Seinäjoen kaupunginhallitus. Hallitusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen kaupunginhallitus. Hallitusohjelma 2010 2012"

Transkriptio

1 Seinäjoen kaupunginhallitus Hallitusohjelma Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Hallitusohjelma Kaupunginhallituksen hallitusohjelma on Seinäjoen kaupunginhallituksen valtuustokaudeksi hyväksymä toimintaohjelma. Hallitusohjelman laadintaa on ohjannut kaupungin valtuuston kesäkuussa 2009 hyväksymä strategia Valtuuston strategian visiot ja niiden toteuttaminen ovat hallitusohjelman keskeinen tavoite ja sisältö. Hallitusohjelman sisältö tarkistetaan vuosittain osana talousarvion valmistelua ja vuosittaiset tavoitteet liitetään osaksi talousarvioasiakirjaa. Hallitusohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa. Seinäjoella SEINÄJOEN KAUPUNGINHALLITUS Irene Turenius kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2

3 Vahvan tahdon Seinäjoki Strategian osavisioiden toteuttaminen - Palveluvisio (tuottavuus) 5 - Palveluvisio (henkilöstö) 6 - Palveluvisio (elinvoima) 7 - Elinkeinovisio 8 - Kasvuvisio 9 - Osaamisvisio 10 - Tapahtumavisio 10 - Muut strategian osavisiot 11 Hallituksen toiminnassaan huomioimat muut ohjelmalliset asiakirjat 12 Hallituksen toimintaperiaatteet 13 3

4 Vahvan tahdon Seinäjoki 2012 Kaupunginhallitus toteuttaa valtuuston strategian tahtoa ja sitoutuu hallitusohjelmakautena seuraaviin toimenpiteisiin: Palvelustrateginen työ 1. Kaupungin palvelutuotannon tuottavuutta parannetaan ja palveluiden saatavuus turvataan. Palvelutuotannon uudistamistoimet toteutetaan vuosien aikana. 2. Kaupungin henkilöstön työurien jatkamista ja osaamista tuetaan. Henkilöstöä kannustetaan palveluiden innovatiiviseen kehittämiseen. 3. Koko kaupungin elinvoimaisuutta tuetaan sekä yhdistymissopimuksen mukaisin toimin että edistämällä kaupunkilaisten omaehtoista aktiivisuutta ja osallisuutta. Kaupungin kasvua suunnataan koko kaupungin alueelle. 4. Tuetaan yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannon ja -yrittäjyyden vahvistumista. Rakenteellinen kehittäminen 5. Edistetään PARAS-lainsäädännön mukaista kunta- ja palvelurakenteen kehittämistä valtuustostrategian tavoitteiden mukaisesti. Edunvalvonta ja osaamisen vahvistaminen 6. Vahvistetaan Seinäjoen asemaa suomalaisissa kaupunki- ja osaamisverkostoissa. Seinäjokibrändi Seinäjoen kaupungin vahva tahto, voimakas kasvu ja vetovoima sekä kaupungin jatkuva kehittäminen tuovat mahdollisuuden Seinäjoen imagon ja brändin erityiselle vahvistumiselle hallitusohjelmakauden aikana. Seinäjokibrändin vahvistaminen on yksi hallitusohjelmakauden viestinnän tavoitteista. 4

5 Strategian palveluvision toteuttaminen: Tuottavuuden ja palveluiden saatavuuden edistäminen Kaupunginhallitus toteuttaa koko kaupunkikonsernin kattavan tuottavuusohjelman. Ohjelma laaditaan osana vuoden 2011 talousarvion valmistelua ja ohjelman mukaiset toimet toteutetaan vuosien aikana. Ohjelman tavoitteena on tuottavuuden nousu vähintään 1 prosentilla siten, että sillä kyetään vastaamaan kaupungin kasvun tuomiin lisääntyviin palvelutuotannon kustannuksiin. Tuottavuusohjelman toimenpiteitä ovat kaupungin palveluverkoston tiivistäminen, palvelujen tuottamistapojen kehittäminen ja uudistaminen, kaupunkikonsernin tiivistäminen sekä palvelutuotannon organisoinnin muutokset. Tuottavuusohjelman tavoitteena on kaupunkilaisille tarjottavien palveluiden laadun, tehokkuuden ja saatavuuden parantaminen. 5

6 Strategian palveluvision toteuttaminen: Henkilöstöstrategian laadinta ja toteuttaminen Kaupunginhallitus laatii uuden henkilöstöstrategian vuoden 2011 aikana. Henkilöstöstrategian toimenpiteitä toteutetaan koko hallitusohjelmakauden ajan. Kaupunki haluaa tukea henkilöstön työhyvinvointia ja mahdollisuutta pitkiin työuriin. Kaupungin tavoitteena on, että henkilöstön alkavista eläkkeistä 75% on vanhuuseläkkeelle siirtymisiä. Kaupunki vahvistaa koko kaupunkikonsernin kattavia työllistämistoimia. Kaupunki kannustaa henkilöstöä oman työnsä kehittämiseen ja vaikuttavuuden vahvistamiseen. Tavoitteena on tukea ja kannustaa henkilöstöä kaupungin palveluiden innovatiiviseen kehittämiseen yhteistyössä toimialan parhaiden osaajien ja kehittäjien kanssa. Kaupunki palkitsee vuosittain palvelutuotannon parhaat kehittämisratkaisut. 6

7 Strategian palveluvision toteuttaminen: Koko kaupungin elinvoimaisuuden edistäminen Kaupunginhallitus haluaa turvata koko kaupungin elinvoimaisuuden ja vetovoiman. Kasvavana kaupunkina Seinäjoella on mahdollisuus tarjota asukkailleen niin kaupunki-, taajama- kuin kyläasumisenkin kehittyvät mahdollisuudet. Kaupunginhallitus laatii elinvoimastrategian, joka kokoaa kaupungin eri taajamiin ja kyliin kohdistuvat toimenpiteet ja velvoitteet ohjelmalliseksi ja uusia mahdollisuuksia avaavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on kaupungin toiminnan tehostaminen ja suuntaaminen yhä paremmin tukemaan taajamien ja kylien väestön aktiivista oman kotiseudun kehitystyötä. Kaupunki ohjaa aktiivisesti kaupungin kasvua myös taajamiin ja elinvoimaisiin kyliin. Tämä tukee palveluiden säilymistä ja kehittymistä sekä nykyisen infrastruktuurin hyödyntämistä. Toiminta on myös kestävää kehitystä ja yhdyskuntarakenteen tiivistämistä tukevaa. 7

8 Strategian elinkeinovision toteuttaminen: Seinäjoki vahvistuu palvelualan yrittäjyyden keskuksena Kaupungin palvelustrategiatyön onnistuminen edellyttää yritysten ja yhteisöjen vahvaa osallistumista. Kaupungin palvelutuotannon ohella kaupungissa toimivien yritysten ja yhteisöjen palvelutuotannon täytyy myös kasvaa ja toiminnan laatua ja tehokkuutta tulee tukea. Seinäjoen Seudun Elinkeinokeskus toteuttaa yritysten ja yhteisöjen palvelutuotantoa koskevan selvityksen vuoden 2010 aikana. Selvityksen perusteella elinkeinokeskuksessa käynnistetään tehostetut toimet yritysten ja yhteisöjen palvelutuotannon edistämiseksi ja tukemiseksi Seinäjoella. Tavoitteena on kehittää Seinäjokea läntisen Suomen palvelutuotannon keskuksena. Palvelualan yrittäjyyden tukeminen vahvistaa myös Seinäjoen kaupungin ja koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan palvelutuotannon kehittämismahdollisuuksia, kun palvelutuotannon tarjonta ja markkinat kehittyvät. Palvelualan yrittäjyyden kehittäminen on myös tärkeä osa Seinäjoen kaupunkikeskustan kehittämistä. 8

9 Strategian kasvuvision toteuttaminen: Etelä-Pohjanmaan PARAS-hankkeen edistäminen Kunta- ja palvelurakenneuudistus, PARAS-hanke, jatkuu vuoteen 2012 saakka. Kaupunginhallitus tukee ja edistää PARAS-hankkeen tavoitteiden toteutumista Etelä-Pohjanmaalla Kaupungin strategian mukaisesti tavoitteena on 1-2 strategisen kuntaliitoksen toteuttaminen. Kaupunginhallituksella on valmius käynnistää kuntaliitosta koskevat valmistelut Seinäjoen kaupunkiin rajoittuvien kuntien kanssa. Kaupunginhallitus seuraa valtakunnallista kehitystä ja on tarvittaessa valmis myös lisäämään kaupungin aktiivisuutta kuntaliitosten toteuttamiseksi. Kaupunginhallitus tiivistää yhteistyö maakunnan kuntien ja muiden maakunnallisten toimijoiden kanssa. Kaupunginhallitus tiivistää yhteistyötä muiden ylikunnallisten palvelutuottajien kanssa ja kutsuu niiden johtoa säännöllisesti koolle. Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti Seinäjoen kaupungin ylikunnallisen palvelutuottajaroolin aktiiviseen vahvistamiseen. Kaupungilla on valmius tuottaa isäntäkuntamalliin perustuen muille kunnille ja kuntayhtymille sekä palvelukokonaisuuksia että myös tukipalveluja. 9

10 Strategian osaamisvision toteuttaminen: Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulumallin toteuttaminen Kaupunginhallitus sitoutuu Korkeakoulumallin toteuttamiseen mallin kaikilta osilta. Kaupunki osallistuu aktiivisesti Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulumallin hallintoelinten, strategisen johdon, kehittämisallianssin sekä korkeakoulusäätiön toimintaan ja kehittämiseen. Kaupunki tukee valittujen osaamisalojen vahvistumista sekä omalla toiminnallaan että tukemalla osaamisalan kehittämisestä vastaavia toimijoita. Kaupunki tukee Seinäjoki Science Parkin kehitystyötä maapoliittisin ja kaavoituksellisin ratkaisuin sekä konsernitoiminnan kautta. Tavoitteena on kansallisesti merkittävä, kansainvälistyvä osaamis- ja innovaatioympäristö, joka tukee myös Seinäjoen kaupunkikeskustan vetovoiman vahvistamista. Strategian tapahtumavision toteuttaminen: Strategisiin valintoihin sitoutuminen Kaupunginhallitus suuntaa tapahtumien ja elämysten vision mukaisia toimia valittuihin seitsemään strategiseen valintaan: Aalto-keskus, Rytmimusiikki, Tapahtumamatkailu, Teatteri, Elämysliikunta, Ravit- ja ratsastus sekä Ruuhikosken golf-kenttä Kehittämistoimet tehdään kolmikantayhteistyönä siten, että kaupunki toimii yhteistyössä yritys- ja/tai yhteisötoimijan sekä alan osaamis- ja kehittäjätoimijan kanssa. Kehittämistoimien painopisteenä on ammattimaisen toiminnan tukeminen. Valittujen painopistekohteiden tunnettavuutta edistetään ja myös hyödynnetään osana kaupungin omaa tiedottamista ja markkinointia. 10

11 Strategian yhteistyö-, talous- ja johtamisvisioiden toteuttaminen: Strategian toimenpiteiden ja hankkeiden toimeenpano Kaupunginhallitus toteuttaa kaupungin strategian yhteistyö-, talous- ja johtamisvisioiden yhteydessä esitettyjä strategisia toimenpiteitä ja hankkeita. Kaupungin edunvalvonnassa hallitusohjelmakaudella korostuvat liikenteen infrahankkeet sekä yhteistyö uudistuneen valtion aluehallinnon kanssa. Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa tiivistyy edelleen liiton toimivallan laajentumisen myötä. Kansallisessa kaupunkipolitiikassa toimitaan aktiivisesti yhteistyössä 20 suurimman kaupungin kanssa. Suurimpien kaupunkien ryhmän ja valtiohallinnon yhteistyö tulee hallitusohjelmakaudella tiivistymään. Talousvision toimeenpanossa korostuvat palvelustrategisen työn mittarointi ja tuloksellisuuden arviointi. Vertailuryhmänä hyödynnetään kymmenen vertailukaupungin ryhmää. Johtamisvisiossa vakiinnutetaan hallitusohjelmatyöskentely ja sen liittäminen jokavuotiseen talousarvion valmisteluun. Lautakuntatoiminnan vahvistaminen ja tukeminen on kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisen hallitusohjelmakaudelle sijoittuva haaste. 11

12 Hallituksen toiminnassaan huomioimat muut ohjelmalliset asiakirjat Kaupunginhallitus valmistelee hallitusohjelmakaudella terveyden edistämisen ja kaupunkina kehittymisen toimintaohjelmat. Kaupungin viestintästrategia valmistuu vuoden 2009 aikana. Kansainvälistymisohjelma laaditaan vuoden 2010 aikana. Ohjelma sisältää toimenpiteet kaupungin strategiassa asetettujen kansainvälistymiseen ja monikulttuurisuuden edistämiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunkiseudun ilmasto- ja energiastrategia valmistellaan osana Seinäjoen kaupunkiseudun yhteistyötä. Kaupunginhallituksen toimintaa ohjaavat seuraavat kaupungin valtuuston ja/tai kaupunginhallituksen hyväksymät osastrategiat ja ohjelmat: - Maapoliittinen ohjelma - Kaavoitusohjelma - Asuntopoliittinen ohjelma - Seinäjoen elinkeinostrategia - Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdestrategia - Lapsi- ja perhepoliittinen selonteko- ja toimenpideohjelma vuosille Ikääntymispoliittinen tavoite- ja toimenpideohjelma - Vammaispoliittinen ohjelma 12

13 Hallituksen toimintaperiaatteet ja toiminnan kehittäminen Työskentely kaupunginhallituksessa ja yhteisten asioiden hoitaminen vaatii meiltä luottamushenkilöiltä paljon aikaa, paneutumista ja sitoutumista. Sen lisäksi meiltä vaaditaan monipuolista osaamista ja erityistaitoja. Herkkyys kuunnella kuntalaisia, strateginen johtaminen, kaupungin etujen valvominen sekä henkilöstöpolitiikan pyörittäminen eivät sulje toisiaan pois. Onnistunut hallitustyöskentely edellyttää kaupunginhallituksen jäseniltä yhteistyökykyä, laajaa poliittista ymmärtämistä, kykyä toimia verkostoissa ja konsernissa sekä vuorovaikutustaitoja. Samalla meidän on suunnattava voimavarojamme yhä enemmän tavoitteelliseen ja pitkäntähtäimen strategiseen toimintaan. Vaalikauden näkymät edellyttävät meiltä muutosjohtamisen taitoja sekä kykyä uudistua. Koska vaatimukset eivät ole ollenkaan vähäisiä, hyvän kulttuurin luomiseen pitää panostaa ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Hallitustyöskentelyn kehittämiseen, jäsenten kouluttamiseen ja osaamisen lisäämiseen on panostettava, että meillä olisi yhteinen näkemys siitä, mihin olemme menossa. Kaupunginhallituksen työskentelyä kehitetään toimintakaudella systemaattisella ja säännöllisellä arvioinnilla. Kaupunginhallitusta ja sen työskentelyä voidaan arvioida eri osa-alueiden kautta. Arvioinnin tulokset analysoidaan ja työskentelyä kehitetään niiden avulla. Kaupunginhallituksen jäsenten toimintaedellytyksiin on panostettava. Ennakointi, tulevaisuuteen varautuminen ovat tavoitteellisen työskentelyn edellytyksiä. Kaupunginhallitukselle pitää varata tarpeeksi aikaa perehtyä päätettäviksi tuleviin asioihin. Työskentelyä kehitetään järjestämällä säännöllisesti mm. iltakouluja, keskustelukokouksia, työseminaareja, asiantuntija-alustuksia sekä vierailuja. Hyviä ratkaisuja ja linjauksia voidaan löytää avoimella keskustelulla ja toiminnallisuudella. Kaupunginhallituksen jäsenille pitää esitellä käsittelyssä olevista asioista monipuolisesti eri vaihtoehtoja joko viranhaltijoiden valmistelemina tai hallituksen jäsenten kotitehtävinä. 13

14 Toivon, että kaupunginhallituksen yhteistyö on hyvää eri toimielimien; valtuuston, lautakuntien, konsernin ja eri yhteistoimintaorganisaatioiden kanssa. Toivon, että Seinäjoen kaupunginhallituksen työskentely on puheenjohtajakaudellani sellaista, että kaikilla on mahdollisuus ilmaista näkemyksensä ja kokea oikeasti vaikuttavansa lopputulokseen. 14

Seinäjoen kaupunkistrategia 2013 2020. Seinäjoen kaupunginvaltuusto 2013

Seinäjoen kaupunkistrategia 2013 2020. Seinäjoen kaupunginvaltuusto 2013 Seinäjoen kaupunkistrategia 2013 2020 Seinäjoen kaupunginvaltuusto 2013 Strategian sisältö 1. Kaupunkistrategia 2013-2020 2. Kaupungin toimintaympäristö, arvot, tapa toimia ja visio 3. Kestävän kasvun

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Elinvoima ja Osallisuus. Seinäjoen kaupunginhallituksen hyväksymä 29.11.2010

Elinvoima ja Osallisuus. Seinäjoen kaupunginhallituksen hyväksymä 29.11.2010 Elinvoima ja Osallisuus Seinäjoen kaupunginhallituksen hyväksymä 29.11.2010 Elinvoima ja osallisuus -ohjelma Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron kuntaliitos yhdisti kolme kasvavaa kuntaa. Kuntaliitoksen jälkeen

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta Sisällys 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat... 2 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Parempien palvelujen koti

Parempien palvelujen koti Parempien palvelujen koti Pirkkalan kuntastrategia 2014 2018 1 Sisältö 1. Pirkkalan strategian rakenne 3 2. Pirkkalan lähtökohdat strategiasuunnittelulle 4 3. Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015 Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011 SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat... 1 1.1

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu

Lisätiedot

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot

Uuden sukupolven Kuntaliitto 2020 -strategia

Uuden sukupolven Kuntaliitto 2020 -strategia Uuden sukupolven Kuntaliitto 2020 -strategia Tarkistus vuosille 2015 2016 Muutostuki uudistaa Kuntien tehtäväkenttä ja rooli palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa ovat muutoksessa. Tällä strategiakaudella

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 KAUPUNKIPOLITIIKAN PERIAATEPÄÄTÖS 2009-2011 1 Johdanto Valtioneuvoston lokakuussa 2008 hyväksymän alueellisen koheesio- ja

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 2.2.2009 päätöksellä käynnistettiin kuntaliitoksen kautta maantieteellisesti laajentuneen ja organisaatioltaan uudistuneen Hämeenlinnan kaupunkitason

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 18/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot