1.1. Hallinnonalankohtainen tarkentava virkaehtoehtosopimus vankeinhoitolaitoksen virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1. Hallinnonalankohtainen tarkentava virkaehtoehtosopimus 12.12.2000 vankeinhoitolaitoksen virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta"

Transkriptio

1 Hallinnonalankohtainen tarkentava virkaehtoehtosopimus vankeinhoitolaitoksen virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta 1 Sopimuksen perusteet Tämä virkaehtosopimus on tehty valtion virkaehtosopimusasioista tehdyn pääsopimuksen 3 :n ja työmarkkinoiden keskusjärjestöjen allekirjoittaman tulopoliittista sopimusta koskevan neuvottelutuloksen nojalla. Valtiovarainministeriö on (VM 92/311/2000) hallinnonalan neuvotteluviranomaisille antamassaan neuvotteluohjeessa valtuuttanut oikeusministeriön vankeinhoitoosaston vankeinhoitolaitoksen osalta tekemään tarkentavan virkaehtosopimuksen päättyneen sopimuskauden aikana noudatettavana olleiden eräiden virkasuhteen ehtojen ylläpitämiseksi sekä sopimaan järjestelyvaraerän ja tasa-arvoerän käytöstä. Virkaehtosopimus on allekirjoitettu ilman, että valtiovarainministeriö on valtion virkaehtosopimusasetuksen 6 :n mukaisesti tarkastanut ja hyväksynyt sopimuksen. 2 Sopimuksen soveltamisala Tämä virkaehtosopimus koskee vankeinhoitolaitoksen virkamiehiä. Lisäksi noudatetaan, mitä opetushenkilöstön eli C-palkkausluokkiin kuuluvien virkamiesten osalta palvelussuhteen ehdoista vankeinhoitolaitoksen hallinnonalan tarkentavalla virkaehtosopimuksella erikseen sovittu.

2 2 3 Uudistetut vankeinhoitolaitoksen hallinnonalan tarkentavat virkaehtosopimukset Vankeinhoitolaitoksen hallinnonalan tarkentavista virkaehtosopimuksista uudistetaan lukien edelleen voimassa oleviksi päätyväksi sopimuskaudeksi seuraavat sopimukset: 1. Vankeinhoitolaitoksen hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiestoiminnan järjestämisestä vankeinhoitolaitoksessa. 2. Vankeinhoitolaitoksen hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä vankeinhoitolaitoksessa. 3. Vankeinhoitolaitoksen hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus yhteistoiminnasta vankeinhoitolaitoksessa. 4 Vankeinhoitolaitoksen vastuulisä Vastuulisää maksetaan seuraavasti a) Helsingin, Hämeenlinnan ja Riihimäen vankilassa suoritetaan oikeusministeriön vankeinhoito-osaston määräämälle ja vuorollaan laitoksesta vastuussa olevalle virkamiehelle (enintään viidelle) työn vastuullisuudesta ja päivystyksen vaatimasta sidonnaisuudesta vastuulisänä palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä virasta muutoin suoritetaan. b) Keravan, Konnunsuon, Pelson ja Sukevan vankilassa sekä Helsingin tutkintavankilassa suoritetaan oikeusministeriön vankeinhoito-osaston määräämälle ja vuorollaan laitoksesta vastuussa olevalle virkamiehelle (enintään neljälle) työn vastuullisuudesta ja päivystyksen vaatimasta sidonnaisuudesta vastuulisänä palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä virasta muutoin suoritetaan. c) Jokelan, Kuopion, Kylmäkosken, Mikkelin, Oulun, Pyhäselän, Satakunnan ja Vaasan vankilassa suoritetaan oikeusministeriön vankeinhoito-osaston määräämälle ja vuorollaan

3 laitoksesta vastuussa olevalle virkamiehelle (enintään kolmelle) työn vastuullisuudesta ja päivystyksen vaatimasta sidonnaisuudesta vastuulisänä palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä virasta muutoin suoritetaan. 3 d) Vastuulisänä suoritetaan oikeusministeriön vankeinhoito-osaston määräämälle ja vuorollaan Turun vankilasta ja Turun tutkintavankilasta vastuussa olevalle virkamiehelle (enintään kuudelle) työn vastuullisuudesta ja päivystyksen vaatimasta sidonnaisuudesta vastuulisänä palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä virasta muutoin suoritetaan. e) Vastuulisänä suoritetaan Laukaan, Naarajärven, Sulkavan ja Vilppulan vankilassa yhdelle oikeusministeriön vankeinhoito-osaston määräämälle virkamiehelle sekä erillisissä vankilaosastoissa ja työsiirtoloissa yhdelle oikeusministeriön vankeinhoito-osaston määräämälle laitoksesta vastuussa olevalle virkamiehelle palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä virasta muutoin suoritetaan. Palkkatekijäkoodit: Prima 1324/Vhr YK: Luottamusmies- ja yhteistoimintalisä Pääluottamusmiehelle, luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle sekä yhteistoiminnassa valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) 4 :ssä tarkoitetulle lain mukaisiin yhteistoimintatehtäviin henkilöstön edustajana osallistuvalle virkamiehelle suoritetaan ansiomenetyksen korvauksena saamatta jääneistä valtion yleisen virkaehtosopimuksen liitteessä 2 luetelluista sekä muista suoritusperusteisista, kiinteään palkkaukseen kuulumattomista lisäpalkkioista ja palkanlisistä, lukuun ottamatta lisä- ja ylityökorvauksia erillistä luottamusmies- ja yhteistoimintalisää seuraavasti. Lisän suuruus on 25 % yksinkertaisesta tuntipalkasta kultakin edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana luottamusmies- ja muiden yhteistoimintatehtävien suorittamiseen käytetyiltä työajaksi luettavalta tunnilta. Lisä maksetaan palvelussuhteen jatkuessa heinäkuun palkan-

4 4 maksun yhteydessä sekä palvelussuhteen päättyessä ja siirtotapauksissa viimeisen palkanmaksun yhteydessä. Luottamusmies- ja yhteistoimintalisää ei makseta näitä tehtäviä päätoimisesti hoitavalle virkamiehelle eikä virkasuhteiselle opettajalle. Palkkatekijäkoodit: Prima 3764/ Vhr YK: Luottamusmiespalkkio Pääluottamusmiehelle ja luottamusmiehelle sekä vankeinhoitoalueelle valitulle luottamusmiehelle suoritetaan maksettavan ansiomenetyksen korvauksen lisäksi luottamusmiestyöstä erillistä luottamusmiespalkkiota. Palkkion suuruus määräytyy luottamusmiehen edustamien vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevien jäsenten lukumäärän perusteella seuraavasti. edustettavien lkm palkkio mk/kk ,- (33,65 euroa) ;- (46,25 euroa) ,- (59,20 euroa) Vankeinhoitolaitoksen luottamusmiessopimuksen 2 :ssä mainitut Vankilavirkailijain Liiton alayhdistysten kaksi luottamusmiestä edustavat kumpikin erikseen luottamusmiespalkkiota määriteltäessä alayhdistystensä koko henkilöjäsenmäärää. Varaluottamusmiehelle voidaan luottamusmiehen sijasta maksaa palkkio vain siltä ajalta, jonka hän on esimiehelle tehdyn ilmoituksen perusteella hoitanut luottamusmiestehtävää vähintään kuukauden ajan. Erillistä luottamusmiespalkkiota ei kuitenkaan suoriteta näitä tehtäviä päätoimisesti hoitavalle virkamiehelle. Palkkatekijäkoodit: Prima 4363/ Vhr YK:04258

5 5 7 Työsuojeluvaltuutetun palkkio Vankeinhoitolaitoksen työsuojelun yhteistoimintasopimuksen nojalla valitulle työsuojeluvaltuutetulle suoritetaan työsuojeluvaltuutetun työstä erillistä työsuojeluvaltuutetun palkkiota. Palkkion suuruus on 120 markkaa ( 20,20 euroa) kuukaudessa. Varavaltuutetulle voidaan työsuojeluvaltuutetun sijasta maksaa palkkio vain siltä ajalta, jonka hän on esimiehelle tehdyn ilmoituksen perusteella hoitanut työsuojeluvaltuutetun tehtävää vähintään kuukauden ajan. Erillistä palkkiota ei kuitenkaan suoriteta näitä tehtäviä päätoimisesti hoitavalle virkamiehelle. Palkkatekijäkoodit: Prima 4289/ Vhr YK: Työaikalain soveltaminen vankeinhoitolaitoksen virkamiehiin 1. Työvuoroluettelon muuttaminen Työaikalain 35 :n 2 momentin (605/96) mukaisia painavia syitä, joiden perusteella työvuoroluetteloa voidaan vankeinhoitolaitoksessa muuttaa, ovat laitoksen välttämättömän toiminnan turvaamista koskevat järjestelyt. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi äkillisten sairauspoissaolojen vuoksi sekä laitosturvallisuuden ja henkilökunnan työturvallisuuden edellyttämien välttämättömien järjestelyjen johdosta samoin kuin ennakoimattomista ja laitoksen johdon tärkeinä pitämistä vangin saatto-, kuljetus- ja vartiointitehtävistä aiheutuvat työvuoroluettelon muutokset tai muut näihin verrattavat ennalta arvaamattomat painavat syyt. Vahvistetusta työvuoroluettelosta poiketen tehdyt työtunnit, siltä osin kuin työjaksossa on muodostunut lisä- tai ylityökorvaukseen oikeuttavia tunteja, voidaan virkamiehen suostumuksella antaa vapaa-aikana laitokselle sopivana ajankohtana siten kun tämän

6 sopimuksen 6 :n 3 kohdassa on sovittu. 6 2 Työajan tasaaminen kuuden viikon tasoitusjaksoissa Valtion yleisten virka- ja työehtosopimusten työaikamääräysten 4 :n jaksotyön säännöllistä työaikaa koskevista määräyksistä poiketen vankeinhoitolaitoksen laitoksissa työnantajan edustaja ja virkamiehiä edustavan ammattijärjestön luottamusmies voivat sopia, että työajat järjestetään jaksotyössä siten, että virkamiesten säännöllinen työaika on kahden tosiaan seuraavan kolmen viikon työjakson aikana keskimäärin 114 3/4 tuntia eli 6 viikon pituisena tasoitusjaksona yhteensä 229 1/2 tuntia. Sopimuksen mukaisessa jaksotyössä työaika tasataan tällöin siten, että tasoitusjakson ensimmäisen kolmen viikon työjakson työvuoroluettelon mukaisen säännöllisen työajan ylittävät tai alittavat työtunnit siirretään toiselle kolmen viikon työjaksolle. Tasoitusjakson toisen työjakson säännöllisen työajan ylittäviltä 18 ensimmäiseltä työtunnilta maksetaan ylityökorvauksena 50 %:lla ja seuraavilta työtunneilta 100 %:lla korotettu yksinkertainen tuntipalkka. Edellä sanotusta poiketen muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuvan uudenvuodenpäivän, vapunpäivän tai itsenäisyyspäivän sisältävällä 6 viikon työjaksolla maksetaan ylityön 26 ensimmäiseltä työtunnilta ylityökorvauksena 50 %:lla korotettu yksinkertainen tuntipalkka. Mikäli virkamies ei ole ollut työssä koko edellä mainittua tasoitusjaksoa sen johdosta, että virkasuhde on katkennut tai ettei hän ole voinut olla työssä loman, sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi taikka virkamies on tullut työhön kesken edellä mainitun tasoitusjakson työjakson, lasketaan ylityökorvaus ja lisätyökorvaus keskeytyksen ulkopuolella olevien eli laskentapäivien perusteella valtion yleisten virka- ja työehtosopimusten työaikamääräysten 17 :n suhteellisten työtuntinormien taulukoita soveltaen. Muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva uudenvuodenpäivä, vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä ja loppiainen sekä pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä ja juhannusaatto lyhentää kunkin työjakson työaikaa 8 tunnilla. Työaika näissä työjaksoissa on pyrittävä lyhentämään edellä mainitulla tavalla.

7 Mikäli työaikaa ei ole voitu lyhentää, maksetaan kyseisillä työjaksoilla lisä- ja ylityökorvausta siten kuin valtion yleisten virka- ja työehtosopimusten työaikamääräysten :ssä on sovittu. 7 9 Työajan tasaaminen eräissä tapauksissa sekä tasoitusvapaa ja työaikapankki Työaika voidaan tasoittaa valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikamääräysten 4 :n ja tämän sopimuksen 8 :n 2 kohdan 1 momentin mukaiseen tuntimäärään antamalla virkamiehelle säännöllisen työajan ylittäviä työtunteja vastaava vapaa-aika (tasoitusvapaa) tämän kohdan määräysten mukaisesti. Tasoitusvapaana annettavia työtunteja voidaan virkamiehen suostumuksella tehdä ennakolta sisään enintään 20 tuntia kolmen (3) viikon jakson ja enintään 30 tuntia kuuden (6) viikon jakson aikana ja enintään yhteensä 70 tuntia kahdeksan (8) peräkkäisen kolmiviikkoisjakson tai neljän (4) peräkkäisen kuusiviikkoisjakson ( 24 viikon) aikana, jota kutsutaan tässä sopimuksessa keräilyjaksoksi. Tasoitusvapaa on annettava viimeistään edellisessä momentissa mainittua keräilyjaksoa seuraavan keräilyjakson aikana. Työtunteja voidaan työantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella perustellusta syystä antaa tasoitusvapaana ennakolta enintään 30 tuntia tasoitusjakson aikana ja enintään yhteensä 40 tuntia keräilyjakson aikana. Ennakolta annettu vapaa-aika on tehtävä takaisin viimeistään edellisessä momentissa mainittua keräilyjaksoa seuraavan keräilyjaksonjakson aikana. Tasoitusvapaa on pyrittävä antamaan kokonaisina vapaapäivinä ja vähintään täyden työvuoron mittaisena, ellei laitoksen töiden järjestelystä perustellusta syystä muuta johdu.

8 8 Työnantajan määräyksestä tehdystä ylityöstä annettavan vastaavan vapaa-ajan pituus lasketaan noudattaen sitä mitä valtion yleisten virka- ja työehtosopimusten työaikamääräysten 16 :ssä on sovittu. Tasoitusvapaan ajankohta on määrättävä yhteisymmärryksessä virkamiehen kanssa. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, tasoitusvapaan ajankohta on saatettava virkamiehen tietoon vähintään kolmea viikkoa ennen kyseisen vapaa alkamista, kuitenkin viimeistään ennen kyseisen työvuorotaulukon vahvistamista, ellei virkamies vaadi tällöin korvauksen suorittamista rahassa. Mikäli vapaana annettu aika joudutaan pakottavasta syystä kokonaan tai osittain teettämään takaisin, ei tätä aikaa pidetä annettuna vapaa-aikana. Ellei tasoitusvapaata voida antaa, lisä- ja ylityökorvaukset sisään tehdyiltä tunneilta maksetaan siten kuin yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikamääräyksissä on erikseen sovittu. 10 Vuorokausilepo Työaikalain (605/96) 29 :n 1 momentissa säädetyn keskeytymättömän vuorokausilevon pituudesta voidaan vankeinhoitolaitoksessa poiketa tämän sopimuksen 8 :n 2) kohdan mukaisesti kuuden (6) viikon tasoitusjaksoissa suunnitelluissa työvuoroissa silloin, kun työvuoroja ei voida järjestää muulla tavoin ilman huomattavia vaikeuksia. Vuorokausilevon tulee kuitenkin olla vähintään 8 tuntia ellei kysymyksessä ole työaikalain 29 :n 2 momentin mukainen tilapäinen poikkeaminen vuorokausilevosta. Lyhennetyn vuorokausilevon korvaavat lepoajat tulee antaa viimeistään kahden seuraavan viikoittaisen vapaa-ajan yhteydessä. Edellä 1 momentin mukaisesti suunnitellussa yhdenjaksoisessa työvuorossa, jonka päättymisen jälkeen virkamiehelle annetaan työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen 12 :n mukainen viikoittainen vapaa-aika ja johon sisältyy em. sopimuksen 11 :n mukaiset päivittäiset lepoajat, voidaan edellä mainitusta vähintään 8 tunnin vuorokausi-

9 lepoajasta poiketa. Yhdenjaksoisen työvuoron työajaksi luettava aika saa tällöin kuitenkin olla enintään 16 tuntia. 9 Edellä 1 momentin mukaisesti suunnitelluissa työvuoroissa silloin, kun työvuoroja ei voida järjestää muulla tavoin ilman huomattavia vaikeuksia, voidaan laitoksesta tai sen osastosta vastaavan esimiehen työvuorot järjestää poiketen työaikalain 29 :n 1 momentissa säädetystä keskeytymättömän vuorokausilevon pituudesta. Vuorokausilevon tulee kuitenkin olla vähintään 7 tuntia ellei kysymyksessä ole työaikalain 29 :n 2 momentin mukainen tilapäinen poikkeaminen vuorokausilevosta. Lyhennetyn vuorokausilevon korvaavat lepoajat tulee antaa viimeistään kahden seuraavan viikoittaisen vapaa-ajan yhteydessä. Tämän hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen 14 ja 15 :n mukaisissa töissä sekä vanginkuljetustehtävissä säännöllisillä vanginkuljetusreiteillä silloin, kun työvuoroja ei voida järjestää muulla tavoin ilman huomattavia vaikeuksia, voidaan poiketa työaikalain 29 :n 1 momentissa on säädetyn keskeytymättömän vuorokautisen lepoajan pituudesta. Vuorokausilevon tulee kuitenkin olla vähintään 6 tuntia ellei kysymyksessä ole työaikalain 29 :n 2 momentin mukainen tilapäinen poikkeaminen vuorokausilevosta. Lyhennetyn vuorokausilevon korvaavat vastaavat lepoajat tulee antaa työvuoron päättymisen jälkeen virkamiehelle annettavan työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen 12 :n mukainen viikoittaisen vapaa-ajan yhteydessä. 11 Viikoittainen vapaa-aika Työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen 12 :ssä sovittu yhdenjaksoinen viikoittainen vapaa-aika voidaan vankeinhoitolaitoksessa jaksotyössä järjestää 12 viikon aikana keskimäärin 35 tunniksi. Vapaa-ajan tulee kuitenkin olla vähintään 24 tuntia viikossa.

10 10 12 Ns. pukuraha Niille vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olleille virkamiehille, jotka vuosien 1978 ja 1979 aikana ovat siirtyneet ns. luontoisantijärjestelmästä virkapukuavustusasetuksen piiriin suoritetaan virkapukuesineiden hankkimista varten korvauksena 15 markkaa kuukaudessa. Korvausta ei makseta niille virkamiehille, jotka ovat tulleet vankeinhoitolaitoksen palvelukseen jälkeen, eikä niille virkamiehille, jotka tuolloin olivat tai tällä hetkellä ovat vapautetut virkapuvun käyttövelvollisuudesta. Palkkatekijäkoodit: Prima 6590 /VHR YK: Suojavaatetus Määräykset suojavaatetuksesta sisältyvät liitteeseen Työsiirtoloiden apulaispäälliköiden varallaolojärjestelmä ja siitä maksettava korvaus Varallaolona korvattavaksi ajaksi luetaan virkamiehelle määrätty varallaoloaika, jolloin hänen on varsinaisen virantoimitusaikansa ulkopuolella oltava työsiirtola-alueella. Järjestelmä koskee yksinomaan työsiirtoloita. Järjestelmän soveltaminen edellyttää, että työsiirtolassa noudatetaan vankeinhoito-osaston kulloinkin antamia työvuorotaulukon laadintaa ja tuntikehyksiä koskevia ohjeita. Työsiirtoloiden apulaispäälliköille suoritetaan varallaolokorvausta seuraavasti:

11 11 Virkapaikalla tapahtuvasta varallaolosta maksetaan työsiirtolan apulaispäällikölle vankeinhoito-osaston määräämissä työsiirtoloissa varallaolokorvaus. Varallaolokorvaus lasketaan virkamiehen säännöllisen työajan perusteella ja sen määrä on 37,5 % korvauksen perusteena olevasta yksinkertaisesta tuntipalkasta. Korvauksen perusteena oleva yksinkertainen tuntipalkka on 1/163 virkamiehen maksupalkkausluokan mukaisesta peruspalkan sekä kalliinpaikan-, ikä-, kylmänalueen- ja saaristolisien yhteismäärän mukaisesta kuukausipalkasta. Virkapaikalla tapahtuvalla varallaololla tarkoitetaan työsiirtolassa virkamiehelle hänen varsinaisen virka-aikansa ulkopuolelle määrättyä varallaoloa, jolloin hänen on oltava työsiirtola-alueella. Tämän sopimuksen mukaista varallaoloaikaa ei lueta virkamiehen työajaksi. Palkkatekijäkoodit: Prima 3668/Vhr YK: Avolaitoksen vartijoiden varallaolo ja siitä suoritettava korvaus Varallaoloajaksi luetaan virkamiehelle määrätty aika, jolloin hänen on oltava varsinaisen työaikansa ulkopuolella työnantajan määräämässä paikassa avolaitoksen alueella niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Avolaitoksen vartijalle ja ylivartijalle suoritetaan varallaolosta korvausta seuraavasti: Virkapaikalla tapahtuvasta varallaolosta suoritetaan avolaitoksen vartijalle ja ylivartijalle vankeinhoito-osaston määräämissä avolaitoksissa varallaolokorvausta. Varallaolokorvaus lasketaan virkamiehen säännöllisen työajan perusteella ja sen määrä on 37,5 % korvauksen perusteena olevasta yksinkertaisesta tuntipalkasta. Korvauksen perusteena oleva yksinkertainen tuntipalkka on 1/163 virkamiehen maksupalkkausluokan mukaisesta peruspalkan sekä kalliinpaikan-, ikä-, kylmänalueen- ja saaristolisien yhteismäärän mukaisesta kuukausipalkasta.

12 12 Tämän sopimuksen mukaista varallaoloaikaa ei lueta virkamiehen työajaksi. Palkkatekijäkoodit: Prima 3670/Vhr YK: Koneteknisen henkilöstön varallaolopäivystys Varallaolopäivystyksenä korvattavaksi ajaksi luetaan Helsingin, Hämeenlinnan, Pelson ja Riihimäen vankilassa klo välisenä aikana virkamiehelle määrätty varallaoloaika, jolloin hänen on oltava puhelimitse tavattavissa ja tarvittaessa vankilaan kutsuttavissa. Varallaolokorvausta suoritetaan konetekniseen henkilökuntaan kuuluville virkamiehille. Varallaolokorvauksen suuruus on 20% perustuntipalkasta. Varallaoloajalta ei suoriteta sunnuntaityökorvausta eikä mitään muitakaan haittatyökorvauksia. Varallaoloaikaa ei lueta työajaksi. Palkkatekijäkoodit: Prima 3666/Vhr YK: Koneteknisen henkilökunnan vastuulisä Vastuulisänä suoritetaan Naarajärven, Pyhäselän ja Satakunnan vankilassa yhdelle oikeusministeriön vankeinhoito-osaston määräämälle laitoksen kone- ja LVI-tekniikasta vastuussa olevalle virkamiehelle palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä virasta muutoin suoritetaan. Palkkatekijäkoodit: Prima 1324/Vhr YK:01916

13 13 18 Muistutukset Seuraavat liitteinä olevat muistutukset ovat voimassa: Liite 2 Vankeinhoitolaitoksen muistutukset 19 Kielilisä ja kielitaitolisä 1. Kielilisä Virastoissa ja laitoksissa, joiden virka-alueeseen kuuluu kaksikielisiä kuntia, palveleville virkamiehille, joiden virkatehtävät edellyttävät molempien kotimaisten kielten hallintaa ja joilla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetun asetuksen (442/87) mukainen todistus hyvästä kielitaidosta siinä toisessa kotimaisessa kielessä, joka ei ole hänen äidinkielensä, voidaan suorittaa kielilisänä 75 markkaa (6,80 euroa) kuukaudessa hyvästä suullisesta taidosta ja 100 markkaa (16,80 euroa) kuukaudessa hyvästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta. Sellaiselle edellä mainitulle virkamiehelle, joka täydellisesti hallitsee molemmat kotimaiset kielet (asetus 442/87), voidaan kielilisänä suorittaa 150 markkaa (25,25 euroa) kuukaudessa. Kielilisää ei kuitenkaan suoriteta virkamiehelle, jonka päätehtäviin kuuluvat käännöstehtävät kotimaisten kielten välillä. Palkkatekijäkoodit: Prima 1690/Vhr YK: Kielitaitolisä Jos virkamiehelle kuuluvien tehtävien hoitamiselle on huomattavaa etua muun kuin suomen tai ruotsin kielen taidosta ja jos hän jatkuvasti joutuu kysymyksessä olevaa vierasta

14 14 kieltä virantoimituksessa käyttämään, voidaan hänelle suorittaa kielitaitolisänä vieraan kielen - suullisesta ja kirjallisesta taidosta 120 markkaa (20,20 euroa) taikka - suullisesta ja kirjallisesta taidosta 90 markkaa (15,15 euroa) kuukaudessa kultakin kieleltä erikseen. Kielitaitolisää ei kuitenkaan suoriteta, jos viran tai toimen kelpoisuusehdot taikka virka tai toimi luonteensa puolesta edellyttää vieraan kielen taitoa. Virkatehtäviin liittyvästä vieraskielisen kirjallisuuden tai julkaisujen tutkimisesta kielitaitolisää ei suoriteta. Palkkatekijäkoodit: Prima 1691/Vhr YK: Lisän myöntäminen Kielitaitolisä myönnetään asianomaisen virkamiehen pyynnöstä toistaiseksi enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja enintään siksi ajaksi, jonka aikana ne edellytykset, joiden perusteella lisä on asianomaiselle virkamiehelle myönnetty ovat olemassa. Mikäli kielitaitolisän maksamisen edellytykset lakkaavat, tulee lisän suorittaminen välittömästi lopettaa. Kielitaitolisää ei saa suorittaa useammalle virkamiehelle kuin mitä vieraan kielen taitoa edellyttävät tehtävät asianomaisessa virastossa tai laitoksessa vaativat. 20 Yöhoitolisä Vankeinhoitolaitoksessa suoritetaan jaksotyössä olevalle sairaanhoitajalle, hoitajalle, apuhoitajalle, laboratoriohoitajalle, lähihoitajalle, röntgenhoitajalle, osastonhoitajalle ja erikoissairaanhoitajalle vähintään 8 tuntia kestävältä yötyövuorolta (vähintään 7 tuntia klo 22,00-7,00 välillä) erillinen 17 markan (2,85 euron) määräinen yöhoitolisä, joka ei kuulu virkamiehen varsinaiseen palkkaukseen Palkkatekijäkoodit: Prima 3710/Vhr YK:04942 Yöhoitolisä suoritetaan 20 markan (3,35 euron) määräisenä silloin kun em. virkamies

15 toimii yötyövuoron aikana päivystysjärjestelyjen vuoksi useammalla kuin yhdellä vuode- tai toimenpideosastolla taikka yhdysosastolla, jossa on vähintään 60 sairaansijaa. 15 Yöhoitolisää voidaan suorittaa vuosineljänneksen aikana enintään 30 yötyövuorolta. Palkkatekijäkoodit: Prima 3712/Vhr YK: Röntgenhoitajien säteilyloma Vankeinhoitolaitoksessa myönnetään säteilytyötä tekevälle röntgenhoitajalle palkallista säteilylomaa 1 päivä sellaista kuukautta kohden, jona hän on tehnyt säteilytyötä vähintään 16 päivää. Säteilyloma myönnetään enintään kahdessa osassa. 22 Sairaanhoitajien puhelinkonsultaatio Korvausta puhelinkonsultaatiosta voidaan maksaa sairaanhoitajalle, erikoissairaanhoitajalle ja osastonhoitajalle silloin kun laitoksessa ei ole työssä terveydenhoitohenkilökuntaa tai käytössä ei ole varallaoloon perustuvaa terveydenhuollon päivystystä. Korvauksena puhelinkonsultaatiosta maksetaan maanantaina-perjantaina klo 17,00-23,00 välisenä aikana ja lauantaina klo 6,00-23,00 välisenä aikana 25 mk (4,20 euroa) konsultaatiokertaa kohden. Korvaus maksetaan kaksinkertaisena klo 23,00-06,00 välisenä aikana sekä sunnuntaina ja muina arkipyhäpäivinä klo 6,00-23,00 aikana tapahtuneesta puhelinkonsultaatiosta, jolloin korvaus on 50 mk (8,40 euroa) konsultaatiokertaa kohden. Korvausta ei makseta puhelinkonsultaatiosta, joka johtaa sairaanhoitajan kutsumiseen työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen :n mukaiseen hälytysluontoiseen työhön. Tällöin maksetaan työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen 25 :n mukainen korvaus (hälytysraha) hälytysluontoiseen työhön kutsumisesta ja

16 16 saapumisesta maksetaan valtion matkustussäännön mukainen matkakorvaus. Palkkatekijäkoodit: Prima 4280/Vhr YK: Lääkärien puhelinkonsultaatio Korvausta puhelinkonsultaatiosta voidaan maksaa vankilan lääkärille virka-ajan ulkopuolella tehdystä puhelinkonsultaatiosta seuraavasti: Korvauksena puhelinkonsultaatiosta maksetaan maanantaina-perjantaina klo 16,15-23,00 välisenä aikana ja lauantaina klo 6,00-23,00 välisenä aikana 50 mk (8,40 euroa) konsultaatiokertaa kohden. Korvaus maksetaan kaksinkertaisena klo 23,00-06,00 välisenä aikana sekä sunnuntaina ja muina arkipyhäpäivinä klo 6,00-23,00 aikana tapahtuneesta puhelinkonsultaatiosta, jolloin korvaus on 100 mk (16,80) konsultaatiokertaa kohden. Edellä mainittu puhelinkonsultaatiokorvaus voidaan antaa lääkärin niin halutessa vastaavana vapaa-aikana, ellei lääkärityövoiman puute aiheuta laitoksen toiminnalle selvää haittaa. Vapaa-aikahyvitys on 30 minuuttia konsultaatiokertaa kohden ja niitä voidaan kerätä enintään 6 kuukauden ajalta vapaa-aikana annettavaksi.. Palkkatekijäkoodit: Prima 4280/Vhr YK: Järjestelyvaraerän ja tasa-arvoerän käyttö Tarkistamissopimuksen 7 :n mukaisen järjestelyvara- ja tasa-arvoerän käytöstä sovitaan mennessä. Tarkistukset tulevat voimaan lukien ja tarkistusten siirto korvataan siirtoa vastaavalla korvaavalla erällä helmikuun ajalta Korotetut palkat ja korvaavat erät maksetaan viimeistään huhtikuun palkanmaksun yhteydessä.

17 17 25 Työrauhavelvoite Tähän virkaehtosopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Lisäksi sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, etteivät sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä virkamiesyhdistyksille kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea eikä avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla myötävaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 26 Voimaantulo Tämä tarkentava virkaehtosopimus tulee voimaan 1 päivästä helmikuuta 2001 lukien edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. Ellei keskusjärjestöjen allekirjoittamaa tulopoliittista sopimusta koskevaa neuvottelutulosta allekirjoiteta tulopoliittiseksi sopimukseksi, raukeaa tämä sopimus.

18 18 27 Voimassaolo Tämä sopimus on voimassa saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Valtion virkaehtosopimuksen irtisanomisella tulee tämä sopimus irtisanotuksi.

19 Vankeinhoitolaitoksessa sovellettavat hallinnonalakohtaiset muistutukset Muistutus nro 1 Nuoremmalle vartijalle, joka on toiminut yhteensä vähintään kaksi vuotta vankeinhoitolaitoksen palveluksessa, suoritetaan palkkaus yhtä korkeampana kuin mitä näissä viroissa muutoin suoritetaan. Muistutuksen palkkatekijäkoodit: Prima 1262 /Vhr YK:01532 Muistutus nro 2 Vanhemmalle vartijalle, joka on toiminut yhteensä vähintään viisi vuotta vankeinhoitolaitoksen palveluksessa, suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa ja yhteensä vähintään kahdeksan vuotta palvelleille lisäksi yhtä palkkausluokkaa sekä kymmenen vuotta palvelleille lisäksi yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä näissä viroissa muutoin suoritetaan. Muistutuksen palkkatekijäkoodit: Prima 1266, 1272 ja 1274 /Vhr YK:01535, YK:01538 ja YK:01540 Muistutus nro 3 Ylivartijalle, joka on toiminut yhteensä vähintään viisi vuotta vankeinhoitolaitoksen palveluksessa, suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa ja yhteensä vähintään kahdeksan vuotta palvelleille lisäksi yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä näissä viroissa muutoin suoritetaan. Muistutuksen palkkatekijäkoodit: Prima 1266 ja 1272/Vhr YK:01535 ja YK:01538

20 20 Muistutus nro 4 Talousmestarille, työsiirtolan päällikölle tai apulaispäällikölle, ohjaajalle ja liikunnanohjaajalle, joka on toiminut jossain edellä mainituissa viroissa tai hoitanut vartiopäällikön, apulaisvartiopäällikön tai ylivartijan virkaa yhteensä vähintään kaksi vuotta, suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa ja yhteensä vähintään seitsemän vuotta palvelleelle lisäksi yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä näissä viroissa muutoin suoritetaan. Edellä mainitulle virkamiehelle, joka on tehtävän edellyttämän muodollisen koulutuksen saavutettuaan hoitanut päätoimisesti ilman virkaan kuuluvaa palkkausta yhdessä tai useammassa jaksossa edellä mainittuja tehtäviä, luetaan vähintään kuukauden kestänyt yhdenjaksoinen ajanjakso hyväksi laskettaessa tässä muistutuksessa mainittuja aikoja. Muistutuksen palkkatekijäkoodit: Prima 1262 ja 1270 /Vhr YK:01538 ja YK:01537 Muistutus nro 5 Vartiopäällikölle ja apulaisvartiopäällikölle, joka on toiminut näissä viroissa yhteensä vähintään kolme vuotta, suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä näissä viroissa muutoin suoritetaan. Muistutuksen palkkatekijäkoodit: Prima 1264 /Vhr YK:01533 Muistutus nro 6 Faktorille, keittiöapulaiselle, keittiömestarille, keittäjälle, koneenhoitajalle, konemestarille, konepäällikölle, laitosapulaiselle, mikrotukihenkilölle, siivoojalle, sähköteknikolle, tilanhoitajalle, työmestarille, työnjohtajalle, varastonhoitajalle, ylifaktorille ja ylityönjohtajalle, joka on toiminut yhteensä vähintään viisi vuotta vankeinhoitolaitoksen palveluksessa, suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa ja yhteensä vähintään kymmenen vuotta

21 21 palvelleelle, lisäksi yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä näissä viroissa muutoin suoritetaan. Muistutuksen palkkatekijäkoodit: Prima 1266 ja 1274 /Vhr YK:01535 ja YK:01540 Muistutus nro 7 Teknillisessä koulussa teknikon tutkinnon, teknillisessä opistossa insinöörin tutkinnon, teknillisessä oppilaitoksessa teknikon, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinnon tai teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon taikka ATK-koulutuksessa datanomin tutkinnon suorittaneelle koneenhoitajalle, konemestarille, konepäällikölle, mikrotukihenkilölle, työliikkeenjohtajalle, työmestarille, työnjohtajalle ja ylityönjohtajalle suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä näissä viroissa muutoin suoritetaan. Muistutuksen palkkatekijäkoodit: Prima 1318/Vhr YK:01835 Muistutus nro 8 Työnjohtajalle ja työmestarille, joka on suorittanut työteknikon, mallimestarin, maatalousteknikon, maanviljelysteknikon tai agrologin tutkinnon tai Wetterhoffin opiston opistotasoisen tutkinnon ja johon ei sovelleta vankeinhoitolaitoksen muistutus n:o 7:ää, suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana, kuin muutoin näissä viroissa suoritetaan sen jälkeen, kun hän on toiminut vankeinhoitolaitoksen palveluksessa yhteensä vähintään kuusi vuotta. Muistutuksen palkkatekijäkoodit: Prima 1268/Vhr YK:01536

22 22 Muistutus nro 9 Keittäjälle, leipojalle, tarjoilijalle, ruokala-apulaiselle ja keittiöapulaiselle, joka on suorittanut ammatillisista pätevyystutkinnoista annetun lain tarkoittaman ammattitutkinnon edellä mainituissa ammateissa, suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä näissä viroissa muutoin suoritetaan. Muistutuksen palkkatekijäkoodit: Prima 1332 /Vhr YK:01377 Muistutus nro 10 Sairaala-apulaiselle, joka on suorittanut ammatillisista pätevyystutkinnoista annetun lain tarkoittaman ammattitutkinnon siivoojan tai sairaala-apulaisen ammatissa, suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä näissä viroissa muutoin suoritetaan. Muistutuksen palkkatekijäkoodit: Prima 1306 /Vhr YK:01770 Muistutus nro 11 Vankeinhoitolaitoksen palvelukseen rinnastetaan enintään kuuden vuoden ajalta palvelus Invalidisäätiön Sulkavan ammattioppilaitoksessa ja Kotiniemen koulukodissa seuraavissa Sulkavan vankilassa ja Vilppulan vankilaan sijoitetuissa vankeinhoitolaitoksen viroissa: nuorempi vartija, vanhempi vartija, keittiömestari, työmestari, konemestari, työnjohtaja, varastonhoitaja, keittäjä ja laitosapulainen. Muistutus nro 12 Apulaiskamreerille, erityisohjaajalle, kamreerille, notaarille, ja sosiaalityöntekijälle, joka on palvellut vankeinhoitolaitoksessa vähintään viisitoista vuotta, maksetaan palkkaus yhtä

23 palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä näissä viroissa muutoin suoritetaan. 23 Muistutuksen palkkatekijäkoodit: Prima 1276 /Vhr YK:01545 Muistutus nro 13 Kirjastosihteerille, kurssisihteerille, toimistosihteerille ja virastosihteerille, joka on toiminut yhteensä vähintään kymmenen vuotta vankeinhoitolaitoksen palveluksessa, suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä näissä viroissa muutoin suoritetaan. Muistutuksen palkkatekijäkoodit: Prima 1274/Vhr YK:01540 Muistutus nro 14 Sairaanhoitajalle ja hoitajalle vankimielisairaalassa tai Helsingin vankilan psykiatrisessa yksikössä suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä kyseisissä viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan. Muistutuksen palkkatekijäkoodit: Prima 1308 /Vhr YK:01771 Muistutus nro 15 Vankeinhoidollisen lisäkoulutuksen omaavalle kelpoisuusvaatimukset täyttävälle vankimielisairaalan ja Helsingin vankilan psykiatrisen osaston osastonhoitajalle ja hoitajalle suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä tästä virasta muutoin suoritetaan. Muistutuksen palkkatekijäkoodit: Prima 1310 /Vhr YK:01905

24 24 Muistutus nro 16 Sellaiselle ylilääkärille, apulaisylilääkärille, jolla on tehtävään soveltuva dosentin pätevyys, suoritetaan sairaalassa palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä näissä viroissa muutoin suoritetaan. Muistutuksen palkkatekijäkoodit: Prima 1302 /Vhr YK:01508

25 Määräykset suojavaatetuksesta vankeinhoitolaitoksessa 1 Vankeinhoitolaitoksen virkamiehelle, joka jatkuvasti ja pääasiallisesti työskentelee jäljempänä määriteltävissä poikkeuksellisen likaisissa tai huomattavan suuressa määrässä omaa vaatetusta kuluttavissa tehtävissä, kustannetaan valtion varoilla suojavaatetusta tämän virkaehtosopimuksen ja sen liitteenä olevan luettelon mukaisesti. Virkamieheksi katsotaan myös virkasuhteeseen verrattavassa palvelussuhteessa oleva henkilö. Tässä virkaehtosopimuksessa tarkoitetaan suojavaatetuksella joko suojapukua tai suojatakkia taikka takki-housut suojapukuyhdistelmää, jota käytetään virantoimituksessa suojaamaan virkamiehen omaa vaatetusta. 2 Virkamiehelle, joka jatkuvasti ja pääasiallisesti työskentelee - erityistä puhtautta ja hygieniaa vaativissa tehtävissä - erittäin likaisissa, märissä, liejuisissa, nokisissa tai pölyisissä töissä, - suorittaa moottoriajoneuvojen, työ- tai muiden vastaavien koneiden taikka laitteiden asennus-, huolto- tai korjaustöitä. - päätoimenaan käsittelee erittäin likaisia varasto tai muita esineitä, voitelu- tai polttoaineita taikka happoja tai muita voimakkaasi syövyttäviä kemikalioita, taikka - työskentelee laitoskeittiössä tai pesulassa sellaisissa olosuhteissa, joissa tavanomaisella työvaatetuksella ei tulla toimeen tai joissa työvaatetuksen kuluminen on poikkeuksellisen suurta, hankitaan valtion varoilla oman vaatetuksensa suojaksi tämän sopimuksen liitteenä olevan luettelon mukaisesti virkamiehelle henkilökohtaiseksi suojavaatetukseksi enintään kerran kalenterivuodessa joko suojapuku tai suojatakki taikka takki-housut suojapukuyhdistelmä. Milloin suojavaatetus on turmeltunut työtapaturman sattuessa, uusitaan suojavaatetus ensi tilassa. Tämä sopimus ei tarkoita virkapukua eikä sellaista suojavaatetusta, -välinettä tai tarviketta, mikä annetaan virkamiehelle valtion toimesta työturvallisuuslain (299/58) säännösten tai muiden työsuojelua koskevien säännösten taikka määräysten nojalla.

26 Tämä sopimus ei myöskään tarkoita sellaista 1 :n 1 momentissa tarkoitettua viraston tai laitoksen tulo- ja menoarvion rajoissa hankkimaa suojavaatetusta, joka on työpaikalla virkamiesten yhteisesti käytettävissä ja jota ei anneta virkamiehelle omaksi. 26 LUETTELO Virkamiehistä, joille valtion toimesta annetaan henkilökohtainen suojavaatetus Viran tai toimen nimi Suojavaatetusta edellyttävät tehtävä Työmestari korjaustyöt pölyisessä ja likaisessa ympäristössä Työnjohtaja " Ylityönjohtaja " Ohjaaja " Autonkuljettaja Kiinteistötyöntekijä Konemestari kone- ja viemärityöt Koneenhoitaja koneenhoito- ja korjaustyöt Varastonhoitaja huolto- ja varastotyöt Lehtori metallitöiden opetus ja ohjaus pölyisessä ja likaisessa ympäristössä Osastonhoitaja erityistä puhtautta ja hygieniaa vaativissa tehtävissä Erikoissairaanhoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Apuhoitaja Röntgenhoitaja Laboratoriohoitaja Lastenhoitaja Erikoishammashoitaja Hammashoitaja Hoitaja Ylilääkäri Apulaisylilääkäri Ylihammaslääkäri Hammaslääkäri

27 27 3 Virkamiehelle, joka palvelussuhteensa perusteella saa valtiolta virkapuvun tai avustusta virkapuvun hankkimiseen, ei anneta tämän sopimuksen nojalla henkilökohtaista suojavaatetusta ellei siihen ole virkamiehen tehtäviin ja työolosuhteisiin perustuvaa erityistä syytä. Vuosiloma- tai muuksi sijaiseksi taikka muusta syystä enintään kuuden kuukauden ajaksi vankeinhoitolaitoksen palvelukseen otetulle virkamiehelle ei kustanneta valtion varoilla tämän sopimuksen nojalla suojavaatetusta. Jos virkamiehen, jolle on annettu suojavaatetus, palvelussuhde valtioon hänen oman toimenpiteensä tai menettelynsä johdosta lakkaa ennen kuuden kuukauden määräajan päättymistä, on hänen suoritettava valtiolle korvauksena puolet suojavaatetuksen hankintahinnasta. 4 Terveydenhoitohenkilöstön suojavaatetuksen osalta noudatetaan lisäksi mitä valtion terveydenhoitohenkilöstön suojavaatetusta koskevassa valtiovarainministeriön ohjeessa VM /P 5470 on määrätty. 5 Valtion kustannuksella hankittava suojavaatetus annetaan virkamiehelle omaksi ja tulee hänen omalla kustannuksellaan huolehtia suojavaatetuksen kunnossapidosta. Suojavaatetus varustetaan näkyvällä vankeinhoitolaitoksen tai laitoksen tunnuksella taikka merkillä.

28 Vankeinhoitolaitoksen hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiestoiminnan järjestämisestä vankeinhoitolaitoksessa. 1 Yleistä Luottamusmiestoiminnan järjestämisessä vankeinhoitolaitoksessa noudatetaan tämän sopimuksen lisäksi valtion virkamiesten luottamusmiessopimusta siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä sopimuksen soveltamisesta annettuja valtionvarainministeriön soveltamisohjeita. Laitoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä vankeinhoitolaitoksen alaisia, hallinnollisesti itsenäisiä toimintayksiköitä. Virkamiesyhdistyksistä käytetään jäljempänä lyhenteitä Akava-JS, VHHL, SuPer, Tehy, STTK-J, VTT ja VVL. Tätä sopimusta sovelletaan myös vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevaan työsopimussuhteiseen henkilökuntaan. 2 Luottamusmiesten lukumäärä Pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä sekä heidän henkilökohtaisia varamiehiään valitaan vankeinhoitolaitokseen seuraavasti: Akava-JS ry valitsee yhden pääluottamusmiehen ja hänelle kaksi varamiestä niillä vankeinhoitoalueilla, joilla pääluottamusmies ei työskentele. Pääluottamusmiehen toimialueena on koko maa ja toimipaikkana se laitos, jossa pääluottamusmies työskentelee.

29 Varapääluottamusmiehen toimialueena on vankeinhoitoalue ja toimipaikkana se laitos, jossa varapääluottamusmies työskentelee. 29 Lisäksi Akava-Js valitsee yhden luottamusmiehen ja hänelle yhden varamiehen vankiloiden C-palkkaista opetushenkilöstöä varten. Luottamusmiehen toimialueena on koko maa ja toimipaikkana se laitos, jossa luottamusmies työskentelee. Vankeinhoidon Henkilökuntaliitto VHHL ry. valitsee yhden pääluottamusmiehen ja hänelle kaksi varamiestä. Pääluottamusmiehen toimialueena on koko maa ja toimipaikkana se laitos, jossa pääluottamusmies työskentelee. VHHL:n pääluottamusmies edustaa myös Tehy ry:n ja Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitto SuPer r.y:n jäseniä. Lisäksi VHHL nimeää niillä vankeinhoitoalueilla, joilla pääluottamusmies ei työskentele, alueella toimivista luottamusmiehistä yhden luottamusmiehen. Tämän luottamusmiehen toimialueena on vankeinhoitoalue ja toimipaikkana se laitos, jossa luottamusmies työskentelee. VHHL:n alayhdistykset valitsevat yhden luottamusmiehen ja yhden varamiehen kutakin jäsenyhdistyksen toimipiirissä olevaa toimipaikkaa varten, jossa jäsenmäärä on vähintään kuusi henkilöä. Jäsenmäärän ollessa alle kuusi henkilöä, luottamusmiehenä toimii VHHL:n pääluottamusmies. VHHL:n luottamusmiehet edustavat myös Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitto SuPer r.y:n jäseniä. Tehy ry. valitsee yhden luottamusmiehen ja hänelle kaksi varamiestä niillä vankeinhoitoalueilla, joilla luottamusmies ei työskentele. Luottamusmiehen toimialueena on koko maa ja toimipaikkana se laitos, jossa pääluottamusmies työskentelee. Varaluottamusmiehen toimialueena on vankeinhoitoalue ja toimipaikkana se laitos, jossa varaluottamusmies työskentelee. Vankilain Teknilliset Toimihenkilöt VTT r.y. valitsee yhden pääluottamusmiehen ja hänelle kaksi varamiestä. Pääluottamusmiehen toimialueena on koko maa ja toimipaikkana se laitos, jossa pääluottamusmies työskentelee.

30 30 Lisäksi VTT nimeää niillä vankeinhoitoalueilla, joilla pääluottamusmies ei työskentele, alueella toimivista luottamusmiehistä yhden luottamusmiehen. Tämän luottamusmiehen toimialueena on vankeinhoitoalue ja toimipaikkana se laitos, jossa luottamusmies työskentelee. VTT:n alayhdistykset valitsevat yhden luottamusmiehen ja yhden varamiehen kutakin jäsenyhdistyksen toimipiirissä olevaa toimipaikkaa varten, jossa jäsenmäärä on vähintään kuusi henkilöä. Jäsenmäärän ollessa alle kuusi henkilöä, luottamusmiehenä toimii VTT:n jäsenjärjestöjä edustava pääluottamusmies. Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y. valitsee yhden päätoimisen pääluottamusmiehen ja hänelle kaksi varamiestä. Pääluottamusmiehen toimialueena on koko maa ja toimipaikkana vankeinhoito-osasto tai työnantajan tehtäviä varten erikseen osoittama tarkoituksenmutkainen tila. VVL:n alayhdistykset valitsevat kaksi luottamusmiestä ja heille yhteisen varamiehen jokaista laitoksessa toimivaa yhdistystä varten. Lisäksi VVL:n Siirtolaosasto valitsee kaksi luottamusmiestä ja heille yhteisen varamiehen työsiirtolahenkilökuntaa varten. 3 Luottamusmiehen valitseminen Luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten valinta on tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen tai niiden jäsenyhdistysten sisäinen asia. Mikäli pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten sekä näiden varamiesten valintaa varten toimitetaan vaali, on siihen varattava mahdollisuus työaikana ja -paikalla. Vaalin toimittamisen ajasta ja paikasta sekä muista vaalin järjestelyihin liittyvistä seikoista on sovittava viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäistä vaalipäivää laitoksen johtajan

31 31 kanssa. Valituista pääluottamusmiehistä, luottamusmiehistä ja heidän varamiehistään on tehtävä kuukauden kuluessa kirjallinen ilmoitus laitoksen johtajalle ja vankeinhoito-osastolle. VVL:n Siirtolaosaston luottamusmiehistä ja heidän varamiehestään on tehtävä ilmoitus sen vankilan johtajalle, jonka alaisessa työsiirtolassa luottamusmiehet toimivat. Tehtäviin valitut henkilöt nauttivat luottamusmiessopimuksessa mainittuja etuisuuksia vasta edellä mainitusta ilmoituksesta ilmenevästä ajankohdasta lukien. 4 Toimikausi Pääluottamusmiehen, luottamusmiehen sekä heidän varamiestensä toimikausi kestää siihen saakka, kunnes johtajalle ja vankeinhoito-osastolle on tehty ilmoitus uusien henkilöiden valinnasta heidän sijalleen. Pääsääntöisesti toimikauden pituus on kolme vuotta. Toimikausi alkaa huhtikuun alusta ja päättyy kolmannen vuoden maaliskuun lopussa. 5 Luottamusmiehen asema Luottamusmiestehtävien joustavaa ja nopeaa hoitamista on edistettävä antamalla tehtävien hoitoa varten riittävästi aikaa sekä pyrittävä mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan luottamusmies sellaiseen työpaikkaan, josta käsin tehtävien hoito on mahdollisimman esteetöntä. Sen lisäksi mitä muutoin on sovittu palkkaustietoja koskevista järjestelyistä pääluottamusmiehellä ja luottamusmiehellä on oikeus saada vankeinhoitolaitoksen käyttöön kootut tiedot henkilöstön lukumäärästä ja ansiotasosta virkanimikkeittäin. Pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet voivat käyttää tehtäviensä hoitamiseen laitosten

32 32 käytössä olevia viestintä- ja toimistovälineitä. Luottamuksellisten keskustelujen käymistä ja luottamusmiestoiminnassa tarvittavien asiakirjojen säilyttämistä varten on laitoksen järjestettävä tätä tarkoitusta varten oma huone tai muu sopiva tila, ellei sellaisena voi käyttää luottamusmiehen omaa työhuonetta. Akava-JS:n, VHHL:n ja VTT:n pääluottamusmiesten työtiloista ja luottamusmiestoiminnassa tarvittavista työaika- ja virkamatkajärjestelyistä huolehtii se laitos, jonka palveluksessa pääluottamusmies on. VVL:n päätoimisen pääluottamusmiehen työaikaa, työhuonetta ja tarvittavaa välineistöä sekä virkamatkaa koskevista järjestelyistä huolehtii vankeinhoito-osasto. Pääluottamusmiehen palkkauksesta, virkamatkojen maksatuksesta ja vuosilomajärjestelyistä vastaa se laitos, jonka palveluksesta pääluottamusmies on virkavapaalla. Mikäli VVL:n pääluottamusmiehen kotipaikka on päivittäisten tehtävien hoidon kannalta kohtuuttoman kaukana toimipaikasta, työnantaja ryhtyy tarvittaessa välittömästi ilmoituksen saatuaan toimenpiteisiin vuokra-asunnon järjestämiseksi Helsingin vankilan alueella sijaitsevista vuokra-asunnoista. Asunnosta peritään palvelussuhdeasuntojen vuokria koskevan vankeinhoito-osaston päätöksen mukainen vuokra. VVL:n siirtolaosaston luottamusmiesten toimialueena ovat työsiirtolat ja toimipaikkoina ne työsiirtolat, joissa luottamusmiehet työskentelevät. Siirtolaosaston luottamusmiesten työaika- ja virkamatkajärjestelyistä vastaa se vankila, jonka alaisuudessa luottamusmiehen toimipaikkana oleva työsiirtola on. Muiden luottamusmiesten työaika- ja virkamatkajärjestelyistä huolehtii se laitos, jonka palveluksessa luottamusmies on. Pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen ollessa lyhytaikaisesti estyneenä, hänen tehtäviään voi hoitaa tehtävään valittu varamies tai VVL:n osalta alayhdistysten valitsema toinen luottamusmies. Varaluottamusmiehiin sovelletaan luottamusmiestehtävien hoidon aikana samoja säännöksiä kuin tehtävän vakinaisiin haltijoihin.

33 33 Mikäli este on pysyvä esimerkiksi virkasuhteen päättymisen tai luottamusmiestehtävästä eroamisen vuoksi, tulee alayhdistysten ilmoittaa kirjallisesti laitoksen johtajalle ja vankeinhoito-osastolle kuukauden sisällä eropäivästä tehtävään valitusta uudesta henkilöstä. Samaa menettelyä sovelletaan vastaavassa tilanteessa myös pääluottamusmiehen varamieheen ja varaluottamusmiehiin. 6 Luottamusmiehen palkkaus Pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten palkkauksessa noudatetaan valtion virkamiesten luottamusmiessopimusta ja vankeinhoitolaitoksen osalta tehtyä tarkentavaa virkaehtosopimusta. Palkkauksen järjestelyä koskevat laskelmat ja esitykset tehdään asianomaisten laitosten ja vankeinhoito-osaston toimesta. 7 Luottamusmiehen koulutus Luottamusmiesten koulutuksessa noudatetaan valtion virkamiesten ammattiyhdistyskoulutuksesta tehtyä virkaehtosopimusta. 8 Voimassaolo Tämä luottamusmiessopimus korvaa allekirjoitetun sopimuksen luottamusmiestoiminnan järjestämisestä vankeinhoitolaitoksessa. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2000 ja on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajoin.

34 Vankeinhoitolaitoksen työsuojelun yhteistoiminta- sopimus Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto ja toisaalta henkilöstöä edustavat järjestöt Akava-JS ry, STTK:n Julkisten alojen ammattijärjestö STTK-JS ry, TEHY ry sekä Vankilavirkailijain Liitto VVL ry ovat valtiovarainministeriön ja toisaalta AKAVA-JS ry:n, STTK-J ry:n ja Valtion yhteisjärjestö VTY ry:n allekirjoittaman valtion työsuojelun yhteistoimintasopimuksen perusteella sopineet yhteistoiminnan järjestelystä vankeinhoitolaitoksessa seuraavaa: 1 Yleistä Työntekijän turvallisuuteen sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat monet työympäristön tekijät. Myönteinen vaikuttaminen näihin tekijöihin edellyttää työnantajan ja työntekijän yhteistyötä. 2 Soveltamisala Vankeinhoitolaitoksen ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta työsuojelua koskevissa asioissa järjestetään vankeinhoitolaitoksen työpaikoilla siten kuin tässä sopimuksessa sovitaan. Tätä sopimusta sovelletaan vankeinhoito-osaston alaisissa vankeinhoitolaitokseen kuuluvissa laitoksissa ja yksiköissä. Tässä sopimuksessa tarkoitetaan työnantajalla vankeinhoito-osastoa sekä vankeinhoito-osaston alaisia laitoksia ja yksiköitä.

35 35 Tässä sopimuksessa työpaikalla tarkoitetaan vankeinhoitolaitokseen kuuluvaa, hallinnollisesti itsenäistä laitosta tai tällaiseen laitokseen kuuluvaa erillistä toimintayksikköä. Erillistä yksikköä koskeva työsuojelutoiminta voidaan kuitenkin järjestää myös siten, että päälaitoksen työsuojeluorganisaatio hoitaa tämän toimipaikan työsuojelutehtävät. Vankeinhoito-osasto voi tilapäisesti määrätä työpaikaksi erillisen, huomattavan rakennuskohteen. Toisiaan lähellä sijaitsevat itsenäiset laitokset voivat järjestää työsuojeluorganisaationsa yhteisesti. Tätä sopimusta sovelletaan virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa tai muussa niihin verrattavassa palvelussuhteessa vankeinhoitolaitokseen olevaan henkilöön. 3 Yhteistoimintaelimet Yhteistoimintaa varten työpaikoilla ovat vankeinhoito-osaston nimeämät yhteistoiminnasta vastaavat työsuojelupäälliköt, henkilöstöä yhteistoiminnassa edustavat työsuojeluvaltuutettu, näiden varavaltuutetut sekä työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä toimivat työsuojelutoimikunnat. Vankeinhoito-osaston ja työsuojelutoimikuntien välisenä yhteistoimintaelimenä on vankeinhoitolaitoksen työsuojelun keskustoimikunta. 4 Työsuojelupäällikkö Vankeinhoito-osasto nimeää kuhunkin työpaikkaan tässä sopimuksessa tarkoitetusta yhteistoiminnasta vastaavan työsuojelupäällikön laitoksen kantaa kuultuaan. Vaikka samalla työpaikalla toimii muiden työnantajien kuin vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevaa henkilöstöä, on vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevilla henkilöillä vankeinhoito-osaston nimeämä työsuojelupäällikkö. Vankeinhoito-osasto voi kuitenkin tarvittaessa sopia tässä tarkoitettujen muiden työnantajien kanssa yhteisen työsuojelupäällikön nimeämisestä.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES:299451 PL:01 PR:101-113 (liite 1) VES:299751 PL:01-05 (liite2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 28 päivänä

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi.

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ulkoasiainministeriön, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys Uhvy ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry:n välillä ulkoasiainhallinnon virkamiehiin sovellettavasta

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Yleistä Työsuojelun yhteistoiminnasta on säädetty työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain (131/73) (valvontalaki)

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 Väestörekisterikeskus ja Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Valtion erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry ovat tehneet 29. päivänä marraskuuta 2002 tarkentavan

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset VES 280151 PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2011 virasto- ja tasaarvoerän kohdentamisesta valtiovarainministeriössä ja ministeriön palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51 Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja JUKO ry:n välisestä neuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön. VES 280351 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ovat tehneet 15. helmikuuta tarkentavan virkaehtosopimuksen valtion palkkausjärjestelmän käytöstä

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien:

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien: TES: 313012 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS (sisävesiluotsit, väylämestarit ja väylänhoitajat) P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välisestä työ/virkaehtosopimusneuvottelusta,

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1(13) Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus, joka tehtiin lokakuun 2 päivänä 2008 Tilastokeskuksen ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Säteilyturvakeskus (STUK), Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet 24.8.2006 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa.

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa. DNo YM 1/10/2012 Ympäristöministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on 9.1.2012 tehty

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S . Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus,

Lisätiedot

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Ilmatieteen laitoksen palveluksessa yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa

Lisätiedot

Tässä sopimuksessa virastolla tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriötä sekä maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa kumpaakin erikseen.

Tässä sopimuksessa virastolla tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriötä sekä maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa kumpaakin erikseen. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Sopimus on tehty 11 päivänä huhtikuuta 2005 maa- ja metsätalousministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2)

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) OIKEUSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) Asia Samapalkkaerän kohdentaminen oikeuslaitoksen yleisellä sopimusalalla; uusiin välitasoihin Y 7,5 ja Y 8,5 sijoittuvat virkamiehet, uusien vaativuustasojen

Lisätiedot

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 31 päivänä tammikuuta 2002 oikeusministeriön ja AKAVA-JS ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä Opetushallituksen toimialaan kuuluvissa valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön osalta. Sopimus on tehty 17. päivänä kesäkuuta 2011

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin 1 päivänä lokakuuta 2008

Lisätiedot

Sopimus korvaa 2.12.2010 tehdyn oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen.

Sopimus korvaa 2.12.2010 tehdyn oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen. ves-koodi: 251053 Oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 22 päivänä kesäkuuta 2011 oikeusministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsuhteiseen henkilöstöön. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä MTT:n

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Patentti- ja rekisterihallituksessa. Sopimus on tehty 19 päivänä huhtikuuta 2005 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1 Veskoodi: 33085101101-108 Teskoodi: 33080101101-108 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaja työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2003 Kansanterveyslaitoksen (KTL) sekä Akava-JS ry:n, Valtion ja erityispalvelujen

Lisätiedot

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus VES: 310251 TES: 310201 Virka- ja työehtosopimus, joka tehtiin 22.6.2010 Liikenneviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan aluehallintovirastojen toistaiseksi virkaan nimitettyihin virkamiehiin.

Sopimusta sovelletaan aluehallintovirastojen toistaiseksi virkaan nimitettyihin virkamiehiin. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta aluehallintovirastoissa. Sopimus on tehty 24. päivänä marraskuuta 2011 Itä-Suomen aluehallintoviraston, Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus tehtävien vaativuuteen perustuvasta palkkausjärjestelmästä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksessa (jäljempänä Tekes). Sopimus on tehty 28 päivänä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Tämä sopimus koskee käräjäoikeuksien haastemiehiä ja haastemiesten esimiehiä (jäljempänä haastemiehiä).

Tämä sopimus koskee käräjäoikeuksien haastemiehiä ja haastemiesten esimiehiä (jäljempänä haastemiehiä). Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa käräjäoikeuksien haastemiehiin koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä lokakuuta 2005 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 19S5 N:o 59 N:o 59. Kiertokirje työaikalain muuttamisesta ja sen soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin. Työaikalain muuttamisesta ja

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VES 280151 PL 01 Valtiovarainministeriö sekä AKAVA JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat tehneet 12 päivänä marraskuuta 2003 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN 1 (7) AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN SOVELTAMINEN JA YLEISET MÄÄRÄYKSET Lisätään uusi Ryhmähenkivakuutus Työnantaja toteuttaa kustannuksellaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä

Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 281851 Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä Verohallitus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL Työehtosopimus Osapuolet Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Heta Henkilökohtaisten

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203

Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203 Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203 Työehtosopimus, joka tehtiin 18 päivänä helmikuuta 2000 Tilastokeskuksen, Akava JS ry:n ja Tilastoväen Unioni ry:n välillä Tilastokeskuksen työsopimussuhteisen henkilöstön

Lisätiedot

260151/01/101-109 Liite 1

260151/01/101-109 Liite 1 260151/01/101-109 Liite 1 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin sisäasiainministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. 340151 01 101-111 (työvoimatoimistot) 02 102-114 (Työministeriö ja Työvoimaopisto) Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työministeriössä, Työvoimaopistossa ja työvoimatoimistoissa

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskaudelle 2010-2012 mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskaudelle 2010-2012 mukaisesti. TRAFI/20771/01.00.01/2010 Virkaehtosopimus 4.1.2011 Virkaehtosopimus Liikenteen turvallisuusviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelu-järjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista ja palkkauksesta

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista ja palkkauksesta Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista ja palkkauksesta Verohallinto sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT. Työntekijä/virkamies/viranhaltija. Osoite Sähköposti :

ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT. Työntekijä/virkamies/viranhaltija. Osoite Sähköposti : ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT 5/ 2003 ha 1. Sopijapuolet Työnantaja Työntekijä/virkamies/viranhaltija 2. Työpaikka ja yhteystiedot Työpaikka /osasto Lähin esimies

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 281805 Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä Verohallitus sekä Verohallinnon atk-henkilöt VERO-ATK ry ovat tehneet 20 päivänä joulukuuta 2005 työehtosopimuksen verohallinnon

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelijatehtävässä olevaan tai tukityöllistettäväksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelijatehtävässä olevaan tai tukityöllistettäväksi palkattavaan henkilöstöön. Tarkentava virkaehtosopimus ulosottomiesten palkkauksesta. Sopimus tehtiin 1 päivänä kesäkuuta 2009 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä. 1 Sopimuksen tavoitteet

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAJOISTA, 7.11.2013

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAJOISTA, 7.11.2013 1(22) LIITE 1 VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAJOISTA, 7.11.2013 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala ja työaikamuodot Tätä sopimusta sovelletaan valtion virastojen virkamiesten ja työntekijöiden työaikoihin,

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

KIRKON LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KIRKON LUOTTAMUSMIESSOPIMUS KIRKON LUOTTAMUSMIESSOPIMUS 1 Soveltamisala ja määritelmiä 1 mom. Soveltamisala 2 mom. Työnantaja 3 mom. Henkilöstö Tätä sopimusta sovelletaan sen allekirjoittajajärjestöjen luottamusmiestoiminnassa 2

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

Sopimus korvaa 12.11.2010 tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen ulosottomiesten palkkauksesta myöhempine muutoksineen.

Sopimus korvaa 12.11.2010 tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen ulosottomiesten palkkauksesta myöhempine muutoksineen. VES-koodi: 254051 Tarkentava virkaehtosopimus ulosottomiesten palkkauksesta. Sopimus tehtiin 20 päivänä kesäkuuta 2011 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä.

Lisätiedot