilaat Inkeroisten yhteiskouluun ja Um mel jo en koulun oppi las alu een oppilaat Saviniemen ja Viialan kouluihin. Lakkautettavien koulujen oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus esittää toiveen sa lapsensa ensisijaisesta koulusta ennen uuden lähikoulun mää rit tämis tä tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun pääsemiseksi. Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Tirvan, Ratulan, Selänpään ja Ummeljoen koulut lakkautetaan alkaen. Tirvan koulun oppilasalueen oppilaat siirtyvät pääsääntöisesti Kai piais ten kou luun, Ratulan koulun oppilasalueen oppilaat Kartanokouluun, Se länpään koulun oppilasalueen oppilaat Jaalan kouluun ja Ummeljoen kou lun op pi las alu een oppilaat Saviniemen ja Viialan kouluihin. Lakkautettavien koulujen oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus esittää toiveen sa lapsensa ensisijaisesta koulusta ennen uuden lähikoulun mää rit tämis tä tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun pääsemiseksi. Asian käsittely Keskustelun kuluessa Ville Salonen esitti Mirja Longan kannattamana, et tä Um mel jo en koulua ei lakkauteta. Pekka Korpivaara esitti Minna Hietasen kannattamana, että pe rus ope tuksen palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuudessaan seuraavan ker ran v. 2016, jolloin oppilasmäärän alarajaksi määritellään 20 op pi las ta.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Koska oli tehty kaksi apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksesta poik kea vaa, kan na tet tua muutosesitystä, asiasta oli äänestettävä. Ensimmäisessä äänestyksessä äänestettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattivat Ville Salosen muutosesitystä äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat Pekka Korpivaara muutosesitystä ää nes ti vät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Tähtinen, Salonen, Nykä nen, Sipiläinen, Jokiranta, Lonka, Viinikainen, Palm ja Larikka), 2 ei-ään tä (Korpivaara ja Hietanen) ja 2 tyhjää (Nyberg ja Lakka). Ville Salosen muutosesitys voitti äänin 9-2 ja 2 tyhjää. Toisessa äänestyksessä äänestettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, et tä ne, jotka kannattivat apulaiskaupunginjohtajan muutettua pää tös eh do tus ta ää nes ti vät "jaa" ja ne, jotka kannattivat Ville Salosen muu tos esi tys tä äänes ti vät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Tähtinen, Nykänen, Sipi läi nen, Jokiranta, Viinikainen, Palm ja Larikka), 2 ei-ääntä (Salonen ja Lon ka) ja 4 tyhjää (Nyberg, Lakka, Korpivaara ja Hietanen). Kaupunginhallituksen päätös: Apulaiskaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Maija Lehtomäki poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ajak si (osallisuusjäävi). Mirja Lonka oli Maija Lehtomäen tilalla tämän asian käsittelyn ajan.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lukioverkko 46/ /2013 Lanula 88 Kaupunginvaltuusto teki kesäkuussa 2013 lukioverkkopäätöksen, jon ka mu kaan Keskustan lukiot yhdistetään yhdeksi 6-sarjaiseksi, jolloin op pi laat mah tu vat ilman investointitarpeita Lyseon lukioon. Kuu san kos ken lukio jatkaa 3-sarjaisena. Elimäen, Anjalankosken ja Valkealan lu kiot jatkavat 2-sar jai si na, ja niiden oppilasmääräksi saadaan 150 ta saa mal la aloi tuspaik ko ja ja lisäämällä Elimäen ja Anjalankosken lukion hou kut te le vuut ta. Talouden näkymät ovat Kouvolan kaupungin osalta erittäin vaikeat. Tu lope rus tei den eli verotulojen ja valtionosuuksien kehittyminen ei ole ollut riittä vää rahoittamaan nykyistä palvelurakennetta ja henkilöstömäärää. Kaupun gin val tuus to hyväksyi joulukuussa 2013 talouden ta sa pai not ta mis oh jelman vuosille Lisäksi yhteistoimintaneuvotteluiden tu lok se na pää dyt tiin vähentämään yhteensä 600 henkilöä vuoden 2014 lop puun men nes sä. Toimenpiteillä tavoiteltava nettosäästö on vuo si ta sol la n. 20 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvion valmistelussa lasten ja nuorten palve lu jen talousarvion tavoitteeksi on asetettu 5 milj. euron sääs tö vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Kaupunginhallitus päätti (120 ), että rakenteellisia ja toi min nalli sia uudistuksia sekä niihin liittyviä henkilöstövähennyksiä val mis tel laan liit tee nä olleiden toimialojen esitysten pohjalta palveluketjuittain. Hen ki löstön vähennystavoitteista (kh ) pidetään kiinni. So peut ta mis pää tökset tehdään vuoden 2014 aikana. Tämän lukioverkkoselvityksen pohjana on vuoden 2013 verkkoselvitys, johon on tehty tarvittavat päivitykset keskeisten tunnuslukujen osalta. Li säk si huo mioi daan ja ennakoidaan vuoden aikana tapahtuneita muita muu tok sia mm. lainsäädännön kehityksen ja valtionhallinnon suun ni tel mien osalta. Kouluverkon muuttamisesta päätetään yleensä n. lukuvuosi ennen kou luver kon muutoksien toteutusta. Yhdessä valmisteluun tarvittavan ajan kans sa toimeksiannosta toteutettavaan muutokseen tarvitaan nor maa li tilan tees sa reilu vuosi. Lisäksi tulee huomioida mahdollisten muu tok sen haku jen vaikutukset päätöksen täytäntöönpanoon. Lukuvuotta mah dol li ses ti koskevat lakkautukset edellyttävät päätöstä val mis te lun aloitta mi ses ta välittömästi sekä päätöksentekoa viimeistään syys kuun val tuustos sa. Lukioverkkoselvitys liitteineen on oheismateriaalina nro 3. Lisätietoja: lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen puh , ismo.korhonen(a)kouvola.fi, koulutus- ja nuorisojohtaja Veik ko Nie mi puh , veikko.niemi(a)kouvola.fi ja pal ve lu pääl lik kö Timo Tiainen puh , timo.tiainen(a)kouvola.fi.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus: Lukioverkkoselvitys merkitään tiedoksi. Asian valmistelua jatketaan si ten, et tä lukioverkkoesitys tuodaan päätöksentekoon syyskuussa Lasten ja nuorten lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lanula 125 Lukioverkkoselvityksen tavoitteena on antaa Kouvolan pää tök sen te ki jöil le ob jek tii vi nen ja mahdollisimman kattava selvitys lukiokoulutuksen ny ky tilas ta ja kehittämistarpeista. Mahdolliset voimaan tulevat muutokset lukioverkossa sekä lu kiokou lu tuk sen vuoden 2015 yhteishaun valmistelun aikataulu edel lyt tä vät sel keää ja nopeaa päätöksentekoa lukioverkosta vuoden 2014 lop puun men nes sä. Ajoissa tehty päätös antaa aikaa myös huolelliseen hen ki lös tösuun nit te luun lakkautuvien lukioiden henkilöstön sijoittelussa se kä opis ke lijoi den ohjaamiseen muihin lukioihin. Selkeä päätös antaa li säk si mah dol lisuu den lukiokoulutuksen kehittämisen pitemmän täh täi men suunnitteluun. Lukioverkkoselvitys on annettu tiedoksi lasten ja nuorten lautakunnalle kesä kuun kokouksessa, minkä jälkeen selvitystä on päivitetty kus tan nus- ja opis ke li ja tie to jen osalta. Seuraavaksi asia menee kau pun gin hal li tuk sen ja val tuus ton käsiteltäväksi. Tavoitteena on käsitellä asia vii meis tään val tuuston joulukuun 2014 kokouksessa. Lukioverkkoselvitys julkaistaan kaupungin kotisivuilla. Päivitetty lu kio verkko sel vi tys on liitteenä nro 3. Lukioverkkoselvityksestä tehty esittelysarja on oheismateriaalina nro 2. Kaikkien päivälukioiden opettajakunnilta, opiskelijakunnilta ja nuo ri so valtuus tol ta on pyydetty lausunto asiasta. Saadut lausunnot ovat oheismateriaalina nro 3. Lukuvuonna lukiokoulutuksessa on 105 työntekijää, joista 5 reh to ria, 90 vakinaista lehtoria, 1 määräaikainen rehtori, 7 mää rä ai kais ta opet ta jaa ja 4 koulusihteeriä. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuo si na on eläköitymässä kaksi lukion rehtoria ja 8 lehtoria. An ja lankos ken ja Elimäen lukiot on lv alusta lukien yhdistetty yh den rehto rin alaisuuteen. Lyseon lukion avoimeksi tullutta rehtorin vir kaa ei ole täy tet ty.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Mikäli lukioverkkoa karsitaan, lakkautuvien koulujen opettajat siirtyvät niin suu rel ta osin kuin mahdollista jäljelle jääviin lukioihin. Yhteisten opet ta jien osal ta suurin ongelma on Elimäellä, jossa opettajarakenne on muotoutunut yh tei sek si Elimäen yläasteen kanssa. Anjalankosken lu kion opet ta ja ra kenteen tausta on kahdessa erillisessä lukiossa. Suu rin ongelma tulee taito- ja tai de ai nei den opettajien osalta, mutta ala kou lu jen ja yhtenäisen pe rus opetuk sen mallia hyödyntämällä se on rat kais ta vis sa. Lukioverkolla ei ole vaikutusta opettajien opetusvelvollisuuteen, joka määräy tyy täysin OVTES:n mukaan. Koulun koko (opiskelijamäärä) ja sin ne an net ta va kurssiresurssi vaikuttaa opettajien määrään sekä pal kan mak supe rus tee seen. Päätösehdotuksen sekä nykyisellä lukioverkolla jatkamisen vaikutuksia asi ak kai den/opis ke li joi den, henkilöstön, talouden sekä koulutuksen jär jestä mi sen kannalta on arvioitu oheismateriaalissa nro 4. Lisätietoja: Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen, puh , ismo.korhonen(a)kouvola.fi, koulutus- ja nuorisojohtaja Veik ko Nie mi, puh , veikko.niemi(a)kouvola.fi, pal ve lu pääl lik kö Timo Tiai nen, puh , timo.tiainen(a)kouvola.fi Lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä seuraavat muutokset Kouvolan kau pun gin lu kio verk koon ja esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kau pun gin hal li tuk selle ja -valtuustolle: Yhteiskoulu ja Lyseon lukio yhdistyvät yhdeksi lukioksi Lu kioil la on yhteinen rehtori alkaen. Lyseon lukiorakennusta laajennetaan n m2, jotta lukiosta saa daan 7-sar jai nen ja nykypäivän lukio-opetuksen vaatimukset täyttävä op pi lai tos. Elimäen lukio lakkautetaan Jatkavat opiskelijat ohjataan en si sijai ses ti Kuusankosken lukioon. Anjalankosken lukio lakkautetaan Jatkavat opiskelijat oh ja taan en si si jai ses ti Kouvolan keskustan lukioon. Kuusankosken lukio kasvatetaan 4-sarjaiseksi vuodesta 2015 alkaen. Valkealan lukio jatkaa 2-sarjaisena. Toiminnan jatko arvioidaan vuo si kymme nen loppupuolella opiskelijamäärien kehityksen mukaan. Asian käsittely: Toni Lampiranta teki seuraavan esityksen:

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lautakunta päättää hyväksyä seuraavat muutokset Kouvolan kau pun gin lu kio verk koon ja esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kau pun gin hal li tuk selle ja -valtuustolle: Yhteiskoulu ja Lyseon lukio yhdistyvät yhdeksi lukioksi Lukioil la on yhteinen rehtori alkaen. Kuusankosken lukio kasvatetaan 4-sarjaiseksi vuodesta 2015 alkaen. Valkealan lukio jatkaa 2-sarjaisena. Toiminnan jatko arvioidaan vuosi kym me nen loppupuolella opiskelijamäärien kehityksen mu kaan. Antti Eskelinen kannatti Toni Lampirannan esitystä. Kalle Ylimäki teki seuraavan esityksen: Lautakunta päättää hyväksyä seuraavat muutokset Kouvolan kau pun gin lu kio verk koon ja esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kau pun gin hal li tuk selle ja -valtuustolle: Yhteiskoulu ja Lyseon lukio yhdistyvät yhdeksi lukioksi Lukioil la on yhteinen rehtori alkaen. Lyseon lukiorakennusta laajennetaan n m2, jotta lukiosta saa daan 7-sarjainen ja nykypäivän lukio-opetuksen vaatimukset täyt tä vä oppilaitos. Anjalankosken lukio lakkautetaan Jatkavat opiskelijat ohja taan ensisijaisesti Kouvolan keskustan lukioon. Kuusankosken lukio kasvatetaan 4-sarjaiseksi vuodesta 2015 alkaen. Valkealan lukio jatkaa 2-sarjaisena. Elimäen lukio jatkaa 2-sarjaisena. Lukioverkkoa tarkastellaan ja jatko arvioidaan vuosikymmenen lop pu puolel la opiskelijamäärien kehityksen mukaan. Liisa Varjola kannatti Kalle Ylimäen esitystä. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo Mikko Wirtanen teki seuraavan esityksen: Lautakunta päättää hyväksyä seuraavat muutokset Kouvolan kau pun gin lu kio verk koon ja esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kau pun gin hal li tuk selle ja -valtuustolle: Yhteiskoulu ja Lyseon lukio yhdistyvät yhdeksi lukioksi Lukioil la on yhteinen rehtori alkaen. Lyseon lukiorakennusta laajennetaan n m2, jotta lukiosta saa daan 7-sarjainen ja nykypäivän lukio-opetuksen vaatimukset täyt tä vä oppilaitos. Elimäen lukio lakkautetaan Jatkavat opiskelijat oh ja taan en si si jai ses ti Kuusankosken lukioon. Anjalankosken lukio lakkautetaan Jatkavat opiskelijat ohja taan ensisijaisesti Kouvolan keskustan lukioon. Kuusankosken lukio kasvatetaan 4-sarjaiseksi vuodesta 2015 alkaen. Valkealan lukio jatkaa 2-sarjaisena. Toiminnan jatko arvioidaan vuosi kym me nen loppupuolella opiskelijamäärien kehityksen mu kaan.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Maarit Helkala ja Katja Lindqvist kannattivat Mikko Wirtasen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kolme kannatettua lasten ja nuorten palvelujen johtajan päätösehdotuksesta poikkeavaa muu tos esi tys tä, asias ta on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti ää nes tys ta vak si ni men huu to ää nes tys tä. Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain ovat Kalle Ylimäen ja Toni Lam pi ran nan esitykset. Ne, jotka kannattavat Kalle Ylimäen esitystä äänes tä vät JAA ja ne, jotka kannattavat Toni Lampirannan esitystä ää nes tävät EI. Äänestystavan ja äänestysesityksen tultua hyväksytyksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 10 JAA-ääntä (Kossila, Helkala, Hovi, Kent tä lä, Lei nonen, Lindqvist, Ruokonen, Varjola, Wirtanen, Ylimäki) ja 2 EI-ään tä (Lampi ran ta, Eskelinen). Toisessa äänestyksessä vastakkain ovat Kalle Ylimäen ja Mikko Wir ta sen esi tyk set. Ne, jotka kannattavat Kalle Ylimäen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Mikko Wirtasen esitystä äänestävät EI. Äänestystavan ja äänestysesityksen tultua hyväksytyksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 6 JAA-ääntä (Kossila, Hovi, Leinonen, Ruo ko nen, Varjo la, Ylimäki) ja 4 EI-ääntä (Helkala, Kenttälä, Lindqvist, Wir ta nen). Kaksi ää nes ti tyhjää (Lampiranta, Eskelinen). Kolmannessa äänestyksessä vastakkain ovat lasten ja nuorten pal ve lu jen joh ta jan ehdotus ja Kalle Ylimäen esitys. Ne, jotka kannattavat las ten ja nuor ten palvelujen johtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kan natta vat Kalle Ylimäen esitystä äänestävät EI. Äänestystavan ja äänestysesityksen tultua hyväksytyksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 5 JAA-ääntä (Kossila, Hovi, Kenttälä, Leinonen, Wir tanen) ja 5 EI-ääntä (Helkala, Lindqvist, Ruokonen, Varjola, Yli mä ki). Kaksi ää nes ti tyhjää (Lampiranta, Eskelinen). Koska äänestystulos meni tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi. Puheenjohtaja totesi lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Lasten ja nuorten lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Katja Lindqvist saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn ai kana. Annikki Niiranen ja Timo Tiainen poistuivat kokouksesta klo tämän asian käsittelyn jälkeen.

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kh Asia käsitellään kaupungin YT-ryhmässä Päivitetty lukioverkkoselvitys on oheismateriaalina nro 5. Lukioverkkoselvityksestä tehty esittelysarja on oheismateriaalina nro 6. Päivälukioiden opettajakuntien, opiskelijakuntien ja nuorisovaltuuston lausun not ovat oheismateriaalina nro 7. Päätösehdotuksen sekä nykyisellä lukioverkolla jatkamisen vaikutuksia asi ak kai den/opis ke li joi den, henkilöstön, talouden sekä koulutuksen jär jestä mi sen kannalta on arvioitu oheismateriaalissa nro 8. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Yhteiskoulu ja Lyseon lukio yhdistyvät yhdeksi lukioksi Lu kioil la on yhteinen rehtori alkaen. Lyseon lukiorakennusta laajennetaan n m2, jotta lukiosta saa daan 7-sar jai nen ja nykypäivän lukio-opetuksen vaatimukset täyttävä op pi lai tos. Elimäen lukio lakkautetaan Jatkavat opiskelijat ohjataan en si sijai ses ti Kuusankosken lukioon. Anjalankosken lukio lakkautetaan Jatkavat opiskelijat oh ja taan en si si jai ses ti Kouvolan keskustan lukioon. Kuusankosken lukio kasvatetaan 4-sarjaiseksi vuodesta 2015 alkaen. Valkealan lukio jatkaa 2-sarjaisena. Toiminnan jatko arvioidaan vuo si kymme nen loppupuolella opiskelijamäärien kehityksen mukaan. Kaupunginhallituksen päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kh Päivitetty lukioverkkoselvitys on oheismateriaalina nro 3. Lukioverkkoselvityksestä tehty esittelysarja on oheismateriaalina nro 4. Päivälukioiden opettajakuntien, opiskelijakuntien ja nuorisovaltuuston lausun not ovat oheismateriaalina nro 5. Päätösehdotuksen sekä nykyisellä lukioverkolla jatkamisen vaikutuksia asi ak kai den/opis ke li joi den, henkilöstön, talouden sekä koulutuksen jär jestä mi sen kannalta on arvioitu oheismateriaalissa nro 6. Oheismateriaalit on jaettu edellisen kokouksen esityslistan mukana. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Yhteiskoulu ja Lyseon lukio yhdistyvät yhdeksi lukioksi Lu kioil la on yhteinen rehtori alkaen. Lyseon lukiorakennusta laajennetaan n m2, jotta lukiosta saa daan 7-sar jai nen ja nykypäivän lukio-opetuksen vaatimukset täyttävä op pi lai tos. Elimäen lukio lakkautetaan Jatkavat opiskelijat ohjataan en si sijai ses ti Kuusankosken lukioon. Anjalankosken lukio lakkautetaan Jatkavat opiskelijat oh ja taan en si si jai ses ti Kouvolan keskustan lukioon. Kuusankosken lukio kasvatetaan 4-sarjaiseksi vuodesta 2015 alkaen. Valkealan lukio jatkaa 2-sarjaisena. Toiminnan jatko arvioidaan vuo si kymme nen loppupuolella opiskelijamäärien kehityksen mukaan. Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Yhteiskoulu ja Lyseon lukio yhdistyvät yhdeksi lukioksi Lu kioil la on yhteinen rehtori alkaen.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lyseon lukiorakennusta laajennetaan n m 2, jotta lukiosta saa daan 7-sar jai nen ja nykypäivän lukio-opetuksen vaatimukset täyttävä op pi lai tos. Anjalankosken lukio lakkautetaan Jatkavat opiskelijat oh ja taan en si si jai ses ti Kouvolan keskustan lukioon. Kuusankosken lukio kasvatetaan 4-sarjaiseksi vuodesta 2015 alkaen. Valkealan lukio jatkaa 2-sarjaisena. Toiminnan jatko arvioidaan vuo si kymme nen loppupuolella opiskelijamäärien kehityksen mukaan. Asian käsittely Ville Salonen esitti Pekka Korpivaaran kannattamana, että An ja lan kos ken lu kio ta ei lakkauteta. Koska oli tehty apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kan natet tu muutosesitys, asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksenä si ten, että ne, jotka kannattivat apulaiskaupunginjohtajan muutettua pää tös eh dotus ta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat Ville Salosen muutosesitystä ää nes ti vät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Tähtinen, Nykänen, Sipi läi nen, Jokiranta, Lehtomäki, Viinikainen, Palm ja Larikka), 3 ei-ään tä (Sa lo nen, Korpivaara ja Hietanen) ja 2 tyhjää (Nyberg ja Lakka). Kaupunginhallituksen päätös: Apulaiskaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Aikuisväestön lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Korian terveysaseman toiminnan lakkauttaminen 6311/ /2014 Aikla 109 Korian terveysasemalla tapahtuva hoidontarpeen arviointi, ajanvaraus ja lää kä rin sekä sairaanhoitajan vastaanottotoiminta esitetään lo pe tet ta vak si Kuntalaiskuuleminen asiassa on suoritettu Yt menettelyn mukaiset työpaikkakokoukset on pidetty Ko rian ter veys aseman henkilöstölle ja Lopettamisella ta voi tel laan e vuosittaista sääs töä toi min ta ku luis sa. Terveysaseman lääkärit siirtyvät muille ter veys ase mil le, joissa voidaan vähen tää vuokralääkärien käyttöä. Hoi to hen ki lö kun ta sijoittuu vastaaviin avoin na oleviin tehtäviin. Korian ter veys ase man vastaanottotoiminta tuo tetaan Attendo ter veys pal ve lut Oy:n toi mes ta Kou volan pääterveysasemalla. Lasten- ja äitiysneuvolan lääkäripalvelut siirtyvät Attendon vastuulle, mut ta toi mi paik ka ei tämän päätöksen perusteella siirry. Suun ter vey den huol to siir tyy Kouvolan terveysasemalla tuotettavaksi myöhemmin ke vääl lä. Korialaiset saavat valita heille parhaiten so vel tu van terveysaseman jous tavas ti. Parhaillaan tutkitaan mah dol li suuk sia tuottaa nykyistä enem män koti hoi don ja kotisairaanhoidon pal ve lui ta Korian iäk kääm män väestön tarpei siin tukeutumalla Elimäen puus tel lin tai vastaaviin ti loi hin. Aikaisemman linjauksen varhaisempi toimeenpano on perusteltua, sillä toimin ta ym pä ris tö on heikentynyt oleellisesti. Henkilöresurssin sekä mää rä raho jen keskittämisellä saadaan parempaa tehokkuuta ai kai sek si. Täl lä esityk sel lä pystymme takaamaan kohtuulliset ajat palveluihin pää se mi sek si. Lisätietoja: vs. terveysjohtaja Kari Kristeri, puh , kari.kristeri(a)kouvola.fi, aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka, puh , vesa.toikka(a)kouvola.fi Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Aikuisväestön lautakunta esittää Korian terveysaseman hoi don tar peen arvioin nin, ajanvarauksen ja lääkärin sekä sairaanhoitajan vas taan ot to toimin nan lakkauttamista ja sen siirtämistä Kouvolan pääterveysase mal le annet ta vak si al kaen Lautakunta esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja kau pun gin val tuus tol le ai kaisem man suunnitelman toimeenpanoa lukien Lautakunnan jäsen Birgit Koskela teki päätösehdotuksesta poikkeavan muu tos esi tyk sen:

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Aikuisväestön lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus "Korian terveysasema jatkaa toimintaansa normaalisti siihen saakka kunnas Ratamo valmistuu." Lautakunnan jäsenet Joni Riihelä ja Matti Sorsa kannattivat muu tos esi tystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu aikuisväestön pal ve lujen johtajan päätösehdotuksesta poikkeava muutosesitys, asiasta on suori tet ta va äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi ni men huu to äänes tys tä. Ne, jotka kannattavat aikuisväestön palvelujen joh ta jan eh do tusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Birgit Koskelan esi tys tä ää nestä vät EI. Äänestystavan ja äänestysesityksen tultua hyväksytyiksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 8 JAA-ääntä (Mika Byman, Reino Grönlund, Lee na Hima nen, Sari Lankinen, Matti Norppa, Anne Tuoma, Sanna Täh ti nen ja Reijo Valkeapää) ja 5 EI-ääntä (Heidi Husu, Birgit Koskela, Jou ko Leppänen, Jo ni Riihelä ja Matti Sorsa). Puheenjohtaja totesi aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotuksen tul leen hy väk sy tyk si. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Aikuisväestön lautakunta esittää Korian terveysaseman hoi don tar peen arvioin nin, ajanvarauksen ja lääkärin sekä sairaanhoitajan vas taan ot to toimin nan lakkauttamista ja sen siirtämistä Kouvolan pääterveysase mal le annet ta vak si al kaen Lautakunta esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja kau pun gin val tuus tol le ai kaisem man suunnitelman toimeenpanoa lukien. Lautakunnan jäsen Matti Sorsa jätti eriävän mielipiteen: "En voi tyytyä aikuisväestön palvelujohtajan ehdotukseen Korian ter veysase man lakkauttamisesta, koska säästöt vaihtelevat viikottain eri sum miin ja aina alaspäin. Marjoniemen terveysasema ja muutkin ter veys ase mat eivät tällä hetkellä pysty näin suurta ihmismassaa ot ta maan vastaan, ja mieles tä ni, jos pystyvät, se vaatii remonttia ja kus tan nuk sia ja Attendon so pimus joudutaan aukaisemaan uudelleen ja lop pu jen lopuksi tästä ei saada mi tään säästöjä aikaiseksi, ainoastaan vai keu te taan korialaisten ter veyspal ve lui den saamista. Olen aina ollut sitä miel tä, että kun Ratamo on valmis, silloin saadaan säästöjä aikaiseksi kun kaikki palvelut saadaan saman katon alta ja tätä asiaa on ko ria lai sil le asukkaille aina mainostettu. Jos korialaiset kuuluvat suureen Kou vo laan, pitää heidänkin ter veys pal velui den pelata ja tällä päätöksellä hei dän terveyspalvelut heikkenevät huomat ta vas ti."

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Aikuisväestön lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kh Asia käsitellään kaupungin YT-ryhmässä Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Korian terveysaseman hoidontarpeen arviointi, ajanvaraus sekä lää kä rin ja sai raan hoi ta jan vastaanottotoiminta lakkautetaan ja siirretään Kou vo lan pää ter veys ase mal le alkaen. Kaupunginhallituksen päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. Kh Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Korian terveysaseman hoidontarpeen arviointi, ajanvaraus sekä lää kä rin ja sai raan hoi ta jan vastaanottotoiminta lakkautetaan ja siirretään Kou vo lan pää ter veys ase mal le alkaen. Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Korian terveysasema jatkaa toimintaansa Ratamo-keskuksen val mis tu miseen asti. Kaupunginhallituksen päätös: Apulaiskaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk si mie lises ti.

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kunnallinen tuloveroprosentti / /2014 Kh Kaupunginvaltuusto päättää kunnallisesta tuloveroprosentista vuosittain (kun ta lain 66 ). Veroprosentti tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään mar ras kuun 17. päivään mennessä. Kevään 2014 kehysriihessä tehtiin päätöksiä veroperustemuutoksista tu levil le vuosille kunnallis- ja kiinteistöveroihin. Yhteisöverotukseen ei teh ty muu tok sia, mutta sen laskeminen vuodelle 2014 vaikuttaa vuoden 2015 yh tei sö ve ro tuk seen. Kuntien verotuloihin vaikuttavia muutoksia teh tiin ansio tu lo ve ro tuk sen perusteisiin verotuloja lisääviä sekä vä hen tä viä muu toksia, joita ovat perusvähennyksen korottaminen (vaikutus kun tien ve ro tu loihin -17 milj. euroa) ja työtulovähennyksen korottaminen (-65 milj. euroa). Päätös KEL- ja TyEL-sidonnaisten indeksikorotusten leikkauksesta vä hentää kunnallisveron tulopohjaa, koska indekseihin sidotut eläkkeet ja muut etuu det jäävät alhaisemmiksi. Alustavien arvioiden mukaan tämän muu tos alen taa kunnallisveroja noin milj. euroa vuonna Verovuodelta 2015 arvioidaan verotilitysjärjestelmän mukaisesti saa ta van 288,8 milj. euroa kunnallisveroja. Kertymän arvioidaan olevan noin 10 milj. suu rem pi kuin vuonna Kertymän kasvu johtuu pääosin esi te tys tä kun nal lis ve ro pro sen tin korotuksesta. Kokonaisuutena veroja ar vioi daan ker ty vän 3,5 % kuluvaa vuotta enemmän. Kouvolan kaupungin veroprosentti on ollut 20 vuodesta 2011 alkaen. Yleisen taloudellisen tilanteen jatkuvasti kiristyessä julkisen rahoituksen ke hitys on ollut kaupungin menokehitystä selvästi hitaampaa. Tämä on ai heutta nut tulojen ja menojen epätasapainon jota on pyritty kor jaa maan pal ve luja tehostamalla sekä henkilöstöä vähentämällä. So peut ta mis toi men pi teet ei vät kuitenkaan ole vielä riittäviä, jotta kaupungin ta lous olisi ta sa pai nossa. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai yli jäämäi nen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos ta lous arvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kau pun ki on te ke mäs sä ylijäämäisen tuloksen vuonna 2014, mikä joh tuu yksinomaan ker ta luon tei sis ta eristä mm. Kouvolan vesiliikelaitoksen yh tiöit tä mi ses tä saa dus ta satunnaisesta myyntivoitosta. Jotta suunnitelmakausi olisi tasapainossa vaaditaan taloudellisesti py sy vävai kut tei sia toimenpiteitä. Nykyisten vuosien tiedossa ole vil la pal ve lu verk ko muu tok sil la ja sopeuttamistoimenpiteillä saadaan me no kasvu hillittyä lähelle 0-kasvua. Tämä ei kuitenkaan riitä, kun tulojen ja me nojen epäsuhta on vuositasolla noin milj. euroa. Ta sa pai not ta mi nen edel lyt tää veroprosenttiyksikön korotusta vähintään 0,5 % yk si köl lä.

24 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Mikäli valtuusto ei hyväksy talousarvioesitykseen sisältyviä so peut ta mis toimen pi tei tä ja palveluverkkomuutoksia veronkorotustarve on tä tä kin suurem pi. Lisäksi kaupungin kasvava investointitaso edellyttää laa jem paa tulo poh jaa velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi. Verotulojen kehitystä kuvaava taulukko on oheismateriaalina nro 9. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kunnallinen tuloveroprosentti vuonna 2015 on 20,50 Kaupunginhallituksen päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. Kh Verotulojen kehitystä kuvaava taulukko on oheismateriaalina nro 7. Se on jaettu edellisen kokouksen esityslistan mukana. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kunnallinen tuloveroprosentti vuonna 2015 on 20,50 Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

25 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kiinteistöveroprosentit vuonna / /2014 Kh Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanval tuusto määrää kiin teis tö ve ropro sent tien suuruuden laissa säädettyjen vaih te lu vä lien rajoissa vuosittain etu kä teen samalla, kun se vahvistaa va rain hoi to vuo den tuloveroprosentin. Kiin teis tö ve ro pro sen tit määrätään pro sen tin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivä. Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle Eduskunta on hyväk sy nyt hallituksen esitykset 158/2014 (hyväksytty eduskunnassa ) sekä 188/2014 (hyväksytty eduskunnassa ) liittyen kiin teis tö ve ro pro sent tien vaihteluväleihin. Lakiesitykset vahvistetaan ja ne ovat voimassa vuoden 2015 kiinteistöverotuksessa, joten ne tulee huomioida kunnan kiinteistöveroprosentteja määrättäessä. Hallituksen esityksen 158/2014 perusteella muutetaan kiinteistöverolain 11 :ä siten, että kunnan yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja yläraja nousee 0,20 prosenttiyksiköllä jolloin uudeksi vaihteluväliksi muodostuu 0,80-1,55 %. Kiinteistöverolain 12 :ä muutetaan siten, että vakituisten asuin ra kennus ten kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajaa nostetaan 0,05 pro sent ti yksik köä jolloin uudeksi vaihteluväliksi muodostuu 0,37-0,80 %. Hallituksen esityksessä 158/2014 oli virhe kiinteistöverolain 13 :n muo toilus sa. Tämä virhe korjattiin hallituksen esityksessä 188/2014. Hallituksen esi tyk sen 188/2014 mukaisena voimaan tulevan 13 :n mukaan muiden asuin ra ken nuk sien veroprosentti voidaan vuodelle 2015 määrätä erikseen uu den vaihteluvälin 0,80-1,55 % rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä va ki tui sen asuinrakennuksen veroprosenttia korkeammaksi. Jos kuitenkin näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteis tö ve ro pro sent tia alempi, niin veroprosentti voidaan määrätä enintään kun nan val tuus ton määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi. Tällä hetkellä Kouvolan kiinteistöveroprosentit ovat keskimääräistä korkeam mal la tasolla suhteessa muihin maan suuriin kaupunkeihin. Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11,12 ja 12 b ): - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80-1,55 - vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,37-0,8 - KiintVL:n 12 b :ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on vähintään valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 - muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä enintään

26 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ,60 prosenttiyksikköä kor keammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asu mi seen käytettävien ra ken nus ten veroprosentti tai enintään yleisen kiinteistöveroprosentin tasolle riippumatta vakituisen asuin raken nus ten veroprosentista - yleishyödyllisten yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 - voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85 - KiintVL:n 12 b :ssä mainittu kunta voi määrätä, että rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia sovelletaan myös 12 b 2. mo men tis sa tarkoitettuihin rakennuspaikkoihin (rakentamaton rakennuspaikka, joka rajoittuu saman omistajan rakennuspaikkaan, jol la sijaitsee omistajan omassa vakituisessa asuinkäytössä oleva asuin ra ken nus) Kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutoksia. Kiinteistöverotustietojen yhteenveto on oheismateriaalina nro 10. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kouvolan kau pun gin kiinteistöveroprosenteiksi vuodelle 2015 vahvistetaan seu raa vat: - yleinen 1,35 - vakituinen asunto 0,55 - muu kuin vakituinen asunto 1,15 - voimalaitos 2,85 - yleishyödyllinen yhteisö 0,00 - rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määritellä eri veroa. Kaupunginhallituksen päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. Kh Kiinteistöverotustietojen yhteenveto on oheismateriaalina nro 8. Se on jaettu edellisen kokouksen esityslistan mukana. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kouvolan kaupungin kiinteistöveroprosenteiksi vuodelle 2015 vah vis te taan seu raa vat: - yleinen 1,35 - vakituinen asunto 0,55 - muu kuin vakituinen asunto 1,15 - voimalaitos 2,85 - yleishyödyllinen yhteisö 0,00 - rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määritellä eri veroa. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

28 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Selvitys AVOHilmon käyttöönotosta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa 6352/ /2014 Kh Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI/9099/ /2014) pyytää selvi tys tä Kouvolan kaupunginhallitukselta AvoHILMO rekisterin käy tös tä. THL on kerännyt tietoa hoitoon pääsystä keväästä 2014 alkaen Avo HIL MO re kis te ris tä ja yhteydensaannista terveyskeskukseen Web ro pol-ky se ly jen avul la. Perusterveydenhuollon järjestämisestä vastaava kun ta on vel vol linen toimittamaan THL:lle AvoHILMON tiedonkeruuseen kuu lu vat tiedot tilas to lain (208/2004) perusteella. AvoHILMO-tietojen toi mit ta mi nen on ollut vel voit ta vaa vuodesta 2011 alkaen. Koska Aluehallintoviraston selvityspyynnön mukaan Kouvolan kaupunki ei ole toimittanut AvoHILMO-tietoja hoitoon pääsystä maaliskuun 2014 tiedon ke räyk sen mukaisesti, aluehallintovirasto pyytää asiassa yleis tä sel vitys tä sekä vastausta kaikkiaan kuuteen erityiskysymykseen. Kouvolan kaupungissa ei ole otettu toistaiseksi AvoHILMO järjestelmää käyt töön. Tilanne on sama kaikissa sairaanhoitopiirimme Effica-ter veysker to mus jär jes tel mää käyttävissä organisaatioissa ja johtuu Me di-it:n linjauk ses ta siitä, että järjestelmää ei teknisistä syistä ole tois tai sek si voi tu ot taa käyttöön. AvoHILMOA koskevan tiedon kirjaamisessa ja so vel lus ten toi min nas sa on edelleen käytettävyyden näkökulmasta joi ta kin ke hi tys tarpei ta Medi IT:n kannanoton mukaan. Tieto Oyj ei ole jul kais sut tuote ke hi tyk sen aikatauluja, mutta on oletettavaa, että Avo HIL MOon liit ty minen mahdollistuisi vuoden 2015 aikana. On valitettavaa, että maaliskuun keräyksen AvoHILMO-tietoja ei ole asetuk sen mukaisesti pystytty välittämään THL:lle. Kesäkuussa 2014 asias ta on kuitenkin jo sovittu THL:n, Medi-IT:n ja Tieto Oyj:n välillä niin, että Avo- HIL MO tiedot poimitaan erillispoimintana ja tuolloin THL on me net te lyn hyväk sy nyt. Puuttuneet tiedot on toimitettu THL:lle hei nä kuus sa Esitettyihin erityiskysymyksiin vastaukset alla: 1) Miten Kouvolan terveyskeskuksessa seurataan hoitoon pääsyn toteu tu mis ta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa? - Välittömän yhteydensaannin toteutumista seurataan ope raat to ritie to jen perusteella ja hoitoon pääsyä seurataan ajanvarauksen jat ku van seurannan perusteella. Tiedot hoitoonpääsystä jul kaistaan kuntalaisille 4 kk välein. 2) Mikä on keskimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kouvolan kau pun gin perusterveydenhuollossa ja onko terveyskeskuksessa yli 3 kuukautta terveyskeskuslääkärin vastaanotolle odottaneita po ti lai ta (lukumäärä) - Keskimääräinen odotusaika vastaanotolle pääsyssä on 21 vuo rokaut ta ja yli 3 kuukautta odottaneita potilaita ei ole. 3) Mikä on keskimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kouvolan kau pun gin suun terveydenhuollossa ja onko terveyskeskuksessa yli 6 kuukautta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle odot-

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot