Ennakoinnilla näkyä tulevaisuuden osaamistarpeista Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennakoinnilla näkyä tulevaisuuden osaamistarpeista. 30.1.2014 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus"

Transkriptio

1 Ennakoinnilla näkyä tulevaisuuden osaamistarpeista Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus

2 ESITYKSEN RAKENNE 1. OPH:n osaamistarpeiden ennakoinnin taustaa 2. Ennakoinnin toimintamalli ja ennakointiryhmät 3. Alakohtaisia ja yhteisiä tuloksia 4. Ajankohtaista OPH:n osaamistarpeiden ennakoinnissa 2

3 TAUSTAA: VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) PROJEKTI Tavoite: Luoda ja pilotoida osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamalli, jonka avulla saadaan ennakointitietoa työelämän tulevaisuuden osaamistarpeista suomen ja ruotsin kielellä (ns. laadullinen ennakointi) Ennakointimallin tuottamaa tietoa tulee voida hyödyntää mm. tutkintojen perusteiden, opetussuunnitelmien, tutkintorakenteiden ja opetuksen sisältöjen kehittämisessä Hyödynsaajat: opetushallinto, koulutuksen järjestäjät, ammattikorkeakoulut, yliopistot Myös muut hallinnonalat ja aluehallinto voivat hyödyntää projektin tuloksia Pilottialat: kiinteistö- ja rakentamisala, lasten päivähoito ja perhetyö (ru) sekä matkailu- ja ravitsemisala Toteutettu Opetushallituksessa Opetushallituksen rahoittamana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella >Tietopalvelut > Ennakointi > Osaamistarpeiden 3 ennakointi >VOSE-projekti

4 VOSE- ENNAKOINTIPROSESSI Perustuu asiantuntijatyöskentelyyn, ennakointiryhmät Ennakointiryhmissä edustettuna ainakin työnantajat ja työntekijät, eri koulutusasteet, tutkimussektori, hallinto (mahdollisuuksien mukaan yritysedustus ja opiskelijat sekä asiakkuusnäkökulma) Sopiva ennakointiryhmän koko noin henkilöä Keskiössä ennakointityöpajat 4 koko päivän tapaamista + 2 lyhyempää kokousta Prosessin kesto 4 6 kk Muutosvoimat -> Skenaariot ->Osaamistarpeet ja ehdotukset koulutuksen kehittämiseksi Tietoa voidaan hyödyntää ammattikoulutuksessa sekä korkea-asteella; tutkintojen perusteet, opetussuunnitelmat, tutkintorakenteet, koulutuksen sisällöt Prosessin tarkempi kuvaus vose-projekti 4

5 VOSE-ENNAKOINTI ENNAKOINTIRYHMÄN ROOLI JA TEHTÄVÄT Ennakointiryhmä = koulutustoimikunnat täydennettynä muilla asiantuntijoilla Tavoitteena tuottaa ennakointitietoa tulevaisuuden osaamistarpeista hankkeen alussa rajatulla alalla, aikaperspektiivi vuotta tulevaisuuteen Ennakointiryhmän tehtävänä tuottaa alaa koskevat keskeiset muutosvoimat, laatia niistä skenaariot ja johtaa skenaarioista osaamistarpeita ja ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi Prosessin kokonaisuudesta vastaa Opetushallitus, jonka edustajat suunnittelevat työpajojen toteutuksen yhdessä fasilitoijan kanssa Osaamistarveraportti laaditaan Opetushallituksessa 5

6 Ennakointityöpajat VOSE: ENNAKOINTIPROSESSI Ennakoinnin kohteen rajaaminen (toimiala, klusteri) Tausta-aineistoksi mm. alan tilastotietoa ja aiemmin tuotettua ennakointitietoa sekä tietoa alan kehittämishankkeista Hyödynnetty myös C&Q-järjestelmää ja työpaikkailmoitusten analyysia 1. Alan keskeisten tulevaisuuden muutosvoimien valitseminen 2. Alaa koskevien skenaarioiden laatiminen tulevaisuustaulukon avulla 3. Tulevaisuuden osaamistarpeiden johtaminen skenaarioista valitun alan eri osa-alueittain 4. Osaamistarpeiden määrittely alan keskeisille ammattiryhmille sekä ehdotukset koulutuksen kehittämiseksi Etsitään kaikille skenaarioille yhteiset osaamistarpeet sekä etenkin tavoiteskenaariossa tarvittavat osaamiset Tulosten kirjaaminen, osaamistarveraportit 6

7 Ennakoitavaan alaan vaikuttavien muutostekijöiden määrittely VOSE: ENNAKOINNIN PROSESSIMALLI Skenaarioiden laatiminen käyttäen muutostekijöitä ja tulevaisuustaulukkomenetelmää Tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittely tarkasteltuna ennakoitavan alan osa-alueiden kautta Tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittely tarkasteltuna ennakoitavan alan ammattiryhmien/ammattien kautta Alan koulutuksen kehittämistarpeiden pohtiminen Osaamistarveraporttiluonnoksen kirjoittaminen tulosten perusteella, raportin kommentointi ja viimeistely Ennakoinnin kohteen valinta ja rajaaminen Taustaselvitykset ennakoitavasta alasta Skenaariot Osaamistarpeet, aloitteet koul. kehittämiseksi Tiedon levitys Työpajavaihe 1

8 VOSE-ENNAKOINTI PROJEKTIN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Vuonna 2013 tavoitteena toteutettu 2 VOSE-mallin mukaista ennakointiprosessia Graafinen teollisuus Vanhuspalvelut VOSE:sta ennakointimalli tukemaan koulutustoimikuntien alakohtaista ennakointityötä Tähän mennessä mukana olleet koulutustoimikunnat (projekti + v. 2013): Talotekniikka- ja rakentamisala Kiinteistö- ja kotityöpalveluala Matkailu- ja ravitsemispalvelut Viestintäala Kuntoutus- ja liikunta-ala Sosiaaliala Terveysala 8

9 KESKEISET OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALA Asiakkaan tarpeiden ja käyttäjänäkökulman ymmärtäminen Johtajuus ja kokonaisuuksien hallinta sekä rakennusprojekteissa, liiketoiminnassa, tutkimus- ja kehittämishankkeissa kuin palvelukokonaisuuksissakin Kansainvälisyyteen liittyen mm. kieli- ja kulttuuriosaaminen Teknologiaosaaminen sisältäen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen, tietomallintamisen, erilaiset kiinteistöihin liittyvät järjestelmät, robotiikan ja automatiikan Ilmastonmuutokseen ja energiatehokkuuteen sekä ympäristökysymyksiin liittyvä osaaminen Monialaisuus sekä yksilö- että tiimikohtaisena Normien ja säädösten sekä työturvallisuuden osaaminen, eettinen osaaminen Laatuajattelu, riskikartoitukseen liittyvä osaaminen Kriisinhallintaan, huoltovarmuuden ylläpitoon ja ääriolosuhteisiin varautumiseen liittyvä osaaminen. 9

10 KESKEISET OSAAMISTARPEET LASTEN PÄIVÄHOITO JA PERHETYÖ Viestintä ja asiakaslähtöisyys Ongelmanratkaisu- ja innovaatiokyky Kulttuurinäkökohdat ja kieli Pedagogiikka Ammattirooli, moniammatillisuus ja työkulttuuri 10

11 KESKEISET OSAAMISTARPEET MATKAILU- JA RAVITSEMISALA Kielitaito Kulttuuriosaaminen, kuten monikulttuurisuuden sekä paikalliskulttuurin ymmärtäminen ja hyödyntäminen Turvallisuus-, riskinhallinta- ja kriisiosaaminen Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen ja sen kehityksen seuraaminen sekä siihen liittyvien uusien toimintatapojen nopea omaksuminen Johtamisosaaminen Moninaisuuden ymmärtäminen, erilaisuuden ymmärtäminen Ympäristö- ja ekologinen osaaminen sekä vastuulliseen toimintaan ja kestävään kehitykseen liittyvä osaaminen Liiketaloudellinen osaaminen, myynnin ja markkinoinnin taidot sekä yrittäjyysosaaminen Verkosto-osaaminen Asiakasosaaminen Työlainsäädännön ja työehtosopimusten hallinta Alan lainsäädännön tuntemus sekä sopimusoikeuden tuntemus Ennakointiosaaminen Tutkimustiedon ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen kehitystyössä 11

12 KESKEISET OSAAMISTARPEET GRAAFINEN TEOLLISUUS Hyvä suomen kielen taito ja riittävä vieraiden kielten osaaminen Asiakaslähtöinen toimintatapa, asiakkaan tarpeiden ja odotusten tunnistaminen Myynti- ja liiketoimintaosaaminen Monitaitoisuus, työn monialainen hallinta Projektityöskentelyvalmiudet, projektiosaaminen, tiimityöosaaminen Vuorovaikutustaidot erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa Painotuotteiden tuotantoprosessien sekä suunnitteluun liittyvien ohjelmistojen ja -tekniikan osaaminen; automaation hyödyntäminen Digitaalipainamisen hallinta Graafisten materiaalien tuntemus ja raaka-ainetuntemus Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvä osaaminen, kuten erilaisten ohjelmistojen hyödyntämiseen liittyvä osaaminen Verkosto- ja sidosryhmäosaaminen, partnership-ajattelun hallinta Tuotekehitys-, suunnittelu-, tuotteistamis- sekä innovaatio-osaaminen Ympäristömyönteinen ajattelu, ekologisuuden huomioiminen omassa työssä, kestävään kehitykseen liittyvä tietoisuus. 12

13 KESKEISET OSAAMISTARPEET VANHUSPALVELUT Asiakaskeskeisen toimintatavan ja laatuajattelun osaaminen Poikkitieteellisyys ja moniammatillisuus (palvelukoordinaatio) Innovaatio-osaaminen (ml. oman työn kehittämisen taidot) Eettinen osaaminen ja vastuullinen toiminta Ihmisen toimintojen (holistinen) tuntemus Monikulttuurisuusosaaminen Suositusten, määräysten ja lainsäädännön tunteminen. 13

14 YHTEISTÄ ERI ALOILLE Kaikilla ennakoiduilla aloilla tarvitaan lisäksi vahvaa oman alan perusosaamista (raportoitu tarkemmalla tasolla osaamistarveraporteissa mm. ammattikohtaisesti). Kaikilla aloilla vahvistamista tarvitsevina osaamisina nousivat esille asiakaslähtöisyys ja monialaisuus. Lisäksi useimmilla aloilla edellytetään tulevaisuudessa yhä enemmän monikulttuurisuustaitoja, erilaisuuden ymmärtämistä, ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvää osaamista, projekti- ja tiimityötaitoja, verkosto-osaamista, tieto- ja viestintätekniikan hallintaa sekä alaan liittyvän normiston tuntemista. Osaamistarveraportit ovat ladattavissa Internetistä > Tietopalvelut > Ennakointi > Osaamistarpeiden ennakointi Painettuja kappaleita voi pyytää OPH:sta 14

15 ASIANTUNTIJATYÖPAJOJEN LISÄKSI ENNAKOINNISSA HYÖDYNNETTY MM. Ammattikompassin tietoja Foredata Oy:n työpaikkailmoitusanalyyseja C&Q järjestelmää Työorganisaatioihin tehtyjä haastatteluja tulevaisuuden osaamistarpeista Järjestelmän taustalla olevaa luokitusta 15

16 AJANKOHTAISTA OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINNISSA Toteutetaan vuona 2013 VOSE-tyyppinen ennakointi kahdella alalla (jatkossa tavoitteena 3 alaa/vuosi) Kartoitetaan erilaisia osaamistarpeiden analyysiin liittyviä järjestelmiä -> koulutustoimikunnille käyttöön tietoa työelämän osaamistarpeista jonkinlaisen järjestelmän avulla? Kehitetään menetelmiä ja välineitä eri alojen läpimenevien ilmiöiden edellyttävien osaamistarpeiden ennakointiin Osaamistarpeiden ennakoinnissa vahva rooli koulutustoimikunnilla 16

VANHUSPALVELUIDEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI. Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi Finlandia-talo 16.5.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetushallitus

VANHUSPALVELUIDEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI. Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi Finlandia-talo 16.5.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetushallitus VANHUSPALVELUIDEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi Finlandia-talo 16.5.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetushallitus ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Ennakointiprosessista 2. Ennakointiryhmä

Lisätiedot

GRAAFISEN TEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI

GRAAFISEN TEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI Ulla Taipale-Lehto, Timo Bergman GRAAFISEN TEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Raportit ja selvitykset 2013:13 Opetushallitus ja tekijät

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI Ulla Taipale-Lehto MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Raportit ja selvitykset 2012:13 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI

KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi VOSE -projekti 9.9.2011 päivitetty versio, päivitykset on merkitty alaviitteillä Raportit ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI

KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI Heidi Backman, Kristel Englund, Alexandra Nordström KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) -projekti Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA laadullisen ennakoinnin selvitystyö Hurtig, L. (toim.) & Kontiokoski, P. & Pälli, P. (toim.) & Rekilä, K. (toim.) & Välimäki, I. 30.6.2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Atte Vieno, Alina Inkinen, Teemu Vehmaskoski & Aleksis Nokso-Koivisto OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Laadullisten ennakointihankkeiden yhteenveto TIIVISTELMÄ Tämä yhteenveto on toteutettu

Lisätiedot

Lapsissa on tulevaisuus

Lapsissa on tulevaisuus Lapsissa on tulevaisuus Päivähoitoon sekä lapsi- ja perhetyöhön liittyviä tulevaisuuden skenaarioita ja osaamistarpeita VOSE-projektin pilottiryhmän tulokset Opetushallitus, VOSE-projekti Heidi Backman,

Lisätiedot

Liiketalousalan osaamistarveselvitys

Liiketalousalan osaamistarveselvitys 1 Liiketalousalan osaamistarveselvitys Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutuksen kehittämistarpeisiin laadittu osaamistarveselvitys olemassa olevan ennakointitiedon

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Osaamistarvekyselyn tulokset Asiantuntijaseminaarin tulokset OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTIKYSELYN JA ASIANTUNTIJASEMINAARIN TULOKSET Päivämäärä

Lisätiedot

Painoalan insinöörien osaamis- ja koulutustarpeet

Painoalan insinöörien osaamis- ja koulutustarpeet Hankeraportti 23.8.2013 Harri Airaksinen, Aarne Klemetti, Merja Nieppola, Seija Ristimäki, Toni Spännäri, Pentti Viluksela Painoalan insinöörien osaamis- ja koulutustarpeet 1. Hankkeen lähtökohdat Painoalan

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet

Tulevaisuuden osaamistarpeet Tulevaisuuden osaamistarpeet MTK:n näkökulmasta Kehitysjohtaja Markus Lassheikki KMO:n koulutustyöryhmän kokous 1 MTK -järjestön toiminta-ajatus MTK on etujärjestö, joka edistää jäsentensä taloudellista

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan laadullisen ennakoinnin selvitys

Tekstiili- ja vaatetusalan laadullisen ennakoinnin selvitys Tekstiili- ja vaatetusalan laadullisen ennakoinnin selvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Tekstiili- ja vaatetusalan koulutustoimikunnalle kuuluvien tutkintojen ennakoinnin selvitystyö

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Kirsi Uola 2012 2 TIIVISTELMÄ Uola, Kirsi 2012. Merenkulkualan koulutuksen laadullinen ennakointi. Opetushallitus ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Merenkulkualan

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Monikanavaisen viestinnän osaamistarpeet

Monikanavaisen viestinnän osaamistarpeet Monikanavaisen viestinnän osaamistarpeet Laadullisen ennakoinnin lisäselvitys Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 10/2013 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Ennakointiselvityksen tausta ja tavoitteet... 2 1.1

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Leena Tervonen ja Minna Koponen LÄHIHOITAJAN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET VARHAIS- KASVATUKSESSA Käsittelemme artikkelissamme varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MERITEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI. Osaamisen ennakointi meriteollisuudessa 2025 -hanke

MERITEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI. Osaamisen ennakointi meriteollisuudessa 2025 -hanke MERITEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI Osaamisen ennakointi meriteollisuudessa 2025 -hanke 1. Tiivistelmä...4 2. Johdanto...5 3. Ennakointiprosessista...6 4. Muutosvoimat...8 4.1. Globaalit muutosvoimat...9

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti Koulutusorganisaatioiden tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointi Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle Paula Haara Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET Tampereen yliopisto

Lisätiedot

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA Tässä Työelämä on julkaisun tarvitsee otsikon osaavia mahdollinen tekijöitä alaotsikko tasaus Tekstiili- vasemmalle ja vaatetusalan koulutusselvitys Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsinki 2012 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA

KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Jorma Kärppä, Tiina Laurila ja Kati Lundgren KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA näkökulmia ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen Raportit ja selvitykset 2010:7

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot