YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN NOJALLA YMPÄRISTÖLUPA- VELVOLLISTEN JA REKISTERÖITYJEN TOIMINTOJEN VAL- VONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN NOJALLA YMPÄRISTÖLUPA- VELVOLLISTEN JA REKISTERÖITYJEN TOIMINTOJEN VAL- VONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN NOJALLA YMPÄRISTÖLUPA- VELVOLLISTEN JA REKISTERÖITYJEN TOIMINTOJEN VAL- VONTASUUNNITELMA VUOSILLE Valvontasuunnitelman tausta ja tavoitteet Ympäristölupavelvollisten ja rekisteröityjen laitosten valvonta on ympäristölupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyn ohella yksi ympäristöviranomaisten keskeisistä ympäristönsuojelulain mukaisista tehtävistä. Ympäristönsuojelulain (YsL, 86/2000) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta kuuluu kuntien ympäristönsuojeluviranomaiselle ja alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (YsL 22 ) Ympäristönsuojeluasetus (YsA, 169/2000, 29 ) edellyttää, että valvontaviranomainen tarkastaa ympäristöluvan saaneen toiminnan riittävän usein. Tarkastuksen suorittaa ensisijaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Jos luvan on myöntänyt aluehallintovirasto, tarkastuksen suorittaa kuitenkin ensisijaisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat määräytyvät ympäristönsuojelulain 31 :n ja ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n perusteella. Ympäristönsuojeluasetuksen mukaan viranomaisten on tarvittaessa laadittava erillinen suunnitelma tarkastustoimintaa varten. Valvonnan tavoitteena on varmistaa ympäristönsuojelulainsäädännön ja ympäristöluvan sekä lupamääräysten noudattaminen ja haitallisten ympäristövaikutusten estäminen. Valvontasuunnitelman tavoitteena on kehittää, yhtenäistää ja tehostaa ympäristölupien ja rekisteröityjen toimintojen valvontaa sekä antaa tietoja kansalaisille valvonnasta. Valvontatoiminnassa pyritään asiakaslähtöisyyteen ja tuloksellisuuteen. Valvonnassa tulee korostua puolueettomuus ja tasapuolisuus Muutokset lainsäädännössä ja ohjeistuksessa Ympäristönsuojelulainsäädäntöön (ympäristönsuojelulaki ja ympäristönsuojeluasetus) on tullut muutoksia edellisen valvontasuunnitelman hyväksymisen (ympjaos ) jälkeen. Ympäristönsuojelulain 30 :n (poikkeus luvanvaraisuudesta) perustuen toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta ovat korvanneet ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta alkaen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä ympäristönsuojeluvaatimuk- 1

2 sia. Viranomainen varmistaa toiminnan valvonnan kautta sen, että toiminta noudattaa toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia. Tällä hetkellä kolmessa toimialakohtaisessa asetuksessa säädetään niitä koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista. Pääosa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista ja polttoaineteholtaan 5 50 megawatin energiantuotantolaitoksista ei enää tarvitse ympäristölupaa, vaan ne ilmoitetaan rekisteröitäviksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Olemassa olevat ympäristöluvanvaraiset toiminnat rekisteröidään vaiheittain. Edellä mainitut toiminnat edellyttävät kuitenkin ympäristölupaa esim. sijaitessaan tärkeillä pohjavesialueilla tai todetun kohtuuttoman naapuruushaitan johdosta. Rekisteröintimenettelyssä toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan tai muun maankäyttöpäätöksen vastaisesti. Ympäristönsuojelulain 30 a :n (poikkeus eräiden jätteen käsittelytoimintojen luvanvaraisuudesta) perustuen tietyt toiminnot esim. metsätaloudessa syntyvän kasvisperäiseen jätteen käyttämisen energiantuotannossa on poistunut ympäristöluvanvaraisuuden piiristä alkaen. Ympäristöministeriö on antanut (401/2012) yleiset ohjeet ympäristölupien valvonnasta ympäristönsuojelulain (86/2000) 95 :n nojalla. Ohjeet tulivat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Ympäristöministeriö korostaa ohjeella hyvän ja tehokkaan valvonnan merkitystä ja sen suunnitelmallisen järjestämisen tarvetta. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti elinkeino- liikenne ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) käyttöön, mutta myös kunnat voivat käyttää valvontaohjetta soveltuvin osin valvontatyönsä järjestämisessä. Aikaisempaan ohjeeseen (123/2005) verrattuna ohjeessa on selkeytetty valvontaviranomaisen toimia luparikkomustilanteessa. 2. Valvonnan nykytila ja resurssit Lempäälässä Lempäälän kunnassa valvontaa on tehty ympäristöjaoston hyväksymän valvontasuunnitelman pohjalta. Valvontaa (määräaikaistarkastuksia) on voitu toteuttaa suunnitelmallisesti ympäristönsuojelun parantuneiden resurssien ansiosta. Aikaisemmin valvontaa jouduttiin kohdentamaan yleisöilmoitusten käsittelyyn, poikkeuksellisiin tilanteisiin ja luparikkomuksiin. Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvomia ympäristöluvanvaraisia (lupapäätös lainvoimainen) ja rekisteröityjä toimintoja on Lempäälässä yhteensä 42 kpl (tilanne ). Edellisen valvontasuunnitelman mukaiseen tilanteeseen verrattuna uusia valvontakohteita on tullut 7 ja yksi laitoksista on siirtynyt Pirkanmaan ELYkeskuksen valvomaksi laitokseksi. Rekisteröinnin piirissä olevia laitoksia on 4 (3 aiemmin ympäristölupavelvollista jakeluasemaa ja 1 uusi kattilalaitos). Yhden luvanvaraisen toiminnan osalta on valmistelussa luvan lopettaminen. Valvontaa toteuttavat ympäristöviranhaltijat muiden tehtävien ohella. Määräaikaistarkastuksia tekevät pääsääntöisesti ympäristötarkastajat (3 kpl). Määräaikaistarkastuksiin on arvioitu kuluvan keskimäärin noin 8 % ympäristötarkastajien Lempäälän kunnan ympäristönsuojelutehtäviin käyttämästä työajasta. Määräaikaistarkastukseen valmistautumiseen, itse tarkastukseen ja tarkastuskertomuksen laatimiseen on arvioitu kuluvan aikaa noin 3 työpäivää. 2

3 Laitoksissa ja kohteissa, joissa määräaikaistarkastuksia tekee ympäristönsuojeluviranomaisen ohella myös muut viranomaiset (esim. aluepelastuslaitos, maa-aineslupien valvontaviranomainen ja mahdollisesti Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö) pyritään ympäristötarkastustyö sovittamaan yhteen. 3. Valvontasuunnitelma vuosille Valvontasuunnitelmassa esitetään mitä laitosten ja kohteiden valvonta yleisesti pitää sisällään ja miten valvontaa toteutetaan. Valvontasuunnitelma on laadittu vuonna 2009 hyväksytyn valvontasuunnitelman pohjalta. Käytetty tausta-aineisto on esitetty kappaleessa Lähdemateriaali. Valvontasuunnitelmaa on päivitetty tekstiosuuden osalta (mm. lainsäädännön muutosten johdosta) ja tehtävät määräaikaistarkastukset on päivitetty seuraavan kolmen vuoden tarkastusperiodille. Edelliseen valvontasuunnitelmaan nähden luvan- ja ilmoituksen varaisille toimijoille on nimetty ympäristötarkastaja, joka vastaa kyseisen toiminnan valvonnasta. Määräaikaistarkastuksia tehdään niiden laitosten ja toimintojen osalta, joilla on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä lainvoimainen ympäristölupa tai toiminnalle on tehty kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta ympäristönsuojelulain 65 :n mukainen rekisteröinti. Määräaikaistarkastuksia tehdään valvontasuunnitelman mukaan toimialoittain pääsääntöisesti kolmen vuoden välein. Tarkastustiheyden määrittämisessä ei ole tehty tarkastelua toimintojen ympäristövaikutuksista ja -riskeistä (päästöjen määrää ja laatua suhteessa laitoksen ympäristöön ja muihin päästölähteisiin ei ole tarkasteltu). Toisella tarkastusperiodilla ( ) on kuitenkin otettu huomioon laitoksen tai toiminnan aikaisempien tarkastusten tulokset, toiminnasta saadut tarkkailutiedot ja raportit sekä ilmoitukset häiriöistä. Tarkastustiheys on voitu määrittää kolmea vuotta lyhyemmäksi havaittujen puutteiden vuoksi. Toisaalta on varattu mahdollisuus siihen, että jos ympäristönsuojelun kannalta teknisluonteisia toimia (esim. jakeluasemat) voidaan valvoa raporttien pohjalta, laitoskäynti ei ole välttämätön kolmen vuoden välein. Vuosina tehtävät määräaikaistarkastukset on esitetty valvontasuunnitelman liitteenä olevassa taulukossa 1 ja 2 (tilanne ). Valvontasuunnitelma otetaan käyttöön alkaen. Valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain, ja sille tehdään laajempi tarkistus vuonna Valvonnan toteutus Valvontaan kuuluu valvonnan suunnittelua (mukaan luettuna valvontasuunnitelman laatiminen ja valvonnan tavoitteiden asettaminen), valvonnan toteuttamista ja toteutumisen seuraamista sekä raportointia. Valvontatyötä ovat ympäristöluvissa edellytettyjen suunnitelmien ja selvitysten arviointi ja käsittely (hyväksyminen), toimintaa koskevien raporttien tarkastaminen, toiminnan vaikutusten tarkkailu, käynnit valvontakohteessa, muut yhteydenotot toiminnanharjoittajiin, valitusten käsittely, sekä ongelmatapauksissa mahdolliset hallintopakkotoimenpiteet. 3

4 4.1 Suunnitelmien ja selvitysten hyväksyminen Ympäristölupapäätöksissä edellytetyistä toimintaa, päästöjä ja ympäristövaikutuksia koskevista suunnitelmista ja selvityksistä tekee päätökset (hyväksyminen) Lempäälän ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva ympäristöjaosto. Ympäristöluvassa velvoitetun tarkkailusuunnitelman käsittelee ja siitä päätöksen tekee ympäristötarkastaja ympäristöjaoston delegointipäätökseen perustuen. 4.2 Raporttien tarkastaminen Toiminnanharjoittajilta saadut ympäristönsuojelun vuosiyhteenvetotiedot, velvoitetarkkailu-, häiriötilanne- ym. raportit tarkistetaan. Tarpeen mukaan otetaan yhteyttä toiminnanharjoittajaan ja pyydetään lisäselvitystä. Tarkkailuraportteihin perustuen ympäristötarkastaja (delegointipäätös ympjaos ) voi päättää ympäristöluvan tarkkailumääräysten mahdollisesta muuttamisesta. Raporteista tiedotetaan ympäristöjaostoa ja edelleen kuntalaisia (kts. kappale 5 Valvontatyön seuranta). 4.3 Tarkastuskäynnit valvontakohteissa Ympäristönsuojelulaissa tarkoitetulla viranomaisella tai sen määräämällä viranhaltijalla on oikeus valvontaa ja ympäristönsuojelulain täytäntöönpanoa varten muun muassa tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä, päästä paikkaan, jossa toimintaa harjoitetaan sekä tarkkailla toiminnan ympäristövaikutuksia (YSL 83 ). Määräaikaistarkastukset Määräaikaistarkastuksella tarkoitetaan suunnitelmallisesti, määrätyin väliajoin toistuvaa ympäristöluvan- tai ilmoituksenvaraisen toiminnon valvontatarkastusta. Määräaikaistarkastuksilla tarkastetaan, että toiminta on luvan tai ilmoituksen mukaista ja lupamääräyksiä tai toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia noudatetaan. Ympäristöluvanvaraisten toimintojen osalta arvioidaan olemassa olevien lupavaatimusten riittävyys ja mahdollinen muutostarve. Toiminnanharjoittajalla olevia laitoksen kehittämissuunnitelmia arvioidaan suhteessa ympäristönsuojelulain tarkoittamaan oleelliseen muutokseen. Määräaikaistarkastusten tavoitteena on myös toiminnanharjoittajien tiedonsaannin ja tietämyksen parantaminen lainsäädännön vaatimuksista, ympäristön pilaantumisherkkyydestä ja toiminnan ympäristövaikutuksista. Määräaikaistarkastukset suunnitellaan etukäteen. Valvoja sopii asianosaisen kanssa määräaikaistarkastuskäynnin ajankohdasta etukäteen. Valvoja käy läpi ja arvio lupa- ja ilmoitusasiakirjat sekä toiminnanharjoittajalta saadut ympäristönsuojelun vuosiyhteenvedot. Määräaikaistarkastusten yhteydessä käydään läpi ainakin seuraavat seikat: - toiminnan luvanmukaisuus (tuotantomäärät ja lajit, käyntiajat, raaka- ja polttoaineet, tekniset rakenteet ja teknologinen toteutus, määrätyt selvitykset, vastuuhenkilöt) - päästöt ja jätteet (luvanmukaisuus, muutokset ympäristövaikutuksissa, vertailu muihin samantyyppisiin laitoksiin tai päästömääriin, jotka saavutetaan käyttämäl- 4

5 lä parasta saatavilla olevaa tekniikkaa, varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin, jätteiden toimituspaikat) - tarkkailut, kirjanpito ja raportointi (käyttö- ja päästötarkkailu, laitteiden toimivuuden ja niiden kunnossapitojärjestelmien toimivuuden tarkastaminen, ympäristövaikutukset) - toiminnan tulevan kehityksen arviointi (toiminnanharjoittajan suunnitelmat, lainsäädännön muutokset) - luvan tarkistamistarve (edellyttääkö mahdolliset muutokset toiminnassa tarkistamista, luvassa määrätty ajankohta) - mahdolliset toimintaa koskevat valitukset - tarvittavista jatkotoimista sopiminen (määräajan antaminen ja toiminnanharjoittaja ilmoittaa toteuttamisesta valvojalle) Laitosten ympäristönsuojelun vaatimustaso määräytyy pääasiassa päästöraja-arvojen kautta. Tämän vuoksi erityistä huomiota on kiinnitettävä päästöjen seurantajärjestelmien toimivuuteen. Etenkin samoja toimialoja tarkastettaessa voidaan suunnitella yhteisiä teemoja (esim. melu, jätevesien laatu, kemikaalien ja polttonesteiden varastointi, jätehuolto), joihin tarkastuksilla on tarve kiinnittää erityistä huomiota. Tarkastuskäynneistä laaditaan tarkastuskertomus (YsA 29 ), joka arkistoidaan lupa-ja ilmoitusasiakirjojen yhteyteen. Tarkastuskertomuksessa kuvataan tarkastuksen kulku, toiminnan harjoittajan esittämät näkökannat ja sovitut toimenpiteet ympäristönsuojelun edistämiseksi. Jos valvontaviranomaisilla ja toiminnan harjoittajalla on toisistaan eroavia näkemyksiä, on ne kirjattava selvästi näkyviin. Tarkastuskertomus lähetetään tarkastukseen osallistuneille luettavaksi / kommentoitavaksi ennen tarkastuskertomuksen allekirjoittamista. Allekirjoitettu tarkastuskertomus lähetetään toiminnan harjoittajalle ja muille tarkastukseen osallistuneille. Laitosten ja kohteiden osalta, joissa tarkastuskäyntejä tekevät myös muut viranomaiset (esim. aluepelastuslaitos ja maa-aineslupien valvontaviranomainen) tarkastuskertomukset saatetaan myös näiden viranomaisten tietoon. Muut tarkastukset Muut tarkastukset ovat ennakoivan suunnittelun ulkopuolella tehtäviä valvontatarkastuksia. Ne voivat koskea kaikkia valvonnanalaisia lupa- ja ilmoitusvelvollisia laitoksia ja toimintoja sekä muita toimintoja. Tarkastuksia tehdään asiantilan toteamiseksi ja asian jatkokäsittelyä varten (niiden yhteydessä voidaan ottaa esim. tehdä valvontamittauksia tai ottaa näytteitä). Tarkastuskäyntejä suoritetaan: - onnettomuus-, ympäristövahinko-, vaara- ja sellaisissa tilanteissa, joissa ympäristölainsäädännön vaatimuksia ei ole noudatettu - toiminnanharjoittajan ilmoittaman toiminnan muutoksen tai poikkeavan tapahtuman vuoksi - valitusten ja kanteluiden selvittämiseksi - ympäristöluvan myöntämisen ja rekisteröinnin edellytysten harkinnan yhteydessä ja luvan uusimisen yhteydessä - toiminnanharjoittajan vaihtuessa Mikäli toiminnalle myönnetään ympäristölupa tai toiminta rekisteröidään, toiminta siirtyy määräaikaistarkastusten piiriin. Olemissa olevissa ympäristöluvanvaraisissa toimin- 5

6 noissa ensimmäinen määräaikaistarkastus tehdään noin 0,5 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta ja uusissa ympäristöluvanvaraisissa tai rekisteröitävissä toiminnoissa mahdollisimman pikaisesti, kun tieto toiminnan aloittamisesta saadaan. 4.5 Mahdolliset hallintopakkotoimenpiteet Valvontaan kuuluu myös ryhtyminen tarkoituksenmukaisiin toimiin tilanteessa, jossa laitoksen toiminta ei täytä luvan antamisen edellytyksiä tai laitos rikkoo ympäristölupaa tai siinä asetettuja lupamääräyksiä. Valvojalla on käytettävissään erilaisia valvontakeinoja laillisen tilan palauttamiseksi. Keinoa valittaessa tulee pitää mielessä hallinnon suhteellisuusperiaate. Keinon valintaan vaikuttaa myös se, minkä asteisesta laittomasta tilanteesta on kyse. Toimet voivat vaihdella kehotuksesta aina toiminnan keskeyttämiseen. Keinoja lain mukaisen tilanteen palauttamiseksi ovat mm. kehotukset ja huomautukset neuvottelut ja selityspyynnöt pakkokeinot (YsL 88 ) ja rikosoikeuden keinot Neuvottelulla ja kehotuksella pyritään ensi vaiheessa saattamaan tilanne säännösten ja luvan mukaiseksi silloin, kun toiminnanharjoittaja ei itse omaehtoisesti lähde korjaamaan tilannetta. Jos tilanteesta voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle taikka merkittävää ympäristöhaittaa, voidaan kehotuksen antaminen ohittaa. Jos laitoksen toiminta ei kehotuksesta huolimatta palaa ympäristöluvan suhteen lailliseen tilaan, tulee valvontaviranomaisen käyttää hallintopakkoa. Toimen vaikuttavuuden varmistamiseksi hallintopakkoa kannattaa aina tehostaa uhkasakon, teettämisen tai keskeyttämisen uhalla. Vaikka hallinnollinen menettely lievissä rikkomuksissa on sama kuin vakavammissakin, voidaan lievissä rikkomuksissa toiminnanharjoittajalle antaa enemmän aikaa toimenpiteiden suorittamiseen käytettäessä kehotusta tai hallintopakkoa kuin vakavammissa rikkomuksissa annetaan. edellyttäen kuitenkin, että luparikkomuksesta ei ole vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. 5. Valvontatyön seuranta Hallinnon julkisuusperiaatteen mukaan valvonnan tulee olla avointa ja valvonnan tuloksista tiedotetaan julkisuuteen. Toteutuneesta valvontatyöstä laaditaan vuosittain raportti ympäristöjaostolle, jossa esitetään valvonnan toteutuminen kuluneena vuonna; määräaikaistarkastukset sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet. Raportti saatetaan ympäristöjaoston käsiteltäväksi ja tiedoksi alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Valvontatoimenpiteitä tuodaan myös muuten ympäristöjaoston käsiteltäväksi joko päätösasioina (esim. selvitysten ja suunnitelmien hyväksyminen) tai tiedoksi. Ympäristöjaoston kokouspöytäkirjat julkaistaan Lempäälän kunnan internetsivuilla (http://www.lempaala.fi/ > Kunta ja hallinto > Esityslistat ja pöytäkirjat). 6. Lähdemateriaali - Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma (ympjaos ) - Ympäristönsuojelulaki (86/2000) - Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) - Ympäristöministeriön valvontaohje (401/2012) 6

7 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET Laitokset joilla lainvoimainen ympäristölupa tai joille tehty Valvontatiheys Kohteiden lukumäärä Tarkastukset ympäristönsuojelulain 65 :n mukainen rekisteröinti (vuotta) ( ) Metsäteollisuus Metalliteollisuus Energian tuotanto Kemianteollisuus Kemikaalien ja polttoaineiden varastointi, käyttö ja käsittely Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta Malmien ja mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto Mineraalituotteiden valmistus Nahan ja tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus Eläinsuojat tai kalankasvatus Liikenne Jäte- ja vesihuolto (yhden toiminnan osalta ei tarkastusta, koska lupa on päättymässä ja tarkastus tehty 2012) Muu toiminta Yhteensä

8 AIKAUTAULUEHDOTUS VUODEN 2013 TARKASTUKSILLE Laitos 1. Steel Vision Oy, metallien pintakäsittely 2. Oy Robit Rocktools Ltd, metallien pintakäsittely (prosessijätevesien käsittelyn tarkastaminen) 3. Lempäälän Lämpö Oy, lämpökeskus 4. Lempäälän Lämpö Oy, lämpökeskus 5. Lempäälän Lämpö Oy/Lempäälän Energia Oy, lämpökeskus 6. Kalevan Puutarha Oy, kattilalaitos 7. Autohuolto Ari Naumanen, polttonesteiden jakeluasema 8. Hämeen Kuljetus Oy (mahdollinen lopputarkastus) Arto Laitinen ja Juhani Pohjala (toiminnan alkaessa) Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy, betoniasema 11. Pirkanmaan Jätehuolto Oy 12. Kuljetusliike E.Tamminen Oy AIKATAULUEHDOTUS VUODEN 2014 TARKASTUKSILLE Laitos 1. Teräselementti Oy, VOC-laitos 2. Kärjenniemen Konepalvelu Oy, kallion louhinta ja murskaus 3. Kalevi Kallosen perikunta, kallion louhinta ja murskaus (2008 ja 2011) 4. NCC Roads Oy, kallion louhinta ja murskaus NCC Roads Oy, kallion louhinta ja murskaus Lasse Välimäki, eläinsuoja 7. Juha Kallonen, puujätteen käsittely 8. MK Team Oy, mullan jatkokäsittely 9. Lempäälän kunta, ylijäämämaan varastointi 10. Verna Oy, pieneläinkrematorio 11. Hiisi Golf ry, golfkenttä ja harjoituslyöntipaikka 12. Metsämiehet ry, Lipon ampumarata 13. Oy Teboil Ab, Pirkanhovi, polttonesteiden jakeluasema AIKATAULUEHDOTUS VUODEN 2015 TARKASTUKSILLE Laitos 1. Huoltamo Marjamäki Oy, polttonesteiden jakeluasena 2. Erjani Oy, polttonesteiden jakeluasema 3. Neste Mantunkulma D-asema 4. Tanja Koivula & kumppanit, polttonesteiden jakeluasema 5. SEO Ideapark, polttonesteiden jakeluasema 6. ABC Ideapark, polttonesteiden jakeluasema 7. ABC Mantunkulma, polttonesteiden jakeluasema 8. St 1 Kuljun Kartano, polttonesteiden jakeluasema 9. St 1 Helsingintie 991, polttonesteiden jakeluasema 10. Lempäälän Betoni ja Murske Oy, betoniasema 11. Lindström Oy, mattopesula 12. Heikki Pietilä, Teeri eläinsuoja 13. Hannu Jyrkinen, eläinsuoja 14. Markku Kuisma, eläinsuoja 15. Markku Putkisto, eläinsuoja 16. Juhani Keskimaa, eläinsuoja

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2014. 713/2014 Valtioneuvoston asetus. ympäristönsuojelusta. Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2014. 713/2014 Valtioneuvoston asetus. ympäristönsuojelusta. Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2014 713/2014 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunnan hyväksymä 22.5.2013 18. Taksa tulee voimaan 1.7.

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunnan hyväksymä 22.5.2013 18. Taksa tulee voimaan 1.7. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunnan hyväksymä 22.5.2013 18. Taksa tulee voimaan 1.7.2013 Perustelut 1. Yleistä Taksassa on pyritty noudattamaan mahdollisimman

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA / KEURUU JA MÄNTTÄ-VILPPULA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA / KEURUU JA MÄNTTÄ-VILPPULA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA / KEURUU JA MÄNTTÄ-VILPPULA Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 17.12.2014 (104 ) Keuruun kaupunginvaltuusto 17.4.2000 (34 ) Yhteistoimintasopimus kohta 7 1 Soveltamisala

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 3.11.2009 83 Voimaan 1.12.2009 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.11.2011 96 Voimaan 1.1.2012 Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

KOKKOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 KOKKOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (713/2014), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009), jätelain (646/2011) ja vesilain (587/2011) mukaisen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10. 1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

2.3 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittely omakustannusarvo on 47 euroa tunnilta.

2.3 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittely omakustannusarvo on 47 euroa tunnilta. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimassa 1.1.2015 alk. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Selvitys jätteenpolton luvista. Risto Saarinen ja Mervi Leikoski

Selvitys jätteenpolton luvista. Risto Saarinen ja Mervi Leikoski SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 8 2009 Selvitys jätteenpolton luvista Risto Saarinen ja Mervi Leikoski Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 8 2009 Selvitys jätteenpolton luvista

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl

Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl Hangon kaupunki Päätös Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Puh. (019) 22031 Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl 1 Asia Hakija Päätös Osuuskauppa Varuboden - Osla Handelslagin ympäristönsuojelulain

Lisätiedot