LIITTEET. Viite: Valitus, Diverssikauppa EP Ky. Liitteitii ei tarvitse palauttaa. Muut asiakirjat ovat nfitiivissii hallinto-oikeudessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITTEET. Viite: Valitus, Diverssikauppa EP Ky. Liitteitii ei tarvitse palauttaa. Muut asiakirjat ovat nfitiivissii hallinto-oikeudessa."

Transkriptio

1 Viite: Valitus, Diverssikauppa EP Ky VASTASELITYSPYYNTO Hallinto-oikeus varaa Teille tilaisuuden kirj allisen vastaselityksen antamiseen asiassa. Vastaselitys pyydetiiiin toimittamaan hallintooikeudelle 30 piiiviin kuluessa tiimiin liihetteen pdiv6yksestti lukien. Asia voidaan ratkaista miiiiriiajan jtilkeen, vaikka vastaselitystii ei ole annettu. Liitteitii ei tarvitse palauttaa. Muut asiakirjat ovat nfitiivissii hallinto-oikeudessa. LIITTEET Pirkanmaan elinkeino-, liikenne. ja ympiiristdkeskuksen lausunto 14.r0.2014

2 1. Asia Helsingin hallinto-oikeus on pyytanyt Pirkanmaan ELY-keskukselta lausuntoa Diverssikauppa EP Ky:n tekemdstd valituksesta, joka koskee Pirkanmaan ELYkeskuksen kielteist6 lupapsstcistd P1N2, annettu Asiassa on kyse maantielain 52 $:n mukaisen tienvarsimainoksen asettamisesta. Diverssikauppa EP Ky haki Pirkanmaan ElY-keskukselta poikkeuslupaa tienvarsimainokselle Helsinki-Turku moottoritielle eli Valtatielle 1:lle. Pirkanmaan ElY-keskus ei mybntanyt antamassaan lupapddtoksesse poikkeuslupaa tienvarsimainoksen sijoittamiselle Valtatien 1 varrelle. Valituksessaan Diverssikauppa EP Ky vaatii palauttamaan asian uudelleen kdsiteltdvdksi Pirkanmaan ELY-keskukselle, koska maantielain 52 g:n kuntien kuuleminen on laiminly6ty. Diverssikauppa EP Ky vaatii, ete Pirkanmaan ELYkeskuksen pddt<is kumotaan ja tienvarsimainokselle mydnnetddn poikkeuslupa, koska valittajan mukaan kaikki laissa sdddetyt poikkeusluvan edellytykset tayttyvat. Lisaksi Diverssikauppa EP Ky vaatii korvaamaan valittajan kohtuulliset oikeudenkayntikulut laillisine korkoineen. 2. Pirkanmaan ElY-keskuksen lausunto 2.1 Lainsidddntii Tienvarsimainonnan lainsiidint<ihistoria ja tienvarsimainosten poikkeuslupa.asioiden kisittelyviranomainen w111,/.ely-keskus.lilpirkanmaa 33I01Tampere

3 2111 Ulkomainonta kiellettiin vuonna 1923 voimaan tulleella luonnonsuojelulailla.l Lain nojalla muut kuin asuinrakennuksissa tai liikehuoneistoissa olevat liikeilmoitukset kiellettiin kaupungin ulkopuolella. Kielto oli kategorinen; Laissa ei ollut poikkeamismahdollisuutta. Myohemmin luonnonsuojelulain ko. sddnnokseen tehtiin muutoksia. Vuonna 1964 voimaan tulleessa lakimuutoksessa lain kohtaa tarkennettiin siten, etta kiellosta oli mahdollista poiketa, milloin ulkomainontaa oli pidett^5vzi liikenteen tai matkailun kannalta taikka muun sellaisen syyn takia tarpeellisena.' Maantielaki tuli voimaan , jolloin tienkdyttdjille suunnattua ulkomainontaa eli tienvarsimainontaa koskeva sddnnos siirrettiin luonnonsuojelulaista maantielakiin.3 Maantielain 52 $:n sisdlt6 koskien ulkomainontaa vastaa vuonna 1964 voimaan tullutta. ptrkanmaan ELY-keskus toimii Iain elinkeino-, liikenne- ja ympdristiikeskuksista (897/2OOg) ja valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ymparist6keskuksista (etoizoos; perusteella tienvarsimainonnan valtakunnallisena poikkeuslupaviranomaisena asemakaava-alueen ulkopuolella ja asemakaavan mukaisilla maantien liikennealueella Tienvarsimainontaan liiftyva lainseeddnt<i, ohjeistus ja oikeusksytdntii Tienvarsimainontaa koskevat poikkeuslupapaatokset perustuvat maantielakiin, tieliikennelainsdedanto0n ja jarjestyslakiin Maantielaki 46 S Rakennelmat ia laitteet tiealueen ulkoouolella:,'maantien suoja- ja ndkemdalueella ei saa pitzili sellaista varastoa, aitaa taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka kaytostd aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle." Maantielaki 47 I Poikkeamisvalta:,,Erityisistd syista tienpitoviranomainen voi myontdii poikkeuksen S:ssa tarkoitetuista kielloista,.ios se harkitsee, etta liikenneturvalllsuus ei vaarannu eika tienpidolle aiheutuisi muuta kuin enintaan vahaista haittaa. Poikkeamispdatokseen voidaan liittaa tarpeellisia ehtoja." Maantielaki 52 S Tienvarsimainonta ia -ilmoittelu: "Asemakaava-alueen ulkopuolella seka asemakaava-alueella maankaytto- ja rakennuslain 83 $:n 4 momentin mukaisella liikennealueella on kielletty maantien keyttajille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen, Tienpitoviranomainen voi,yoniaa poikkeuksen taste kiellosta, jos sitd on pidettava liikenteen opastuksen tai matkailun kannalta tai muusta sellaisesta syystii tarpeellisena'

4

5 Korostettakoon, etta korkein hallinto-oikeus ia hallinto-oikeudet ovat useissa tapauksissaa perustelleet paatoksense viittaamalla mm. Liikenneviraston ko. ohjeeseen. 2.2 Valittaian prosessuaalinen vaatimus

6 5/11 poikkeuslupahakemus ei tayta maantielaissa vaadittuja ja Liikenneviraston ohjeissa mainittuja edellytyksie, kuten tessa kyseisessd tapauksessa on ollut kyie, ei ELY-keskuksen tarvitse pyytdd kunnalta lausuntoa, koska luvan my6ntdmisen edellytykset eivdt ole kdsilld. ELY-keskus katsoo, etta se on toiminut maantielain 52 $:n 3 momentin mukaisesti eika sen ole tarvinnut pyytdd kunnalta lausuntoa. Ndin ollen asiaa ei tule palauttaa Pirkanmaan ELY-keskukseen uudelleen kdsiteltdvdksi siitd syystd, ettd kunnan kuulemismenettely poikkeuslupamenettelyssd olisi laiminlydty Valittajan aineelliset vaatimukset Maantietain 52 s:n tienvarsimainontaa koskeva sdsnnos ia siihen liitwe poikkeuslupaharkinta Maantielain 52 $:n 1 momentin mukaan tienkayttdjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen asemakaava-alueen ulkopuolella sekd asemakaavan maantien liikennealueella on kiellettya. Sddnndksen mukaan ulkomainonta on peasaentoisesti kiellettya. Tienpitoviranomainen voi kuitenkin mycintdd poikkeuksen tasta kiellosta. Poikkeusluvan saamiselle on laissa asetettu varsin tiukat edellytykset. Tienpitoviranomainen voi my6ntdii poikkeuksen tasta kiellosta, jos sita on pidettdvd tiikenteen apastuksen lai matkailun kannalta lai muusta sellaisesta syyste tarpeellisena. Liikenne- ja viestintdvaliokunta on maantielakia koskevaan hallituksen esitykseen liittyvdssd mietinn6ssaan kiinnittenyt huomiota siihen, ettd tienvarsimainonnan ja - ilmoittelun kiellon lshtokohtaisena tarkoituksena on turvata liikenneturvallisuus. Liikenneturvallisuuden perimmiiisend syynd on taata jokaisen perustuslaillinen oikeus elemaan ja turvallisuuteen. Tdmdn vuoksi valiokunta on katsonut, ette liikenneympdristo tulee rauhoittaa eikli liikenteeseen kuulumatonta informaatiota tule lisdtd.s Maantielakia koskevan hallituksen esityksen mukaan tienpitoviranomainen harkitsee poikkeamisvaltaa kayttaessaan poikkeamisen tarpeellisuutta my6s suhteessa liikenneturvallisuuteen. Tienvarsimainonta voi tehdd liikenneympariston sekavaksi ja vaarantaa liikenneturvallisuutta. Mainos voi myos aiheuttaa tielld liikkujan tarkkaavaisuuden vihenemisen kiinnittaessaan huomion pois liikenteesta tai liikenteen ohjauksesta.e Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen (Liikenneviraston ohjeita ) mukaan Liikenneviraston liihtokohtana tienvarsimainonnan sddntelijdnd on sovittaa yhteen liikenneturvallisuus, viihtyisd liikenneympdristri ja tienvarsipalvelujen tarjonta. Tienvarsimainoksen poikkeuslupaharkinnassa on lehtokohtana mainoksen tarpeellisuuden kokonaisharkinta, jossa keskeisid tekutiita ovat liikenneturvallisuus, tieympdristo ja kunkin maantien liikenteellinen merkitys sekd yrityksen ja tienvarsimainoksen alueellinen ja tieverkollinen sijainti. Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon myos tienvarsimainonnan alueellinen ja paikallinen tasapuolisuus. Tasapuolisuusvaatimuksella lupaviranomainen haluaa varmistaa taajamien ulko-

7 6111 puolella oleville paikallisille yrityksille samanarvoiset mahdollisuudet tienvarsimainonnan hyodyntamisessd. On korostettava, ettd poikkeusluvan ensisijaisena edellytyksend on, ettei mainos vaaranna liikenneturvallisuutta Diversikauppa EP Ky:td koskevaan poikkeuslupaharkintaan liittyva kokonaisharkinta 'Liikenteen opastuksen kannalta tarpeelli nen' -edellytys Hallituksen esityksessd maantielaiksi liikenteen opasluksen tarvetta anioidaan tielld liikkujan kannalta kohteen loydettiivyytens. Jos kohteeseen on olemassa tieliikennelainsadddnnon mukainen opastus, ei tienvarsimainokselle ole yleensii tarvetta.l0 Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen (Liikenneviraston ohjeita 1 5/2010) mukaan on lisaksi arvioitava, onko mainostettava kohde tienkdyttdjien kannalta tarpeellinen. Tdssd tapauksessa kyseessd olevan tienvarsimainoksen sijoituspaikka sijaitsee Valtatien 1 varrella. Kysymyksessd oleva kohde, Kasvihuoneilmio sijaitsee maantien nro 110 varrella, 1,5 kilometrin etdisyydellii Valtatien '1 (moottoritie Helsinki-Turku) liittyman "solmukohdan" keskipisteesta Diverssikauppa EP Ky:n tonttiliittymdn reunaan (liite 1 ). Maantielle tienkiiyttiijiiii opastetaan enslsralsesfl tieliikenneasetuksen 20 $:n mukaisilla palvelukohdeopastemerkeilld. Tienvarsimainokset eivdt lainsddddnnijn nojalla ole ensisijainen tapa tuoda esille tienvarsipalveluja. Kasvihuoneilmid kuuluu ensisijaisesti maantien nro 1 10 tienvarsipalveluihin eiki Valtatien 1 tienvarsipalveluihin. Yritykselle on myiinnetty tieliikenneasetuksen 20 S:n mukaiset palvelukohdeopastemerkit maantielle nro Todettakoon, ettd lupapiiiit6s opastemerkeille on vanhentunut, ja ette hakijan on pikimmiten toimltettava viranomaiselle palvelukohteen opastelupahakemus. On huomattava, ettd Diversikauppa EP Ky sai KHO:lta kielteisen pddt6ksen asettaa palvelukohdeopastemerkit Valtatielle 1.11 Perusteluissaan KHO viittaa muun ohella siihen, ettii Kasvihuoneilmio ei sijaitse Valtatien 1 vdlittdmiissd ldheisyydessd. Diversikauppa EP Ky:n ei katsota olevan Valtatie 1 :n tienvarsipalvelu. Viitaten edelld kdytyyn, tienvarsimainonnan poikkeuslupaharkinta ei voi olla ristiriidassa palvelukohdeopasteiden lupaharkinnan kanssa, siten etta tienvarsimainontaa lisdiddn, kun lain mukaiselle ensisiiaiselle keinolle, opastamiselle palvelukohdeopasteilla ei ole annettu lupaa. Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen (Liikenneviraston ohjeita ) mukaan mainostettavan kohteen tulee paasaantoisesti sijaita loko tien vdlittomiissii laheisyydessa tai korkeintaan noin 1,5 km etdisyydelld tiests, jonka varrella mainos sijaitsee. Kasvihuoneilmio si.jaitsee noin 1,5 km etdisyydelld Valtatie 1:std. Pirkanmaan ElY-keskus haluaa korostaa sitii, ettd mainostettavan kohteen tulisi sijaita saman tien varrella, jossa kohdekin sijaitsee. Taman taustalla on ajatus siitd, ettd esimerkiksi tdssd tapauksessa kyseessa olevalla Valtatie 1:lld mainostettaisiin sen tien varrella olevia kohteita ja alempitasoisilla teilld puolestaan niiden varrella sijaitsevia kohteita. Taustalla on myos ajatus siitd, etta yksi valtatiella sijaitseva to HE lttzoo+, s. 55. " Kfio tt.1z.zoto I 38ot.

8 7111 tienvarsimainosalempiasteisellatiellasijaitsevastakohteestaeivslttematta aiheuttaisi vaaraa: ;;ili""rprori"uu"p"riaatteen johdosta jos poikkeuslupia tulisi my6ntaa lukuisilf, "r"rn pi".tdirirr" teilld sijaitseville vastaavankaltaisille kohteille' tayttyisi valtatien,uoili"iirroirainoksista ja samalla vaarantuisi liikenneturvallisuus' on setvds, "tta,linoiiriui nairiirirat mainostaa kohdettaan vilkasliikenteisimmilld ylempitasoisilla t;ilh, [1;; valtatie t:lta' jossa mainoksen saavuttaa ainakin tienkdyttdj?i5 vuorokaudessa' Arvioitaessa,onkomainostettavakohdetienkdyttiijienkannalta,tarpeellinen,on otettavahuomioonvaltatielldlsijaitsevatmuuttienvarsipalvelut'valtatiellal,valilla jotka sijaitsevat joko Lohja-salo, "" ti";kaia;g taritjla userta tienvarsipalveluita' valtatien varrella tai sen valittomassa ldheisyydessd' EdellakaydynperusteellaPirkanmaan.ElY-keskuksenontodettava,ettatassa iapauksesia liikjnteen opastut sen kannalta tarpeellinen -edellytys ei tiiyty' 'Matkaitun kannalta tarpeellinen''edellytys HallituksenesityksessSmaantielaiksimatkailunkannaltatarpeellistamainostaon -narioitetun arvioitava font6ef f a- toiminnan kannalta, iolloin korostuu. toiminnan tunnetuksi t"x"i.,in"n.it i:iverisikauppa Ep Ky:n pddtoiminto on sisustukseen ja. kodintarvikkeisiin [".xittvra myymsld (diverssi-kauppa). Kaupan yhteydessii toimii myos kahvila/ruokailupaikka' pirkanmaan Ely-keskus katsoo, etta tellainen sisustukseen ja kodintarvikkeisiin keskittyvd myymatii ei ole maaniielaissa tarkoitettu matkailun kannalta tarpeellinen tienvarsimainoskohde. Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen (Liikenneviraston ohjeita 15i2O1O) mukaan matkailun kannalta tienvarsimainos voi olla tarpeellinen, kun se informoi esimerkiksi valtakunnallisesti merkittavasta tai uudesta matkailukohteesta. T5ssii tapauksessa kysymyksessd on yrityksen liiketaloudelli- SestaSyystatapahtuvamainonta,mikStuodaanselkedstiesiinValituksessa. perusteei poikkeusluvan my6ntamiselle liittyvat tyopaikkojen sailyttamiseen ja elinkeinoelaman.iatkuvuuteen. Ely-keskus toteaa, etta yritykseste on saatavilla tietoa muutoinkin kuin tienvarsimainonnalla ja ett6 on oiemassa useita muita, tehokkaampia mainoskeinoja kuin tienvarsimainonta. Lisaksi, tienvarsimainos ei ole tarpeellinen yrityksen tunnetuksi tekemisen kannalta sen vuoksi, etta kyseesse oleva yritys olisi tuntematon tai yrityksen toiminta vasta alkuvaiheessa 'Muun sellaisen syyn kannalta tarpeellinen' 'edellytys Poikkeuslupamenettelyn kokonaisharkinta tarkoittaa my6s, ettd liikenteen opastuksen ja matkailun liseksi tarpeellisuusharkinnassa voidaan ottaa huomioon muitakin perusteita, muu sellainen syy. Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen (Liikenneviraston ohjeita ) mukaan tdllaisena syynd otetaan huomioon esimerkiksi paikalliset olosuhteet. Liikenne- ja viestintdvaliokunta on antamassaan lausunnossaan hallituksen esitykseksi maantielain muuttamisesta katsonut, ettii harvaan asuttujen seutujen " HE 17lzoo4, s. s5.

9 Bt11 elinkeinojen kannalta maantielain 52 $:n sddnnoste tulisi soveltaa siten, efta kielto ei koskisi mainontaa, joka ei selkedsti ole liikenneturvallisuutta haittaavaa. valiokunta katsoi, ettd tienvarsimainontaa koskevan saantelyn riittavan yhtenainen j-i tarkoituksenmukainen soveltaminen tulee olla toteutettavissa ohleistuksen.1a ohjauksen avulla.13 Liikenneministeri Anu vehvilaisen kannanotto asiaan johti tiissd lausunnossa monta kertaa viitatun Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen silloisen verslon pdivittiimiseen. Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeessa (Liikenneviraston ohjeita 1st2o1o) selvitetddn my6s paikallisten olosuhteiden merkitystd poikkeusluvan kokonaisharkinnassa. Kohteena oleva tienvarsimainos sijaitsee valta en 1 (E1g) varrella, joka kulkee kyseisessd kohdassa haja-asutusalueen ldpi ja joka on kyseisessd kohdassa moottoritieta. valtatie 'l on vilkasliikenteinen moottoritie, joisa ajetaan suurilla nopeuksilla. Nopeusrajoitus on korkeimmilla an 120 kmlh. keskimdirdinen vuorokausiliikennemadrii on noin ajoneuvoa vuorokaudessa tiejaksolla Lohja- Lahnajtirvi, jonka varrella kohteena oleva mainostaulu sijaitsee. Tiejakso on erityiiia tarkkaavaisuutta vaativa. Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeessa (Liikenneviraston ohjeita ) on maeritelty, mitka ovat liikenneturvallisuuden kannalta kriiitisid sijoituspaikkoja ulkomainoksille. ohjeen mukaan moottorivdylilld ei pddsiiiintoisesti sallita tienvarsimainontaa korkean nopeustason ja suurten iiikennemddrien vuoksi. Valtakunnallisesti moottoriteille on my6nnetty vain muutamia poikkeuslupia. Tallaisten tienvarsimainosten sisdlto liittyy esimerkiksi valtakunnallisesti/maakunnallisestr merkittdvddn matkailukohteeseen tai kuntien/kaupunkien tervetuloatauluihin, jotka palvelevat koko kunnan/kaupungin matkailua ja yritystoimintaa. Listiksi, Valtatie 1 kuuluu niin sanottuun Eurooppa- ja TEN (Trans European Network) {ieverkkoon. suomessa tasavallan presidentti on antanut asetuksen kansainvdlisistd pddliikennevdylistd tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) voimaansaattamisesta. '" Sopimuksessa mddritellddn E{ieverkko ja laatuvaatimukset sekd suoritukset E-tieverkon eri tieluokille. Sopimuksessa mainitaan, ettd esteefflset 7a turvallisuusndk1kohdat huomioon ottaen tienvarsimainontaa pibisi vefttee kansainvdlisiile peeteiile." Teman vuoksi E- ja TEN{ieverkolla kdletddn kriittisempdd lupaharkintaa kuin muualla tieverkolla. Korostettakoon, ettii E- ja TEN{ieverkostolle on valtakunnallisesti my6nnetty ainoastaan muutama poikkeuslupa tienvarsimainokselle. Nditd kaikkia yhdistdvdnd tekijdnd ja luvan myontdmisperusteena on ollut esimerkiksi se, ettd ne ovat joko valtakunnallisesti merkittiivid matkailukohteita tai kuntien/kaupunkien tervetuloatauluja. Edelld kdydyn perusteella voidaan todeta, etta tasse tapauksessa kyseessd oleva yksittiiinen diverssikauppa,.iohon on yhdistetty kahvila/ruokapaikka, ei siten ole verrattavissa valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittavaen matkailukohteeseen. Vaikkakin kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon harvaan asutun alueen erityisolot, katsoo Pirkanmaan ELY-keskus kuitenkin tassa tapauksessa ottaen huomioon kohteena olevan tienvarsimainoksen sijainnin Eurooppa- ja TENtieverkolla, etta poikkeusluvan edellytykset eiviit ttiyty. " LivM 2t /2009 vp. to 17t1992, annettu Sopimuksen ll liite (kansainvalisille pddliikenneviylille asetetut ehdot, V. Ymperisto ja maisemasuunnittelu, V.3. Ym piirist<in vaikutukset tienkeyttajiin.

10 Kokonaisharkinnan lopputulos Edellii kdydyn perusteella ELY-keskus katsoo kokonaisharkinnan perusteella edelleen, etta tassa tapauksessa kyseessd olevaa tienvarsimainosta ei voida pitdd maantielain 52 $:n I momentin tarkoittamalta tavalla liikenteen opastuksen tai matkailun tai muun sellaisen syyn kannalta tarpeellisena. Mainostettavalle yritykselle on myonnetty tieliikenneasetuksen 20 S:n mukaiset palvelukohdeopastemerkit maantielle nro 1 10,.jonka tienvarsipalvelu ko. yritys on. Yritys ei ole maakunnallinen matkailukohde, vaan yksittdinen kauppa. Vaikkakin hajaasuiusalueella sijaitseviin kohteisiin olisi Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen ( Liikenneviraston ohjeita ) mukaan paremmat edellytykset l6ytaa poikkeusluvan edellytykset tayftava sijoituspaikka tienvarsimainokselle, on tassa kyseisesse tapauksessa erittdin ratkaisevassa asemassa se, etta tienvarsimainos sijaitsee EurooppatiellS. E- ja TEN- teille on myonnetty valtakunnallisesti vain muutama poikkeuslupa. Tasapuolisuusperiaatteen johdosta Pirkanmaan ELY-keskuksen on noudatettava kaikkien hakijoiden kanssa yhdenvertalsta ratkaisulinjaa. Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohje (Liikenneviraston ohjeita l5/2010)_ ^piiivitettiin osaltaan vastaamaan paremmin tasapuolisuusperiaatteen vaatimuksia.'" Pirkanmaan ELYkeskus noudattaa poikkeuslupaharkinnassaan yhtalaisesti kaikkien hakijoiden kohdalla ko. ohjetta. On erittdin tarkedtd huomata, etta esimerkiksi Valtatie 1 kulkee vdlilld kaava-alueella ja valilla kaavoitetun alueen ulkopuolella. Pirkanmaan ElY-keskus toimii tienvarsimainonnan poikkeuslupaviranomaisena asemakaava-alueen ulkopuolella ja asemakaavan mukaisilla maantien liikennealueella. Asemakaava-alueella lupaviranomaisena toimii puolestaan asianomainen kunta. Uudenmaan ELY-keskus kartoittaa ja inventoi sen vastuualueellaan Valtatien 1 varrella sijaitsevat tienvarsimainokset lokakuussa Luoftamuksensuojaperiaate Hallintolain 6 $:n mukaan viranomaisen on suojattava oikeusjdrjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.lt Tdmii tarkoittaa luottamuksensuojaperiaatetta, joka puolestaan tarkoittaa sitd, ett6 yksityisen on voitava luottaa viranomaisten toimien oikeellisuuteen ja virheettomyyteen seka viranomaisten tekemien hallintopdetosten pysyvyyeen.ls Lisaksi se tarkoittaa, ettd vilpittdmdssii mielessd toimineella ja toimivalla yksityisellii on oikeus luottaa viranomaisen toimintaan. Yksityisen on voitava luottaa, ettei viranomaisen toiminta yllattaen tai ainakaan takautuvasti muutu silt6 osin kuin se vaikuttaa negatiivisesti yksityisen oikeuteen tai etuun. Luottamuksen suojaaminen edellytt2iti pitaytymiste takautuvasta p66toksenteosta.je Hallintolakia koskevassa hallituksen esityksessd viitataan useasti hallintopddtoksen pysyvyyteen ja siihen, milla edellytyksillii yksityinen oikeussubjekti voi luottaa viranomaisen pddtoksen pysyvyyteen. Nyt kiisillii olevassa tapauksessa on kuitenkin korostettava, ettii kyseisellii mainoksella ei ole lainkaan poikkeuslupaa. Ndin ollen 'u LivM 2t /2009 vp. '' Hallinrolaki 434t2003. t' HE 7zlzoo2, s. s s Maenpaa 2008, s. 76.

11 10t11 taustalla ei ole poikkeuslupaa koskevaa paatosta eli hallintopaat6std,.jonka pysyvyytta olisi tarpeen suojata. Luottamuksensuojaperiaatteen soveltamisessa on kyse myos siitd, minkdlainen turva yksityisella oikeussubjektilla on viranomaisen toiminnan odottamattomia muutoksia vastaan. Luottamusvaatimus ei hallituksen esityksen mukaan ole perusteltu, mikdli oikeustilan muutos on ollut kohtuudella ennakoitavissa.20 Tienvarsimainosten lupaasioita ja valvontaa suorittava lupaviranomainen on vuosien varrella vaihtunut ja ndin ollen valvonta ei aina valttemattd ole ollut tehokasta, eikd siihen ole ollut riittavasti resursseja. Tienvarsimainonnan valvontaa ja luvattomaan toimintaan puuttumista on pyritty tehostamaan viime vuosina. Diverssikauppa EP Ky:lle lahetettiin poistokehotus ko. tienvarsimainoksesta Kuitenkin, kun otetaan huomioon ulkomainonnan sddd6shistoria eli ette tienvarsimainonta on ollut lahtokohtaisesti kiellettya toimintaa vuodesta 1923 (luonnonsuojelulaki ) lahtien, melkein sadan vuoden ajan, on tdssd tapauksessa kyseessa olevan mainostajan taytynyt olla tietoinen tienvarsimainosten luvanvaraisuudesta ja siita etta tdssd tapauksessa vuodenvaihteessa asetetun luvattoman ulkomainoksen tilanne ei pysyisi pitkddn muuttumattomana. Oikeustilan muutos on ollut kohtuudella ennakoitavissa. Vaitetty puutteellinen viranomaisvalvonta ei siten oikeuta suojaamisen arvoiseen luottamukseen. Hallituksen esityksessd ja oikeuskirjallisuudessa on korostettu, etta suojattavan luottamuksen on oltava asiallisesti perusteltu ja lain mukainen. Asianosaisen tietoinen lainvastainen tai vilpillinen menettely, mistd on ollut kysymys tasse kyseisessa tapauksessa, ei oikeuta suojaamisen arvoiseen luottamukseen. 21 Todettakoon, ettd kyseessd olevalla yrityksellii on tdmdn valituksenalaisen tienvarsimainoksen lisaksi toinen luvaton mainos Valtatielld 1. Lisdksi yrittiijiillti on myos maantien nro varrella ollut vuosia luvaton tienvarsimainos, josta poikkeuslupahakemus on saapunut Pirkanmaan ELY-keskukselle vasta Edelld kiiydyn perusteella voidaan todeta, etta vaikka Diverssikauppa EP Ky:n vuodenvaihteessa 200$-2010 asettamaan luvattomaan tienvarsimainokseen ei ole puututtu aikaisemmin, luotiamuksen suojan syntyminen edellyttdisi joka tapauksessa, ettd mainostajalla olisi ollut poikkeuslupapiidtos. Tessa tapauksessa kyseessd oleva lainvastainen menettely ei oikeuta luottamuksensuojan saamiseen. 3. Yhteenvetoa Pirkanmaan ElY-keskus noudattaa poikkeuslupapaatoksid tehdessddn lakeja ja asetuksia sekd niiden perusteella laadittua poikkeuslupamenettelyohjetta. Ohje on laadittu luvanhakijoiden yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Tienvarsimainonta on pddsddntoisesti kiellettyd. Tdstd voidaan kuitenkin poiketa poikkeusluvalla, jos maantielain asettamat tiukat mainoksen sisdll6lle edellytykset tiiyftyvat ja mainoksen sijainti ei vaaranna liikenneturvallisuutta. 2o ue t2tzeoz. s. s6. " HE tzlzooz, s. 56. Kulla 2012 Hallintomenettelyn perusteet, s Mdenpdd 2008: Hallintolaki ja hyvan hallinnon takeet, s. 78' Niemivuo - Keravuori 2003: Hallintolaki, s. 127.

12 11/11 Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole velvollisuutta kuulla kuntaa tehdessdan poikkeusiupaharkintaa, jos luvan myontemisen edellytykset eivdt ole kdsilld, mistd on ollut fyse tessa iyseisessa tapauksessa. Pirkanmaan ELY-keskus on toiminut lain mukaisesti. Pirkanmaan ElY-keskus katsoo edelleen, ettd Diverssikauppa EP Ky:n kielteinen lupapaatos 248Ot2O14lPlRl2 on tehty voimassa olevan lainsaeddnnon, sen perusteella laaditun ohjeen ja vakiintuneen kaytann6n mukaisesti seka tienvarsimainonnan hakijoiden yhdenvertaisuutta ja tasapuotisuutta noudattaen. Edella lausutuilla seka lupapaat6ksessa esitetyilla perusteilla valitus tulee hyate' valituksessa on vaadittu, etta Pirkanmaan ELY-keskus on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkiiyntikulut hallinto-oikeudessa. vaatimus on hylsttiivs perusieettomana. Oikeudenkaynti ei ole aiheutunut viranomaisen virheestd' Lisiitietoja antaa tarvittaessa lupapsdllikko Aleksi Haapavaara, tai aleksi. i. Tiepa lvel u piiii I I ikko Lupapaallikko Liitteet 1. Liikenneviraston ohje 15/2010, Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje 2. Diverssikauppa EP Ky:n poikkeuslupahakemus liitteineen 3. Valituksenalainen pzidtos 4. Kartta Kasvihuoneilmi6n eteisyydeste Valtatielle 1 5. Hallinto-oikeuden lausunlopyynt6 liitteineen

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Asiakirjojen antaminen ja siitä perittävä maksu

Asiakirjojen antaminen ja siitä perittävä maksu ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.02.2014 Dnro OKV/689/1/2012 1/5 ASIA Asiakirjojen antaminen ja siitä perittävä maksu KANTELU A Oy pyytää oikeuskanslerinvirastoon toimittamassaan 10.5.2012 päivätyssä kantelussa

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp

talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Talousvaliokunnalle JOHDANTO

Lisätiedot

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä 7.6.2012 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot