YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2015"

Transkriptio

1 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Viranomaispalvelut YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Tarkistus vuodelle /jkl, päivitetty /ak

2 vuosille s. 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Johdanto Ympäristönsuojelun valvonnan suunnitelmallisuus Henkilöstöresurssit / Valvonnan voimavarat Valvontakohteet Ympäristönsuojelulain mukaan lupavelvolliset kohteet Ympäristönsuojelulain mukaan ilmoitusvelvolliset toiminnot Ympäristönsuojelulain mukaiset muut valvontakohteet Muut valvottavat kohteet ja toiminnot Valvonnan toteuttaminen Valvontatarkastukset Tarkastuksen määrittely Valvonnan kohdentaminen Akuutit valvontatarkastukset Muut valvontatavat Raporttien tarkastaminen Suunnitelmien ja selvitysten hyväksyminen Projektiluonteinen valvonta Valitukset Tietojärjestelmät Koulutus Asiakaspalvelu, viestintä ja tiedotus Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi... 12

3 vuosille s. 3 1 Johdanto Ympäristönsuojeluun liittyvän valvonnan tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen, terveellisen ja viihtyisän sekä luonnontaloudellisesti kestävän ja monimuotoisen ympäristön turvaaminen, jätteiden synnyn ja haitallisten vaikutusten ehkäiseminen sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen. Valvonnassa seurataan ja tarvittaessa huolehditaan siitä, että Hämeenlinnan ja Hattulan alueella toimitaan kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen valvonnan alaisen lainsäädännön ja päätösten mukaisesti. Akuutteihin valvontatapahtumiin reagoidaan tilanteen vaatimalla tavalla. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman tavoitteena on kehittää, yhtenäistää ja tehostaa valvontatoimia, jotta valvonta voidaan kohdistaa mahdollisimman tehokkaasti valvonnan voimavarat huomioon ottaen. Suunnitelman tavoitteena on myös mahdollistaa valvonnan toteutumisen seuranta. Hämeenlinnan kaupunkiin liittyivät vuoden 2009 alusta kuntaliitoksen myötä Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kunnat. Aiemmin Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi hoiti Hämeenlinnan kaupungin lisäksi Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon kuntien ympäristönsuojelutehtävät. Vuoden 2009 alusta Hämeenlinnan kaupunki on hoitanut isäntäkuntana Hattulan kunnan ympäristönsuojelutehtävät yhteistoimintasopimukseen perustuen. Yhteistoimintasopimus uusittiin vuonna Valvontasuunnitelma keskittyy ympäristönsuojelulain mukaisten tarkastusten suunnitelmalliseen järjestämiseen. Suunnitelmassa on mukana myös muun lainsäädännön (jätelaki, vesilaki ym.) edellyttämää valvontaa. Suunnitelmaan ei ole sisällytetty esimerkiksi lupa- ja ilmoituspäätösten valmistelua, lausuntojen antamista, toimenpidepyyntöjen käsittelyä tai kuntalaisten ja yritysten muuta neuvontaa. 2 Ympäristönsuojelun valvonnan suunnitelmallisuus Valvontasuunnitelma on tehty vuosille ja se kattaa Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueen. Valvonta-alueella asukasmäärä oli Hämeenlinnassa ja Hattulassa (lähde: Väestörekisterikeskus). Maapinta-ala on Hämeenlinnassa km 2 ja Hattulassa 357 km 2. Vesipinta-ala Hämeenlinnassa on 245 km 2 ja Hattulassa 69 km 2. Ympäristölupavelvollisia toimintoja valvonta-alueella on yhteensä 182 (kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat 127 ja aluehallintoviranomaisen toimivaltaan kuuluvat 55). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvia ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröityjä toimintoja on 26 kpl. (tilanne tammikuu 2015) Ympäristönsuojelun valvonnasta säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 13 luvussa ja tarkastuksista tarkemmin ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 29 :ssä. Tarkastustoimintaa varten viranomaisten on tarvittaessa laadittava erillinen suunnitelma. Valvontaviranomaisten on oltava keskenään riittävässä yhteistyössä. Valvontasuunnitelman laadinnassa on käytetty soveltuvin osin ympäristöministeriön ympäristönsuojelulain 95 :n nojalla antamia yleisiä ohjeita ympäristölupien valvonnasta (Ympäristölupien valvontaohje, Ympäristöopas 123, Ympäristöministeriö, Helsinki 2005). Valvontaohje on päivitetty ja uusi ohje tullut voimaan Uudessa ohjeessa on selkeytetty valvontaviranomaisen toimia luparikkomustilanteissa on tullut voimaan uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014), jonka mukaan valvontasuunnitelma on jatkossa kunnille pakollinen ja ehtona valvontamaksujen perimiselle.

4 vuosille s. 4 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi (Hauho, Hattula, Hämeenlinna, Kalvola ja Renko), Janakkala ja Lammi-Tuuloksen kuntayhtymä osallistuivat vuosina Kanta-Hämeen Kumppanuus-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää Hämeen ympäristökeskuksen (nyk. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) ja kuntien vuorovaikutusta ympäristönsuojelun lupapäätöksiin ja laillisuusvalvontaan liittyvissä asioissa sekä luoda yhteistyö ja kehittämismalli valvontatehtävien hoidossa asiakasnäkökulma huomioiden siten, että valvonta toteutetaan suunnitelmallisesti, laadukkaasti, kattavasti ja tasapuolisesti. Hankkeen tuloksia on hyödynnetty valvontasuunnitelmaa laadittaessa ja valvontaa toteutettaessa. Ympäristölupavelvollisten laitosten valvonnan tavoitteena on huolehtia siitä, että toiminta on ympäristönsuojelulain ja ympäristölupapäätöksen mukaista. Valvontasuunnitelmaan liittyvissä yksikön vastuutaulukoissa määritellään jokaiselle ympäristöluvalliselle ja rekisteröidylle laitokselle valvoja. Laitosten tarkastusten määristä ja valvojista on sovittu yhteisissä kokouksissa. Tavoitteena on, että toiminnanharjoittajan ja valvontaviranomaisen välille syntyisi säännöllistä yhteydenpitoa. Ympäristölupavelvollisten laitosten tarkastaminen valvontakeinona soveltuu pääsääntöisesti vain viranhaltijoiden käytettäväksi. Suunnitelmaan on otettu myös muita valvontatapoja, jotka sopivat myös esimerkiksi harjoittelijoiden tehtäviksi, kuten projektiluonteiset valvontakyselyt ja selvitykset. 3 Henkilöstöresurssit / Valvonnan voimavarat Valvontayksiköllä on ympäristönsuojeluun käytettävissä 6,4 henkilötyövuotta (htv), josta ammatillisia resursseja on 5,8 htv ja hallinnon resursseja 0,6 htv. Ympäristönsuojelun ammatilliset resurssit virkanimikkeiden mukaan: 5 ympäristötarkastaja 4,6 htv 1 ympäristö- ja terveystarkastaja 0,5 htv 1 ympäristöasiantuntija 0,7 htv Valvontasuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon, että ympäristönsuojeluyksikön käytettävissä olevista voimavaroista on mahdollista irrottaa vain osa nimenomaan suunnitelmallista valvontaa varten. Suunnitelmalliseen valvontaan tarkastuskäyntien perusteella on kulunut viime vuosina noin 5 7 % kokonaistyöajasta. Vuoden 2010 alussa toteutettiin valtion aluehallinnon uudistus, jonka myötä alueellisten ympäristökeskusten ja ympäristölupavirastojen tehtävät siirrettiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin ja aluehallintovirastoihin. Uudistuksen yhteydessä myös ympäristönsuojelulakiin ja -asetukseen tuli jonkin verran muutoksia, mm. kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemien ympäristölupien lupakynnysten suhteen. Edelleen käynnissä oleva ympäristölupajärjestelmän ja -hallinnon tehostaminen, lupakäytäntöjen yhdenmukaistaminen sekä ympäristönsuojelulain uudistamisen toinen vaihe ovat tuomassa muutoksia kohteiden valvontaan. Kuntaliitto on tarkastellut vuosina kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien määrällistä kehitystä niitä koskevien lakien ja asetusten sekä niiden muutosten perusteella. Uusia säädöksiä on tullut keskimäärin 8,3 kpl vuosittain. Tehtävien määrä on yli kaksitoistakertaistunut tarkastelujaksolla (Kuva 1.). Valvontasuunnitelman kattavalle kaudelle ajoittuu merkittävästi työmäärää lisääviä määräaikoja etenkin rekisteröintimenettelyn käyttöön ottoon liittyen vuonna 2011, haja-asutusalueen jätevesien käsittelyyn liittyen vuosina sekä eräiden ympäristölupien tarkistamiskierrokset ruuhkauttavat lupakäsittelyä etenkin vuosina 2011 ja Valvonnan tehtäväkentän muutoksissa on tärkeää, että valvonta on suunnitelmallista ja oikein kohdennettua sekä varataan riittävät resurssit tehtävien hoitoon.

5 vuosille s. 5 Kuva 1. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien kehitys /6. (Lähde: Suomen Kuntaliitto) Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan (voimaantulo ). Taksan mukaan maksullisia suoritteita ovat ympäristölupahakemuksen, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten ja eräiden vesilain mukaisten asioiden käsittely sekä eräiden muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely, kuten toimintojen rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tai tarkkailusuunnitelman hyväksyminen. Lupahakemusten tai ilmoitusten käsittelyyn kuuluvista tarkastuksista peritään maksu osana luvan tai ilmoituksen kokonaismaksua. Taksan muutos koskien jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten tulevien ilmoitusten käsittelymaksua sekä käsittelyn tuntihinnan muutosta tuli voimaan Uuden ympäristönsuojelulain (527/14) 205 :n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun myös laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta sekä tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai 176 :ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 :ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa on tarkoitus muuttaa tältä osin vuoden 2015 aikana. 4 Valvontakohteet Ympäristönsuojelun valvonta suunnataan ensisijaisesti kohteisiin, joissa ympäristön pilaantumisen vaaran arvioidaan olevan suurin. Huomioon otetaan toiminnan mahdollinen poikkeaminen säädösten ja päätösten vaatimuksista. Myös asukkaiden yhteydenotot, aiemmat viranomaishuomautukset tai ympäristövahingot vaikuttavat valvonnan suuntaamiseen. Keskeisin valvontaa ohjaava lainsäädäntö on esitetty liitteessä 1.

6 vuosille s Ympäristönsuojelulain mukaan lupavelvolliset kohteet Ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimivaltaan kuuluvia ympäristölupavelvollisia toimintoja on Hämeenlinnan kaupungin alueella 114 kappaletta ja Hattulan kunnan alueella 13 kpl (tilanne tammikuu 2015). Hämeenlinnan kantakaupungin alueella lupavelvollisia laitoksia on 37 kpl, Hauhon kaupunginosassa 22 kpl, Kalvolan kaupunginosassa 11 kpl, Lammin kaupunginosassa 20 kpl, Rengon kaupunginosassa 16 kpl ja Tuuloksen kaupunginosassa 8 kpl. Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluvia lupakohteita Hämeenlinnassa on 47 ja Hattulassa 8 kappaletta (tilanne tammikuu 2015). Ensisijainen valvontavastuu niissä on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. Näihin lupakohteisiin tehdään valvontatarkastuksia yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Lupavelvollisista toiminnoista on poistettu säädösmuutosten myötä lupavelvollisuudesta vapautetut kohteet, kuten eräät haihtuvia hiilivetyjä käyttävät kohteet (kemialliset pesulat) sekä ympäristönsuojeluasetuksen muutoksen ( /1792) myötä lupavelvollisuuksia on tarkennettu. Ympäristönsuojelulain voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 7 :n mukaisessa ympäristölupatarpeen arvioinnissa (ns. YVPL-mukainen harkinta) katsottiin, että nykyisen Hämeenlinnan kaupungin alueella ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa toimineen 25 eläinsuojan, 6 polttonesteen jakeluaseman sekä 2 muun toiminnan ei tarvitse toistaiseksi hakea ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ympäristönsuojelun lainsäädännön muutosten (YSA muutos, toimialakohtaiset asetukset ympäristönsuojeluvaatimuksista) ja kuntaliitoksen myötä uuden hallinnollisen alueen muodostumisen vuoksi sekä valvonnan kattavan ja tasapuolisen toteuttamisen kannalta osa toiminnoista tullaan velvoittamaan hakemaan ympäristölupaa tai toiminnot rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Nämä laitokset ovat valvontasuunnitelman kohteissa. Liitteen 2 taulukoissa esitetään Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueella sijaitsevien ympäristölupavelvollisten valvontakohteiden lukumäärät toimialoittain. Taulukoissa on eritelty kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja valtionhallinnon kohteet erikseen. Liitteen 4 taulukossa on esitetty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröityjen kohteiden lukumäärät toimialoittain Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueella. Liite 2. Ympäristölupavelvollisten kohteiden lukumäärät (YSA 713/ kunnan toimivalta ja 1 AVIn ja ELYn toimivalta) Liite 4. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröityjen kohteiden lukumäärät (YSL 527/ ) 4.2 Ympäristönsuojelulain mukaan ilmoitusvelvolliset toiminnot Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (YSL 60 ). Näistä ilmoituksista tehtiin ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa vuosittain noin 40 päätöstä voimaantulleet Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat vähentäneet meluilmoitusten käsittelyaikaa ja tarvittavien päätösten määrää. Ilmoitukset koskevat pääasiassa maarakentamista, muuta rakentamista tai erilaisia ulkoilmatapahtumia. Ilmoitusten johdosta tehdään tarvittaessa tarkastus. Tarkastukset keskitetään toimintoihin, joiden päästöistä arvioidaan aiheutuvan haittaa. Koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle (YSL 61 ). Ilmoitus on tehtävä toiminnasta, jonka tarkoituksena on vaikutusten tai

7 vuosille s. 7 käyttökelpoisuuden selvittämiseksi kokeilla raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää, puhdistuslaitetta taikka hyödyntää tai käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti. Koeluonteinen toiminta tarkastetaan ilmoitusta käsiteltäessä sekä toiminnan aikana. Poikkeuksellisesta tilanteesta, josta aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa tai aiheutuu erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta valvontaviranomaiselle (YSL 62 ). Tällaisia tilanteita voivat olla onnettomuus, tuotantohäiriö tai rakennelman tai laitteen purkaminen. Näissä tapauksissa tehdään aina tarkastus. Tietyistä toiminnoista, joihin ei tarvita ympäristölupaa, on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten (YSL 65 ). Näitä toimintoja ovat nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat ja polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantoyksiköt. Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyy kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja suunnitelma on merkittävä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröityjä toimintoja on Hämeenlinnan kaupungin alueella 23 kpl ja Hattulan kunnan alueella 3 kpl. Suurin osa rekisteröidyistä toiminnoista on polttonesteiden jakeluasemia. (tilanne tammikuu 2015) 4.3 Ympäristönsuojelulain mukaiset muut valvontakohteet Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) määrätään, että kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen mukaiset vaatimukset mennessä, jollei kiinteistölle ole haettu jatkoaikaa muutosten tekemiselle. Valvontatarkastuksia näille kohteille tehdään resurssien mukaan. Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen Eläinsuojien valvonta koskee sekä ympäristölupavelvollisia eläinsuojia että sellaisia eläinsuojia, joiden katsottiin ympäristölupatarpeen arvioinnissa täyttävän oleellisilta osilta uuden ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset eikä niiden toistaiseksi tarvitse hakea ympäristölupaa. Valvontaa toteutetaan myös ns. nitraattiasetuksen (931/2000) mukaisesti. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt (voimaantulo ) ympäristönsuojelulain nojalla annettavat ympäristönsuojelumääräykset Hämeenlinnan kaupungin alueelle. Määräykset laajenivat koskemaan koko uuden Hämeenlinnan aluetta, sillä Kalvolan, Rengon ja Hauhon alueella määräyksiä ei aiemmin ollut. Lammin ja Tuuloksen alueella ympäristönsuojelumääräykset ovat koskeneet lähinnä jätevesien käsittelyvaatimuksia. Ympäristönsuojelumääräysten mukaisiin valvontakohteisiin kuuluu kohteita niin jätevesien käsittelyn, meluntorjunnan, vesien- ja ilmansuojelun kuin kemikaalien käsittelynkin osalta. Määräyksiin on tehty muutos jätevesien käsittelyä koskevaan pykälään säädösmuutosten vuoksi. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi muutetut määräykset (voimaantulo ). 4.4 Muut valvottavat kohteet ja toiminnot Vesilain mukaisiin valvontakohteisiin kuuluvat mm. vesistörakentamiseen ja ojitusasioihin liittyvät valvontakohteet, tarkastukset liittyen jäteveden johtamiseen toisen ojaan sekä viemärin kunnossapidosta määrääminen. Jätehuoltomääräysten valvonnassa valvontakohteita ovat mm. aluekeräyspaikat, yhteiset jäteastiat ja kompostointi. Jätehuoltomääräysten mukaan mineraaliperäisten jätteiden (betoni ja tiili) käytöstä

8 vuosille s. 8 maarakennustyössä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristöluvan tarpeen selvittämiseksi. Suurten yleisötapahtumien (yli henkeä) jätehuollon järjestämisestä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jätelain mukaista roskaantumisen valvontaa tehdään pääasiassa asukkailta tulleiden ilmoitusten perusteella. Jätelaki (646/2011) toi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle uusia valvontatehtäviä. Jätteen ammattimaisesta keräyksestä tulee tehdä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan tulee esittää lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi. Erityislainsäädännön (ks. liite 1), kuten maasto- ja vesiliikenteen, ulkoilulain tai luonnonsuojelulain mukaan valvottavia kohteita on useita, ja niiden määrä vaihtelee vuosittain. 5 Valvonnan toteuttaminen Ympäristönsuojelulaissa tarkoitetulla viranomaisella tai sen määräämällä viranhaltijalla on oikeus valvontaa varten muun muassa saada tarpeellisia tietoja toiminnanharjoittajalta, tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä, päästä paikkaan, jossa toimintaa harjoitetaan sekä tarkkailla toiminnan ympäristövaikutuksia (YSL 83 ). Valvontatyötä ovat mm. tarkastusten suorittaminen, raporttien tarkistaminen, selvitysten ja suunnitelmien hyväksyminen, projektiluonteinen valvonta sekä valituksiin ja akuutteihin tilanteisiin reagoiminen. 5.1 Valvontatarkastukset Tarkastuksen määrittely Ympäristönsuojeluasetuksen 29 :n mukaan valvontaviranomaisen on suoritettava luvan saaneen toiminnan tarkastus riittävän usein toiminnan seuraamiseksi. Tarkastus on suoritettava myös - toiminnanharjoittajan, asianosaisten ja muiden vaatimusten vuoksi, jollei tarkastus ole ilmeisen tarpeetonta - jos poikkeuksellisissa tilanteissa aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa (YSL 62 ) - jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista (YSL 72 ), sekä - tarvittaessa toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen johdosta (YSA 30, toiminnan muutokset, poikkeavat tapahtumat ja onnettomuudet). Tarkastuksen suorittaa ensisijaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Jos luvan on myöntänyt aluehallintovirasto, tarkastuksen suorittaa kuitenkin ensisijaisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tarkastuksesta on laadittava tarkastuskertomus. Valvontaviranomaisen oikeudesta tehdä tarkastuksia ja saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja on säädetty myös vesilain 14 luvun 3 :ssä sekä jätelain 122 ja 123 :ssä. Valvontasuunnitelmassa tarkoitetaan tarkastuskäynnillä paikan päällä suoritettua valvontakäyntiä (määräaikaistarkastus). Toiminnanharjoittajan edustajan on oltava paikalla, ja käynnistä on yleensä pitänyt sopia etukäteen. Tarkastuksesta on laadittava tarkastuskertomus, joka toimitetaan toimin-

9 vuosille s. 9 nanharjoittajalle. Ympäristöluvanvaraisen laitoksen määräaikaistarkastuksen suorittamisesta on laadittu erillinen työohje viranomaispalveluiden toimintajärjestelmään. Tutustumiskäyntejä laitoksella, määräaikais- tai häiriöraporttien tai erilaisten selvitysten tarkastamista ei tässä pidetä tarkastuksena ellei siihen liity käyntiä toiminnan sijaintipaikalla. Joissain tapauksissa riittää merkintä tietojärjestelmään, silloinkin merkinnästä tulee käydä ilmi kaikki asian selvittämisen kannalta merkittävät tiedot Valvonnan kohdentaminen Tarkastusaikataulua, tarkastustiheyttä ja voimavarojen tarvetta suunniteltaessa huomioon on otettu: - laitoksen tai toiminnon aiheuttamat ympäristövaikutukset - päästöjen määrä ja laatu - päästöpotentiaali - laitoksen ympäristö - laitoksen ympäristöjohtamisen ja ympäristönsuojelusuunnittelun taso. Valvontasuunnitelmassa valvottavat laitokset on jaettu kahteen luokkaan: - kerran kolmessa vuodessa tarkastettavat - kerran luvan voimassaoloaikana tarkastettavat (5 vuoden välein). Tarkastustoiminta kohdistuu erityisesti laitoksiin ja toimintoihin, joiden ympäristövaikutukset ja arvioidut riskit ovat suurimmat. Tarkastusaikataulussa on huomioitu myös tulevat määräajat lupien tarkistamisissa. Tarkastustiheyttä arvioitaessa on otettu huomioon tehtävä tarkastus lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä sekä mahdollinen tarkastus ensimmäisen raportointivelvollisen vuoden jälkeen. Kerran kolmessa vuodessa tarkastettavia kohteita ovat mm. eräät pohjavesialueilla sijaitsevat toiminnot, kuten eläinsuojat, jakeluasemat, ampumaradat sekä elintarvikelaitokset. Kolmen vuoden välein tarkastetaan myös jätteenkäsittelytoiminnot, betoniteollisuus- ja eräät metallien pintakäsittelylaitokset. Viiden vuoden välein tarkastettavia kohteita ovat mm. pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevat jakeluasemat, eläinsuojat, ampumaradat ja pienet lämpökeskukset sekä rekisteröidyt kohteet. Liitteessä 3 on esitetty suunnitellut ympäristölupavelvollisten kohteiden määräaikaistarkastusten lukumäärät vuodelle Tarkastukset on eritelty toimialoittain. Rekisteröitävät kohteet poistuvat rekisteröinnin jälkeen ympäristöluvallisten laitosten valvontasuunnitelmasta lupakohteina ja niitä valvotaan jatkossa jälkivalvonnan keinoin. Rekisteröityjen kohteiden määräaikaistarkastuksia ei ole vuodelle Liite 3. Ympäristölupavelvollisten laitosten määräaikaistarkastusten aikataulu toimialoittain v Akuutit valvontatarkastukset Onnettomuuksien, poikkeustilanteiden ja ympäristövahinkojen johdosta tapahtumapaikalla suoritetaan aina tarkastus. Erilaisten akuuttien tilanteiden arvioinnissa ja jälkihoidossa voi olla mukana useita viranomaisia. Ilmoituksen saadessaan viranomaisen on selvitettävä muun muassa seuraavat asiat:

10 vuosille s tapahtumien kulku yleispiirteisesti - aiheutuneiden päästöjen laatu ja määrä - havaitut päästöjen vaikutukset ja laajuus - kenelle muille viranomaisille on ilmoitettu. Myös ympäristöluvissa tulisi olla lupamääräykset erityistilanteisiin varautumisesta ja ilmoittamisesta, jos niillä voidaan olettaa olevan laajempaa merkitystä, kuten vaikutusta työntekijän tai laitoksen lähellä olevien ihmisten terveyteen tai niistä saattaa aiheutua ympäristön tilan heikkenemistä. 5.2 Muut valvontatavat Raporttien tarkastaminen Toiminnanharjoittajilta saadut raportit (vuosiyhteenvedot, velvoitetarkkailut, häiriötilanneraportit ym.) tarkistetaan. Tarpeen mukaan otetaan yhteyttä toiminnanharjoittajaan ja pyydetään lisäselvitystä. Joillekin toimialoille voidaan lähettää vuosiraportointilomake täytettäväksi riittävien tietojen saannin varmistamiseksi. Ympäristölupapäätöksiin kirjattujen tarkkailumääräysten valvonta on tärkeää tarkkailun suorittamisen ja toiminnan vaikutusten seuraamiseksi. Tarkkailuraportteihin perustuen valvontaviranomainen voi päättää ympäristöluvan tarkkailumääräysten mahdollisesta muuttamisesta Suunnitelmien ja selvitysten hyväksyminen Ympäristölupapäätöksissä edellytetyistä toimintaa, päästöjä tai ympäristövaikutuksia koskevista suunnitelmista ja selvityksistä tekee päätöksen pääsääntöisesti laitosvalvoja ja tarvittaessa ympäristö- ja rakennuslautakunta. Toiminnan lopettamiseen liittyvän suunnitelman hyväksyy ympäristöja rakennuslautakunta, joka voi tarvittaessa antaa lopettamista koskevia määräyksiä Projektiluonteinen valvonta Laitoksia ja toimintoja, jotka eivät ole ympäristöluvanvaraisia tai jotka eivät säännöllisesti raportoi ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista, voidaan valvoa ajoittain toteutettavilla projekteilla. Valvontakyselyt ja selvitykset voidaan kohdistaa esimerkiksi tiettyyn toimialaan (esim. korjaamot, eläinsuojat tai biojätteen suurtuottajat), alueeseen (esim. pohjavesi-, ranta- tai teollisuusalue) tai toimintoon (esim. kemikaalien varastointi, jätevesien käsittely tai jätehuolto). Myös ympäristölupavelvollisia laitoksia voidaan tarkastaa projektiluonteisesti esimerkiksi silloin, kun lainsäädännössä annetaan uusia, tiettyä toimialaa koskevia määräyksiä tai tällaisten määräysten toimeenpanoaika lähestyy. Projektista on hyvä tiedottaa yleisesti etukäteen. Toiminnanharjoittajien tasavertaisen kohtelun vuoksi projektiin valittavien kohteiden rajaus on mietittävä tarkasti. Tiedotus projektista toimii välillisesti laajemmin myös muiden toiminnanharjoittajien herättelemisessä ympäristönsuojeluasioihin. Toimintaa koskevia tietoja voidaan pyytää kirjallisesti lomakkeilla tai puhelimitse suoritetulla kyselyllä. Lomake voi olla täytettävissä myös internet-sivuilla. Tietoja joudutaan pyytämään todennäköisesti monta kertaa, joten tietojen keräämiseen on varattava aikaa. Tietojen pyytäminen ja tarkastaminen voidaan antaa harjoittelijan tehtäväksi, mutta jatkotoimenpiteistä päättäminen ja määrääminen kuuluvat viranhaltijalle.

11 vuosille s Valitukset Asianosaisilla, yhdistyksillä, kunnalla sekä viranomaisilla on oikeus kirjallisesti panna jokin ympäristön pilaantumista tai luontovahinkoa koskeva asia vireille ympäristö- ja rakennuslautakunnassa. Yleensä asianosaisen ilmoitus haitasta on syytä ottaa käsittelyyn jo puhelimitse tulleen ilmoituksen perusteella, mutta asianosaista voi pyytää panemaan asia vireille kirjallisesti, esimerkiksi jos valitukset samasta asiasta jatkuvat. Kirjallisesti vireille tullut asia on käsiteltävä ja siitä on annettava valituksenalainen päätös. Ennen päätöstä on valituksen kohteelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa sekä usein myös tarkastus tilanteen toteamiseksi on tarpeen. Asianosaisen nimeä ei aina tarvitse ilmoittaa toiminnanharjoittajalle vaan viranhaltijan oma havainto riittää haitan toteamiseksi. Valvontakäynnistä ei tarvitse ilmoittaa ennakolta toiminnanharjoittajalle, jos käynnin tarkoituksen voidaan olettaa vaarantuvan. Käynnin aikana tehdyt havainnot on ilmoitettava käynnin jälkeen toiminnanharjoittajalle. Nimettömiin ilmoituksiin reagoiminen on viranomaisen omassa harkinnassa. Haitan (esim. haju tai melu) todentaminen voi joskus olla vaikeaa sen ajoittaisuuden vuoksi. Usein yhteydenotto toiminnanharjoittajaan ja asian tutkiminen yhteistyössä on helpoin ja tehokkain tapa edetä asian selvittämisessä. Monesti tarvittavat korjaustoimenpiteet ovat pieniä ja niistä voidaan sopia toiminnanharjoittajan kanssa ja kirjata sovitut asiat neuvottelu- tai tarkastusmuistioon. Viimeistään asian ratkettua ilmoituksen tekijälle annetaan palautetta viranomaisen toimista ja niiden vaikutuksesta ja merkitään asia käsitellyksi. Mikäli asiat eivät etene neuvottelemalla, ympäristö- ja rakennuslautakunta voi antaa tarvittavat määräykset ympäristönsuojelulain 84 :n perusteella. Kiireellisissä tapauksissa määräyksen voi antaa ympäristönsuojelulain 89 :n perusteella viranhaltija, jolle tehtävä on delegoitu. Asia on tuotava viivytyksettä ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsittelyyn. 6 Tietojärjestelmät Ympäristönsuojelun valvontakohteiden tiedot tallennetaan Digia Oyj:n Tarkastaja-ohjelmaan. Tietoja päivitetään jatkuvasti valvojien toimesta. Valvontakohderekisteri on tarkoitettu viranomaiskäyttöön, mutta tiedot ovat julkisia, ellei tietoa ole erikseen säädetty salassa pidettäväksi. Kaikki ympäristölupiin liittyvä lähtevä ja saapuva posti merkitään Kuntatoimiston diaariin. Ajantasaisesta diaarista voidaan tulostaa asian kaikki käsittelyvaiheet. Ympäristövaikutuksiltaan pienet toiminnot rekisteröidään asetusten mukaisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ympäristönsuojelun valvonnassa hyödynnetään myös valtion ympäristöhallinnon erilaisia tietojärjestelmiä, kuten ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA (sis. Hertta - ympäristötiedon hallintajärjestelmän sekä VAHTI - valvonta- ja kuormitustietojärjestelmän) ja maaperän tilan tietojärjestelmä MATTI. Vaatimukset paikkatietoon sidotun valvontatiedon tallentamiselle on otettava yhä enemmän huomioon erilaisia tietojärjestelmiä suunniteltaessa, hankittaessa ja hyödynnettäessä. 7 Koulutus Henkilöstön jatkuvalla ja monipuolisella koulutuksella on tärkeä merkitys tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan valvonnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tavoitteena on tuntea ja osata soveltaa keskeistä lainsäädäntöä valvonnan eri osa-alueilla sekä kehittää taitoja muuttuvas-

12 vuosille s. 12 sa hallintokentässä mukaan lukien atk-taidot sekä vuorovaikutustaidot. Henkilöstölle tehdään vuosittain koulutussuunnitelmat ja niiden toteutumista seurataan. Tarkoituksena on kohdentaa koulutus osa-alueille, joilla tarvitaan lisäosaamista. Koulutus on tarpeen mukaan kaupungin sisäistä koulutusta tai ulkopuolisten tahojen järjestämää koulutusta. 8 Asiakaspalvelu, viestintä ja tiedotus Viranomaispalvelut toimii osoitteessa Rauhankatu 8, Hämeenlinna. Maankäytön ja ympäristön palvelupiste Kastellissa (os. Raatihuoneenkatu 11) palvelee myös ympäristönsuojelun asiakkaita. Internet-sivut ovat osoitteessa Viranomaispalveluille on laadittu viestintäsuunnitelma, joka pohjautuu Hämeenlinnan kaupungin viestintästrategiaan. Viestinnän osa-alueita ovat mm. asiakaspalvelu, kohderyhmien opastus ja kouluttaminen ja valistus sekä ympäristönsuojelua koskeva tiedottaminen. Hämeenlinnan kaupungin kriisiviestintäsuunnitelma on päivitetty uuden organisaation mukaiseksi ja se tulee liitteeksi kaupungin valmiussuunnitelmaan. Hämeenlinnan kaupungin ilmoituksiin liittyvä käytännön menettely muuttui lähtien. Kaupungin ilmoituslehtiä ovat Hämeen Sanomat ja Ydin-Hämeen palvelujen osalta Keski-Häme. Ilmoitukset keskitetään yhdelle päivälle viikossa, joka on torstai. Viestintäyksikkö koostaa viikoittaiseen koonti-ilmoitukseen tulevat ilmoitustekstit ja toimittaa ne ilmoituslehtiin sovitulle vakiopaikalle. 9 Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Valvontasuunnitelman toteutumisesta laaditaan vuosittain yhteenveto, jossa tarkastellaan toteutunutta valvontaa verrattuna suunnitelman mukaiseen valvontaan. Yhteenvedossa tarkastellaan myös valvonnan tarpeen mahdollisia muutoksia sekä suunnitelman päivitystarvetta lupavelvollisten kohteiden muuttuessa. Yhteenveto saatetaan ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi. Arvioinnissa voidaan esittää, kuinka asianmukaisia asetetut tavoitteet ovat olleet, ottaen huomioon alueen ympäristönsuojelun tilanteen ja valvontaan osoitetut resurssit ja tulisiko valvontasuunnitelmassa olevia tavoitteita muuttaa sekä se paljonko jatkossa varataan resursseja valvontaan. Arviossa voi olla myös arvio neuvonnan, koulutuksen ja tiedottamisen riittävyydestä sekä arvio kehittämistarpeista. Myös yhteistyön onnistumista muiden sidosryhmien kanssa voidaan arvioida.

13 vuosille Liite 1. Lainsäädäntö Ympäristönsuojeluhallintoa koskevaa lainsäädäntöä Kuntalaki (365/1995) Hallintolaki (434/2003) Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986) Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000) Laki palvelujen tarjoamisesta (1166/2009) Ympäristönsuojeluviranomaista koskevaa lainsäädäntöä Ympäristönsuojelulaki (86/2000), alkaen 527/2014 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000), alkaen 713/2014 (Ympäristönsuojelumääräykset) Lisäksi ympäristönsuojelulain nojalla annetut asetukset sekä aiemmat ilmansuojelu-, meluntorjunta- ja vesilain nojalla annetut asetukset sekä valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätökset, kuten mm. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa (214/2007) Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011) Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (435/2001) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (53/1997) Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (846/2012) Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (750/2013) Vesilaki (587/2011) Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista (1560/2011) Lisäksi vesilain nojalla annetut asetukset sekä valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätökset. Vesihuoltolaki (119/2001) Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) /jkl, päivitetty /ak

14 vuosille Liite 1. Lainsäädäntö Jätelaki (646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) (jätehuoltomääräykset) Lisäksi jätelain nojalla annetut asetukset sekä valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätökset, kuten mm. Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista (422/2008) Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (581/2004) Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (852/2004) Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä (112/1997) Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä (527/2013) Valtioneuvoston asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä (528/2013) Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä (962/1997) Asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (591/2006) Jätelainsäädäntöön liittyvien asetusten uudistustyötä tehdään vuosina Maastoliikennelaki (1710/1995) Vesiliikennelaki (463/1996) Muuta kunnan lakisääteisiin ympäristönsuojelutehtäviin sovellettavaa lainsäädäntöä Luonnonsuojelulaki (1096/1996) Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta (383/2009) Ulkoilulaki (606/1973) Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (486/1994) Naapuruussuhdelaki (26/1920) Maa-aineslaki (555/1981) Kemikaalilaki (599/2013) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista eli REACH-asetus (1907/2006) /jkl, päivitetty /ak

15 Ympäristölupavelvollisten kohteiden lukumäärät (2015) / Kunnan toimivalta LIITE 2 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 (päivitetty ) Kohteiden lukumäärä % Hämeenlinna Hattula Hauho Hml Kalvola Lammi Renko Tuulos 1 Metsäteollisuus 0 0,0 0 2 Metalliteollisuus 0 0,0 0 3 Energian tuotanto 6 4, Kemikaalien tai polttoaineiden valmistus, varastointi, käyttö tai käsittely 20 15, Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta 2 1,6 2 2 Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto , Mineraalituotteiden valmistus 6 4, Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 3 2,4 3 3 Elintarvikkeiden tai rehujen 9 valmistus 6 4, Eläinsuojat ja kalankasvatus 39 30, Liikenne 2 1, Jätehuolto 13 10, Muu toiminta 11 8, yht

16 Ympäristölupavelvollisten kohteiden lukumäärät (2015) / AVIn ja ELYn toimivalta LIITE 2 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 1 (päivitetty ) Kohteiden lukumäärä % Hämeenlinna Hattula Hauho Hml Kalvola Lammi Renko Tuulos 1 Metsäteollisuus 1 1, Metalliteollisuus 1 1, Energian tuotanto 5 9, Kemianteollisuus 4 7, Kemikaalien tai polttoaineiden valmistus, varastointi, käyttö tai käsittely Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta 3 5, Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto 7 2 3, Mineraalituotteiden valmistus 1 1,8 1 1 Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 9 Elintarvikkeiden tai rehujen 10 valmistus 1 1, Eläinsuojat tai kalankasvatus 22 40, Liikenne mom. Jätevesien käsittely ja jätehuolto 12 21, Sotilaskäyttöön tarkoitettu toiminta 3 5, yht

17 Ympäristölupavelvollisten kohteiden määräaikaistarkastusten aikataulu toimialoittain v LIITE 3 (päivitetty ) HÄMEENLINNA Tarkastusten lukumäärä Metsäteollisuus 2 Metalliteollisuus 3 Energian tuotanto 3 4 Kemikaalien tai polttoaineiden valmistus, varastointi, käyttö tai käsittely 4 5 Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta 6 Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto 3 7 Mineraalituotteiden valmistus 3 8 Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 1 9 Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus 1 10 Eläinsuojat tai kalankasvatus 9 11 Liikenne 12 Jätehuolto 8 13 Muu toiminta 8 yht. 40

18 Ympäristölupavelvollisten kohteiden määräaikaistarkastusten aikataulu toimialoittain v LIITE 3 (päivitetty ) HATTULA Tarkastusten lukumäärä Metsäteollisuus 2 Metalliteollisuus 3 Energian tuotanto 4 Kemikaalien tai polttoaineiden valmistus, varastointi, käyttö tai käsittely 5 Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta 6 Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto 1 7 Mineraalituotteiden valmistus 8 Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 9 Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus 1 10 Eläinsuojat tai kalankasvatus 11 Liikenne 12 Jätehuolto 3 13 Muu toiminta yht. 5

19 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröityjen kohteiden lukumäärät (2015) LIITE 4 (päivitetty Ympäristönsuojelulaki (527/ ) ) Kohteiden lukumäärä % Hämeenlinna Hattula Hauho Hml Kalvola Lammi Renko Tuulos 1 Polttonesteiden jakeluasemat 22 84, Asfalttiasemat 2 7, Pienet energiantuotantolaitokset 2 7, yht

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN NOJALLA YMPÄRISTÖLUPA- VELVOLLISTEN JA REKISTERÖITYJEN TOIMINTOJEN VAL- VONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN NOJALLA YMPÄRISTÖLUPA- VELVOLLISTEN JA REKISTERÖITYJEN TOIMINTOJEN VAL- VONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN NOJALLA YMPÄRISTÖLUPA- VELVOLLISTEN JA REKISTERÖITYJEN TOIMINTOJEN VAL- VONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 1. Valvontasuunnitelman tausta ja tavoitteet Ympäristölupavelvollisten

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2014. 713/2014 Valtioneuvoston asetus. ympäristönsuojelusta. Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2014. 713/2014 Valtioneuvoston asetus. ympäristönsuojelusta. Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2014 713/2014 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012 Yth. jaosto 19.12.2011 48. Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys 2012 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 2 Lyhenteitä STTV EVIRA KUV Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Elintarviketurvallisuusvirasto Kuluttajavirasto

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 YLEINEN OSA... 4 1.1. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen... 4

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 SISÄLLYS

Lisätiedot

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET... 4 2.1 LAKIEN VOIMAANTULLESSA VIREILLÄ OLEVIEN

Lisätiedot

Ympäristölupien hallinnollisen taakan mittaaminen: Selvitysraportti

Ympäristölupien hallinnollisen taakan mittaaminen: Selvitysraportti Riina Pelkonen, Suomen ympäristökeskus SYKE riina.pelkonen@ymparisto.fi +358 400 148 701 11.10.2010 Ympäristölupien hallinnollisen taakan mittaaminen: Selvitysraportti Ympäristölupa: selvityksessä mitatut

Lisätiedot