Tilastokatsaus kunta-alan palkkoihin ja henkilöstöön KTN 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus kunta-alan palkkoihin ja henkilöstöön KTN 2010"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus kunta-alan palkkoihin ja henkilöstöön KTN

2 Yleistietoa kunnista Kuntasektorin henkilöstö Vuoden 2010 lokakuussa kuntasektorilla (kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa) työskenteli henkilöä, joista 83 % työskenteli kokoaikaisina (2009: , 84 %). Kokoaikaisten palkansaajien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin henkilöllä, kun taas osa-aikaisten määrä lisääntyi yli kolmella tuhannella henkilöllä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli 21 % henkilöstöstä. Määräaikaisten osuus on ollut suunnilleen sama myös aikaisempina vuosina. Virkasuhteisten osuus henkilöstöstä oli n. 29 %. Kuntasektorin henkilöstömäärä on pysynyt viimeiset vuodet melko vakaana. Esimerkiksi vuonna 2000 henkilöstömäärä oli Ansiot ja niiden kehitys kuntasektorilla Kuntasektorin kuukausipalkkaisten keskimääräiset kokonaisansiot vuoden 2010 lokakuussa olivat 2867 /kk. Säännöllisen ansion keskiarvo oli 2778 /kk. Kuvio 1. Säännöllisen ansion keskiarvot sopimusaloittain kuntasektorilla /kk Yhteensä KVTES OVTES TS Lääkärit Muut 2

3 Yleistietoa KTN Aineisto Tämän katsauksen pohjana on KTN:n tietojen osalta Tilastokeskuksen keräämän kunnallisen henkilörekisterin otos. Tilastokeskus kerää vuosittain lokakuulta kuukausipalkkaista henkilöstöä koskevat palkkatiedot suoraan kunnilta ja kuntayhtymiltä. KTN saa tästä aineistosta sopimuksen mukaan omien jäsenliittojensa jäsenten tiedot. Koska Tilastokeskuksen aineisto kattaa vain kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien tiedot, ei tämä selvitys kata lainkaan PTY-sopimuksen tai Energiateollisuuden toimihenkilösopimuksen piirissä työskenteleviä KTN:n jäsenjärjestöjen jäseniä. Jäsenjärjestöjen jäsenrakenne Vuoden 2010 lokakuussa KTN:n jäsenjärjestöjen jäsenistä miehiä oli 55 % ja naisia 45 %. Näistä Teknisten sopimuksen piirissä työskentelee 63 % ja KVTES:n 37 %. KVTES:n piirissä 85 % KTN:läisistä on naisia ja Teknisten sopimuksen piirissä 22 %. KTN:läisten miesten ja naisten keski-ikä oli 47 vuotta. Teknisten sopimuksen piirissä työskentelevien keski-ikä oli 48 vuotta ja KVTES:n 46 vuotta. Yleisin koulutusala KTN:läisten keskuudessa oli tekniikan koulutus (40 %). Seuraavaksi yleisimmät olivat terveys- ja sosiaalialan koulutus (30 %) ja palvelualojen koulutus (17 %). Yleisin koulutusaste KTN:läisten keskuudessa oli alin korkea-aste 39 %. Seuraavaksi yleisimmät olivat keskiasteen koulutus 29 %, alempi korkeakouluaste 27 % ja ylempi korkeakouluaste 2 %. KTN:läisistä työskenteli kaupungeissa 75 %, muissa kunnissa 10 % ja kuntayhtymissä 15 %. Vuoden 2010 lokakuussa KTN:läisistä 27 % työskenteli Uudellamaalla, 10 % Pirkanmaalla, 8 % Varsinais-Suomessa, 7 % Pohjois-Pohjanmaalla ja 5 % Pohjois- Savossa ja Keskisuomessa. 3

4 Palvelussuhteet Yleisimmät hallinnonalat, joilla KTN:läiset työskentelivät, olivat terveydenhuolto, järjestystoimi sekä kaavoitus ja yleiset työt. Taulukko 1. KTN:läiset hallinnonalan ja sopimusalan mukaan KVTES TS Yhteensä KVTES ja TS Terveydenhuolto 69 % 8 % 31 % Järjestystoimi 3 % 35 % 24 % Kaavoitus- ja yleiset työt 2 % 30 % 20 % Liike- ja palvelutoiminta 5 % 11 % 9 % Kiinteistöt 1 % 8 % 5 % Sosiaalitoimi 11 % 1 % 4 % Sivistystoimi 7 % 2 % 4 % Yleishallinto 3 % 4 % 4 % Yleisimmät KTN:läisten ammattinimikkeet olivat terveydenhoitaja ja palomies. Seuraavaksi järjestyksessä on yhdistetty nimike insinööri*. Nimikkeen alle on koottu kaikki ammattinimikkeet, jotka pitävät sisällään termin insinööri. Vastaavalla tavalla muutkin *:llä merkityt nimikkeet ovat ns. koottuja. Ammattinimikkeitä tarkasteltaessa on tärkeää huomata, etteivät ne ole suoraan verrannollisia koulutustaustaan. Ammattinimike ei myöskään vastaa välttämättä tehtävänkuvaa tai -vaativuutta. Taulukko 2. KTN:läisten 20 yleisintä ammattinimikettä osuus Terveydenhoitaja 20 % Palomies 12 % Insinööri* 6 % Rakennusmestari* 4 % Työnjohtaja* 3 % Teknikko* 3 % Ylipalomies 3 % Suunnittelija* 3 % Sairaanhoitaja 3 % Terveystarkastaja 2 % Paloesimies 2 % Rakennustarkastaja 1 % Suunnitteluavustaja 1 % Työterveyshoitaja 1 % Piirtäjä* 1 % Kartoittaja 1 % Palomies-sairaankuljettaja 1 % Osastonhoitaja, hoitolaitoksessa 1 % Palomestari 1 % Isännöitsijä* 1 % 4

5 KTN:läisten jakautuminen KVTES:n hinnoittelutunnuksien ja TS:n palkkaryhmien mukaan on esitetty taulukossa 3. Teknisten sopimuksen kolme palkkaryhmää ovat suurimpia ryhmiä terveydenhoitajien hinnoittelutunnuksen ohella. Taulukko 3. KTN:läisten yleisimmät hinnoittelutunnukset/palkkaryhmät Hinnoittelutunnus / Palkkaryhmä osuus TS TS:n Palkkaryhmä II 34 % TS:n Palkkaryhmä I 24 % TS:n Palkkaryhmä III 5 % KVTES 03HOI030 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, vaativat hoitoalan ammattitehtävät 25 % 03HOI020 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, esimiestehtävät 1 % 01ATK021 Tietotekninen ala, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät sekä käyttöpäällikkö 1 % 03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät 1 % 01ATK030 Tietotekninen ala, käyttö- ja tukitehtävät 1 % 01TOI010 Toimistoala, palkkaryhmä I 1 % Hinnoittelematon 3 % 86 prosenttia KTN:läisistä teki töitä kokopäiväisesti lokakuussa Osa-aikatyötä tekevien määrä oli KVTES piirissä 10 % ja TS:n piirissä 5 % KTN:läisistä. Osuudet ovat pysyneet suunnilleen samoina viime vuosina. Taulukko 4. KTN:läiset kokoaikaisuuden ja sopimusalan mukaan KVTES TS Yhteensä KVTES ja TS Kokoaikainen, täysipalkkainen 69 % 85 % 79 % Kokoaikainen, palkka vähennetty 9 % 6 % 7 % Osa-aikainen 11 % 4 % 7 % Sivutoiminen <1 % <1 % <1 % Virkavapaalla oleva 10 % 5 % 7 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % Määräaikaisissa palvelussuhteissa työskenteli 9 % KTN:läisistä. Määräaikaisten osuus on ollut viime vuosina tasaisesti, mutta hitaasti laskeva. Taulukko 5. KTN:läiset palvelussuhteen luonteen ja sopimusalan mukaan KVTES TS Yhteensä KVTES ja TS Vakinainen 86 % 95 % 91 % Määräaikainen 14 % 5 % 9 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % Virkasuhteisten osuus koko jäsenistössä on tavallisesti joka vuosi hieman vähentynyt. Vuoden 2003 lokakuussa KTN:läisistä 61 % oli virkasuhteisia. Vastaava luku vuonna 2010 oli 43 %. KVTES:n piirissä työskentelevistä KTN:läisistä enää 17 % oli virkasuhteisia vuonna Vuonna 2003 virkasuhteisia oli 58 %. 5

6 TS:n piirissä työskentelevien KTN:läisten virkasuhteisten määrä ei ole vähentynyt vastaavalla tavalla kuin KVTES:n piirissä. Vuonna 2010 virkasuhteisia oli 58 %, kun vuonna 2003 heitä oli 62 %. Taulukko 6. KTN:läiset palvelussuhteen lajin ja sopimusalan mukaan KVTES TS Yhteensä KVTES ja TS Virkasuhteinen 17 % 58 % 43 % Työsuhteinen 83 % 42 % 57 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 6

7 Palkat Palkkatietoja koskevaan tarkasteluun otettiin Tilastokeskuksen toimittamasta palkkaaineistosta ne KTN:n jäsenjärjestöjen jäsenet, jotka lokakuussa 2010 saivat täyttä palkkaa ja olivat kokoaikaisessa pääpalvelussuhteessa. Lokakuun 2010 jälkeen kuntasektorilla palkkoja on korotettu yleiskorotuksella, jonka suurus oli 1,2 % ja paikallisella järjestelyerällä, jonka suuruus oli 0,8 %. Lisäksi tammikuussa 2012 palkkoja korotettiin KVTES:n ja TS:n osalta 1,7 %:n yleiskorotuksella. TS:ssä oli lisäksi tammikuussa ,4 % paikallinen järjestelyvaraerä. Näiden korotusten lisäksi keskustasolla sovitulla palkkausrakenteen muutoksella on hieman palkkoja nostava vaiktus (tehtäväkohtaisia palkkoja nostettiin samalla kun vuosisidonnaisten lisien %-määriä alennettiin). Taulukoissa 7a ja 7b on lueteltu sopimusaloittain tehtäväkohtaisen palkan (TKP), säännöllisen ansion (SANS) ja kokonaisansion (KANS) keskiarvot sekä säännöllisen ansion jakautuminen desiileihin koulutusasteen ja työpaikan sijaintimaakunnan mukaan. Palkkakäsitteiden selitykset löytyvät tämän tilastokatsauksen viimeiseltä sivulta. Taulukko 7a. KVTES:n piirissä olevien KTN:läisten keskiansiot sekä säännöllisen ansion desiilijakauma koulutusasteen ja työpaikan sijaintimaakunnan mukaan. ( /kk) Keskiarvot Desiilit ja keskihajonta SANS sans sans sans keski- TKP SANS KANS 10 % 50 % 90 % hajonta KVTES Yhteensä Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Itä-Uusimaa Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi

8 Taulukko 7b. TS:n piirissä olevien KTN:läisten keskiansiot sekä säännöllisen ansion desiilijakauma koulutusasteen ja työpaikan sijaintimaakunnan mukaan. ( /kk) Keskiarvot Desiilit ja keskihajonta SANS sans sans sans keski- TKP SANS KANS 10 % 50 % 90 % hajonta TS Yhteensä Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Itä-Uusimaa Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi

9 Taulukossa 8 on esitetty yleisimpien KTN:läisten hinnoittelutunnusten tehtäväkohtaisten palkkojen, säännöllisen ansion ja kokonaisansion keskiarvot. Taulukko 8. Tehtäväkohtaisten palkkojen, säännöllisen ansion ja kokonaisansion keskiarvot hinnoittelutunnuksittain ( /kk) Hinnoittelutunnus TKP SANS KANS TS TS:n palkkaryhmä III TS:n palkkaryhmä II TS:n palkkaryhmä I KVTES 01ATK021 Tietotekninen ala, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät ATK022 Tietotekninen ala, muut suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät ATK030 Tietotekninen ala, käyttö- ja tukitehtävät HAL031 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: asukasta HAL032 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: TOI010 Toimistoala, palkkaryhmä I TOI020 Toimistoala, palkkaryhmä II HOI010 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, johtotehtävät HOI020 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, esimiestehtävät HOI030 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, vaativat hoitoalan amt HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan amt SOS030 Alue- ja palvelusyksiköiden johto- ja esimiestehtävät SOS050 Sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät SOS06A Sosiaalihuollon ammattitehtävät RUO010 Ruokapalveluhenkilöstö, johtotehtävät RUO020 Ruokapalveluhenkilöstö, yksikön ja vastuualueen johto RUO040 Ruokapalveluhenkilöstö, välitön työnjohto Palkkojen muutos Lokakuun 2009 ja lokakuun 2010 välillä kunta-alalla oli jaossa helmikuussa 2010 KVTES:n piirissä samapalkkaerä 0,8 %. KVTES:n samapalkkaerä jaettiin keskustasolla hinnoitteluliitteisiin. TS:n piirissä samapalkkaerän suuruus oli 0,4 %. Erä oli jaettavissa paikallisesti TS:n allekirjoituspöytäkirjan mukaisiin naisvaltaisiin ammattiryhmiin. Syyskuussa 2010 oli jaossa molemmilla sopimusaloilla 0,7 %:n suuruinen paikallinen tuloksellisuuden paranemiseen perustuva järjestelyerä. Joillain paikkakunnilla järjestelyerä ei ollut ehtinyt maksuun vielä Tilastokeskuksen palkkatiedustelun otannan aikaan lokakuussa Taulukoista 9a ja 9b selviää KTN:n jäsenjärjestöjen jäsenten tehtäväkohtaisten palkkojen, säännöllisen työajan ansioiden ja kokonaisansioiden (ilman tulospalkkiota) muutokset vuoden 2004 lokakuusta vuoden 2010 lokakuuhun. Taulukkossa 9a ovat KVTES:n piirissä olevien KTN:läisten keskiansiot ja taulukossa 9b ovat TS:n piirissä olevien KTN:läisten keskiansiot. 9

10 Aineistossa ovat kaikki kyseisinä vuosina otoksissa mukana olleet kokoaikaiset, täyttä palkkaa saaneet henkilöt. On huomattava, että KTN:n palkkakehityslukuihin vaikuttaa KIAjärjestön jäsenten siirtyminen edunvalvonnan ulkopuolelle. KIA:laisten tietoja ei enää vuodesta 2008 palkka-aineistossa ole. Tämä aineiston rakenteellinen muutos laskee palkkakehityslukuja keskimäärin prosenttiyksikön KTN:läisten KVTES:n tilastoissa ja jopa kaksi prosenttiyksikköä KTN:läisten Teknisten sopimuksen tilastoissa. Taulukko 9a. KVTES:n piirissä olevien KTN:läisten keskiarvopalkkojen kehitys vuosina Palkka /kk Muutos TKP * ,3 % 24,3 %* SANS * ,7 % 24,7 %* KANS * ,5 % 24,2 %* * KIA:laisten poistuminen aineistosta vaikuttaa keskiarvoon n. prosenttiyksikön alentavasti Lokakuun 2004 ja lokakuun 2010 välillä KVTES:n kaikki sopimuskorotukset olivat 21,1 % (laskettu korkoa korolle periaatteella). Lokakuun 2009 ja lokakuun 2010 välillä KVTES:n sopimuskorotukset olivat 1,5 %. Taulukko 9b. TS:n piirissä olevien KTN:läisten keskiarvopalkkojen kehitys vuosina Palkka /kk Muutos TKP * ,3 % 21,1 % SANS * ,2 % 22,3 %* KANS * ,2 % 21,9 % * KIA:laisten poistuminen aineistosta vaikuttaa keskiarvoon n. kaksi prosenttiyksikköä alentavasti Lokakuun 2004 ja lokakuun 2010 välillä TS:n kaikki sopimuskorotukset olivat 18,6 % (laskettu korkoa korolle periaatteella). Lokakuun 2009 ja lokakuun 2010 välilllä TS:n sopimuskorotukset olivat 1,1 %. 10

11 Taulukossa 10 on esitetty yleisimpien KTN:läisten hinnoittelutunnusten tehtäväkohtaisen palkan kehitys lokakuusta 2009 lokakuuhun Taulukko 10. Tehtäväkohtaisen palkan keskiarvot 2009 ja 2010 yleisimmissä KTN:läisissä hinnoittelutunnuksissa (ka. /kk) Hinnoittelutunnus TKP ka. /kk Muutos TS TS:n palkkaryhmä III , TS:n palkkaryhmä II , TS:n palkkaryhmä I ,0 KVTES 01ATK021 Tietotekninen ala, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät ,2 Tietotekninen ala, muut suunnittelu- ja 01ATK022 asiantuntijatehtävät ,3 01ATK030 Tietotekninen ala, käyttö- ja tukitehtävät ,1 01TOI010 Toimistoala, palkkaryhmä I ,8 01TOI020 Toimistoala, palkkaryhmä II ,7 03HOI020 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, esimiestehtävät ,7 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, vaativat hoitoalan 03HOI030 amt ,3 03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan amt ,3 04SOS030 Alue- ja palvelusyksiköiden johto- ja esimiestehtävät ,1 04SOS050 Sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät ,3 04SOS06A Sosiaalihuollon ammattitehtävät ,1 * taulukosta puuttuvat ruokapalveluhenkilöstön hinnoittelutunnukset, sillä nämä muuttuivat KVTES:n hinnoitteluliite 6 uudistuksen myötä lokakuun 2009 ja lokakuun 2010 välillä. Uudet ja vanhat hinnoittelutunnukset eivät ole suoraan verrattavissa. Hinnoittelutunnusten palkkakehitystä tarkastellessa tulee muistaa, että aineistossa tapahtuvat rakenteelliset muutokset vaikuttavat keskiarvoihin. Näin ollen erityisesti niissä hinnoittelutunnuksissa, joissa ei ole paljoa jäsenistöä yksittäisten tapausten siirtyminen aineiston ulkopuolelle tai uusien tuleminen saattaa näkyä suoraan ansiokehityksessä. Tämä usein selittääkin esimerkiksi negatiivista tai tavallista suurempaa palkkakehitystä. Tämä sama varauma kannattaa pitää mielessä myös taulukko 11 kohdalla, jossa kuvataan KTN:läisten yleisimpien ammattinimikkeiden mukaan säännöllisen työajan ansion ja kokonaisansion kehitystä lokakuusta 2009 lokakuuhun

12 Taulukko 11. Palkkojen keskiarvot yleisimpien KTN:läisten ammattinimikkeiden mukaan vuosina 2009 ja 2010 Keskiarvo /kk SANS KANS Muutos % Keskiarvo /kk Muutos % Terveydenhoitaja , ,3 Palomies , ,1 Insinööri* , ,6 Rakennusmestari* , ,1 Teknikko* , ,8 Ylipalomies , ,2 Paloesimies , ,7 Sairaanhoitaja , ,1 Terveystarkastaja , ,7 Työnjohtaja , ,6 Rakennustarkastaja , ,1 Suunnitteluavustaja , ,9 Palomies-sairaankuljettaja , ,8 Kartoittaja , ,8 Osastonhoitaja, hoitolaitoksessa , ,4 Työterveyshoitaja , ,4 Piirtäjä* , ,5 Projektipäällikkö , ,8 Palomestari , ,5 Huoltomestari , ,4 Siivoustyönjohtaja , ,8 Suunnittelija , ,4 Työpäällikkö , ,5 Laborantti , ,8 Tekninen johtaja , ,7 * Kaikki ammattinimikkeet: rakennusmestari, teknikko, piirtäjä 12

13 Identtisten vertailu Aineistossa olevien rakenteellisten muutosten minimoimiseksi on mahdollista tarkastella palkkakehitystä ns. identtisten henkilöiden osalta. Tilastokeskuksen luoman tunnistetiedon avulla voidaan verrata saman henkilön palkkakehitystä vuosien 2009 ja 2010 välillä. Tunnistetieto on numerosarja, joka säilyttää kohteensa anonymiteetin. Alla olevaan taulukkoon joukkoa on rajattu siten, että mukaan on otettu vain ne henkilöt, jotka ovat molempina vuosina olleet kokoaikaisia ja täysipalkkaisia sekä työskennelleet samalla hinnoittelutunnuksella. Taulukko 12. Tehtäväkohtaisen palkan, säännöllisen työajan ansion ja kokonaisansion muutos identtisillä henkilöillä hinnoittelutunnuksen mukaan Muutos % HITU TKP SANS KANS TKP SANS KANS TKP SANS KANS KVTES 01ATK ,3 1,7 3,6 01ATK ,2 2,3 1,1 01ATK ,8 2,6 2,6 01TOI ,3 1,8 1,6 03HOI ,2 4,1 4,7 03HOI ,3 2,9 2,7 03HOI ,0 3,1 2,2 04SOS ,5 3,6 4,6 04SOS06A ,9 4,4 4,2 TS ,5 2,7 2, ,5 2,3 2, ,2 2,8 3,0 Yhteensä ,6 2,6 2,5 Identtisten henkilöiden osalta palkkakehitys oli KVTES:ssä hieman alhaisempi kuin koko aineistossa. Tämä selittyy sillä, että lokakuun 2009 ja lokakuun 2010 välillä aineistosta poistuneiden palkat olivat keskimäärin hieman keskiarvoa alhaisempia ja aineistoon tulleiden palkat hieman keskiarvoa korkeampia. Teknisten sopimuksen piirissä tilanne oli taas toisenlainen, ja sekä vuosien 2009 ja 2010 välillä poistuneiden että uusina tulleiden palkat olivat matalampia kuin identtisten palkat. TS:n osalta identtisten henkilöiden palkkakehitys oli suurempi kuin koko KTN:n aineiston palkkakehitys. 13

14 Liitteet KESKEISET KÄSITTEET: Tehtäväkohtainen palkka (TKP) = Työntekijän tehtäväkohtainen palkka ilman henkilökohtaisia lisiä. Varsinainen palkka = Tehtäväkohtainen palkka sekä peruspalkanluonteiset lisät kuten henkilökohtainen palkan osa, määrävuosiin sidotut lisät, syrjäseutulisä, kielilisä ja luottamusmieskorvaus. TS:n osalta myös luontaisedut kuuluvat varsinaiseen palkkaan, Säännöllisen työajan ansio (SANS) = Varsinainen palkka sekä säännölliseltä työajalta maksettavat työaikakorvaukset sekä muut lisät. Ei sisällä tulospalkkiota tai lomarahaa. Kokonaisansio (KANS) = Säännöllisen työajan ansio sekä lisä- ja ylityökorvaukset tai muut vastaavat korvaukset. Keskihajonta kuvaa palkkojen vaihtelua toisiinsa nähden, eli sitä, kuinka tiiviisti palkat jakautuvat keskiarvopalkan lähettyville. Mitä pienempi keskihajontaa kuvaava luku on, sitä vähemmän kaikki palkat eroavat keskiarvosta. Mediaani kuvaa otoksen keskimmäistä palkkaa, eli sitä euromääräistä palkkaa, jonka molemmin puolin sijoittuu puolet henkilöstöstä. Desiilipisteet kuvaavat sitä, kuinka monta prosenttia henkilöstöstä jää kyseisen pisteen alapuolelle. 1. desiili kuva sitä euromäärää, jota vähemmän ansaitsee 10 % henkilöstöstä ja 9. desiili sitä euromäärää, jota vähemmän ansaitsee 90 % henkilöstöstä. Desiilipisteet kuvaavat minimi- ja maksimiarvoja vakaammin palkkajakauman ylä- ja alarajoja. Identtisillä henkilöillä tarkoitetaan aineistossa useampina vuosina olleita henkilöitä, joiden palkkakehitystä pystytään seuraamaan tunnistetiedon (ei henkilöllisyystieto) avulla. KOULUTUSLUOKITUKSET: Keskiasteen tutkinto viittaa perus- ja ammattitutkintoon. Tekniikan alalla keskiasteen tutkintoja ovat mm. rakennusalan perustutkinto, kartoittaja ja mekaanikko. KTN:n jäsenistössä yleisimpiä keskiasteen tutkinnon suorittaneiden ammattinimikkeitä olivat palomies, laborantti, piirtäjä ja suunnitteluavustaja. Myös pelkän ylioppilastutkinnon suorittaneet sijoittuvat keskiasteen tutkinnon suorittaneisiin. Alimman korkea-asteen koulutuksiksi luetaan mm. teknikon ja rakennusmestarin tutkinnot (2 3 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen). Yleisimpiä ammattinimikkeitä aineistossa alimman korkeaasteen koulutuksen suorittaneilla olivat rakennusmestari, teknikko, terveystarkastaja, terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja. Alempi korkeakouluaste pitää sisällään lähinnä ammattikorkeakouluissa tai vastaavissa suoritetut tutkinnot (3 4 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen). Yleisimpiä ammattinimikkeitä tässä ryhmässä olivat rakennustarkastaja, terveystarkastaja, insinööri, terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja. Ylempi korkeakouluaste taas viittaa yliopistoissa tai teknillisissä korkeakouluissa suoritettuihin tutkintoihin (esim. dipl. insinööri, arkkitehti). Luokka Koulutusaste tuntematon pitää sisällään myös vain perusasteen koulutuksen saaneet. LISÄTIETOJA PALKOISTA: Kuntatyönantajien kotisivuilta Tilastot osion alta löytyy tilastotietoa sekä kuntasektorin henkilöstöstä yleisesti, että keskiarvo palkoista sopimusaloittain, hinnoittelutunnuksittain (KVTES) ja ammattinimikkeittäin (TS). Tilastokeskuksen kotisivuilta löytyy yleisestä tietoa palkoista eri sektoreilla. Lisäksi osoitteesta löytyy ohjelma, jonka avulla voi tarkastella kuntasektorin palkkoja lokakuulta 2010 valitsemissaan ammattinimikkeissä. LÄHTEET: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkkatilasto 2010 Kuntatyönantajat KT 14

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 328 euroa lokakuussa 2011 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 428 euroa lokakuussa 2012 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2011 2016 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 5.8.2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2016 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009

Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009 Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009 Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 185 euroa lokakuussa 2009 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Palkkarakenne 2013 Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Valtion kuukausipalkat 2015, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 513 euroa vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Palkkarakenne 2014 Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan työpaikan sijaintikunnan koolla on yhteys

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2013 Lukiokoulutus 2012 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2012 yhteensä 107 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus, 3. vuosineljännes 2012

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus, 3. vuosineljännes 2012 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus, 3. vuosineljännes 2012 DIA-työttömyys jatkanut nousua kolmannella vuosineljänneksellä Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana työttömien tekniikan

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat Palkat ja työvoimakustannukset 04 Kuntasektorin palkat 0, lokakuu Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Palkkarakenne 2012 Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Sisällys 1. Tilastotyöryhmän toimeksianto ja kokoonpano sekä raportin kulku... 1 2. Ansiokehitys lokakuusta 2012 lokakuuhun

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Työttömät työnhakijat alle 25v. ja 25-29v vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220.) Alle 25v 2012 2013 Muutos % Huhtikuun lopussa 28 233 34 817 + 23,32

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖN JA YLIOPISTOJEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄ 14. 15.11.2007 Rakenteellinen kehittäminen kevään

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011 TYÖMARKKINATUTKIMUS Yliopistoissa harjoitellaan suoriutumisen arviointia Teksti Henna Laasonen Kuvat istockphoto TEKin joulu tammikuussa toteutetussa työmarkkinatutkimuksessa kerättiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEKNIIKAN'AKATEEMISET'TEK' ' TYÖLLISYYSKATSAUS'I/2013' Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys pysynyt ennallaan

Lisätiedot

Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010

Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Palkkarakenne 2010 Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun seurantatilastot:

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 915 euroa lokakuussa 2012

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 915 euroa lokakuussa 2012 Palkat ja työvoimakustannukset 03 Kuntasektorin palkat 0, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 95 euroa lokakuussa 0 Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorin kokoaikaisten

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Koulutus 2015 Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaa kaksi prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Koulutus 2010 Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin. Opiskelijoista

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan?

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Menesty-hankkeen Orientaatiopäivä Ke 29.8.2012 Kaukametsän auditorio, Kajaani Markku

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2016 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2016 Kuntien lkm 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5 18,0

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Piekkala 26.10.2005 1 (16)

Piekkala 26.10.2005 1 (16) JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala 26.10.2005 1 (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES 2005 2007 VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12)

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12) KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1 Piekkala 1 (12) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) 1.2.2013 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Tässä liitteessä

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Löner och arbetskraftskostnader 2015 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Personalen inom hälso- och socialvården

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Aineistokuvaus Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Palkkarakennetilaston aineistosta on poimittu tutkimuskäyttöön otos vuosilta 1995-2013. Palkkarakenneaineisto-otos sisältää yksityiskohtaisia tietoja

Lisätiedot

Tilastoaineistoa 2007

Tilastoaineistoa 2007 Tilastoaineistoa 2007 Kaupan tilastot 2007 1 2 Kaupan tilastot 2007 KAUPAN TILASTOT 2007 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastovihko ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 19 prosenttia vuonna 2014

Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 19 prosenttia vuonna 2014 Palkat ja työvoimakustannukset 05 Kuntasektorin palkat 04, lokakuu Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 9 prosenttia vuonna 04 Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kokoaikaisten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Muistio 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin OSIO A Yleinen osa Valtioneuvoston asetus opetustoimen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2011 Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010 Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansio oli vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä 14,59 euroa Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Ulosottoasiat. Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014

Ulosottoasiat. Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014 Oikeus 2015 Ulosottoasiat 2014 Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2014 ulosottovelan määrä velallista kohden on kasvanut ja vastaavasti perinnässä olevien asioiden

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013

Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Palkkarakenne 2013 Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot