TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen"

Transkriptio

1 TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2016

2 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan IT-alan korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien työnhakijoiden keskimääräisiä lukumääriä koko Suomessa ja erikseen maakunnittain. Raportin lähteenä on käytetty työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja ja Tilastokeskuksen ammattiryhmä-luokitusta IT-alalle, joka löytyy liitteestä 1 vuosittaisten työttömien työnhakijoiden määrien kera. IT- alaa voi opiskella kaikilla koulutustasoilla opistotasosta aina tutkijakoulutusasteelle asti. Tässä raportissa IT alan työttömyyttä on tarkasteltu kolmessa pääryhmässä: 1 Keskiaste ja alin korkea-aste (ammatillinen koulutus) 2 (opisto-, AMK- ja kandintutkinto) 3 (ylempi AMK, maisterin- ja tutkijakoulutusasteen tutkinto) Liitteestä 2 löytyy koottuna koulutustasoittain työttömien työnhakijoiden keskimääräiset lukumäärät maakunnittain 5/2011. Suurimman työttömien työnhakijoiden ryhmän toukokuussa 2016 muodostivat ITalan keskiasteen tutkinnon suorittaneet. Heitä oli keskimäärin 4667 eli 44 % kaikista IT-alan työttömistä työnhakijoista. Näistä 4667 henkilöstä 62 % on suorittanut joko tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon (42 % eli 1967 henkilöä) tai tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon (20 % eli 916 henkilöä). Alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita työttömiä työnhakijoita oli toukokuussa 2016 keskimäärin 1896, mikä on 18 % kaikista IT-alan työttömistä työnhakijoista. Heistä 45 % (860 henkilöä) oli suorittanut datanomin opistotutkinnon ja 25 % (479 henkilöä) opistomerkonomin tietojenkäsittelyn tutkinnon, mikä on 70 % kaikista alimman korkea-asteen työttömistä työnhakijoista. Toisen suuren ryhmän muodostivat alemman korkeakouluasteen suorittaneet työttömät työnhakijat. Tästä ryhmästä 79 % työttömistä työnhakijoista on suorittanut tradenomin tietojenkäsittelyn (34 % eli 980 henkilöä), amk-insinöörin tietotekniikan (25 % eli 735 henkilöä) tai tietotekniikan insinöörin (20 % eli 590 henkilöä) tutkinnon. Yhteensä alemman korkeakouluasteen työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 2896, mikä on 27 % toukokuun 2016 IT-alan työttömistä työnhakijoista. Ylemmän korkeakouluasteen työttömiä työnhakijoita oli toukokuussa 2016 keskimäärin 1091 eli noin 10 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Suurin osa 64 %

3 heistä on suorittanut tietojenkäsittelyn maisterin (33 % eli 365 henkilöä) ja tietotekniikan diplomi-insinöörin (31 % eli 338 henkilöä) tutkinnon. en suorittaneita työttömiä työnhakijoita oli toukokuussa 2016 keskimäärin 89 eli alle 1 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Näistä tutkijakoulutusasteen työttömistä työnhakijoista 29 % oli filosofian tohtoreita pääaineenaan tietojenkäsittely ja 27 % tekniikan tohtoreita pääaineenaan tietotekniikka. Nokia-maakunnista Pohjois-Pohjanmaa on selvinnyt parhaiten muutoksista viiden vuoden tarkasteluajalla. Työttömien työnhakijoiden määrä on kääntynyt laskuun toukokuussa Uudellamaalla ja Keski-Suomessa työttömien työnhakijoiden keskimääräisen lukumäärän kasvu on hidastunut ja Pirkanmaalla ja Varsinais- Suomessa kasvu on ollut koko ajan suunnilleen yhtä suurta. Kuitenkin tarkasteltaessa vain alkuvuotta 2016 havaitaan, että monessa maakunnassa työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut ja lopuissa pysynyt samassa. IT-alan yrityksissä tietokoneiden ja oheislaitteiden valmistuksessa, ohjelmistoihin ja konsultointiin liittyvässä toiminnassa, tietojenkäsittelyn palveluissa ja palvelintilan vuokrauksessa oli henkilöstöä koko Suomessa vuonna 2014 noin (Tilastokeskus ). Tässä raportissa luvussa 2 tarkastellaan työttömyystilannetta koko maassa koulutusaloittain. Luvussa 3 työttömien työnhakijoiden kehitystä eritellään maakunnittain ja koulutusaloittain.

4 2 KOKO MAAN TILANNE IT-alalla oli toukokuussa 2011 työttömiä työnhakijoita 5211 ja toukokuussa 2016 heitä oli eli IT-alan työttömien työnhakijoiden keskimääräinen lukumäärä on kaksinkertaistunut (kasvu 104 %) viimeisen viiden vuoden aikana. Taulukoista 1-4 havaitaan, että toukokuussa 2011 työnhakijoista oli keski- ja alemman korkea-asteen suorittaneita 3261 (63 % kaikista työttömistä työnhakijoista), opisto-, AMK- ja kandin tutkinnon suorittaneita 1416 (27 % kaikista) ja joko ylemmän AMK-, maisteri- tai tutkija-koulutusasteen tutkinnon suorittaneita 534 (10 % kaikista). Vastaavat luvut toukokuussa 2016 olivat 6563 (62 % kaikista työttömistä työnhakijoista), 2896 (27 % kaikista) ja 1180 (11 % kaikista). IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Suomessa 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % 100 Kuvio 1. Työttömien työnhakijoiden jakautuminen koulutusasteittain.

5 Taulukko 1: Koko maan IT-alan työttömien työnhakijoiden määrä 5/2011. Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl. amk+maisteri+tutkija) Taulukko 2: Keskiasteen ja alimman korkea-asteen suorittaneet. Keskiaste Alin korkea-aste Keskiaste + alin korkea-aste Taulukko 3: Alemman korkeakouluasteen suorittaneet. Opisto Amk Kandi (opisto+amk+ kandi)

6 Taulukko 4: Ylemmän korkeakouluasteen suorittaneet. Yl. amk Maisteri Tutkija (Yl. amk+maisteri+tutkija)

7 3 MAAKUNNITTAIN Tässä luvussa on eritelty maakunnittain IT-alan työttömien työnhakijoiden määrät koulutusaloittain. Taulukoissa oleva merkintä.. tai 0 tarkoittaa, että tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen eli työttömiä työnhakijoita on alle 5 ko. ryhmässä. Kaikissa maakunnissa on yhteensä piilotettuja työttömiä työnhakijoita noin henkilöä/vuosi. Heidät on laskettu mukaan puhuttaessa könttänä koko maan työttömien työnhakijoiden lukumääristä, kuten esimerkiksi luvussa 2. Suurimmista yliopistomaakunnista Uudellamaalla oli toukokuussa 2011 IT-alan työttömiä työnhakijoita keskimäärin 1184 ja toukokuussa 2016 keskimäärin Työttömien määrä oli siis lisääntynyt 1709 henkilöllä eli lähes puolitoistakertaistunut. Kuitenkin tarkasteltaessa kuvioita 2 ja 3 nähdään, että työttömien työnhakijoiden määrän kasvu on hidastunut toukokuun 2015 jälkeen ja tammikuusta 2016 toukokuuhun 2016 määrä on laskenut. Varsinais-Suomessa oli toukokuussa 2011 keskimäärin 477 IT-alan työtöntä työnhakijaa ja toukokuussa 2016 keskimäärin 1043 eli lukumäärä on reilusti kaksinkertaistunut viidessä vuodessa (kasvu 119 %). Kuvion 2 mukaan työttömien keskimääräisen lukumäärän kasvu on kuitenkin ollut ihan maltillista viime vuosina ja kuvio 3 osoittaa, että alkuvuoden 2016 aikana työttömien määrä on pysynyt aika tasaisena. Pirkanmaalla taas oli toukokuussa 2011 keskimäärin 577 IT-alan työtöntä työnhakijaa ja toukokuussa 2016 keskimäärin 1174 eli työttömien työnhakijoiden keskimääräinen lukumäärä on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Kuviot 2 ja 3 osoittavat kuitenkin, että kasvu on hidastunut viime vuosina ja varsinkin alkuvuoden 2016 aikana suunta on ollut hyvä. Keski-Suomessa oli toukokuussa 2011 IT-alan työttömiä työnhakijoita keskimäärin 381 ja toukokuussa 2016 keskimäärin 659. Erotus oli siis 278 ja kasvu noin 73 %. Keski-Suomessa on siis yliopistomaakunnista ollut maltillisin IT-alan työttömien työnhakijoiden lukumäärän lisääntyminen. Kuvioista 2 ja 3 nähdään, että työttömien työnhakijoiden keskimääräinen lukumäärä on kasvanut tasaisesti viimeisinä viitenä toukokuuna ja alkuvuoden 2016 aikana. Pohjois-Pohjanmaalla vastaavat lukemat ovat toukokuun 2011 työttömien työnhakijoiden keskimääräinen lukumäärä 642 ja toukokuun 2016 osalta 1275 eli työttömien työnhakijoiden keskimääräinen lukumäärä on kaksinkertaistunut

8 viidessä vuodessa. Kuviosta 2 havaitaan, että Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden lukumäärä on kasvanut kahden vuoden sykleissä. Toukokuussa 2013 ja toukokuussa 2014 on ollut lähes sama työttömien työnhakijoiden keskimääräinen lukumäärä ja sitten taas toukokuussa 2016 lukema on kääntynyt laskuun toukokuusta Alkuvuoden 2016 aikana työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut koko ajan, kuten kuviosta 3 nähdään. Kuvassa 2 nähdään maakunnittain työttömien työnhakijoiden keskimääräisen lukumäärän kehitys toukokuusta 2011 toukokuuhun 2016 ja kuvassa 3 tarkemmin alkuvuoden 2016 kehitys. Kuvissa 4-6 on samat tiedot koulutustasoittain eli kuvassa 4 on keskiasteen ja alimman korkea-asteen, kuvassa 5 alemman korkeakouluasteen ja kuvassa 6 ylemmän korkeakouluasteen suorittaneiden työttömien työnhakijoiden keskimääräisen lukumäärän kehitys toukokuusta 2011 toukokuuhun Kuvissa 7 ja 8 on esitetty työttömien työnhakijoiden keskimääräiset lukumäärät ja maakunnittain jaoteltuna koulutustasoryhmiin keskiaste+alin korkea-aste, ammattikorkeakoulu+ylempi ammattikorkeakoulu ja kandin tutkinto+maisterin tutkinto+tutkijakoulutusaste.

9 Kaikki IT-alan työttömät työnhakijat maakunnittain 5/2011- Uusimaa Pohj.-Pohjanmaa Pirkanmaa Vars.-Suomi Keski-Suomi Häme Pohj.-Savo Kaakk.-Suomi Lappi Satakunta Pohjanmaa Pohj.-Karjala Et.-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kuvio 2. Työttömät työnhakijat maakunnittain 5/2011-.

10 IT-alan työttömät työnhakijat maakunnittain 1/2016- Uusimaa Pohj.-Pohjanmaa Pirkanmaa Vars.-Suomi Keski-Suomi Häme Pohj.-Savo Kaakk.-Suomi Lappi Satakunta Pohjanmaa Pohj.-Karjala Et.-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kuvio 3. Työttömät työnhakijat maakunnittain 1-.

11 Keskiasteen ja alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneet IT-alan työttömät työnhakijat maakunnittain 5/2011- Uusimaa Pohj.-Pohjanmaa Pirkanmaa Vars.-Suomi Keski-Suomi Häme Pohj.-Savo Kaakk.-Suomi Lappi Satakunta Pohjanmaa Et.-Pohjanmaa Pohj.-Karjala Etelä-Savo Kainuu Kuva 4. Keskiasteen ja alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneet työttömät työnhakijat maakunnittain 5/2011-.

12 Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneet IT-alan työttömät työnhakijat maakunnittain 5/2011- Uusimaa Pohj.-Pohjanmaa Keski-Suomi Pirkanmaa Vars.-Suomi Lappi Pohj.-Savo Häme Kaakk.-Suomi Et.-Pohjanmaa Satakunta Pohj.-Karjala Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kuva 5. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneet työttömät työnhakijat maakunnittain 5/2011-.

13 Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneet IT-alan työttömät työnhakijat maakunnittain 5/2011- Uusimaa Pirkanmaa Pohj.-Pohjanmaa Vars.-Suomi Pohj.-Savo Keski-Suomi Kaakk.-Suomi Pohj.-Karjala Häme Lappi Kainuu Pohjanmaa Et.-Pohjanmaa Etelä-Savo Satakunta Kuva 6. Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneet työttömät työnhakijat maakunnittain 5/2011-.

14 IT-alan työttömät työnhakijat maakunnittain Uusimaa Pohj.-Pohjanmaa Pirkanmaa Vars.-Suomi Keski-Suomi Häme Pohj.-Savo Kaakk.-Suomi Lappi Satakunta Pohjanmaa Et.-Pohjanmaa Pohj.-Karjala Etelä-Savo Kainuu Keskiaste+alin korkea-aste Amk ja ylempi amk Kandi+maisteri+t utkija Kuva 7. Työttömät työnhakijat maakunnittain IT-alan työttömät työnhakijat maakunnittain Uusimaa Pohj.-Pohjanmaa Pirkanmaa Vars.-Suomi Häme Keski-Suomi Kaakk.-Suomi Pohj.-Savo Lappi Et.-Pohjanmaa Satakunta Pohjanmaa Pohj.-Karjala Etelä-Savo Kainuu Keskiaste+alin korkea-aste Amk ja ylempi amk Kandi+maisteri+t utkija Kuva 8. Työttömät työnhakijat maakunnittain

15 3.1. Uusimaa Taulukko 5. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Uudellamaalla 5/2011- Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Uudellamaalla 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % Kuva 9. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Uudellamaalla 5/2011-

16 % IT-alan työttömien työnhakijoiden indeksikehitys Uudellamaalla 5/ /2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/ Kuva 10. Työttömien työnhakijoiden lukumäärän indeksikehitys Uudellamaalla

17 3.2. Varsinais-Suomi Taulukko 6. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Varsinais-Suomessa 5/2011- Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Varsinais-Suomessa 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % Kuva 11. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Varsinais-Suomessa 5/2011-

18 % 250 IT-alan työttömien työnhakijoiden indeksikehitys Varsinais-Suomessa 5/ /2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/ Kuva 12. Työttömien työnhakijoiden lukumäärän indeksikehitys Varsinais- Suomessa

19 3.3. Satakunta Taulukko 7. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Satakunnassa 5/2011- Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Satakunnassa 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % Kuva 13. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Satakunnassa 5/2011-

20 % 100 IT-alan työttömien työnhakijoiden indeksikehitys Satakunnassa 5/ /2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/ Kuva 14. Työttömien työnhakijoiden lukumäärän indeksikehitys Satakunnassa

21 3.4. Häme Taulukko 8. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Hämeessä 5/2011- Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Hämeessä 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % Kuva 15. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Hämeessä 5/2011-

22 % IT-alan työttömien työnhakijoiden indeksikehitys Hämeessä 5/ /2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/ Kuva 16. Työttömien työnhakijoiden lukumäärän indeksikehitys Hämeessä

23 3.5. Pirkanmaa Taulukko 9. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Pirkanmaalla 5/2011- Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Pirkanmaalla 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % Kuva 17. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Pirkanmaalla 5/2011-

24 % 150 IT-alan työttömien työnhakijoiden indeksikehitys Pirkanmaalla 5/ /2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/ Kuva 18. Työttömien työnhakijoiden lukumäärän indeksikehitys Pirkanmaalla

25 3.6. Kaakkois-Suomi Taulukko 10. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Kaakkois-Suomessa 5/2011- Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Kaakkois-Suomessa 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % Kuva 19. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Kaakkois-Suomessa 5/2011-

26 % 300 IT-alan työttömien työnhakijoiden indeksikehitys Kaakkois-Suomessa 5/ /2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/ Kuva 20. Työttömien työnhakijoiden lukumäärän indeksikehitys Kaakkois- Suomessa

27 3.7. Etelä-Savo Taulukko 11. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Etelä-Savossa 5/2011- Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Etelä-Savossa 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % Kuva 21. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Etelä-Savossa 5/2011-

28 % 100 IT-alan työttömien työnhakijoiden indeksikehitys Etelä-Savossa 5/ /2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/ Kuva 22. Työttömien työnhakijoiden lukumäärän indeksikehitys Etelä-Savossa

29 3.8. Pohjois-Savo Taulukko 12. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Pohjois-Savossa 5/2011- Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Pohjois-Savossa 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % Kuva 23. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Pohjois-Savossa 5/2011-

30 % 100 IT-alan työttömien työnhakijoiden indeksikehitys Pohjois-Savossa 5/ /2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/ Kuva 24. Työttömien työnhakijoiden lukumäärän indeksikehitys Pohjois-Savossa

31 3.9. Pohjois-Karjala Taulukko 13. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Pohjois-Karjalassa 5/2011- Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Pohjois-Karjalassa 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % Kuva 25. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Pohjois-Karjalassa 5/2011-

32 % 150 IT-alan työttömien työnhakijoiden indeksikehitys Pohjois-Karjalassa 5/ /2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/ Kuva 26. Työttömien työnhakijoiden lukumäärän indeksikehitys Pohjois-Karjalassa

33 3.10. Keski-Suomi Taulukko 14. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Keski-Suomessa 5/2011- Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Keski-Suomessa 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % Kuva 27. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Keski-Suomessa 5/2011-

34 % 300 IT-alan työttömien työnhakijoiden indeksikehitys Keski-Suomessa 5/ /2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/ Kuva 28. Työttömien työnhakijoiden lukumäärän indeksikehitys Keski-Suomessa

35 3.11. Etelä-Pohjanmaa Taulukko 15. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Etelä-Pohjanmaalla 5/2011- Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Etelä-Pohjanmaalla 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % Kuva 29. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Etelä-Pohjanmaalla 5/2011-

36 % 160 IT-alan työttömien työnhakijoiden indeksikehitys Etelä-Pohjanmaalla 5/ /2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/ Kuva 30. Työttömien työnhakijoiden lukumäärän indeksikehitys Etelä-Pohjanmaalla

37 3.12. Pohjanmaa Taulukko 16. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Pohjanmaalla 5/2011- Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Pohjanmaalla 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % Kuva 31. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Pohjanmaalla 5/2011-

38 % 300 IT-alan työttömien työnhakijoiden indeksikehitys Pohjanmaalla 5/ /2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/ Kuva 32. Työttömien työnhakijoiden lukumäärän indeksikehitys Pohjanmaalla

39 3.13. Pohjois-Pohjanmaa Taulukko 17. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Pohjois-Pohjanmaalla 5/2011- Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Pohjois-Pohjanmaalla 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % Kuva 33. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Pohjois-Pohjanmaalla 5/2011-

40 % 250 IT-alan työttömien työnhakijoiden indeksikehitys Pohjois-Pohjanmaalla 5/ /2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/2015 Kuva 34. Työttömien työnhakijoiden lukumäärän indeksikehitys Pohjois- Pohjanmaalla

41 3.14. Kainuu Taulukko 18. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Kainuussa 5/2011- Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Kainuussa 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % Kuva 35. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Kainuussa 5/2011-

42 % 200 IT-alan työttömien työnhakijoiden indeksikehitys Kainuussa 5/ /2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/ Kuva 36. Työttömien työnhakijoiden lukumäärän indeksikehitys Kainuussa

43 3.15. Lappi Taulukko 19. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Lapissa 5/2011- Keskiaste + alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) IT-alan työttömät työnhakijat koulutusasteittain Lapissa 5/2011-4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 5/2015 5/2014 5/2013 5/2012 5/ % Kuva 37. Työttömät työnhakijat koulutusasteittain Lapissa 5/2011-

44 % 90 IT-alan työttömien työnhakijoiden indeksikehitys Lapissa 5/ /2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/2015 Kuva 38. Työttömien työnhakijoiden lukumäärän indeksikehitys Lapissa

45 LIITE 1 KOKO SUOMI muutos % > 2016 KESKIASTE Tieto- ja viestintätekn. perustutk Atk-kirjoittaja Ohjelmoija Operaattori Muu tiet.käs. perusk, keskiaste Tieto- ja viestintätekn. at Mikrotukihenkilön at Tieto- ja viestintätekn. eat Tietotekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekn. perus Mekaanikko, tietotekniikka Radiosähköttäjä Muu tietotekn., tietoliik. perusk Tietokoneasentajan at Tietoliikenneasentajan at Muu tietotekn., tietoliik. at Tietokoneyliasentajan eat Tietoliikenneyliasentajan eat Muu tietotekn., tietoliik. eat Yhteensä

46 ALIN KORKEA-ASTE muutos % > Merkonomi (op), tietojenkäsittely Datanomi (opistotutkinto) Tietojenkäsittelyn suunnittelija Muu tietojenkäs. koul, alin kork.a Teknikko, tietotekniikka Teknikko, tietoliikennetekniikka Yhteensä ALEMPI KORKEAKOULUASTE muutos % > Tradenomi, tietojenkäsittely KTK (al), tietojärjestelmätiede Ekon. (al), tietojärjestelmätiede HuK, tietojenkäsittely LuK, tietojenkäsittely Ins. (AMK), tietotekniikka Ins. (AMK), tietoliikennetekniikka Ins., tietotekniikka Ins., tietoliikennetekniikka Tekn. kand., tietotekniikka Tekn. kand., tietoliikennetekniikka Yhteensä

47 YLEMPI KORKEAKOULUASTE muutos % > Tradenomi (yl AMK), tietojenkäsitt KTM, tietojärjestelmätiede Ekon. (yl), tietojärjestelmätiede TTK (yl), tietojärjestelmätiede YTM, tietojenkäsittely FM, tietojenkäsittely Ins. (yl AMK), tietotekniikka DI, tietotekniikka DI, tietoliikennetekniikka Yhteensä TUTKIJAKOULUTUS- ASTE muutos % > KTL, tietojärjestelmätiede TTL, tietojärjestelmätiede YTL, tietojenkäsittely KTT, tietojärjestelmätiede TTT, tietojärjestelmätiede YTT, tietojenkäsittely FL, tietojenkäsittely FT, tietojenkäsittely TkL, tietotekniikka TkL, tietoliikennetekniikka TkT, tietotekniikka TkT, tietoliikennetekniikka Yhteensä

48 LIITE 2 Keskiaste+ alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) Kainuu Etelä-Savo Et.-Pohjanmaa Pohj.-Karjala Pohjanmaa Satakunta Lappi Kaakk.-Suomi Pohj.-Savo Häme Keski-Suomi Vars.-Suomi Pirkanmaa Pohj.- Pohjanmaa Uusimaa Koko maa Keskiaste alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) Kainuu Pohjanmaa (yl.amk+maisteri+tutkija) Etelä-Savo Et.-Pohjanmaa Pohj.-Karjala Satakunta Kaakk.-Suomi Lappi Pohj.-Savo Häme Keski-Suomi Vars.-Suomi Pirkanmaa Pohj.- Pohjanmaa Uusimaa Koko maa

49 Keskiaste+ alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) Kainuu Et.-Pohjanmaa Etelä-Savo Pohjanmaa Satakunta Pohj.-Karjala Lappi Pohj.-Savo Kaakk.-Suomi Häme Keski-Suomi Vars.-Suomi Pirkanmaa Pohj.- Pohjanmaa Uusimaa Koko maa Keskiaste+ alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) Kainuu Et.-Pohjanmaa Etelä-Savo Satakunta Pohjanmaa Pohj.-Karjala Lappi Pohj.-Savo Kaakk.-Suomi Keski-Suomi Häme Pirkanmaa Vars.-Suomi Pohj.- Pohjanmaa Uusimaa Koko maa

50 Keskiaste+ alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) Kainuu Et.-Pohjanmaa Etelä-Savo Satakunta Pohjanmaa Pohj.-Karjala Lappi Pohj.-Savo Kaakk.-Suomi Keski-Suomi Häme Vars.-Suomi Pirkanmaa Pohj.- Pohjanmaa Uusimaa Koko maa Keskiaste+ alin korkea-aste (amk ja kandi, ei opisto) (yl.amk+maisteri+tutkija) Kainuu Etelä-Savo Pohj.-Karjala Pohjanmaa Satakunta Et.-Pohjanmaa Lappi Pohj.-Savo Kaakk.-Suomi Keski-Suomi Häme Vars.-Suomi Pirkanmaa Pohj.- Pohjanmaa Uusimaa Koko maa

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 3/2017. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 3/2017. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 29.6.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2017 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 5/2011 9/2016. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 5/2011 9/2016. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 5/2011 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 24.11.2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2016 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2010 2013

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2010 2013 TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 2.4.2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan työttömien

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011 TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006- Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 2.8. Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto työttömien lkm % työttömistä ja lomautetuista Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Työttömyys IT-alalla koko Suomessa ja maakunnissa

Työttömyys IT-alalla koko Suomessa ja maakunnissa Informaatioknologian tiedekunnan julkaisuja No. 23/2016 Päivi Kinnunen, Pekka Neittaanmäki Työttömyys IT-alalla koko Suomessa ja maakunnissa - Informaatioknologian tiedekunnan julkaisuja No. 23/2016 Editor:

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEKNIIKAN'AKATEEMISET'TEK' ' TYÖLLISYYSKATSAUS'I/2013' Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys pysynyt ennallaan

Lisätiedot

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet ..015 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Kesäkuu 015 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3337 39 1 % 5,5 % työvoimasta Vastavalmistuneet 1 1 %, % 1kk

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2004

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2004 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2004 Tutkimus/JS TAMMIKUU 2005 Työttömistä diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä kaksi viidesosaa yli 50- vuotiaita Työttömien

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEK Tekniikan alan korkeakoulutetuilla työttömyyden nousu jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä TEKin arvion mukaan

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEK Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys palasi lievään kasvuun vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun seurantatilastot:

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus/PP KESÄKUU 2004 Rakennusalalla tilanne edelleen paranee, muilla aloilla ei Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 TEK Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 Tutkimus/HT 05.08.2003 Työttömyydessä tyypillistä kasvua keväästä kesään Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella

Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Jaakko Pesola Yksikön päällikkö Uudenmaan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/uusimaa Metropolialueen sosiaalisen eheyden koordinaatioryhmän kokous 22.10.2010

Lisätiedot

INSINÖÖRILIITTO IL ry. Tutkimus/Jlar

INSINÖÖRILIITTO IL ry. Tutkimus/Jlar INSINÖÖRILIITTO IL ry Tutkimus/Jlar 14.9. TYÖTTÖMYYS SEURAA KAUSIVAIHTELUA, VASTAVALMISTUNEIDEN TILANNE KOHENTUNUT Työttömyystietoja heinäkuussa t Työttömien insinöörien määrä nousi tyypillisen kausivaihtelun

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

!!!! Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 3. vuosineljännes 2013

!!!! Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 3. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 3. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEK Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys pysynyt yli 4 prosentin tasolla TEKin arvion mukaan syyskuun lopussa

Lisätiedot

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Yleiskatsaus: työllisyysaste nousi 72 prosentin yläpuolelle Kaikkien työllisten työllisyysaste: 72,5 % Lähde: Akava ja Macrobond Yleiskatsaus: työllisyydessä

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2007 www.tek.fi Tutkimus/js Työttömyysaste laskee edelleen Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien lukumäärä loka-joulukuussa

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Kesäkuussa työttömyydessä kausivaihtelun mukaista kasvua

Kesäkuussa työttömyydessä kausivaihtelun mukaista kasvua INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Paula Pesonen 1.8.218 Kesäkuussa työttömyydessä kausivaihtelun mukaista kasvua Insinöörien työttömyystietoja kesäkuussa 218 * Kesäkuussa työttömien insinöörien määrä oli 482 henkilöä.

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Tutkimus/ES Työllisyyden kasvu jatkuu suhdannenousun vauhdittamana Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT)

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Eero Siljander Diplomi-insinööri ja arkkitehtikunnan työllisyys on kasvanut ja työttömyys vähentynyt 0,2

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS I/2011 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä pienentynyt hieman vuodenvaihteesta,

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus/PirkkaJalasjoki 11.8.2009 Sivu1(2) Diplomi insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynyt

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005 Tutkimus/JS TOUKOKUU 2005 Vastavalmistuneet työllistyivät parhaiten kahteen vuoteen Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Paula Pesonen 1.3.2018 Työttömien määrä viime vuosia alemmalla tasolla Insinöörien työttömyystietoja tammikuussa 2018 * Joulukuun 2017 ja tammikuun 2018 välillä työttömien insinöörien

Lisätiedot

Työttömien insinöörien määrä laskenut tasaisesti alkuvuonna

Työttömien insinöörien määrä laskenut tasaisesti alkuvuonna INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Paula Pesonen 4.6.2018 Työttömien insinöörien määrä laskenut tasaisesti alkuvuonna Insinöörien työttömyystietoja huhtikuussa 2018 * Huhtikuussa työttömien insinöörien määrä oli

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2010 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TYÖLLISYYSKATSAUS I/2010 TEK RY Diplomi insinöörien ja arkkitehtien työttömyys

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus/PirkkaJalasjoki 08.05.2009 Diplomi insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynytvuoden

Lisätiedot

IAET-kassan työttömät TEKin jäsenet kuukausittain

IAET-kassan työttömät TEKin jäsenet kuukausittain TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TEK RY TYÖLLISYYSKATSAUS III/2010 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä kävi kaikkien aikojen ennätyksessä, TEKin jäsenten työttömyystilanne muuttumaton kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 3. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 3. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 3. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus 30.10.2009 TYÖLLISYYSKATSAUSIII/2009 Sivu1(1) Diplomi-insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynyt

Lisätiedot

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä Katoavat työpaikat Pekka Myrskylä 13-14.06.2017 Työpaikkamuutos 1987-2014 1987 % 2014 % Erotus Uudenmaan maakunta 675242 29,1 771293 33,9 96051 14,2 Pohjois-Pohjanmaan maakunt 142326 6,1 155246 6,8 12920

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus II/2006 - kehitys jatkuu myönteisenä lähes kaikissa

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Maaliskuu 2019

Työttömät insinöörit. Maaliskuu 2019 Työttömät insinöörit Maaliskuu 2019 Työttömyystilanne maaliskuussa 2019 Työttömiä insinöörejä 4367 Määrä laski kuukauden aikana 155 henkilöllä (-3 %) Vuoden aikana laskua 583 henkilöä (-12 %) Työttömyysprosentti

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Tutkimus/tm 7.5.2003 Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien lukumäärä maaliskuun 2003 lopussa oli 1217 henkilöä ja työttömyysaste 2,6 prosenttia. Vuoden aikana

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat yhteensä

Työttömät työnhakijat yhteensä Niilo Melolinna, Erikoistutkija 28.5.2013 OTE jaosto TIETOJA AKATEEMISESTA TYÖTTÖMYYDESTÄ JA SEN VIIME AJAN MUUTOKSISTA TEM:N TYÖNVÄLITYSTILASTON POHJALTA 1207. Työnhakijat ammatin, koulutuksen ja kansalaisuuden

Lisätiedot

Koulutus ja osaava henkilöstö Tilastotietoa Minna Jokinen

Koulutus ja osaava henkilöstö Tilastotietoa Minna Jokinen Koulutus ja osaava henkilöstö Tilastotietoa 15.04.2009 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstön tutkinnot 1990-2006 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Tutkija- ja ylempi korkeakouluaste (esim. DI,

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2010 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS IV/2010 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä edelleen

Lisätiedot

Muutostarpeet Insinöörikoulutuksessa Samu Salo Puheenjohtaja Insinööriliitto

Muutostarpeet Insinöörikoulutuksessa Samu Salo Puheenjohtaja Insinööriliitto Muutostarpeet Insinöörikoulutuksessa Samu Salo Puheenjohtaja Insinööriliitto Taustatietoja Työelämänmuutos Insinöörialoilla on voimistunut oleellisesti 2010-luvulla 41 % insinööreistä työskentelee työpaikalla,

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2011

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2011 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2011 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS II/2011 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä vuoden takaisella tasolla,

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2012

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2012 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2012 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS I/2012 1 782 diplomi- insinööriä työttöminä maaliskuussa 2012, lomautettuja

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Huhtikuu 2019

Työttömät insinöörit. Huhtikuu 2019 Työttömät insinöörit Huhtikuu 2019 Työttömyystilanne huhtikuussa 2019 Työttömiä insinöörejä 4194 Määrä laski kuukauden aikana 173 henkilöllä (-4 %) Vuoden aikana laskua 590 henkilöä (-12 %) Työttömyysprosentti

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus, 3. vuosineljännes 2012

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus, 3. vuosineljännes 2012 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus, 3. vuosineljännes 2012 DIA-työttömyys jatkanut nousua kolmannella vuosineljänneksellä Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana työttömien tekniikan

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 214 puh. 29 54 85 Julkistettavissa 21.1.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) 28 '9 '1 '11 '12 '13

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Tammikuu 2019

Työttömät insinöörit. Tammikuu 2019 Työttömät insinöörit Tammikuu 2019 Työttömyystilanne tammikuussa 2019 Työttömiä insinöörejä 4607 Määrä laski kuukauden aikana 59 henkilöllä (-1,3 %) Vuoden aikana laskua 718 henkilöä (-13 %) Työttömyysprosentti

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Kesäkuu 2019

Työttömät insinöörit. Kesäkuu 2019 Työttömät insinöörit Kesäkuu 2019 Työttömyystilanne kesäkuussa 2019 Työttömiä insinöörejä 4462 Määrä nousi kuukauden aikana 282 henkilöllä (7 %) Vuoden aikana laskua 340 henkilöä (-7 %) Työttömyysprosentti

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Helmikuu 2019

Työttömät insinöörit. Helmikuu 2019 Työttömät insinöörit Helmikuu 2019 Työttömyystilanne helmikuussa 2019 Työttömiä insinöörejä 4522 Määrä laski kuukauden aikana 85 henkilöllä (-1,8 %) Vuoden aikana laskua 610 henkilöä (-12 %) Työttömyysprosentti

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Paula Pesonen 4.5.2018 Työttömien insinöörien määrä laski alle viidentuhannen Insinöörien työttömyystietoja maaliskuussa 2018 * kuun 2018 lopussa työttömien insinöörien määrä oli

Lisätiedot

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3)

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) 18.12.2012 Maakunnat (NUTS3) 1.1.2012 Yhteensä 18 (+1) maakuntaa 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Työttömyyskatsaus Elokuu 2018

Työttömät insinöörit. Työttömyyskatsaus Elokuu 2018 Työttömät insinöörit Työttömyyskatsaus Elokuu 2018 Työttömyystilanne elokuussa 2018 Työttömiä insinöörejä 4572 Määrä laski kuukauden aikana 367 henkilöllä (-7 %) ja vuoden aikana 1038 henkilöllä (-19 %)

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Jlar 2.10.2017 Työttömien määrä elokuussa selvässä laskussa Insinöörien työttömyystietoja elokuussa 2017 * Työttömien insinöörien määrä on nyt selvässä laskussa, työttömien määrä

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Jlar 24.8. Työttömyydessä maltillista kausivaihtelua, vastavalmistuneiden tilanne aiempia vuosia parempi Insinöörien työttömyystietoja heinäkuussa * Työttömien insinöörien määrä

Lisätiedot

Heinäkuussa insinöörien työttömyydessä pientä kasvua

Heinäkuussa insinöörien työttömyydessä pientä kasvua INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Paula Pesonen 12.9. kuussa insinöörien työttömyydessä pientä kasvua Insinöörien työttömyystietoja heinäkuussa * kuussa työttömien insinöörien määrä oli 4939 henkilöä. Määrä nousi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus TYÖLLISYYSKATSAUS IV/2009 Diplomi insinöörien ja arkkitehtien työmarkkinatilanteessa ei muutosta

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2007 www.tek.fi DIA-kunnan työllisyyskatsaus I-2007: Työttömyyden lasku voimistunut huomattavasti, Etelä-Suomi ja Häme työllisyyden

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Elokuu 2019

Työttömät insinöörit. Elokuu 2019 Työttömät insinöörit Elokuu 2019 Työttömyystilanne elokuussa 2019 Työttömiä insinöörejä 4398 Määrä laski kuukauden aikana 253 henkilöllä (-5 %) Vuoden aikana laskua 174 henkilöä (-4 %) Työttömyysprosentti

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Marraskuu 2018

Työttömät insinöörit. Marraskuu 2018 Työttömät insinöörit Marraskuu 2018 Työttömyystilanne marraskuussa 2018 Työttömiä insinöörejä 4325 Määrä laski kuukauden aikana 28 henkilöllä (-0,6 %) ja vuoden aikana 909 henkilöllä (-17 %) Työttömyysprosentti

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

ICT-alan ammatillisen koulutuksen tarjonta

ICT-alan ammatillisen koulutuksen tarjonta ICT-alan ammatillisen koulutuksen tarjonta ICT-alan Ennakointikamari 17.4.2012 Kari Lepistö, toimialajohtaja, Amiedu Esityksen sisältö ICT alan ammattilliset tutkinnot Suoritetut tutkinnot pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 22.1.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Paula Pesonen 3.4.2018 Alkuvuonna työttömyydessä pientä laskua Insinöörien työttömyystietoja helmikuussa 2018 * Helmikuun 2018 lopussa työttömiä insinöörejä oli yhteensä 5132 henkilöä.

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Joulukuu 2018

Työttömät insinöörit. Joulukuu 2018 Työttömät insinöörit Joulukuu 2018 Työttömyystilanne joulukuussa 2018 Työttömiä insinöörejä 4666 Määrä kasvoi kuukauden aikana 341 henkilöllä (8 %) tyypillistä kausivaihtelua, kasvu kuitenkin hieman edellisvuosien

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

Joulukuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,1 % työvoimasta

Joulukuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,1 % työvoimasta / Otto Kanervo 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Joulukuu 01 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3090 370 15 % 5,1 % työvoimasta Vastavalmistuneet

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Maaliskuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,2 % työvoimasta

Maaliskuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,2 % työvoimasta TEK Työllisyyskatsaus / Otto Kanervo 19.5.015 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Maaliskuu 01 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3 5 17 % 5, % työvoimasta

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, maaliskuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, maaliskuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Lokakuu 2018

Työttömät insinöörit. Lokakuu 2018 Työttömät insinöörit Lokakuu 2018 Työttömyystilanne lokakuussa 2018 Työttömiä insinöörejä 4353 Määrä laski kuukauden aikana 121 henkilöllä (-3 %) ja vuoden aikana 928 henkilöllä (-18 %) Työttömyysprosentti

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Jlar 27.11. Työttömien ja työnhakijoiden määrä yhä laskussa Insinöörien työttömyystietoja lokakuussa * Työttömien insinöörien määrä laskee edelleen, syys-lokakuun välillä työttömien

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 10/2013

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 10/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 10/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.11.2013 klo 9.00 Työttömiä 7,2 % enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa oli

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot Lkm Lkm INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Jlar 9.1.218 Työttömien määrä yhä laskussa, vastavalmistuneilla lasku hidasta Insinöörien työttömyystietoja marraskuussa * Työttömien insinöörien määrä laskee edelleen,

Lisätiedot

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palveluihin tässä katsauksessa pääsääntöisesti luetaan seuraavat toimialat TOL 2008

Lisätiedot