Tilastokatsaus kunta-alan palkkoihin ja henkilöstöön KTN 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus kunta-alan palkkoihin ja henkilöstöön KTN 2010"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus kunta-alan palkkoihin ja henkilöstöön KTN

2 Yleistietoa kunnista Kuntasektorin henkilöstö Vuoden 2010 lokakuussa kuntasektorilla (kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa) työskenteli henkilöä, joista 83 % työskenteli kokoaikaisina (2009: , 84 %). Kokoaikaisten palkansaajien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin henkilöllä, kun taas osa-aikaisten määrä lisääntyi yli kolmella tuhannella henkilöllä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli 21 % henkilöstöstä. Määräaikaisten osuus on ollut suunnilleen sama myös aikaisempina vuosina. Virkasuhteisten osuus henkilöstöstä oli n. 29 %. Kuntasektorin henkilöstömäärä on pysynyt viimeiset vuodet melko vakaana. Esimerkiksi vuonna 2000 henkilöstömäärä oli Ansiot ja niiden kehitys kuntasektorilla Kuntasektorin kuukausipalkkaisten keskimääräiset kokonaisansiot vuoden 2010 lokakuussa olivat 2867 /kk. Säännöllisen ansion keskiarvo oli 2778 /kk. Kuvio 1. Säännöllisen ansion keskiarvot sopimusaloittain kuntasektorilla /kk Yhteensä KVTES OVTES TS Lääkärit Muut 2

3 Yleistietoa KTN Aineisto Tämän katsauksen pohjana on KTN:n tietojen osalta Tilastokeskuksen keräämän kunnallisen henkilörekisterin otos. Tilastokeskus kerää vuosittain lokakuulta kuukausipalkkaista henkilöstöä koskevat palkkatiedot suoraan kunnilta ja kuntayhtymiltä. KTN saa tästä aineistosta sopimuksen mukaan omien jäsenliittojensa jäsenten tiedot. Koska Tilastokeskuksen aineisto kattaa vain kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien tiedot, ei tämä selvitys kata lainkaan PTY-sopimuksen tai Energiateollisuuden toimihenkilösopimuksen piirissä työskenteleviä KTN:n jäsenjärjestöjen jäseniä. Jäsenjärjestöjen jäsenrakenne Vuoden 2010 lokakuussa KTN:n jäsenjärjestöjen jäsenistä miehiä oli 55 % ja naisia 45 %. Näistä Teknisten sopimuksen piirissä työskentelee 63 % ja KVTES:n 37 %. KVTES:n piirissä 85 % KTN:läisistä on naisia ja Teknisten sopimuksen piirissä 22 %. KTN:läisten miesten ja naisten keski-ikä oli 47 vuotta. Teknisten sopimuksen piirissä työskentelevien keski-ikä oli 48 vuotta ja KVTES:n 46 vuotta. Yleisin koulutusala KTN:läisten keskuudessa oli tekniikan koulutus (40 %). Seuraavaksi yleisimmät olivat terveys- ja sosiaalialan koulutus (30 %) ja palvelualojen koulutus (17 %). Yleisin koulutusaste KTN:läisten keskuudessa oli alin korkea-aste 39 %. Seuraavaksi yleisimmät olivat keskiasteen koulutus 29 %, alempi korkeakouluaste 27 % ja ylempi korkeakouluaste 2 %. KTN:läisistä työskenteli kaupungeissa 75 %, muissa kunnissa 10 % ja kuntayhtymissä 15 %. Vuoden 2010 lokakuussa KTN:läisistä 27 % työskenteli Uudellamaalla, 10 % Pirkanmaalla, 8 % Varsinais-Suomessa, 7 % Pohjois-Pohjanmaalla ja 5 % Pohjois- Savossa ja Keskisuomessa. 3

4 Palvelussuhteet Yleisimmät hallinnonalat, joilla KTN:läiset työskentelivät, olivat terveydenhuolto, järjestystoimi sekä kaavoitus ja yleiset työt. Taulukko 1. KTN:läiset hallinnonalan ja sopimusalan mukaan KVTES TS Yhteensä KVTES ja TS Terveydenhuolto 69 % 8 % 31 % Järjestystoimi 3 % 35 % 24 % Kaavoitus- ja yleiset työt 2 % 30 % 20 % Liike- ja palvelutoiminta 5 % 11 % 9 % Kiinteistöt 1 % 8 % 5 % Sosiaalitoimi 11 % 1 % 4 % Sivistystoimi 7 % 2 % 4 % Yleishallinto 3 % 4 % 4 % Yleisimmät KTN:läisten ammattinimikkeet olivat terveydenhoitaja ja palomies. Seuraavaksi järjestyksessä on yhdistetty nimike insinööri*. Nimikkeen alle on koottu kaikki ammattinimikkeet, jotka pitävät sisällään termin insinööri. Vastaavalla tavalla muutkin *:llä merkityt nimikkeet ovat ns. koottuja. Ammattinimikkeitä tarkasteltaessa on tärkeää huomata, etteivät ne ole suoraan verrannollisia koulutustaustaan. Ammattinimike ei myöskään vastaa välttämättä tehtävänkuvaa tai -vaativuutta. Taulukko 2. KTN:läisten 20 yleisintä ammattinimikettä osuus Terveydenhoitaja 20 % Palomies 12 % Insinööri* 6 % Rakennusmestari* 4 % Työnjohtaja* 3 % Teknikko* 3 % Ylipalomies 3 % Suunnittelija* 3 % Sairaanhoitaja 3 % Terveystarkastaja 2 % Paloesimies 2 % Rakennustarkastaja 1 % Suunnitteluavustaja 1 % Työterveyshoitaja 1 % Piirtäjä* 1 % Kartoittaja 1 % Palomies-sairaankuljettaja 1 % Osastonhoitaja, hoitolaitoksessa 1 % Palomestari 1 % Isännöitsijä* 1 % 4

5 KTN:läisten jakautuminen KVTES:n hinnoittelutunnuksien ja TS:n palkkaryhmien mukaan on esitetty taulukossa 3. Teknisten sopimuksen kolme palkkaryhmää ovat suurimpia ryhmiä terveydenhoitajien hinnoittelutunnuksen ohella. Taulukko 3. KTN:läisten yleisimmät hinnoittelutunnukset/palkkaryhmät Hinnoittelutunnus / Palkkaryhmä osuus TS TS:n Palkkaryhmä II 34 % TS:n Palkkaryhmä I 24 % TS:n Palkkaryhmä III 5 % KVTES 03HOI030 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, vaativat hoitoalan ammattitehtävät 25 % 03HOI020 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, esimiestehtävät 1 % 01ATK021 Tietotekninen ala, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät sekä käyttöpäällikkö 1 % 03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät 1 % 01ATK030 Tietotekninen ala, käyttö- ja tukitehtävät 1 % 01TOI010 Toimistoala, palkkaryhmä I 1 % Hinnoittelematon 3 % 86 prosenttia KTN:läisistä teki töitä kokopäiväisesti lokakuussa Osa-aikatyötä tekevien määrä oli KVTES piirissä 10 % ja TS:n piirissä 5 % KTN:läisistä. Osuudet ovat pysyneet suunnilleen samoina viime vuosina. Taulukko 4. KTN:läiset kokoaikaisuuden ja sopimusalan mukaan KVTES TS Yhteensä KVTES ja TS Kokoaikainen, täysipalkkainen 69 % 85 % 79 % Kokoaikainen, palkka vähennetty 9 % 6 % 7 % Osa-aikainen 11 % 4 % 7 % Sivutoiminen <1 % <1 % <1 % Virkavapaalla oleva 10 % 5 % 7 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % Määräaikaisissa palvelussuhteissa työskenteli 9 % KTN:läisistä. Määräaikaisten osuus on ollut viime vuosina tasaisesti, mutta hitaasti laskeva. Taulukko 5. KTN:läiset palvelussuhteen luonteen ja sopimusalan mukaan KVTES TS Yhteensä KVTES ja TS Vakinainen 86 % 95 % 91 % Määräaikainen 14 % 5 % 9 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % Virkasuhteisten osuus koko jäsenistössä on tavallisesti joka vuosi hieman vähentynyt. Vuoden 2003 lokakuussa KTN:läisistä 61 % oli virkasuhteisia. Vastaava luku vuonna 2010 oli 43 %. KVTES:n piirissä työskentelevistä KTN:läisistä enää 17 % oli virkasuhteisia vuonna Vuonna 2003 virkasuhteisia oli 58 %. 5

6 TS:n piirissä työskentelevien KTN:läisten virkasuhteisten määrä ei ole vähentynyt vastaavalla tavalla kuin KVTES:n piirissä. Vuonna 2010 virkasuhteisia oli 58 %, kun vuonna 2003 heitä oli 62 %. Taulukko 6. KTN:läiset palvelussuhteen lajin ja sopimusalan mukaan KVTES TS Yhteensä KVTES ja TS Virkasuhteinen 17 % 58 % 43 % Työsuhteinen 83 % 42 % 57 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 6

7 Palkat Palkkatietoja koskevaan tarkasteluun otettiin Tilastokeskuksen toimittamasta palkkaaineistosta ne KTN:n jäsenjärjestöjen jäsenet, jotka lokakuussa 2010 saivat täyttä palkkaa ja olivat kokoaikaisessa pääpalvelussuhteessa. Lokakuun 2010 jälkeen kuntasektorilla palkkoja on korotettu yleiskorotuksella, jonka suurus oli 1,2 % ja paikallisella järjestelyerällä, jonka suuruus oli 0,8 %. Lisäksi tammikuussa 2012 palkkoja korotettiin KVTES:n ja TS:n osalta 1,7 %:n yleiskorotuksella. TS:ssä oli lisäksi tammikuussa ,4 % paikallinen järjestelyvaraerä. Näiden korotusten lisäksi keskustasolla sovitulla palkkausrakenteen muutoksella on hieman palkkoja nostava vaiktus (tehtäväkohtaisia palkkoja nostettiin samalla kun vuosisidonnaisten lisien %-määriä alennettiin). Taulukoissa 7a ja 7b on lueteltu sopimusaloittain tehtäväkohtaisen palkan (TKP), säännöllisen ansion (SANS) ja kokonaisansion (KANS) keskiarvot sekä säännöllisen ansion jakautuminen desiileihin koulutusasteen ja työpaikan sijaintimaakunnan mukaan. Palkkakäsitteiden selitykset löytyvät tämän tilastokatsauksen viimeiseltä sivulta. Taulukko 7a. KVTES:n piirissä olevien KTN:läisten keskiansiot sekä säännöllisen ansion desiilijakauma koulutusasteen ja työpaikan sijaintimaakunnan mukaan. ( /kk) Keskiarvot Desiilit ja keskihajonta SANS sans sans sans keski- TKP SANS KANS 10 % 50 % 90 % hajonta KVTES Yhteensä Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Itä-Uusimaa Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi

8 Taulukko 7b. TS:n piirissä olevien KTN:läisten keskiansiot sekä säännöllisen ansion desiilijakauma koulutusasteen ja työpaikan sijaintimaakunnan mukaan. ( /kk) Keskiarvot Desiilit ja keskihajonta SANS sans sans sans keski- TKP SANS KANS 10 % 50 % 90 % hajonta TS Yhteensä Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Itä-Uusimaa Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi

9 Taulukossa 8 on esitetty yleisimpien KTN:läisten hinnoittelutunnusten tehtäväkohtaisten palkkojen, säännöllisen ansion ja kokonaisansion keskiarvot. Taulukko 8. Tehtäväkohtaisten palkkojen, säännöllisen ansion ja kokonaisansion keskiarvot hinnoittelutunnuksittain ( /kk) Hinnoittelutunnus TKP SANS KANS TS TS:n palkkaryhmä III TS:n palkkaryhmä II TS:n palkkaryhmä I KVTES 01ATK021 Tietotekninen ala, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät ATK022 Tietotekninen ala, muut suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät ATK030 Tietotekninen ala, käyttö- ja tukitehtävät HAL031 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: asukasta HAL032 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: TOI010 Toimistoala, palkkaryhmä I TOI020 Toimistoala, palkkaryhmä II HOI010 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, johtotehtävät HOI020 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, esimiestehtävät HOI030 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, vaativat hoitoalan amt HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan amt SOS030 Alue- ja palvelusyksiköiden johto- ja esimiestehtävät SOS050 Sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät SOS06A Sosiaalihuollon ammattitehtävät RUO010 Ruokapalveluhenkilöstö, johtotehtävät RUO020 Ruokapalveluhenkilöstö, yksikön ja vastuualueen johto RUO040 Ruokapalveluhenkilöstö, välitön työnjohto Palkkojen muutos Lokakuun 2009 ja lokakuun 2010 välillä kunta-alalla oli jaossa helmikuussa 2010 KVTES:n piirissä samapalkkaerä 0,8 %. KVTES:n samapalkkaerä jaettiin keskustasolla hinnoitteluliitteisiin. TS:n piirissä samapalkkaerän suuruus oli 0,4 %. Erä oli jaettavissa paikallisesti TS:n allekirjoituspöytäkirjan mukaisiin naisvaltaisiin ammattiryhmiin. Syyskuussa 2010 oli jaossa molemmilla sopimusaloilla 0,7 %:n suuruinen paikallinen tuloksellisuuden paranemiseen perustuva järjestelyerä. Joillain paikkakunnilla järjestelyerä ei ollut ehtinyt maksuun vielä Tilastokeskuksen palkkatiedustelun otannan aikaan lokakuussa Taulukoista 9a ja 9b selviää KTN:n jäsenjärjestöjen jäsenten tehtäväkohtaisten palkkojen, säännöllisen työajan ansioiden ja kokonaisansioiden (ilman tulospalkkiota) muutokset vuoden 2004 lokakuusta vuoden 2010 lokakuuhun. Taulukkossa 9a ovat KVTES:n piirissä olevien KTN:läisten keskiansiot ja taulukossa 9b ovat TS:n piirissä olevien KTN:läisten keskiansiot. 9

10 Aineistossa ovat kaikki kyseisinä vuosina otoksissa mukana olleet kokoaikaiset, täyttä palkkaa saaneet henkilöt. On huomattava, että KTN:n palkkakehityslukuihin vaikuttaa KIAjärjestön jäsenten siirtyminen edunvalvonnan ulkopuolelle. KIA:laisten tietoja ei enää vuodesta 2008 palkka-aineistossa ole. Tämä aineiston rakenteellinen muutos laskee palkkakehityslukuja keskimäärin prosenttiyksikön KTN:läisten KVTES:n tilastoissa ja jopa kaksi prosenttiyksikköä KTN:läisten Teknisten sopimuksen tilastoissa. Taulukko 9a. KVTES:n piirissä olevien KTN:läisten keskiarvopalkkojen kehitys vuosina Palkka /kk Muutos TKP * ,3 % 24,3 %* SANS * ,7 % 24,7 %* KANS * ,5 % 24,2 %* * KIA:laisten poistuminen aineistosta vaikuttaa keskiarvoon n. prosenttiyksikön alentavasti Lokakuun 2004 ja lokakuun 2010 välillä KVTES:n kaikki sopimuskorotukset olivat 21,1 % (laskettu korkoa korolle periaatteella). Lokakuun 2009 ja lokakuun 2010 välillä KVTES:n sopimuskorotukset olivat 1,5 %. Taulukko 9b. TS:n piirissä olevien KTN:läisten keskiarvopalkkojen kehitys vuosina Palkka /kk Muutos TKP * ,3 % 21,1 % SANS * ,2 % 22,3 %* KANS * ,2 % 21,9 % * KIA:laisten poistuminen aineistosta vaikuttaa keskiarvoon n. kaksi prosenttiyksikköä alentavasti Lokakuun 2004 ja lokakuun 2010 välillä TS:n kaikki sopimuskorotukset olivat 18,6 % (laskettu korkoa korolle periaatteella). Lokakuun 2009 ja lokakuun 2010 välilllä TS:n sopimuskorotukset olivat 1,1 %. 10

11 Taulukossa 10 on esitetty yleisimpien KTN:läisten hinnoittelutunnusten tehtäväkohtaisen palkan kehitys lokakuusta 2009 lokakuuhun Taulukko 10. Tehtäväkohtaisen palkan keskiarvot 2009 ja 2010 yleisimmissä KTN:läisissä hinnoittelutunnuksissa (ka. /kk) Hinnoittelutunnus TKP ka. /kk Muutos TS TS:n palkkaryhmä III , TS:n palkkaryhmä II , TS:n palkkaryhmä I ,0 KVTES 01ATK021 Tietotekninen ala, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät ,2 Tietotekninen ala, muut suunnittelu- ja 01ATK022 asiantuntijatehtävät ,3 01ATK030 Tietotekninen ala, käyttö- ja tukitehtävät ,1 01TOI010 Toimistoala, palkkaryhmä I ,8 01TOI020 Toimistoala, palkkaryhmä II ,7 03HOI020 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, esimiestehtävät ,7 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, vaativat hoitoalan 03HOI030 amt ,3 03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan amt ,3 04SOS030 Alue- ja palvelusyksiköiden johto- ja esimiestehtävät ,1 04SOS050 Sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät ,3 04SOS06A Sosiaalihuollon ammattitehtävät ,1 * taulukosta puuttuvat ruokapalveluhenkilöstön hinnoittelutunnukset, sillä nämä muuttuivat KVTES:n hinnoitteluliite 6 uudistuksen myötä lokakuun 2009 ja lokakuun 2010 välillä. Uudet ja vanhat hinnoittelutunnukset eivät ole suoraan verrattavissa. Hinnoittelutunnusten palkkakehitystä tarkastellessa tulee muistaa, että aineistossa tapahtuvat rakenteelliset muutokset vaikuttavat keskiarvoihin. Näin ollen erityisesti niissä hinnoittelutunnuksissa, joissa ei ole paljoa jäsenistöä yksittäisten tapausten siirtyminen aineiston ulkopuolelle tai uusien tuleminen saattaa näkyä suoraan ansiokehityksessä. Tämä usein selittääkin esimerkiksi negatiivista tai tavallista suurempaa palkkakehitystä. Tämä sama varauma kannattaa pitää mielessä myös taulukko 11 kohdalla, jossa kuvataan KTN:läisten yleisimpien ammattinimikkeiden mukaan säännöllisen työajan ansion ja kokonaisansion kehitystä lokakuusta 2009 lokakuuhun

12 Taulukko 11. Palkkojen keskiarvot yleisimpien KTN:läisten ammattinimikkeiden mukaan vuosina 2009 ja 2010 Keskiarvo /kk SANS KANS Muutos % Keskiarvo /kk Muutos % Terveydenhoitaja , ,3 Palomies , ,1 Insinööri* , ,6 Rakennusmestari* , ,1 Teknikko* , ,8 Ylipalomies , ,2 Paloesimies , ,7 Sairaanhoitaja , ,1 Terveystarkastaja , ,7 Työnjohtaja , ,6 Rakennustarkastaja , ,1 Suunnitteluavustaja , ,9 Palomies-sairaankuljettaja , ,8 Kartoittaja , ,8 Osastonhoitaja, hoitolaitoksessa , ,4 Työterveyshoitaja , ,4 Piirtäjä* , ,5 Projektipäällikkö , ,8 Palomestari , ,5 Huoltomestari , ,4 Siivoustyönjohtaja , ,8 Suunnittelija , ,4 Työpäällikkö , ,5 Laborantti , ,8 Tekninen johtaja , ,7 * Kaikki ammattinimikkeet: rakennusmestari, teknikko, piirtäjä 12

13 Identtisten vertailu Aineistossa olevien rakenteellisten muutosten minimoimiseksi on mahdollista tarkastella palkkakehitystä ns. identtisten henkilöiden osalta. Tilastokeskuksen luoman tunnistetiedon avulla voidaan verrata saman henkilön palkkakehitystä vuosien 2009 ja 2010 välillä. Tunnistetieto on numerosarja, joka säilyttää kohteensa anonymiteetin. Alla olevaan taulukkoon joukkoa on rajattu siten, että mukaan on otettu vain ne henkilöt, jotka ovat molempina vuosina olleet kokoaikaisia ja täysipalkkaisia sekä työskennelleet samalla hinnoittelutunnuksella. Taulukko 12. Tehtäväkohtaisen palkan, säännöllisen työajan ansion ja kokonaisansion muutos identtisillä henkilöillä hinnoittelutunnuksen mukaan Muutos % HITU TKP SANS KANS TKP SANS KANS TKP SANS KANS KVTES 01ATK ,3 1,7 3,6 01ATK ,2 2,3 1,1 01ATK ,8 2,6 2,6 01TOI ,3 1,8 1,6 03HOI ,2 4,1 4,7 03HOI ,3 2,9 2,7 03HOI ,0 3,1 2,2 04SOS ,5 3,6 4,6 04SOS06A ,9 4,4 4,2 TS ,5 2,7 2, ,5 2,3 2, ,2 2,8 3,0 Yhteensä ,6 2,6 2,5 Identtisten henkilöiden osalta palkkakehitys oli KVTES:ssä hieman alhaisempi kuin koko aineistossa. Tämä selittyy sillä, että lokakuun 2009 ja lokakuun 2010 välillä aineistosta poistuneiden palkat olivat keskimäärin hieman keskiarvoa alhaisempia ja aineistoon tulleiden palkat hieman keskiarvoa korkeampia. Teknisten sopimuksen piirissä tilanne oli taas toisenlainen, ja sekä vuosien 2009 ja 2010 välillä poistuneiden että uusina tulleiden palkat olivat matalampia kuin identtisten palkat. TS:n osalta identtisten henkilöiden palkkakehitys oli suurempi kuin koko KTN:n aineiston palkkakehitys. 13

14 Liitteet KESKEISET KÄSITTEET: Tehtäväkohtainen palkka (TKP) = Työntekijän tehtäväkohtainen palkka ilman henkilökohtaisia lisiä. Varsinainen palkka = Tehtäväkohtainen palkka sekä peruspalkanluonteiset lisät kuten henkilökohtainen palkan osa, määrävuosiin sidotut lisät, syrjäseutulisä, kielilisä ja luottamusmieskorvaus. TS:n osalta myös luontaisedut kuuluvat varsinaiseen palkkaan, Säännöllisen työajan ansio (SANS) = Varsinainen palkka sekä säännölliseltä työajalta maksettavat työaikakorvaukset sekä muut lisät. Ei sisällä tulospalkkiota tai lomarahaa. Kokonaisansio (KANS) = Säännöllisen työajan ansio sekä lisä- ja ylityökorvaukset tai muut vastaavat korvaukset. Keskihajonta kuvaa palkkojen vaihtelua toisiinsa nähden, eli sitä, kuinka tiiviisti palkat jakautuvat keskiarvopalkan lähettyville. Mitä pienempi keskihajontaa kuvaava luku on, sitä vähemmän kaikki palkat eroavat keskiarvosta. Mediaani kuvaa otoksen keskimmäistä palkkaa, eli sitä euromääräistä palkkaa, jonka molemmin puolin sijoittuu puolet henkilöstöstä. Desiilipisteet kuvaavat sitä, kuinka monta prosenttia henkilöstöstä jää kyseisen pisteen alapuolelle. 1. desiili kuva sitä euromäärää, jota vähemmän ansaitsee 10 % henkilöstöstä ja 9. desiili sitä euromäärää, jota vähemmän ansaitsee 90 % henkilöstöstä. Desiilipisteet kuvaavat minimi- ja maksimiarvoja vakaammin palkkajakauman ylä- ja alarajoja. Identtisillä henkilöillä tarkoitetaan aineistossa useampina vuosina olleita henkilöitä, joiden palkkakehitystä pystytään seuraamaan tunnistetiedon (ei henkilöllisyystieto) avulla. KOULUTUSLUOKITUKSET: Keskiasteen tutkinto viittaa perus- ja ammattitutkintoon. Tekniikan alalla keskiasteen tutkintoja ovat mm. rakennusalan perustutkinto, kartoittaja ja mekaanikko. KTN:n jäsenistössä yleisimpiä keskiasteen tutkinnon suorittaneiden ammattinimikkeitä olivat palomies, laborantti, piirtäjä ja suunnitteluavustaja. Myös pelkän ylioppilastutkinnon suorittaneet sijoittuvat keskiasteen tutkinnon suorittaneisiin. Alimman korkea-asteen koulutuksiksi luetaan mm. teknikon ja rakennusmestarin tutkinnot (2 3 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen). Yleisimpiä ammattinimikkeitä aineistossa alimman korkeaasteen koulutuksen suorittaneilla olivat rakennusmestari, teknikko, terveystarkastaja, terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja. Alempi korkeakouluaste pitää sisällään lähinnä ammattikorkeakouluissa tai vastaavissa suoritetut tutkinnot (3 4 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen). Yleisimpiä ammattinimikkeitä tässä ryhmässä olivat rakennustarkastaja, terveystarkastaja, insinööri, terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja. Ylempi korkeakouluaste taas viittaa yliopistoissa tai teknillisissä korkeakouluissa suoritettuihin tutkintoihin (esim. dipl. insinööri, arkkitehti). Luokka Koulutusaste tuntematon pitää sisällään myös vain perusasteen koulutuksen saaneet. LISÄTIETOJA PALKOISTA: Kuntatyönantajien kotisivuilta Tilastot osion alta löytyy tilastotietoa sekä kuntasektorin henkilöstöstä yleisesti, että keskiarvo palkoista sopimusaloittain, hinnoittelutunnuksittain (KVTES) ja ammattinimikkeittäin (TS). Tilastokeskuksen kotisivuilta löytyy yleisestä tietoa palkoista eri sektoreilla. Lisäksi osoitteesta löytyy ohjelma, jonka avulla voi tarkastella kuntasektorin palkkoja lokakuulta 2010 valitsemissaan ammattinimikkeissä. LÄHTEET: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkkatilasto 2010 Kuntatyönantajat KT 14

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 4.2.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2008 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 22.5.2006 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2005

Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2005 KT YLEISKIRJEEN 20/2006 LIITE 2 Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2005 - Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2005 Desiilin määritelmä: 10 %:

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 14.4.2005 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Yleistä: Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 30.5.2007 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2006 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa

Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa - Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2006 Desiilin määritelmä: 10 %: Ansio, jota vähemmän ansaitsee 10 %

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 328 euroa lokakuussa 2011 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 428 euroa lokakuussa 2012 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys

Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys www.kuntatyonantajat.fi Tiedusteluun vastanneet Tiedusteluun vastasi 275 kunnan ja kuntayhtymän palkka-asiamiestä

Lisätiedot

Tilastoesite tammikuu 2011. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kuntatyonantajat.fi

Tilastoesite tammikuu 2011. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kuntatyonantajat.fi Tilastoesite tammikuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2009 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleiskorotuksella. Korotuksen

kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleiskorotuksella. Korotuksen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 (TS-07) ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset TS-07 on voimassa 1.10.2007 31.1.2010. TS-07:n

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2009 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2008 euroa/kk 7 000 6 000 6 369 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2011 2016 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 5.8.2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2016 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009

Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009 Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009 Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 185 euroa lokakuussa 2009 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 3/2017. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 3/2017. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 29.6.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2017 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2010 Lukiokoulutus 2009 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2009 yhteensä 112 100 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät KOODI TILASTONIMI 01HAL031 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: -15 000 asukasta 01HAL032 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: 15 001-25 000 asukasta 01HAL033 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä:

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite lokakuu 2014 www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2013 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 714 KVTES

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Havaintoja määräaikaisten hoitajien määristä kunta-alalla 2000- luvulla

Havaintoja määräaikaisten hoitajien määristä kunta-alalla 2000- luvulla Havaintoja määräaikaisten hoitajien määristä kunta-alalla 2000- luvulla SuPer Ry Terttu Kullas 15.4.2009 terttu.kullas@superliitto.fi 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 Sisältö 4 Käsitteet 5 Hoitajat 6 Uudet

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Palkkarakenne 2013 Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa suoritettiin 23 800 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 23 800 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3)

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) 18.12.2012 Maakunnat (NUTS3) 1.1.2012 Yhteensä 18 (+1) maakuntaa 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

KVTES:n paikallisen järjestelyvaraerän suuruus lukien, % kuntayksiköistä Vastanneita kuntayksiköitä 487 (74 %)

KVTES:n paikallisen järjestelyvaraerän suuruus lukien, % kuntayksiköistä Vastanneita kuntayksiköitä 487 (74 %) KVTES:n paikallisen järjestelyvaraerän suuruus 1.3.2002 lukien, % kuntayksiköistä Vastanneita kuntayksiköitä 487 (74 %) 72 % Käytettiin 0,5 % palkkasummasta 28 % Käytettiin suurempi osuus palkkasummasta

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Valtion kuukausipalkat 2015, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 513 euroa vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Parikka Muistio Tehy-pöytäkirjan piiriin kuuluvan henkilöstön palvelussuhteen ehdoista

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Parikka Muistio Tehy-pöytäkirjan piiriin kuuluvan henkilöstön palvelussuhteen ehdoista Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Muistio Tehy-pöytäkirjan piiriin kuuluvan henkilöstön palvelussuhteen ehdoista 1 Sovintoehdotuksen hyväksyminen ja työtaistelutoimenpiteistä luopuminen 2 Ns.

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 131 200 vuonna 2009 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 5/2011 9/2016. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 5/2011 9/2016. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 5/2011 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 24.11.2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2016 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 01 Yliopistokoulutus 011 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 8 500 tutkintoa vuonna 011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 011 yhteensä 8 500 tutkintoa.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2010 2013

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2010 2013 TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 2.4.2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan työttömien

Lisätiedot

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat Palkat ja työvoimakustannukset 04 Kuntasektorin palkat 0, lokakuu Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007)

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007) KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007) Liite 1 01HAL021 01HAL022 01HAL023 01HAL031 01HAL032 01HAL033 01TOI010 01TOI020 01VAH020 01LÄH000 01ATK021 01ATK022 01ATK030 Kunnan johto ja sisäisen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistotutkinnon suorittaneet Ylempien korkeakoulututkintojen määrä kasvoi lähes 6 prosenttia Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ylempiä korkeakoulututkintoja

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Palkkarakenne 2014 Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan työpaikan sijaintikunnan koolla on yhteys

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Sisällys 1. Tilastotyöryhmän toimeksianto ja kokoonpano sekä raportin kulku... 1 2. Ansiokehitys lokakuusta 2012 lokakuuhun

Lisätiedot

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Hankkeen päätösseminaari 25.4.2008 Tilastokeskus/Kaisa Weckström www.stat.fi/segregaatio Eri tehtävissä toimivien palkkojen vertailujen

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Palkkarakenne 2012 Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2014 Lukiokoulutus 2013 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2013 yhteensä 105 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 915 euroa lokakuussa 2012

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 915 euroa lokakuussa 2012 Palkat ja työvoimakustannukset 03 Kuntasektorin palkat 0, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 95 euroa lokakuussa 0 Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorin kokoaikaisten

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: 01HAL021 Kunnan johto ja hallinto, A palkkaryhmä: 6 000-15 000 asukasta 01HAL022 Kunnan johto

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Paikalliset järjestelyvaraerät kunta-alalla vuonna 2003

Paikalliset järjestelyvaraerät kunta-alalla vuonna 2003 Paikalliset järjestelyvaraerät kunta-alalla vuonna 2003 1.3.2003 sopimus- toteutunut korotuksia korotus kustannus saaneet % % % KVTES 0,6 0,7 31 TS 0,55 0,6 55 TTES 0,6 0,6 42 Lääkärit 0,8 0,9 38 1.12.2003

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Koulutus 2015 Lukiokoulutus 2014 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2014 yhteensä 103 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot