Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(5) Opinto-opas Taloustieteen laitos, Yrittäjyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(5) Opinto-opas 2011-2014 Taloustieteen laitos, Yrittäjyys"

Transkriptio

1 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(5) Yrittäjyys Opintokokonaisuudet Opintojaksokuvaukset Taloustieteen laitoksen yhteystiedot Yrittäjyys Taloustieteen laitos/maaseutuyrittäjyys, PL 27 (Latokartanonkaari 9 A-talo 4.krs.) Helsingin yliopisto, puh (vaihde), telefax Yrittäjyyden kotisivu osoitteessa: Toimisto Pajunen, Outi, osastosiht., puh , Opintoneuvonta Mäkinen, Pekka, MMT, prof., puh , Tav. sop. mukaan. Opintokokonaisuudet Yrittäjyyden perusopinnot, 25 op Yrittäjyyden perusopintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yrittäjyyden ja yrittäjänä olemisen problematiikkaan ja yrityksen toimintaympäristön hahmottamiseen. Tämän kokonaisuuden opinnot parantavat valmiuksia liikeideoiden kehittämiseen ja itsenäiseksi yrittäjäksi ryhtymiseen. Myös valmiudet toimia pk-yrityksen johtotehtävissä sekä tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä paranevat. Opintokokonaisuudessa keskitytään yrittäjyyden ja yrityksen talouden perusteisiin, markkinointiin sekä oman yrityksen perustamiseen ja siihen liittyvään liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Tunniste: MY1 Yrittäjyyden perusteet, 5 op MY5 Liiketoimintamallit maaseudun teollisuusyrityksissä 5op EE045 Liiketoimintasuunnitelman laatiminen, 5 op EE054 Ideasta tuotteeksi tuotekehityksen peruskurssi, 5 op Näiden lisäksi joku seuraavista (5 opintopistettä): MARK5, KE2, MARK3 tai joku kurssi laskentatoimesta, tuotannonsuunnittelusta tai johtajuudesta Yrittäjyyden aineopinnot, op Opintojen tässä vaiheessa tehdään valinta toimialasta, jolle halutaan suuntautua. Valinnassa painottuvat opinnot ko. toimialan suuntaan. Toimialavaihtoehtoja ovat tuotanto- ja palveluyritykset seuraavilla sektoreilla: maatalous- ja elintarvikeala, metsä- ja puuala ja matkailu ja muut palvelualat. Aineopintokokonaisuuden suorittajilla kummi-yritystä käytetään opintojen tukena. Tunniste: Yrittäjyyden perusopinnot, 25 op MY2 Maaseutuyrittäjyyden jatkokurssi, 5 op MY3 Kasvuhakuisen pk-yrityksen strateginen suuntaaminen, 9 op MY4 Yrittäjyyden teoriat kirjallisuuskuulustelu, 5 op MY7 Kummiyritystutkielma, 4 op MARK6 Strateginen johtaminen, 5 op EE061 Laatujohtaminen, 5 op tai YV3 Johtamisviestintä Vähintään yksi kurssi jostakin seuraavista toimialavaihtoehdoista: Maatalousala: MAL12 Maatilayrityksen johtaminen ja seuranta, 6 op MY6 Palveluyrittäjyys maaseudulla, 5 op Elintarvikeala: EE076 Ruokapalvelut elintarviketaloudessa, 5 op EE038 Talouden suunnittelu ja johtaminen, 5 op EE037 Rahoituksen suunnittelu ja johtaminen, 5 op Metsä- ja puuala: MY6 Palveluyrittäjyys maaseudulla, 5 op Matkailu ja muut palvelualat: MARK14 Palvelujen markkinointi, 5 op Osia hotelli- ravintola ja matkailualan opintokokonaisuudesta Valinnaisia opintoja matkailun verkostoyliopiston kautta Kotityöpalveluihin liittyvä opintojakso Opintojaksot

2 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 2(5) Opetustiedot WebOodissa Yrittäjyyden perusteet (MY1) 5 op Ajoitus: I periodi Tavoite: Tavoite on perehdyttää opiskelijat yrittäjyyteen yleensä, sen merkitykseen ja yrittäjän näkökulmaan. Sisältö: Kurssilla perehdytään yrittäjänä olemisen problematiikkaan, yrittäjyyteen yleensä ja yrittäjävetoisten yritysten toimintaan. Yrittäjän näkökulma saa keskeisen aseman. Lisäksi kurssilla tutustutaan maaseudulla toimivien yritysten erityispiirteisiin ja toimialoihin. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kuratko, D.F. & Hodgetts, R.M Entrepreneurship. Soveltuvin osin, ilmoitetaan myöhemmin. Suoritustavat: K20-H35-I80 Maaseutuyrittäjyyden jatkokurssi (MY2) 5 op Ajoitus: II periodi Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelijat ymmärtävät syvällisemmin yrittäjän ja yrityksen johtamisen kysymyksiä ja alueellisen näkökulman merkitystä. Sisältö: Kurssilla perehdytään yrittäjyyden ja yrittäjänä olemisen problematiikkaan MY1-kurssia syvällisemmin. Erityisesti paneudutaan yrityksen kasvun hallintaan, ajankohtaiseen lainsäädäntöön, perheyrittäjyyteen, sisäiseen yrittäjyyteen, innovaatioihin ja maaseudulla toimivien yritysten toimintaan. Myös alueellinen näkökulma on kurssilla esillä. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kuratko, D.F. & Hodgetts, R.M Entrepreneurship. Soveltuvin osin, ilmoitetaan myöhemmin. Niittykangas, H Yrittäjä ja yrityksen toimintaympäristö. Jyväskylän yliopisto. Taloustieteiden tiedekunta. Julkaisuja 134. Suoritustavat: K20-H70-R25-I20 Yhteydet muihin opintojaksoihin: MY1 Kasvuhakuisen pk-yrityksen strateginen suuntaaminen (MY3) 9 op Ajoitus: IV periodi. Edeltävät opinnot: Mielellään kolmannen vuosikurssin opiskelijalle. Opiskelijalla tulee olla perusvalmiudet strategisesta johtamisesta, kirjanpidosta, johdon laskentatoimesta, talouden ja rahoituksen suunnittelusta sekä mielellään hän on suorittanut yrittäjyyden opintoja. Tavoite: Opiskelijat perehtyvät yrityksen strategisen johtamisen ydinkysymyksiin. Kurssilla käydään läpi kasvavan (esim. monialaisen) yrityksen strategisen johtamisen tärkeimmät tekijät ja tutustutaan yrityksen ja sen toimintaympäristön systemaattiseen analysointiin. Kurssilla jokainen opiskelija tekee analyysin (sis. tilinpäätösanalyysin) jostakin hyväksytystä maaseudun pk-yrityksestä ja tutustuu ko. yrityksen toimialaan ja laatii yritykselle kehittämissuunnitelman yhdessä yrittäjän kanssa. Kurssilla kerrataan myös tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkitseminen. Ennen kurssin alkamista opiskelijalla tulisi olla hankittuna case-yritys. Sisältö: Yrityksen ja sen ympäristön analyysimenetelmien esittely. Analysoitavan yrityksen hankinta, analyysin toteutus ja raportin työstäminen. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Porter, M.E Kilpailuetu. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi Yritystutkimusneuvottelukunta. Gaudeamus. Salmi, I Mitä tilinpäätös kertoo? Oy Edita Ab. Toimialaselvityksiä valinnan mukaan. Suoritustavat: K8-H150-I85 Yhteydet muihin opintojaksoihin: Y75,Y105,Y145,EE037,EE038,EE045 ja MARK6 Yrittäjyyden teoriat kirjallisuuskuulustelu (MY4) 5 op Ajoitus: Kirjallisuuskuulustelu, joka tentitään maaseutuyrittäjyyden yleisenä tenttipäivänä. Ennen ilmoittautumista sovittava kirjallisuudesta opettajan kanssa. Tavoite: Perehdyttää yrittäjyyden uusimpiin teorioihin ja ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin. Sisältö: Yrittäjyyteen liittyvän keskeisimmän ja uusimman kirjallisuuden kuulustelu. Kirjallisuuteen perehtyminen antaa opiskelijalle syvällisen tuntemuksen oppiaineen keskeisistä ja ajankohtaisista teorioista ja ongelmakokonaisuuksista. Kirjallisuus sovitaan erikseen opettajan kanssa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Sopimuksen mukaan Arviointi: Kuulustelu Liiketoimintamallit maaseudun teollisuusyrityksissä (MY5) 5 op Ajoitus: Luennot keväällä 2012 III Periodi. Tavoite: Perehtyä sekä resurssipohjaisen näkökulman että liiketoimintakonseptien teoreettiseen perustaan ja niiden soveltamiseen. Sisältö: Kurssilla paneudutaan sekä resurssipohjaisen näkökulman että liiketoimintakonseptien ja -mallien teoreettiseen perustaan, määritelmiin ja käyttöön strategisessa johtamisessa. Sovellutusesimerkit haetaan teollisuudesta. Kurssilla tarkastellaan pk-yritysten

3 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 3(5) liiketoimintamalleja elintarviketeollisuudessa, puutaloteollisuudessa, huonekaluteollisuudessa ja muilla maaseudulla toimivilla merkittävillä teollisuuden aloilla. Asiantuntijavierailuja. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Barney, Jay, 2002: Gaining and Sustaining Competetive Agvantage. Sivut Hamel, Gary: vallankumouksen kärjessä. Sivut: 1-212, myös englanniksi saatavissa. Pihkala, T., Mäkinen, P., Arhio, K., Kärnä, J., Riihonen, S., Mitts, H. ja Ollonqvist, P Puutuotealan uudet liiketoimintakonseptit. Vaasan yliopisto. Palvelututkimus n:o s. Suoritustavat: K20 R50 I65 (luentopäiväkirja). Palveluyrittäjyys maaseudulla (MY6) 5 op Ajoitus: 2013 Tavoite: Tavoitteena on perehtyä palvelujen tuottamiseen ja markkinointiin maaseudun pk-yritysten näkökulmasta. Sisältö: Kurssilla käsitellään palvelujen tuottamista ja markkinointia pk-yritysten näkökulmasta. Käytännön esimerkit haetaan toimivien palveluyrittäjien piiristä. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin alussa Suoritustavat: K14 H27 R40-I 54. Kummiyritystutkielma (MY7) 4 op Ajoitus: Sovittava opettajan kanssa Tavoite: Tavoitteena on tehdä perusteellinen raportti jostakin maaseudulla toimivasta yrityksestä. Sisältö: Yrittäjyyden opintojen kuluessa pyritään edistämään kummiyritysajatusta, jonka mukaan opiskelija seuraa jonkun valitsemansa yrityksen vaiheita koko opiskelun keston ajan. Parhaimmillaan samaa kummiyritystä käytetään esimerkkinä neljällä eri kurssilla, joita ovat MY1, MY3, EE054 ja MY7. Tällä kurssilla opiskelija tekee perusteellisen seurantaraportin kummiyrityksestään, sen kehityksestä, tulevaisuuden näkymistä ja myös toimialan näkymistä. Haluttaessa kohteena voi olla myös uusi aikaisemmin tuntematon yritys ja toimiala. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Oheismateriaali sopimuksen mukaan Suoritustavat: I108 Arviointi: Harjoitustyö Yhteydet muihin opintojaksoihin: MY1, MY3, MY4 Yrittäjyystutkimuksen syventävät opinnot (MY8) 5 op Ajoitus: Kirjallisuuskuulustelu, joka tentitään maaseutuyrittäjyyden yleisenä tenttipäivänä. Ennen ilmoittautumista sovittava kirjallisuudesta opettajan kanssa. Tavoite: Kurssilla tutustutaan syvällisesti yrittäjyystutkimuksen ongelmanasetteluun ja tutkimusmenetelmiin ja -metodiikkaan. Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna. Kurssin suorittaminen edellyttää MY4:n suorittamista. Sisältö: Yrittäjyystutkimukseen liittyvän uusimman kirjallisuuden kuulustelu. Kirjallisuuteen perehtyminen antaa opiskelijalle syvällisen tuntemuksen oppiaineen keskeisistä tutkimusmenetelmistä ja lähestymistavoista. Kirjallisuus sovitaan erikseen opettajan kanssa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Sopimuksen mukaan Arviointi: Kuulustelu Yrittäjyyden ja perheyritysten erityiskysymykset (MY9) 5 op Ajoitus: Sovittava opettajan kanssa Tavoite: Kurssilla otetaan käsittelyyn jokin esillä oleva ajankohtainen kysymys yrittäjyyden tutkimuksessa ja käytännön toiminnassa. Teemaa käsitellään teoriaa soveltaen tavoitteena löytää ratkaisu annettuun ongelmaan. Tarkasteluun voi ottaa esim. perheyrityksiin liittyvän tutkimustoiminnan. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Valittuun aiheeseen liittyvät alan tieteelliset artikkelit Arviointi: Harjoitustyö Monimuotoinen maaseutuyrittäjyys (MY10) 5 op Ajoitus: IV Periodi Tavoite: Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään maaseudulla toimivien eri toimialojen yritysten käytännön toimintaa ja siihen liittyviä haasteita. Sisältö: Kurssi muodostuu pääasiassa sarjasta vierailuja, jotka kohdistuvat keskeisiin maaseutuyrittäjyyden toimialoihin. Kurssi toteutetaan vierailuina muutamiin yrityksiin ja yritystoiminnan kanssa läheisessä vuorovaikutuksessa oleviin organisaatioihin. Mukaan valitaan perinteisiä mutta myös potentiaalisia ja nousevia maaseudun yrittäjyyden muotoja. Vierailut analysoidaan ja niistä tehdään yhteenvedot ja johtopäätökset. Mukana otetaan noin kymmenen vierailukohdetta. Opiskelijat tekevät teemoittain n. 10 sivun katsauksen

4 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 4(5) kaikista kohteista ja toimivat vastuuhenkilöinä eri kohteissa. Näistä katsauksista muodostuu kurssin aineisto. Teemoina voi olla esimerkiksi liike-idea, rahoitus, markkinointi, yrityksen synty, kasvun vaiheet jne. Suoritustavat: Yritysvierailut, puheenjohtajana toimiminen, luentopäiväkirjan kirjoittaminen ja esittäminen. K4-H50-R40-I41 Arviointi: Luentopäiväkirjan perusteella Taloustieteen laitos Taloustieteen laitos on talous- sekä muihin yhteiskuntatieteisiin perustuva maa-, elintarvike-, kuluttaja- ja ympäristötalouden opetus- ja tutkimusyksikkö. Maatalous- ja elintarvikeketjua tarkastellaan kokonaisuutena, joka kattaa elintarvikkeiden alkutuotannon, jalostuksen, kaupan, palvelut ja markkinoinnin sekä kuluttajat ja ympäristön. Alkutuotannon ohella laitoksen oppiaineissa käsitellään myös muiden luonnonvarojen käyttöön ja teolliseen tuotantoon liittyviä ympäristövaikutuksia sekä niiden taloudellisia ehkäisykeinoja. Laitoksen antaman opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laaja-alainen tietämys sekä hyvät teoreettiset valmiudet ymmärtää em. yhteiskunnan osa-alueiden toimintaa, kehitysedellytyksiä sekä löytää esiintyville ongelmille ratkaisuehdotuksia. Taloustieteen laitoksen oppiaineet Tutkinnon voi suorittaa seuraavissa pääaineissa: Elintarvike-ekonomia Kuluttajaekonomia Maatalousekonomia Markkinointi Ympäristöekonomia Pääaineiden sisällä opiskelijat voivat suuntautua seuraavasti: Elintarvike-ekonomiassa opiskelijat voivat valita kolmen eri linjan välillä. Tällaisina erikoistumisaloina elintarvike-ekonomiassa ovat peruselintarvike-ekonomian linja, hotelli-, ravintola- ja matkailualan linja sekä yrittäjyyden linja. Vastaavasti maatalousekonomiassa tutkimus- ja opetusaloina ovat maatalouspolitiikka, maatalouden liiketaloustiede sekä maaseutuyrittäjyys. Markkinoinnissa opiskelijat valitsevat joko elintarvikealan tai maatalouden erikoistumisalakseen. Ympäristöekonomiassa opiskelijat voivat erikoistua ympäristö-, maatalous- tai metsäkysymyksiin tai ympäristöjohtamiseen. Sivuaineena laitos tarjoaa em. pääaineiden ja opintosuuntien omien opintokokonaisuuksien lisäksi yhteisöviestinnän ja yrittäjyyden sivuainekokonaisuudet. Lisäksi laitos järjestää sivuaineopintokokonaisuuden maaseutupolitiikassa. Laitos tarjoaa myös osuustoiminnan opintojaksoja (COOP-opintojaksot) sekä valtakunnalliseen Rural Studies -yliopistoverkostoon kuuluvia opintojaksoja (RS opintojaksot). Taloustieteen laitokselle hyväksytään vuosittain 85 uutta opiskelijaa. Valmistuneet toimivat tutkijoina tutkimuslaitoksissa, asiantuntijoina järjestöissä ja julkishallinnossa mm. opetus-, tutkimus-, suunnittelu- sekä johtotehtävissä. Lisäksi he työskentelevät koti- ja ulkomaisissa yrityksissä johto- ja asiantuntijatehtävissä mm. myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen, konsultoinnin tai rahoituksen parissa. Tutkinnot Taloustieteen laitoksen tutkinnot eri pääaineissa: Elintarvike-ekonomia: elintarviketieteiden kandidaatin (180 op) ja elintarviketieteiden maisterin (120 op) tutkinnot. Kuluttajaekonomia: maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin (180 op) ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin (120 op) tutkinnot. Maatalousekonomia: maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin (180 op) ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin (120 op) tutkinnot. Markkinointi: elintarviketieteiden kandidaatin (180 op) ja elintarviketieteiden maisterin (120 op) tutkinnot, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin (180 op) ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin (120 op) tutkinnot. Ympäristöekonomia: maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin (180 op) ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin (120 op) tutkinnot. Jatkotutkintoina ovat elintarviketieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot sekä maatalous-metsätieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Yhteystiedot Taloustieteen laitos, PL 27 (Latokartanonkaari 9, A-talo) Helsingin yliopisto, puh , telefax , Internet-osoite: Taloustieteen laitoksen johtaja Heinonen, Visa, professori, vastaanotto maanantai 9-11, puh , Taloustieteen laitoksen toimistopäällikkö Riikonen, Simo, MMM, vastaanotto sopimuksen mukaan, puh , Opintosuoritusten rekisteröinti Niemeläinen, Nina, osastosihteeri, puh , elintarvike-ekonomia, maatalouden liiketaloustiede, ympäristöekonomia, MYE, TVT-ajokortti, maatalousharjoittelu, Y5, Y10, Y136, Y51, Y57, Y58, Y59. Pajunen, Outi, osastosihteeri, puh , maatalouspolitiikka, maaseutuyrittäjyys, markkinointi, kuluttajaekonomia, Y50, Y55, Y56, MMTAL, RS, COOP. Taloustieteen laitoksen opintoneuvojat:

5 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 5(5) Elintarvike-ekonomia ja hotelli-, ravintola- ja matkailuala: Lindroth, Eeva, ETL, yliopisto-opettaja, ti 12-14, puh , Kuluttajaekonomia: Ryynänen, Toni, MMT, tutkijatohtori, ke 9-11 tai sop. muk., puh , Maatalousekonomia: Mäkinen, Heikki, MMM, tohtorikoulutettava (maatalouden liiketaloustiede), to 12-14, puh , Hyytiä, Nina, MMM, tohtorikoulutettava (maatalouspolitiikka), ke 10-12, puh , Markkinointi: Immonen, Aino, ETM, tohtorikoulutettava, tavattavissa sopimuksen mukaan, puh , Yhteisöviestintä: Katila, Saija, KTM, yliopistonlehtori, Tav. sop. muk., puh , Ympäristöekonomia: Lombardini, Chiara, VTT, yliopistonlehtori, ke tai sopimukseen mukaan, puh , Yrittäjyyden opinnot: Mäkinen, Pekka, MMT, prof. Tav. sop. muk., puh. puh ,

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Opinto-opas 2011-2014 Taloustieteen laitos, elintarvike-ekonomia

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Opinto-opas 2011-2014 Taloustieteen laitos, elintarvike-ekonomia Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Elintarvike-ekonomia Tutkintovaatimukset kandidaatti, 180 op maisteri, 120 op Opintojaksokuvaukset Taloustieteen laitoksen yhteystiedot Elintarvike-ekonomia

Lisätiedot

Markkinointi. Tutkintovaatimukset 2010-2011. Toimisto Pajunen, Outi toimistosihteeri, 09 191 58081, outi.o.pajunen@helsinki.fi

Markkinointi. Tutkintovaatimukset 2010-2011. Toimisto Pajunen, Outi toimistosihteeri, 09 191 58081, outi.o.pajunen@helsinki.fi Markkinointi Oppiaine liittyy keskeisesti maa- ja elintarviketalouden piirissä toimivien yritysten ja muiden organisaatioiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiongelmien ymmärtämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) http://www.funts.fi Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing Markkinointi 173 MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnassa sekä liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2008-2009 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

opinto-opas 2013-2014 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta

opinto-opas 2013-2014 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta opinto-opas 2013-2014 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN ITÄ-SUOMESSA

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN ITÄ-SUOMESSA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN ITÄ-SUOMESSA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS Heimonen Tomi Virtanen Markku 2 Itä-Suomi ohjelman makrohanke 3. Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkosto Selvitys ja

Lisätiedot

Co-op Network Studies yliopistoverkosto

Co-op Network Studies yliopistoverkosto Co-op Network Studies yliopistoverkosto Osuustoiminnan ja yhteisötalouden opinnot Opintojaksokuvaukset 2011-2012 Ruralia-instituutti Mikkeli CO-OP NETWORK STUDIES Co-op Network Studies on vuonna 2005 perustettu

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Finanssihallinto- ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011. Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta

Opinto-opas 2010-2011. Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Opinto-opas 2010-2011 Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Otavan kirjapaino Keuruu 2010 Opinto-opas

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RR001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso:

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Maisterivalintaopas 2014. Magisterurvalsguide

Maisterivalintaopas 2014. Magisterurvalsguide Maisterivalintaopas 2014 Magisterurvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... 4 Vaasan yliopisto... 4 Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Hakijoille yhteiset ohjeet...10 Kuka voi hakea maisterivalinnassa?...10

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RH001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA!

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA! SISÄLLYSLUETTELO KÄYTÄNNÖN TIETOA OPISKELIJALLE Avoin yliopisto opetus Kauhajoella 3 Opiskelu avoimessa yliopistossa 4 Avoimen yliopiston väylä 6 Päätoiminen arvosanaopiskelu 6 PERUSOPINNOT, 25 op Erityispedagogiikka

Lisätiedot

LASKENTATOIMI. Erikoistuminen

LASKENTATOIMI. Erikoistuminen LASKENTATOIMI Laskentatoimen tehtävänä on tuottaa taloudellista informaatiota yritysten päätöksenteon tueksi. Tampereen yliopistossa jaetaan kolmeen eri opetus- ja tutkimusalueeseen: kirjanpito ja tuloslaskenta,

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot