Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat"

Transkriptio

1 Palkat ja työvoimakustannukset 04 Kuntasektorin palkat 0, lokakuu Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli Tilastokeskuksen mukaan 980 euroa lokakuussa 0. Kokonaisansio, johon lasketaan mukaan myös epäsäännölliset ja kertaluonteiset lisät ja korvaukset, oli keskimäärin 07 euroa kuukaudessa. Johtajilla ja lääkäreillä oli korkeimmat keskiansiot, mutta näiden ryhmien palkoissa myös hajonta oli suurin. Tiedot perustuvat kuntasektorin palkkatilastoon, jota varten kerätään kunnista ja kuntayhtymistä tiedot lokakuussa maksetuista palkoista vuosittain. Kuntasektorin kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansion. ja 9. desiili ammatin mukaan 0 Johtajien ja erityisasiantuntijoiden ammattiryhmissä keskipalkat olivat korkeimmat. Muihin ammattiryhmiin verrattuna myös palkkojen hajonta oli kuitenkin näissä ryhmissä selvästi suurempi. Esimerkiksi kunnanjohtajilla palkat vaihtelivat noin 000 eurosta yli euroon kuukaudessa. Lääkäreillä, jotka kuuluvat erityisasiantuntijoiden ryhmään, palkkojen vaihtelu oli samaa luokkaa. Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 Yllä oleva kuvio kuvaa sitä, minkä rajojen sisään 80 prosenttia kunkin ammattiryhmän säännöllisen työajan ansioista sijoittuu. Oranssin ja punaisen palkin välinen raja kuvaa mediaanipalkkaa, ja palkkien ulkopuolelle jäävät vähiten ansaitsevan kymmenen prosentin sekä eniten ansaitsevan kymmenen prosentin ansiot. Kun esimerkiksi toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöistä 80 prosentilla säännöllisen työajan ansio osuu 000 ja 700 euron väliin, on johtajilla vastaava haarukka noin euroa ja erityisasiantuntijoilla euroa kuukaudessa. Kuntasektorin kuukausipalkkoja kuvataan säännöllisen työajan ansion ja kokonaisansion avulla. Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi esimerkiksi vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät ja luontoisedut. Kokonaisansio sisältää lisäksi esimerkiksi yli- ja lisätyöpalkat sekä päivystysja varallaolokorvaukset. Säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio eivät sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Kuntasektorin pienipalkkaisimmat ansaitsivat alle 000 euroa kuukaudessa Kuntasektorin pienipalkkaisimmissa ammattiryhmissä kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen palkka oli alle 000 euroa kuukaudessa (taulukko ). Keskiansiot olivat pienimmät perhepäivähoitajilla ja toimistosiivoojilla. Tietyt toimialat tai ammatit eivät erotu erityisen pienipalkkaisina, vaan pienipalkkaisia työntekijöitä työskenteli monilla eri toimialoilla ja erilaisissa ammateissa. Taulukko. Kuntasektorin pienipalkkaisimmat ammattiryhmät 0 (ryhmässä yli 500 kokoaikaista palkansaajaa) Ammattiryhmä Säännöllisen työajan ansio, / kk Kokonaisansio, / kk Palkansaajien lukumäärä Perhepäivähoitajat Toimistosiivoojat Henkilökohtaiset avustajat ym Koulunkäyntiavustajat Avustavat keittiötyöntekijät Välinehuoltajat Toimistovahtimestarit Sairaala- ja laitosapulaiset Keskimäärin korkeinta kuukausipalkkaa maksettiin johtajille ja lääkäreille. Taulukkoon. on poimittu kahdeksan suuripalkkaisinta yli 500 palkansaajan ryhmää vuodelta 0. Kärkisijalla ovat ylilääkärit, jotka ansaitsivat keskimäärin euroa kuukaudessa säännölliseltä työajalta. Päivystyskorvaukset ja muut epäsäännölliset lisät nostivat ylilääkäreiden kokonaisansion keskimäärin lähes 9 00 euroon kuukaudessa. Seuraavaksi eniten ansaitsivat alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet, joihin muun muassa kunnanjohtajat lukeutuvat. Heidän kuukausipalkkansa oli keskimäärin lähes euroa. Kunnanjohtajia paremmin palkattuja olivat toimitusjohtajat, joiden kuukausiansiot olivat keskimäärin yli euroa. Toimitusjohtajia työskenteli kuntasektorilla kuitenkin vain alle 50, lähinnä suurten kuntayhtymien johtotehtävissä.

3 Taulukko. Kuntasektorin suuripalkkaisimmat ammattiryhmät 0 (ryhmässä yli 500 kokoaikaista palkansaajaa) Ammattiryhmä Säännöllisen työajan ansio, / kk Kokonaisansio, / kk Palkansaajien lukumäärä Ylilääkärit Alue-ja paikallishallinnon johtajat, ylimmät virkamiehet Yleislääkärit Hammaslääkärit Opetusalan johtajat Erikoislääkärit Tutkimus- ja kehitysjohtajat Lehtorit (AMK)

4 Sisällys. Palkat ovat nousseet kuntasektorilla maltillisesti5. Puolet kuntasektorin palkansaajista on terveys- ja sosiaalialalla työskenteleviä naisia7. Tuntipalkkaisia palkansaajia on enää puolet 0 vuoden takaisesta.9 Taulukot Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 0 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen ja koulutusasteen mukaan 0.4 Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 0.6 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen mukaan 0.7 Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja kuntamuodon mukaan 0.8 Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 09 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 0. Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 05 Liitetaulukko 4. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 07 Liitetaulukko 5. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain 08 Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan 00 Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen mukaan 0. Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 0.5 Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 0.7 Kuviot Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio sukupuolen mukaan Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 05 Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio iän mukaan 06 Kuvio 4. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien keskiansiot sopimusalan mukaan 0.6 Kuvio 5. Kuntasektorin kuukausipalkkaiset palkansaajat toimialan ja sukupuolen mukaan 0.7 Kuvio 6. Kuntasektorin kuukausipalkkaiset palkansaajat iän mukaan 00, 008 ja 08 Kuvio 7. Kuntasektorin kuukausipalkkaiset palkansaajat Kuvio 8. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat sukupuolen mukaan Kuvio 9. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat ammatin mukaan 0.9 Kuvio 0. Kuntasektorin tuntipalkkaisten keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio ammatin mukaan 0.0 Laatuseloste: Kuntasektorin palkkatilasto.9 4

5 . Palkat ovat nousseet kuntasektorilla maltillisesti Palkat ovat nousseet kuntasektorilla kymmenen viime vuoden aikana varsin tasaisesti vuosittain (kuvio ). Vuonna 0 kuukausipalkkaisten palkansaajien keskimääräiset ansiot olivat noin kaksi prosenttia korkeammat kuin edellisenä vuonna. Kokonaistasolla tarkasteltuna miesten palkat ovat selvästi paremmat kuin naisten, mikä johtuu pitkälti siitä, että pienipalkkaisimmissa töissä naisten osuus on suuri. Naisten palkat ovat kuitenkin nousseet hieman enemmän suhteessa miesten palkkoihin: naisten säännöllisen työajan keskiansio oli 79 prosenttia miesten keskiansiosta vuonna 007 ja 8 prosenttia vuonna 0. Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio sukupuolen mukaan 00 0 Korkeampi koulutus tarkoittaa pääsääntöisesti suurempaa palkkaa myös kuntasektorilla. Erityisesti ylemmän korkeakouluasteen tai tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneiden keskiansiot ovat selkeästi korkeammat kuin muiden. Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden säännöllisen työajan keskiansio oli vuonna 0 noin euroa ja tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneiden yli euroa kuukaudessa, kun keskiasteen tutkinnon suorittaneilla se oli noin 500 euroa kuukaudessa. Korkeampi koulutus näkyy palkassa miehillä paremmin kuin naisilla (kuvio ). Enintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden naisten säännöllisen työajan keskiansio oli 9 prosenttia miesten vastaavasta, kun tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneilla ansioiden välinen suhde oli 86 prosenttia. Sukupuolten välinen palkkaero ei tässä tapauksessa selity erilaisilla ammateilla, sillä korkeasti koulutetut miehet ja naiset työskentelivät kuntasektorilla pääosin samoissa ammateissa, kuten lääkäreinä ja opettajina. Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 0 5

6 Ikä ei kuntasektorilla yksiselitteisesti merkitse suurempaa palkkaa, sillä vuotiaiden ikäryhmissä palkat pysyivät melko tarkkaan samalla tasolla (kuvio ). Keskimääräinen kuukausiansio oli kuitenkin pienimmillään nuorimmissa ikäryhmissä ja suurimmillaan 65 vuotta täyttäneillä. Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio iän mukaan 0 Kuntasektorin palkansaajat edustavat eri sopimusaloja sen mukaan, mitä virka- ja työehtosopimusta palvelussuhteessa noudatetaan. Pääsopimusaloja on kuukausipalkkaisilla neljä: kunnallinen yleinen virkaja työehtosopimus (KVTES), kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS) sekä kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS). Lisäksi tuntipalkkaisilla sekä joillakin pienemmillä ryhmillä, kuten muusikoilla ja näyttelijöillä, on omat alakohtaiset sopimuksensa. Lääkärisopimuksen piiriin kuuluvilla keskiansiot ovat selvästi korkeammat kuin muilla sopimusaloilla (kuvio 4). Säännöllisen työajan ansio oli lääkärisopimuksen alalla keskimäärin yli euroa ja kokonaisansio lähes 7 00 euroa kuukaudessa. Pienimmät palkat olivat KVTES:n piiriin kuuluvilla, joiden kuukausiansiot olivat keskimäärin 700 euroa. Kuvio 4. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien keskiansiot sopimusalan mukaan 0 6

7 . Puolet kuntasektorin palkansaajista on terveys- ja sosiaalialalla työskenteleviä naisia Kuntasektorin toiminta keskittyy tietyille toimialoille (kuvio 5). Kolme yleisintä toimialaa terveys- ja sosiaalipalvelut, koulutus sekä julkinen hallinto työllistävät yhteensä lähes 80 prosenttia kuntasektorin palkansaajista. Suurin toimiala on terveys- ja sosiaalipalveluiden ala, jolla työskenteli vuonna 0 useampi kuin joka toinen palkansaaja. Koulutusalalla työskenteli joka viides ja julkisen hallinnon alalla joka kymmenes palkansaaja. Kuvio 5. Kuntasektorin kuukausipalkkaiset palkansaajat toimialan ja sukupuolen mukaan 0 Kuntasektorin palkansaajakunta on hyvin naisvaltaista: naisten osuus oli 80 prosenttia vuonna 0. Kaikkiaan puolet kuntasektorin palkansaajista oli terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla työskenteleviä naisia. Suurin ryhmä heistä (noin ) työskenteli hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijäammateissa, kuten lastenhoitajina tai lähihoitajina. Miehiä työskenteli näissä ammateissa vain vähän yli Kuntasektorin henkilöstön ikärakenne on muuttunut kymmenen vuoden aikana (kuvio 6). 55 vuotta täyttäneitä oli vuonna 0 selvästi enemmän kuin vuonna 00, ja erityisesti yli 60-vuotiaiden määrä on kasvanut. Vuonna 00 kuntasektorilla työskenteli 60 vuotta täyttäneitä alle 5 000, kun vuonna 0 määrä oli lähes kolminkertainen eli noin Palkansaajien määrä on kuitenkin hieman lisääntynyt myös nuorimmissa ikäluokissa. Alle 0-vuotiaita palkansaajia työskenteli kuntasektorilla yli henkilöä enemmän vuonna 0 kuin kymmenen vuotta aiemmin. 7

8 Kuvio 6. Kuntasektorin kuukausipalkkaiset palkansaajat iän mukaan 00, 008 ja 0 Kaiken kaikkiaan palkansaajien määrä on vaihdellut kymmenen viime vuoden aikana varsin vähän (kuvio 7). Kuntasektorilla työskenteli lokakuussa 0 noin kuukausipalkkaista palkansaajaa päätoimisessa palvelussuhteessa, mikä oli noin 700 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Heistä noin oli kokoaikaisia ja osa-aikaisia. Osa-aikaisten palkansaajien osuus on pysynyt 000-luvulla melko vakaana ja oli 4 prosenttia vuonna 0. Vaikka palkansaajien määrä on aivan viime vuosina hieman vähentynyt, työskenteli kuntasektorilla vuonna 0 silti noin henkilöä enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Kuvio 7. Kuntasektorin kuukausipalkkaiset palkansaajat

9 . Tuntipalkkaisia palkansaajia on enää puolet 0 vuoden takaisesta Kuntasektorilla työskenteli vuoden 0 lokakuussa hieman yli tuntipalkkaista palkansaajaa. Heistä suurin osa, noin 8 700, oli miehiä. Tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärä on kuntasektorilla vähentynyt vuosittain, ja vuonna 0 tuntipalkkaisia oli enää noin puolet kymmenen vuoden takaisesta (kuvio 8). Kuvio 8. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat sukupuolen mukaan 00 0 Suurimman tuntipalkkaisten ammattiryhmän muodostivat rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, joita työskenteli kuntasektorilla lähes 500 vuonna 0 (kuvio 9). Pääasiassa tämä ryhmä koostui erilaisista rakennustyöntekijöistä, mutta joukossa oli myös esimerkiksi koneasentajia ja sähköasentajia. Toiseksi suurin ryhmä oli muut työntekijät, joka koostui lähes yksinomaan avustavista rakennustyöntekijöistä. Maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ryhmään puolestaan lukeutuivat erilaiset puutarhatyöntekijät, joita kuntasektorilla työskentelee esimerkiksi puistojen hoitajina. Kuvio 9. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat ammatin mukaan 0 Korkeinta tuntipalkkaa maksettiin asiantuntijoille, joiden keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio oli hieman yli 5 euroa (kuvio 0). Tuntipalkkaisia asiantuntijoita työskenteli esimerkiksi maa- ja 9

10 vesirakentamisen sekä kartoituksen ja maanmittauksen parissa. Myös rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden tuntiansiot olivat samaa luokkaa. Maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ryhmällä palkat olivat pienimmät, ne jäivät keskimäärin alle euroon tunnilta. Kuvio 0. Kuntasektorin tuntipalkkaisten keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio ammatin mukaan 0 0

11 Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 0 Ammattiluokitus 00 Ammatit yhteensä Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat 4 Hotelli- ja ravintola-alan, väh.kaupan ym. palvelualojen johtajat Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 4 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat 5 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 6 Lainopilliset, sosiaalija kulttuurialan erityisasiantuntijat Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Terveydenhuollon asiantuntijat Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

12 Ammattiluokitus 00 4 Lainopilliset avustajat, sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 5 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 4 Asiakaspalvelutyöntekijät 4 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelutyöntekijät 5 Myyjät, kauppiaat ym. 5 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 6 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 6 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 7 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 7 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat 7 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työntekijät 74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

13 Ammattiluokitus Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät 8 Prosessityöntekijät 8 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 8 Kuljetustyöntekijät 9 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 9 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 9 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Tuntematon Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

14 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen ja koulutusasteen mukaan 0 Ammattiluokitus 00 Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

15 Ammattiluokitus 00 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

16 Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 0 Sopimusala Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani KVTES OVTES Tekniset Lääkärit Muut

17 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen mukaan 0 Sopimusala Ammattiluokitus 00 Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Tuntematon KVTES Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Tuntematon OVTES Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 0 Tekniset Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 7 9 Muut työntekijät Tuntematon Lääkärit Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 7 7 7

18 Sopimusala 05 Muut Ammattiluokitus 00 Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 9 Muut työntekijät Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja kuntamuodon mukaan 0 Sopimusala Kuntamuoto Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät KVTES Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät OVTES Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät Tekniset Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät Lääkärit Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät Muut Kaupungit Kuntayhtymät

19 Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 0 Toimialaluokitus Toimialat yhteensä 0 Kasvinviljely, kotieläinja riistatalous 0 Metsätalous ja puunkorjuu 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 8 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 5 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 6 Veden otto, puhdistus ja jakelu 7 Viemäri- ja jätevesihuolto 8 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; kierrätys 9 Maaperän ja vesistöjen kunnostus, ympäristönhuoltopalvelut 4 Talonrakentaminen 4 Maa- ja vesirakentaminen 4 Erikoistunut rakennustoiminta 45 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

20 Toimialaluokitus 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 5 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 55 Majoitus 56 Ravitsemistoiminta 6 Televiestintä 6 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 6 Tietopalvelutoiminta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä 68 Kiinteistöalan toiminta 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 7 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 75 Eläinlääkintäpalvelut 78 Työllistämistoiminta Kokoaikaiset Keskiarvo Säännöllisen työajan ansio Mediaani Matkatoimistojen ja -järjestäjien toiminta; varauspalvelut 8 Kiinteistön- ja maisemanhoito

21 Toimialaluokitus 8 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 84 Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 85 Koulutus 86 Terveyspalvelut 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 9 Kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 9 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 96 Muut henkilökohtaiset palvelut Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Keskiarvo Säännöllisen työajan ansio Mediaani Kotitaloudet; 6 6 tavaroiden ja palv. tuottaminen omaan käyttöön Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Toimiala tuntematon 5 8 8

22 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 0 Toimiala Toimialat yhteensä A Maatalous, metsätalous ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Keskiarvo Säännöllisen työajan ansio Mediaani E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito F Rakentaminen

23 Toimiala G Tukku- ja väh. kaup., moott.ajoneuv. ja -pyör. kaup. ja korj Koulutusaste H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

24 Toimiala O Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta T Kotitalouksien toim. kotitaloustyöntekijöiden työnantajina U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Toimiala tuntematon Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

25 Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 0 Toimialaluokitus Toimialat yhteensä 06 Kotieläintaloutta palveleva toiminta 569 Henkilöstö- ja laitosruokalat 7 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 80 Kiinteistönhoito 8 Kiinteistöjen siivous 84 Julkinen yleishallinto 84 Terv.huollon, opetuksen, kulttuurin, muiden yhteiskuntapalveluiden hallinto 845 Palo- ja pelastustoimi 850 Alemman perusasteen koulutus 85 Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus 85 en ammatillinen koulutus 854 Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja AMK:issa 860 Terveydenhuollon laitospalvelut 86 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

26 Toimialaluokitus 8690 Muut terveydenhuoltopalvelut 870 Sosiaalihuollon hoitolaitokset 870 Kehitysvammaisten, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut 870 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut 8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut 880 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut 889 Lasten päivähoitopalvelut 8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut 90 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

27 Liitetaulukko 4. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 0 Koulutusala 0 Yleissivistävä koulutus Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Humanistinen ja taidealan koulutus Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus 4 Luonnontieteellinen koulutus 5 Tekniikan koulutus 6 Maa- ja metsätalousalan koulutus 7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus 8 Palvelualojen koulutus 9 Muu tai tuntematon koulutusala Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

28 Liitetaulukko 5. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain 0 Maakunta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Koko Suomi Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa

29 Maakunta Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa - Åland Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

30 Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan 0 Ikäryhmä Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Alle

31 Ikäryhmä Yli 65 Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

32 Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen mukaan 0 Ikäryhmä Ammattiluokitus 00 Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Tuntematon Alle 0 Ammatit yhteensä Erityisasiantuntijat 44 Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Ammatit yhteensä Johtajat 5 4 Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Tuntematon 5-9 Ammatit yhteensä Johtajat 80 7 Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Tuntematon 5 4

33 Ikäryhmä Ammattiluokitus 00 Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

34 Ikäryhmä Yli 65 Ammattiluokitus 00 Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

35 Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 0 Ammattiluokitus 00 Ammatit yhteensä Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio Keskiarvo 4,4,8 4,8 Mediaani 4,, 4, Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 6 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Terveydenhuollon asiantuntijat Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 4 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat ,8 5,8 5,8,8,60,4 5,4 4,84 5,5,95 4,9,95 5 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 4 Asiakaspalvelutyöntekijät 4 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelutyöntekijät 5 Myyjät, kauppiaat ym. 5 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät ,58 4,8 4,9 4,94 4,5 5, 4,40,7,7 4,67 4,67 4,45 4,7 4,6 5, 4,5 4, 4, 5

36 Ammattiluokitus 00 6 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 6 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 7 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 7 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat 7 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. 74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. 8 Prosessityöntekijät 8 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 8 Kuljetustyöntekijät 9 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 9 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 9 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Tuntematon Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio Keskiarvo,40,6,6 4,89 4,5 5,00 4,79,7 4,8 5,46,8 5,49 5,9 6, 4,5,46 4,9 5,8 9,4 5,56 4,9 4,00,8 4,0,5,56,5,8,0,4,6,7,50,0,5,7,59,08 Mediaani,59,70,50 4,55 4,5 4,56 4,70 4, 4,7 5,, 5, 5, 5,89 4,59,4 4,7 4,54 9,8 4,64,7,98,65 4,00,5,5,,50,8,55,49,58,6,65,69,7,49 0,84 6

37 Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 0 Toimialaluokitus Toimialat yhteensä Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio Keskiarvo 4,4,8 4,8 Mediaani 4,, 4, 5 Sähkö-, kaasu- ja 5 6,06 5,49 lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 5 6,06 5,49 6 Veden otto, puhdistus ja jakelu 7 Viemäri- ja jätevesihuolto 9 Maaperän ja vesistöjen kunnostus, ympäristönhuoltopalvelut 4 Talonrakentaminen 4 Maa- ja vesirakentaminen 4 Erikoistunut rakennustoiminta 45 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 5 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 68 Kiinteistöalan toiminta 7 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi 8 Kiinteistön- ja maisemanhoito ,7 5,04,8,85,96 4,6 4,09,99 4,6,49,4,6 4,4 7,9 4,48 8, 4,0,46 4,5 4,,55 4,40 4,7,80 4,8,86,05 4,04 5, 5,6 4,0,5 4,08 4,44 4,5, 4,,5,6,64 4,6 7,65 4, 7,80 4,08,0 4,,98,6 4,0 4,,96 4,6 4,,8 4,9 84 Julkishallinto ja 65,6,5 maanpuolustus, pakollinen 87,5,7 sosiaalivakuutus 58,8,6 7

38 Toimialaluokitus 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 9 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio Keskiarvo 5,5 0,0 4,0 0,79 0,6 0,89 4,6 5,04 4,5 Mediaani 4,76,0 4,76 9,8 9,75 9,8 4,44 5,6 4, 8

39 Laatuseloste: Kuntasektorin palkkatilasto Tilastotietojen relevanssi. Tietosisältö ja käyttötarkoitus Tiedustelun pohjalta rakennettava kunnallinen palkkatilasto kerätään vuosittain kuntiin ja kuntayhtymiin lähtevällä tiedustelulla. Tiedustelun piiriin kuuluvat ne kuntien ja kuntayhtymien kuukausi- ja tuntipalkkaiset henkilöt, joilla on ollut palvelussuhde kyseiseen työnantajaan lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedustelun sisältö pyritään pitämään samana vuosittain, jotta tiedot säilyttävät vertailtavuutensa. Tiedustelun tietosisältö on tilaston tuottamiseen liittyviltä olennaisilta kohdiltaan seuraava: sukupuoli henkilötunnus tutkinto työnantaja toimintayksikkö palvelussuhteen luonne ammattinimike sopimusala säännöllinen viikkotyöaika palveluksessa oloaika kunnassa palkkahinnoittelu kokemus-, palvelu-, ammattiala-, tai henkilökohtaisen lisän lukumäärä työehtosopimuksen mukainen varsinainen palkka tehtäväkohtainen palkka maksetut lisät, korvaukset ym. palkkatekijät, sisältäen tiedot palkkatekijän laadusta, maksetusta määrästä ja työtunneista, mikäli lisä on tuntiperusteinen palkkauksen täysimääräisyys, osa-aikaisuus tai osapalkkaisuus lomaraha. Tuntipalkkaisten työntekijöiden osalta tiedustellaan myös aikatyön ja urakkatyön tehdyt tunnit, vastaavat palkat sekä tehdyt työtunnit yhteensä; keskituntiansiot on laskettu tehtyä työtuntia kohti.. Käytetyt luokitukset, käsitteet ja tilastolliset tunnusluvut Luokitukset Tilaston sisältöä täydennetään Tilastokeskuksen ylläpitämillä luokituksilla ja tutkintorekisterin tiedoilla. Seuraavassa on yhteenveto käytetyistä luokituksista: Toimialaluokitus: Vuoden 008 tilastossa otettiin käyttöön tilastollinen toimialaluokitus TOL 008, joka perustuu EU:n toimialaluokitukseen NACE Rev.. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuivat TOL 008 mukaisiksi. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös TOL 00 mukaiset tiedot vuoden 008 osalta. Kuntien ja kuntayhtymien toimintayksiköt on luokiteltu toimialaluokitusten mukaisiksi Tilastokeskuksessa ylläpidettävien luokitusavaimien avulla. Ammattiluokitus: Vuoden 00 tilastossa otettiin käyttöön uusi Ammattiluokitus 00, joka noudattaa kansainvälistä ISCO-08 -luokitusta. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuivat Ammattiluokitus 00 mukaisiksi. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös Ammattiluokitus 00 mukaiset tiedot vuoden 00 osalta. Kuntien eläkevakuutuksen ylläpitämät ammatti- ja virkanimikkeet luokitellaan ammattiluokituksen mukaisiksi Tilastokeskuksessa ylläpidettävän luokitusavaimen avulla. Koulutusluokitus: Tilastossa käytetään Tilastokeskuksen koulutusluokitusta, jota käytetään henkilön saaman koulutuksen luokittamiseen. Koulutusluokituksen perusrakenne uudistettiin vuonna 997. Se noudattaa mahdollisimman tarkasti kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 997:n koulutusalojen ja koulutusasteiden sisältöä. Aineiston palkansaajien koulutustiedon täydennyksessä käytetään 9

40 Tilastokeskuksen tutkintorekisteriä, johon kerätään tiedot erilaisista tutkinnonsuorittajista. Mikäli palkansaajalla ei ole koulutusta tai hän on suorittanut tutkinnon ulkomailla, niin henkilö sijoitetaan koulutusasteeltaan perusasteelle. Lisätietoja Tilastokeskuksen luokituksista: Käsitteet Peruspalkka perustuu tehtäväkohtaiseen vähimmäispalkkaan, jossa huomioidaan tehtävään liittyvä lisävastuu, työpaikan sijaintiin perustuva kalleusluokka tai mahdollinen henkilön epäpätevyysalennus. Peruspalkkaan ei sisälly henkilökohtaista lisää, määrävuosilisää tai muita vastaavia vuosisidonnaisia palkanosia. Peruspalkka määräytyy viranhaltijan tai työntekijän tehtävien ja työehtosopimuksissa mainittujen edellytysten perusteella. Usein peruspalkan määräytymisperusteena on viranhaltijan tai työntekijän tehtävien vaativuus. Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion lisäksi yli- ja lisätyöpalkat, päivystys- ja varallaolokorvaukset sekä muut ei-säännöllisesti maksetut lisät. Kokonaisansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Palkkatilastoissa on myös käsite kokonaisansio tulospalkkioiden kanssa. Tuntipalkkaisille työntekijöille on laskettu säännöllisen työajan ansio ja kokonaiskeskituntiansio, joissa tuntijakajana on tehdyt työtunnit. Tilastolliset tunnusluvut Keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo. Keskihajonta kuvaa havaintoarvojen keskimääräistä poikkeamaa keskiarvosta. Vaihtelu- eli variaatiokerroin (%) osoittaa kuinka monta prosenttia havaintoarvojen keskihajonta on havaintoarvojen keskiarvosta. Tämä tunnusluku mahdollistaa eri ryhmien sisäisen vaihtelun vertailun. Mediaani on suuruusjärjestykseen asetettujen havaintoarvojen keskimmäinen arvo eli esimerkiksi ansio, jonka alittaa 50 % palkansaajista. Mediaani soveltuu keskiarvoa paremmin jakauman keskikohtaa mittaavaksi luvuksi, kun aineistossa on suuresti poikkeavia havaintoja. Desiili ilmoittaa muuttujan arvot, joiden alapuolelle jakaumassa jää 0 % 0 %,., 90 % tapauksista. Esimerkiksi. desiilin mukaisen ansion alittaa 0 % palkansaajista ja 9. desiilin mukaisen ansion alle jää 90 % palkansaajista.. Lait ja asetukset Tietojenantamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (80/004). Tietoja luovutetaan vain tilasto- ja tutkimustarkoituksiin. Tilastokeskus voi antaa tietojen käyttöluvan myös kunnille, kuntayhtymille ja järjestöille tilastolain (80/004) nojalla. Kunnat ja kuntayhtymät saavat oman aineistonsa suojaamattomana. Muusta aineistosta poistetaan sekä henkilön että toimipaikan tunnisteet. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Tilastokeskus keräsi ansiotiedot kuntien kuukausi- ja tuntipalkkaisista palkansaajista, jotka olivat kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedustelussa ovat mukana kokoaikaiset, osa-aikaiset ja sivutoimiset palkansaajat. Palvelussuhteen luonteen mukaisesti kohdejoukko jakautuu vakinaisiin, määräaikaisiin, työllistettyihin, harjoittelijoihin ja oppisopimussuhteisiin työntekijöihin. Tiedustelun ulkopuolelle kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä jäävät perhehoitajat ja omaishoitajat, sivutoimiset tuntiopettajat sekä työmarkkinatuen mukaisesti tehdyllä työharjoittelusopimuksella palkatut. 40

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 915 euroa lokakuussa 2012

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 915 euroa lokakuussa 2012 Palkat ja työvoimakustannukset 03 Kuntasektorin palkat 0, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 95 euroa lokakuussa 0 Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorin kokoaikaisten

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 19 prosenttia vuonna 2014

Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 19 prosenttia vuonna 2014 Palkat ja työvoimakustannukset 05 Kuntasektorin palkat 04, lokakuu Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 9 prosenttia vuonna 04 Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kokoaikaisten

Lisätiedot

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 778 euroa lokakuussa 2010

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 778 euroa lokakuussa 2010 Palkat ja työvoimakustannukset Kuntasektorin palkat, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa Korjattu.. Lukuja on korjattu tuntipalkkaisten osalta,

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 428 euroa lokakuussa 2012 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009

Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009 Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009 Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 185 euroa lokakuussa 2009 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2011 Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010 Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansio oli vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä 14,59 euroa Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 328 euroa lokakuussa 2011 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Valtion kuukausipalkat 2015, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 513 euroa vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Valtion kuukausipalkat 2013, marraskuu Korkea koulutus nostaa ansioita valtiolla Tilastokeskuksen mukaan valtion kokoaikaiset kuukausipalkkaiset palkansaajat ansaitsivat

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Löner och arbetskraftskostnader 2015 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Personalen inom hälso- och socialvården

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Valtion kuukausipalkat 2012, marraskuu Valtion kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 603 euroa marraskuussa 2012 Tilastokeskuksen mukaan valtion kokoaikaisten

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla

Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla Palkat ja työvoimakustannukset 2011 Palkkarakenne 2009 Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla Korjattu 7.10.2011. Palkkarakennetilaston vuoden

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010

Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Palkkarakenne 2010 Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Valtion kuukausipalkat 2014, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 482 euroa vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.01.2016 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusia avoimia

Lisätiedot

Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013

Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Palkkarakenne 2013 Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Palkkarakenne 2013 Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9.00 Avoimet työpaikat lisääntyivät vuoden takaisesta Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Palkkarakenne 2014 Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan työpaikan sijaintikunnan koolla on yhteys

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.2015) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015 Julkaisuvapaa torstaina 23.4.2015 klo 9.00 Työttömien määrää alentunut maaliskuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.10.2012

Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.10.2012 Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.0.202 Hanna Sutela Tilastokeskus Horisontaalinen segregaatio: ammatillinen, toimialoittainen, (työnantajasektorin

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia. 2014, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia. 2014, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 05 Työvoimatutkimus 04, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 04 joulukuussa 000, mikä oli

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Palkkarakenne 2012 Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Aineistokuvaus Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Palkkarakennetilaston aineistosta on poimittu tutkimuskäyttöön otos vuosilta 1995-2013. Palkkarakenneaineisto-otos sisältää yksityiskohtaisia tietoja

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 500 euroa lokakuussa 2013 Korjattu 21.8.2014. Taulukkoa Yksityisen

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2016 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneita yrityksiä eniten kaupan toimialalla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 5 817 vuoden

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007 Korkeasti koulutetusta väestöstä kolmannes Uudellamaalla Vuonna 2006 korkeasti koulutetusta väestöstä (16 74 vuotiaat)

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Oikeus 2011 Konkurssit 2010, joulukuu Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Vuoden 2010 aikana pantiin vireille 2 864 konkurssia, mikä on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lähes 13 prosentilla Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti 0,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 Palvelualojen palkkatutkimuksen 2002 on tehnyt Palvelualojen ammattiliiton toimeksiannosta Tuomas Santasalo Ky. Tutkimukseen otettiin

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkoissa on paljon vaihtelua ammattiluokkien sisällä Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkaisten

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä

Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä Väestö 2010 Työssäkäynti 2008 Ammatti ja sosioekonominen asema Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan ammattiryhmät ovat voimakkaasti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2011 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 Saara Hurmerinta Sergei Lahti Anne Laitinen Jukka Lampi Hannu Sihvonen Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

01/2014. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2014. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä edelleen kovassa nousussa Aloittaneiden yritysten määrä laski reilut kuusi prosenttia vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2012

Väestön koulutusrakenne 2012 Koulutus 2013 Väestön rakenne 2012 Viime vuonna 35 39-vuotiaat koulutetuimpia Vuoden 2012 loppuun mennessä 3 107 062 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa, ammatillisessa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Työllisyys ja työttömyys lähes ennallaan vuonna 2012

Työllisyys ja työttömyys lähes ennallaan vuonna 2012 Työmarkkinat 2 Työvoimatutkimus Työllisyys ja työttömyys vuonna 22 Työllisyys ja työttömyys lähes ennallaan vuonna 22 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyyden kasvu hidastui vuonna 22 Työttömyystilanne

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan?

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Menesty-hankkeen Orientaatiopäivä Ke 29.8.2012 Kaukametsän auditorio, Kajaani Markku

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkkajakaumiin on tullut lievää kaksihuippuisuutta vuodesta 2005 vuoteen 2013 Tilastokeskuksen yksityisen sektorin

Lisätiedot