31 elokuuta 2004 ELÄINLÄÄKINTÄHYGIENIASTA ANNETUT METODOLOGISET OHJEET KOSKIEN TEURASTAMOIDEN JA LIHANJALOSTUSLAITOSTEN TARKASTAMISTA (VALVONTAA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "31 elokuuta 2004 ELÄINLÄÄKINTÄHYGIENIASTA ANNETUT METODOLOGISET OHJEET KOSKIEN TEURASTAMOIDEN JA LIHANJALOSTUSLAITOSTEN TARKASTAMISTA (VALVONTAA)"

Transkriptio

1 V A H V I S T A N Venäjän Federaation eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen varapääjohtaja E.A. Nepoklonov 31 elokuuta 2004 ELÄINLÄÄKINTÄHYGIENIASTA ANNETUT METODOLOGISET OHJEET KOSKIEN TEURASTAMOIDEN JA LIHANJALOSTUSLAITOSTEN TARKASTAMISTA (VALVONTAA) Ι. Yleiset vaatimukset 1. Nämä eläinlääkintähygieniasta annetut metodologiset ohjeet koskien teurastamoiden ja lihanjalostuslaitosten (jäljempänä EHMO) tarkastamista (valvontaa) määrittävät teurastamoiden ja lihanjalostuslaitosten tarkastusmenettelyn nautakarjan teurastuksen, lihan ja muiden teurastuotteiden sekä lihatuotteiden jalostuksen ja säilytyksen osalta. EHMO on laadittu eläinlääkinnästä, hygieniasta ja eläinperäisten tuotteiden turvallisuudesta säädettyjen lainsäädäntöasiakirjojen ja normatiivisten dokumenttien mukaisesti. 2. Tarkastuksen kohteena ovat laitokset, jotka harjoittavat nautakarjan teurastusta, lihan ja muiden teurastuotteiden sekä lihatuotteiden (jäljempänä tuotteet) jalostusta, säilytystä ja myyntiä. 3. Laitosten tarkastukset tehdään Venäjän Federaation valtion eläinlääkintälaitoksen eläinlääkäreiden toimesta. 4. Kun eläinlääkäri saapuu laitokselle hänen on tutustuttava sen toimialaan, tuotteiden tuotanto- ja myyntimääriin sekä niiden turvallisuustarkastukseen (valvontaan). 5. Teurastamoita ja lihanjalostuslaitoksia tutkittaessa eläinlääkärin on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin: - Venäjän Federaation lainsäädäntövaatimusten täyttymiseen siltä osin kun ne koskevat eläinlääkintään ja säädöksiin liittyvää tuoteturvallisuutta. - laitoksen tuotantokaavion olemassaoloon (selvitettävä, onko tuotantoprosesseissa raakaaineiden ja valmistuotteiden vastavirtoja). - eläintautitilanteeseen laitoksen raaka-aineen hankintavyöhykkeellä, toimintasäteeseen eläinten ja liharaaka-aineen hankinnoissa laitokselle, hankintamääriin (selvitettävä hallintoalueet, mistä eläimet ja liharaaka-aine tulevat, myös tuonnin osalta; raporttitietojen pohjalta tehtävä arviointi, mikäli tilanne on huono, mainittava kyseiset taudit). - eläintautien torjunnasta laaditun toimenpidesuunnitelman toteutukseen raaka-aineen hankintavyöhykkeeseen kuuluvilla tuotantotiloilla (selvitettävä rokottaminen tartunta- ja parasiittitauteja vastaan sekä niiden diagnostiikka lähetysasiakirjoissa, eläinlääkäriraporteissa ja laboratoriotutkimuksissa olevien tietojen perusteella, mainittava taudit). - laitoksen hygieeniseen suojavyöhykkeeseen (ympäristöasiat). - laitosalueen ja tuotantotilojen kuntoon (selvitettävä pohjaratkaisu, tuotantoprosessien keskeytyksettömyys, jotta laitoksessa ei olisi valmistuotteiden leikkauskohtia (ristitartunnan mahdollisuuden esto) eläinten ja raaka-aineiden kanssa; selvitettävä aitauksen, laitoksen osastoille ja tuotantokohteisiin johtavien teiden asfaltti- ja betonipäällysteen eheys, myös teurastamon navetan osalta).

2 2 - kylmän ja kuuman veden, höyryn ja kylmyyden (kylmäntuoton, kylmäkoneistuksen kapasiteetin riittävyyteen) saatavuustilanteeseen laitoksella - (selvitettävä laboratorioseuranta juomaveden laadun osalta). - jäteveden puhdistuslaitteiston, laitoksen sisäisen viemäröinnin ja ulkoisen sadevesiviemäröinnin toimivuuteen (tarkistettava päiväkirjasta jätevesien laboratoriotutkimusten tulokset). - eläinlääkintähygieniaan liittyvien kohteiden olemassaoloon ja toimivuuteen: desinfiointipiste (onko laitoksella kiinteä talviaikaisella lämmityksellä varustettu desinfiointipiste) laitoksen alueelle tultaessa ja alueelta poistuttaessa; desinfioiva pesupaikka tai kenttä teuraseläinten kuljetusautojen pesua ja desinfiointia varten; onko laitoksella kapeat erotuskäytävät eläinten tutkimiseksi, sairaiden eläinten teurastusosasto tai teurastushuone sairaiden tai heikentyneiden nautojen eristettyä käsittelyä varten; karanteeni- ja eristystilat; kenttä lannan biotermistä käsittelyä varten (kompostointi ja mädätys); eristetty kylmä hygieniahuone hätäteurastuksesta peräisin olevan lihan väliaikaista säilytystä varten siihen asti, kunnes se jatkojalostetaan; sterilointihuone, jossa on Freibank- tai jokin muu tähän tarkoitukseen soveltuva sterilointilaite. - desinfiointilaitteiden ja formaliinihöyrykaappien tekniseen kuntoon. - valtion eläinlääkintälaitoksen toimesta eläimille ja liharaaka-aineille annettujen eläinlääkinnällisten saateasiakirjojen olemassaoloon sekä niiden oikeaan myöntämistapaan. - ante mortem tarkastukselle ja eläinten pito-olosuhteille teurastamon navetassa asetettujen eläinlääkinnällisten hygieniavaatimusten noudattamiseen. - teuraseläimiä laitokselle toimittavien kuljetusautojen pesuun ja desinfiointiin sekä tuotantotilojen, prosessilaitteiden, kalusteiden, laatikoiden, lattialla kulkevan siirtokaluston ja pudotuskuilujen desinfiointiin. - pesu- ja desinfiointiaineiden riittävyyteen. - miten tuotantotiloissa on järjestetty keskitetty pesu- ja desinfiointiaineiden esivalmistelu ja niiden syöttö työpisteisiin. - prosessilaitteiden mekaaniseen pesuun ja desinfiointiin käytettävään laitteistoon. - eläinlääkäreiden/eläinlääkintähygienian eksperttien (tarkastuseläinlääkäreiden ja tarkastusapulaisten) työpisteiden varustukseen (valaistuksen teho, on sterilisaattorit, kuumaa ja kylmää vettä syöttävät käsienpesualtaat, saippuat, desinfektiohuuhteet ja pyyhkeet käsille, astiat elintarvikehygienisin tai eläintautiperustein hylättyjä osia varten, laite kuljetinlinjan pysäytystä varten). - eläinruhojen ja elinten eläinlääkinnällisen post mortem hygieniatarkastuksen tekotapaan, miten eläinlääkinnällinen hygieniatutkimus ja ruhojen leimaaminen laitoksen ensikäsittelyosastoilla (teurastushallin tiloissa) on järjestetty ja niiden oikeaoppisuus. - tehdäänkö eläinlääkinnällinen dokumentointi oikein. - noudatetaanko laitoksen teknisten tuotteiden osastoilla eläinlääkinnällisiä hygieniaehtoja (osaston oikea suunnittelu, tuotantoprosessin keskeytyksettömyys, mm. raaka-aineosaston eristäminen kaikista muista kuivarehutuotantoon liittyvistä tiloista; prosessilaitteiston, vaakaautoklaavien kunto; lämpökäsittelyolosuhteiden seuranta; höyryn lämpötilaa ja painetta mittaavien laitteiden kunto, valmistuotteiden varastointi; miten lihaluujauhon mikrobiologinen ja fysikaalis-kemiallinen laadunvalvonta on järjestetty; kuinka tehokasta on osastojen puhdistus, pesu ja ennaltaehkäisevä desinfiointi). - lihan ja lihatuotteiden seurantaan kylmätiloissa (varastointi, kylmähuoneiden lämpöolosuhteet, merkitseminen, vuorojärjestys (pvm-merkintöjen mukainen käyttöjärjestys) makkaranvalmistuksen raaka-ainejalostukseen).

3 3 - miten laitos hoitaa ehdollisesti hyväksytyn lihan vastaanoton, säilytyksen, laboratoriotutkimukset, vaarattomaksi tekemisen (lihantarkastuksessa hyväksymisen ehtona oleva käsittely) ja jatkojalostamisen, mm. sellaisen lihan osalta, joka tulee hätäteurastuksen suorittaneelta tilalta. - miten tuotantotiloissa ja kylmähuoneissa (kylmävarastoissa) noudatetaan eläinlääkinnällisiä hygieniavaatimuksia, teknisiä ohjesääntöjä, normeja, eläinlääkinnällisestä hygieniatarkastuksesta ja laboratorioseurannasta annettuja säännöksiä, lämpötila- ja kosteusohjelmia sekä vakuuttautuminen siitä, että laitoksilla on yksi yhtenäinen lihan ja lihatuotteiden prosessiketju, joka käsittää teurastuksen, jatkojalostuksen, jäähdytyksen, pakastuksen ja säilytyksen ja että ne toimivat valtion eläinlääkintälaitoksen jatkuvan valvonnan alla. - lihatuotteiden valmistusvaiheisiin liittyvään turvallisuusseurantaan, mm. miten laboratoriotutkimusten tekemistä valvotaan (kaikkien turvallisuustekijöiden osalta). - eläinlääkinnällisten saateasiakirjojen kirjoittamismenettelyyn myyntiin lähetettävien tuotteiden osalta. - hygieniakäsittelyn ja desinfioinnin laadunvalvontaan (miten tuotantotilojen, kylmähuoneiden (kylmävarastotilojen), prosessilaitteiden, työvälineistön ja kuljetusvälineiden pintojen puhdistus, pesu ja desinfiointi on järjestetty) sekä laboratoriotutkimusten tuloksiin, jotka kuvaavat suoritettujen toimenpiteiden laatutasoa. - miten laitoksella valvotaan, että työntekijät noudattavat henkilökohtaista hygieniaa koskevia säännöksiä. - miten haittaeläinten (hyönteiset, jyrsijät) torjunta on järjestetty, miten haittaeläinten torjuntaohjelmia toteutetaan ja valvotaan. - miten laitoksen henkilökunnan henkilökohtaista hygieniaa koskevat säännösvaatimukset on huomioitu ja miten niiden täyttämistä valvotaan. - miten laitoksella noudatetaan tämän EHMO:n vaatimuksia. Laitoksen tarkastuksesta saatujen tulosten perusteella eläinlääkäri laatii säädetyn muotoisen pöytäkirjan (pöytäkirjamalli on näiden ohjeiden liitteenä). ΙΙ. Normien täyttyminen laitoksen hygieenistä suojavyöhykettä tarkastettaessa Jokaisen virallisen laitoksen on toimittava siinä kunnossa ja myös ylläpidettävä sellaista kuntoa, joka on riittävä estämään epähygieenisten olosuhteiden syntymisen ja joka takaa sen, että tuote ei pääse pilaantumaan. Laitoksen alue ja tuotantokohteet on pidettävä puhtaina ja niiden on vastattava eläinlääkintä- ja hygieniasäännösten, normien ym. säädösten vaatimuksia. 1. Laitoksella, johon lasketaan kuuluviksi korkeintaan kolmivuorokautiselle karjaraakaainemäärälle mitoitetut navetat, on oltava vähintään 1000 metriä käsittävä hygieeninen suojavyöhyke lähimpään asuinrakennukseen nähden. 2. Teurastamoissa, joiden tuotantokapasiteetti on tonnia vuorokaudessa, hygieenisen suojavyöhykkeen on oltava vähintään 300 metriä. 3. Lihanjalostuslaitoksilla vähintään 300 metriä.

4 4 4. Makkaratehtailla vähintään 50 metriä. 5. Pienillä laitoksilla ja pienikapasiteettisilla osastoilla, joiden tuotantomäärät ovat korkeintaan 5 tonnia vuorokaudessa, vähintään 50 metriä. 6. Uutta eläinperäisten tuotteiden jalostukseen ja säilytykseen tarkoitettua teollisuuslaitosrakentamista ei sallita ekologisesti epäsuotuisilla alueilla, joilla on hygienianormien ylityksiä (Suomessa vaadittava ympäristölupa). ΙΙΙ. Vaatimusten täyttyminen laitosaluetta tarkastettaessa 1. Laitosalueen tulee olla aidattu vähintään 2 metriä korkealla yhtenäisellä aidalla ja sen tulee olla jaettu kolmeen päävyöhykkeeseen: - tuotantovyöhyke, jossa pääasialliset tuotantorakennukset sijaitsevat. - navettavyöhyke karanteeniosastoineen (karanteenikarsinoineen), eristysosastoineen ja sairaiden eläinten teurastusosastoineen (teurastushuoneineen). - talousvyöhyke apurakennuksineen ja rakenteineen polttoaineen, rakennus- ja huoltomateriaalien säilytystä varten. 2. Kuljetusautojen renkaiden desinfiointia varten laitosalueelle tullessa ja ulos mennessä portin kohdalla on oltava desinfiointiliuoksella täytetyt desinfiointisulut (erikoisojat), joihin talvella asennetaan lämmittimet. 3. Teuraseläimiä kuljettavien autojen pesua ja desinfiointia varten on oltava kiinteät desinfiointi- ja pesupaikat tai kentät. 4. Teiden, purku- ja lastauskenttien, läpikulkujen, rautatie- ja autolaiturien, avokarsinoiden, navetta-alueen (eläinlääkinnällisen hygieniayksikön), eläinten kulkureittien sekä tuotanto- ja varastorakennusalueen asfalttibetonipäällysteiden on oltava tasaiset, vedenpitävät, helposti pestävät ja desinfioitavat. 5. Laitosalueen rakennusten, rakenteiden ja laitteiden sijainnin tulee mahdollistaa sen, että kuljetusreitit eivät pääse risteämään, ts.: - raaka-aineiden ja valmistuotteiden kuljetusreitit eivät saa risteytyä. - eläinlääkäritarkastuksen jälkeen teurastusta odottamaan siirrettävän terveen karjan kulkureitti ei saa kulkea ristiin karanteeniin, eristysosastolle tai sairaiden eläinten teurastusosastolle menevän sairaan tai sairaaksi epäillyn karjan kulkureittien kanssa. - elintarvikkeiden kuljetusreitit eivät saa kulkea ristiin eläinten, lannan tai tuotantojätteiden (sivutuotteiden) kuljetusreittien kanssa. 6. Alueen pinnan kallistuksen on oltava sellainen, että se mahdollistaa sade- ja sulamisvesien sekä huuhtoumavesien poiston. Laitosnavetan, hygieniayksikön ja polttoainehuoltojärjestelmän jätevedet eivät saa päästä laitosalueen muihin osiin. 7. Laitosalueen vapaat alueet on viherrakennettava puu- ja pensasistutuksilla, nurmettamalla ja kalustamalla paikkoja laitoksen työntekijöiden lepotaukoja varten. Sellaisten puiden ja pensaiden istutuksia ei tule sallia, jotka tekevät haituvien ja kuitujen peittämää siementä. Näin vältytään tuotteiden ja laitteiden roskaantumiselta. 8. Alue (mm. nautakarjan navetta-alue) ja tuotantokohteet on pidettävä puhtaina. Ne on siivottava päivittäin. Lämpimänä vuodenaikana laitosalue ja viheristutukset on kasteltava vedellä tarpeen mukaan ennen siivousta. Talvisaikaan alueen ajo- ja jalankulkutiet on puhdistettava lumesta ja jäästä systemaattisesti.

5 5 9. Jätteiden keräystä varten tulee käyttää kannellisia metallitynnyreitä tai metallikontteja. Nämä asetetaan asfalttikentille, joiden pinta-ala on kolminkertainen tynnyriperustuksiin verrattuna. Tällaiset kentät on sijoitettava vähintään 25 metrin päähän tuotanto- ja aputiloista. 10. Konttien tyhjennys jätteistä ja roskista on suoritettava viimeistään silloin, kun 2/3 astiasta on täyttynyt, ja vähintään kerran päivässä. Tyhjennyksen jälkeen astiat on pestävä ja desinfioitava. 11. Rakennusten, rakenteiden ym. kohteiden sijainnin laitosalueella on oltava sellainen, että se mahdollistaa eri kuormien liikkumisen ilman että ne risteävät eläinten, elintarvikeraakaaineiden, valmistuotteiden ja tuotantojätteiden kuljetusreittien kanssa. 12. Laitoksen tuotantopuolen, sen eri osien, osastojen, apu- ja varastotilojen suunnittelulla on varmistettava tuotantoprosessien keskeytyksettömyyden (toiminnan jatkuvuus) ja peräkkäisyysjärjestyksen (systemaattisen prosessin kulun) lisäksi myös mahdollisuus toteuttaa eläinlääkinnällistä hygieniavalvontaa ei vain liharaaka-aineen ja valmistettavien tuotteiden turvallisuuden osalta, vaan myös siivouksen, pesun ja desinfioinnin laadun osalta. Prosessilaitteiden sijoittelulla tuotantotiloissa on suljettava pois ristikontaminaation vaara. 13. Teurastamoissa on oltava seuraavat aina toimintakuntoiset eläinlääkintähygieniaan liittyvät toimintopisteet: - desinfiointipiste (jossa on talviaikainen lämmitys) laitosalueen sisääntulon ja ulosmenon kohdalla. - desinfiointipesupaikka tai -kenttä teuraseläinten kuljetusautojen pesua ja desinfiointia varten. - kalustetut tilat valtion eläinlääkintävalvontayksikön eläinlääkäreitä varten, jotka suorittavat eläinten ante mortem tarkastuksen. - kapeat erotuskäytävät eläinten tarkastamiseksi. - sairaiden eläinten teurastusosasto tai teurastushuone sairaiden tai heikkokuntoisten eläinten eristetyksi käsittelemiseksi. - karanteeni- ja eristystilat. - kentät lannan biotermistä käsittelyä varten. - eristetty kylmähuone teuraslihan ja -tuotteiden väliaikaista säilytystä varten (hätäteurastetun lihan säilytys ennen jatkojalostusta). - sterilointihuone varustettuna Freibankilla tai vastaavalla sterilointilaitteella. 14. Laitoksilla on oltava tarpeellinen määrä pesu- ja desinfiointiaineita, hygienia- ja erikoisvaatteiden sekä suojajalkineiden vaihtosarjoja. 15. Teuraseläimiä laitokselle kuljettavien autojen pesu ja desinfiointi sekä tuotantokohteiden, tilojen, prosessilaitteiden, kalusteiden, laatikoiden ja lattialla kulkevan siirtokaluston desinfiointi on suoritettava säädösten mukaisesti (eläinlääkintä- ja hygieniasäännösten ja -ohjeiden mukaisesti). IV. Vaatimusten täyttyminen nautakarjan teurastusta edeltäviä säilytystiloja (laitosnavettaa) tarkastettaessa 1. Nautakarjan teurastusta edeltävä säilytysalue (erillään oleva kenttä), joka on aidattu yhtenäisellä 2 metriä korkealla aidalla ja viheristutuksilla, on varustettava karanteeniosastolla, eris-

6 6 tystiloilla ja sairaiden eläinten teurastusosastolla. Sairaiden eläinten teurastusosastolla on oltava oma erillinen sisäänajoreittinsä sairaiden eläinten tuomista varten sekä tasanne niiden vastaanottoa, eläinlääkärin tarkastusta ja lämpötilan mittaamista varten. Eristystilojen yhteydessä on oltava erillinen huone eläinten ruumiinavausta varten sekä erityinen lattialla kulkeva siirtolaite (kuljetusvaunu) niiden ulosviemiseksi. 2. Laitoksilla, jotka tuottavat yhdessä vuorossa korkeintaan 20 tonnia lihaa, on sallittu sairaiden eläinten teurastusosaston sijasta pitää tarkoitukseen varustettu teurastushuone, joka voidaan sijoittaa osaksi liharasvarakennusta (elintarvikerasvan käsittelyosasto tai destruktio-osasto) erilleen tuotantotiloista. Mikäli laitoksella ei ole sairaiden eläinten teurastusosastoa tai erillistä teurastushuonetta, sairaiden eläinten teurastus sallitaan naudan ensikäsittelyosastolla erikseen tähän tarkoitukseen varattuina päivinä tai vuoron lopussa sen jälkeen kun terveiden eläinten teurastus on päättynyt ja kaikki terveiden eläinten ruhot ja muut teurastuotteet on viety osastolta pois. Kun sairaiden eläinten käsittely on saatettu loppuun osaston tiloille, käytetyille laitteille, kalusteille, tuotantolaatikoille ja osaston sisäisille kuljetusvälineille on tehtävä eläinlääkinnällinen hygieniakäsittely ja desinfiointi. 3. Nautakarjan teurastusta edeltävällä säilytysalueella tulee olla myös: karsinat, joissa on suojakatokset ja kapeat erotuskäytävät eläinten vastaanottamista, eläinlääkäritarkastusta ja lämmön mittausta varten; rakennukset (suojakatokset) eläinten teurastusta edeltävää säilytystä varten; konttoritilat karjansaattajia ja -ajajia (kuljettajat) varten, joissa on desinfiointihuone heidän vaatteidensa hygieniakäsittelyn suorittamiseksi ja sosiaalitilat; lantala lannan, mahan ja suolen sisältöä varten; paikka, jossa suoritetaan teuraseläinten kuljetuksissa käytettävien autojen ja kaluston hygieniakäsittely. 4. Mikäli karanteeniosasto ja eristystilat sijoitetaan samaan yksikköön, niiden välissä on oltava eteinen, johon asennetaan työntekijöiden erikoisvaatteille tarkoitetut kaapit, käsienpesuallas, desinfiointiliuosastia, desinfiointimatto tai kaukalo (-allas) jalkineiden desinfiointia varten. 5. Karanteeni- ja eristystilojen lattiat, seinät, ruokinta-astiat, lietteenkerääjä ym. laitteet on valmistettava materiaaleista, jotka on helppo desinfioida, ja desinfiointi on tehtävä aina sen jälkeen, kun tilat on tyhjennetty eläimistä. Karanteeni- ja eristystiloissa ei saa käyttää puusta valmistettuja ruokinta- ja juoma-astioita tai muita puisia kalusteita. Karanteeni- ja eristysalue on puhdistettava lannasta ja pestävä päivittäin. Karanteenista, eristystiloista, sairaiden eläinten teurastusosastolta sekä kuljetusautojen hygieniakäsittelystä tulevat jätevedet, ennen kuin ne päästetään yleiseen viemäriverkkoon, on johdettava lantakerääjän ja mudanerottimen (karkeasuodatin) läpi sekä tehtävä vaarattomiksi desinfiointilaitteessa (kloorauslaitteessa). 6. Sairaiden eläinten teurastusosaston tai teurastushuoneen tilat ja laitteet on pestävä työpäivän kuluessa aina tarpeen mukaan ja desinfioitava työn päätyttyä. 7. Nautakarjalle tarkoitettujen karsinoiden, joihin teuraseläimet puretaan, on vastattava tilavuudeltaan yhdellä autolla tai yhdessä rautatievaunussa tuotavaa eläinmäärää. Karjanajoa käytettäessä karsinan on pystyttävä mahduttamaan yhtä keskisuurta erää vastaavan eläinmäärän. 8. Eläimiä saa säilyttää ilmasto-olosuhteista riippuen sisätiloissa ja avokarsinoissa katoksen alla. Kaikissa karsinoissa on oltava kovapintainen lattia sekä vedensyötöllä varustetut juottoastiat. Yksittäisissä karsinoissa on oltava ruokinta-astiat ja laitteet eläinten kytkemiseksi. Karsinoiden metalliaitojen, -porttien ja hakojen on oltava sellaiset, että ne eivät voi vahingoittaa eläintä. Karsinoissa on oltava kyltit, joissa ilmoitetaan eläinten lukumäärä ja laji. 9. Sisätilat ja avokarsinat, joissa säilytetään nautakarjaa, on puhdistettava päivittäin lannasta, joka on vietävä lantavarastoon tai Federaation eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen alueellisten elinten määräämiin paikkoihin. Jos lanta joudutaan poistamaan monikerroksisista karjan teurastusta edeltävistä säilytystiloista, tarkoitusta varten on asennettava erityinen siilo, jossa on omat syöttöluukkunsa jokaisessa kerroksessa. Siilon alla olevalla lantakentällä on oltava vedenkestävä päällyste. Lannan pudotuskuilut, siilo ja kenttä on puhdistettava, pestävä

7 7 ja desinfioitava päivittäin hyvin huolellisesti. Lannan poisto ja vaarattomaksi tekeminen tartuntatauteja sairastavien eläinten jäljiltä on tehtävä säädösten mukaisesti. 10. Mahan ja suolen sisällön keräämiseksi on asennettava erityiset vastaanottosäiliöt, joissa on vedenkestävä pohja ja seinät sekä tiiviisti sulkeutuva kansi. Vastaanottosäiliön ympärillä oleva kenttä on betonoitava. Vastaanottosäiliöstä mahan ja suolen sisältö on vietävä hyvin varustetulla kuljetuskalustolla erikoisesti tähän tarkoitukseen osoitettuun paikkaan. 11. Lantaa, mahan ja suolen sisältöä kuljettavat kalustot on puhdistettava, pestävä ja desinfioitava päivittäin hyvin huolellisesti. 12. Lannan bioterminen käsittely (kompostointi ja mädätys) (vaarattomaksi tekeminen) on tehtävä erikoisvarusteisilla kentillä, joiden sijoituksesta on sovittava Federaation eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen alueellisten elinten kanssa. 13. Laitokselle teuraskarjaa tuoneet autot, sen jälkeen kun eläimet on niistä siirretty ja lannat siivottu, on ehdottomasti pestävä ja desinfioitava desinfiointipesupisteessä tai erityisesti tähän tarkoitukseen varatulla kentällä, jonka on sijaittava nautakarjan teurastusta edeltävältä säilytysalueelta ulos ajettaessa. V. Vaatimusten täyttyminen laitoksen vesihuolto- ja viemäröintijärjestelmiä tarkastettaessa 1. Teurastamoissa ja lihanjalostuslaitoksilla on oltava käytettävissään riittävästi juomavesistandardin vaatimukset täyttävää kuumaa ja kylmää vettä. Laitoksen on testattava vetensä turvallisuustekijöiden osalta laboratoriotutkimuksin ja tämä on tehtävä vähintään neljännesvuosittain silloin, kun laitos käyttää kaupungin vesijohtovettä, ja kerran kuukaudessa, jos laitoksella on oma vesihuoltolähteensä (porakaivo). Porakaivolla on oltava hygieeninen suojavyöhyke ja sen tulee olla aidattu. Vesihuoltoon liittyvien kohteiden on oltava jatkuvan valvonnan ja vartioinnin alla. 2. Päävesijohdon sisääntuloputken on oltava eristetyssä, suljettavassa tilassa ja se on pidettävä asianmukaisessa teknisessä ja hygieenisessä kunnossa. Siinä on oltava painemittarit, hanat vesinäytteiden ottamista varten, lattiakaivot sekä takaiskuventtiilit, jotka mahdollistavat veden liikkumisen vain yhdessä suunnassa. Laitoksilla on oltava piirustukset vesijohto- ja viemäriverkoston sijainnista ja ne on esitettävä valvontaa suorittavien organisaatioiden pyynnöstä. 3. Kompressoriyksikköä, alueen kastelua ja autojen ulkopintojen pesua varten voidaan käyttää teknistä vettä. Teknisen veden verkoston on oltava erillään juomavesiverkostosta. Näiden vesihuollon eri puolten välillä ei saa olla mitään yhtymäkohtia ja putket on maalattava selvästi toisistaan erottuvin värein. Veden haaroituskohdissa on oltava merkinnät: juomavesi, tekninen vesi. 4. Talous- ja juomaveden sekä palonsammutusveden säilytystä varten on oltava vähintään kaksi säiliötä. Säiliöveden on vaihduttava vähintään 48 tunnin välein. Jotta säiliöt voidaan tarkastaa ja puhdistaa, niihin on asennettava luukut, kaapimet ja tikkaat. 5. Keräyssäiliön vesi on desinfioitava ja siihen kuuluu pakollinen säädösten mukainen veden laatu- ja turvallisuusseuranta. 6. Keräyssäiliöiden ja vesijohtoverkostojen desinfiointi on tehtävä aina vahingon sattuessa sekä korjaustöiden aikana. 7. Tuotantotiloissa on oltava huuhteluvesihanat siten, että yksi hana kattaa 150m 2 alan, mutta vähintään yksi huuhteluvesihana on huonetta kohti, sekä lisäksi kannattimet letkujen säilytystä varten (letkutelineet).

8 8 Käsien pesua varten osastoilla on oltava altaat, joissa on sekoitinhana (kuuman ja kylmän veden syöttö), saippua (nestesaippua), harja, desinfiointiliuospullo, kertakäyttöpyyhkeet tai sähkökäyttöinen käsienkuivaaja. Pesualtaiden on oltava jokaisella tuotanto-osastolla sisääntulon yhteydessä sekä käytön kannalta sopivissa paikoissa, enintään 18 metrin päässä työpisteistä. Juomatarpeisiin on oltava juoma-altaat tai hiilihappovesiautomaatit enintään 75 metrin päässä työpisteestä; juomaveden lämpötilan on oltava vähintään 8 С ja enintään 20 С. 8. Tuotantotiloissa on oltava jokaista 150 м 2 lattia-alaa kohti nesteiden poistoa varten lattiakaivot, joiden halkaisija on 10 см. 9. Prosessikoneista ja laitteista tulevien käytettyjen vesien poistoputkistot liitetään viemäriverkostoon, jossa on oltava imujuoksuttimet (sifonit) tai suihkua hajottavat suppilot. Tuotanto- ja saniteettijätevesien poistamiseksi laitoksella on oltava viemäriverkosto, joka on liitetty kaupungin yleiseen viemäriverkkoon tai omaan vedenpuhdistusjärjestelmään. Jätevesien poistojärjestelyn tulee täyttää säädöksissä asetetut ehdot. Saniteettijätevesien viemäröinnin tulee olla erillään tuotannon jätevesiviemäröinnistä ja sillä on oltava itsenäinen ulostulonsa kokoojaputkesta. 10. Jätevesien laboratoriotutkimukset on tehtävä säädösten edellyttämällä tavalla laitoksen omassa laboratoriossa tai akkreditoidussa laboratoriossa. VI. Vaatimusten täyttyminen valaistus-, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmiä tarkastettaessa 1. Tuotantotilojen valaistuksen on oltava säädösten mukainen (hygieniasäännöt ja -normit). 2. Loisteputkivalaisimissa on oltava suojaverkko, hajavaloa lähettävä kappale tai erityiset lampunkannat, jotka estävät lamppuja irtoamasta valaisimista. Hehkulamppuvalaisimissa on oltava yhtenäinen suojalasi. 3. Tuotanto-osastot, joilla ihmiset työskentelevät jatkuvatoimisesti, on varustettava luonnonvalaistuksella. Ilman luonnonvalaistusta tai riittämättömällä luonnonvalaistuksella voivat olla sellaiset tilat, joissa työntekijät viipyvät työpäivän aikana korkeintaan 50 % ajasta tai joissa se on prosessiteknillisesti välttämätöntä. 4. Valoaukkoja ei saa peittää laatikoilla ja laitteilla, ei rakennuksen sisällä eikä sen ulkopuolella, niissä olevia laseja ei saa korvata läpinäkymättömillä materiaaleilla. 5. Sellaisilla osastoilla, joilla tuotantoprosessi on avoin (suojaamaton), koneellisessa ilmanvaihtojärjestelmässä on oltava syötettävän ulkoilman puhdistus (suodatus) pölystä. Tuotantotilojen tuloilmanoton tulee tapahtua vähiten saastuneelta vyöhykkeeltä. 6. Tiloissa, joissa on höyrynmuodostusta ja huomattavaa lämmöneritystä, on oltava tulo- ja poistoilmanvaihto, tarvittaessa on asennettava kohdeimurit. Lisäksi jokaisessa tilassa on oltava luonnollinen tuuletus, mikäli prosessiteknologia sen sallii. 7. Ilmanvaihtokanavat ja prosessilaitteista lähtevät ilmaputket on puhdistettava säännöllisin väliajoin (vähintään kerran vuodessa). 8. Tuotanto- ja aputiloissa on oltava lämmitys. Tuotantotiloissa ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden on oltava säädösten mukaiset. 9. Lämmityslaitteiden on oltava rakenteeltaan sellaiset, että niitä on helppo puhdistaa ja korjata.

9 9 10. Tuotantoprosesseja ajettaessa ja eläinlääkinnällisiä hygieniatoimenpiteitä suoritettaessa on noudatettava työturvallisuusjärjestelmästä annettuja valtiollisia (kansallisia) standardeja. VΙΙ. Vaatimusten täyttyminen laitoksen tuotanto- ja aputiloja tarkastettaessa 1. Tuotantotiloissa on oltava mahdollisuus säädösten asettamien vaatimusten mukaiseen prosessitoimintojen suorittamiseen ja niiden sijoitussuunnittelun on suljettava pois raaka-aine- ja valmistuotevirtojen keskinäiset leikkauskohdat. Elintarvikkeiden ja teknisten tuotteiden tuotantotilojen on oltava erillään toisistaan. Tuotantotilojen sisääntulon kohdalla on oltava desinfiointiliuoksella varustetut matot. 2. döksissä määrättyinä aikoina ja niissä esitetyin menetelmin. 2. Elintarvikkeiden tuotantoosastoilla sekä saniteettiyksikön (pesuosastot) tiloissa seinäpaneeleiden ja pylväiden on oltava päällystetyt lasitetulla laatalla tai maalatut vaaleansävyisellä öljymaalilla vähintään kahden metrin korkeuteen asti. 3. Tuotanto-osastojen sisäisten putkistojen (niiden käyttötarkoituksen mukaan) on oltava maalatut toisistaan erottuvilla väreillä ja ne on pidettävä puhtaina. 4. Siellä missä on lattiaa pitkin tapahtuvaa siirtokuljetusta, pylväiden kulmien on oltava vauriosuojatut ruostumattomalla teräslevyllä yhden metrin korkeuteen asti, ja siellä missä on riippukuljetusta, suojan on ulotuttava aina kahden metrin korkeuteen asti. Ovien alaosan on oltava verhottu teräslevyllä 0,5 metrin korkeuteen asti. 5. Lattioissa (koskee kaikkia tiloja) ei saa olla mitään rakoja tai kuoppia, niissä on oltava vedenkestävät päällystemateriaalit ja kallistukset lattiakaivoihin päin, jotka on sijoitettu sivummalle työpisteistä ja käytävistä. 6. Tilojen kunnossapitokorjaukset on tehtävä tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran puolessa vuodessa. Tuotanto-, sosiaali- ja aputilojen seinien ja lattioiden valkaisu tai maalaus voidaan tehdä samanaikaisesti niiden desinfioinnin kanssa. 7. Rasvankäsittelyosastolla ja joillakin sellaisilla lihanjalostusosastoilla, joilla prosessiolosuhteista johtuen lattiat ja seinät voivat olla rasvan peittämät, nämä kohteet on pestävä kuumalla saippualiuoksella tai muilla rasvanpoistoaineilla vähintään kaksi kertaa päivässä. 8. Kaikissa tuotanto-, sosiaali- ja aputiloissa on ylläpidettävä jatkuvasti asiaankuuluvaa puhtautta. Tuotantotilojen lattioita siivottaessa prosessin aikana on estettävä prosessilaitteiston ja - kalusteiden sekä käsiteltävän raaka-aineen ja valmiiden tuotteiden likaantumismahdollisuus. Tuotantotilojen siivous sekä prosessilaitteiden, kalusteiden ja osastojen lattialla kulkevan siirtokaluston hygieniakäsittely on tehtävä sää 9. Ikkunapuitteiden sisäpinnat ja ikkunalasit on pestävä ja pyyhittävä vähintään kerran 15 päivässä, ulkopuolelta sitä mukaa kuin ne likaantuvat. Ikkunoiden väli on puhdistettava huolellisesti kaikesta pölystä ja hämähäkinseiteistä. Ikkunapuitteet on maalattava vähintään kerran vuodessa. Avattavat ikkunat on varustettava kesäaikaan suojaverkoin kärpästen torjumiseksi. 10. Kaikki sellaiset kohdat, joista kaakelit tai rappaus ovat irronneet, on korjattava pikaisesti, minkä jälkeen uudelleen rapatut kohdat on valkaistava tai maalattava. Kun tuotantotiloissa suoritetaan korjaustöitä pysäyttämättä itse tuotantoa, korjattavat alueet on ehdottomasti suojattava siten, että toiminnassa olevat laitteet, käsiteltävät raaka-aineet ja valmiit tuotteet eivät pääse likaantumaan tai että niihin ei pääse vieraita esineitä.

10 Kaikki laitososastojen sisäovet on pestävä ja pyyhittävä kuiviksi päivittäin. Erityisen huolellisesti on pyyhittävä kahvojen ympärillä olevat alueet, itse kahvat sekä ovien alaosat. Ovien ulkopinnat on pestävä, korjattava ja maalattava öljymaalein aina tarpeen mukaan. 12. Lattiakaivot ja huuhteluvesikourut on puhdistettava, pestävä ja desinfioitava päivittäin. Kuljettimet, siirtimet, pudotuskuilut ja hissit on siivottava päivittäin kunkin vuoron lopussa. 13. Laitoksella on oltava riittävä määrä käyttötarkoitustaan vastaavalla merkinnällä varustettua siivousvälineistöä sekä pesu- ja desinfiointiaineita (jotka on säilytettävä niille erikseen osoitetuissa paikoissa: erityisesti näihin tarkoituksiin varatuissa eristetyissä huoneissa tai kaapeissa). Saniteettitilojen siivousvälineet on säilytettävä erillään muista. 14. Liha-alan laitoksilla on pidettävä kerran kuukaudessa perussiivouspäivä. VΙΙΙ. Vaatimusten täyttyminen laitoksen laitteita ja kalusteita tarkastettaessa 1. Laitteiden, kalusteiden ja laatikoiden on oltava valmistettu sellaisista materiaaleista, jotka on tarkoitettu kosketukseen erityisesti elintarvikkeiden kanssa ja jotka ovat kemiallisesti kestäviä, eivätkä altistu korroosiolle. 2. Tuotantotilojen laitteiden on oltava sijoitettu siten, että ne eivät haittaa asianmukaisen hygieniatason ylläpitämistä tuotannossa ja että ne sulkevat pois prosessien kulkusuunnan vastaiset toimintamahdollisuudet. Laitteiden rakenteen tulee olla sellainen, että se mahdollistaa laitteiden tehokkaan hygieniakäsittelyn. 3. Sammioilla, altailla, metallisilla prosessiastioilla, kaukaloilla ja kouruilla on oltava helposti puhdistettava sileä pinta, jossa ei ole hygieniakäsittelyä vaikeuttavia säröjä, rakoja, esiin työntyviä pultteja, niittejä tai muita osia. 4. Pöytien on oltava sileäpintaiset, pinnoissa ei saa olla säröjä tai muita vikoja. Pöydissä, joita käytetään kouruja pitkin ja pudotuskuilujen kautta alas tulevan raaka-aineen vastaanottamiseen, on oltava suojakaiteet, jotta raaka-aine ei pääse putoamaan lattialle. Lihan luuttomaksi leikkaamiseen ja trimmaukseen on käytettävä kovista puulajeista tai muista Venäjän terveysministeriön hyväksymistä materiaaleista valmistettuja erikoisleikkuulautoja. Työvuoron päätyttyä ne on puhdistettava, pestävä ja desinfioitava huolellisesti tai niille on tehtävä höyrykäsittely. 5. Kaikissa elintarvikevalmistukseen käytettävissä tuotantotiloissa on oltava sterilointilaitteet pienvälineitä varten (veitset, teroittimet ym.) Suurempien välineiden ja kierrätettävien laatikoiden pesua ja desinfiointia varten on käytettävä pesukoneita tai pesutiloja, joiden altaat on varustettu kylmän ja kuuman veden syötöllä. 6. Prosessilaitteiden, -kalusteiden ja -välineiden hygieniakäsittelyn on oltava erottamaton osa tuotantoprosessia ja osastolla on oltava sen suorittamiseen liittyvä aikataulu. IX. Vaatimusten täyttyminen eläimiä vastaanotettaessa ja ante mortem tarkastusta tehtäessä teurastamossa 1. Vain terveet, teurastusta edeltävän eläinlääkäritarkastuksen läpikäyneet eläimet voidaan teurastaa lihaksi.

11 11 2. Sellaisten eläinten teurastus, jotka sairastavat tai joiden epäillään sairastavan tarttuvia tauteja tai joita uhkaa menehtyminen (vaikea vamma, murtumia, palovammoja ym. muita vaurioita), on sallittu vain Venäjän Federaation eläinlääkintää koskevan lainsäädännön (eläinlääkintäsäännökset, eläinlääkintä- ja hygieniatutkimuksen säännökset, ohjeet) määräämissä tilanteissa. 3. Teuraaksi tarkoitettujen eläinten on tultava teurastamoihin tiloilta (alueilta), joilla tarttuvien tautien tilanne on hyvä. 4. Jokaisella teuraaksi toimitettavalla eläinerällä on oltava mukanaan valtion eläinlääkintälaitoksen myöntämä eläinlääkinnällinen saateasiakirja todistuksena siitä, että eläimet ovat läpikäyneet eläinlääkäritarkastuksen, ovat terveitä ja että tarttuvien eläintautien tilanne tilalla (seudulla, alueella) on hyvä, ja jossa lisäksi on tiedot suunnitelman mukaisista diagnostisista tutkimuksista, rokotteiden, antibioottien, hormonivalmisteiden, stimulanttien ym. eläinlääkinnällisten valmisteiden viimeisistä käyttöpäivämääristä. 5. Eläimet on kuljetettava teurastamoihin erikoiskulkuneuvoilla (hyväksytyllä eläinkuljetuskalustolla). 6. Valtion eläinlääkintävalvontayksikön virallisten eläinlääkäreiden on suoritettava eläimille eläinlääkinnällinen ante mortem tarkastus teuraseläinten eläinlääkinnällisestä tarkastuksesta sekä lihan ja lihatuotteiden eläinlääkinnällisestä hygieniatutkimuksesta annettujen säännösten mukaisesti, ja laitoksen johdon on luotava eläinlääkäreille tarvittavat olosuhteet tämän työn suorittamiselle. 7. Eläinerän saapuessa teurastamoon eläinlääkäreiden on samana päivänä erää vastaanottaessaan tarkastettava, että eläinlääkinnällinen saateasiakirja on tehty oikein, ja varmistuttava siitä, että asiakirjaan merkityt tiedot vastaavat saapuneiden eläinten todellista lukumäärää. Heidän tulee antaa määräys, missä järjestyksessä eläimet puretaan niille erityisesti varattuihin ja varustettuihin karsinoihin. Heidän tulee tehdä eläinlääkinnällinen ante mortem tarkastus ja huolehtia eläinten tilan jatkoseurannasta. Mikäli eläimet ovat olleet karsinassa yli 24 tuntia, eläinten tarkastus on tehtävä vielä välittömästi ennen teurastusta. 8. Sellainen eläinerä, jossa havaitaan tartuntatauteihin sairastuneita eläimiä, kuolemaisillaan olevia elämiä, hätäteurastettuja eläimiä tai eläinten ruumiita, sekä tapauksissa, jolloin saapunut erä ei vastaa eläinlääkinnällisiin saateasiakirjoihin merkittyä päälukua, kyseinen eläinerä on välittömästi asetettava karanteeniin ja selvitettävä joukkokuoleman tai sairauden syyt. 9. Kastroimattomat sonnit on pidettävä erillisissä karsinoissa ja siinä erässä, jonka mukana ne ovat saapuneet. 10. Vastaanotossa havaittujen sairaiden, sairaaksi epäiltyjen, vammautuneiden eläinten sekä eläinten ruumiiden palauttaminen niiden toimittajille on kielletty. 11. Teurastukseen tulleiden eläinten taluttaminen tai kuljettaminen pois teurastamon alueelta on kielletty. 12. Sairaista eläimistä, kuljetusmatkan aikana tai teurastamossa kuolleiden eläinten ruumiista otettujen näytteiden laboratoriotutkimukset voidaan tehdä vain valtion eläinlääkintälaitoksen akkreditoiduissa laboratorioissa. 13. Kaikista eläinten vastaanottohetkellä todetuista tartuntatautitapauksista on ilmoitettava välittömästi alueesta vastaavalle valtion pääeläinlääkintätarkastajalle (Suomessa tarkastuseläinlääkärille) sekä tiloille (eläinten toimittajalle tai omistajalle). 15. Sellaisen naudan teurastuksessa, joka sairastaa tai jonka epäillään sairastavan zoonooseja, on tärkeää, että kaikki laitoksen työntekijät noudattavat eläinlääkintä- ja hygieniasäännösten mukaisia eläinlääkinnällisiä hygieniatoimenpiteitä. Vastuun eläinlääkinnällisten hygieniatoimenpiteiden läpiviemisestä ja niihin liittyvien vaatimusten täyttämisestä kantaa laitoksen pääjohtaja.

12 Eläinlääkinnällisen ante mortem tarkastuksen jälkeen teurastukseen saa viedä ainoastaan terveet eläimet. 17. Laitoksen teurastusosastolle johdettavat eläimet on teurastettava välittömästi. X. Vaatimusten täyttyminen teurastamo-osaston tuotantoprosesseja ja laitoksen eläinlääkinnällisen hygieniatutkimuksen järjestämistä tarkastettaessa 1. Teurastukseen mentäessä eläimet on ensin ajettava teurastamon navetasta ensikäsittelytilojen teurastusta edeltävään karsinaan, jolloin noudatetaan tiettyä peräkkäis- ja vuorojärjestystä sekä jaksottaisuutta, millä varmistetaan nautakarjaa käsittelevillä kuljetinlinjoilla tietynrytminen työtahti. otta eläimet eivät vammautuisi ja niiden ihopeite ei vahingoittuisi sinä aikana kun ne ajetaan teurastusta edeltäviin karsinoihin ja teurastusta edeltävistä karsinoista tainnutuspaikalle, on sallittu käyttää kannettavia sähköisiä ja elektronisia piiskoja. 2. Teurastusta edeltävässä karsinassa nautojen jalat on pestävä o C vedellä tai vesijohtovedellä käyttämällä suihkulaitteita tai suoraan letkusta. 3. Eläinten teknisen tainnutusoperaation on oltava sellainen, että se estää eläimen välittömän kuoleman ja kuolleen eläimen joutumisen teurastukseen ja sen jatkoprosesseihin. Eläinten tainnutus on suoritettava siten, että sydän ei lakkaa lyömästä ja eläin on tainnutetussa tilassa koko kuljettimen liikkeellä olon ajan verenlaskuprosessissa. Eläinten teurastuksen ollessa käynnissä on aika ajoin tarkistettava (1-2 kertaa/vuoro), suoritetaanko tainnutus oikein ja riittävän tehokkaasti. 4. Nautakarjan ruokatorveen asetetaan ligatuuri (puristin) estämään etumahojen sisällön (mahan ja suolen sisällön) ja veren joutumista keuhkoihin. 5. Verenlaskun on tapahduttava viimeistään 1,5-3 minuutin kuluttua tainnutuksesta. Verenlaskussa on noudatettava 6-8 minuutin aikarajaa (vähimmäisaika). 6. Lääkinnälliseen ja elintarvikekäyttöön menevä veri on otettava talteen vain terveiltä eläimiltä ja huolehtimalla siitä, että verenlasku suoritetaan antiseptisesti. Nautakarjan verenkeruun yhteydessä on pidettävä huolta laitteiden, kalusteiden ja säiliöiden steriiliydestä. Steriileihin, numeroituihin säiliöihin kerätty veri on toimitettava erikoishuoneeseen defibrinointia (veren hyytymisen estoa) varten. Defibrinoidun (hyytymisenestoaineella käsitellyn) veren on annettava seistä minuutin ajan aina siihen asti, kunnes ruhosta, josta veri otettu, on saatu sille suoritetun eläinlääkinnällisen hygieniatutkimuksen tulokset. 7. Teurastusosastolla eläimiä teurastettaessa on käytettävä numeroinnissa yhtä ja samaa numeroa ruhoa, päätä, sisäelimiä, suolistoa ja vuotaa merkittäessä. 8. Verenlaskun läpikäyneiden eläinten ruhojen käsittelyssä (vuodan nylkemisvaiheessa) on huolehdittava siitä, että vuodan nylkemiseen liittyvissä teknisissä työvaiheissa (mukaan lukien käsin tehtävä vuodan alkuirrotus) ruhon mekaaninen kosketuslikaantuminen ja mikrobikontaminaatioiden mahdollisuus on viety minimiin. 9. Sisäelinten poisto on suoritettava viimeistään minuutin kuluttua siitä, kun eläimille on tehty verenlasku. Teknisissä työvaiheissa on huolehdittava siitä, että ruoansulatuskanava ei pääse vahingoittumaan ja että eläinruhojen sisä- ja ulkopinnat sekä teurastuslaitteet eivät pääse likaantumaan ja altistumaan bakteeritartunnoille. 10. Kun teurastamoille asennetaan prosessilaitteistoja (kuljetinlinjoja), teuraseläinten eläinlääkäritarkastuksesta sekä lihan ja lihatuotteiden eläinlääkinnällisestä hygieniatutkimuksesta an-

13 13 nettujen säännösten mukaisesti ne on varustettava työpisteillä tarkastuseläinlääkäreitä ja tarkastusapulaisia varten, jotka suorittavat post mortem tarkastuksen ja eläinlääkinnällisen hygieniatutkimuksen eläinten ruhoille ym. teurastuotteille. 11. Eläinlääkinnälliseen hygieniatutkimukseen (lihantarkastukseen) tarkoitetut työpisteet on varustettava lisävalaisimilla, kuuman ja kylmän veden syötöllä, desinfiointiliuosta sisältävillä säiliöillä, työvälineiden sterilointilaitteilla, kuljetinlinjan pysäytysmahdollisuudella, todettujen tautitapausten rekisteröintilaitteilla, eläinlääkinnällisessä hygieniatutkimuksessa hylättyjen osien keruusäiliöillä ym. laitteilla. 12. Teurastamojen teurastusosastolla, missä teuraseläinten käsittely on keskeytyksetön prosessi, ruhojen halkaisun loppuvaiheessa on oltava varakattorata tai erillinen huone eläintautiepäiltyjen ruhojen ylimääräistä eläinlääkinnällistä hygieniatarkastusta varten sekä lukittava ja vain valtion eläinlääkintävalvontayksikön käytössä oleva kylmähuone teurasruhojen väliaikaista säilytystä varten siihen asti, kunnes laboratoriotutkimustulokset on saatu. 13. Teurasruhojen käsittely keskeytyksettömillä kuljetinlinjoilla ei ole sallittu (on kielletty) silloin, kun niissä ei ole eläinlääkinnällistä hygieniatutkimusta (EHT) varten varustettuja työpisteitä, eikä myöskään silloin, kun niissä toimiva valtion eläinlääkintävalvontayksikön eläinlääkärivahvuus on vajaalukuinen. 14. Teurastuslaitoksilla, joilla ei ole keskeytyksettömiä kuljetinlinjoja eläinten käsittelyä varten, eläinlääkinnällinen hygieniatarkastus sekä ruhojen ja muiden teurastuotteiden eläinlääkinnällinen post mortem -hygieniatutkimus on tehtävä kattoradalla erityisesti tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Muut teurastuotteet (päät ja sisäelimet) on tarkastettava pöytien päällä tai laitteissa, joihin ne ripustetaan (ruostumattomasta teräksestä valmistetut runkorakenteet, joissa on kiinnityskoukut). 15. Eläinten päät ja sisäelimet, joille tehdään eläinlääkinnällinen post mortem hygieniatarkastus ja eläinlääkinnällinen hygieniatutkimus, on valmisteltava erityisesti siihen koulutettujen teurastuslaitoksen työntekijöiden toimesta. 16. Naudan pää on irrotettava ruhosta, kiinnitettävä koukkuihin (liikkuva kuljetin) tai erityisiin laitteisiin alaleuanluun haarojen kiinnityskohdan kulmasta tai kurkunpään rengasrustosta ja henkitorven ensimmäisistä renkaista tai sitten pöydän päällä, minkä jälkeen kieli leikataan irti kannan kohdalta ja sivuista siten, ettei se pääse vahingoittumaan, vaan putoaa vapaasti leukojen välisestä tilasta, ja että kaikki tarkastuksenalaiset imusolmukkeet jäävät ehjiksi. 17. Ruhosta poistettujen keuhkojen yhdessä henki- ja ruokatorven kanssa, sydämen ja maksan on oltava toisiinsa nähden vielä kiinni toisissaan. Tätä varten ne on ripustettava erityiselle koukkulaitteelle tai sijoitettava kuljettimelle tai pöydälle. Naudan perna voi olla luonnollisessa yhteydessä pötsin kanssa tai se irrotetaan siitä ja asetetaan tarkastettavaksi yhdessä sisäelinten kanssa; munuaiset tarkastetaan ruhon yhteydessä. 18. Ruoansulatuskanava, sukupuolielimet ja utareet asetetaan tarkastettaviksi kuljettimen hihnalle tai erityiselle ruostumattomasta teräksestä valmistetulle pöydälle. 19. Kokoruhot ja puoliruhot tarkastetaan akillesjänteistä ripustettuina. 20. Vuodat tarkastetaan pöydällä nylkemisen jälkeen. 21. Ennen kuin ruhojen ja elinten eläinlääkinnällinen hygieniatutkimus on saatettu loppuun, mitään teurastuotteita (naudan vuotia lukuun ottamatta) ei saa poistaa teurastamon teurastusosastolta. 22. Eläinlääkinnällisen hygieniatutkimuksen hylkäämät osat ja riskiteurastuotteet (teurastuksen sivutuotteiden riskiainekset) (sykkyräsuoli, selkäydin ym.) on valtion eläinlääkintävalvontayksikön eläinlääkärin päätöksellä poistettava säädetyssä ajassa ruhonhalkaisuosastolta teknisten puolivalmisteiden osastolle tai jäte sanalla merkittyihin erikoiskontteihin lähetettäväksi eteenpäin niihin erikoistuneille jätteenkäsittelylaitoksille (EU:ssa kyseisen teurastuksen sivutuoteryhmän riskiluokan mukaisille sivutuotteiden käsittelylaitoksille).

14 Kun eläinlääkinnällinen hygieniatutkimus on saatettu loppuun ja valtion tarkastuseläinlääkäri on arvostelunsa tehnyt, liha ja muut teurastuotteet voidaan käyttää seuraavalla tavalla: rajoituksetta; tietyin rajoituksin (tietyntyyppisten lihatuotteiden valmistukseen lihanjalostustehtaalla); vasta vaarattomaksi tekemisen jälkeen; muuhun hyötykäyttöön tai toimitettava hävitykseen. vrt. Suomessa lihan merkinnät/leimat: hyväksytty, ehdollisesti hyväksytty, rajoitusten alainen, kansalliseen kulutukseen hyväksytty, hylätty). Eläinlääkinnällisen hygieniatutkimuksen (EHT) loppuvaiheena on lihan leimaaminen ja se tehdään kuljetinlinjalla toimivassa, tähän tarkoitukseen varustetussa pisteessä tai naudan ensikäsittelyosaston (teurastushallin) yhteydessä toimivassa, tähän tarkoitukseen varustetussa tilassa (huoneessa), missä valtion eläinlääkintävalvontayksikön eläinlääkärin on merkittävä puoliruhot laittamalla niihin eläinlääkintätarkastuksesta (terveysmerkki) ja käyttötarkoituksesta (käsittelyvaatimusleima) säädetyt leimat Lihan eläinlääkinnällisestä leimauksesta annetun ohjeen mukaisesti. 24. Lihan ja muiden teurastuotteiden eläinlääkinnällisestä hygieniatutkimuksesta saadut tulokset on kirjattava määrämuotoisiin päiväkirjoihin (tarkistettava, että niiden pitotapa on oikea). 25. Ruhot ja puoliruhot saa toimitta loppupuhdistukseen (-trimmaukseen), pesuun, tuotetietoleimaukseen, punnitukseen ja kylmätilaan vasta sen jälkeen kun eläinlääkinnällinen hygieniatutkimus ja -arvostelu sekä eläinlääkinnällinen leimaus on suoritettu loppuun. 26. Jokainen puoliruho on tarkastettava huolellisesti märkäpesäkkeiden, kolhiintumien ja likaantuneiden kohtien havaitsemiseksi. uoliruhojen käsittelystä saatu poisleikattu rasva on toimitettava rasvaosastolle, poisleikattu liha sivutuoteosastolle, ihmisravinnoksi kelpaamattomat loppupuhdistuksen jäännökset (lopputrimmauksessa irrotetut osat) rehu- ja teknisten tuotteiden osastolle. un puoliruhoille on tehty loppupuhdistus (-trimmaus), ne pestään sisäpuolelta suihkulaittein tai letkuin lämpimällä vedellä (25-38 С) tai kylmällä vesijohtovedellä veripahkojen (vertymien, hyytyneen veren) ym. mahdollisen lian poistamiseksi (Suomessa pesu ei ole sallittu). Mikäli ruhossa on pintalikaa, pestään vain likaantuneet kohdat, minkä jälkeen kosteus poistetaan veitsen tylpällä puolella tai kuivaamalla ruhon pinta puhtaalla pyyhkeellä, ilmapuhalluksella jne. Kun ruhot pestään letkulla, vesisuihku on suunnattava terävässä kulmassa ruhon pintaan nähden, mikä estää lihas- ja rasvakudosten pintakerroksen muodostaman kokonaisuuden vaurioitumisen. un loppuvaiheen kuiva- ja märkäpuhdistukset on tehty, naudan puoliruhoissa ja neljännesruhoissa ei saa olla mitään rippeitä sisäelimistä, vuodasta, verihyytymistä, lihas- ja rasvakudosten hapsuista, liasta, veripahkoista tai kolhiintumista peräisin olevia osia. 27. Liharuhojen ja puoliruhojen siirtämiseen (kuljettimella tai käsin) käytettävä aika, jolloin ne kulkevat loppupuhdistus- ja pesupaikalta vastaanottovaa alle ja jossa on huomioitu veden valumiseen niiden pinnalta kulunut aika, ei saa ylittää 13 minuuttia. XΙ. Vaatimusten täyttyminen laitoksen yksittäisiä tuotantoprosesseja tarkastettaessa 1. Tuotantoprosessit on järjestettävä siten, että tuotantovirroissa ei ole ristitartunnan mahdollistavia kohtia, raakatuotteet eivät pääse kosketuksiin valmistuotteiden kanssa ja että hyvälaatuisten lihatuotteiden valmistus on kaikin puolin turvattu. 2. Jatkojalostukseen tuleville raaka-aineille ja apumateriaaleille on tehtävä tulotarkastus, jossa noudatetaan annettuja säädöksiä. 3. Kun raaka-aineet ja apumateriaalit saapuvat osastoille jatkojalostusta varten, ne on purettava pakkauksista, säilytettävä ja valmisteltava tuotantoa varten sellaisissa olosuhteissa, joissa ne eivät pääse likaantumaan. Tyhjennetyt laatikot/pakkaukset on poistettava tuotantotiloista välittömästi.

15 15 4. Kattoratojen tulee olla asennetut siten, että liharuhojen kosketukset lattiaan, seiniin ja prosessilaitteisiin on estetty. Ruhojen verenlasku-, loppupuhdistus- ja pesupaikoissa on oltava kourut (metalliset, betoniset, laattapäällysteiset), joissa on kallistukset nesteen valumista varten lattiakaivoihin. 5. Pudotuskuilujen, mollien, materiaalien paine-/alipainesiirtoputkistojen ym. siirtolaitteiden, joita käytetään elintarvikeraaka-aineen (rasvaraaka-aine, suolistopaketit, elintarvikeveri, sivutuotteet ym.) siirtoon, on oltava erilliset, jokaista raaka-aineryhmää varten omansa, minkä lisäksi niille on voitava suorittaa hygieniakäsittely. 6. Elintarvikeveren keruupaikka on varustettava laitteilla, joilla pestään ja desinfioidaan veren keruuseen ja sen ensikäsittelyyn käytetyt letkulliset ontot veitset, tonkat ym. välineet ja laitteet. 7. Ihmisravinnoksi kelpaamattomat jätteet (teurastuksen sivutuotteet) on kerättävä omaan laatikkoonsa tai säiliöönsä, jotka värinsä puolesta erottuvat selvästi muista laitteista ja joissa on niiden käyttötarkoituksesta kertova teksti (merkintä). Hylättyjen osien (eläinlääkinnällisessä hygieniatarkastuksessa hylätyt ruhot ja sisäelimet) keruuta varten on oltava erilliset pudotuskuilut tai omat siirrettävät ja suljettavat astiansa, jotka on maalattu selvästi muista erottuvalla värillä (mustat raidat valkoista taustaa vasten tai jokin muu). 8. euraseläinten mahalaukkujen ja etumahojen tyhjennys kaikesta sisällöstä, samoin kuin vuotien lihaus (pintaan kiinni jääneen lihaskudoksen poisto), on tehtävä naudan ensikäsittelyosastoon kuuluvissa erillisissä tiloissa tai siihen erikseen osoitetuilla alueilla, jotka on erotettu 3 metriä korkealla väliseinällä ja jotka ovat vähintään 3 metrin etäisyydellä ruhojen kulkupaikoista. 9. Eläinlääkäreiden/eläinlääkintähygienian eksperttien työpisteissä on oltava mahdollisuus kuljettimen hätäpysäytykseen Stop -painikkeella silloin, kun teuraseläimillä epäillään olevan tai havaitaan erityisen vaarallisia tauteja. 10. Kylmätiloihin, jäähdytystä ja pakastusta varten, toimitetaan vain prosessiteknologian ja hygienian kannalta hyvin käsitellyt ruhot, sivutuotteet ym. teurastuotteet, jotka ovat läpikäyneet eläinlääkinnällisen hygieniatarkastuksen ja jotka on leimattu terveysmerkillä. 11. Suoliosastolla suolien käsittelyyn tarkoitettujen laitteiden ja työpisteiden sekä viemärivesien poistoputkien on oltava sijoitetut siten, että suolien sisältö tai niiden pesuvedet eivät pääse saastuttamaan osastoa. Suolien sisältö on poistettava viemäriin yhdistettyjen pudotuskuilujen kautta. Suoliosaston työpisteissä on oltava kylmän ja kuuman veden liittymät, minkä lisäksi suolien lajittelua (ilmalla täyttäminen) varten on oltava paineilman syöttö. Suolien käsittelyprosesseihin liittyvissä työpisteissä on oltava liukumista estävät ristikot työntekijöiden jalkojen alla. 12. Rasvan sulatukseen menevien luiden murskaus ja sahaus on tehtävä rasvaosastoon kuuluvassa erillisessä tilassa. 13. Sivutuotteista ja verestä tehtävät tuotteet on valmistettava erillään olevassa tilassa. Makkaranvalmistuksessa käytettävien sivutuotteiden sulatus, lajittelu ja pesu on suoritettava kylmätilojen sulatushuoneessa, mutta jos sellaista ei ole, niin makkaraosaston yhteydessä olevassa erillishuoneessa. 14. Ehdollisesti hyväksyttyjen lihojen ja sivutuotteiden tekeminen vaarattomiksi kypsentämällä niitä makkara-, eines- ja säilyketuotteiden tuotanto-osastoilla on kielletty. Tätä tarkoitusta varten on varustettava muista osastoista erillään oleva, lihaleipien (venäläisten oma tuote) valmistukseen tarkoitettu huone, jossa on sähkö- tai kaasu-uunit. Tätä huonet-

16 16 ta käytettäessä on huolehdittava siitä, että raaka ehdollisesti hyväksytty liha ei pääse kosketuksiin valmistuotteiden kanssa. 15. Polttoaineen (sahanpuru, polttopuut) tuominen makkaraosaston lämpökäsittelypuolelle tuotantotilojen kautta on kielletty. Elintarvikkeita tuottavien makkara-, eines- ym. osastojen valmistuotteiden pakkaamiseen tarkoitetut laatikot on tuotava käytävän tai lähettämön kautta ohitse tuotantotilojen. Pakkauslaatikoiden säilytys elintarvikeosastoilla on kielletty. 16. Kuivat elintarvikeraaka-aineet (jauhot, maitojauhe, tärkkelys, natriumkaseinaatti, suola, mausteet ym.) on säilytettävä erillään tuotantotiloista. Suola on ajettava magneettierottimen läpi. Mausteiden punnitusta varten on oltava erillinen mekaanisella ilmanvaihdolla varustettu huone. 17. Mikäli lihanjalostuslaitoksella ei ole sairaiden eläinten teurastusosastoa, vuodan suolausosastolla on oltava oma paikkansa sellaisten vuotien desinfiointia ja suolaamista varten, jotka on saatu yleisellä teurastusosastolla teurastetuista sairaista eläimistä. 18. Rehu- ja teknisten tuotteiden tuotannon on oltava eristetty muista elintarvikeosastoista ja sillä on oltava oma erillinen raaka-ainehuoneensa omine itsenäisine sosiaalitiloineen, jotka on varustettu desinfiointilaitteella kun niistä kuljetaan em. huoneeseen. Sitä osaa henkilökuntaa, joka työskentelee tuotantotehtävissä kuivarehuosaston raaka-ainehuoneessa, ei saa käyttää osaston muissa työtehtävissä. Raaka-ainehuoneessa on oltava pesupaikka sellaisten laatikoiden, kalusteiden ja siirtokaluston pesua ja desinfiointia varten, joita käytetään ihmisravinnoksi kelpaamattomien jätteiden ja hylättyjen osien toimittamiseen osastolle. Kalusteiden ja siirtokaluston palauttaminen toisille osastoille on sallittu vasta sen jälkeen, kun ne on pesty ja desinfioitu perusteellisesti. Rehu- ja teknisten tuotteiden osasto saa luovuttaa tuotteensa vain oman itsenäisen lähettämönsä kautta, joka toimii erillään elintarviketuotteiden lähettämöstä. Rehujauhon säilytys irtotavarana lattialla on kielletty. Laitoksilla, joilla ei ole kuivan eläinrehun tuotanto-osastoa, ihmisravinnoksi kelpaamaton valkuaisraaka-aine (säilötty) on pidettävä suljetuissa astioissa aina siihen asti, kunnes se on toimitettu jatkojalostukseen toisille kuivarehun tuotantolaitoksille. XΙΙ. Vaatimusten täyttyminen laitoksen kylmätiloja tarkastettaessa 1. Kylmätiloissa suoritettavissa toiminnoissa on noudatettava niistä annettuja säädöksiä (eläinlääkintä- ja hygieniasäännöksiä ja -normeja; standardeja ja teknologisia ohjeita). 2. Jäähtyneet ja jäähdytetyt ruhot (kokoruhot, puoliruhot, neljännesruhot) on säilytettävä ripustettuina. 3. Kylmätilojen huoneisiin (kylmävarastotiloihin) tuotaessa kaikki tavarat (pakkauslaatikoissa tai ilman) on pinottava hyllytelineisiin tai lavoille, joiden korkeus lattian pinnasta ei saa olla alle 8-10cm. Pinojen etäisyys seinistä ja jäähdytyslaitteista ei saa olla alle 30cm. Pinojen välissä on oltava kulkutilaa. 4. Ehdollisesti hyväksytty liha on säilytettävä erillisessä huoneessa tai yhteisessä huoneessa siten, että se on eristetyllä, väliseinällä erotetulla alueella ja sillä on oltava tuotetietopassi. 5. Edellisen käytön jälkeen puhdistamatta ja desinfioimatta jääneiden kalusteiden ja lavojen käyttö uudelleen on kielletty. 6. Jäähdytyspattereihin kertynyt huurrekerros on poistettava sulattamalla sen jälkeen, kun huoneet on tyhjennetty niissä säilytettävistä tuotteista. Patterit voidaan puhdistaa huurteesta myös mekaanisesti huoneiden ollessa täynnä, mutta silloin niissä säilytettävät tavarat on eh-

17 17 dottomasti peitettävä puhtaalla suojapeitteellä tai purjekankaalla. Kun puhdistus on suoritettu loppuun, kaikki huurre on poistettava huoneista välittömästi. 7. Likaantuneet lattiat ja ovet huoneissa, joissa ylläpidetään pluslämpötilaa, samoin kuin käytävillä ja porrastasanteilla on pestävä säännöllisesti kuumalla alkalisella saippualiuoksella. 8. Jotta kylmähuoneiden homesaastunta olisi havaittavissa mahdollisimman hyvissä ajoin, laitoksen laboratorion on suoritettava ajoittainen mikrobiologinen testaus. 9. Kylmähuoneet on korjattava, pestävä ja desinfioitava aina silloin, kun ne tyhjennetään niissä säilytettävistä tavaroista, kun kylmätiloja valmistellaan suurten tavarakuormien vastaanottamiseen, kun huoneiden seinissä, katoissa ja laitteissa havaitaan hometta, sekä silloin, kun säilytettävät tuotteet ovat jo saaneet hometartunnan. Hygieniakäsittelyn jälkeen huoneet on tuuletettava. Kalusteiden, siirtokaluston ja laatikoiden pesua ja desinfiointia varten kylmätilojen yhteyteen on sijoitettava pesuhuone, jossa on vesitiivis lattia, ilman kostutus, kuuman ja kylmän veden syöttö sekä lattiakaivot huuhteluvesien johtamista varten viemäriin. XΙΙI. Vaatimusten täyttyminen lihan ja lihatuotteiden kylmäkäsittely- ja säilytysprosesseja tarkastettaessa (lihan jäähdytys, kevyt pintapakastus, pakastus ja säilytys) 1. Laitoksen kylmätiloissa on oltava omat tarkoitukseen varustetut, suljettavat kylmähuoneensa (hygieniahuoneet) (karanteenikylmiöt) sellaisen lihan ja lihatuotteiden väliaikaista säilytystä varten, jotka valtion eläinlääkintävalvontayksikkö on poiminut erilleen. 2. Lihan jäähdytykseen ja säilytykseen tarkoitetuissa kylmätiloissa on oltava lämpömittarit ja automaattiset seurantajärjestelmät. Jotta lihan kylmäkäsittely- ja säilytysprosessi toimisi oikealla tavalla, kylmätilat ja niiden laitteet on pidettävä asianmukaisessa teknisessä ja hygieniavaatimusten mukaisessa kunnossa. 3. Kylmähuoneiden ilmassa ei saa olla vieraita hajuja. Kylmähuoneessa säilytettävä liha ei saa olla kosketuksissa muihin liha-, kala- ja vastaaviin tuotteisiin. А/. Lihan jäähdytysprosessi Kokonaisina ruhoina ja puoliruhoina oleva liha on jäähdytettävä jäähdytys- ja ilmankiertojärjestelmillä varustettujen ruhojäähdyttämöiden tai jäähdytystunneleiden kattoradoilla. Mikäli ruhojäähdyttämön toiminta perustuu jaksottaiseen prosessiin, siinä olevan ilman lämpötilan on oltava ennen täyttöä С ohjearvoa alhaisempi ja kun tuorelihan täyttö on suoritettu loppuun, lämpötila saa nousta korkeintaan 5 0 С yli ohjearvon ja jäähdytysprosessin lopussa sen on oltava täysin ohjearvon mukainen. On välttämätöntä, että jäähdytysprosessin aikana keskilämpötila on lähellä ohjelämpötilaa, poikkeamat eivät saa mennä yli ±1 0 С. Mikäli ruhojäähdyttämön toiminta perustuu jatkuvatoimiseen prosessiin, ilman lämpötilan on oltava lihan jäähdytysprosessin aikana lähellä ohjelämpötilaa, poikkeaminen siitä ei saa mennä yli ± 1 0 С. Teuraslämpimien ruhojen / puoliruhojen syöttö ruhojäähdyttämön kattoradoille on tehtävä kuljettimien avulla tai käsin jaksottaisesti tai jatkuvatoimisesti. Kattoradoilla, joilla ei ole kuljettimia, ruhot ja puoliruhot asetellaan siten, että niiden väliin jää 30-50mm vapaata tilaa.

18 18 Jo valmiiksi jäähdytettyjen ruhojen säilyttäminen ruhojen jäähdytystilassa silloin, kun jäähdytysprosessi on käynnissä, on kielletty. Jäähdytyksessä ruhon lihan lämpötilan on laskettava reisilihasten sisäkerroksessa С tasolle kun jäähdytyskammiossa käytetään nopeutettua tai pikajäähdytysmenetelmää: Lihan jäähdytysmenetelmä Ohjelämpötila ºС Ilman nopeus m/s, vähintään Lihan lämpötila ºС alussa lopussa Jäähdytysaika tunneissa, korkeintaan Nopeutettu (kaikki lihalajit) 0 0, Pikamenetelmä (naudanliha) -3 0, Huomautus: ilmavirran nopeus mitattuna puoliruhojen reiden korkeudella. B/. Lihan kevyt pintapakastusprosessi Tuorelihan kevyessä pintapakastuksessa lämpötilan on laskettava С tasolle 1cm syvyydessä pinnasta sekä vastaavasti С tasolle reisilihasten sisäkerroksessa 6cm syvyydessä. Pintapakastetun kerroksen paksuus ei saa ylittää 4cm. Ilman ohjelämpötila pakastuskammiossa ºС Tuorelihan pintapakastusaika, tunneissa, korkeintaan, kun ilmavirran nopeus on puoliruhojen reiden korkeudella 1m sekunnissa naudanliha m sekunnissa naudanliha Pintapakastettujen liharuhojen ja puoliruhojen on oltava kimmoisat, jotta ne eivät taittuisi noston yhteydessä. Pintapakastuksen jälkeen liha siirretään lihanjalostuslaitoksen kylmävarastotiloihin tai lastataan kylmäkuljetukseen. Pintapakastettu liha kuljetetaan ja säilytetään kuormatilan lämpötilan ollessa 2 0 С, joka voi vaihdella ±1 0 С. C/. Lihan pakastusprosessi Kokoruhot ja puoliruhot on pakastettava erityisissä kammioissa tai tunneleissa kattoradoilla yksivaihemenetelmää tai kammioissa kaksivaihemenetelmää käyttäen. Mitä nopeampi lihan pakastusprosessi on, sitä parempi on sen laatu ja säilyvyys ja sitä pienempi on sen kuivumis- /veden haihtumishävikki. Pakastuskammioiden lämpötilan on oltava tasainen koko tavaratilan osalta. Pakastusilmavirran kierron on oltava tehokkainta sillä alueella, joka kohdistuu ruhojen ja puoliruhojen reisiosiin.

19 19 Lihan pakastus katsotaan loppuun suoritetuksi kun reisilihasten sisäkerroksen lämpötila saavuttaa 8 0 С. Huomautus: kylmätilojen suunnittelussa lämpökuormalaskelmien pohjaksi on otettava pakastettavan lihamäärän keskilämpötila, joka on 18 0 С. Ilman lämpötila pakastuskammioissa pakastuksen eri vaiheissa (jaksottainen/jatkuvatoiminen prosessi): Lämpötilan mittausvaiheet pakastuskammiossa jaksottainen prosessi jatkuvatoiminen Ilman lämpötila pakastuskammiossa prosessi Ennen kammion täyttämistä lihalla ei vähempää kuin 3 ºС alle ohjearvon Kun kammion täyttäminen on suoritettu ei enempää kuin 12 ºС yli loppuun ohjearvon Pakastuksen lopussa tai ennen tyhjennyksen ei vähempää kuin 3 ºС alkua alle ohjearvon Keskilämpötila pakastusprosessin aikana ohjearvo ± 2 ºС ei vähempää kuin 2 ºС alle ohjearvon ohjearvo ± 1 ºС Pakastuskammioiden laitteiden on toimittava täydellä teholla jatkuvatoimisesti sekä pakastuksen aikana että kammioita täytettäessä, jotta lihan pakastuminen alkaisi heti sen saavuttua. Pakastusprosessin kesto lasketaan kammion täytön alkamishetkestä sen tyhjennyksen alkamishetkeen asti. D/. Lihan säilytysprosessi (kokoruhot, puoliruhot, neljännesruhot ja ruhonpalat) Lihan säilytyksessä liha on ryhmiteltävä lajin, lihakkuusluokituksen, käyttötarkoituksen (myynti tai teollinen jatkojalostus) sekä suoritetun lämpökäsittelyn (jäähdytetty, pintapakastettu, pakastettu, sulatettu) mukaan. Säilytysprosessin aikana huoneilman lämpötila on rekisteröitävä kaukomittauksella (automaatiojärjestelmä) tai lämpömittareiden avulla. Ilman lämpötila on mitattava 2 kertaa vuorokaudessa. Lämpötilan ja ilman suhteellisen kosteuden mittaustiedot on kirjattava määrämuotoiseen päiväkirjaan. Huoneissa säilytettävän lihan laadun on oltava tarkan seurannan alla. Sellainen liha, joka valtion eläinlääkintävalvontayksikön lausunnon mukaan ei sovellu jatkosäilytykseen, on heti asetettava myyntiin tai toimitettava teolliseen jatkojalostukseen. E/. Jäähdytetyn lihan säilytysprosessi Jäähdytetty liha, jossa reisilihasten sisäkerroksen lämpötila on С, on säilytettävä kylmähuoneissa riippuvassa asennossa ilmavirran nopeuden ollessa korkeintaan 0,2 m/s. Liha (puoliruhot ja kokoruhot) on aseteltava säilytyshuoneiden kattoradoille siten, että niiden väliin jää 20-30mm tyhjää tilaa. Naudanliha (neljännesruhot ja ruhonpalat) ja sianliha (puoliruhot) voidaan säilyttää myös ripustettuina monitoimikonteissa, jotka ovat pinottavissa 2-3 kappaletta päällekkäin huoneen korkeudesta riippuen.

20 20 F/. Pintapakastetun lihan säilytysprosessi Kevyesti pintapakastettu liha on tarkoitettu jalostusteollisuuden käyttöön. Se on säilytettävä jäähdytettävissä huoneissa riiputtamalla (kattoradoilla tai monitoimikonteissa) tai häkkipinoissa: naudan puoliruhot 5-6 rivissä, sian puoliruhot ja lampaan ruhot 7-8 rivissä, kokonaiskorkeuden ollessa 1,7m asti ilman välirimoja. Häkkipinot ladotaan tasaisille lavoille. Suositeltavat kylmävaraston lämpötilat ovat raja-arvoja (teurastushetkestä alkaen), jäähdytetyn ja pintapakastetun lihan säilytysajat: Lihalaji 1. Jäähdytetty (ripustettuna) naudanliha (puoliruhot ja neljännesruhot) Ilman parametrit säilytyshuoneessa Ohjelämpötila ºС -1 Suhteellinen kosteus min. % 85 Sallitut säilytysajat (ml. kuljetus), maks. vrk 16 vasikanliha (puoliruhot) Pintapakastettu, kaikki lajit, (pinottuina tai ripustettuina) Huomautus taulukkoon: Pintapakastetun lihan säilytysaika ei saa ylittää 20 vuorokautta, mm. säilytys lihanjalostuslaitoksella pintapakastuksen jälkeen maks. 3 vuorokautta, kuljetus vaunussa tai autossa, jossa on koneellinen jäähdytys, maks. 7 vuorokautta kesäkautena ja 10 vuorokautta talvikautena. Säilytysprosessin aikana ilmalämpötilan vaihtelut eivät saa olla yli ± 1 0 С. G/. Pakastetun lihan säilytysprosessi Pakastettu liha, jossa reiden sisäkerroksen lämpötila on 8 0 С, on säilytettävä pakkasvaraston huoneissa siten, että se on asetettu tiiviisiin pinoihin. Naudanliha (neljännesruhot ja ruhonpalat) voidaan säilyttää myös pinottuna monitoimikontteihin, jotka ladotaan 2-3 kappaletta päällekkäin huoneen korkeuden mukaan. Pakastettu liha säilytetään pakastevarastotiloissa vähintään С lämpötilassa ilman suhteellisen kosteuden ollessa 95-98% (luonnollisessa ilmankierrossa). Yksittäisissä tapauksissa vanhoissa pakastevarastoissa, joissa ei ole teknisiä valmiuksia ylläpitää säilytyshuoneessa С lämpötilaa, sallitaan lihan säilytys vähintään С lämpötilassa.

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit ja Liha-alan laitoksia koskevat Metodologiset ohjeet. Liisa Niemi

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit ja Liha-alan laitoksia koskevat Metodologiset ohjeet. Liisa Niemi Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Liha-alan laitoksia koskevat Metodologiset ohjeet Liisa Niemi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö V A H V

Lisätiedot

Liite 2. Eläinjätteen varastointia koskevat vaatimukset... 2652

Liite 2. Eläinjätteen varastointia koskevat vaatimukset... 2652 2650 N:o 1022 LIITTEET SISÄLLYSLUETTELO sivu Liite 1. Eläinjätteen keräämistä ja kuljetusta koskevat vaatimukset... 2651 1. Kuljetusvälineet... 2651 2. Kuljetusasiakirjat... 2651 3. Kuljetusmerkinnät...

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriön asetus

Maa ja metsätalousministeriön asetus 19.11.2015 Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

Taulukko 1. Laboratoriotoimintaa koskevat eristämis- ja muut suojatoimenpiteet

Taulukko 1. Laboratoriotoimintaa koskevat eristämis- ja muut suojatoimenpiteet 4748 N:o 1053 Liite Taulukko 1 Laboratoriotoimintaa koskevat eristämis- ja muut suojatoimenpiteet 1 Erillinen laboratoriotila ( 1 ) ei vaadita ei vaadita 2 Laboratorio suljettavissa ilmatiiviisti kaasudesinfioinnin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

1. Teurasporojen kuljetus...4. 2. Ante mortem tarkastus...4. 3. Eläinten nouto tainnutukseen...4. 4. Tainnuttaminen...4. 5. Verenlasku / pisto...

1. Teurasporojen kuljetus...4. 2. Ante mortem tarkastus...4. 3. Eläinten nouto tainnutukseen...4. 4. Tainnuttaminen...4. 5. Verenlasku / pisto... Porotietokansio Teurastusosio Karvonen Seppo, Pieski Kaarina 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Teurasporojen kuljetus...4 2. Ante mortem tarkastus...4 3. Eläinten nouto tainnutukseen...4 4. Tainnuttaminen...4

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. broilereita yhteensä Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. broilereita yhteensä Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA Paliskuntain yhdistys 2013 Sisällysluettelo Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä - viranomaiselle... 2 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä oma kappale... 3 Omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

2.1. Tuotantolaitoksen alue, joka on eristetty SN-441-72 -ohjeiden mukaisella aidalla, jaetaan kolmeen päävyöhykkeeseen:

2.1. Tuotantolaitoksen alue, joka on eristetty SN-441-72 -ohjeiden mukaisella aidalla, jaetaan kolmeen päävyöhykkeeseen: š VAHVISTAN SNTL:n hygieniaylilääkärin sijainen A.I.Zaitšenko 27. maaliskuuta 1986 3238-85 SNTL:n liha- ja maitoteollisuuden varaministeri A.V.Ignatenko 5. elokuuta 1986 HYVÄKSYTTY SNTL:n maatalousministeriön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (7) 348 Heinon Tukku Oy, elintarvikelain mukainen hakemus liha-alan laitoksen olennaisesta muutoksesta ja kala- ja maitoalan laitoksen hyväksymisestä HEL 2012-010314

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALISKUNTAIN YHDISTYS, 2008 PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO sivu Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä valvontaviranomaiselle 1 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä, toimijan

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa lainsäädännöstä koottua Tuula Lundén Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö 1 2 Kalasivutuotteet: arvioita määristä Perkuusivutuotteet - 12 milj kg/ v Jalostusteollisuuden

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl.

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien, sikojen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys broilereiden suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen

ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen 090804 ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen Eläinsuojelulain (247/1996) 39 :n tarkoittama selvitys eläinsuojeluasetuksen (396/96) ja maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Tämä esite on tarkoitettu SUCROS Oy:n henkilöstölle, ulkopuoliselle työvoimalle, vieraille sekä muille henkilöille, jotka

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2299/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa Valtuutussäännökset Eläintautilaki (441/2013)

Lisätiedot

Lampaiden (ja vuohien) tarttuvat taudit Tartunnoilta suojautuminen Jokioinen ell Johanna Rautiainen/Lammasmaailma OY

Lampaiden (ja vuohien) tarttuvat taudit Tartunnoilta suojautuminen Jokioinen ell Johanna Rautiainen/Lammasmaailma OY Lampaiden (ja vuohien) tarttuvat taudit Tartunnoilta suojautuminen Jokioinen 1.11.2017 ell Johanna Rautiainen/Lammasmaailma OY Miksi tautivastustus rutiinit ovat tärkeitä? Hyvät rutiinit vähentävät tartuntatauteja

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset teurastamon perustamisessa

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset teurastamon perustamisessa Elintarvikelainsäädännön vaatimukset teurastamon perustamisessa Yksikönjohtaja Evira Valvontaosasto Lihantarkastusyksikkö Pienteurastamon suunnittelu Huomioon otettavaa: Teurastamon ympäristövaatimukset

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1025/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä nautaeläimiä sekä nautaeläinten

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS TURKISELÄIMET Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Tuoteturvallisuus keskiössä Hyvät hygieniakäytännöt ovat osa jatkuvaa laadunvarmistustamme. Nordzucker panostaa työympäristön puhtauteen kaikissa tuotanto-, pakkaus-

Lisätiedot

Kansalliset säädökset

Kansalliset säädökset 1 (10) Kansalliset säädökset Elintarvikelaki 13.1.2006/23 Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 321/2006 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (905/2007) eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

Liha-alan laitoksen perustaminen

Liha-alan laitoksen perustaminen Liha-alan laitoksen perustaminen Marjo Ruusunen Webinaari, 31.10.2017 Yhteistyössä: Eviran Pk-neuvontahanke ja Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke Yleistä elintarvikeyrityksen perustamisesta Yleisiä

Lisätiedot

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK)

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1032/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Eviran ohje 16037/1. Ruhon ja muiden eläimen osien esittäminen tarkastettavaksi

Eviran ohje 16037/1. Ruhon ja muiden eläimen osien esittäminen tarkastettavaksi Eviran ohje 16037/1 Ruhon ja muiden eläimen osien esittäminen tarkastettavaksi Esittelijä Thimjos Ninios Sivu/sivut 1 / 6 Hyväksyjä Leena Oivanen Ohje 16037/1 Käyttöönotto 3.5.2013 Elintarvikehygieniayksikkö

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET Tarkastuspäivämäärä Virkatoimitunnus Tarkastuksen tekijä Virka-asema Puhelinnumero Kunta Aluehallintovirasto Eläinten omistaja/ haltija Osoite Puhelinnumero Tarkastuksessa

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

Viljellyn kalan kauppakuntoon saattaminen

Viljellyn kalan kauppakuntoon saattaminen Viljellyn kalan kauppakuntoon saattaminen Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti Pasi Korvonen SEMINAR-EXHIBITION DEVELOPMENT OF AQUACULTURE 07.11.2007 Saint-Petersburg Esityksen rakenne Laatu Paastotus

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla. 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy

Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla. 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy Bakteerin ominaisuudet Campylobacter jejuni joskus C. coli Optimilämpötila 42-43 C Ei lisäänny alle 25 C:ssa Kuumennusherkkä,

Lisätiedot

Hygieniakonsepti Hospidana ApS

Hygieniakonsepti Hospidana ApS Hygieniakonsepti Hospidana ApS Sales Office - Mediplast AB mediplast.info@mediplast.com Production Plant - Hospidana A/S P.O. Box 9504 www.mediplast.com Kleinsvej 6 SE-200 39 Malmö, Sweden DK-4930 Maribo,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 02.06.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 02.06.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) 15 Tmi Sari Viiman toiminnan kieltämistä koskeva elintarvikelain 56 :n mukainen päätös HEL 2015-006585 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun?

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Toimivat lannanpoistojärjestelmät

Toimivat lannanpoistojärjestelmät Toimivat lannanpoistojärjestelmät Hyviä käytännön ratkaisuja hevostalleille Käsityövaltaisuus yleistä hevospuolella Lannanpoisto tapahtuu suurimmassa osassa talleja perinteisellä talikko/kottikärryt menetelmällä

Lisätiedot

Rosselhoznadzorin aluetoimistojen johtajille. Rosselhoznadzorin alaisuudessa valtakunnan alueella toimivien valtionlaitosten johtajille

Rosselhoznadzorin aluetoimistojen johtajille. Rosselhoznadzorin alaisuudessa valtakunnan alueella toimivien valtionlaitosten johtajille VENÄJÄN ELÄINLÄÄKINTÄ- JA KASVINTERVEYSLAITOS (Rosselhoznadzor) Orlikov per., 1/11, 107139, Moskova, Sähkeet: Moskva 84 Minrosselhoz Faksi (7 495) 607-5111 Puh. (7 495) 975-4347 Sähköposti info@svfk.mcx.ru

Lisätiedot

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A Vastuuhenkilö Sivu/sivut 1 / 5 Ohje löytyy: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/ohjeitatuonnista-kauttakulusta-ja-muonituksesta2/ohjeet-toimijoille-tullille-ja-rajaelainlaakareille/

Lisätiedot

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Rauhaniemen saunan talkoo-ohje Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Sisältö Yleistä Saunan aamusiivous Saunan iltasiivous Saunanhoitajan tehtävät Yleistä Avain haetaan Rauhaniemestä saunanhoitajalta

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 09.09.2014 Oulu Päivi Aalto Esityksen sisältö Taudinaiheuttajat ja tartuntariskit

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Sivutuotteiden toimittaminen rehukäyttöön liha-alan laitoksista

Sivutuotteiden toimittaminen rehukäyttöön liha-alan laitoksista Esittelijä Hanna Laatio Sivu/sivut 1 / 5 1. Johdanto Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa liha-alan laitoksia, kuten teurastamoita ja leikkaamoita, sivutuotteiden toimittamisessa rehukäyttöön. Sivutuotteiden

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK -yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevosten keinosiemennysaseman toimintaa koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevosten keinosiemennysaseman toimintaa koskevista vaatimuksista MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 41/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 30.11.2006 3245/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.12.2006 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht.

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien,

Lisätiedot

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm PANELTIM PANEELIT 51 mm mm 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 100 10 kg/m2 11 kg/m2 13 kg/m2 14 kg/m2-20 /+80 C -40 /+60 C Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP

Lisätiedot

CASE TENHON TILA. Maatalousyhtymä Peltoa reilu 700 ha Palkattuja työntekijöitä

CASE TENHON TILA. Maatalousyhtymä Peltoa reilu 700 ha Palkattuja työntekijöitä CASE TENHON TILA Elintarvikkeiden valmistus tilalla Laura Tenho MMM 16.11.2017 Maatalousyhtymä Peltoa reilu 700 ha Palkattuja työntekijöitä 4-10 1 Lihakarjan rotuna limousin n. 160 emoa Lampaiden rotuna

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin)

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin) Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

3. Sian ja naudan lihaa koskevat muut käsittelyvaatimukset

3. Sian ja naudan lihaa koskevat muut käsittelyvaatimukset 3926 LIITE 1 LIHATUOTTEIDEN ERITYISET KÄSITTELYVAATIMUKSET Tämän liitteen vaatimukset koskevat sellaisia tuotteita, joiden valmistukseen käytettyä lihaa ei 6 10 :n mukaan saa toimittaa käsittelemättömänä

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS TURKISELÄIMET Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta LUONNOS 30.5.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen lisääntymiskäyttäytyminen syömiskäyttäytyminen Muiden tarpeiden

Lisätiedot

Kunnon välineillä siivous sujuu

Kunnon välineillä siivous sujuu Kunnon välineillä siivous sujuu Siivoaminen on tärkeää näkymätöntä työtä, jonka ansiosta pinnat pysyvät hyvinä, viihtyvyys lisääntyy, eivätkä mikrobit pääse lisääntymään. Jotta siivoustyö sujuisi mahdollisimman

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

välisenä aikana (3) - itä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ - se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan.../. /..

välisenä aikana (3) - itä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ - se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan.../. /.. 3134 TERVEYSTODISTUS (1) LIITE A Tämä todistus on laadittava lomakkeelle, jossa on sama teksti sekä lähettävän että vastaanottavan maan virallisella kielellä. Terveystodistuslomakkeet tilataan maa- ja

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013 Asiakirjatyyppi 1/6 PALVELUKUVAUS Ojoisten Lasten talo, (päiväkoti, esikoulu, koulu ja neuvola) (elokuu 2013) Ylläpitosiivous Tuulikaapit Märkäeteiset Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. helmikuuta 2004 PE 337.066/12-17 TARKISTUKSET 12-17 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

KOMETOS MODUULITEURASTAMOT

KOMETOS MODUULITEURASTAMOT KOMETOS MODUULITEURASTAMOT Kometos Oy Kometos Oy toimittaa yli 20 vuoden kokemuksella moduulirakenteiset tuotantolaitokset, jotka ovat helposti muunneltavissa ja laajennettavissa. Ammattitaitoinen henkilökuntamme,

Lisätiedot

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke porotietokansio raakalihavalmisteet Hannu Pekkala 2006 Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke SISÄLLYSLUETTELO 1 Määritelmä... 2 2 Raakalihavalmisteiden valmistus...

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Läänineläinlääkäri Taina Kingelin Jyväskylä 29.11.2011 Lihavasikka teemapäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot