LIITTEET. Viite: Valitus, Diverssikauppa EP Ky. Liitteitii ei tarvitse palauttaa. Muut asiakirjat ovat nfitiivissii hallinto-oikeudessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITTEET. Viite: Valitus, Diverssikauppa EP Ky. Liitteitii ei tarvitse palauttaa. Muut asiakirjat ovat nfitiivissii hallinto-oikeudessa."

Transkriptio

1 Viite: Valitus, Diverssikauppa EP Ky VASTASELITYSPYYNTO Hallinto-oikeus varaa Teille tilaisuuden kirj allisen vastaselityksen antamiseen asiassa. Vastaselitys pyydetiiiin toimittamaan hallintooikeudelle 30 piiiviin kuluessa tiimiin liihetteen pdiv6yksestti lukien. Asia voidaan ratkaista miiiiriiajan jtilkeen, vaikka vastaselitystii ei ole annettu. Liitteitii ei tarvitse palauttaa. Muut asiakirjat ovat nfitiivissii hallinto-oikeudessa. LIITTEET Pirkanmaan elinkeino-, liikenne. ja ympiiristdkeskuksen lausunto 14.r0.2014

2 1. Asia Helsingin hallinto-oikeus on pyytanyt Pirkanmaan ELY-keskukselta lausuntoa Diverssikauppa EP Ky:n tekemdstd valituksesta, joka koskee Pirkanmaan ELYkeskuksen kielteist6 lupapsstcistd P1N2, annettu Asiassa on kyse maantielain 52 $:n mukaisen tienvarsimainoksen asettamisesta. Diverssikauppa EP Ky haki Pirkanmaan ElY-keskukselta poikkeuslupaa tienvarsimainokselle Helsinki-Turku moottoritielle eli Valtatielle 1:lle. Pirkanmaan ElY-keskus ei mybntanyt antamassaan lupapddtoksesse poikkeuslupaa tienvarsimainoksen sijoittamiselle Valtatien 1 varrelle. Valituksessaan Diverssikauppa EP Ky vaatii palauttamaan asian uudelleen kdsiteltdvdksi Pirkanmaan ELY-keskukselle, koska maantielain 52 g:n kuntien kuuleminen on laiminly6ty. Diverssikauppa EP Ky vaatii, ete Pirkanmaan ELYkeskuksen pddt<is kumotaan ja tienvarsimainokselle mydnnetddn poikkeuslupa, koska valittajan mukaan kaikki laissa sdddetyt poikkeusluvan edellytykset tayttyvat. Lisaksi Diverssikauppa EP Ky vaatii korvaamaan valittajan kohtuulliset oikeudenkayntikulut laillisine korkoineen. 2. Pirkanmaan ElY-keskuksen lausunto 2.1 Lainsidddntii Tienvarsimainonnan lainsiidint<ihistoria ja tienvarsimainosten poikkeuslupa.asioiden kisittelyviranomainen w111,/.ely-keskus.lilpirkanmaa 33I01Tampere

3 2111 Ulkomainonta kiellettiin vuonna 1923 voimaan tulleella luonnonsuojelulailla.l Lain nojalla muut kuin asuinrakennuksissa tai liikehuoneistoissa olevat liikeilmoitukset kiellettiin kaupungin ulkopuolella. Kielto oli kategorinen; Laissa ei ollut poikkeamismahdollisuutta. Myohemmin luonnonsuojelulain ko. sddnnokseen tehtiin muutoksia. Vuonna 1964 voimaan tulleessa lakimuutoksessa lain kohtaa tarkennettiin siten, etta kiellosta oli mahdollista poiketa, milloin ulkomainontaa oli pidett^5vzi liikenteen tai matkailun kannalta taikka muun sellaisen syyn takia tarpeellisena.' Maantielaki tuli voimaan , jolloin tienkdyttdjille suunnattua ulkomainontaa eli tienvarsimainontaa koskeva sddnnos siirrettiin luonnonsuojelulaista maantielakiin.3 Maantielain 52 $:n sisdlt6 koskien ulkomainontaa vastaa vuonna 1964 voimaan tullutta. ptrkanmaan ELY-keskus toimii Iain elinkeino-, liikenne- ja ympdristiikeskuksista (897/2OOg) ja valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ymparist6keskuksista (etoizoos; perusteella tienvarsimainonnan valtakunnallisena poikkeuslupaviranomaisena asemakaava-alueen ulkopuolella ja asemakaavan mukaisilla maantien liikennealueella Tienvarsimainontaan liiftyva lainseeddnt<i, ohjeistus ja oikeusksytdntii Tienvarsimainontaa koskevat poikkeuslupapaatokset perustuvat maantielakiin, tieliikennelainsdedanto0n ja jarjestyslakiin Maantielaki 46 S Rakennelmat ia laitteet tiealueen ulkoouolella:,'maantien suoja- ja ndkemdalueella ei saa pitzili sellaista varastoa, aitaa taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka kaytostd aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle." Maantielaki 47 I Poikkeamisvalta:,,Erityisistd syista tienpitoviranomainen voi myontdii poikkeuksen S:ssa tarkoitetuista kielloista,.ios se harkitsee, etta liikenneturvalllsuus ei vaarannu eika tienpidolle aiheutuisi muuta kuin enintaan vahaista haittaa. Poikkeamispdatokseen voidaan liittaa tarpeellisia ehtoja." Maantielaki 52 S Tienvarsimainonta ia -ilmoittelu: "Asemakaava-alueen ulkopuolella seka asemakaava-alueella maankaytto- ja rakennuslain 83 $:n 4 momentin mukaisella liikennealueella on kielletty maantien keyttajille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen, Tienpitoviranomainen voi,yoniaa poikkeuksen taste kiellosta, jos sitd on pidettava liikenteen opastuksen tai matkailun kannalta tai muusta sellaisesta syystii tarpeellisena'

4

5 Korostettakoon, etta korkein hallinto-oikeus ia hallinto-oikeudet ovat useissa tapauksissaa perustelleet paatoksense viittaamalla mm. Liikenneviraston ko. ohjeeseen. 2.2 Valittaian prosessuaalinen vaatimus

6 5/11 poikkeuslupahakemus ei tayta maantielaissa vaadittuja ja Liikenneviraston ohjeissa mainittuja edellytyksie, kuten tessa kyseisessd tapauksessa on ollut kyie, ei ELY-keskuksen tarvitse pyytdd kunnalta lausuntoa, koska luvan my6ntdmisen edellytykset eivdt ole kdsilld. ELY-keskus katsoo, etta se on toiminut maantielain 52 $:n 3 momentin mukaisesti eika sen ole tarvinnut pyytdd kunnalta lausuntoa. Ndin ollen asiaa ei tule palauttaa Pirkanmaan ELY-keskukseen uudelleen kdsiteltdvdksi siitd syystd, ettd kunnan kuulemismenettely poikkeuslupamenettelyssd olisi laiminlydty Valittajan aineelliset vaatimukset Maantietain 52 s:n tienvarsimainontaa koskeva sdsnnos ia siihen liitwe poikkeuslupaharkinta Maantielain 52 $:n 1 momentin mukaan tienkayttdjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen asemakaava-alueen ulkopuolella sekd asemakaavan maantien liikennealueella on kiellettya. Sddnndksen mukaan ulkomainonta on peasaentoisesti kiellettya. Tienpitoviranomainen voi kuitenkin mycintdd poikkeuksen tasta kiellosta. Poikkeusluvan saamiselle on laissa asetettu varsin tiukat edellytykset. Tienpitoviranomainen voi my6ntdii poikkeuksen tasta kiellosta, jos sita on pidettdvd tiikenteen apastuksen lai matkailun kannalta lai muusta sellaisesta syyste tarpeellisena. Liikenne- ja viestintdvaliokunta on maantielakia koskevaan hallituksen esitykseen liittyvdssd mietinn6ssaan kiinnittenyt huomiota siihen, ettd tienvarsimainonnan ja - ilmoittelun kiellon lshtokohtaisena tarkoituksena on turvata liikenneturvallisuus. Liikenneturvallisuuden perimmiiisend syynd on taata jokaisen perustuslaillinen oikeus elemaan ja turvallisuuteen. Tdmdn vuoksi valiokunta on katsonut, ette liikenneympdristo tulee rauhoittaa eikli liikenteeseen kuulumatonta informaatiota tule lisdtd.s Maantielakia koskevan hallituksen esityksen mukaan tienpitoviranomainen harkitsee poikkeamisvaltaa kayttaessaan poikkeamisen tarpeellisuutta my6s suhteessa liikenneturvallisuuteen. Tienvarsimainonta voi tehdd liikenneympariston sekavaksi ja vaarantaa liikenneturvallisuutta. Mainos voi myos aiheuttaa tielld liikkujan tarkkaavaisuuden vihenemisen kiinnittaessaan huomion pois liikenteesta tai liikenteen ohjauksesta.e Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen (Liikenneviraston ohjeita ) mukaan Liikenneviraston liihtokohtana tienvarsimainonnan sddntelijdnd on sovittaa yhteen liikenneturvallisuus, viihtyisd liikenneympdristri ja tienvarsipalvelujen tarjonta. Tienvarsimainoksen poikkeuslupaharkinnassa on lehtokohtana mainoksen tarpeellisuuden kokonaisharkinta, jossa keskeisid tekutiita ovat liikenneturvallisuus, tieympdristo ja kunkin maantien liikenteellinen merkitys sekd yrityksen ja tienvarsimainoksen alueellinen ja tieverkollinen sijainti. Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon myos tienvarsimainonnan alueellinen ja paikallinen tasapuolisuus. Tasapuolisuusvaatimuksella lupaviranomainen haluaa varmistaa taajamien ulko-

7 6111 puolella oleville paikallisille yrityksille samanarvoiset mahdollisuudet tienvarsimainonnan hyodyntamisessd. On korostettava, ettd poikkeusluvan ensisijaisena edellytyksend on, ettei mainos vaaranna liikenneturvallisuutta Diversikauppa EP Ky:td koskevaan poikkeuslupaharkintaan liittyva kokonaisharkinta 'Liikenteen opastuksen kannalta tarpeelli nen' -edellytys Hallituksen esityksessd maantielaiksi liikenteen opasluksen tarvetta anioidaan tielld liikkujan kannalta kohteen loydettiivyytens. Jos kohteeseen on olemassa tieliikennelainsadddnnon mukainen opastus, ei tienvarsimainokselle ole yleensii tarvetta.l0 Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen (Liikenneviraston ohjeita 1 5/2010) mukaan on lisaksi arvioitava, onko mainostettava kohde tienkdyttdjien kannalta tarpeellinen. Tdssd tapauksessa kyseessd olevan tienvarsimainoksen sijoituspaikka sijaitsee Valtatien 1 varrella. Kysymyksessd oleva kohde, Kasvihuoneilmio sijaitsee maantien nro 110 varrella, 1,5 kilometrin etdisyydellii Valtatien '1 (moottoritie Helsinki-Turku) liittyman "solmukohdan" keskipisteesta Diverssikauppa EP Ky:n tonttiliittymdn reunaan (liite 1 ). Maantielle tienkiiyttiijiiii opastetaan enslsralsesfl tieliikenneasetuksen 20 $:n mukaisilla palvelukohdeopastemerkeilld. Tienvarsimainokset eivdt lainsddddnnijn nojalla ole ensisijainen tapa tuoda esille tienvarsipalveluja. Kasvihuoneilmid kuuluu ensisijaisesti maantien nro 1 10 tienvarsipalveluihin eiki Valtatien 1 tienvarsipalveluihin. Yritykselle on myiinnetty tieliikenneasetuksen 20 S:n mukaiset palvelukohdeopastemerkit maantielle nro Todettakoon, ettd lupapiiiit6s opastemerkeille on vanhentunut, ja ette hakijan on pikimmiten toimltettava viranomaiselle palvelukohteen opastelupahakemus. On huomattava, ettd Diversikauppa EP Ky sai KHO:lta kielteisen pddt6ksen asettaa palvelukohdeopastemerkit Valtatielle 1.11 Perusteluissaan KHO viittaa muun ohella siihen, ettii Kasvihuoneilmio ei sijaitse Valtatien 1 vdlittdmiissd ldheisyydessd. Diversikauppa EP Ky:n ei katsota olevan Valtatie 1 :n tienvarsipalvelu. Viitaten edelld kdytyyn, tienvarsimainonnan poikkeuslupaharkinta ei voi olla ristiriidassa palvelukohdeopasteiden lupaharkinnan kanssa, siten etta tienvarsimainontaa lisdiddn, kun lain mukaiselle ensisiiaiselle keinolle, opastamiselle palvelukohdeopasteilla ei ole annettu lupaa. Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen (Liikenneviraston ohjeita ) mukaan mainostettavan kohteen tulee paasaantoisesti sijaita loko tien vdlittomiissii laheisyydessa tai korkeintaan noin 1,5 km etdisyydelld tiests, jonka varrella mainos sijaitsee. Kasvihuoneilmio si.jaitsee noin 1,5 km etdisyydelld Valtatie 1:std. Pirkanmaan ElY-keskus haluaa korostaa sitii, ettd mainostettavan kohteen tulisi sijaita saman tien varrella, jossa kohdekin sijaitsee. Taman taustalla on ajatus siitd, ettd esimerkiksi tdssd tapauksessa kyseessa olevalla Valtatie 1:lld mainostettaisiin sen tien varrella olevia kohteita ja alempitasoisilla teilld puolestaan niiden varrella sijaitsevia kohteita. Taustalla on myos ajatus siitd, etta yksi valtatiella sijaitseva to HE lttzoo+, s. 55. " Kfio tt.1z.zoto I 38ot.

8 7111 tienvarsimainosalempiasteisellatiellasijaitsevastakohteestaeivslttematta aiheuttaisi vaaraa: ;;ili""rprori"uu"p"riaatteen johdosta jos poikkeuslupia tulisi my6ntaa lukuisilf, "r"rn pi".tdirirr" teilld sijaitseville vastaavankaltaisille kohteille' tayttyisi valtatien,uoili"iirroirainoksista ja samalla vaarantuisi liikenneturvallisuus' on setvds, "tta,linoiiriui nairiirirat mainostaa kohdettaan vilkasliikenteisimmilld ylempitasoisilla t;ilh, [1;; valtatie t:lta' jossa mainoksen saavuttaa ainakin tienkdyttdj?i5 vuorokaudessa' Arvioitaessa,onkomainostettavakohdetienkdyttiijienkannalta,tarpeellinen,on otettavahuomioonvaltatielldlsijaitsevatmuuttienvarsipalvelut'valtatiellal,valilla jotka sijaitsevat joko Lohja-salo, "" ti";kaia;g taritjla userta tienvarsipalveluita' valtatien varrella tai sen valittomassa ldheisyydessd' EdellakaydynperusteellaPirkanmaan.ElY-keskuksenontodettava,ettatassa iapauksesia liikjnteen opastut sen kannalta tarpeellinen -edellytys ei tiiyty' 'Matkaitun kannalta tarpeellinen''edellytys HallituksenesityksessSmaantielaiksimatkailunkannaltatarpeellistamainostaon -narioitetun arvioitava font6ef f a- toiminnan kannalta, iolloin korostuu. toiminnan tunnetuksi t"x"i.,in"n.it i:iverisikauppa Ep Ky:n pddtoiminto on sisustukseen ja. kodintarvikkeisiin [".xittvra myymsld (diverssi-kauppa). Kaupan yhteydessii toimii myos kahvila/ruokailupaikka' pirkanmaan Ely-keskus katsoo, etta tellainen sisustukseen ja kodintarvikkeisiin keskittyvd myymatii ei ole maaniielaissa tarkoitettu matkailun kannalta tarpeellinen tienvarsimainoskohde. Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen (Liikenneviraston ohjeita 15i2O1O) mukaan matkailun kannalta tienvarsimainos voi olla tarpeellinen, kun se informoi esimerkiksi valtakunnallisesti merkittavasta tai uudesta matkailukohteesta. T5ssii tapauksessa kysymyksessd on yrityksen liiketaloudelli- SestaSyystatapahtuvamainonta,mikStuodaanselkedstiesiinValituksessa. perusteei poikkeusluvan my6ntamiselle liittyvat tyopaikkojen sailyttamiseen ja elinkeinoelaman.iatkuvuuteen. Ely-keskus toteaa, etta yritykseste on saatavilla tietoa muutoinkin kuin tienvarsimainonnalla ja ett6 on oiemassa useita muita, tehokkaampia mainoskeinoja kuin tienvarsimainonta. Lisaksi, tienvarsimainos ei ole tarpeellinen yrityksen tunnetuksi tekemisen kannalta sen vuoksi, etta kyseesse oleva yritys olisi tuntematon tai yrityksen toiminta vasta alkuvaiheessa 'Muun sellaisen syyn kannalta tarpeellinen' 'edellytys Poikkeuslupamenettelyn kokonaisharkinta tarkoittaa my6s, ettd liikenteen opastuksen ja matkailun liseksi tarpeellisuusharkinnassa voidaan ottaa huomioon muitakin perusteita, muu sellainen syy. Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen (Liikenneviraston ohjeita ) mukaan tdllaisena syynd otetaan huomioon esimerkiksi paikalliset olosuhteet. Liikenne- ja viestintdvaliokunta on antamassaan lausunnossaan hallituksen esitykseksi maantielain muuttamisesta katsonut, ettii harvaan asuttujen seutujen " HE 17lzoo4, s. s5.

9 Bt11 elinkeinojen kannalta maantielain 52 $:n sddnnoste tulisi soveltaa siten, efta kielto ei koskisi mainontaa, joka ei selkedsti ole liikenneturvallisuutta haittaavaa. valiokunta katsoi, ettd tienvarsimainontaa koskevan saantelyn riittavan yhtenainen j-i tarkoituksenmukainen soveltaminen tulee olla toteutettavissa ohleistuksen.1a ohjauksen avulla.13 Liikenneministeri Anu vehvilaisen kannanotto asiaan johti tiissd lausunnossa monta kertaa viitatun Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen silloisen verslon pdivittiimiseen. Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeessa (Liikenneviraston ohjeita 1st2o1o) selvitetddn my6s paikallisten olosuhteiden merkitystd poikkeusluvan kokonaisharkinnassa. Kohteena oleva tienvarsimainos sijaitsee valta en 1 (E1g) varrella, joka kulkee kyseisessd kohdassa haja-asutusalueen ldpi ja joka on kyseisessd kohdassa moottoritieta. valtatie 'l on vilkasliikenteinen moottoritie, joisa ajetaan suurilla nopeuksilla. Nopeusrajoitus on korkeimmilla an 120 kmlh. keskimdirdinen vuorokausiliikennemadrii on noin ajoneuvoa vuorokaudessa tiejaksolla Lohja- Lahnajtirvi, jonka varrella kohteena oleva mainostaulu sijaitsee. Tiejakso on erityiiia tarkkaavaisuutta vaativa. Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeessa (Liikenneviraston ohjeita ) on maeritelty, mitka ovat liikenneturvallisuuden kannalta kriiitisid sijoituspaikkoja ulkomainoksille. ohjeen mukaan moottorivdylilld ei pddsiiiintoisesti sallita tienvarsimainontaa korkean nopeustason ja suurten iiikennemddrien vuoksi. Valtakunnallisesti moottoriteille on my6nnetty vain muutamia poikkeuslupia. Tallaisten tienvarsimainosten sisdlto liittyy esimerkiksi valtakunnallisesti/maakunnallisestr merkittdvddn matkailukohteeseen tai kuntien/kaupunkien tervetuloatauluihin, jotka palvelevat koko kunnan/kaupungin matkailua ja yritystoimintaa. Listiksi, Valtatie 1 kuuluu niin sanottuun Eurooppa- ja TEN (Trans European Network) {ieverkkoon. suomessa tasavallan presidentti on antanut asetuksen kansainvdlisistd pddliikennevdylistd tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) voimaansaattamisesta. '" Sopimuksessa mddritellddn E{ieverkko ja laatuvaatimukset sekd suoritukset E-tieverkon eri tieluokille. Sopimuksessa mainitaan, ettd esteefflset 7a turvallisuusndk1kohdat huomioon ottaen tienvarsimainontaa pibisi vefttee kansainvdlisiile peeteiile." Teman vuoksi E- ja TEN{ieverkolla kdletddn kriittisempdd lupaharkintaa kuin muualla tieverkolla. Korostettakoon, ettii E- ja TEN{ieverkostolle on valtakunnallisesti my6nnetty ainoastaan muutama poikkeuslupa tienvarsimainokselle. Nditd kaikkia yhdistdvdnd tekijdnd ja luvan myontdmisperusteena on ollut esimerkiksi se, ettd ne ovat joko valtakunnallisesti merkittiivid matkailukohteita tai kuntien/kaupunkien tervetuloatauluja. Edelld kdydyn perusteella voidaan todeta, etta tasse tapauksessa kyseessd oleva yksittiiinen diverssikauppa,.iohon on yhdistetty kahvila/ruokapaikka, ei siten ole verrattavissa valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittavaen matkailukohteeseen. Vaikkakin kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon harvaan asutun alueen erityisolot, katsoo Pirkanmaan ELY-keskus kuitenkin tassa tapauksessa ottaen huomioon kohteena olevan tienvarsimainoksen sijainnin Eurooppa- ja TENtieverkolla, etta poikkeusluvan edellytykset eiviit ttiyty. " LivM 2t /2009 vp. to 17t1992, annettu Sopimuksen ll liite (kansainvalisille pddliikenneviylille asetetut ehdot, V. Ymperisto ja maisemasuunnittelu, V.3. Ym piirist<in vaikutukset tienkeyttajiin.

10 Kokonaisharkinnan lopputulos Edellii kdydyn perusteella ELY-keskus katsoo kokonaisharkinnan perusteella edelleen, etta tassa tapauksessa kyseessd olevaa tienvarsimainosta ei voida pitdd maantielain 52 $:n I momentin tarkoittamalta tavalla liikenteen opastuksen tai matkailun tai muun sellaisen syyn kannalta tarpeellisena. Mainostettavalle yritykselle on myonnetty tieliikenneasetuksen 20 S:n mukaiset palvelukohdeopastemerkit maantielle nro 1 10,.jonka tienvarsipalvelu ko. yritys on. Yritys ei ole maakunnallinen matkailukohde, vaan yksittdinen kauppa. Vaikkakin hajaasuiusalueella sijaitseviin kohteisiin olisi Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen ( Liikenneviraston ohjeita ) mukaan paremmat edellytykset l6ytaa poikkeusluvan edellytykset tayftava sijoituspaikka tienvarsimainokselle, on tassa kyseisesse tapauksessa erittdin ratkaisevassa asemassa se, etta tienvarsimainos sijaitsee EurooppatiellS. E- ja TEN- teille on myonnetty valtakunnallisesti vain muutama poikkeuslupa. Tasapuolisuusperiaatteen johdosta Pirkanmaan ELY-keskuksen on noudatettava kaikkien hakijoiden kanssa yhdenvertalsta ratkaisulinjaa. Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohje (Liikenneviraston ohjeita l5/2010)_ ^piiivitettiin osaltaan vastaamaan paremmin tasapuolisuusperiaatteen vaatimuksia.'" Pirkanmaan ELYkeskus noudattaa poikkeuslupaharkinnassaan yhtalaisesti kaikkien hakijoiden kohdalla ko. ohjetta. On erittdin tarkedtd huomata, etta esimerkiksi Valtatie 1 kulkee vdlilld kaava-alueella ja valilla kaavoitetun alueen ulkopuolella. Pirkanmaan ElY-keskus toimii tienvarsimainonnan poikkeuslupaviranomaisena asemakaava-alueen ulkopuolella ja asemakaavan mukaisilla maantien liikennealueella. Asemakaava-alueella lupaviranomaisena toimii puolestaan asianomainen kunta. Uudenmaan ELY-keskus kartoittaa ja inventoi sen vastuualueellaan Valtatien 1 varrella sijaitsevat tienvarsimainokset lokakuussa Luoftamuksensuojaperiaate Hallintolain 6 $:n mukaan viranomaisen on suojattava oikeusjdrjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.lt Tdmii tarkoittaa luottamuksensuojaperiaatetta, joka puolestaan tarkoittaa sitd, ett6 yksityisen on voitava luottaa viranomaisten toimien oikeellisuuteen ja virheettomyyteen seka viranomaisten tekemien hallintopdetosten pysyvyyeen.ls Lisaksi se tarkoittaa, ettd vilpittdmdssii mielessd toimineella ja toimivalla yksityisellii on oikeus luottaa viranomaisen toimintaan. Yksityisen on voitava luottaa, ettei viranomaisen toiminta yllattaen tai ainakaan takautuvasti muutu silt6 osin kuin se vaikuttaa negatiivisesti yksityisen oikeuteen tai etuun. Luottamuksen suojaaminen edellytt2iti pitaytymiste takautuvasta p66toksenteosta.je Hallintolakia koskevassa hallituksen esityksessd viitataan useasti hallintopddtoksen pysyvyyteen ja siihen, milla edellytyksillii yksityinen oikeussubjekti voi luottaa viranomaisen pddtoksen pysyvyyteen. Nyt kiisillii olevassa tapauksessa on kuitenkin korostettava, ettii kyseisellii mainoksella ei ole lainkaan poikkeuslupaa. Ndin ollen 'u LivM 2t /2009 vp. '' Hallinrolaki 434t2003. t' HE 7zlzoo2, s. s s Maenpaa 2008, s. 76.

11 10t11 taustalla ei ole poikkeuslupaa koskevaa paatosta eli hallintopaat6std,.jonka pysyvyytta olisi tarpeen suojata. Luottamuksensuojaperiaatteen soveltamisessa on kyse myos siitd, minkdlainen turva yksityisella oikeussubjektilla on viranomaisen toiminnan odottamattomia muutoksia vastaan. Luottamusvaatimus ei hallituksen esityksen mukaan ole perusteltu, mikdli oikeustilan muutos on ollut kohtuudella ennakoitavissa.20 Tienvarsimainosten lupaasioita ja valvontaa suorittava lupaviranomainen on vuosien varrella vaihtunut ja ndin ollen valvonta ei aina valttemattd ole ollut tehokasta, eikd siihen ole ollut riittavasti resursseja. Tienvarsimainonnan valvontaa ja luvattomaan toimintaan puuttumista on pyritty tehostamaan viime vuosina. Diverssikauppa EP Ky:lle lahetettiin poistokehotus ko. tienvarsimainoksesta Kuitenkin, kun otetaan huomioon ulkomainonnan sddd6shistoria eli ette tienvarsimainonta on ollut lahtokohtaisesti kiellettya toimintaa vuodesta 1923 (luonnonsuojelulaki ) lahtien, melkein sadan vuoden ajan, on tdssd tapauksessa kyseessa olevan mainostajan taytynyt olla tietoinen tienvarsimainosten luvanvaraisuudesta ja siita etta tdssd tapauksessa vuodenvaihteessa asetetun luvattoman ulkomainoksen tilanne ei pysyisi pitkddn muuttumattomana. Oikeustilan muutos on ollut kohtuudella ennakoitavissa. Vaitetty puutteellinen viranomaisvalvonta ei siten oikeuta suojaamisen arvoiseen luottamukseen. Hallituksen esityksessd ja oikeuskirjallisuudessa on korostettu, etta suojattavan luottamuksen on oltava asiallisesti perusteltu ja lain mukainen. Asianosaisen tietoinen lainvastainen tai vilpillinen menettely, mistd on ollut kysymys tasse kyseisessa tapauksessa, ei oikeuta suojaamisen arvoiseen luottamukseen. 21 Todettakoon, ettd kyseessd olevalla yrityksellii on tdmdn valituksenalaisen tienvarsimainoksen lisaksi toinen luvaton mainos Valtatielld 1. Lisdksi yrittiijiillti on myos maantien nro varrella ollut vuosia luvaton tienvarsimainos, josta poikkeuslupahakemus on saapunut Pirkanmaan ELY-keskukselle vasta Edelld kiiydyn perusteella voidaan todeta, etta vaikka Diverssikauppa EP Ky:n vuodenvaihteessa 200$-2010 asettamaan luvattomaan tienvarsimainokseen ei ole puututtu aikaisemmin, luotiamuksen suojan syntyminen edellyttdisi joka tapauksessa, ettd mainostajalla olisi ollut poikkeuslupapiidtos. Tessa tapauksessa kyseessd oleva lainvastainen menettely ei oikeuta luottamuksensuojan saamiseen. 3. Yhteenvetoa Pirkanmaan ElY-keskus noudattaa poikkeuslupapaatoksid tehdessddn lakeja ja asetuksia sekd niiden perusteella laadittua poikkeuslupamenettelyohjetta. Ohje on laadittu luvanhakijoiden yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Tienvarsimainonta on pddsddntoisesti kiellettyd. Tdstd voidaan kuitenkin poiketa poikkeusluvalla, jos maantielain asettamat tiukat mainoksen sisdll6lle edellytykset tiiyftyvat ja mainoksen sijainti ei vaaranna liikenneturvallisuutta. 2o ue t2tzeoz. s. s6. " HE tzlzooz, s. 56. Kulla 2012 Hallintomenettelyn perusteet, s Mdenpdd 2008: Hallintolaki ja hyvan hallinnon takeet, s. 78' Niemivuo - Keravuori 2003: Hallintolaki, s. 127.

12 11/11 Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole velvollisuutta kuulla kuntaa tehdessdan poikkeusiupaharkintaa, jos luvan myontemisen edellytykset eivdt ole kdsilld, mistd on ollut fyse tessa iyseisessa tapauksessa. Pirkanmaan ELY-keskus on toiminut lain mukaisesti. Pirkanmaan ElY-keskus katsoo edelleen, ettd Diverssikauppa EP Ky:n kielteinen lupapaatos 248Ot2O14lPlRl2 on tehty voimassa olevan lainsaeddnnon, sen perusteella laaditun ohjeen ja vakiintuneen kaytann6n mukaisesti seka tienvarsimainonnan hakijoiden yhdenvertaisuutta ja tasapuotisuutta noudattaen. Edella lausutuilla seka lupapaat6ksessa esitetyilla perusteilla valitus tulee hyate' valituksessa on vaadittu, etta Pirkanmaan ELY-keskus on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkiiyntikulut hallinto-oikeudessa. vaatimus on hylsttiivs perusieettomana. Oikeudenkaynti ei ole aiheutunut viranomaisen virheestd' Lisiitietoja antaa tarvittaessa lupapsdllikko Aleksi Haapavaara, tai aleksi. i. Tiepa lvel u piiii I I ikko Lupapaallikko Liitteet 1. Liikenneviraston ohje 15/2010, Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje 2. Diverssikauppa EP Ky:n poikkeuslupahakemus liitteineen 3. Valituksenalainen pzidtos 4. Kartta Kasvihuoneilmi6n eteisyydeste Valtatielle 1 5. Hallinto-oikeuden lausunlopyynt6 liitteineen

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE 05107/14/4201

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE 05107/14/4201 1 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE 05107/14/4201 VASTASELITYS liitteessä ilmenevässä asiassa 05107/14/4201 Valittaja: Diverssikauppa EP ky Elisa Palonen Turuntie 1811 09810 Nummi www.kasvihuoneilmio.fi ASIAMIEHENÄ

Lisätiedot

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA Opaste vai mainos? Palvelukohteiden viitoitus käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä Tienvarsimainonta kaikki muut mainoksia

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta Johdanto Maantien käyttäjille suunnattu mainos tai ilmoitus tulee maantielain (MTL, 503/2005) 52.1 :n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, aiheuta haittaa tienpidolle

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä 2480/2014/PIR/2, annettu 22.7.2014 TAUSTA-AINEISTOA JA NORMATIIVISTA AINEISTOA

Valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä 2480/2014/PIR/2, annettu 22.7.2014 TAUSTA-AINEISTOA JA NORMATIIVISTA AINEISTOA Valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä 2480/2014/PIR/2, annettu 22.7.2014 TAUSTA-AINEISTOA JA NORMATIIVISTA AINEISTOA 3. Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohje, lainsäädännön soveltamisohje,

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje 15 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje Liikenneviraston ohjeita 15/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 ISSN-L 1798-663X

Lisätiedot

Tienvarsimainonta. Toimintalinjat

Tienvarsimainonta. Toimintalinjat Tienvarsimainonta Toimintalinjat Tienvarsimainonta Toimintalinjat Tiehallinto Helsinki 2006 Kannen kuva: Teuvo Kela ISBN 951-803-511-3 TIEH 1000106-06 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Helsingin Hallinto-oikeudelle

Helsingin Hallinto-oikeudelle 1 Helsingin Hallinto-oikeudelle helsinki.hao@oikeus.fi Valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä 2480/2014/PIR/2, annettu 22.7.2014 Valittaja: Diverssikauppa EP Ky (jäljempänä Kasvihuoneilmiö) Palomäentie

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

Tienvarsimainonta. Lupamenettelyohje

Tienvarsimainonta. Lupamenettelyohje Tienvarsimainonta Lupamenettelyohje Tienvarsimainonta Lupamenettelyohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 ISBN 978-951-803-791-3 TIEH 2100047-07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 142

Espoon kaupunki Pöytäkirja 142 10.05.2012 Sivu 1 / 7 6815/01.01.01/2011 142 Oikaisuvaatimus peruskoulun vakinaisen biologian ja maantiedon lehtorin viran täyttämisestä Matinkylän kouluun / työavain 3-1473-11 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5. 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5

1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5. 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 ULKOMAINOSOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISIÄ PERIAATTEITA 5 1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 1.4 MAINONTA, maantiet 5 1.5 MAINONTA,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on pddttdessdan kaupungin johtosddnnon ja hallintosdannon muuttamisesta pddttdnyt samalla asiakirjoista perittdvistd

Kaupunginvaltuusto on pddttdessdan kaupungin johtosddnnon ja hallintosdannon muuttamisesta pddttdnyt samalla asiakirjoista perittdvistd VAASAN HALLTNTo-oIKEUS paaros Korsholmanpuistikko 43 Antopdivd Numero PL 204 20.8.2008 08/0493/3 65101 VAASA p.0100 86360,01036 42611 Diaarinumero f. 01036 42760 0009710712205 s-posti vaasa.hao@oikeus.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 482 Diaarinumero 2669/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen j PAATOS POKELYI99/07 01/2014 Elinkeino- liikenne- ja annettu julkipanon jalkeen ym paristo keskus 28.4.2015 ASIA Päätös erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määräämisestä KOHDE Erityisesti

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Somalian kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/5475/1

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/5475/1 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/5475/1 Antopäivä Diaarinumero 30.10.2014 11293/14/7305 ASIA Kalastuslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja kalastusalue, Päätös, johon on haettu muutosta

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Ohje 2 (9) 17.2.2015 LIVI/758/05.00/2015. Suomen rekisteröidyt puolueet. Lisätietoja: Tuomas Österman Liikennevirasto Puh.

Ohje 2 (9) 17.2.2015 LIVI/758/05.00/2015. Suomen rekisteröidyt puolueet. Lisätietoja: Tuomas Österman Liikennevirasto Puh. Ohje 2 (9) Tiedoksi: Suomen rekisteröidyt puolueet Lisätietoja: Tuomas Österman Liikennevirasto Puh. 0295 34 3630 Ohje 3 (9) Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella voi olla tärkeä merkitys vaalityössä.

Lisätiedot

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 28.8.2003 2207/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 1 KANTELU

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

VAATIMUKSET: Hallinto-oikeuden päätöstä on muutettava ja kaupunginvaltuuston päätös hyväksyä ehdotus korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksen.

VAATIMUKSET: Hallinto-oikeuden päätöstä on muutettava ja kaupunginvaltuuston päätös hyväksyä ehdotus korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksen. Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 5 (1/5) KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA: Valitus Hämeenlinnan Hallinto-oikeuden 5.6.2015 antamasta päätöksestä 15/0220/2 diaarinumerot 00896/15/4103 koskien

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ympäristöoikeuden VII ajankohtaispäivä 10.4.2008 Joensuun yliopisto Hallintosihteeri Sinikka Pärnänen Korkein hallinto-oikeus Tilastoa Vesitalousasiat

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2015 1 (7) Kaupunginhallitus Kaj/1 2.3.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2015 1 (7) Kaupunginhallitus Kaj/1 2.3.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2015 1 (7) Päätöshistoria Kaupunginkanslia Oikeuspalvelut 18.2.2015 HEL 2014-015615 T 03 01 01 Helsingin hallinto-oikeus Dnro 07835/14/4103 Valituksen keskeinen sisältö

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 182. Rakennuslautakunta 25.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 182. Rakennuslautakunta 25.09.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 25.09.2012 Sivu 1 / 1 182 Päätökset ja kirjelmät Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat päätökset: Rakennuslautakunnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Poikkeuslupahakemus vähittäiskaupan aukioloajoista. Pohjois-Karjalan kauppakamari toimitusjohtaja Anne Vänskä

PÄÄTÖS. Poikkeuslupahakemus vähittäiskaupan aukioloajoista. Pohjois-Karjalan kauppakamari toimitusjohtaja Anne Vänskä PÄÄTÖS Lappi LAAVI/510/04.06.01/2014 14.4.2013 Asia Poikkeuslupahakemus vähittäiskaupan aukioloajoista Hakijat Kuopion alueen kauppakamari toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi PL 1199 70211 Kuopio Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta Rakennuslautakunta 84 14.10.2014 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta 117/10.03.00.15/2014 RAKLA 84 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot