ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavaluonnos nähtävänä MRL 62, MRA Kaupunkikehityslautakunta Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä MRL 65 ja MRA Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt pvm Kaupunginhallitus hyväksynyt pvm Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Tupalantien kulma, asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus Asemakaavan muutos koskee: 1. kaupunginosan eli Keskuksen korttelin 137 tontteja 16, 24 (kiinteistöt 1:180, 1:183, 1:1631, 1:1632) ja 25 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu: 1. kaupunginosan eli Keskuksen kortteli kaupunginosan eli Keskuksen korttelin 137 autopaikkojen korttelialuetta ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta ja korttelin 167 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta sekä katualuetta. Laatija: Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys, Kaavoitus ja liikenne Yhteyshenkilö: Åsa Graeffe, Seutulantie 12, JÄRVENPÄÄ, puhelin , sähköposti 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Järvenpään ydinkeskustassa kävelykadun varressa Tupalantien kulmassa. Alue rajautuu Tupalantiehen, Sibeliuksenkatuun ja Kyläkujaan Suunnittelualueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Tupalantien kulman asemakaavamuutoksen päätavoite on tutkia mahdollisuuksia tehokkaaseen asuin- ja liikerakentamiseen sekä pysäköintilaitoksen rakentamiseen tonteille , 24 ja 25. Muutos lisää asuntorakentamista ydinkeskustassa ja monipuolista liiketilaa kävelykadun katutasolla. Nykyisen asemakaavan mukainen pysäköinti- ja liiketalo tontilla ei ole toteutunut ja tontin 24 vanhat liikerakennukset on purettu kesällä Tontti 25 on vajaasti rakennettu ja omistaja on harkinnut nykyisen rakennuksen korvaamista uudella tehokkaammalla ratkaisulla. Alue suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena, jolle tonttijaon muutokset laaditaan erikseen kun asemakaavamuutos on hyväksytty. Alueelle osoitetaan k-m2asuin-, liike- ja toimistotilaa, josta noin 500 k-m2on liiketilaa rakennusten katutasossa ja yhteensä noin k-m2on asuin- ja toimistotilaa rakennusten ylemmissä kerroksissa. Toimistotilat on tarkoitus sijoittaa katutason yläpuolelle, toiseen kerrokseen. Tonteille tulee Sivu 2

3 190 asuntoa. Tonttien yhteinen pysäköintilaitos rakennetaan neljään ja osittain viiteen pysäköintitasoon, joille tulee noin 200 autopaikkaa. 1.4 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön Vaikutukset liikenteeseen Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Sivu 3

4 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttamisen ajoitus Toteutuksen seuranta Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Viitesuunnitelma, havainnekuvat, varjostustutkielma (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy) 2. Asemakaavakartta ja -määräykset 3. Poistuva asemakaava 4. Asemakaavaluonnos ( ) 5. Lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet (liitetään myöhemmin) 6. Rakennustapaohjeet 7. Hulevesien hajauttamisperiaate hulevesiverkkoon 8. Tonttikorkokartta 9. Geotekninen lausunto (liitetään myöhemmin) 10. Asemakaavan seurantalomake 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Voimassa oleva asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( , tarkistettu ) Uudenmaan maakuntakaava (YM vahv ) II vaihemaakuntakaava (maakuntavaltuusto hyväksynyt , vahvistettavana) Keskustan osayleiskaava (kv , tarkistustyö on käynnistynyt) Keskustan alueen kaupunkikuvallinen selvitys (Arkkitehtiryhmä A6 Oy ) Järvenpään yleiskaava 2020 (Kv hyväksynyt ) Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (kv ) Järvenpään Perhelän korttelin tuulisuudesta (Ilmatieteenlaitos/ Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut 2012) Järvenpään hulevesisuunnitelma P21001 ( ) Kävelykadun ja torin kunnostuksen yleissuunnitelma ( ) Pysäköintitontin alustava perustamistapalausunto (Geotek oy) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tarkistettu Asemakaavaluonnos nähtävänä MRL 62, MRA Kaupunkikehityslautakunta Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä MRL 65 ja MRA Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt pvm Kaupunginhallitus hyväksynyt pvm Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm 2.2 Asemakaava Voimassa olevan asemakaavan mukainen pysäköintilaitos ei ole toteutunut tontille ja alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja liikerakentamista kävelykadulle rajoittuville tonteille. Kävelykadulle päin rakennusmassa pysyy matalahkona, 5-6 kerroksisena kävelykadun nykyisen julkisivulinjauksen mu- Sivu 4

5 kaisesti. Tupalantien varteen asuinrakentaminen sijoitetaan kerroksiseen torniin ja Kyläkujan puolella osoitetaan kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo. Kyläkujaa jatketaan katuna Tupalantielle asti ja asuin- ja liiketilojen autopaikoitukselle osoitetaan pysäköintitontti Tupalantien ja Kyläkujan kulmaan. Energiahuollolle varatusta tontista osa liitetään pysäköintitonttiin ja osa katualueeseen. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kortteleihin laaditaan erillinen tonttijako asemakaavan laatimisen jälkeen, jolloin uuden asuinkorttelin 167 ohjeellisille tonteille 1 ja 2 osoitettu yhteinen rakennusoikeus jaetaan tulevien tonttien välillä. Alueen rakentaminen on mahdollista heti, kun tarpeelliset kiinteistötekniset toimenpiteet on suoritettu. Kyläkujan katu on tarkoitus toteuttaa tonttien rakentamisen yhteydessä. Tontilla , kävelykadun varressa sijaitseva katulämmityskeskus siirretään tonttien rakentamisen yhteydessä ja asiasta tehdään sopimus kaupungin kanssa. Sivu 5

6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustassa kävelykadun varressa ja on osa Järvenpään liikekeskustaa. Alueeseen kuuluvat väliaikaisesti paikoitusalueena toimivat tyhjät kiinteistöt ja , VVO:n asuin- ja liiketalotontti , Tupalantien pysäköintialueen kiinteistöt ja ja Elisan tontti Tonteilla oleva ajo-yhteys Kyläkujalta Tupalantielle on rakennettu katuna Luonnonympäristö Suunnittelualueella ei juuri ole puustoa tai kasvillisuutta Rakennettu ympäristö Tontilla sijaitsee vuonna 1963 valmistunut asuinkerrostalo. Vuokrakerrostalon katutasossa toimii liiketiloja kävelykadulle päin. Kiinteistön vanha liike- ja asuinrakennus purettiin kävelykadun varrelta keväällä 2012 voimassaolevan, vuonna 1999 hyväksytyn asemakaavan mukaisesti. Huonokuntoinen Kenkä-S:n talo, eli entinen Pukimo Mäkisen liike- ja asuinrakennus oli rakennettu kahdessa vaiheessa, puinen osa vuonna 1935 ja kivinen osa vuonna Uudempi kivinen osa rakennuksesta oli arkkitehti Esko Suhosen suunnittelema. Entinen Pukimo Mäkisen rakennus on Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa (kv ) kohteena osoitettu toimenpideluokkaan 4, jolle ei esitetä toimenpiteitä. Tontilla on 1970-luvulla rakennettu Elisan kaksikerroksinen tele- ja viestintäalan rakennus. Puretun rakennuksen tontti toimii väliaikaisena yleisenä pysäköintialueena. Kiinteistöllä sijaitsee kävelykadun katulämmityskeskus. Kenkä-S:n rakennus kävelykadun varrella keväällä 2012 sekä Tupalantien pysäköintialue ja Elisan rakennus Palvelut Suunnittelualue sijaitsee kaupungin liikekeskustassa kaikkien keskustapalveluiden läheisyydessä mm. noin 200 metrin etäisyydellä Prisman liikekeskuksesta. Rautatieasemalle on matkaa noin 300 metriä. Virkistys Tupalantien kulma sijaitsee noin 300 metriä Tuusulanjärveltä ja Rantapuistosta. Alueelta on hyvät kävely-yhteydet Tuusulanjärven ulkoilureiteille. Sivu 6

7 Liikenne Alue sijaitsee kävelykadun varrella, joka on varattu pelkästään jalankululle ja pyöräilylle. Kävelykadun tonttien kaikki huoltoliikenne tapahtuu poikkikatujen ja pihojen kautta. Keskustan yleiset pysäköintikentät sijaitsevat alueen kyljessä. Kortteliin kuljetaan etelästä Järnefeltinkadun ja Kyläkujan kautta, lännestä sekä pohjoisesta Tupalantien kautta. Tekninen huolto ja hulevedet Alue on kunnallistekniikan ja hulevesiviemäriverkoston piirissä Maanomistus Korttelin 137 kaavatontin 24 kiinteistöt , ja ovat Järvenpään kaupungin omistuksessa ja kiinteistö on siirtynyt kaupungin omistukseen vaihtokaupassa kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevalta. Tontin omistaa VVO Kodit Oy ja tontin Elisa Oyj. Järvenpään kaupunki omistaa Sibeliuksenkadun ja Tupalantien katualueet. Maanomistus. Viivoitetut alueet kaupungin omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Maakuntakaava Suunnittelualue on Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu Ympäristöministeriössä ) taajamatoimintojen aluetta hyväksytyssä II vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu keskustatoimintojen kohdemerkinnän sekä taajama-alueen maankäytön tehostamisen kehittämismerkinnän piiriin. Yleiskaava Järvenpään kaupungin yleiskaavassa 2020 (kv ) alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Kävelykatu kuuluu paikallista kulttuuriympäristöä muodostavaan tielinjaan, jonka arvokkaat piirteet säilytetään asemakaavoituksella (kh/iii). Sivu 7

8 Keskustan osayleiskaava (kv ) Keskustan osayleiskaava ohjaa asemakaavan suunnittelua. Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen ja rinnakkainen Järvenpään yleiskaavan kanssa. Keskustan osayleiskaavassa Tupalantien kulman tontti (kiinteistöt , , ja ) on liike- ja toimistorakennusten sekä autopaikkojen aluetta (K/LPA) tehokkuudella e=3.6. K/LPA -alueen liike- ja toimistorakennusten alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 2800 k-m 2 ja autojen säilytyspaikkojen rakennusoikeutta 8200 k-m 2. Tontti on osaa liike- ja toimistorakennusten sekä asuinrakennusten aluetta (K/AK), jolle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 6430 k-m 2 tehokkuudella e = 1,5. Tontti on autopaikkojen aluetta sekä yhdyskuntateknistä palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (LPA/ET), jolle on osoitettu rakennusoikeutta 1325 k-m 2 tehokkuusluvulla e = 0,8. Rakennusoikeusluvut on osoitettu % tarkkuudella. Sibeliuksenkatu ja osa Tupalantietä on osoitettu jalankulkualueiksi. Kyläkujalta on Tupalantielle osoitettu ajo- ja jalankulkuyhteys. Ote Järvenpään keskustan osayleiskaavasta2002. Keskustan osayleiskaavan tarkistaminen on aloitettu 2013, koska nykyinen kaava on useista näkökulmista tarkastellen vanhentunut ja keskustan kehittämiskokonaisuudessa tarvitaan tarkennettu maankäytöllinen lähtökohta. Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt keskustan osayleiskaavatyön tavoitteet Osayleiskaavaluonnos on tarkoitus saattaa nähtäväksi kesällä Voimassa oleva asemakaava Tonttien ja -25 asemakaava (1/79) on tullut voimaan Tontti on autopaikkojen korttelialuetta (LPA-4) ja tontti asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-35). Tontin halki ja tontin länsirajalle on varattu ajo- ja jalankulkuyhteys Tupalantieltä Kyläkujalle. LPA-4 korttelialueella kävelykadunpuoleiselle rakennusalalle saa sijoittaa liike-, myymälä- ja toimistotiloja 1780 k-m 2 viidessä kerroksessa. Tästä rakennusoikeudesta on ehdottomasti käytettävä 420 k-m 2 myymälätiloiksi. Toimistotiloja voi rakentaa 1360 k-m 2 ja 12% rakennusalan kerrosalasta saa käyttää asuinhuoneistoja varten. Taaemman, Tupalantien varressa olevan rakennusalan rakennusoikeus 1000 k-m 2 on ehdottomasti käytettävä liike-, myymälä- ja toimistotiloiksi. LPA-4 tontilla liiketiloja saa sijoittaa vain ensimmäiseen kerrokseen. Tontin autojen säilytyspaikan rakennusoikeus on k-m 2 neljässä kerroksessa. Pysäköintirakennukseen voidaan sijoittaa kaavassa osoitettujen tonttien (131-6 ja-7, , -11 ja -12, ja -26 sekä , -34, -35 ja -36) ja vapaaksiostoperiaatteella myös muiden liikekeskuskiinteistöjen autopaikkoja. Tontin rakennusala on voimassa olevassa asemakaavassa sijoitettu kävelykadun varteen ja tontin pohjoisreunaan. AL-35 tontilla on asuin-, liike- ja toimistorakennusoikeutta 2950 k-m 2, joka voidaan toteuttaa II-V kerroksisena. Tonttia varten on järjestettävä 1 autopaikka/ 95 asuntokerrosm2, 1 autopaikka/ 50 liikekerrosm2 ja 1 autopaikka/ 85 toimistokerrosm2. Tontin autopaikkoja voi sopimuksilla toteuttaa myös viereisellä LPA-4 tontilla. Sivu 8

9 Tontti on voimaan tulleessa asemakaavassa (1/75) osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET). Tontilla on 1325 k-m 2 rakennusoikeutta kahdessa kerroksessa ja tontin itäreunaan on varattu ajoyhteys Kyläkujalta Tupalantien suuntaan. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Järvenpään keskustan kaupunkikuvallinen selvitys ( ) Arkkitehtiryhmä A6 Oy on tarkastellut keskusta-alueiden täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustan osayleiskaavamuutostyön pohjaksi ja keskustan kaavoitushankkeiden tueksi. Kaupunkikuvaselvityksessä on tutkittu korkeaa rakentamista ydinkeskustassa ja esitetty kävelykadun pohjoispäähän yli 20 -kerroksinen tornipari kävelykadun molemmin puolin kerroksisten korkeiden tornien kaupunkikuvalliseksi tueksi voidaan niiden lähiympäristöön rakentaa myös muuta ympäristöä korkeampia n kerroksisia tornitaloja 3 kpl. Suunnittelualueelle on selvityksessä ehdotettu enintään kuusikerroksinen lamellirakennus Tupalantien kulman kortteliin kävelykadun varteen. Lamellitalon taakse, irti kävelykadusta on Tupalantien varteen osoitettu 15 - kerroksinen tornitalo ja tämän viereen Kyläkujan varteen lisäksi kuusikerroksinen pistetalo. Tupalantien ja Kyläkujan kulmaan on sijoitettu 3 4 -kerroksinen rakennusmassa pysäköintilaitokselle ja Kyläkujan eteläpäähän lisäksi pari kuusikerroksista pistetaloa. Järvenpään keskustan kaupunkikuvallinen selvitys/ havainnekuva ydinkortteleista (suunnittelualue ympyröity) Sivu 9

10 Tontinkäyttösuunnitelmat Skanska Oy on Järvenpään kaupungin ja VVO Kodit Oy:n toimeksiannosta teettänyt viitesuunnitelmat Tupalantien kulmaan asemakaavatyön pohjaksi. Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n vuonna 2012 laatimassa asemakaavan luonnosvaiheen viitesuunnitelmassa hankkeen tonttienkäytölle esitettiin kaksi mitoitusvaihtoehtoa. Luonnoksen viitesuunnitelmat tarkistettiin kaavaehdotukseen talvella Tarkistetussa viitesuunnitelmassa korttelin mitoitusta on pienennetty ja massoittelua tarkennettu. Laadittujen tarkkojen havainne- ja varjotutkielmien avulla on pyritty parantamaan korttelin valokulmia ja asuntojen valo-olosuhteita ja tarkistettu rakennusmassojen sijoittelua tonteilla. Tontinkäyttösuunnitelma ja mitoitusvaihtoehdot 2012 Rakennusjärjestys Järvenpään kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Tonttirekisteri Alueen tontit ja 25 on merkitty tonttirekisteriin. Kaavatonttia ei ole rekisteröity. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset. Pohjakarttaa päivittää Järvenpään kaupungin maankäyttö- ja karttapalvelut. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä sitä koskevat päätökset Keskustan alueella tarvittava merkittävä lisäpysäköinti suunnitellaan toteuttavaksi keskitetysti keskustan kärkihankkeen, Perhelän korttelin uuden liike- ja asuinrakennushankkeen yhteydessä. Sivu 10

11 Asemakaavan mukainen pysäköintilaitos Tupalantien tontille kävelykadun varressa ei ole toteutunut eikä sillä ole edellytyksiä tulla toteutetuksi myöhemminkään, koska se on kaupallisen näkemyksen mukaan liian kaukana Perhelän korttelin kehittämiskohteesta. Kävelykadun liikerakentamista voidaan tehostaa myös Tupalantien kulmassa, johon lisäksi voidaan osoittaa lisää asuntorakentamista katutason liiketilojen yläpuolelle. Vuonna 2012 todettiin, että Perhelän korttelin uudistaminen vaatii väistötiloja korttelin nykyisille liikkeille ja asukkaille, joten Perhelän ja Tupalantien kulman asemakaavamuutoksia oli tarkoitus valmistella samassa aikataulussa siten, että Tupalantien kulman hanke voidaan toteuttaa ensin. Perhelän alueen puitesopimus kaupungin, korttelin kiinteistönomistajien ja Skanska Talonrakennus Oy:n välillä on hyväksytty ja Tupalantien kulman asemakaavan muutos on tullut vireille kuulutuksella Asemakaavamuutoksen aloittamisesta on tehty puitesopimukset Järvenpään kaupungin ja tontin omistajan VVO Kodit Oy:n välillä sekä Järvenpään kaupungin ja tontin omistajan Elisa Oyj välillä. Puitesopimukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja 49. Perhelän alueen liikekeskuksen hanke ja asemakaava eivät ole edenneet valmisteluvaiheesta vuoden 2012 jälkeen ja vuonna 2011 puitesopimus on rauennut. Perhelä- hankkeen uudelleen käynnistämistä hiukan laajemmalta pohjalta on valmisteltu vuosina Keväällä 2013 järjestettiin Tupalan kulman suunnittelua ja toteutusta koskeva tarjouskilpailu, jonka voitti Skanska Talonrakennus Oy. Projektikokouksessa sovittiin Tupalantien asemakaavan laadinnan jatkamisesta erillisenä hankkeena Perhelän projektista riippumatta, koska keskustan elinvoiman säilyttäminen vaatii nopeita toimenpiteitä. Keskustan osayleiskaavan tarkistustyöt on käynnistetty kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä Uusi keskustan osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, ja se tulee korvaamaan vuonna 2002 hyväksytyn keskustan osayleiskaavan. Keskustan osayleiskaava on tarkoitus saada vuorovaikutusta varten nähtäväksi kesällä Tarkistustyön pohjaksi on laadittu kaupunkikuvallinen selvitys (Arkkitehtiryhmä A6 Oy, ), jossa Tupalantien kulman kortteliin on ehdotettu korkeaa rakentamista, 15 -kerroksista tornitaloa Tupalantien varteen ja kuusikerroksista pistetaloa Kyläkujan varteen. Kävelykadun julkisivu pysyy kaupunkikuvaan sopeutuen matalana, noin kuusikerroksisena. Kaupunginhallitus käsittelee asemakaavan muutoksen edellyttämät maankäyttösopimukset samanaikaisesti asemakaavamuutosehdotuksen kanssa. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan laatimisvaiheet, osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Osalliset Kaava-alueen maanomistajat Naapuritonttien/-tilojen omistajat, haltijat ja asukkaat Lähialueiden asukkaat, yritykset ja työntekijät, sekä asukasyhdistykset - Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry - Järvenpää-seura ry - Järvenpään Yrittäjät ry - Sibeliuksenkadun yrittäjät ry Viranomaiset: - Uudenmaan ELY-keskus - Keski-Uudenmaan ympäristökeskus - Keski-Uudenmaan pelastuslaitos - Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Sivu 11

12 - Uudenmaan liitto Asiantuntijaviranomaiset - Järvenpää, rakennusvalvonta - Järvenpää, kunnallistekniikan suunnittelu - Järvenpään Vesi - Fortum Power & Heat - Caruna Oy (entinen Fortum Sähkönsiirto Oy) - Elisa Networks Oy - TeliaSonera Finland Oyj Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa Vireilletulo, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja vuorovaikutustavat on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä koko kaavasuunnittelun ajan teknisessä palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Aloitusvaihe Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella sekä kirjeellä osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä lähtien Seutulantalon ilmoitustaululla sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu kaksi lausuntoa, Fortum Power and Heat Oy ( ) ja Fortum Sähkönsiirto Oy ( ) sekä yksi mielipide As. Oy Järvenpään Tupalantie 12 ( ). Valmisteluvaihe Asemakaavan luonnosaineiston nähtävilläolosta on tiedotettu kuulutuksella Viikkouutisissa sekä kirjeillä alueen ja naapurikiinteistöjen omistajille. Kaavamuutoksen lähtökohtia, tavoitteita ja valmisteluaineistoa esiteltiin yleisötilaisuudessa Seutulantalolla. Kaavahanketta on käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa Perhelän korttelin kaavahankkeen yhteydessä ja Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisenä aikana. Siitä on pyydetty ennakkolausunnot ELY-keskukselta, Uudenmaan liitolta, Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta, Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry:ltä, Järvenpään Yrittäjät ry:ltä, Fortum Sähkönsiirto Oy:ltä, Fortum Power and Heat Oy:ltä, Elisa Networks Oy:ltä, Eltel Networks Oy:ltä, TeliaSonera Finland Oyj:ltä, Järvenpään Vedeltä, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta sekä kaupunkitekniikalta ja rakennusvalvonnalta. Luonnoksesta ei ole esitetty mielipiteitä. Luonnoksesta on saatu yhdeksän lausuntoa: Fortum Power and Heat Oy, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Museovirasto, Fortum Sähkönsiirto Kaupunkitekniikka, Uudenmaan liitto, Järvenpään yrittäjät ry, ELY-keskus, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, Ehdotusvaihe Täydennetään myöhemmin Sivu 12

13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavaluonnoksesta sekä kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet ovat liitteessä Viranomaisyhteistyö MRL:n mukaista viranomaisneuvottelua ei ole järjestetty asemakaavan luonnosvaiheessa. Perhelän korttelin asemakaavan aloitusvaiheessa pidetyssä viranomaisneuvottelussa (MRL 66 ) todettiin, että Perhelän asemakaavatyön yhteydessä laaditaan kaupunkikuvaselvitys ja liikenneselvitys. Uudenmaan ELY-keskus totesi, että korkea rakentaminen edellyttää kaupunkikuvallisen ja arkkitehtonisen laadun varmistamista. Hankkeen tulisi vahvistaa kaupungin identiteettiä ja omaleimaisuutta. Kaupunkikuvaan vaikuttavia asioita ovat rakennuskulttuurin säilyttäminen ja uuden rakentamisen korkeus. Rakennuksen korkeudesta olisi hyvä esittää vaihtoehtoja, ja havainnekuvia tulee tehdä eri suunnilta erityisesti jalankulkijan näkökulmasta. Suunnittelussa on tärkeää tutkia rakennuksen suhde muuhun ympäristöön. Asemakaavaluonnoksesta on saatu ennakkolausunnot Uudenmaan ELY -keskukselta ja Keski- Uudenmaan maakuntamuseolta. Uudenmaan ELY -keskuksen mukaan kaavamuutos antaa edellytykset keskusta-alueen kehittämiselle ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseon mukaan korkea rakentaminen ei sovellu pienten kaupunkien rakennustapaan. Uudenmaan liitto ilmoitti, että asemakaavan muutos ei ole on maakuntakaavan vastainen, eikä se anna lausuntoa kaavamuutoksesta. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston tavoitteet Alueen suunnittelun tavoitteena on laadukkaasti tiivistää ja eheyttää ydinkeskustan kaupunkirakennetta laadukkaasti ja monipuolistaa kävelykadun palvelutarjontaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on keskittää keskustan autopaikoitus Helsingintien ja Mannilantien kulmaan, Perhelän korttelin yhteyteen. Tämä mahdollistaa Tupalantien pysäköintitalon asemakaavan muuttaminen tehokkaalle asuin- ja liikerakentamiselle. Järvenpään kaupunkikuvallisen selvityksen mukaan (Arkkitehtityhmä A6 Oy, ) kävelykadun liikerakentamista voidaan edelleen tehostaa Tupalantien kulman tontilla kun alue suunnitellaan yhdessä VVO:n tontin ja Elisa Oy:n tontin kanssa. Näin kävelykadun katutasolle voidaan osoittaa laajempia ja monipuolisempia liiketiloja ja niiden yläpuolelle asuntorakentamista. Pysäköintitiloja asuin- ja liikerakennuksille varataan pysäköintilaitokseen tontilla Tupalantien varteen ja osittain tontin alueelle. Järvenpään kaupunkikuvallisen selvityksen pohjalta tutkittiin asuintornin sopivuutta suunnittelualueelle. Torniratkaisuina esitettiin korkeampaa 15 -kerroksista sekä matalampaa 8 kerroksista rakennusmassaa Tupalantien varteen. Korkeampi, 15 -kerroksinen torni muodostaa kävelykadun pohjoispään, Mannilantien risteykseen suunniteltujen kerroksisten tornien kanssa kaupunkikuvallisesti ja taloudellisesti toimivan kokonaisuuden. Lisäksi tontille esitettiin matalampi 8 -kerroksinen asuinrakennus Kyläkujan puolelle. Tonttien pysäköintitilat osoitetaan omalle pysäköintitontille Kyläkujan toiselle puolelle Tupalantien varteen Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Tontit ja -25 suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena ja tonttien asuin- ja liikerakennukseen on tarkoitus rakentaa sekä pienempiä vuokra-asuntoja että erikokoisia omistusasuntoja. Katutaso kävelykadun varressa varataan liikerakentamiselle ja ylemmät kerrokset asumiselle. Toiseen ker- Sivu 13

14 rokseen on mahdollisuus tarpeen mukaan toteuttaa toimistotiloja. Kävelykadun varteen sijoittuvan rakennusmassan katujulkisivun korkeus sovitetaan kävelykadun laajempaan matalahkoon julkisivulinjaan. Tiiviisti rakennetussa korttelissa voidaan sijoittaa oleskelutiloja myös tornitalojen kattotasanteille. Yhtenäisenä kokonaisuutena suunnitellun rakennusmassan tulevat tontinrajat määritetään erillisessä tonttijaossa kaavan hyväksymisen jälkeen siten, että vuokra-asunnot sijoittuvat toiselle tontille ja omistusasunnot toiselle. Tonttien yhteisenä toimiva, noin 200 autopaikkainen pysäköintitalo voidaan sijoittaa osittain viereisen tontin alueelle. Pysäköintitalo pyritään toteuttamaan julkisivultaan mahdollisimman matalana. Maanalaisia tasoja voidaan rakentaa, mikäli se geoteknisesti ja taloudellisesti on mahdollista. Pysäköintitalon optimaaliselle syvyydelle esitetään geotekniset perustelut. Kävelykadun katulämmityskeskukselle varataan tarpeelliset tilat korkean tornitalon tontilla. Kyläkujaa jatketaan katuna Tupalantielle asti. Uuden katualueen minimileveys on 8,5 metriä. Tupalantien asemakaavamuutos päätettiin keväällä 2013 edistää erillisenä hankkeena, kun Perhelän liikekeskuksen asemakaavahanke ei ole edennyt suunnitellusti. Tonteille laaditaan rakentamistapaohjeet ja tonttikorkokartta jotka liitetään asemakaavaselostukseen 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valmisteluvaiheessa laadittiin Tupalantien kulmasta yksi luonnos kahdella mitoitusvaihtoehdolla. Asuntovaihtoehdossa asuntoja esitetään yhteensä noin 185 kpl, 105 omistusasuntoa ja 79 vuokraasuntoa. Liiketilaa katutasossa on 1100 k-m 2. Vaihtoehdon kokonaiskerrosala on k-m 2. Toisessa, toimistovaihtoehdossa rakennuksen toiseen kerrokseen voisi toteuttaa joko asuntoja tai toimistotiloja. Kun rakennuksen toiseen kerrokseen katutason liiketilojen yläpuolella sijoitetaan toimistotiloja, ratkaisun liiketilojen kokonaiskerrosala on 2150 k-m 2. Asuntoja tulisi noin 170 kpl, joista 70 kpl on vuokra-asuntoja. Vaihtoehdon kokonaiskerrosala on k-m 2. Rakennusmassoihin kuuluu yksi korkeampi, 15 kerroksinen ja osittain 16 kerroksinen torni Tupalantien varressa ja erillinen kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo Kyläkujan puolella. Kävelykadulle päin on osoitettu matalampi, 5-6 kerroksinen rakennusmassa. Uusille rakennuksille on kaavan mukaan varattava 1 autopaikka/ 85 k-m 2 asuintilaa ja 1 autopaikka/ 50 k-m 2 liiketilaa. Esitetyt vaihtoehdot edellyttävät autopaikan rakentamista. Osittain kolme- ja nelikerroksiseen pysäköintitaloon mahtuu enintään 170 autopaikkaa ilman kellaritasoa. Pysäköintitalon tarkemmassa suunnittelussa selvitetään mahdollisuus toteuttaa yksi noin 30 autopaikan pysäköintitaso kellarikerroksessa. Kaavaehdotukseen tarkennettiin valmisteluvaiheen tontinkäyttösuunnitelmat havainnemallien ja varjostusvertailujen avulla. Korkea rakennus Tupalantien ja Kyläkujan kulmassa kavennetaan ja korotettaan 18 kerroksiseksi, matalampi pistetalo säilytetään kahdeksankerroksisena ja kävelykadulle päin osoitettu rakennusmassa säilytetään matalana, 5 6 kerroksisena. Rakennusten välistä piha-aluetta on suurennettu luonnosvaiheesta siirtämällä matalampi kerrostalo tontilla etelään Kyläkujan suuntaisesti. Ratkaisu lisää valoisuutta tonttien oleskelualueille ja rakennusten alakerrosten asuntoihin sekä lisää tilaa pihalle pelastusajoneuvoille. Korttelin kokonaiskerrosala on pienennetty k-m2: iin. Suunnitelmaehdotuksessa on asuinkerrosalaa yhteensä k-m2, toimistotilaa toisessa kerroksessa 900 k-m 2 ja liiketilaa kävelykadun varressa 560 k-m 2. Kortteliin on tulossa noin 185 asuntoa, joista noin 85 kpl on vuokra-asuntoja. Pysäköintilaitos suunnitellaan osittain maanalle, kavennetaan ja irrotetaan Tupalantieltä. Osittain viisitasoiseen pysäköintitaloon mahtuu yli 200 autopaikkaa. Sivu 14

15 Suunnittelualue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa palveluiden ja juna-aseman läheisyydessä, joten autopaikkojen rakentamisvaatimusta on väljennetty vuokra-asuntojen osalta nykyisen vuokra-asuintalon todennettujen tarpeiden mukaiseksi. Kaavaehdotuksessa tarkistettiin autopaikkavaatimukset siten, että korttelin rakennuksille on varattava 1 autopaikka/ 85 k-m 2 asuintilaa, 1 autopaikka/ 100 k-m 2 vuokra-asuintilaa, 1 autopaikka/ 70 k-m 2 toimistotilaa ja 1 autopaikka/ 50 k-m 2 liiketilaa. Esitetty suunnitelma edellyttää noin 165 autopaikan rakentamista. Lisäksi tonteille on varattava säilytyspaikkoja polkupyörille, 1 paikka/ 30 k-m Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaava-alue kuuluu kaupungin ydinkeskustaan ja asemakaavan liikenteellisiä, sosiaalisia, ympäristöllisiä ja yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia on arvioitu Järvenpään keskustan kaupunkikuvallisessa selvityksessä. Asemakaavan muutos uudistaa keskustaa ja vahvistaa kävelykadun ilmettä. Hanke tuo alueelle lisää monipuolista liiketilaa kävelykadun varteen ja keskustaan uusia asuntoja, joista osa on pieniä vuokra-asuntoja. Korkean rakentamisen palotekniset ratkaisut on suunniteltu yhteistyönä pelastuslaitoksen kanssa. Keskusta-alueen kaupunkikuvallisen suunnitelman mukaisesti rakennusmassa pysyy kävelykadulle päin matalahkona pääosin 5-6 kerroksisena, säilyttäen kävelykadun julkisivun nykyistä matalahkoa linjausta. Vuonna 2012 laadittuja viitesuunnitelmia on tarkennettu siten, että alue on paremmin toteutettavissa vaiheittain. Pysäköintitalon julkisivu säilyy matalana. Liikenteen ja jalankulkijoiden turvallisuutta parannetaan kaventamalla rakennusta ja irrottamalla rakennusala noin kaksi metriä Tupalantieltä. Kavennettua rakennusta voidaan suurentaa 200 autopaikkaiseksi rakentamalla siihen kellaritaso. Pysäköintitalo tulee toteuttaa mahdollisimman matalana, autopaikkoja voidaan lisätä kellaritasoilla, jos todetaan teknistaloudellisesti kannattavaksi. Kortteleille laaditaan sitovat rakentamistapaohjeet ja yhtenäinen hulevesisuunnitelma varmistamaan rakentamisen laatua. Alueen hulevedet johdetaan hajautetusti kaupungin hulevesiverkkoon. Rakentamistapaohjeet ja tonttikorkokartta hyväksytään kaavan yhteydessä. Rakentamistapaohjeet, liitteenä 6, hulevesien hajauttamisperiaate kaupungin hulevesiverkkoon, liitteenä 7 ja tonttikorkokartta, liitteenä 8. Kyläkujan ja Tupalantien katu- ja kunnallistekniset suunnitelmat on laadittu kaavasuunnittelun rinnalla Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkikehityslautakunta Kaupunkikehityslautakunta Kaupunginhallitus pvm Kaupunginvaltuusto pvm 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Tupalantien kulman suunnittelualueen muodostavat kävelykadun ja Tupalantien kulman asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-52), Tupalantien autopaikkojen tontista (LPA-38) ja Kyläkujan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten tontista (ET) sekä katualueista Kyläkujalla, Tupalantiellä ja Sibeliuksenkadulla. Sivu 15

16 5.1.1 Mitoitus Suunnittelualueen pinta-ala on 8790 m 2, josta on asuin- ja liikerakennusten korttelialuetta (AL- 52) 3300 m 2, autopaikkojen korttelialuetta (LPA-38) 1590 m 2, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta (ET) 1245 m 2 ja katualuetta 2655 m 2. Korttelin 167 rakennusoikeus on k-m2, josta on asuinrakentamista noin k-m2 ja liike- ja toimistotilaa noin 1450 k-m2. Lisäksi kortteliin saa rakentaa asukkaille varasto- ja yhteiskäyttötiloja enintään 2070 k-m2. Korttelin 137 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan korttelinosan rakennusoikeus on 1325 k-m2 ja pysäköintilaitoksessa on tilaa noin 200 autolle. Kortteliin tulee yhteensä noin erikokoista omistus- ja vuokra-asuntoa ja arviolta noin 330 asukasta. Kävelykadun varteen tulee myös uusia liike- ja toimistotyöpaikkoja Palvelut Tupalantien kulman alue sijaitsee keskustassa kävelykadun varrella ja kaikki keskustan kaupalliset ja julkiset palvelut sekä ylä- ja ala-asteen koulut ovat alle puolen kilometrin etäisyydellä. Järvenpään juna-asemalle on matkaa alle 500 metriä. Bussiliikennettä kulkee Postikatua, Rantakatua ja Helsingintietä pitkin. Vähittäistavarakauppa sijaitsee Prisman liikekeskuksessa noin 200 metriä Tupalantien kulmasta. Lähin leikkipuisto on Tupalantien varressa n. 200 m päässä ja isompi leikkipuisto ja laajat virkistysalueet sijaitsevat Rantapuistossa n. 500 m päässä. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavaratkaisu noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, nojautuen nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Tyhjän tontin rakentaminen eheyttää kaupunkikuvaa ja parantaa ympäristön laatua kaupungin ydinkeskustassa. Korkealaatuinen asuin- ja liikerakennus tuottaa monipuolisia liiketiloja, työpaikkoja ja asuntoja kaupungin keskustaan kävelykadun varteen. Tiivis rakentaminen keskustassa kävelykadun varteen parantaa liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Alueen hulevedet johdetaan hajautetusti kaupungin hulevesiverkkoon Tupalantien kulman alueelle laaditun hulevesien hajauttamisperiaatteen mukaisesti ja tonttien korkeusasemat määritetään alueen katujen korkeustasojen mukaan. Alue liitetään kaukolämpöön. Kortteleille laaditaan sitovat rakentamistapaohjeet varmistamaan rakentamisen laatua. Ohjeissa on määräyksiä mm. rakennusten massoittelulle, julkisivumateriaalille, pysäköintilaitokselle, pihajärjestelyille ja hulevesien käsittelylle. Sitovat rakentamistapaohjeet, hulevesien hajauttamisen periaateratkaisu ja korttelien tonttikorkokartta liitetään asemakaavaselostukseen ja hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-52) Korttelialue sijaitsee Sibeliuksenkadun, Tupalantien ja Kyläkujan välissä. Rakennusten julkisivut avautuvat kävelykadulle ja ympäröiville kaduille. Kävelykadun puoleinen julkisivu sopeutetaan kävelykadun kaupunkiympäristöön ja ylimmän kerroksen julkisivu toteutetaan sisäänvedettynä. Kävelykadunpuoleisen rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen ei saa sijoittaa asuintiloja. Tonteille on yhteinen ajoyhteys huoltoliikenteelle Kyläkujalta. Tonttien välistä rajaa ei saa aidata. Asukkaiden yhteis- ja varastotiloiksi saa käyttää 15 % rakennusoikeudesta varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi. Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon suhteen rakentaa Sivu 16

17 yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Kaikki rakenteet on tehtävä korkeatasoisesti kiinnittämällä erityistä huomiota ympäristön, keskustan kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Rakentamatta jäävät tontinosat tulee pitää istutuksin huolitellussa kunnossa. Tonttien vapaa-alueet voidaan sijoittaa myös rakennusten kattotasanteille. Tonteille on varattava tilaa kävelykadun katulämmityskeskukselle ja kiinteistömuuntamoille. Korttelialueelle on laadittava yhtenäinen hulevesisuunnitelma, jossa osoitetaan tonttikohtaisesti hulevesien kerääminen ja poistaminen. Korttelialueen hulevedet tulee johtaa kaupungin hulevesiverkkoon. Tonttien autopaikat sijoitetaan viereiselle autopaikkojen korttelialueelle ja tonteille on osoitettava yksi polkupyöräpaikka/ 30 k-m 2. Autopaikkojen korttelialue (LPA-38) Korttelialue sijaitsee Tupalantien ja Kyläkujan länsikulmauksessa. Pysäköintitontin 35 m x 39 m kokoiselle rakennusalalle rakennetaan noin 200 autopaikan pysäköintilaitos, johon sijoitetaan viereisten asuin- liike- ja toimistorakennusten tonttien autopaikat. Pysäköintilaitos tulee toteuttaa mahdollisimman matalana. Rakennuksen naapuritontin puoleinen läntinen julkisivun korkeus ei saa ylittää 9,5 metriä ja rakennuksen Kyläkujan puoleisen julkisivun enimmäiskorkeus on 12,0 metriä. Autopaikkojen määrää voidaan mahdollisuuksien mukaan lisätä maanalaisilla pysäköintitasoilla. Korttelialueelle voidaan sijoittaa kiinteistömuuntamoita. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET) Korttelialue sijaitsee kaava-alueen länsinurkassa Kyläkujan varressa. Osa ET -tontista liitetään viereiseen autopaikkojen tonttiin ja osa liitetään Kyläkujan katualueeseen. Tontilla sijaitsee Elisa oy:n televiestintäalan rakennus. Pienennetyn tontin rakennusoikeus 1325 k-m 2 säilytetään ja se voidaan toteuttaa noin 20 m x 30 m kokoisella rakennusalalla kolmessa kerroksessa Muut alueet Katualueet Kyläkujan ja Tupalantien väliin on osoitettu ja rakennettu ajo- ja kevyenliikenteen yhteys tonttien , -24 ja -25 kautta. Toteutunut ajoyhteys muutetaan kaduksi jatkamalla Kyläkujan katualuetta 8,5 metrin levyisenä Tupalantielle. Uutta katualuetta muodostuu 610 m 2. Kyläkuja on niin jalankulun, pyöräilyn kuin autoliikenteenkin katu. Sibeliuksenkadun katualue säilyy kävelykatuna, jalankululle ja polkupyöräilylle ja Tupalantien itäosa varataan kevyelle liikenteelle, jolla huoltoajo on sallittu. Pelastusreitit on huomioitu ja ne kiertävät uusia rakennuksia sijoittuen niin kävelykatuosuudelle kuin asuintalokortteleiden sisäpihoille. Pysäköintitalon osalta pelastusreitit ovat Tupalantiellä ja Kyläkujalla. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kävelykadun varren asuin- ja liikekorttelin tehokas rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta ydinkeskustassa ja tuo keskustaan lisää asukkaita ja liiketilaa keskustapalveluiden ääreen. Korttelin 137 ET -tontin toiminta säilyy nykyisellään. Asemakaavan tueksi laaditaan sitovat rakentamisohjeet ja tonttikorkokartta, joiden avulla edistetään korkealaatuista, ympäristöön soveltuvaa uudisrakentamista. Tonttikorkokartalla on kortteleihin määritelty rakennusten korkotasot, joita tulee noudattaa. Sivu 17

18 5.4.2 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön Korkealla rakentamisella on merkittäviä vaikutuksia maisemakuvaan, jossa vesitorni toimii tällä hetkellä dominanttina. Keskustan alueella korkeimpia ovat Prismakeskuksen 7 8 -kerroksiset asuinkerrostalot ja kävelykadun eteläpuolen 7-kerroksiset tornit. Nykyisiä korkeammat rakennukset näkyvät kauas Tuusulanjärvelle ja korostavat keskustan merkitystä kaupunkikuvassa. Rakennusmassat on pyritty sijoittamaan tasapainoisesti kaupunkikeskustan 3d-mallien avulla (Keskustan kaupunkikuvallinen selvitys 2012, viitesuunnitelmat ja havainnekuvat 2014). Tupalankulman torni ja siihen liittyvät rakennukset tulevat muodostamaan osan keskustan uudisrakentamisesta. Alue tulee täydentymään, kun keskustan muut uudistamishankkeet etenevät. Tiiviisti rakennetun ydinkeskustan täydennysrakentamisella ei ole vaikutuksia alueen luonnonympäristöön, mutta korkeat rakennukset saattavat muuttaa lähiympäristön tuuliolosuhteita. Perhelän korttelin suunnittelun yhteydessä on tehty tuulisuusselvitys (Ilmatieteen laitos 2012), jonka tuloksia voidaan hyödyntää keskustan kehittämisessä. Tupalankulman rakentamisesta ei ole tehty erillistä tuulisuuselvitystä. Kortteleihin laaditaan hulevesisuunnitelma, jossa osoitetaan hulevesien kerääminen ja poisjohtaminen tonttikohtaisesti. Hulevedet johdetaan hajautetusti kaupungin hulevesiverkkoon. Kerrostalojen katoille voidaan sijoittaa oleskelutilaa ja istutuksia Vaikutukset liikenteeseen Keskustakortteliin tulevat uudet asunnot ja liiketoiminnat tuovat lisää liikennettä Kyläkujan ja Tupalantien kulmaan. Alueen katuverkko toimii nykyisellään koko keskustan yleisten pysäköintialueiden liikenteelle. Alueen läpi tonttien kautta kulkeva ajoyhteys Kyläkujalta Tupalantielle muutetaan kaduksi jatkamalla Kyläkujan katua Tupalantielle. Kyläkujalle ja Tupalantielle tehdään katusuunnitelmat kaavan yhteydessä. Pyöräilyä edistetään varaamalla pyörien pysäköintipaikkoja liiketontilla ja Tupalantiellä. Hyvät bussi- ja erityisesti junayhteydet ja juna-aseman läheisyys mahdollistavat väljemmän autopaikkanormin soveltamisen kaavassa vuokra-asumiselle ja erityisryhmille ja tarvittaessa vaiheittaisen autopaikkojen toteuttamisen. Kannustamalla kestävään liikkumiseen pyöräillen jalan ja julkisia kulkuneuvoja käyttämällä, voidaan vähentää autoliikenteen aiheuttamia haittoja. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Uudisrakentaminen sijoittuu kaupungin rakennettuun ydinkeskustaan. Kortteleihin laaditaan yhteinen hulevesisuunnitelma ja tonttien hulevedet johdetaan hajautetusti kaupungin hulevesiverkkoon. Rakennettaessa pysäköintitasoja maan alle on varmistettava, että uudisrakentaminen ei aiheuta haitallisia muutoksia pohjavesiolosuhteisiin lähialueella. Ilmatieteen laitos on vuonna 2012 tutkinut Järvenpään tuuliolosuhteita ja tuulen vaikutusta korkeaan rakentamiseen keskustan Perhelän korttelissa. Korkean ja tiiviin rakentamisen vaikutusta korttelin tuuliolosuhteisiin on kiinnitettävä huomiota ja selvitettävä rakennussuunnittelussa. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavan merkinnät ja -määräykset on esitetty liitteessä Nimistö Alueelle ei tule uusia katu- tai puistonimiä. Kyläkujaa jatketaan katuna Tupalantielle. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavan pohjaksi on laadittu viitesuunnitelmat. Ratkaisujen tueksi on laadittu havainnekuvia massoittelusta ja näkymäkuvia lähiympäristöstä. Varjotutkielmassa on tarkasteltu korttelien Sivu 18

19 varjo-olosuhteita eri vuorokauden aikoina ja eri vuodenaikoina. Rakennustapaohjeet ja tonttikorkokartta on laadittu tonttien toteutuksen tueksi. Kortteleille laadittavan hulevesisuunnitelman tueksi on esitetty periaatekuva hulevesien hajauttamisesta hulevesiverkostoon. Rakennustapaohjeet ja tonttikorkokartta hyväksytään sitovina asemakaavan yhteydessä. 6.2 Toteuttamisen ajoitus Kortteli 167 rakennetaan kahdessa vaiheessa, rakentaminen aloitetaan 2015 kävelykadulle rajoittuvalla asuin- ja liikerakennuksella ja pysäköintitalolla Ensimmäisen toteutusvaiheen yhteydessä on myös tarkoitus rakentaa Kyläkujan katua ja tehdä alueelle vaadittavat kunnallistekniset parannukset. Kävelykadun parannustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna Toteutuksen seuranta Seurattavia asioita ovat toteutuksen aikataulu ja kaupungin kunnallistekniset investoinnit. Järvenpäässä Sampo Perttula Kaavoituspäällikkö Åsa Graeffe Kaavoitusinsinööri Sivu 19

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Tupalantien kulma (tontit 137-16, 24 ja 25), asemakaavan muutos 7.3.2012 tark. 5.4.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro TEKNINEN 2067/2011, kaava U.10.02.03 Kaavatunnus 010096 MITEN VOI VAIKUTTAA

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Järvenpään mestariasunnot, Sauvakatu 6 ja 8, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro KESKUSHAL: 1143/2010 Kaavatunnus: 070050 Tarkistettu 14.11.2011 edellinen 2.5.2011 MITEN VOI VAIKUTTAA

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 22.6.2016 Kuva: Hannu Vallas (2015) Kaava-alueen nimi Vanha mattotehdas Dnro JARVENPAA 1049/2016 Kaavatunnus 060061 Aloite tai hakija

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Asemanmäki Asemakaavan muutos

Asemanmäki Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Asemanmäki Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä?... 2 2 Mitä on suunnitteilla?... 3 3 Suunnittelun lähtötiedot... 3 4 Osalliset... 7 5 Miten

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla Pictometry, Blom Oy, 2014 KAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos 1 (6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tampere / J.Mäkelä 3.4.2007 TÄMÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 13.4.-4.5.2007 Yhdyskuntalautakunnan kuulutuksella 12.4.2007 Asemakaavan

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Väliharjuntie 3, Kaunisharju KAAVATUNNUS 70:019 KAAVAN PÄIVÄYS 3.4.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 2301 24:012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 30.03.2016

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto KORTTELIN 316 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kivipuiston monipalvelukeskuksen laajennus. Asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kivipuiston monipalvelukeskuksen laajennus. Asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kivipuiston monipalvelukeskuksen laajennus 1.2.2017 Asemakaavan muutos Dnro JARVENPAA 436/2016 Kaavatunnus 080022 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 23.11.2016 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot