ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavaluonnos nähtävänä MRL 62, MRA Kaupunkikehityslautakunta Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä MRL 65 ja MRA Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt pvm Kaupunginhallitus hyväksynyt pvm Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Tupalantien kulma, asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus Asemakaavan muutos koskee: 1. kaupunginosan eli Keskuksen korttelin 137 tontteja 16, 24 (kiinteistöt 1:180, 1:183, 1:1631, 1:1632) ja 25 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu: 1. kaupunginosan eli Keskuksen kortteli kaupunginosan eli Keskuksen korttelin 137 autopaikkojen korttelialuetta ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta ja korttelin 167 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta sekä katualuetta. Laatija: Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys, Kaavoitus ja liikenne Yhteyshenkilö: Åsa Graeffe, Seutulantie 12, JÄRVENPÄÄ, puhelin , sähköposti 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Järvenpään ydinkeskustassa kävelykadun varressa Tupalantien kulmassa. Alue rajautuu Tupalantiehen, Sibeliuksenkatuun ja Kyläkujaan Suunnittelualueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Tupalantien kulman asemakaavamuutoksen päätavoite on tutkia mahdollisuuksia tehokkaaseen asuin- ja liikerakentamiseen sekä pysäköintilaitoksen rakentamiseen tonteille , 24 ja 25. Muutos lisää asuntorakentamista ydinkeskustassa ja monipuolista liiketilaa kävelykadun katutasolla. Nykyisen asemakaavan mukainen pysäköinti- ja liiketalo tontilla ei ole toteutunut ja tontin 24 vanhat liikerakennukset on purettu kesällä Tontti 25 on vajaasti rakennettu ja omistaja on harkinnut nykyisen rakennuksen korvaamista uudella tehokkaammalla ratkaisulla. Alue suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena, jolle tonttijaon muutokset laaditaan erikseen kun asemakaavamuutos on hyväksytty. Alueelle osoitetaan k-m2asuin-, liike- ja toimistotilaa, josta noin 500 k-m2on liiketilaa rakennusten katutasossa ja yhteensä noin k-m2on asuin- ja toimistotilaa rakennusten ylemmissä kerroksissa. Toimistotilat on tarkoitus sijoittaa katutason yläpuolelle, toiseen kerrokseen. Tonteille tulee Sivu 2

3 190 asuntoa. Tonttien yhteinen pysäköintilaitos rakennetaan neljään ja osittain viiteen pysäköintitasoon, joille tulee noin 200 autopaikkaa. 1.4 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön Vaikutukset liikenteeseen Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Sivu 3

4 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttamisen ajoitus Toteutuksen seuranta Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Viitesuunnitelma, havainnekuvat, varjostustutkielma (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy) 2. Asemakaavakartta ja -määräykset 3. Poistuva asemakaava 4. Asemakaavaluonnos ( ) 5. Lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet (liitetään myöhemmin) 6. Rakennustapaohjeet 7. Hulevesien hajauttamisperiaate hulevesiverkkoon 8. Tonttikorkokartta 9. Geotekninen lausunto (liitetään myöhemmin) 10. Asemakaavan seurantalomake 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Voimassa oleva asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( , tarkistettu ) Uudenmaan maakuntakaava (YM vahv ) II vaihemaakuntakaava (maakuntavaltuusto hyväksynyt , vahvistettavana) Keskustan osayleiskaava (kv , tarkistustyö on käynnistynyt) Keskustan alueen kaupunkikuvallinen selvitys (Arkkitehtiryhmä A6 Oy ) Järvenpään yleiskaava 2020 (Kv hyväksynyt ) Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (kv ) Järvenpään Perhelän korttelin tuulisuudesta (Ilmatieteenlaitos/ Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut 2012) Järvenpään hulevesisuunnitelma P21001 ( ) Kävelykadun ja torin kunnostuksen yleissuunnitelma ( ) Pysäköintitontin alustava perustamistapalausunto (Geotek oy) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tarkistettu Asemakaavaluonnos nähtävänä MRL 62, MRA Kaupunkikehityslautakunta Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä MRL 65 ja MRA Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt pvm Kaupunginhallitus hyväksynyt pvm Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm 2.2 Asemakaava Voimassa olevan asemakaavan mukainen pysäköintilaitos ei ole toteutunut tontille ja alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja liikerakentamista kävelykadulle rajoittuville tonteille. Kävelykadulle päin rakennusmassa pysyy matalahkona, 5-6 kerroksisena kävelykadun nykyisen julkisivulinjauksen mu- Sivu 4

5 kaisesti. Tupalantien varteen asuinrakentaminen sijoitetaan kerroksiseen torniin ja Kyläkujan puolella osoitetaan kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo. Kyläkujaa jatketaan katuna Tupalantielle asti ja asuin- ja liiketilojen autopaikoitukselle osoitetaan pysäköintitontti Tupalantien ja Kyläkujan kulmaan. Energiahuollolle varatusta tontista osa liitetään pysäköintitonttiin ja osa katualueeseen. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kortteleihin laaditaan erillinen tonttijako asemakaavan laatimisen jälkeen, jolloin uuden asuinkorttelin 167 ohjeellisille tonteille 1 ja 2 osoitettu yhteinen rakennusoikeus jaetaan tulevien tonttien välillä. Alueen rakentaminen on mahdollista heti, kun tarpeelliset kiinteistötekniset toimenpiteet on suoritettu. Kyläkujan katu on tarkoitus toteuttaa tonttien rakentamisen yhteydessä. Tontilla , kävelykadun varressa sijaitseva katulämmityskeskus siirretään tonttien rakentamisen yhteydessä ja asiasta tehdään sopimus kaupungin kanssa. Sivu 5

6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustassa kävelykadun varressa ja on osa Järvenpään liikekeskustaa. Alueeseen kuuluvat väliaikaisesti paikoitusalueena toimivat tyhjät kiinteistöt ja , VVO:n asuin- ja liiketalotontti , Tupalantien pysäköintialueen kiinteistöt ja ja Elisan tontti Tonteilla oleva ajo-yhteys Kyläkujalta Tupalantielle on rakennettu katuna Luonnonympäristö Suunnittelualueella ei juuri ole puustoa tai kasvillisuutta Rakennettu ympäristö Tontilla sijaitsee vuonna 1963 valmistunut asuinkerrostalo. Vuokrakerrostalon katutasossa toimii liiketiloja kävelykadulle päin. Kiinteistön vanha liike- ja asuinrakennus purettiin kävelykadun varrelta keväällä 2012 voimassaolevan, vuonna 1999 hyväksytyn asemakaavan mukaisesti. Huonokuntoinen Kenkä-S:n talo, eli entinen Pukimo Mäkisen liike- ja asuinrakennus oli rakennettu kahdessa vaiheessa, puinen osa vuonna 1935 ja kivinen osa vuonna Uudempi kivinen osa rakennuksesta oli arkkitehti Esko Suhosen suunnittelema. Entinen Pukimo Mäkisen rakennus on Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa (kv ) kohteena osoitettu toimenpideluokkaan 4, jolle ei esitetä toimenpiteitä. Tontilla on 1970-luvulla rakennettu Elisan kaksikerroksinen tele- ja viestintäalan rakennus. Puretun rakennuksen tontti toimii väliaikaisena yleisenä pysäköintialueena. Kiinteistöllä sijaitsee kävelykadun katulämmityskeskus. Kenkä-S:n rakennus kävelykadun varrella keväällä 2012 sekä Tupalantien pysäköintialue ja Elisan rakennus Palvelut Suunnittelualue sijaitsee kaupungin liikekeskustassa kaikkien keskustapalveluiden läheisyydessä mm. noin 200 metrin etäisyydellä Prisman liikekeskuksesta. Rautatieasemalle on matkaa noin 300 metriä. Virkistys Tupalantien kulma sijaitsee noin 300 metriä Tuusulanjärveltä ja Rantapuistosta. Alueelta on hyvät kävely-yhteydet Tuusulanjärven ulkoilureiteille. Sivu 6

7 Liikenne Alue sijaitsee kävelykadun varrella, joka on varattu pelkästään jalankululle ja pyöräilylle. Kävelykadun tonttien kaikki huoltoliikenne tapahtuu poikkikatujen ja pihojen kautta. Keskustan yleiset pysäköintikentät sijaitsevat alueen kyljessä. Kortteliin kuljetaan etelästä Järnefeltinkadun ja Kyläkujan kautta, lännestä sekä pohjoisesta Tupalantien kautta. Tekninen huolto ja hulevedet Alue on kunnallistekniikan ja hulevesiviemäriverkoston piirissä Maanomistus Korttelin 137 kaavatontin 24 kiinteistöt , ja ovat Järvenpään kaupungin omistuksessa ja kiinteistö on siirtynyt kaupungin omistukseen vaihtokaupassa kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevalta. Tontin omistaa VVO Kodit Oy ja tontin Elisa Oyj. Järvenpään kaupunki omistaa Sibeliuksenkadun ja Tupalantien katualueet. Maanomistus. Viivoitetut alueet kaupungin omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Maakuntakaava Suunnittelualue on Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu Ympäristöministeriössä ) taajamatoimintojen aluetta hyväksytyssä II vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu keskustatoimintojen kohdemerkinnän sekä taajama-alueen maankäytön tehostamisen kehittämismerkinnän piiriin. Yleiskaava Järvenpään kaupungin yleiskaavassa 2020 (kv ) alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Kävelykatu kuuluu paikallista kulttuuriympäristöä muodostavaan tielinjaan, jonka arvokkaat piirteet säilytetään asemakaavoituksella (kh/iii). Sivu 7

8 Keskustan osayleiskaava (kv ) Keskustan osayleiskaava ohjaa asemakaavan suunnittelua. Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen ja rinnakkainen Järvenpään yleiskaavan kanssa. Keskustan osayleiskaavassa Tupalantien kulman tontti (kiinteistöt , , ja ) on liike- ja toimistorakennusten sekä autopaikkojen aluetta (K/LPA) tehokkuudella e=3.6. K/LPA -alueen liike- ja toimistorakennusten alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 2800 k-m 2 ja autojen säilytyspaikkojen rakennusoikeutta 8200 k-m 2. Tontti on osaa liike- ja toimistorakennusten sekä asuinrakennusten aluetta (K/AK), jolle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 6430 k-m 2 tehokkuudella e = 1,5. Tontti on autopaikkojen aluetta sekä yhdyskuntateknistä palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (LPA/ET), jolle on osoitettu rakennusoikeutta 1325 k-m 2 tehokkuusluvulla e = 0,8. Rakennusoikeusluvut on osoitettu % tarkkuudella. Sibeliuksenkatu ja osa Tupalantietä on osoitettu jalankulkualueiksi. Kyläkujalta on Tupalantielle osoitettu ajo- ja jalankulkuyhteys. Ote Järvenpään keskustan osayleiskaavasta2002. Keskustan osayleiskaavan tarkistaminen on aloitettu 2013, koska nykyinen kaava on useista näkökulmista tarkastellen vanhentunut ja keskustan kehittämiskokonaisuudessa tarvitaan tarkennettu maankäytöllinen lähtökohta. Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt keskustan osayleiskaavatyön tavoitteet Osayleiskaavaluonnos on tarkoitus saattaa nähtäväksi kesällä Voimassa oleva asemakaava Tonttien ja -25 asemakaava (1/79) on tullut voimaan Tontti on autopaikkojen korttelialuetta (LPA-4) ja tontti asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-35). Tontin halki ja tontin länsirajalle on varattu ajo- ja jalankulkuyhteys Tupalantieltä Kyläkujalle. LPA-4 korttelialueella kävelykadunpuoleiselle rakennusalalle saa sijoittaa liike-, myymälä- ja toimistotiloja 1780 k-m 2 viidessä kerroksessa. Tästä rakennusoikeudesta on ehdottomasti käytettävä 420 k-m 2 myymälätiloiksi. Toimistotiloja voi rakentaa 1360 k-m 2 ja 12% rakennusalan kerrosalasta saa käyttää asuinhuoneistoja varten. Taaemman, Tupalantien varressa olevan rakennusalan rakennusoikeus 1000 k-m 2 on ehdottomasti käytettävä liike-, myymälä- ja toimistotiloiksi. LPA-4 tontilla liiketiloja saa sijoittaa vain ensimmäiseen kerrokseen. Tontin autojen säilytyspaikan rakennusoikeus on k-m 2 neljässä kerroksessa. Pysäköintirakennukseen voidaan sijoittaa kaavassa osoitettujen tonttien (131-6 ja-7, , -11 ja -12, ja -26 sekä , -34, -35 ja -36) ja vapaaksiostoperiaatteella myös muiden liikekeskuskiinteistöjen autopaikkoja. Tontin rakennusala on voimassa olevassa asemakaavassa sijoitettu kävelykadun varteen ja tontin pohjoisreunaan. AL-35 tontilla on asuin-, liike- ja toimistorakennusoikeutta 2950 k-m 2, joka voidaan toteuttaa II-V kerroksisena. Tonttia varten on järjestettävä 1 autopaikka/ 95 asuntokerrosm2, 1 autopaikka/ 50 liikekerrosm2 ja 1 autopaikka/ 85 toimistokerrosm2. Tontin autopaikkoja voi sopimuksilla toteuttaa myös viereisellä LPA-4 tontilla. Sivu 8

9 Tontti on voimaan tulleessa asemakaavassa (1/75) osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET). Tontilla on 1325 k-m 2 rakennusoikeutta kahdessa kerroksessa ja tontin itäreunaan on varattu ajoyhteys Kyläkujalta Tupalantien suuntaan. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Järvenpään keskustan kaupunkikuvallinen selvitys ( ) Arkkitehtiryhmä A6 Oy on tarkastellut keskusta-alueiden täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustan osayleiskaavamuutostyön pohjaksi ja keskustan kaavoitushankkeiden tueksi. Kaupunkikuvaselvityksessä on tutkittu korkeaa rakentamista ydinkeskustassa ja esitetty kävelykadun pohjoispäähän yli 20 -kerroksinen tornipari kävelykadun molemmin puolin kerroksisten korkeiden tornien kaupunkikuvalliseksi tueksi voidaan niiden lähiympäristöön rakentaa myös muuta ympäristöä korkeampia n kerroksisia tornitaloja 3 kpl. Suunnittelualueelle on selvityksessä ehdotettu enintään kuusikerroksinen lamellirakennus Tupalantien kulman kortteliin kävelykadun varteen. Lamellitalon taakse, irti kävelykadusta on Tupalantien varteen osoitettu 15 - kerroksinen tornitalo ja tämän viereen Kyläkujan varteen lisäksi kuusikerroksinen pistetalo. Tupalantien ja Kyläkujan kulmaan on sijoitettu 3 4 -kerroksinen rakennusmassa pysäköintilaitokselle ja Kyläkujan eteläpäähän lisäksi pari kuusikerroksista pistetaloa. Järvenpään keskustan kaupunkikuvallinen selvitys/ havainnekuva ydinkortteleista (suunnittelualue ympyröity) Sivu 9

10 Tontinkäyttösuunnitelmat Skanska Oy on Järvenpään kaupungin ja VVO Kodit Oy:n toimeksiannosta teettänyt viitesuunnitelmat Tupalantien kulmaan asemakaavatyön pohjaksi. Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n vuonna 2012 laatimassa asemakaavan luonnosvaiheen viitesuunnitelmassa hankkeen tonttienkäytölle esitettiin kaksi mitoitusvaihtoehtoa. Luonnoksen viitesuunnitelmat tarkistettiin kaavaehdotukseen talvella Tarkistetussa viitesuunnitelmassa korttelin mitoitusta on pienennetty ja massoittelua tarkennettu. Laadittujen tarkkojen havainne- ja varjotutkielmien avulla on pyritty parantamaan korttelin valokulmia ja asuntojen valo-olosuhteita ja tarkistettu rakennusmassojen sijoittelua tonteilla. Tontinkäyttösuunnitelma ja mitoitusvaihtoehdot 2012 Rakennusjärjestys Järvenpään kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Tonttirekisteri Alueen tontit ja 25 on merkitty tonttirekisteriin. Kaavatonttia ei ole rekisteröity. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset. Pohjakarttaa päivittää Järvenpään kaupungin maankäyttö- ja karttapalvelut. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä sitä koskevat päätökset Keskustan alueella tarvittava merkittävä lisäpysäköinti suunnitellaan toteuttavaksi keskitetysti keskustan kärkihankkeen, Perhelän korttelin uuden liike- ja asuinrakennushankkeen yhteydessä. Sivu 10

11 Asemakaavan mukainen pysäköintilaitos Tupalantien tontille kävelykadun varressa ei ole toteutunut eikä sillä ole edellytyksiä tulla toteutetuksi myöhemminkään, koska se on kaupallisen näkemyksen mukaan liian kaukana Perhelän korttelin kehittämiskohteesta. Kävelykadun liikerakentamista voidaan tehostaa myös Tupalantien kulmassa, johon lisäksi voidaan osoittaa lisää asuntorakentamista katutason liiketilojen yläpuolelle. Vuonna 2012 todettiin, että Perhelän korttelin uudistaminen vaatii väistötiloja korttelin nykyisille liikkeille ja asukkaille, joten Perhelän ja Tupalantien kulman asemakaavamuutoksia oli tarkoitus valmistella samassa aikataulussa siten, että Tupalantien kulman hanke voidaan toteuttaa ensin. Perhelän alueen puitesopimus kaupungin, korttelin kiinteistönomistajien ja Skanska Talonrakennus Oy:n välillä on hyväksytty ja Tupalantien kulman asemakaavan muutos on tullut vireille kuulutuksella Asemakaavamuutoksen aloittamisesta on tehty puitesopimukset Järvenpään kaupungin ja tontin omistajan VVO Kodit Oy:n välillä sekä Järvenpään kaupungin ja tontin omistajan Elisa Oyj välillä. Puitesopimukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja 49. Perhelän alueen liikekeskuksen hanke ja asemakaava eivät ole edenneet valmisteluvaiheesta vuoden 2012 jälkeen ja vuonna 2011 puitesopimus on rauennut. Perhelä- hankkeen uudelleen käynnistämistä hiukan laajemmalta pohjalta on valmisteltu vuosina Keväällä 2013 järjestettiin Tupalan kulman suunnittelua ja toteutusta koskeva tarjouskilpailu, jonka voitti Skanska Talonrakennus Oy. Projektikokouksessa sovittiin Tupalantien asemakaavan laadinnan jatkamisesta erillisenä hankkeena Perhelän projektista riippumatta, koska keskustan elinvoiman säilyttäminen vaatii nopeita toimenpiteitä. Keskustan osayleiskaavan tarkistustyöt on käynnistetty kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä Uusi keskustan osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, ja se tulee korvaamaan vuonna 2002 hyväksytyn keskustan osayleiskaavan. Keskustan osayleiskaava on tarkoitus saada vuorovaikutusta varten nähtäväksi kesällä Tarkistustyön pohjaksi on laadittu kaupunkikuvallinen selvitys (Arkkitehtiryhmä A6 Oy, ), jossa Tupalantien kulman kortteliin on ehdotettu korkeaa rakentamista, 15 -kerroksista tornitaloa Tupalantien varteen ja kuusikerroksista pistetaloa Kyläkujan varteen. Kävelykadun julkisivu pysyy kaupunkikuvaan sopeutuen matalana, noin kuusikerroksisena. Kaupunginhallitus käsittelee asemakaavan muutoksen edellyttämät maankäyttösopimukset samanaikaisesti asemakaavamuutosehdotuksen kanssa. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan laatimisvaiheet, osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Osalliset Kaava-alueen maanomistajat Naapuritonttien/-tilojen omistajat, haltijat ja asukkaat Lähialueiden asukkaat, yritykset ja työntekijät, sekä asukasyhdistykset - Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry - Järvenpää-seura ry - Järvenpään Yrittäjät ry - Sibeliuksenkadun yrittäjät ry Viranomaiset: - Uudenmaan ELY-keskus - Keski-Uudenmaan ympäristökeskus - Keski-Uudenmaan pelastuslaitos - Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Sivu 11

12 - Uudenmaan liitto Asiantuntijaviranomaiset - Järvenpää, rakennusvalvonta - Järvenpää, kunnallistekniikan suunnittelu - Järvenpään Vesi - Fortum Power & Heat - Caruna Oy (entinen Fortum Sähkönsiirto Oy) - Elisa Networks Oy - TeliaSonera Finland Oyj Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa Vireilletulo, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja vuorovaikutustavat on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä koko kaavasuunnittelun ajan teknisessä palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Aloitusvaihe Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella sekä kirjeellä osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä lähtien Seutulantalon ilmoitustaululla sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu kaksi lausuntoa, Fortum Power and Heat Oy ( ) ja Fortum Sähkönsiirto Oy ( ) sekä yksi mielipide As. Oy Järvenpään Tupalantie 12 ( ). Valmisteluvaihe Asemakaavan luonnosaineiston nähtävilläolosta on tiedotettu kuulutuksella Viikkouutisissa sekä kirjeillä alueen ja naapurikiinteistöjen omistajille. Kaavamuutoksen lähtökohtia, tavoitteita ja valmisteluaineistoa esiteltiin yleisötilaisuudessa Seutulantalolla. Kaavahanketta on käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa Perhelän korttelin kaavahankkeen yhteydessä ja Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisenä aikana. Siitä on pyydetty ennakkolausunnot ELY-keskukselta, Uudenmaan liitolta, Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta, Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry:ltä, Järvenpään Yrittäjät ry:ltä, Fortum Sähkönsiirto Oy:ltä, Fortum Power and Heat Oy:ltä, Elisa Networks Oy:ltä, Eltel Networks Oy:ltä, TeliaSonera Finland Oyj:ltä, Järvenpään Vedeltä, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta sekä kaupunkitekniikalta ja rakennusvalvonnalta. Luonnoksesta ei ole esitetty mielipiteitä. Luonnoksesta on saatu yhdeksän lausuntoa: Fortum Power and Heat Oy, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Museovirasto, Fortum Sähkönsiirto Kaupunkitekniikka, Uudenmaan liitto, Järvenpään yrittäjät ry, ELY-keskus, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, Ehdotusvaihe Täydennetään myöhemmin Sivu 12

13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavaluonnoksesta sekä kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet ovat liitteessä Viranomaisyhteistyö MRL:n mukaista viranomaisneuvottelua ei ole järjestetty asemakaavan luonnosvaiheessa. Perhelän korttelin asemakaavan aloitusvaiheessa pidetyssä viranomaisneuvottelussa (MRL 66 ) todettiin, että Perhelän asemakaavatyön yhteydessä laaditaan kaupunkikuvaselvitys ja liikenneselvitys. Uudenmaan ELY-keskus totesi, että korkea rakentaminen edellyttää kaupunkikuvallisen ja arkkitehtonisen laadun varmistamista. Hankkeen tulisi vahvistaa kaupungin identiteettiä ja omaleimaisuutta. Kaupunkikuvaan vaikuttavia asioita ovat rakennuskulttuurin säilyttäminen ja uuden rakentamisen korkeus. Rakennuksen korkeudesta olisi hyvä esittää vaihtoehtoja, ja havainnekuvia tulee tehdä eri suunnilta erityisesti jalankulkijan näkökulmasta. Suunnittelussa on tärkeää tutkia rakennuksen suhde muuhun ympäristöön. Asemakaavaluonnoksesta on saatu ennakkolausunnot Uudenmaan ELY -keskukselta ja Keski- Uudenmaan maakuntamuseolta. Uudenmaan ELY -keskuksen mukaan kaavamuutos antaa edellytykset keskusta-alueen kehittämiselle ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseon mukaan korkea rakentaminen ei sovellu pienten kaupunkien rakennustapaan. Uudenmaan liitto ilmoitti, että asemakaavan muutos ei ole on maakuntakaavan vastainen, eikä se anna lausuntoa kaavamuutoksesta. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston tavoitteet Alueen suunnittelun tavoitteena on laadukkaasti tiivistää ja eheyttää ydinkeskustan kaupunkirakennetta laadukkaasti ja monipuolistaa kävelykadun palvelutarjontaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on keskittää keskustan autopaikoitus Helsingintien ja Mannilantien kulmaan, Perhelän korttelin yhteyteen. Tämä mahdollistaa Tupalantien pysäköintitalon asemakaavan muuttaminen tehokkaalle asuin- ja liikerakentamiselle. Järvenpään kaupunkikuvallisen selvityksen mukaan (Arkkitehtityhmä A6 Oy, ) kävelykadun liikerakentamista voidaan edelleen tehostaa Tupalantien kulman tontilla kun alue suunnitellaan yhdessä VVO:n tontin ja Elisa Oy:n tontin kanssa. Näin kävelykadun katutasolle voidaan osoittaa laajempia ja monipuolisempia liiketiloja ja niiden yläpuolelle asuntorakentamista. Pysäköintitiloja asuin- ja liikerakennuksille varataan pysäköintilaitokseen tontilla Tupalantien varteen ja osittain tontin alueelle. Järvenpään kaupunkikuvallisen selvityksen pohjalta tutkittiin asuintornin sopivuutta suunnittelualueelle. Torniratkaisuina esitettiin korkeampaa 15 -kerroksista sekä matalampaa 8 kerroksista rakennusmassaa Tupalantien varteen. Korkeampi, 15 -kerroksinen torni muodostaa kävelykadun pohjoispään, Mannilantien risteykseen suunniteltujen kerroksisten tornien kanssa kaupunkikuvallisesti ja taloudellisesti toimivan kokonaisuuden. Lisäksi tontille esitettiin matalampi 8 -kerroksinen asuinrakennus Kyläkujan puolelle. Tonttien pysäköintitilat osoitetaan omalle pysäköintitontille Kyläkujan toiselle puolelle Tupalantien varteen Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Tontit ja -25 suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena ja tonttien asuin- ja liikerakennukseen on tarkoitus rakentaa sekä pienempiä vuokra-asuntoja että erikokoisia omistusasuntoja. Katutaso kävelykadun varressa varataan liikerakentamiselle ja ylemmät kerrokset asumiselle. Toiseen ker- Sivu 13

14 rokseen on mahdollisuus tarpeen mukaan toteuttaa toimistotiloja. Kävelykadun varteen sijoittuvan rakennusmassan katujulkisivun korkeus sovitetaan kävelykadun laajempaan matalahkoon julkisivulinjaan. Tiiviisti rakennetussa korttelissa voidaan sijoittaa oleskelutiloja myös tornitalojen kattotasanteille. Yhtenäisenä kokonaisuutena suunnitellun rakennusmassan tulevat tontinrajat määritetään erillisessä tonttijaossa kaavan hyväksymisen jälkeen siten, että vuokra-asunnot sijoittuvat toiselle tontille ja omistusasunnot toiselle. Tonttien yhteisenä toimiva, noin 200 autopaikkainen pysäköintitalo voidaan sijoittaa osittain viereisen tontin alueelle. Pysäköintitalo pyritään toteuttamaan julkisivultaan mahdollisimman matalana. Maanalaisia tasoja voidaan rakentaa, mikäli se geoteknisesti ja taloudellisesti on mahdollista. Pysäköintitalon optimaaliselle syvyydelle esitetään geotekniset perustelut. Kävelykadun katulämmityskeskukselle varataan tarpeelliset tilat korkean tornitalon tontilla. Kyläkujaa jatketaan katuna Tupalantielle asti. Uuden katualueen minimileveys on 8,5 metriä. Tupalantien asemakaavamuutos päätettiin keväällä 2013 edistää erillisenä hankkeena, kun Perhelän liikekeskuksen asemakaavahanke ei ole edennyt suunnitellusti. Tonteille laaditaan rakentamistapaohjeet ja tonttikorkokartta jotka liitetään asemakaavaselostukseen 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valmisteluvaiheessa laadittiin Tupalantien kulmasta yksi luonnos kahdella mitoitusvaihtoehdolla. Asuntovaihtoehdossa asuntoja esitetään yhteensä noin 185 kpl, 105 omistusasuntoa ja 79 vuokraasuntoa. Liiketilaa katutasossa on 1100 k-m 2. Vaihtoehdon kokonaiskerrosala on k-m 2. Toisessa, toimistovaihtoehdossa rakennuksen toiseen kerrokseen voisi toteuttaa joko asuntoja tai toimistotiloja. Kun rakennuksen toiseen kerrokseen katutason liiketilojen yläpuolella sijoitetaan toimistotiloja, ratkaisun liiketilojen kokonaiskerrosala on 2150 k-m 2. Asuntoja tulisi noin 170 kpl, joista 70 kpl on vuokra-asuntoja. Vaihtoehdon kokonaiskerrosala on k-m 2. Rakennusmassoihin kuuluu yksi korkeampi, 15 kerroksinen ja osittain 16 kerroksinen torni Tupalantien varressa ja erillinen kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo Kyläkujan puolella. Kävelykadulle päin on osoitettu matalampi, 5-6 kerroksinen rakennusmassa. Uusille rakennuksille on kaavan mukaan varattava 1 autopaikka/ 85 k-m 2 asuintilaa ja 1 autopaikka/ 50 k-m 2 liiketilaa. Esitetyt vaihtoehdot edellyttävät autopaikan rakentamista. Osittain kolme- ja nelikerroksiseen pysäköintitaloon mahtuu enintään 170 autopaikkaa ilman kellaritasoa. Pysäköintitalon tarkemmassa suunnittelussa selvitetään mahdollisuus toteuttaa yksi noin 30 autopaikan pysäköintitaso kellarikerroksessa. Kaavaehdotukseen tarkennettiin valmisteluvaiheen tontinkäyttösuunnitelmat havainnemallien ja varjostusvertailujen avulla. Korkea rakennus Tupalantien ja Kyläkujan kulmassa kavennetaan ja korotettaan 18 kerroksiseksi, matalampi pistetalo säilytetään kahdeksankerroksisena ja kävelykadulle päin osoitettu rakennusmassa säilytetään matalana, 5 6 kerroksisena. Rakennusten välistä piha-aluetta on suurennettu luonnosvaiheesta siirtämällä matalampi kerrostalo tontilla etelään Kyläkujan suuntaisesti. Ratkaisu lisää valoisuutta tonttien oleskelualueille ja rakennusten alakerrosten asuntoihin sekä lisää tilaa pihalle pelastusajoneuvoille. Korttelin kokonaiskerrosala on pienennetty k-m2: iin. Suunnitelmaehdotuksessa on asuinkerrosalaa yhteensä k-m2, toimistotilaa toisessa kerroksessa 900 k-m 2 ja liiketilaa kävelykadun varressa 560 k-m 2. Kortteliin on tulossa noin 185 asuntoa, joista noin 85 kpl on vuokra-asuntoja. Pysäköintilaitos suunnitellaan osittain maanalle, kavennetaan ja irrotetaan Tupalantieltä. Osittain viisitasoiseen pysäköintitaloon mahtuu yli 200 autopaikkaa. Sivu 14

15 Suunnittelualue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa palveluiden ja juna-aseman läheisyydessä, joten autopaikkojen rakentamisvaatimusta on väljennetty vuokra-asuntojen osalta nykyisen vuokra-asuintalon todennettujen tarpeiden mukaiseksi. Kaavaehdotuksessa tarkistettiin autopaikkavaatimukset siten, että korttelin rakennuksille on varattava 1 autopaikka/ 85 k-m 2 asuintilaa, 1 autopaikka/ 100 k-m 2 vuokra-asuintilaa, 1 autopaikka/ 70 k-m 2 toimistotilaa ja 1 autopaikka/ 50 k-m 2 liiketilaa. Esitetty suunnitelma edellyttää noin 165 autopaikan rakentamista. Lisäksi tonteille on varattava säilytyspaikkoja polkupyörille, 1 paikka/ 30 k-m Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaava-alue kuuluu kaupungin ydinkeskustaan ja asemakaavan liikenteellisiä, sosiaalisia, ympäristöllisiä ja yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia on arvioitu Järvenpään keskustan kaupunkikuvallisessa selvityksessä. Asemakaavan muutos uudistaa keskustaa ja vahvistaa kävelykadun ilmettä. Hanke tuo alueelle lisää monipuolista liiketilaa kävelykadun varteen ja keskustaan uusia asuntoja, joista osa on pieniä vuokra-asuntoja. Korkean rakentamisen palotekniset ratkaisut on suunniteltu yhteistyönä pelastuslaitoksen kanssa. Keskusta-alueen kaupunkikuvallisen suunnitelman mukaisesti rakennusmassa pysyy kävelykadulle päin matalahkona pääosin 5-6 kerroksisena, säilyttäen kävelykadun julkisivun nykyistä matalahkoa linjausta. Vuonna 2012 laadittuja viitesuunnitelmia on tarkennettu siten, että alue on paremmin toteutettavissa vaiheittain. Pysäköintitalon julkisivu säilyy matalana. Liikenteen ja jalankulkijoiden turvallisuutta parannetaan kaventamalla rakennusta ja irrottamalla rakennusala noin kaksi metriä Tupalantieltä. Kavennettua rakennusta voidaan suurentaa 200 autopaikkaiseksi rakentamalla siihen kellaritaso. Pysäköintitalo tulee toteuttaa mahdollisimman matalana, autopaikkoja voidaan lisätä kellaritasoilla, jos todetaan teknistaloudellisesti kannattavaksi. Kortteleille laaditaan sitovat rakentamistapaohjeet ja yhtenäinen hulevesisuunnitelma varmistamaan rakentamisen laatua. Alueen hulevedet johdetaan hajautetusti kaupungin hulevesiverkkoon. Rakentamistapaohjeet ja tonttikorkokartta hyväksytään kaavan yhteydessä. Rakentamistapaohjeet, liitteenä 6, hulevesien hajauttamisperiaate kaupungin hulevesiverkkoon, liitteenä 7 ja tonttikorkokartta, liitteenä 8. Kyläkujan ja Tupalantien katu- ja kunnallistekniset suunnitelmat on laadittu kaavasuunnittelun rinnalla Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkikehityslautakunta Kaupunkikehityslautakunta Kaupunginhallitus pvm Kaupunginvaltuusto pvm 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Tupalantien kulman suunnittelualueen muodostavat kävelykadun ja Tupalantien kulman asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-52), Tupalantien autopaikkojen tontista (LPA-38) ja Kyläkujan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten tontista (ET) sekä katualueista Kyläkujalla, Tupalantiellä ja Sibeliuksenkadulla. Sivu 15

16 5.1.1 Mitoitus Suunnittelualueen pinta-ala on 8790 m 2, josta on asuin- ja liikerakennusten korttelialuetta (AL- 52) 3300 m 2, autopaikkojen korttelialuetta (LPA-38) 1590 m 2, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta (ET) 1245 m 2 ja katualuetta 2655 m 2. Korttelin 167 rakennusoikeus on k-m2, josta on asuinrakentamista noin k-m2 ja liike- ja toimistotilaa noin 1450 k-m2. Lisäksi kortteliin saa rakentaa asukkaille varasto- ja yhteiskäyttötiloja enintään 2070 k-m2. Korttelin 137 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan korttelinosan rakennusoikeus on 1325 k-m2 ja pysäköintilaitoksessa on tilaa noin 200 autolle. Kortteliin tulee yhteensä noin erikokoista omistus- ja vuokra-asuntoa ja arviolta noin 330 asukasta. Kävelykadun varteen tulee myös uusia liike- ja toimistotyöpaikkoja Palvelut Tupalantien kulman alue sijaitsee keskustassa kävelykadun varrella ja kaikki keskustan kaupalliset ja julkiset palvelut sekä ylä- ja ala-asteen koulut ovat alle puolen kilometrin etäisyydellä. Järvenpään juna-asemalle on matkaa alle 500 metriä. Bussiliikennettä kulkee Postikatua, Rantakatua ja Helsingintietä pitkin. Vähittäistavarakauppa sijaitsee Prisman liikekeskuksessa noin 200 metriä Tupalantien kulmasta. Lähin leikkipuisto on Tupalantien varressa n. 200 m päässä ja isompi leikkipuisto ja laajat virkistysalueet sijaitsevat Rantapuistossa n. 500 m päässä. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavaratkaisu noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, nojautuen nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Tyhjän tontin rakentaminen eheyttää kaupunkikuvaa ja parantaa ympäristön laatua kaupungin ydinkeskustassa. Korkealaatuinen asuin- ja liikerakennus tuottaa monipuolisia liiketiloja, työpaikkoja ja asuntoja kaupungin keskustaan kävelykadun varteen. Tiivis rakentaminen keskustassa kävelykadun varteen parantaa liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Alueen hulevedet johdetaan hajautetusti kaupungin hulevesiverkkoon Tupalantien kulman alueelle laaditun hulevesien hajauttamisperiaatteen mukaisesti ja tonttien korkeusasemat määritetään alueen katujen korkeustasojen mukaan. Alue liitetään kaukolämpöön. Kortteleille laaditaan sitovat rakentamistapaohjeet varmistamaan rakentamisen laatua. Ohjeissa on määräyksiä mm. rakennusten massoittelulle, julkisivumateriaalille, pysäköintilaitokselle, pihajärjestelyille ja hulevesien käsittelylle. Sitovat rakentamistapaohjeet, hulevesien hajauttamisen periaateratkaisu ja korttelien tonttikorkokartta liitetään asemakaavaselostukseen ja hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-52) Korttelialue sijaitsee Sibeliuksenkadun, Tupalantien ja Kyläkujan välissä. Rakennusten julkisivut avautuvat kävelykadulle ja ympäröiville kaduille. Kävelykadun puoleinen julkisivu sopeutetaan kävelykadun kaupunkiympäristöön ja ylimmän kerroksen julkisivu toteutetaan sisäänvedettynä. Kävelykadunpuoleisen rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen ei saa sijoittaa asuintiloja. Tonteille on yhteinen ajoyhteys huoltoliikenteelle Kyläkujalta. Tonttien välistä rajaa ei saa aidata. Asukkaiden yhteis- ja varastotiloiksi saa käyttää 15 % rakennusoikeudesta varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi. Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon suhteen rakentaa Sivu 16

17 yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Kaikki rakenteet on tehtävä korkeatasoisesti kiinnittämällä erityistä huomiota ympäristön, keskustan kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Rakentamatta jäävät tontinosat tulee pitää istutuksin huolitellussa kunnossa. Tonttien vapaa-alueet voidaan sijoittaa myös rakennusten kattotasanteille. Tonteille on varattava tilaa kävelykadun katulämmityskeskukselle ja kiinteistömuuntamoille. Korttelialueelle on laadittava yhtenäinen hulevesisuunnitelma, jossa osoitetaan tonttikohtaisesti hulevesien kerääminen ja poistaminen. Korttelialueen hulevedet tulee johtaa kaupungin hulevesiverkkoon. Tonttien autopaikat sijoitetaan viereiselle autopaikkojen korttelialueelle ja tonteille on osoitettava yksi polkupyöräpaikka/ 30 k-m 2. Autopaikkojen korttelialue (LPA-38) Korttelialue sijaitsee Tupalantien ja Kyläkujan länsikulmauksessa. Pysäköintitontin 35 m x 39 m kokoiselle rakennusalalle rakennetaan noin 200 autopaikan pysäköintilaitos, johon sijoitetaan viereisten asuin- liike- ja toimistorakennusten tonttien autopaikat. Pysäköintilaitos tulee toteuttaa mahdollisimman matalana. Rakennuksen naapuritontin puoleinen läntinen julkisivun korkeus ei saa ylittää 9,5 metriä ja rakennuksen Kyläkujan puoleisen julkisivun enimmäiskorkeus on 12,0 metriä. Autopaikkojen määrää voidaan mahdollisuuksien mukaan lisätä maanalaisilla pysäköintitasoilla. Korttelialueelle voidaan sijoittaa kiinteistömuuntamoita. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET) Korttelialue sijaitsee kaava-alueen länsinurkassa Kyläkujan varressa. Osa ET -tontista liitetään viereiseen autopaikkojen tonttiin ja osa liitetään Kyläkujan katualueeseen. Tontilla sijaitsee Elisa oy:n televiestintäalan rakennus. Pienennetyn tontin rakennusoikeus 1325 k-m 2 säilytetään ja se voidaan toteuttaa noin 20 m x 30 m kokoisella rakennusalalla kolmessa kerroksessa Muut alueet Katualueet Kyläkujan ja Tupalantien väliin on osoitettu ja rakennettu ajo- ja kevyenliikenteen yhteys tonttien , -24 ja -25 kautta. Toteutunut ajoyhteys muutetaan kaduksi jatkamalla Kyläkujan katualuetta 8,5 metrin levyisenä Tupalantielle. Uutta katualuetta muodostuu 610 m 2. Kyläkuja on niin jalankulun, pyöräilyn kuin autoliikenteenkin katu. Sibeliuksenkadun katualue säilyy kävelykatuna, jalankululle ja polkupyöräilylle ja Tupalantien itäosa varataan kevyelle liikenteelle, jolla huoltoajo on sallittu. Pelastusreitit on huomioitu ja ne kiertävät uusia rakennuksia sijoittuen niin kävelykatuosuudelle kuin asuintalokortteleiden sisäpihoille. Pysäköintitalon osalta pelastusreitit ovat Tupalantiellä ja Kyläkujalla. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kävelykadun varren asuin- ja liikekorttelin tehokas rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta ydinkeskustassa ja tuo keskustaan lisää asukkaita ja liiketilaa keskustapalveluiden ääreen. Korttelin 137 ET -tontin toiminta säilyy nykyisellään. Asemakaavan tueksi laaditaan sitovat rakentamisohjeet ja tonttikorkokartta, joiden avulla edistetään korkealaatuista, ympäristöön soveltuvaa uudisrakentamista. Tonttikorkokartalla on kortteleihin määritelty rakennusten korkotasot, joita tulee noudattaa. Sivu 17

18 5.4.2 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön Korkealla rakentamisella on merkittäviä vaikutuksia maisemakuvaan, jossa vesitorni toimii tällä hetkellä dominanttina. Keskustan alueella korkeimpia ovat Prismakeskuksen 7 8 -kerroksiset asuinkerrostalot ja kävelykadun eteläpuolen 7-kerroksiset tornit. Nykyisiä korkeammat rakennukset näkyvät kauas Tuusulanjärvelle ja korostavat keskustan merkitystä kaupunkikuvassa. Rakennusmassat on pyritty sijoittamaan tasapainoisesti kaupunkikeskustan 3d-mallien avulla (Keskustan kaupunkikuvallinen selvitys 2012, viitesuunnitelmat ja havainnekuvat 2014). Tupalankulman torni ja siihen liittyvät rakennukset tulevat muodostamaan osan keskustan uudisrakentamisesta. Alue tulee täydentymään, kun keskustan muut uudistamishankkeet etenevät. Tiiviisti rakennetun ydinkeskustan täydennysrakentamisella ei ole vaikutuksia alueen luonnonympäristöön, mutta korkeat rakennukset saattavat muuttaa lähiympäristön tuuliolosuhteita. Perhelän korttelin suunnittelun yhteydessä on tehty tuulisuusselvitys (Ilmatieteen laitos 2012), jonka tuloksia voidaan hyödyntää keskustan kehittämisessä. Tupalankulman rakentamisesta ei ole tehty erillistä tuulisuuselvitystä. Kortteleihin laaditaan hulevesisuunnitelma, jossa osoitetaan hulevesien kerääminen ja poisjohtaminen tonttikohtaisesti. Hulevedet johdetaan hajautetusti kaupungin hulevesiverkkoon. Kerrostalojen katoille voidaan sijoittaa oleskelutilaa ja istutuksia Vaikutukset liikenteeseen Keskustakortteliin tulevat uudet asunnot ja liiketoiminnat tuovat lisää liikennettä Kyläkujan ja Tupalantien kulmaan. Alueen katuverkko toimii nykyisellään koko keskustan yleisten pysäköintialueiden liikenteelle. Alueen läpi tonttien kautta kulkeva ajoyhteys Kyläkujalta Tupalantielle muutetaan kaduksi jatkamalla Kyläkujan katua Tupalantielle. Kyläkujalle ja Tupalantielle tehdään katusuunnitelmat kaavan yhteydessä. Pyöräilyä edistetään varaamalla pyörien pysäköintipaikkoja liiketontilla ja Tupalantiellä. Hyvät bussi- ja erityisesti junayhteydet ja juna-aseman läheisyys mahdollistavat väljemmän autopaikkanormin soveltamisen kaavassa vuokra-asumiselle ja erityisryhmille ja tarvittaessa vaiheittaisen autopaikkojen toteuttamisen. Kannustamalla kestävään liikkumiseen pyöräillen jalan ja julkisia kulkuneuvoja käyttämällä, voidaan vähentää autoliikenteen aiheuttamia haittoja. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Uudisrakentaminen sijoittuu kaupungin rakennettuun ydinkeskustaan. Kortteleihin laaditaan yhteinen hulevesisuunnitelma ja tonttien hulevedet johdetaan hajautetusti kaupungin hulevesiverkkoon. Rakennettaessa pysäköintitasoja maan alle on varmistettava, että uudisrakentaminen ei aiheuta haitallisia muutoksia pohjavesiolosuhteisiin lähialueella. Ilmatieteen laitos on vuonna 2012 tutkinut Järvenpään tuuliolosuhteita ja tuulen vaikutusta korkeaan rakentamiseen keskustan Perhelän korttelissa. Korkean ja tiiviin rakentamisen vaikutusta korttelin tuuliolosuhteisiin on kiinnitettävä huomiota ja selvitettävä rakennussuunnittelussa. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavan merkinnät ja -määräykset on esitetty liitteessä Nimistö Alueelle ei tule uusia katu- tai puistonimiä. Kyläkujaa jatketaan katuna Tupalantielle. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavan pohjaksi on laadittu viitesuunnitelmat. Ratkaisujen tueksi on laadittu havainnekuvia massoittelusta ja näkymäkuvia lähiympäristöstä. Varjotutkielmassa on tarkasteltu korttelien Sivu 18

19 varjo-olosuhteita eri vuorokauden aikoina ja eri vuodenaikoina. Rakennustapaohjeet ja tonttikorkokartta on laadittu tonttien toteutuksen tueksi. Kortteleille laadittavan hulevesisuunnitelman tueksi on esitetty periaatekuva hulevesien hajauttamisesta hulevesiverkostoon. Rakennustapaohjeet ja tonttikorkokartta hyväksytään sitovina asemakaavan yhteydessä. 6.2 Toteuttamisen ajoitus Kortteli 167 rakennetaan kahdessa vaiheessa, rakentaminen aloitetaan 2015 kävelykadulle rajoittuvalla asuin- ja liikerakennuksella ja pysäköintitalolla Ensimmäisen toteutusvaiheen yhteydessä on myös tarkoitus rakentaa Kyläkujan katua ja tehdä alueelle vaadittavat kunnallistekniset parannukset. Kävelykadun parannustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna Toteutuksen seuranta Seurattavia asioita ovat toteutuksen aikataulu ja kaupungin kunnallistekniset investoinnit. Järvenpäässä Sampo Perttula Kaavoituspäällikkö Åsa Graeffe Kaavoitusinsinööri Sivu 19

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Pääradan lisäraide/ Sipoontien puistoalue Asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Pääradan lisäraide/ Sipoontien puistoalue Asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Pääradan lisäraide/ Sipoontien puistoalue Asemakaavan muutos 4.9.2014 täydennetty 13.11.2014 Diaarinumero KAUKE 500/2014 Kaavatunnus 010094 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 19.3.2014

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.6.2014 1(35) Diaarinumero 815/2011 Toimielinkäsittely Kaup.valt 25.8.2014 Kaavanumero 01098 KESKUSTA 1. kaupunginosa, Keskusta, korttelit nro 21 (osa), 23 (osa), 24 ja 25 (osa) sekä tori-, katu- ja kevyenliikenteen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet KAAVASELOSTUS LUONNOS 7.9.2012 67090452.BBS1.SLU MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet 1 1. PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 KAAVAMUUTOS- KOHDE Viistoilmakuva kaava-alueesta Asemakaavan selostus 14.11.2014 (luonnos) OAS Tekninen lautakunta 8.5.2014. 47 Vireilletulosta kuulutettu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot