OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )"

Transkriptio

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. Kaavan/ suunnitelman nimi KASSATALO Asemakaavan muutos koskee: korttelia129 ja korttelin 130 tonttia 4 sekä Neuvoksenkujan katualuetta. Dnro 1625/02, kaava 612 Päiväys Aloite/hakijat Asemakaavan muutos perustuu Kassatalo Oy:n hakemuksiin ja Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustassa, rautatieaseman välittömässä läheisyydessä Sibeliuksenkadun, Mannilantien ja Helsingintien kulmassa. Kohteen rajaus on osoitettu viereisessä ilmakuvassa. 1

2 Suunnittelun tavoite Asemakaavan muutoksen tavoitteena on uudistaa Mannilantien ja Sibeliuksenkadun kulmassa olevan Kassatalon sekä Neuvoksenkujan varrella olevan paikoitustontin asemakaava ja kaavamääräykset. Kassatalon kellarikerrokseen osoitetaan hieman lisärakennusoikeutta ja tontin kaavamääräyksiä tarkennetaan siten, että asuinhuoneistoja voidaan sijoittaa rakennuksen 2-4 kerroksiin. Korttelissa 129 olevaa pysäköintitaloa on tarkoitus laajentaa Mannilantielle päin siten, että rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen Mannilantien varrelle on mahdollista rakentaa liiketiloja ja sen yläpuolelle kahteen tasoon paikoitustiloja. Kulku uusille paikoitustiloille tapahtuisi nykyisen pysäköintitalon kautta. Asemakaavan muutoksen yhtenä tavoitteena on myös säilyttää arvokkaaksi luokitellun Kassatalon kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot. Taustaa Kassatalon rapattu kolmikerroksinen osa Mannilantien varressa on rakennettu vuosina Rakennuksen punatiilinen nelikerroksinen osa Sibeliuksenkadun kulmassa on rakennettu vuonna Rakennuksessa ei ole hissiä. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on liiketiloja. Osa rakennuksen kellaritiloista on ravintolakäytössä määräaikaisluvilla, mutta tontin rakennusoikeus ei riitä kellaritilojen liikekäytön pysyvään sallimiseen. Ylemmät kerrokset 2-4 on alun perin rakennettu asuintiloiksi, mutta myöhemmin osa toisen ja kolmannen kerroksen asunnoista on muutettu toimistotiloiksi ja ilman rakennuslupaa myös hoitolaitostiloiksi. Kaupunginhallitus eväsi hoitolaitostiloille haetun poikkeamisluvan ( ) edellyttäen hankkeen tutkimista asemakaavan muutoksen yhteydessä. Tontilla on muutamia autopaikkoja, mutta pääosa paikoista sijaitsee erillisellä Kassatalo Oy:n omistamalla autopaikoitustontilla maantasossa. Neuvoksenkujan varrella tontilla on vuonna 1990 valmistunut kolmikerroksinen autopaikoitustalo. Paikoitustalo palvelee junalle tulijoita sekä viereisen hotelli Rivolin ja lähistöllä olevien liikkeiden ja liikekiinteistöjen asiakkaita. LÄHTÖTIEDOT Maanomistus Sopimukset Järvenpään Kassatalo Oy omistaa tontit ja Tontilla oleva pysäköintitalo on Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalon omistuksessa. Paikoitustalossa on yhteensä 290 autopaikkaa. Kiinteistö Oy Järvenpään Asemakatu 4:llä (130-6) on 110 paikkaa, joista hotellin osuus on 36 paikkaa. Kiinteistö Oy Järvenpään liiketalolla (131-3) on 62 paikkaa ja loput 118 autopaikkaa ovat Järvenpään kaupungin omistuksessa. Tonttien ja rakennusoikeuden nousun ja Kassatalon suojelun kompensoimisesta sekä autopaikkojen sijoittamisesta kortteliin 137 suunnitteilla olevaan pysäköintitaloon on tarpeen laatia kaupungin ja Kassatalo Oy:n välinen sopimuksen ennen asemakaavan hyväksymistä. Lisäksi tulee Kassatalo Oy:n ja Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalon kesken tehdä sopimus paikoitustalon laajennukseen liittyvistä kulkujärjestelyistä ja rasitteista. 2

3 Yleiskaava 1982 Keskustan osayleiskaava Yleiskaava 2020 Asemakaava Koko alue on osoitettu yleiskaavassa keskustatoimintojen alueeksi ( C) eli toimisto-, myymälä- ja palvelutiloille, keskusta-alueelle soveltuville teollisuusja varastotiloille sekä asunnoille. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Järvenpään keskustan osayleiskaavassa kortteli 129 on osoitettu autopaikkojen sekä liike- ja toimistorakennusten alueeksi (LPA/K) ja kortteli 130 liike- ja toimistorakennusten sekä asuinrakennusten alueeksi (K/AK). Kortteliin 129 rakennusoikeudeksi on osoitettu 600+a6600, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä +- 10% tarkkuudella ja toinen luku ilmoittaa auton säilytyspaikan rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä, tehokkuusluku on e=2,1. Kortteliin 130 osoitettu rakennusoikeus 2500 noudattaa voimassa olevan asemakaavan lukua. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoteen 2020 ulottuvassa yleiskaavassa koko alue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle ( C ). Voimassa olevassa vahvistetussa asemakaavassa kortteli on yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialuetta (ALK 25 ). Kerrosluku IV ja rakennusoikeus 2500 k-m 2. Rakennuksen ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen ei saa sijoittaa asuntoja. Kaavassa annetun kerrosalan lisäksi saadaan rakennuksen kerroksiin rakentaa säilytys- ja huoltotiloja sekä teknillisiä tiloja, ei kuitenkaan enempää kuin 10% kerrosalasta. Autopaikkoja on järjestettävä seuraavasti: 1 ap/ 85 asunto-, toimisto- ja muu liiketoiminta k- m 2, 1 ap/50 myymälä k-m 2. Tontin autopaikoista enintään 2/3 saadaan sijoittaa tontin ulkopuolella olevalle, tätä varten varatulle alueelle, ei kuitenkaan 200 metriä kauemmaksi. Kortteli 129 on autopaikkojen korttelialuetta (AP 3 ). Alueelle saa rakentaa autopaikkoja, -suojia ja katoksia enintään kolmeen tasoon, joita ei lasketa rakennusoikeuteen kuuluvaksi sekä korttelialueen toimintaan liittyviä huolto- ja niihin verrattavia tiloja. Pysäköintitasojen reunat on varustettava vähintään 1,2 m korkeilla melu-, ajovalo- ym. haittoja estävillä seinämillä, joiden ylimmän yläreunan keskimääräinen korkeus ympäröivästä maanpinnasta on enintään 4m. Korttelin rakentamattomat osat on pidettävä huolitellussa kunnossa. Kortteliin 129 on kaavassa osoitettu korttelin 130 (Kassatalon ja Rivolin) sekä korttelin 131 tontin 3 (Mannilantien toisella puolella olevan Perhelän ) autopaikkoja. Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (vaihe II) Järvenpään Kassatalo Oy (06.024) on Järvenpään kaupunginvaltuuston hyväksymässä kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa osoitettu luokkaan 2 eli kohteisiin, joiden säilyttämiseksi kaupunki ryhtyy erityisiin kaavoitus ym. toimenpiteisiin. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Esko Hyvärinen/Suhonen ja Hyvärinen Arkkitehdit. Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä ja se on hieno esimerkki luvun rakentamisesta. Osalliset Kaava-alueen maanomistajat Naapuritonttien omistajat ja asukkaat 3

4 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Viranomaiset, kuten Uudenmaan ympäristökeskus ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa. 1. Kaavamuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu Järvenpään kaavoituskatsauksessa, joka on kuulutettu ja jaettu Viikkouutisten yhteydessä kaikkiin talouksiin syyskuussa Asemakaavaluonnoksen nähtäville tulosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla, Viikkouutisissa ja Järvenpään kaupungin nettisivujen sähköisellä ilmoitustaululla Alueen kiinteistönomistajille ja naapuritonttien omistajille tiedotetaan nähtäville tulosta kirjeitse sekä lähetetään asemakaavan muutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko suunnittelutyön ajan Järvenpään kaupungin teknisen keskuksen palvelupisteessä, Seutulantie 12 (1.kerros) sekä kaupungin nettisivuilla. Asemakaan muutosta koskeva luonnosaineisto on nähtävillä määräajan Järvenpään kaupungin teknisen keskuksen palvelupisteessä, Seutulantie 12 (1.kerros). Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja arvioida kaavan vaikutuksia itselleen sopivilla muodoilla ja haluaminaan ajankohtina, mutta heille varataan erityinen mahdollisuus esittää kaavasta kirjalliset mielipiteensä luonnoksen nähtävillä olo aikana. (MRL 62, MRA30 ). Nämä mielipiteet käsitellään kirjallisesti ja liitetään asiakirjoihin. Saadut mielipiteet pyritään huomioimaan jatkosuunnittelussa. Asemakaavan muutoksesta pyydetään luonnoksen valmistuttua ennakkolausunnot seuraavilta tahoilta: - Kaupunkitekniikka - Rakennusvalvonta - Ympäristötoimi - Pelastuslaitos - Keski- Uudenmaan maakuntamuseo - Uudenmaan ympäristökeskus - Fortum sähkönsiirto Oy / Etelä-Suomi /E7 - Elisa Networks Oy - Järvenpää- seura ry - Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry 2. Kaupunginhallitus asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäväksi (MRL 65, MRA 27 ) ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot. Asemakaavan muutosehdotus laitetaan nähtäväksi ainakin Järvenpään teknisen keskuksen palvelupisteeseen. Nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla, Viikkouutisissa ja kaupungin wwwnettisivuilla ja lähettämällä kirjeet kaava-alueen kiinteistön omistajille ja rajanaapuritonttien omistajille sekä muille osallisille, jotka ovat sitä aiemmissa vaiheissa kirjallisesti pyytäneet. 4

5 Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallisia muistutuksia kaavaehdotuksesta sen nähtävänä oloaikana. Muistutuksen tehneille ilmoitetaan kaavan hyväksymistä koskevan kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen perusteltu kannanotto (vastine) esitettyyn muistutukseen, mikäli sitä on kirjallisesti pyydetty. Arviointisuunnitelma Asemakaavan ympäristövaikutuksista ei ole tarpeen laatia erillistä arviointiselvitystä. Asemakaavan liikenteellisiä, ympäristöllisiä ja yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia arvioidaan kaupungin omana työnä ja tulokset esitetään kaavaselostuksen yhteydessä. Käsittelyaikataulu Asemakaavan muutostyö on käynnistynyt elokuussa Asemakaavan muutosluonnos (MRL 62 ) on nähtävänä arviolta marrasjoulukuussa Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 ) 30 päivän ajaksi arviolta helmikuussa Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen huhti - toukokuussa Valmistelusta vastaa Asemakaavan muutos laaditaan Järvenpään kaupungin kaavoituksessa ja mittauksessa virkamiestyönä. Asemakaavatyötä johtaa kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila, p (09) ja suunnittelijana toimii kaavasuunnittelija Riitta Vihanto, p. (09) Kaavan laatijoiden osoite on Järvenpään kaupunki, Kaavoitus, PL 41, 4401 Järvenpää. (käyntiosoite: Seutulantie 12). Sähköpostiosoite on muotoa: Fax Järvenpäässä Ilkka Holmila Kaupunginarkkitehti 5

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Dnro KAUKE 1991/2013 Kaavatunnus 210008 2.5.2014 tark. 13.5.2014 4.6.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Havainnekuva Poikkitien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo Hyvinkään kaupungin 6. kaupunginosan korttelia 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.10.2013

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II 5.2.2013 (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 1(7) Maankäyttöpalvelut 26.2.2015, päivitetty x.x.2015 Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty kaupungin

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 10 Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Asianumero 1746/10.02.03/2013 16.2.2015 Asemakaavanmuutoksella suunnitellaan asuinkerrostaloja, liikerakentamista ja työtiloja korttelialueelle,

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille tulevia.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MÄKIKADUN TUKIKOHTA (työnumero 348, asian:o 4536/2014) ASEMAKAAVAN MUUTOS 17.6.2014 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.5.2014 (alk. per. 5.3.2014)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.5.2014 (alk. per. 5.3.2014) 14.5.2014 (alk. per. 5.3.2014) Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan valmistelussa ja asemakaavan vaikutusten

Lisätiedot

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet 29.8.2007 A. AHLSTRÖM OY Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Nanny Stillin lasitaidetta, kuvalähde: www.designlasi.com OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot