Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja miten sitä ennakoidaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja miten sitä ennakoidaan?"

Transkriptio

1 Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja miten sitä ennakoidaan? HUIPPUOSAAMISTA KÄYTÄNTÖÖN SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIMMAKSI KANSAKSI VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Laivaseminaari m/s Silja Serenade Aulis Pitkälä Pääjohtaja

2 Toimintaympäristön muutos Korkean osaamisen tason synnyttäminen - työelämän ja globaalin kilpailun kasvavat osaamistarpeet Tietopääoma taitopääoma - tieto/taitokäsityksen muutos Ikääntyvä väestö, erilaistuvat alueet Koulutusjärjestelmän tehokkuus ja koulutusinvestoinnin tuotto Tietoperustainen koulutuksen ohjaus ja opetuksen kehittäminen Haasteet hallita ja toteuttaa valtakunnallisesti koulutusinnovaatioita hyvin hajautuneessa ja kunnallisesti hallinnoidussa koulutusjärjestelmässä

3 Koulun muutoksen haaste Tieto muuttuvaa, dynaamista tiedonhankinnan, ajattelun ja oppimisen taidot yhä keskeisempiä Sivistystavoite ihmisen päätökset tietoon perustuvan ja eettisen harkinnan perusteella Oppimistavoite oppijan identiteetin kehittymisen tuki ja oppimisen syventäminen Painotettava osaaminen opitun syvällistä ja ymmärtävää käyttöä tukevien taitojen vahvistaminen

4 Ammattikoulutus 2020 Osaamiskäsityksen muuttaminen Tiedon ja osaamisen käyttötaito Syvällisempi oppiminen sisältöjen läpikäymisen sijasta Uuden ajan kansalaistaidot elinikäisen oppimisen avaintaidot tiedon epävarmuuden ja muuttuvuuden ymmärtäminen Eheyttäminen tiedon sirpaloitumisen välttäminen Perustaitojen hallinta tieto/taitorakenteiden perustan hallitseminen Osaamiselle korkeat tavoitteet Globaali kilpailukyky ja hyvinvoinnin turvaaminen Luovuuden ja innovatiivisuuden vahvistaminen

5 Hallitusohjelma sekä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU) Suomi tähtää maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 niin ammattiosaamisessa, korkeakoulutuksessa kuin tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Hallitus huolehtii koulutuksen, osaamisen ja tutkimuksen riittävästä rahoituksesta. Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma (2012) Koulutuksen arviointikeskus (2014, työryhmä perustettu) Selvitetään 2013 mennessä perusopetuksen ryhmäkokojen määritteleminen lainsäädännöllä

6 Koulutus ja tutkimus vuosina Kehittämissuunnitelma Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma Sukupuolen, alueiden ja koulujen välisten erojen puolittamistavoitteet. Väestön koulutustasoa koskevat prosenttimääräiset tavoitteet vuodelle Tavoitteena on, - että 95 prosenttia perusasteen päättävistä jatkaisi välittömästi opintojaan (vuonna 2009 luku oli 91,4%) - että 2016 uusista ylioppilaista 50% jatkaa opintojaan samana vuonna (nyt noin 40%). - että lukion läpäisy nostetaan 90 prosenttiin (nyt 87), ammatillisen peruskoulutuksen 78 prosenttiin (71) ja korkeakoulujen 75 prosenttiin (70).

7 Nuorten yhteiskuntatakuu ja koulutustakuu Jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta tai valmistumisesta. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Perusasteen päättäneet tai ilman toisen asteen tutkintoa olevat valitaan ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa. Korkeakoulujen opiskelijavalinnan päävalinnat varataan hakijoille, joilla ei ole aiempaa vastaavan tasoista tutkintoa tai opinto-oikeutta. Maaliskuun 2012 kehysriihestä 27 meuroa vuonna 2013 ja 52 meuroa vuosina toimenpiteisiin, joilla ohjataan ilman koulutusta olevia alle 30-vuotiaita nuoria ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. OPH osallistuu ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman toteuttamiseen ja ohjaukseen.

8 Toisen asteen koulutuksen kehittämislinjauksia Duaalimalli säilyy. Joustavia mahdollisuuksia suorittaa osia tutkinnosta yli tutkintorajojen lisätään Ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osaamisperustaisuutta vahvistetaan Aiemmin ja muualla opitun tunnistaminen ja tunnustamista vahvistetaan

9 Opetushallituksen strategisia tavoitteita ammatillisessa koulutuksessa Opintojen jälkeisen työllistymisasteen nostaminen ja opintojen läpäisyn tehostaminen Innovoinnin, aluekehityksen ja yrittäjyyden edistäminen Osaamisen varmistaminen osana laatustrategioita Ennakoidumpi, nopeampi ja joustavampi reagoiminen työelämän sekä työmarkkinoiden muutoksiin Työssä jaksamista edistävien aikuiskoulutuksen muotojen kehittäminen Aikuiskoulutuksen, opiskelijoiden ja työelämän välisten kumppanuuksien tehostaminen Osaamisen uudistaminen ja päivittäminen työuran aikana

10 Hallitusohjelman säästötavoitteita 2,5 miljardin euron säästötavoitteet julkisen talouden vakauttamiseksi, josta 300 miljoonaa euroa kohdistuu koulutukseen ja tutkimukseen. Lisäksi kuntiin kohdistuva 630 miljoonan euron säästötavoite OKM:n hallinnonalan rakenteellinen uudistaminen 15 meuroa Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen perustamishankkeet 20,3 meuroa Lukioverkon karsiminen (käytetty juuri tätä sanaparia) 30 meuroa Ammatillinen koulutus 28 meuroa Ammatillinen lisäkoulutus 8 meuroa Oppisopimuskoulutus 21 meuroa Ammattikorkeakouluverkon ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen 51 meuroa Maaliskuun 2012 kehysriihen yhteydessä hallitus linjaa lisäsäästöjä.

11 Oppilaitosverkon sopeuttaminen väestökehitykseen Oppilaitosverkkoa sopeutetaan väestökehitykseen koulutuksen saatavuus ja sivistyksellinen yhdenvertaisuus maan kaikissa osissa turvaten. Varmistetaan ammatillisen koulutuksen riittävä tarjonta ja kohdennetaan se alueellisen tarpeen mukaan. Lukiorahoituksen perusteisiin sisällytetään jatkossa tuloksellisuusrahoitusosuus, joka palkitsee koulutuksen laadusta ja laadun parantamisesta

12 Peruskoulujen ja oppilaitosten määrän kehitys Lähde: Tilastokeskus

13 Oppilas- ja opiskelijamäärien kehitys Lähde: Opetushallitus ja Tilastokeskus

14 Paikalliset koulutuksen kehittämissuunnitelmat Opetussuunnitelmat ja tutkinnot Oppimisympäristöt Oppilashuolto Oppilaitosverkosto Taloudelliset voimavarat Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen Opetustoimen johdon koulutusohjelma

15 ENNAKOINNISTA OPETUSHALLITUKSESSA Pääjohtaja Aulis Pitkälä Skills laivaseminaari

16 MIHIN ENNAKOINTITIETOA KÄYTETÄÄN? Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi - Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmien valmistelu - Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisten tulos- ja tavoitesopimusten valmistelu - Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat - Koulutustarjonnan (aloituspaikat) vuosittainen kohdentaminen - Ammatinvalinnan ohjaus, työvoimaneuvonta ja oppilaanohjaus Osaamistarpeiden ennakointi - Tutkintojen perusteet - Tutkintorakenteen kehittäminen - Opetussuunnitelmat, korkeakoulujen koulutusohjelmat - Ammatinvalinnan ohjaus, työvoimaneuvonta ja oppilaanohjaus

17 KOULUTUS JA TUTKIMUS VUOSINA Kehittämissuunnitelma. Opetus- ja kultturiminsteriö Koulutuksen ennakointia kehitetään määrällistä ja laadullista ennakointia yhteen sovittaen. Tavoitteena on, että koulutuksen ennakoinnissa sen eri näkökulmat täydentävät toisiaan. Määrällisellä ennakoinnilla tarkastellaan työvoiman tarpeen muutoksia ja niiden yhteyttä koulutukseen. Valtakunnallisella määrällisellä ennakoinnilla tarkastellaan tutkintoon johtavaa koulutusta pitkän aikavälin työvoimatarpeeseen vastaamisessa.

18 KOULUTUS JA TUTKIMUS VUOSINA Kehittämissuunnitelma. Opetus- ja kulttuuriminsteriö Laadullisella ennakoinnilla tarkastellaan työelämän sisältöjen muutosten vaikutuksia opetussuunnitelmiin ja tutkintorakenteeseen. Vastuu laadullisesta ennakoinnista on koulutustoimikunnilla ja koulutuksen järjestäjillä. Koulutuksen järjestäjät tekevät ennakointityötä koulutusohjelmatasolla ja reagoivat nopeasti osaamistarpeiden muutoksiin. Koulutustoimikunnat tekevät pitkän aikavälin laadullista ennakointia koulutusalojen tasolla, eri alojen ennakointia yhteen sovittaen. Opetushallitus tukee koulutustoimikuntia laadullisessa ennakoinnissa

19 TOIMIALAKEHITYS VUOTEEN 2025 (tavoiteskenaario) - Työllisten määrän ennakoidaan kasvavan vuosina Työllisten määrä kasvaa eniten: - sosiaalipalvelut (38 400) - terveydenhuoltopalvelut (29 700) - vähittäiskauppa (23 000) - koulutus ja tutkimus (22 500) Lähde: VATT 2011, Opetushallitus 2011 (Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025)

20 TOIMIALAKEHITYS VUOTEEN 2025 (tavoiteskenaario) Työllisten määrä supistuu eniten: - maa-, riista- ja kalatalous (20 400) - metallien ja metallituotteiden valmistus (13 400) - muu teollisuus (mm. tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus) (12 300) - julkinen hallinto ja pakollinen sosiaalivakuutustoiminta (11 600) - metsätalous ja teollisuus (9 900) - elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus (9 500) Lähde: VATT 2011, Opetushallitus 2011 (Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025)

21 AVAUTUVAT TYÖPAIKAT KESKIMÄÄRIN VUODESSA KAUDELLA ENITEN TYÖLLISTÄVISSÄ AMMATTIRYHMISSÄ (tavoitekehitys) Sosiaalialan työntekijät ja ohjaajat Opettajat ja opetusalan muut asiantuntijat Kauppiaat ja myyjät Sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon asiantuntijat Perus- ja lähihoitajat Maaliikennetyöntekijät ja -yrittäjät Siivoustyöntekijät Taloushallinnon toimistotyöntekijät Kaupan alan johtajat ja asiantuntijat Yhteiskunnallisen ja humanistisen alan sekä talouden asiantuntijat Rakennustyöntekijät Ravitsemisalan työntekijät Lähde: Opetushallitus 2011 (Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025)

22 NUORTEN IKÄLUOKAN KOKOON SOVITETTU KOULUTUKSEN ALOITTAJATARVE KOULUTUSASTEITTAIN (tavoitekehitys) Aloittaneet 2009 Tarve Ammatillinen peruskoulutus Ammattikorkeakoulututkinto Yliopistotutkinto Lähde: TK, Opetushallitus 2011 (Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025)

23 NUORTEN IKÄLUOKAN KOKOON SOVITETTU KOULUTUKSEN ALOITTAJATARVE KOULUTUSALOITTAIN (tavoitekehitys) Aloittaneet 2009 Tarve Lähde: TK, Opetushallitus 2011 (Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025)

24 VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI -PROJEKTI (VOSE) Opetushallituksen ESR-rahoitteinen projekti ( ) Tavoite: Luoda ja pilotoida osaamistarpeiden ennakoinnin prosessimalli, jonka avulla saadaan ennakointitietoa työelämän tulevaisuuden osaamistarpeista Ennakointimallin tuottamaa tietoa tulee voida hyödyntää mm. tutkintojen perusteiden, opetussuunnitelmien, tutkintorakenteiden ja opetuksen sisältöjen kehittämisessä Hyödynsaajat: opetushallinto, koulutuksen järjestäjät, ammattikorkeakoulut, yliopistot, myös muut hallinnonalat ja aluehallinto Pyritään juurruttamaan yhtenäisellä metodilla tehtävä valtakunnallinen osaamistarpeiden ennakointi vakituiseksi toiminnaksi. 24

25 VOSE: OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Toteutettu kolme ennakointiprosessia: kiinteistö- ja rakentamisala matkailu- ja ravitsemisala lasten päivähoidon ja perhetyön sektori (ruotsinkielinen pilotti) Ennakointia tekevät kulloisenkin alan asiantuntijoista kootut ennakointiryhmät Ennakointiryhmissä edustettuina toimiala-, työnantaja- ja työntekijä- /henkilöstöjärjestöt, hallinto, tutkimus ja eri koulutusasteet (amm. koulutus, ammattikorkeakoulut, yliopistot) Matkailu- ja ravitsemisalan ennakointiryhmän ytimenä toiminut alan koulutustoimikunta, jota täydennetty muilla asiantuntijoilla Työ tehdään ennakointityöpajoissa Ennakoinnin tulokset koottu osaamistarveraportteihin 25

26 VOSE: ENNAKOINTIPROSESSI Ennakoinnin kohteen rajaaminen Tausta-aineistoksi mm. alan tilastotietoa ja aiemmin tuotettua ennakointitietoa sekä tietoa alan kehittämishankkeista Aikaperspektiivi vuotta tulevaisuuteen Alan keskeisten tulevaisuuden muutosvoimien valitseminen Alaa koskevien skenaarioiden laatiminen tulevaisuustaulukon avulla Osaamistarpeiden johtaminen skenaarioista Etsitään kaikille skenaarioille yhteiset osaamistarpeet sekä etenkin tavoiteskenaariossa tarvittavat osaamiset Ehdotukset koulutuksen kehittämiseksi Ennakointiprosessin toteuttaminen muutamalla alalla/vuosi 26

27 Työelämän ennakoituja osaamisvaatimuksia tulevaisuudessa eräillä aloilla* (VOSE-projekti) - ekologisuuteen, vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvä osaaminen, ympäristöosaaminen - kulttuuriosaaminen, kyky toimia monikulttuurisessa ympäristössä (työyhteisöt, asiakkaat, toimintaympäristö yleensä) - moninaisuuden ymmärtäminen, erilaisuuden ymmärtäminen - tieto- ja viestintätekniikan kehityksen jatkuva seuraaminen ja hyödyntäminen omassa työssä - asiakasosaaminen - liiketaloudellinen osaaminen (mm. kustannustietoisuus, budjetointi, toiminnan kannattavuuden ymmärtäminen) - johtamisosaaminen - ennakointiosaaminen *Kiinteistö- ja rakentamisala, matkailu- ja ravitsemisala sekä lasten päivähoito ja perhetyön sektori

28 Työelämän ennakoituja osaamisvaatimuksia tulevaisuudessa eräillä aloilla* (VOSE-projekti) - eettinen osaaminen - turvallisuus-, riskinhallinta- ja kriisiosaaminen sekä ääriolosuhteisiin varautuminen - työturvallisuusosaaminen - oman alan juridiikan osaaminen - työehtosopimusten, työlainsäädännön riittävä osaaminen ja noudattaminen - kyky toimia moniammatillisessa työyhteisössä, kyky toimia eri alojen asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. *Kiinteistö- ja rakentamisala, matkailu- ja ravitsemisala sekä lasten päivähoito ja perhetyön sektori

29 AJANKOHTAISTA ENNAKOINTITIETOA - Koulutustarpeiden määrällinen ennakointi >Koulutus ja työvoiman kysyntä Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista (2012) - Osaamistarpeiden ennakointi >VOSE-projekti >Julkaisut Tasapainoiseen työllisyyskehitykseen Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:16 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina Tutkimukset 154. Politiikkatoimien vaikutukset työvoiman tarpeeseen Suomen taloudessa Tutkimukset 161. Työvoiman tarve Suomen maakunnissa vuosina Tutkimukset 166.

30 Kiitoksia!

Ennakoinnilla näkyä tulevaisuuden osaamistarpeista. 30.1.2014 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus

Ennakoinnilla näkyä tulevaisuuden osaamistarpeista. 30.1.2014 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus Ennakoinnilla näkyä tulevaisuuden osaamistarpeista 30.1.2014 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus ESITYKSEN RAKENNE 1. OPH:n osaamistarpeiden ennakoinnin taustaa 2. Ennakoinnin toimintamalli ja ennakointiryhmät

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012

Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012 Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012 Toimintaympäristö muuttuu Globaalin työnjaon muutokset miten Suomi pärjää globaalissa kilpailussa? Elinkeino-

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Suomi osaamisen kasvu-uralle

Suomi osaamisen kasvu-uralle Suomi osaamisen kasvu-uralle Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE Pekka Kauppinen 29.2.2008 2 Sisällysluettelo...2 1. JOHDANTO..3

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Maailma on monimutkainen. Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen. tarpeet

Maailma on monimutkainen. Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen. tarpeet Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen ja tiedon tarpeet Aila Paaso Koulutuspäällikkö, KT Opetusalan henkilöstö- ja täydennyskoulutus, Oulun ammattikorkeakoulu Aila.paaso@oamk.fi Tiivistelmä Artikkelissa

Lisätiedot

Liiketalousalan osaamistarveselvitys

Liiketalousalan osaamistarveselvitys 1 Liiketalousalan osaamistarveselvitys Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutuksen kehittämistarpeisiin laadittu osaamistarveselvitys olemassa olevan ennakointitiedon

Lisätiedot

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro Puheen vuoro 4/2004 Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Saana Siekkinen puh. (09)

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (esitys

1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (esitys 2 Sisällysluettelo 1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (esitys OKM:lle)... 4 2 KESU 2016 prosessin kuvaus... 8 3 Valtakunnalliset linjaukset ja koulutusalakohtaiset tavoitteet...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Raportit ja selvitykset 2013:10 Raportit ja selvitykset 2013:10 Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI Ulla Taipale-Lehto MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Raportit ja selvitykset 2012:13 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Kirsi Uola 2012 2 TIIVISTELMÄ Uola, Kirsi 2012. Merenkulkualan koulutuksen laadullinen ennakointi. Opetushallitus ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Merenkulkualan

Lisätiedot

Lapsissa on tulevaisuus

Lapsissa on tulevaisuus Lapsissa on tulevaisuus Päivähoitoon sekä lapsi- ja perhetyöhön liittyviä tulevaisuuden skenaarioita ja osaamistarpeita VOSE-projektin pilottiryhmän tulokset Opetushallitus, VOSE-projekti Heidi Backman,

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI. Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi Finlandia-talo 16.5.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetushallitus

VANHUSPALVELUIDEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI. Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi Finlandia-talo 16.5.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetushallitus VANHUSPALVELUIDEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi Finlandia-talo 16.5.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetushallitus ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Ennakointiprosessista 2. Ennakointiryhmä

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys Raili Hakala Sirpa Tahvanainen syyskuu 2009 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. SELVITYKSEN

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot