ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavaluonnos nähtävänä MRL 62, MRA Kaupunkikehityslautakunta Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä MRL 65 ja MRA Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt pvm Kaupunginhallitus hyväksynyt pvm Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Tupalantien kulma, asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus Asemakaavan muutos koskee: 1. kaupunginosan eli Keskuksen korttelin 137 tontteja 16, 24 (kiinteistöt 1:180, 1:183, 1:1631, 1:1632) ja 25 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu: 1. kaupunginosan eli Keskuksen kortteli kaupunginosan eli Keskuksen korttelin 137 autopaikkojen korttelialuetta ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta ja korttelin 167 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta sekä katualuetta. Laatija: Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys, Kaavoitus ja liikenne Yhteyshenkilö: Åsa Graeffe, Seutulantie 12, JÄRVENPÄÄ, puhelin , sähköposti 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Järvenpään ydinkeskustassa kävelykadun varressa Tupalantien kulmassa. Alue rajautuu Tupalantiehen, Sibeliuksenkatuun ja Kyläkujaan Suunnittelualueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Tupalantien kulman asemakaavamuutoksen päätavoite on tutkia mahdollisuuksia tehokkaaseen asuin- ja liikerakentamiseen sekä pysäköintilaitoksen rakentamiseen tonteille , 24 ja 25. Muutos lisää asuntorakentamista ydinkeskustassa ja monipuolista liiketilaa kävelykadun katutasolla. Nykyisen asemakaavan mukainen pysäköinti- ja liiketalo tontilla ei ole toteutunut ja tontin 24 vanhat liikerakennukset on purettu kesällä Tontti 25 on vajaasti rakennettu ja omistaja on harkinnut nykyisen rakennuksen korvaamista uudella tehokkaammalla ratkaisulla. Alue suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena, jolle tonttijaon muutokset laaditaan erikseen kun asemakaavamuutos on hyväksytty. Alueelle osoitetaan k-m2asuin-, liike- ja toimistotilaa, josta noin 500 k-m2on liiketilaa rakennusten katutasossa ja yhteensä noin k-m2on asuin- ja toimistotilaa rakennusten ylemmissä kerroksissa. Toimistotilat on tarkoitus sijoittaa katutason yläpuolelle, toiseen kerrokseen. Tonteille tulee Sivu 2

3 190 asuntoa. Tonttien yhteinen pysäköintilaitos rakennetaan neljään ja osittain viiteen pysäköintitasoon, joille tulee noin 200 autopaikkaa. 1.4 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön Vaikutukset liikenteeseen Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Sivu 3

4 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttamisen ajoitus Toteutuksen seuranta Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Viitesuunnitelma, havainnekuvat, varjostustutkielma (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy) 2. Asemakaavakartta ja -määräykset 3. Poistuva asemakaava 4. Asemakaavaluonnos ( ) 5. Lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet (liitetään myöhemmin) 6. Rakennustapaohjeet 7. Hulevesien hajauttamisperiaate hulevesiverkkoon 8. Tonttikorkokartta 9. Geotekninen lausunto (liitetään myöhemmin) 10. Asemakaavan seurantalomake 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Voimassa oleva asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( , tarkistettu ) Uudenmaan maakuntakaava (YM vahv ) II vaihemaakuntakaava (maakuntavaltuusto hyväksynyt , vahvistettavana) Keskustan osayleiskaava (kv , tarkistustyö on käynnistynyt) Keskustan alueen kaupunkikuvallinen selvitys (Arkkitehtiryhmä A6 Oy ) Järvenpään yleiskaava 2020 (Kv hyväksynyt ) Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (kv ) Järvenpään Perhelän korttelin tuulisuudesta (Ilmatieteenlaitos/ Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut 2012) Järvenpään hulevesisuunnitelma P21001 ( ) Kävelykadun ja torin kunnostuksen yleissuunnitelma ( ) Pysäköintitontin alustava perustamistapalausunto (Geotek oy) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tarkistettu Asemakaavaluonnos nähtävänä MRL 62, MRA Kaupunkikehityslautakunta Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä MRL 65 ja MRA Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt pvm Kaupunginhallitus hyväksynyt pvm Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm 2.2 Asemakaava Voimassa olevan asemakaavan mukainen pysäköintilaitos ei ole toteutunut tontille ja alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja liikerakentamista kävelykadulle rajoittuville tonteille. Kävelykadulle päin rakennusmassa pysyy matalahkona, 5-6 kerroksisena kävelykadun nykyisen julkisivulinjauksen mu- Sivu 4

5 kaisesti. Tupalantien varteen asuinrakentaminen sijoitetaan kerroksiseen torniin ja Kyläkujan puolella osoitetaan kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo. Kyläkujaa jatketaan katuna Tupalantielle asti ja asuin- ja liiketilojen autopaikoitukselle osoitetaan pysäköintitontti Tupalantien ja Kyläkujan kulmaan. Energiahuollolle varatusta tontista osa liitetään pysäköintitonttiin ja osa katualueeseen. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kortteleihin laaditaan erillinen tonttijako asemakaavan laatimisen jälkeen, jolloin uuden asuinkorttelin 167 ohjeellisille tonteille 1 ja 2 osoitettu yhteinen rakennusoikeus jaetaan tulevien tonttien välillä. Alueen rakentaminen on mahdollista heti, kun tarpeelliset kiinteistötekniset toimenpiteet on suoritettu. Kyläkujan katu on tarkoitus toteuttaa tonttien rakentamisen yhteydessä. Tontilla , kävelykadun varressa sijaitseva katulämmityskeskus siirretään tonttien rakentamisen yhteydessä ja asiasta tehdään sopimus kaupungin kanssa. Sivu 5

6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustassa kävelykadun varressa ja on osa Järvenpään liikekeskustaa. Alueeseen kuuluvat väliaikaisesti paikoitusalueena toimivat tyhjät kiinteistöt ja , VVO:n asuin- ja liiketalotontti , Tupalantien pysäköintialueen kiinteistöt ja ja Elisan tontti Tonteilla oleva ajo-yhteys Kyläkujalta Tupalantielle on rakennettu katuna Luonnonympäristö Suunnittelualueella ei juuri ole puustoa tai kasvillisuutta Rakennettu ympäristö Tontilla sijaitsee vuonna 1963 valmistunut asuinkerrostalo. Vuokrakerrostalon katutasossa toimii liiketiloja kävelykadulle päin. Kiinteistön vanha liike- ja asuinrakennus purettiin kävelykadun varrelta keväällä 2012 voimassaolevan, vuonna 1999 hyväksytyn asemakaavan mukaisesti. Huonokuntoinen Kenkä-S:n talo, eli entinen Pukimo Mäkisen liike- ja asuinrakennus oli rakennettu kahdessa vaiheessa, puinen osa vuonna 1935 ja kivinen osa vuonna Uudempi kivinen osa rakennuksesta oli arkkitehti Esko Suhosen suunnittelema. Entinen Pukimo Mäkisen rakennus on Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa (kv ) kohteena osoitettu toimenpideluokkaan 4, jolle ei esitetä toimenpiteitä. Tontilla on 1970-luvulla rakennettu Elisan kaksikerroksinen tele- ja viestintäalan rakennus. Puretun rakennuksen tontti toimii väliaikaisena yleisenä pysäköintialueena. Kiinteistöllä sijaitsee kävelykadun katulämmityskeskus. Kenkä-S:n rakennus kävelykadun varrella keväällä 2012 sekä Tupalantien pysäköintialue ja Elisan rakennus Palvelut Suunnittelualue sijaitsee kaupungin liikekeskustassa kaikkien keskustapalveluiden läheisyydessä mm. noin 200 metrin etäisyydellä Prisman liikekeskuksesta. Rautatieasemalle on matkaa noin 300 metriä. Virkistys Tupalantien kulma sijaitsee noin 300 metriä Tuusulanjärveltä ja Rantapuistosta. Alueelta on hyvät kävely-yhteydet Tuusulanjärven ulkoilureiteille. Sivu 6

7 Liikenne Alue sijaitsee kävelykadun varrella, joka on varattu pelkästään jalankululle ja pyöräilylle. Kävelykadun tonttien kaikki huoltoliikenne tapahtuu poikkikatujen ja pihojen kautta. Keskustan yleiset pysäköintikentät sijaitsevat alueen kyljessä. Kortteliin kuljetaan etelästä Järnefeltinkadun ja Kyläkujan kautta, lännestä sekä pohjoisesta Tupalantien kautta. Tekninen huolto ja hulevedet Alue on kunnallistekniikan ja hulevesiviemäriverkoston piirissä Maanomistus Korttelin 137 kaavatontin 24 kiinteistöt , ja ovat Järvenpään kaupungin omistuksessa ja kiinteistö on siirtynyt kaupungin omistukseen vaihtokaupassa kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevalta. Tontin omistaa VVO Kodit Oy ja tontin Elisa Oyj. Järvenpään kaupunki omistaa Sibeliuksenkadun ja Tupalantien katualueet. Maanomistus. Viivoitetut alueet kaupungin omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Maakuntakaava Suunnittelualue on Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu Ympäristöministeriössä ) taajamatoimintojen aluetta hyväksytyssä II vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu keskustatoimintojen kohdemerkinnän sekä taajama-alueen maankäytön tehostamisen kehittämismerkinnän piiriin. Yleiskaava Järvenpään kaupungin yleiskaavassa 2020 (kv ) alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Kävelykatu kuuluu paikallista kulttuuriympäristöä muodostavaan tielinjaan, jonka arvokkaat piirteet säilytetään asemakaavoituksella (kh/iii). Sivu 7

8 Keskustan osayleiskaava (kv ) Keskustan osayleiskaava ohjaa asemakaavan suunnittelua. Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen ja rinnakkainen Järvenpään yleiskaavan kanssa. Keskustan osayleiskaavassa Tupalantien kulman tontti (kiinteistöt , , ja ) on liike- ja toimistorakennusten sekä autopaikkojen aluetta (K/LPA) tehokkuudella e=3.6. K/LPA -alueen liike- ja toimistorakennusten alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 2800 k-m 2 ja autojen säilytyspaikkojen rakennusoikeutta 8200 k-m 2. Tontti on osaa liike- ja toimistorakennusten sekä asuinrakennusten aluetta (K/AK), jolle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 6430 k-m 2 tehokkuudella e = 1,5. Tontti on autopaikkojen aluetta sekä yhdyskuntateknistä palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (LPA/ET), jolle on osoitettu rakennusoikeutta 1325 k-m 2 tehokkuusluvulla e = 0,8. Rakennusoikeusluvut on osoitettu % tarkkuudella. Sibeliuksenkatu ja osa Tupalantietä on osoitettu jalankulkualueiksi. Kyläkujalta on Tupalantielle osoitettu ajo- ja jalankulkuyhteys. Ote Järvenpään keskustan osayleiskaavasta2002. Keskustan osayleiskaavan tarkistaminen on aloitettu 2013, koska nykyinen kaava on useista näkökulmista tarkastellen vanhentunut ja keskustan kehittämiskokonaisuudessa tarvitaan tarkennettu maankäytöllinen lähtökohta. Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt keskustan osayleiskaavatyön tavoitteet Osayleiskaavaluonnos on tarkoitus saattaa nähtäväksi kesällä Voimassa oleva asemakaava Tonttien ja -25 asemakaava (1/79) on tullut voimaan Tontti on autopaikkojen korttelialuetta (LPA-4) ja tontti asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-35). Tontin halki ja tontin länsirajalle on varattu ajo- ja jalankulkuyhteys Tupalantieltä Kyläkujalle. LPA-4 korttelialueella kävelykadunpuoleiselle rakennusalalle saa sijoittaa liike-, myymälä- ja toimistotiloja 1780 k-m 2 viidessä kerroksessa. Tästä rakennusoikeudesta on ehdottomasti käytettävä 420 k-m 2 myymälätiloiksi. Toimistotiloja voi rakentaa 1360 k-m 2 ja 12% rakennusalan kerrosalasta saa käyttää asuinhuoneistoja varten. Taaemman, Tupalantien varressa olevan rakennusalan rakennusoikeus 1000 k-m 2 on ehdottomasti käytettävä liike-, myymälä- ja toimistotiloiksi. LPA-4 tontilla liiketiloja saa sijoittaa vain ensimmäiseen kerrokseen. Tontin autojen säilytyspaikan rakennusoikeus on k-m 2 neljässä kerroksessa. Pysäköintirakennukseen voidaan sijoittaa kaavassa osoitettujen tonttien (131-6 ja-7, , -11 ja -12, ja -26 sekä , -34, -35 ja -36) ja vapaaksiostoperiaatteella myös muiden liikekeskuskiinteistöjen autopaikkoja. Tontin rakennusala on voimassa olevassa asemakaavassa sijoitettu kävelykadun varteen ja tontin pohjoisreunaan. AL-35 tontilla on asuin-, liike- ja toimistorakennusoikeutta 2950 k-m 2, joka voidaan toteuttaa II-V kerroksisena. Tonttia varten on järjestettävä 1 autopaikka/ 95 asuntokerrosm2, 1 autopaikka/ 50 liikekerrosm2 ja 1 autopaikka/ 85 toimistokerrosm2. Tontin autopaikkoja voi sopimuksilla toteuttaa myös viereisellä LPA-4 tontilla. Sivu 8

9 Tontti on voimaan tulleessa asemakaavassa (1/75) osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET). Tontilla on 1325 k-m 2 rakennusoikeutta kahdessa kerroksessa ja tontin itäreunaan on varattu ajoyhteys Kyläkujalta Tupalantien suuntaan. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Järvenpään keskustan kaupunkikuvallinen selvitys ( ) Arkkitehtiryhmä A6 Oy on tarkastellut keskusta-alueiden täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustan osayleiskaavamuutostyön pohjaksi ja keskustan kaavoitushankkeiden tueksi. Kaupunkikuvaselvityksessä on tutkittu korkeaa rakentamista ydinkeskustassa ja esitetty kävelykadun pohjoispäähän yli 20 -kerroksinen tornipari kävelykadun molemmin puolin kerroksisten korkeiden tornien kaupunkikuvalliseksi tueksi voidaan niiden lähiympäristöön rakentaa myös muuta ympäristöä korkeampia n kerroksisia tornitaloja 3 kpl. Suunnittelualueelle on selvityksessä ehdotettu enintään kuusikerroksinen lamellirakennus Tupalantien kulman kortteliin kävelykadun varteen. Lamellitalon taakse, irti kävelykadusta on Tupalantien varteen osoitettu 15 - kerroksinen tornitalo ja tämän viereen Kyläkujan varteen lisäksi kuusikerroksinen pistetalo. Tupalantien ja Kyläkujan kulmaan on sijoitettu 3 4 -kerroksinen rakennusmassa pysäköintilaitokselle ja Kyläkujan eteläpäähän lisäksi pari kuusikerroksista pistetaloa. Järvenpään keskustan kaupunkikuvallinen selvitys/ havainnekuva ydinkortteleista (suunnittelualue ympyröity) Sivu 9

10 Tontinkäyttösuunnitelmat Skanska Oy on Järvenpään kaupungin ja VVO Kodit Oy:n toimeksiannosta teettänyt viitesuunnitelmat Tupalantien kulmaan asemakaavatyön pohjaksi. Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n vuonna 2012 laatimassa asemakaavan luonnosvaiheen viitesuunnitelmassa hankkeen tonttienkäytölle esitettiin kaksi mitoitusvaihtoehtoa. Luonnoksen viitesuunnitelmat tarkistettiin kaavaehdotukseen talvella Tarkistetussa viitesuunnitelmassa korttelin mitoitusta on pienennetty ja massoittelua tarkennettu. Laadittujen tarkkojen havainne- ja varjotutkielmien avulla on pyritty parantamaan korttelin valokulmia ja asuntojen valo-olosuhteita ja tarkistettu rakennusmassojen sijoittelua tonteilla. Tontinkäyttösuunnitelma ja mitoitusvaihtoehdot 2012 Rakennusjärjestys Järvenpään kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Tonttirekisteri Alueen tontit ja 25 on merkitty tonttirekisteriin. Kaavatonttia ei ole rekisteröity. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset. Pohjakarttaa päivittää Järvenpään kaupungin maankäyttö- ja karttapalvelut. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä sitä koskevat päätökset Keskustan alueella tarvittava merkittävä lisäpysäköinti suunnitellaan toteuttavaksi keskitetysti keskustan kärkihankkeen, Perhelän korttelin uuden liike- ja asuinrakennushankkeen yhteydessä. Sivu 10

11 Asemakaavan mukainen pysäköintilaitos Tupalantien tontille kävelykadun varressa ei ole toteutunut eikä sillä ole edellytyksiä tulla toteutetuksi myöhemminkään, koska se on kaupallisen näkemyksen mukaan liian kaukana Perhelän korttelin kehittämiskohteesta. Kävelykadun liikerakentamista voidaan tehostaa myös Tupalantien kulmassa, johon lisäksi voidaan osoittaa lisää asuntorakentamista katutason liiketilojen yläpuolelle. Vuonna 2012 todettiin, että Perhelän korttelin uudistaminen vaatii väistötiloja korttelin nykyisille liikkeille ja asukkaille, joten Perhelän ja Tupalantien kulman asemakaavamuutoksia oli tarkoitus valmistella samassa aikataulussa siten, että Tupalantien kulman hanke voidaan toteuttaa ensin. Perhelän alueen puitesopimus kaupungin, korttelin kiinteistönomistajien ja Skanska Talonrakennus Oy:n välillä on hyväksytty ja Tupalantien kulman asemakaavan muutos on tullut vireille kuulutuksella Asemakaavamuutoksen aloittamisesta on tehty puitesopimukset Järvenpään kaupungin ja tontin omistajan VVO Kodit Oy:n välillä sekä Järvenpään kaupungin ja tontin omistajan Elisa Oyj välillä. Puitesopimukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja 49. Perhelän alueen liikekeskuksen hanke ja asemakaava eivät ole edenneet valmisteluvaiheesta vuoden 2012 jälkeen ja vuonna 2011 puitesopimus on rauennut. Perhelä- hankkeen uudelleen käynnistämistä hiukan laajemmalta pohjalta on valmisteltu vuosina Keväällä 2013 järjestettiin Tupalan kulman suunnittelua ja toteutusta koskeva tarjouskilpailu, jonka voitti Skanska Talonrakennus Oy. Projektikokouksessa sovittiin Tupalantien asemakaavan laadinnan jatkamisesta erillisenä hankkeena Perhelän projektista riippumatta, koska keskustan elinvoiman säilyttäminen vaatii nopeita toimenpiteitä. Keskustan osayleiskaavan tarkistustyöt on käynnistetty kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä Uusi keskustan osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, ja se tulee korvaamaan vuonna 2002 hyväksytyn keskustan osayleiskaavan. Keskustan osayleiskaava on tarkoitus saada vuorovaikutusta varten nähtäväksi kesällä Tarkistustyön pohjaksi on laadittu kaupunkikuvallinen selvitys (Arkkitehtiryhmä A6 Oy, ), jossa Tupalantien kulman kortteliin on ehdotettu korkeaa rakentamista, 15 -kerroksista tornitaloa Tupalantien varteen ja kuusikerroksista pistetaloa Kyläkujan varteen. Kävelykadun julkisivu pysyy kaupunkikuvaan sopeutuen matalana, noin kuusikerroksisena. Kaupunginhallitus käsittelee asemakaavan muutoksen edellyttämät maankäyttösopimukset samanaikaisesti asemakaavamuutosehdotuksen kanssa. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan laatimisvaiheet, osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Osalliset Kaava-alueen maanomistajat Naapuritonttien/-tilojen omistajat, haltijat ja asukkaat Lähialueiden asukkaat, yritykset ja työntekijät, sekä asukasyhdistykset - Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry - Järvenpää-seura ry - Järvenpään Yrittäjät ry - Sibeliuksenkadun yrittäjät ry Viranomaiset: - Uudenmaan ELY-keskus - Keski-Uudenmaan ympäristökeskus - Keski-Uudenmaan pelastuslaitos - Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Sivu 11

12 - Uudenmaan liitto Asiantuntijaviranomaiset - Järvenpää, rakennusvalvonta - Järvenpää, kunnallistekniikan suunnittelu - Järvenpään Vesi - Fortum Power & Heat - Caruna Oy (entinen Fortum Sähkönsiirto Oy) - Elisa Networks Oy - TeliaSonera Finland Oyj Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa Vireilletulo, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja vuorovaikutustavat on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä koko kaavasuunnittelun ajan teknisessä palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Aloitusvaihe Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella sekä kirjeellä osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä lähtien Seutulantalon ilmoitustaululla sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu kaksi lausuntoa, Fortum Power and Heat Oy ( ) ja Fortum Sähkönsiirto Oy ( ) sekä yksi mielipide As. Oy Järvenpään Tupalantie 12 ( ). Valmisteluvaihe Asemakaavan luonnosaineiston nähtävilläolosta on tiedotettu kuulutuksella Viikkouutisissa sekä kirjeillä alueen ja naapurikiinteistöjen omistajille. Kaavamuutoksen lähtökohtia, tavoitteita ja valmisteluaineistoa esiteltiin yleisötilaisuudessa Seutulantalolla. Kaavahanketta on käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa Perhelän korttelin kaavahankkeen yhteydessä ja Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisenä aikana. Siitä on pyydetty ennakkolausunnot ELY-keskukselta, Uudenmaan liitolta, Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta, Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry:ltä, Järvenpään Yrittäjät ry:ltä, Fortum Sähkönsiirto Oy:ltä, Fortum Power and Heat Oy:ltä, Elisa Networks Oy:ltä, Eltel Networks Oy:ltä, TeliaSonera Finland Oyj:ltä, Järvenpään Vedeltä, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta sekä kaupunkitekniikalta ja rakennusvalvonnalta. Luonnoksesta ei ole esitetty mielipiteitä. Luonnoksesta on saatu yhdeksän lausuntoa: Fortum Power and Heat Oy, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Museovirasto, Fortum Sähkönsiirto Kaupunkitekniikka, Uudenmaan liitto, Järvenpään yrittäjät ry, ELY-keskus, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, Ehdotusvaihe Täydennetään myöhemmin Sivu 12

13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavaluonnoksesta sekä kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet ovat liitteessä Viranomaisyhteistyö MRL:n mukaista viranomaisneuvottelua ei ole järjestetty asemakaavan luonnosvaiheessa. Perhelän korttelin asemakaavan aloitusvaiheessa pidetyssä viranomaisneuvottelussa (MRL 66 ) todettiin, että Perhelän asemakaavatyön yhteydessä laaditaan kaupunkikuvaselvitys ja liikenneselvitys. Uudenmaan ELY-keskus totesi, että korkea rakentaminen edellyttää kaupunkikuvallisen ja arkkitehtonisen laadun varmistamista. Hankkeen tulisi vahvistaa kaupungin identiteettiä ja omaleimaisuutta. Kaupunkikuvaan vaikuttavia asioita ovat rakennuskulttuurin säilyttäminen ja uuden rakentamisen korkeus. Rakennuksen korkeudesta olisi hyvä esittää vaihtoehtoja, ja havainnekuvia tulee tehdä eri suunnilta erityisesti jalankulkijan näkökulmasta. Suunnittelussa on tärkeää tutkia rakennuksen suhde muuhun ympäristöön. Asemakaavaluonnoksesta on saatu ennakkolausunnot Uudenmaan ELY -keskukselta ja Keski- Uudenmaan maakuntamuseolta. Uudenmaan ELY -keskuksen mukaan kaavamuutos antaa edellytykset keskusta-alueen kehittämiselle ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseon mukaan korkea rakentaminen ei sovellu pienten kaupunkien rakennustapaan. Uudenmaan liitto ilmoitti, että asemakaavan muutos ei ole on maakuntakaavan vastainen, eikä se anna lausuntoa kaavamuutoksesta. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston tavoitteet Alueen suunnittelun tavoitteena on laadukkaasti tiivistää ja eheyttää ydinkeskustan kaupunkirakennetta laadukkaasti ja monipuolistaa kävelykadun palvelutarjontaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on keskittää keskustan autopaikoitus Helsingintien ja Mannilantien kulmaan, Perhelän korttelin yhteyteen. Tämä mahdollistaa Tupalantien pysäköintitalon asemakaavan muuttaminen tehokkaalle asuin- ja liikerakentamiselle. Järvenpään kaupunkikuvallisen selvityksen mukaan (Arkkitehtityhmä A6 Oy, ) kävelykadun liikerakentamista voidaan edelleen tehostaa Tupalantien kulman tontilla kun alue suunnitellaan yhdessä VVO:n tontin ja Elisa Oy:n tontin kanssa. Näin kävelykadun katutasolle voidaan osoittaa laajempia ja monipuolisempia liiketiloja ja niiden yläpuolelle asuntorakentamista. Pysäköintitiloja asuin- ja liikerakennuksille varataan pysäköintilaitokseen tontilla Tupalantien varteen ja osittain tontin alueelle. Järvenpään kaupunkikuvallisen selvityksen pohjalta tutkittiin asuintornin sopivuutta suunnittelualueelle. Torniratkaisuina esitettiin korkeampaa 15 -kerroksista sekä matalampaa 8 kerroksista rakennusmassaa Tupalantien varteen. Korkeampi, 15 -kerroksinen torni muodostaa kävelykadun pohjoispään, Mannilantien risteykseen suunniteltujen kerroksisten tornien kanssa kaupunkikuvallisesti ja taloudellisesti toimivan kokonaisuuden. Lisäksi tontille esitettiin matalampi 8 -kerroksinen asuinrakennus Kyläkujan puolelle. Tonttien pysäköintitilat osoitetaan omalle pysäköintitontille Kyläkujan toiselle puolelle Tupalantien varteen Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Tontit ja -25 suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena ja tonttien asuin- ja liikerakennukseen on tarkoitus rakentaa sekä pienempiä vuokra-asuntoja että erikokoisia omistusasuntoja. Katutaso kävelykadun varressa varataan liikerakentamiselle ja ylemmät kerrokset asumiselle. Toiseen ker- Sivu 13

14 rokseen on mahdollisuus tarpeen mukaan toteuttaa toimistotiloja. Kävelykadun varteen sijoittuvan rakennusmassan katujulkisivun korkeus sovitetaan kävelykadun laajempaan matalahkoon julkisivulinjaan. Tiiviisti rakennetussa korttelissa voidaan sijoittaa oleskelutiloja myös tornitalojen kattotasanteille. Yhtenäisenä kokonaisuutena suunnitellun rakennusmassan tulevat tontinrajat määritetään erillisessä tonttijaossa kaavan hyväksymisen jälkeen siten, että vuokra-asunnot sijoittuvat toiselle tontille ja omistusasunnot toiselle. Tonttien yhteisenä toimiva, noin 200 autopaikkainen pysäköintitalo voidaan sijoittaa osittain viereisen tontin alueelle. Pysäköintitalo pyritään toteuttamaan julkisivultaan mahdollisimman matalana. Maanalaisia tasoja voidaan rakentaa, mikäli se geoteknisesti ja taloudellisesti on mahdollista. Pysäköintitalon optimaaliselle syvyydelle esitetään geotekniset perustelut. Kävelykadun katulämmityskeskukselle varataan tarpeelliset tilat korkean tornitalon tontilla. Kyläkujaa jatketaan katuna Tupalantielle asti. Uuden katualueen minimileveys on 8,5 metriä. Tupalantien asemakaavamuutos päätettiin keväällä 2013 edistää erillisenä hankkeena, kun Perhelän liikekeskuksen asemakaavahanke ei ole edennyt suunnitellusti. Tonteille laaditaan rakentamistapaohjeet ja tonttikorkokartta jotka liitetään asemakaavaselostukseen 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valmisteluvaiheessa laadittiin Tupalantien kulmasta yksi luonnos kahdella mitoitusvaihtoehdolla. Asuntovaihtoehdossa asuntoja esitetään yhteensä noin 185 kpl, 105 omistusasuntoa ja 79 vuokraasuntoa. Liiketilaa katutasossa on 1100 k-m 2. Vaihtoehdon kokonaiskerrosala on k-m 2. Toisessa, toimistovaihtoehdossa rakennuksen toiseen kerrokseen voisi toteuttaa joko asuntoja tai toimistotiloja. Kun rakennuksen toiseen kerrokseen katutason liiketilojen yläpuolella sijoitetaan toimistotiloja, ratkaisun liiketilojen kokonaiskerrosala on 2150 k-m 2. Asuntoja tulisi noin 170 kpl, joista 70 kpl on vuokra-asuntoja. Vaihtoehdon kokonaiskerrosala on k-m 2. Rakennusmassoihin kuuluu yksi korkeampi, 15 kerroksinen ja osittain 16 kerroksinen torni Tupalantien varressa ja erillinen kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo Kyläkujan puolella. Kävelykadulle päin on osoitettu matalampi, 5-6 kerroksinen rakennusmassa. Uusille rakennuksille on kaavan mukaan varattava 1 autopaikka/ 85 k-m 2 asuintilaa ja 1 autopaikka/ 50 k-m 2 liiketilaa. Esitetyt vaihtoehdot edellyttävät autopaikan rakentamista. Osittain kolme- ja nelikerroksiseen pysäköintitaloon mahtuu enintään 170 autopaikkaa ilman kellaritasoa. Pysäköintitalon tarkemmassa suunnittelussa selvitetään mahdollisuus toteuttaa yksi noin 30 autopaikan pysäköintitaso kellarikerroksessa. Kaavaehdotukseen tarkennettiin valmisteluvaiheen tontinkäyttösuunnitelmat havainnemallien ja varjostusvertailujen avulla. Korkea rakennus Tupalantien ja Kyläkujan kulmassa kavennetaan ja korotettaan 18 kerroksiseksi, matalampi pistetalo säilytetään kahdeksankerroksisena ja kävelykadulle päin osoitettu rakennusmassa säilytetään matalana, 5 6 kerroksisena. Rakennusten välistä piha-aluetta on suurennettu luonnosvaiheesta siirtämällä matalampi kerrostalo tontilla etelään Kyläkujan suuntaisesti. Ratkaisu lisää valoisuutta tonttien oleskelualueille ja rakennusten alakerrosten asuntoihin sekä lisää tilaa pihalle pelastusajoneuvoille. Korttelin kokonaiskerrosala on pienennetty k-m2: iin. Suunnitelmaehdotuksessa on asuinkerrosalaa yhteensä k-m2, toimistotilaa toisessa kerroksessa 900 k-m 2 ja liiketilaa kävelykadun varressa 560 k-m 2. Kortteliin on tulossa noin 185 asuntoa, joista noin 85 kpl on vuokra-asuntoja. Pysäköintilaitos suunnitellaan osittain maanalle, kavennetaan ja irrotetaan Tupalantieltä. Osittain viisitasoiseen pysäköintitaloon mahtuu yli 200 autopaikkaa. Sivu 14

15 Suunnittelualue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa palveluiden ja juna-aseman läheisyydessä, joten autopaikkojen rakentamisvaatimusta on väljennetty vuokra-asuntojen osalta nykyisen vuokra-asuintalon todennettujen tarpeiden mukaiseksi. Kaavaehdotuksessa tarkistettiin autopaikkavaatimukset siten, että korttelin rakennuksille on varattava 1 autopaikka/ 85 k-m 2 asuintilaa, 1 autopaikka/ 100 k-m 2 vuokra-asuintilaa, 1 autopaikka/ 70 k-m 2 toimistotilaa ja 1 autopaikka/ 50 k-m 2 liiketilaa. Esitetty suunnitelma edellyttää noin 165 autopaikan rakentamista. Lisäksi tonteille on varattava säilytyspaikkoja polkupyörille, 1 paikka/ 30 k-m Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaava-alue kuuluu kaupungin ydinkeskustaan ja asemakaavan liikenteellisiä, sosiaalisia, ympäristöllisiä ja yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia on arvioitu Järvenpään keskustan kaupunkikuvallisessa selvityksessä. Asemakaavan muutos uudistaa keskustaa ja vahvistaa kävelykadun ilmettä. Hanke tuo alueelle lisää monipuolista liiketilaa kävelykadun varteen ja keskustaan uusia asuntoja, joista osa on pieniä vuokra-asuntoja. Korkean rakentamisen palotekniset ratkaisut on suunniteltu yhteistyönä pelastuslaitoksen kanssa. Keskusta-alueen kaupunkikuvallisen suunnitelman mukaisesti rakennusmassa pysyy kävelykadulle päin matalahkona pääosin 5-6 kerroksisena, säilyttäen kävelykadun julkisivun nykyistä matalahkoa linjausta. Vuonna 2012 laadittuja viitesuunnitelmia on tarkennettu siten, että alue on paremmin toteutettavissa vaiheittain. Pysäköintitalon julkisivu säilyy matalana. Liikenteen ja jalankulkijoiden turvallisuutta parannetaan kaventamalla rakennusta ja irrottamalla rakennusala noin kaksi metriä Tupalantieltä. Kavennettua rakennusta voidaan suurentaa 200 autopaikkaiseksi rakentamalla siihen kellaritaso. Pysäköintitalo tulee toteuttaa mahdollisimman matalana, autopaikkoja voidaan lisätä kellaritasoilla, jos todetaan teknistaloudellisesti kannattavaksi. Kortteleille laaditaan sitovat rakentamistapaohjeet ja yhtenäinen hulevesisuunnitelma varmistamaan rakentamisen laatua. Alueen hulevedet johdetaan hajautetusti kaupungin hulevesiverkkoon. Rakentamistapaohjeet ja tonttikorkokartta hyväksytään kaavan yhteydessä. Rakentamistapaohjeet, liitteenä 6, hulevesien hajauttamisperiaate kaupungin hulevesiverkkoon, liitteenä 7 ja tonttikorkokartta, liitteenä 8. Kyläkujan ja Tupalantien katu- ja kunnallistekniset suunnitelmat on laadittu kaavasuunnittelun rinnalla Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkikehityslautakunta Kaupunkikehityslautakunta Kaupunginhallitus pvm Kaupunginvaltuusto pvm 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Tupalantien kulman suunnittelualueen muodostavat kävelykadun ja Tupalantien kulman asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-52), Tupalantien autopaikkojen tontista (LPA-38) ja Kyläkujan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten tontista (ET) sekä katualueista Kyläkujalla, Tupalantiellä ja Sibeliuksenkadulla. Sivu 15

16 5.1.1 Mitoitus Suunnittelualueen pinta-ala on 8790 m 2, josta on asuin- ja liikerakennusten korttelialuetta (AL- 52) 3300 m 2, autopaikkojen korttelialuetta (LPA-38) 1590 m 2, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta (ET) 1245 m 2 ja katualuetta 2655 m 2. Korttelin 167 rakennusoikeus on k-m2, josta on asuinrakentamista noin k-m2 ja liike- ja toimistotilaa noin 1450 k-m2. Lisäksi kortteliin saa rakentaa asukkaille varasto- ja yhteiskäyttötiloja enintään 2070 k-m2. Korttelin 137 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan korttelinosan rakennusoikeus on 1325 k-m2 ja pysäköintilaitoksessa on tilaa noin 200 autolle. Kortteliin tulee yhteensä noin erikokoista omistus- ja vuokra-asuntoa ja arviolta noin 330 asukasta. Kävelykadun varteen tulee myös uusia liike- ja toimistotyöpaikkoja Palvelut Tupalantien kulman alue sijaitsee keskustassa kävelykadun varrella ja kaikki keskustan kaupalliset ja julkiset palvelut sekä ylä- ja ala-asteen koulut ovat alle puolen kilometrin etäisyydellä. Järvenpään juna-asemalle on matkaa alle 500 metriä. Bussiliikennettä kulkee Postikatua, Rantakatua ja Helsingintietä pitkin. Vähittäistavarakauppa sijaitsee Prisman liikekeskuksessa noin 200 metriä Tupalantien kulmasta. Lähin leikkipuisto on Tupalantien varressa n. 200 m päässä ja isompi leikkipuisto ja laajat virkistysalueet sijaitsevat Rantapuistossa n. 500 m päässä. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavaratkaisu noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, nojautuen nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Tyhjän tontin rakentaminen eheyttää kaupunkikuvaa ja parantaa ympäristön laatua kaupungin ydinkeskustassa. Korkealaatuinen asuin- ja liikerakennus tuottaa monipuolisia liiketiloja, työpaikkoja ja asuntoja kaupungin keskustaan kävelykadun varteen. Tiivis rakentaminen keskustassa kävelykadun varteen parantaa liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Alueen hulevedet johdetaan hajautetusti kaupungin hulevesiverkkoon Tupalantien kulman alueelle laaditun hulevesien hajauttamisperiaatteen mukaisesti ja tonttien korkeusasemat määritetään alueen katujen korkeustasojen mukaan. Alue liitetään kaukolämpöön. Kortteleille laaditaan sitovat rakentamistapaohjeet varmistamaan rakentamisen laatua. Ohjeissa on määräyksiä mm. rakennusten massoittelulle, julkisivumateriaalille, pysäköintilaitokselle, pihajärjestelyille ja hulevesien käsittelylle. Sitovat rakentamistapaohjeet, hulevesien hajauttamisen periaateratkaisu ja korttelien tonttikorkokartta liitetään asemakaavaselostukseen ja hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-52) Korttelialue sijaitsee Sibeliuksenkadun, Tupalantien ja Kyläkujan välissä. Rakennusten julkisivut avautuvat kävelykadulle ja ympäröiville kaduille. Kävelykadun puoleinen julkisivu sopeutetaan kävelykadun kaupunkiympäristöön ja ylimmän kerroksen julkisivu toteutetaan sisäänvedettynä. Kävelykadunpuoleisen rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen ei saa sijoittaa asuintiloja. Tonteille on yhteinen ajoyhteys huoltoliikenteelle Kyläkujalta. Tonttien välistä rajaa ei saa aidata. Asukkaiden yhteis- ja varastotiloiksi saa käyttää 15 % rakennusoikeudesta varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi. Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon suhteen rakentaa Sivu 16

17 yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Kaikki rakenteet on tehtävä korkeatasoisesti kiinnittämällä erityistä huomiota ympäristön, keskustan kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Rakentamatta jäävät tontinosat tulee pitää istutuksin huolitellussa kunnossa. Tonttien vapaa-alueet voidaan sijoittaa myös rakennusten kattotasanteille. Tonteille on varattava tilaa kävelykadun katulämmityskeskukselle ja kiinteistömuuntamoille. Korttelialueelle on laadittava yhtenäinen hulevesisuunnitelma, jossa osoitetaan tonttikohtaisesti hulevesien kerääminen ja poistaminen. Korttelialueen hulevedet tulee johtaa kaupungin hulevesiverkkoon. Tonttien autopaikat sijoitetaan viereiselle autopaikkojen korttelialueelle ja tonteille on osoitettava yksi polkupyöräpaikka/ 30 k-m 2. Autopaikkojen korttelialue (LPA-38) Korttelialue sijaitsee Tupalantien ja Kyläkujan länsikulmauksessa. Pysäköintitontin 35 m x 39 m kokoiselle rakennusalalle rakennetaan noin 200 autopaikan pysäköintilaitos, johon sijoitetaan viereisten asuin- liike- ja toimistorakennusten tonttien autopaikat. Pysäköintilaitos tulee toteuttaa mahdollisimman matalana. Rakennuksen naapuritontin puoleinen läntinen julkisivun korkeus ei saa ylittää 9,5 metriä ja rakennuksen Kyläkujan puoleisen julkisivun enimmäiskorkeus on 12,0 metriä. Autopaikkojen määrää voidaan mahdollisuuksien mukaan lisätä maanalaisilla pysäköintitasoilla. Korttelialueelle voidaan sijoittaa kiinteistömuuntamoita. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET) Korttelialue sijaitsee kaava-alueen länsinurkassa Kyläkujan varressa. Osa ET -tontista liitetään viereiseen autopaikkojen tonttiin ja osa liitetään Kyläkujan katualueeseen. Tontilla sijaitsee Elisa oy:n televiestintäalan rakennus. Pienennetyn tontin rakennusoikeus 1325 k-m 2 säilytetään ja se voidaan toteuttaa noin 20 m x 30 m kokoisella rakennusalalla kolmessa kerroksessa Muut alueet Katualueet Kyläkujan ja Tupalantien väliin on osoitettu ja rakennettu ajo- ja kevyenliikenteen yhteys tonttien , -24 ja -25 kautta. Toteutunut ajoyhteys muutetaan kaduksi jatkamalla Kyläkujan katualuetta 8,5 metrin levyisenä Tupalantielle. Uutta katualuetta muodostuu 610 m 2. Kyläkuja on niin jalankulun, pyöräilyn kuin autoliikenteenkin katu. Sibeliuksenkadun katualue säilyy kävelykatuna, jalankululle ja polkupyöräilylle ja Tupalantien itäosa varataan kevyelle liikenteelle, jolla huoltoajo on sallittu. Pelastusreitit on huomioitu ja ne kiertävät uusia rakennuksia sijoittuen niin kävelykatuosuudelle kuin asuintalokortteleiden sisäpihoille. Pysäköintitalon osalta pelastusreitit ovat Tupalantiellä ja Kyläkujalla. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kävelykadun varren asuin- ja liikekorttelin tehokas rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta ydinkeskustassa ja tuo keskustaan lisää asukkaita ja liiketilaa keskustapalveluiden ääreen. Korttelin 137 ET -tontin toiminta säilyy nykyisellään. Asemakaavan tueksi laaditaan sitovat rakentamisohjeet ja tonttikorkokartta, joiden avulla edistetään korkealaatuista, ympäristöön soveltuvaa uudisrakentamista. Tonttikorkokartalla on kortteleihin määritelty rakennusten korkotasot, joita tulee noudattaa. Sivu 17

18 5.4.2 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön Korkealla rakentamisella on merkittäviä vaikutuksia maisemakuvaan, jossa vesitorni toimii tällä hetkellä dominanttina. Keskustan alueella korkeimpia ovat Prismakeskuksen 7 8 -kerroksiset asuinkerrostalot ja kävelykadun eteläpuolen 7-kerroksiset tornit. Nykyisiä korkeammat rakennukset näkyvät kauas Tuusulanjärvelle ja korostavat keskustan merkitystä kaupunkikuvassa. Rakennusmassat on pyritty sijoittamaan tasapainoisesti kaupunkikeskustan 3d-mallien avulla (Keskustan kaupunkikuvallinen selvitys 2012, viitesuunnitelmat ja havainnekuvat 2014). Tupalankulman torni ja siihen liittyvät rakennukset tulevat muodostamaan osan keskustan uudisrakentamisesta. Alue tulee täydentymään, kun keskustan muut uudistamishankkeet etenevät. Tiiviisti rakennetun ydinkeskustan täydennysrakentamisella ei ole vaikutuksia alueen luonnonympäristöön, mutta korkeat rakennukset saattavat muuttaa lähiympäristön tuuliolosuhteita. Perhelän korttelin suunnittelun yhteydessä on tehty tuulisuusselvitys (Ilmatieteen laitos 2012), jonka tuloksia voidaan hyödyntää keskustan kehittämisessä. Tupalankulman rakentamisesta ei ole tehty erillistä tuulisuuselvitystä. Kortteleihin laaditaan hulevesisuunnitelma, jossa osoitetaan hulevesien kerääminen ja poisjohtaminen tonttikohtaisesti. Hulevedet johdetaan hajautetusti kaupungin hulevesiverkkoon. Kerrostalojen katoille voidaan sijoittaa oleskelutilaa ja istutuksia Vaikutukset liikenteeseen Keskustakortteliin tulevat uudet asunnot ja liiketoiminnat tuovat lisää liikennettä Kyläkujan ja Tupalantien kulmaan. Alueen katuverkko toimii nykyisellään koko keskustan yleisten pysäköintialueiden liikenteelle. Alueen läpi tonttien kautta kulkeva ajoyhteys Kyläkujalta Tupalantielle muutetaan kaduksi jatkamalla Kyläkujan katua Tupalantielle. Kyläkujalle ja Tupalantielle tehdään katusuunnitelmat kaavan yhteydessä. Pyöräilyä edistetään varaamalla pyörien pysäköintipaikkoja liiketontilla ja Tupalantiellä. Hyvät bussi- ja erityisesti junayhteydet ja juna-aseman läheisyys mahdollistavat väljemmän autopaikkanormin soveltamisen kaavassa vuokra-asumiselle ja erityisryhmille ja tarvittaessa vaiheittaisen autopaikkojen toteuttamisen. Kannustamalla kestävään liikkumiseen pyöräillen jalan ja julkisia kulkuneuvoja käyttämällä, voidaan vähentää autoliikenteen aiheuttamia haittoja. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Uudisrakentaminen sijoittuu kaupungin rakennettuun ydinkeskustaan. Kortteleihin laaditaan yhteinen hulevesisuunnitelma ja tonttien hulevedet johdetaan hajautetusti kaupungin hulevesiverkkoon. Rakennettaessa pysäköintitasoja maan alle on varmistettava, että uudisrakentaminen ei aiheuta haitallisia muutoksia pohjavesiolosuhteisiin lähialueella. Ilmatieteen laitos on vuonna 2012 tutkinut Järvenpään tuuliolosuhteita ja tuulen vaikutusta korkeaan rakentamiseen keskustan Perhelän korttelissa. Korkean ja tiiviin rakentamisen vaikutusta korttelin tuuliolosuhteisiin on kiinnitettävä huomiota ja selvitettävä rakennussuunnittelussa. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavan merkinnät ja -määräykset on esitetty liitteessä Nimistö Alueelle ei tule uusia katu- tai puistonimiä. Kyläkujaa jatketaan katuna Tupalantielle. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavan pohjaksi on laadittu viitesuunnitelmat. Ratkaisujen tueksi on laadittu havainnekuvia massoittelusta ja näkymäkuvia lähiympäristöstä. Varjotutkielmassa on tarkasteltu korttelien Sivu 18

19 varjo-olosuhteita eri vuorokauden aikoina ja eri vuodenaikoina. Rakennustapaohjeet ja tonttikorkokartta on laadittu tonttien toteutuksen tueksi. Kortteleille laadittavan hulevesisuunnitelman tueksi on esitetty periaatekuva hulevesien hajauttamisesta hulevesiverkostoon. Rakennustapaohjeet ja tonttikorkokartta hyväksytään sitovina asemakaavan yhteydessä. 6.2 Toteuttamisen ajoitus Kortteli 167 rakennetaan kahdessa vaiheessa, rakentaminen aloitetaan 2015 kävelykadulle rajoittuvalla asuin- ja liikerakennuksella ja pysäköintitalolla Ensimmäisen toteutusvaiheen yhteydessä on myös tarkoitus rakentaa Kyläkujan katua ja tehdä alueelle vaadittavat kunnallistekniset parannukset. Kävelykadun parannustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna Toteutuksen seuranta Seurattavia asioita ovat toteutuksen aikataulu ja kaupungin kunnallistekniset investoinnit. Järvenpäässä Sampo Perttula Kaavoituspäällikkö Åsa Graeffe Kaavoitusinsinööri Sivu 19

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 täydennetty 9.10.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis-

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Tupalantien kulma (tontit 137-16, 24 ja 25), asemakaavan muutos 7.3.2012 tark. 5.4.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro TEKNINEN 2067/2011, kaava U.10.02.03 Kaavatunnus 010096 MITEN VOI VAIKUTTAA

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 133 JA 141 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakoskentie 101 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. Kaavan/ suunnitelman nimi KASSATALO Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.5.2016 Kaava-alueen nimi Mittarikatu 4c, asemakaavan muutos Dnro JARVENPAA 1059/2016 Kaavatunnus 070054 Aloite tai hakija

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Järvenpään mestariasunnot, Sauvakatu 6 ja 8, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro KESKUSHAL: 1143/2010 Kaavatunnus: 070050 Tarkistettu 14.11.2011 edellinen 2.5.2011 MITEN VOI VAIKUTTAA

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Jampan kaupunginosan kortteli 978, tontit 9 ja 10

Jampan kaupunginosan kortteli 978, tontit 9 ja 10 Jampan kaupunginosan kortteli 978, tontit 9 ja 10 Asemakaavan muutos Jampankaaren matalaenergiatalo, Jampankaari 6 KAAVASELOSTUS Asemakaavan muutos Diaarinumero 970/2008 Kaavatunnus 090037 Vireilletulosta

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 26.5.2016 Kaava-alueen nimi Jampan palloiluhalli, asemakaavan muutos Dnro JARVENPAA 1079/2016 Kaavatunnus 090040 Aloite tai hakija Suunnittelualue

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Valtuustokatu 11 Asemakaavan muutos

Valtuustokatu 11 Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 786/2014 Kaavatunnus 060058 16.4.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Valtuustokatu 11 Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä?... 3 1.1 Suunnittelualue... 3 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan selostus, luonnos 26.1.2010

Asemakaavan selostus, luonnos 26.1.2010 Asemakaavan selostus, luonnos 26.1.2010 Tataarien alue Asemakaavan muutos ja tonttijako Korttelit 527, 539 ja osa 528 sekä leikkipuisto ja katualueita (Tataarikuja) Diaarinumero: 595/2000/612, 666/2009/612

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / PIKIRUUKKI / KORTTELIN 59-30 TONTIT 11,12, 14 JA 17

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / PIKIRUUKKI / KORTTELIN 59-30 TONTIT 11,12, 14 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / PIKIRUUKKI / KORTTELIN 59-30 TONTIT 11,12, 14 JA 17 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 59. kaupunginosan korttelin 30 tonttien 11, 12, 14 ja 17 asemakaavan muutos.

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 Kaavanro MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 ASEMAKAAVASELOSTUS 15.3.2017 päivättyyn kaavamuutokseen PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus 2 S i v u PAIMION KAUPUNKI MÄKILÄNTIEN

Lisätiedot

Asemanmäki Asemakaavan muutos

Asemanmäki Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Asemanmäki Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä?... 2 2 Mitä on suunnitteilla?... 3 3 Suunnittelun lähtötiedot... 3 4 Osalliset... 7 5 Miten

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 22.6.2016 Kuva: Hannu Vallas (2015) Kaava-alueen nimi Vanha mattotehdas Dnro JARVENPAA 1049/2016 Kaavatunnus 060061 Aloite tai hakija

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Seittenhaarankatu 8 Asemakaavan muutos

Seittenhaarankatu 8 Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1378/2013 Kaavatunnus 250016 14.8.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Seittenhaarankatu 8 Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä?... 3 1.1 Suunnittelualue... 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 13. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Seppälän paloasema JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Wärtsilänkatu 10-12a (tontit 733-9 ja 20) Asemakaavan muutos

Wärtsilänkatu 10-12a (tontit 733-9 ja 20) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 238/2015 Kaavatunnus 070052 11.3.2015 Päivitetty 9.4.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Wärtsilänkatu 10-12a (tontit 733-9 ja 20) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla Pictometry, Blom Oy, 2014 KAAVASELOSTUS

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Korttelin 2035 yritysalue

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Korttelin 2035 yritysalue ASEMAKAAVAN SELOSTUS Korttelin 2035 yritysalue 2.4.2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero KAUKE 1043/2013 Kaavatunnus 200009 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus pvm Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rajaniitynkatu 454, Asemakaavan muutos

Rajaniitynkatu 454, Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1644/2013 Kaavatunnus 040018 Tark. 15.8.2014 25.3.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Rajaniitynkatu 454, Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä?... 3 1.1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot