YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2015"

Transkriptio

1 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Viranomaispalvelut YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Tarkistus vuodelle /jkl, päivitetty /ak

2 vuosille s. 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Johdanto Ympäristönsuojelun valvonnan suunnitelmallisuus Henkilöstöresurssit / Valvonnan voimavarat Valvontakohteet Ympäristönsuojelulain mukaan lupavelvolliset kohteet Ympäristönsuojelulain mukaan ilmoitusvelvolliset toiminnot Ympäristönsuojelulain mukaiset muut valvontakohteet Muut valvottavat kohteet ja toiminnot Valvonnan toteuttaminen Valvontatarkastukset Tarkastuksen määrittely Valvonnan kohdentaminen Akuutit valvontatarkastukset Muut valvontatavat Raporttien tarkastaminen Suunnitelmien ja selvitysten hyväksyminen Projektiluonteinen valvonta Valitukset Tietojärjestelmät Koulutus Asiakaspalvelu, viestintä ja tiedotus Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi... 12

3 vuosille s. 3 1 Johdanto Ympäristönsuojeluun liittyvän valvonnan tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen, terveellisen ja viihtyisän sekä luonnontaloudellisesti kestävän ja monimuotoisen ympäristön turvaaminen, jätteiden synnyn ja haitallisten vaikutusten ehkäiseminen sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen. Valvonnassa seurataan ja tarvittaessa huolehditaan siitä, että Hämeenlinnan ja Hattulan alueella toimitaan kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen valvonnan alaisen lainsäädännön ja päätösten mukaisesti. Akuutteihin valvontatapahtumiin reagoidaan tilanteen vaatimalla tavalla. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman tavoitteena on kehittää, yhtenäistää ja tehostaa valvontatoimia, jotta valvonta voidaan kohdistaa mahdollisimman tehokkaasti valvonnan voimavarat huomioon ottaen. Suunnitelman tavoitteena on myös mahdollistaa valvonnan toteutumisen seuranta. Hämeenlinnan kaupunkiin liittyivät vuoden 2009 alusta kuntaliitoksen myötä Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kunnat. Aiemmin Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi hoiti Hämeenlinnan kaupungin lisäksi Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon kuntien ympäristönsuojelutehtävät. Vuoden 2009 alusta Hämeenlinnan kaupunki on hoitanut isäntäkuntana Hattulan kunnan ympäristönsuojelutehtävät yhteistoimintasopimukseen perustuen. Yhteistoimintasopimus uusittiin vuonna Valvontasuunnitelma keskittyy ympäristönsuojelulain mukaisten tarkastusten suunnitelmalliseen järjestämiseen. Suunnitelmassa on mukana myös muun lainsäädännön (jätelaki, vesilaki ym.) edellyttämää valvontaa. Suunnitelmaan ei ole sisällytetty esimerkiksi lupa- ja ilmoituspäätösten valmistelua, lausuntojen antamista, toimenpidepyyntöjen käsittelyä tai kuntalaisten ja yritysten muuta neuvontaa. 2 Ympäristönsuojelun valvonnan suunnitelmallisuus Valvontasuunnitelma on tehty vuosille ja se kattaa Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueen. Valvonta-alueella asukasmäärä oli Hämeenlinnassa ja Hattulassa (lähde: Väestörekisterikeskus). Maapinta-ala on Hämeenlinnassa km 2 ja Hattulassa 357 km 2. Vesipinta-ala Hämeenlinnassa on 245 km 2 ja Hattulassa 69 km 2. Ympäristölupavelvollisia toimintoja valvonta-alueella on yhteensä 182 (kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat 127 ja aluehallintoviranomaisen toimivaltaan kuuluvat 55). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvia ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröityjä toimintoja on 26 kpl. (tilanne tammikuu 2015) Ympäristönsuojelun valvonnasta säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 13 luvussa ja tarkastuksista tarkemmin ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 29 :ssä. Tarkastustoimintaa varten viranomaisten on tarvittaessa laadittava erillinen suunnitelma. Valvontaviranomaisten on oltava keskenään riittävässä yhteistyössä. Valvontasuunnitelman laadinnassa on käytetty soveltuvin osin ympäristöministeriön ympäristönsuojelulain 95 :n nojalla antamia yleisiä ohjeita ympäristölupien valvonnasta (Ympäristölupien valvontaohje, Ympäristöopas 123, Ympäristöministeriö, Helsinki 2005). Valvontaohje on päivitetty ja uusi ohje tullut voimaan Uudessa ohjeessa on selkeytetty valvontaviranomaisen toimia luparikkomustilanteissa on tullut voimaan uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014), jonka mukaan valvontasuunnitelma on jatkossa kunnille pakollinen ja ehtona valvontamaksujen perimiselle.

4 vuosille s. 4 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi (Hauho, Hattula, Hämeenlinna, Kalvola ja Renko), Janakkala ja Lammi-Tuuloksen kuntayhtymä osallistuivat vuosina Kanta-Hämeen Kumppanuus-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää Hämeen ympäristökeskuksen (nyk. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) ja kuntien vuorovaikutusta ympäristönsuojelun lupapäätöksiin ja laillisuusvalvontaan liittyvissä asioissa sekä luoda yhteistyö ja kehittämismalli valvontatehtävien hoidossa asiakasnäkökulma huomioiden siten, että valvonta toteutetaan suunnitelmallisesti, laadukkaasti, kattavasti ja tasapuolisesti. Hankkeen tuloksia on hyödynnetty valvontasuunnitelmaa laadittaessa ja valvontaa toteutettaessa. Ympäristölupavelvollisten laitosten valvonnan tavoitteena on huolehtia siitä, että toiminta on ympäristönsuojelulain ja ympäristölupapäätöksen mukaista. Valvontasuunnitelmaan liittyvissä yksikön vastuutaulukoissa määritellään jokaiselle ympäristöluvalliselle ja rekisteröidylle laitokselle valvoja. Laitosten tarkastusten määristä ja valvojista on sovittu yhteisissä kokouksissa. Tavoitteena on, että toiminnanharjoittajan ja valvontaviranomaisen välille syntyisi säännöllistä yhteydenpitoa. Ympäristölupavelvollisten laitosten tarkastaminen valvontakeinona soveltuu pääsääntöisesti vain viranhaltijoiden käytettäväksi. Suunnitelmaan on otettu myös muita valvontatapoja, jotka sopivat myös esimerkiksi harjoittelijoiden tehtäviksi, kuten projektiluonteiset valvontakyselyt ja selvitykset. 3 Henkilöstöresurssit / Valvonnan voimavarat Valvontayksiköllä on ympäristönsuojeluun käytettävissä 6,4 henkilötyövuotta (htv), josta ammatillisia resursseja on 5,8 htv ja hallinnon resursseja 0,6 htv. Ympäristönsuojelun ammatilliset resurssit virkanimikkeiden mukaan: 5 ympäristötarkastaja 4,6 htv 1 ympäristö- ja terveystarkastaja 0,5 htv 1 ympäristöasiantuntija 0,7 htv Valvontasuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon, että ympäristönsuojeluyksikön käytettävissä olevista voimavaroista on mahdollista irrottaa vain osa nimenomaan suunnitelmallista valvontaa varten. Suunnitelmalliseen valvontaan tarkastuskäyntien perusteella on kulunut viime vuosina noin 5 7 % kokonaistyöajasta. Vuoden 2010 alussa toteutettiin valtion aluehallinnon uudistus, jonka myötä alueellisten ympäristökeskusten ja ympäristölupavirastojen tehtävät siirrettiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin ja aluehallintovirastoihin. Uudistuksen yhteydessä myös ympäristönsuojelulakiin ja -asetukseen tuli jonkin verran muutoksia, mm. kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemien ympäristölupien lupakynnysten suhteen. Edelleen käynnissä oleva ympäristölupajärjestelmän ja -hallinnon tehostaminen, lupakäytäntöjen yhdenmukaistaminen sekä ympäristönsuojelulain uudistamisen toinen vaihe ovat tuomassa muutoksia kohteiden valvontaan. Kuntaliitto on tarkastellut vuosina kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien määrällistä kehitystä niitä koskevien lakien ja asetusten sekä niiden muutosten perusteella. Uusia säädöksiä on tullut keskimäärin 8,3 kpl vuosittain. Tehtävien määrä on yli kaksitoistakertaistunut tarkastelujaksolla (Kuva 1.). Valvontasuunnitelman kattavalle kaudelle ajoittuu merkittävästi työmäärää lisääviä määräaikoja etenkin rekisteröintimenettelyn käyttöön ottoon liittyen vuonna 2011, haja-asutusalueen jätevesien käsittelyyn liittyen vuosina sekä eräiden ympäristölupien tarkistamiskierrokset ruuhkauttavat lupakäsittelyä etenkin vuosina 2011 ja Valvonnan tehtäväkentän muutoksissa on tärkeää, että valvonta on suunnitelmallista ja oikein kohdennettua sekä varataan riittävät resurssit tehtävien hoitoon.

5 vuosille s. 5 Kuva 1. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien kehitys /6. (Lähde: Suomen Kuntaliitto) Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan (voimaantulo ). Taksan mukaan maksullisia suoritteita ovat ympäristölupahakemuksen, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten ja eräiden vesilain mukaisten asioiden käsittely sekä eräiden muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely, kuten toimintojen rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tai tarkkailusuunnitelman hyväksyminen. Lupahakemusten tai ilmoitusten käsittelyyn kuuluvista tarkastuksista peritään maksu osana luvan tai ilmoituksen kokonaismaksua. Taksan muutos koskien jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten tulevien ilmoitusten käsittelymaksua sekä käsittelyn tuntihinnan muutosta tuli voimaan Uuden ympäristönsuojelulain (527/14) 205 :n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun myös laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta sekä tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai 176 :ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 :ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa on tarkoitus muuttaa tältä osin vuoden 2015 aikana. 4 Valvontakohteet Ympäristönsuojelun valvonta suunnataan ensisijaisesti kohteisiin, joissa ympäristön pilaantumisen vaaran arvioidaan olevan suurin. Huomioon otetaan toiminnan mahdollinen poikkeaminen säädösten ja päätösten vaatimuksista. Myös asukkaiden yhteydenotot, aiemmat viranomaishuomautukset tai ympäristövahingot vaikuttavat valvonnan suuntaamiseen. Keskeisin valvontaa ohjaava lainsäädäntö on esitetty liitteessä 1.

6 vuosille s Ympäristönsuojelulain mukaan lupavelvolliset kohteet Ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimivaltaan kuuluvia ympäristölupavelvollisia toimintoja on Hämeenlinnan kaupungin alueella 114 kappaletta ja Hattulan kunnan alueella 13 kpl (tilanne tammikuu 2015). Hämeenlinnan kantakaupungin alueella lupavelvollisia laitoksia on 37 kpl, Hauhon kaupunginosassa 22 kpl, Kalvolan kaupunginosassa 11 kpl, Lammin kaupunginosassa 20 kpl, Rengon kaupunginosassa 16 kpl ja Tuuloksen kaupunginosassa 8 kpl. Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluvia lupakohteita Hämeenlinnassa on 47 ja Hattulassa 8 kappaletta (tilanne tammikuu 2015). Ensisijainen valvontavastuu niissä on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. Näihin lupakohteisiin tehdään valvontatarkastuksia yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Lupavelvollisista toiminnoista on poistettu säädösmuutosten myötä lupavelvollisuudesta vapautetut kohteet, kuten eräät haihtuvia hiilivetyjä käyttävät kohteet (kemialliset pesulat) sekä ympäristönsuojeluasetuksen muutoksen ( /1792) myötä lupavelvollisuuksia on tarkennettu. Ympäristönsuojelulain voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 7 :n mukaisessa ympäristölupatarpeen arvioinnissa (ns. YVPL-mukainen harkinta) katsottiin, että nykyisen Hämeenlinnan kaupungin alueella ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa toimineen 25 eläinsuojan, 6 polttonesteen jakeluaseman sekä 2 muun toiminnan ei tarvitse toistaiseksi hakea ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ympäristönsuojelun lainsäädännön muutosten (YSA muutos, toimialakohtaiset asetukset ympäristönsuojeluvaatimuksista) ja kuntaliitoksen myötä uuden hallinnollisen alueen muodostumisen vuoksi sekä valvonnan kattavan ja tasapuolisen toteuttamisen kannalta osa toiminnoista tullaan velvoittamaan hakemaan ympäristölupaa tai toiminnot rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Nämä laitokset ovat valvontasuunnitelman kohteissa. Liitteen 2 taulukoissa esitetään Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueella sijaitsevien ympäristölupavelvollisten valvontakohteiden lukumäärät toimialoittain. Taulukoissa on eritelty kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja valtionhallinnon kohteet erikseen. Liitteen 4 taulukossa on esitetty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröityjen kohteiden lukumäärät toimialoittain Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueella. Liite 2. Ympäristölupavelvollisten kohteiden lukumäärät (YSA 713/ kunnan toimivalta ja 1 AVIn ja ELYn toimivalta) Liite 4. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröityjen kohteiden lukumäärät (YSL 527/ ) 4.2 Ympäristönsuojelulain mukaan ilmoitusvelvolliset toiminnot Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (YSL 60 ). Näistä ilmoituksista tehtiin ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa vuosittain noin 40 päätöstä voimaantulleet Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat vähentäneet meluilmoitusten käsittelyaikaa ja tarvittavien päätösten määrää. Ilmoitukset koskevat pääasiassa maarakentamista, muuta rakentamista tai erilaisia ulkoilmatapahtumia. Ilmoitusten johdosta tehdään tarvittaessa tarkastus. Tarkastukset keskitetään toimintoihin, joiden päästöistä arvioidaan aiheutuvan haittaa. Koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle (YSL 61 ). Ilmoitus on tehtävä toiminnasta, jonka tarkoituksena on vaikutusten tai

7 vuosille s. 7 käyttökelpoisuuden selvittämiseksi kokeilla raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää, puhdistuslaitetta taikka hyödyntää tai käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti. Koeluonteinen toiminta tarkastetaan ilmoitusta käsiteltäessä sekä toiminnan aikana. Poikkeuksellisesta tilanteesta, josta aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa tai aiheutuu erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta valvontaviranomaiselle (YSL 62 ). Tällaisia tilanteita voivat olla onnettomuus, tuotantohäiriö tai rakennelman tai laitteen purkaminen. Näissä tapauksissa tehdään aina tarkastus. Tietyistä toiminnoista, joihin ei tarvita ympäristölupaa, on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten (YSL 65 ). Näitä toimintoja ovat nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat ja polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantoyksiköt. Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyy kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja suunnitelma on merkittävä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröityjä toimintoja on Hämeenlinnan kaupungin alueella 23 kpl ja Hattulan kunnan alueella 3 kpl. Suurin osa rekisteröidyistä toiminnoista on polttonesteiden jakeluasemia. (tilanne tammikuu 2015) 4.3 Ympäristönsuojelulain mukaiset muut valvontakohteet Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) määrätään, että kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen mukaiset vaatimukset mennessä, jollei kiinteistölle ole haettu jatkoaikaa muutosten tekemiselle. Valvontatarkastuksia näille kohteille tehdään resurssien mukaan. Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen Eläinsuojien valvonta koskee sekä ympäristölupavelvollisia eläinsuojia että sellaisia eläinsuojia, joiden katsottiin ympäristölupatarpeen arvioinnissa täyttävän oleellisilta osilta uuden ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset eikä niiden toistaiseksi tarvitse hakea ympäristölupaa. Valvontaa toteutetaan myös ns. nitraattiasetuksen (931/2000) mukaisesti. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt (voimaantulo ) ympäristönsuojelulain nojalla annettavat ympäristönsuojelumääräykset Hämeenlinnan kaupungin alueelle. Määräykset laajenivat koskemaan koko uuden Hämeenlinnan aluetta, sillä Kalvolan, Rengon ja Hauhon alueella määräyksiä ei aiemmin ollut. Lammin ja Tuuloksen alueella ympäristönsuojelumääräykset ovat koskeneet lähinnä jätevesien käsittelyvaatimuksia. Ympäristönsuojelumääräysten mukaisiin valvontakohteisiin kuuluu kohteita niin jätevesien käsittelyn, meluntorjunnan, vesien- ja ilmansuojelun kuin kemikaalien käsittelynkin osalta. Määräyksiin on tehty muutos jätevesien käsittelyä koskevaan pykälään säädösmuutosten vuoksi. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi muutetut määräykset (voimaantulo ). 4.4 Muut valvottavat kohteet ja toiminnot Vesilain mukaisiin valvontakohteisiin kuuluvat mm. vesistörakentamiseen ja ojitusasioihin liittyvät valvontakohteet, tarkastukset liittyen jäteveden johtamiseen toisen ojaan sekä viemärin kunnossapidosta määrääminen. Jätehuoltomääräysten valvonnassa valvontakohteita ovat mm. aluekeräyspaikat, yhteiset jäteastiat ja kompostointi. Jätehuoltomääräysten mukaan mineraaliperäisten jätteiden (betoni ja tiili) käytöstä

8 vuosille s. 8 maarakennustyössä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristöluvan tarpeen selvittämiseksi. Suurten yleisötapahtumien (yli henkeä) jätehuollon järjestämisestä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jätelain mukaista roskaantumisen valvontaa tehdään pääasiassa asukkailta tulleiden ilmoitusten perusteella. Jätelaki (646/2011) toi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle uusia valvontatehtäviä. Jätteen ammattimaisesta keräyksestä tulee tehdä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan tulee esittää lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi. Erityislainsäädännön (ks. liite 1), kuten maasto- ja vesiliikenteen, ulkoilulain tai luonnonsuojelulain mukaan valvottavia kohteita on useita, ja niiden määrä vaihtelee vuosittain. 5 Valvonnan toteuttaminen Ympäristönsuojelulaissa tarkoitetulla viranomaisella tai sen määräämällä viranhaltijalla on oikeus valvontaa varten muun muassa saada tarpeellisia tietoja toiminnanharjoittajalta, tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä, päästä paikkaan, jossa toimintaa harjoitetaan sekä tarkkailla toiminnan ympäristövaikutuksia (YSL 83 ). Valvontatyötä ovat mm. tarkastusten suorittaminen, raporttien tarkistaminen, selvitysten ja suunnitelmien hyväksyminen, projektiluonteinen valvonta sekä valituksiin ja akuutteihin tilanteisiin reagoiminen. 5.1 Valvontatarkastukset Tarkastuksen määrittely Ympäristönsuojeluasetuksen 29 :n mukaan valvontaviranomaisen on suoritettava luvan saaneen toiminnan tarkastus riittävän usein toiminnan seuraamiseksi. Tarkastus on suoritettava myös - toiminnanharjoittajan, asianosaisten ja muiden vaatimusten vuoksi, jollei tarkastus ole ilmeisen tarpeetonta - jos poikkeuksellisissa tilanteissa aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa (YSL 62 ) - jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista (YSL 72 ), sekä - tarvittaessa toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen johdosta (YSA 30, toiminnan muutokset, poikkeavat tapahtumat ja onnettomuudet). Tarkastuksen suorittaa ensisijaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Jos luvan on myöntänyt aluehallintovirasto, tarkastuksen suorittaa kuitenkin ensisijaisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tarkastuksesta on laadittava tarkastuskertomus. Valvontaviranomaisen oikeudesta tehdä tarkastuksia ja saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja on säädetty myös vesilain 14 luvun 3 :ssä sekä jätelain 122 ja 123 :ssä. Valvontasuunnitelmassa tarkoitetaan tarkastuskäynnillä paikan päällä suoritettua valvontakäyntiä (määräaikaistarkastus). Toiminnanharjoittajan edustajan on oltava paikalla, ja käynnistä on yleensä pitänyt sopia etukäteen. Tarkastuksesta on laadittava tarkastuskertomus, joka toimitetaan toimin-

9 vuosille s. 9 nanharjoittajalle. Ympäristöluvanvaraisen laitoksen määräaikaistarkastuksen suorittamisesta on laadittu erillinen työohje viranomaispalveluiden toimintajärjestelmään. Tutustumiskäyntejä laitoksella, määräaikais- tai häiriöraporttien tai erilaisten selvitysten tarkastamista ei tässä pidetä tarkastuksena ellei siihen liity käyntiä toiminnan sijaintipaikalla. Joissain tapauksissa riittää merkintä tietojärjestelmään, silloinkin merkinnästä tulee käydä ilmi kaikki asian selvittämisen kannalta merkittävät tiedot Valvonnan kohdentaminen Tarkastusaikataulua, tarkastustiheyttä ja voimavarojen tarvetta suunniteltaessa huomioon on otettu: - laitoksen tai toiminnon aiheuttamat ympäristövaikutukset - päästöjen määrä ja laatu - päästöpotentiaali - laitoksen ympäristö - laitoksen ympäristöjohtamisen ja ympäristönsuojelusuunnittelun taso. Valvontasuunnitelmassa valvottavat laitokset on jaettu kahteen luokkaan: - kerran kolmessa vuodessa tarkastettavat - kerran luvan voimassaoloaikana tarkastettavat (5 vuoden välein). Tarkastustoiminta kohdistuu erityisesti laitoksiin ja toimintoihin, joiden ympäristövaikutukset ja arvioidut riskit ovat suurimmat. Tarkastusaikataulussa on huomioitu myös tulevat määräajat lupien tarkistamisissa. Tarkastustiheyttä arvioitaessa on otettu huomioon tehtävä tarkastus lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä sekä mahdollinen tarkastus ensimmäisen raportointivelvollisen vuoden jälkeen. Kerran kolmessa vuodessa tarkastettavia kohteita ovat mm. eräät pohjavesialueilla sijaitsevat toiminnot, kuten eläinsuojat, jakeluasemat, ampumaradat sekä elintarvikelaitokset. Kolmen vuoden välein tarkastetaan myös jätteenkäsittelytoiminnot, betoniteollisuus- ja eräät metallien pintakäsittelylaitokset. Viiden vuoden välein tarkastettavia kohteita ovat mm. pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevat jakeluasemat, eläinsuojat, ampumaradat ja pienet lämpökeskukset sekä rekisteröidyt kohteet. Liitteessä 3 on esitetty suunnitellut ympäristölupavelvollisten kohteiden määräaikaistarkastusten lukumäärät vuodelle Tarkastukset on eritelty toimialoittain. Rekisteröitävät kohteet poistuvat rekisteröinnin jälkeen ympäristöluvallisten laitosten valvontasuunnitelmasta lupakohteina ja niitä valvotaan jatkossa jälkivalvonnan keinoin. Rekisteröityjen kohteiden määräaikaistarkastuksia ei ole vuodelle Liite 3. Ympäristölupavelvollisten laitosten määräaikaistarkastusten aikataulu toimialoittain v Akuutit valvontatarkastukset Onnettomuuksien, poikkeustilanteiden ja ympäristövahinkojen johdosta tapahtumapaikalla suoritetaan aina tarkastus. Erilaisten akuuttien tilanteiden arvioinnissa ja jälkihoidossa voi olla mukana useita viranomaisia. Ilmoituksen saadessaan viranomaisen on selvitettävä muun muassa seuraavat asiat:

10 vuosille s tapahtumien kulku yleispiirteisesti - aiheutuneiden päästöjen laatu ja määrä - havaitut päästöjen vaikutukset ja laajuus - kenelle muille viranomaisille on ilmoitettu. Myös ympäristöluvissa tulisi olla lupamääräykset erityistilanteisiin varautumisesta ja ilmoittamisesta, jos niillä voidaan olettaa olevan laajempaa merkitystä, kuten vaikutusta työntekijän tai laitoksen lähellä olevien ihmisten terveyteen tai niistä saattaa aiheutua ympäristön tilan heikkenemistä. 5.2 Muut valvontatavat Raporttien tarkastaminen Toiminnanharjoittajilta saadut raportit (vuosiyhteenvedot, velvoitetarkkailut, häiriötilanneraportit ym.) tarkistetaan. Tarpeen mukaan otetaan yhteyttä toiminnanharjoittajaan ja pyydetään lisäselvitystä. Joillekin toimialoille voidaan lähettää vuosiraportointilomake täytettäväksi riittävien tietojen saannin varmistamiseksi. Ympäristölupapäätöksiin kirjattujen tarkkailumääräysten valvonta on tärkeää tarkkailun suorittamisen ja toiminnan vaikutusten seuraamiseksi. Tarkkailuraportteihin perustuen valvontaviranomainen voi päättää ympäristöluvan tarkkailumääräysten mahdollisesta muuttamisesta Suunnitelmien ja selvitysten hyväksyminen Ympäristölupapäätöksissä edellytetyistä toimintaa, päästöjä tai ympäristövaikutuksia koskevista suunnitelmista ja selvityksistä tekee päätöksen pääsääntöisesti laitosvalvoja ja tarvittaessa ympäristö- ja rakennuslautakunta. Toiminnan lopettamiseen liittyvän suunnitelman hyväksyy ympäristöja rakennuslautakunta, joka voi tarvittaessa antaa lopettamista koskevia määräyksiä Projektiluonteinen valvonta Laitoksia ja toimintoja, jotka eivät ole ympäristöluvanvaraisia tai jotka eivät säännöllisesti raportoi ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista, voidaan valvoa ajoittain toteutettavilla projekteilla. Valvontakyselyt ja selvitykset voidaan kohdistaa esimerkiksi tiettyyn toimialaan (esim. korjaamot, eläinsuojat tai biojätteen suurtuottajat), alueeseen (esim. pohjavesi-, ranta- tai teollisuusalue) tai toimintoon (esim. kemikaalien varastointi, jätevesien käsittely tai jätehuolto). Myös ympäristölupavelvollisia laitoksia voidaan tarkastaa projektiluonteisesti esimerkiksi silloin, kun lainsäädännössä annetaan uusia, tiettyä toimialaa koskevia määräyksiä tai tällaisten määräysten toimeenpanoaika lähestyy. Projektista on hyvä tiedottaa yleisesti etukäteen. Toiminnanharjoittajien tasavertaisen kohtelun vuoksi projektiin valittavien kohteiden rajaus on mietittävä tarkasti. Tiedotus projektista toimii välillisesti laajemmin myös muiden toiminnanharjoittajien herättelemisessä ympäristönsuojeluasioihin. Toimintaa koskevia tietoja voidaan pyytää kirjallisesti lomakkeilla tai puhelimitse suoritetulla kyselyllä. Lomake voi olla täytettävissä myös internet-sivuilla. Tietoja joudutaan pyytämään todennäköisesti monta kertaa, joten tietojen keräämiseen on varattava aikaa. Tietojen pyytäminen ja tarkastaminen voidaan antaa harjoittelijan tehtäväksi, mutta jatkotoimenpiteistä päättäminen ja määrääminen kuuluvat viranhaltijalle.

11 vuosille s Valitukset Asianosaisilla, yhdistyksillä, kunnalla sekä viranomaisilla on oikeus kirjallisesti panna jokin ympäristön pilaantumista tai luontovahinkoa koskeva asia vireille ympäristö- ja rakennuslautakunnassa. Yleensä asianosaisen ilmoitus haitasta on syytä ottaa käsittelyyn jo puhelimitse tulleen ilmoituksen perusteella, mutta asianosaista voi pyytää panemaan asia vireille kirjallisesti, esimerkiksi jos valitukset samasta asiasta jatkuvat. Kirjallisesti vireille tullut asia on käsiteltävä ja siitä on annettava valituksenalainen päätös. Ennen päätöstä on valituksen kohteelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa sekä usein myös tarkastus tilanteen toteamiseksi on tarpeen. Asianosaisen nimeä ei aina tarvitse ilmoittaa toiminnanharjoittajalle vaan viranhaltijan oma havainto riittää haitan toteamiseksi. Valvontakäynnistä ei tarvitse ilmoittaa ennakolta toiminnanharjoittajalle, jos käynnin tarkoituksen voidaan olettaa vaarantuvan. Käynnin aikana tehdyt havainnot on ilmoitettava käynnin jälkeen toiminnanharjoittajalle. Nimettömiin ilmoituksiin reagoiminen on viranomaisen omassa harkinnassa. Haitan (esim. haju tai melu) todentaminen voi joskus olla vaikeaa sen ajoittaisuuden vuoksi. Usein yhteydenotto toiminnanharjoittajaan ja asian tutkiminen yhteistyössä on helpoin ja tehokkain tapa edetä asian selvittämisessä. Monesti tarvittavat korjaustoimenpiteet ovat pieniä ja niistä voidaan sopia toiminnanharjoittajan kanssa ja kirjata sovitut asiat neuvottelu- tai tarkastusmuistioon. Viimeistään asian ratkettua ilmoituksen tekijälle annetaan palautetta viranomaisen toimista ja niiden vaikutuksesta ja merkitään asia käsitellyksi. Mikäli asiat eivät etene neuvottelemalla, ympäristö- ja rakennuslautakunta voi antaa tarvittavat määräykset ympäristönsuojelulain 84 :n perusteella. Kiireellisissä tapauksissa määräyksen voi antaa ympäristönsuojelulain 89 :n perusteella viranhaltija, jolle tehtävä on delegoitu. Asia on tuotava viivytyksettä ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsittelyyn. 6 Tietojärjestelmät Ympäristönsuojelun valvontakohteiden tiedot tallennetaan Digia Oyj:n Tarkastaja-ohjelmaan. Tietoja päivitetään jatkuvasti valvojien toimesta. Valvontakohderekisteri on tarkoitettu viranomaiskäyttöön, mutta tiedot ovat julkisia, ellei tietoa ole erikseen säädetty salassa pidettäväksi. Kaikki ympäristölupiin liittyvä lähtevä ja saapuva posti merkitään Kuntatoimiston diaariin. Ajantasaisesta diaarista voidaan tulostaa asian kaikki käsittelyvaiheet. Ympäristövaikutuksiltaan pienet toiminnot rekisteröidään asetusten mukaisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ympäristönsuojelun valvonnassa hyödynnetään myös valtion ympäristöhallinnon erilaisia tietojärjestelmiä, kuten ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA (sis. Hertta - ympäristötiedon hallintajärjestelmän sekä VAHTI - valvonta- ja kuormitustietojärjestelmän) ja maaperän tilan tietojärjestelmä MATTI. Vaatimukset paikkatietoon sidotun valvontatiedon tallentamiselle on otettava yhä enemmän huomioon erilaisia tietojärjestelmiä suunniteltaessa, hankittaessa ja hyödynnettäessä. 7 Koulutus Henkilöstön jatkuvalla ja monipuolisella koulutuksella on tärkeä merkitys tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan valvonnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tavoitteena on tuntea ja osata soveltaa keskeistä lainsäädäntöä valvonnan eri osa-alueilla sekä kehittää taitoja muuttuvas-

12 vuosille s. 12 sa hallintokentässä mukaan lukien atk-taidot sekä vuorovaikutustaidot. Henkilöstölle tehdään vuosittain koulutussuunnitelmat ja niiden toteutumista seurataan. Tarkoituksena on kohdentaa koulutus osa-alueille, joilla tarvitaan lisäosaamista. Koulutus on tarpeen mukaan kaupungin sisäistä koulutusta tai ulkopuolisten tahojen järjestämää koulutusta. 8 Asiakaspalvelu, viestintä ja tiedotus Viranomaispalvelut toimii osoitteessa Rauhankatu 8, Hämeenlinna. Maankäytön ja ympäristön palvelupiste Kastellissa (os. Raatihuoneenkatu 11) palvelee myös ympäristönsuojelun asiakkaita. Internet-sivut ovat osoitteessa Viranomaispalveluille on laadittu viestintäsuunnitelma, joka pohjautuu Hämeenlinnan kaupungin viestintästrategiaan. Viestinnän osa-alueita ovat mm. asiakaspalvelu, kohderyhmien opastus ja kouluttaminen ja valistus sekä ympäristönsuojelua koskeva tiedottaminen. Hämeenlinnan kaupungin kriisiviestintäsuunnitelma on päivitetty uuden organisaation mukaiseksi ja se tulee liitteeksi kaupungin valmiussuunnitelmaan. Hämeenlinnan kaupungin ilmoituksiin liittyvä käytännön menettely muuttui lähtien. Kaupungin ilmoituslehtiä ovat Hämeen Sanomat ja Ydin-Hämeen palvelujen osalta Keski-Häme. Ilmoitukset keskitetään yhdelle päivälle viikossa, joka on torstai. Viestintäyksikkö koostaa viikoittaiseen koonti-ilmoitukseen tulevat ilmoitustekstit ja toimittaa ne ilmoituslehtiin sovitulle vakiopaikalle. 9 Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Valvontasuunnitelman toteutumisesta laaditaan vuosittain yhteenveto, jossa tarkastellaan toteutunutta valvontaa verrattuna suunnitelman mukaiseen valvontaan. Yhteenvedossa tarkastellaan myös valvonnan tarpeen mahdollisia muutoksia sekä suunnitelman päivitystarvetta lupavelvollisten kohteiden muuttuessa. Yhteenveto saatetaan ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi. Arvioinnissa voidaan esittää, kuinka asianmukaisia asetetut tavoitteet ovat olleet, ottaen huomioon alueen ympäristönsuojelun tilanteen ja valvontaan osoitetut resurssit ja tulisiko valvontasuunnitelmassa olevia tavoitteita muuttaa sekä se paljonko jatkossa varataan resursseja valvontaan. Arviossa voi olla myös arvio neuvonnan, koulutuksen ja tiedottamisen riittävyydestä sekä arvio kehittämistarpeista. Myös yhteistyön onnistumista muiden sidosryhmien kanssa voidaan arvioida.

13 vuosille Liite 1. Lainsäädäntö Ympäristönsuojeluhallintoa koskevaa lainsäädäntöä Kuntalaki (365/1995) Hallintolaki (434/2003) Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986) Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000) Laki palvelujen tarjoamisesta (1166/2009) Ympäristönsuojeluviranomaista koskevaa lainsäädäntöä Ympäristönsuojelulaki (86/2000), alkaen 527/2014 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000), alkaen 713/2014 (Ympäristönsuojelumääräykset) Lisäksi ympäristönsuojelulain nojalla annetut asetukset sekä aiemmat ilmansuojelu-, meluntorjunta- ja vesilain nojalla annetut asetukset sekä valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätökset, kuten mm. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa (214/2007) Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011) Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (435/2001) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (53/1997) Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (846/2012) Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (750/2013) Vesilaki (587/2011) Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista (1560/2011) Lisäksi vesilain nojalla annetut asetukset sekä valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätökset. Vesihuoltolaki (119/2001) Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) /jkl, päivitetty /ak

14 vuosille Liite 1. Lainsäädäntö Jätelaki (646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) (jätehuoltomääräykset) Lisäksi jätelain nojalla annetut asetukset sekä valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätökset, kuten mm. Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista (422/2008) Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (581/2004) Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (852/2004) Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä (112/1997) Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä (527/2013) Valtioneuvoston asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä (528/2013) Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä (962/1997) Asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (591/2006) Jätelainsäädäntöön liittyvien asetusten uudistustyötä tehdään vuosina Maastoliikennelaki (1710/1995) Vesiliikennelaki (463/1996) Muuta kunnan lakisääteisiin ympäristönsuojelutehtäviin sovellettavaa lainsäädäntöä Luonnonsuojelulaki (1096/1996) Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta (383/2009) Ulkoilulaki (606/1973) Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (486/1994) Naapuruussuhdelaki (26/1920) Maa-aineslaki (555/1981) Kemikaalilaki (599/2013) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista eli REACH-asetus (1907/2006) /jkl, päivitetty /ak

15 Ympäristölupavelvollisten kohteiden lukumäärät (2015) / Kunnan toimivalta LIITE 2 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 (päivitetty ) Kohteiden lukumäärä % Hämeenlinna Hattula Hauho Hml Kalvola Lammi Renko Tuulos 1 Metsäteollisuus 0 0,0 0 2 Metalliteollisuus 0 0,0 0 3 Energian tuotanto 6 4, Kemikaalien tai polttoaineiden valmistus, varastointi, käyttö tai käsittely 20 15, Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta 2 1,6 2 2 Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto , Mineraalituotteiden valmistus 6 4, Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 3 2,4 3 3 Elintarvikkeiden tai rehujen 9 valmistus 6 4, Eläinsuojat ja kalankasvatus 39 30, Liikenne 2 1, Jätehuolto 13 10, Muu toiminta 11 8, yht

16 Ympäristölupavelvollisten kohteiden lukumäärät (2015) / AVIn ja ELYn toimivalta LIITE 2 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 1 (päivitetty ) Kohteiden lukumäärä % Hämeenlinna Hattula Hauho Hml Kalvola Lammi Renko Tuulos 1 Metsäteollisuus 1 1, Metalliteollisuus 1 1, Energian tuotanto 5 9, Kemianteollisuus 4 7, Kemikaalien tai polttoaineiden valmistus, varastointi, käyttö tai käsittely Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta 3 5, Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto 7 2 3, Mineraalituotteiden valmistus 1 1,8 1 1 Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 9 Elintarvikkeiden tai rehujen 10 valmistus 1 1, Eläinsuojat tai kalankasvatus 22 40, Liikenne mom. Jätevesien käsittely ja jätehuolto 12 21, Sotilaskäyttöön tarkoitettu toiminta 3 5, yht

17 Ympäristölupavelvollisten kohteiden määräaikaistarkastusten aikataulu toimialoittain v LIITE 3 (päivitetty ) HÄMEENLINNA Tarkastusten lukumäärä Metsäteollisuus 2 Metalliteollisuus 3 Energian tuotanto 3 4 Kemikaalien tai polttoaineiden valmistus, varastointi, käyttö tai käsittely 4 5 Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta 6 Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto 3 7 Mineraalituotteiden valmistus 3 8 Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 1 9 Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus 1 10 Eläinsuojat tai kalankasvatus 9 11 Liikenne 12 Jätehuolto 8 13 Muu toiminta 8 yht. 40

18 Ympäristölupavelvollisten kohteiden määräaikaistarkastusten aikataulu toimialoittain v LIITE 3 (päivitetty ) HATTULA Tarkastusten lukumäärä Metsäteollisuus 2 Metalliteollisuus 3 Energian tuotanto 4 Kemikaalien tai polttoaineiden valmistus, varastointi, käyttö tai käsittely 5 Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta 6 Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto 1 7 Mineraalituotteiden valmistus 8 Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 9 Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus 1 10 Eläinsuojat tai kalankasvatus 11 Liikenne 12 Jätehuolto 3 13 Muu toiminta yht. 5

19 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröityjen kohteiden lukumäärät (2015) LIITE 4 (päivitetty Ympäristönsuojelulaki (527/ ) ) Kohteiden lukumäärä % Hämeenlinna Hattula Hauho Hml Kalvola Lammi Renko Tuulos 1 Polttonesteiden jakeluasemat 22 84, Asfalttiasemat 2 7, Pienet energiantuotantolaitokset 2 7, yht

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristölautakunta (8)

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristölautakunta (8) Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2017 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 147 1 (8) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖVALVONTA YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA 1. JOHDANTO Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 29 :n mukaan viranomaisen on tarkastustoimintaa varten tarvittaessa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta 8.12.2015 163 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain mukaisti rekisteröitävien

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2016 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 16.3.2016 30 16.3.2016 1 (4) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Ympäristöluvallisten laitosten valvonta...

Lisätiedot

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta.

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta. Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 11 1 (5) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2018

Kiteen kaupungin ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2018 Kiteen kaupungin ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2018 Ympäristölautakunta 15.11.2017 Sisältö 1 Johdanto ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuosille

Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuosille Salon kaupunki 1 (5) Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuosille 2017 2018 Sisällys 1. Valvontaohjelma 1 2. Valvonnan maksullisuus 2 3. Salon ympäristönsuojelun suunnitelma vuoden

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN JA IITIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016

KOUVOLAN KAUPUNGIN JA IITIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 1 KOUVOLAN KAUPUNGIN JA IITIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 1 JOHDANTO... 3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTA...

Lisätiedot

LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN

LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN MAKSUTAULUKKO Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelulain, merenkulun ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1114/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1114/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 3 Asianro 1114/00.01.02.00/2017 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2016-2017 ja valvontaohjelma vuodelle 2017 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö-

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

KAARINAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA KAARINAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Maksujen määräytymisperusteet... 1 3 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut... 1 4 Menettelyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUMA 2016

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUMA 2016 YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUMA 2016 Imatran kaupunki Ympäristövalvonta 6.2.2017 YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUMA 2016 1 Johdanto... 4 2 Tietoja alueen kunnista... 4 3 Valvontasuunnitelman

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 128 2 Viranomaistoimiin määrääminen Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUOSILLE Ehdotus

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUOSILLE Ehdotus YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2020 Ehdotus Imatran kaupunki Ympäristövalvonta 18.11.2015 YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2020 1 Johdanto... 4 2 Tietoja alueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 19.-20.3.2013 Rovaniemi 21.3.2013 1 YM:n valvontaohje Annettu 7.11.2012, korvaa aiemmin 2005

Lisätiedot

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu Viite MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos Nykyinen maksu Ehdotus uudeksi maksuksi Metalliteollisuus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat KUOPIO vanhat maksut Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas, 4 100,00 - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos 4 100,00 KUOPIO ehdotus

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 2014

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 2014 1 Khall. 30.06.2014 156 Liite 72 Kvalt. 06.10.2014 50 Liite 33 SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 2014 - ympäristönsuojelun maksutaksa Hyväksytty Siikalatvan kunnanvaltuustossa 06.10.2014

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JA HATTULAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2019

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JA HATTULAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2019 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Viranomaispalvelut HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JA HATTULAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2019 25.11.2015 ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Valtuuston 11.11.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan,

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN JA IITIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2017

KOUVOLAN KAUPUNGIN JA IITIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2017 1 KOUVOLAN KAUPUNGIN JA IITIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2017 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2017 1 JOHDANTO... 3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTA...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN Heinolan kaupunki YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta Heinolan kaupunginhallitus Heinolan kaupunginvaltuusto 1 Soveltamisala Tätä taksaa

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1. Ympäristönsuojelulain (527/2014), Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan,

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016 1 Khall. 30.06.2014 156 Liite 72 Kvalt. 06.10.2014 50 Liite 33 SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016 - ympäristönsuojelun maksutaksa Hyväksytty Siikalatvan kunnanvaltuustossa 06.10.2014

Lisätiedot

Lupa ja viranomaistoiminnot Ympäristönsuojelu YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

Lupa ja viranomaistoiminnot Ympäristönsuojelu YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 1 Lupa ja viranomaistoiminnot Ympäristönsuojelu YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 vuosille 2015 2019 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 1 VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

HALSUAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HALSUAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), jätelain (646/2011) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2017

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2017 Valvontaohjelma 2017 1(5) Siilinjärven kunta 19.1.2017 viranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2017 Siilinjärven viranomaislautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on 17.11.2015 vahvistanut ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto (6)

Salon kaupunginvaltuusto (6) Salon kaupunginvaltuusto 22.5.2017 39 1 (6) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011) ja merenkulun

Lisätiedot

2.3 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittely omakustannusarvo on 47 euroa tunnilta.

2.3 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittely omakustannusarvo on 47 euroa tunnilta. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimassa 1.1.2016 alk. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2 011) ja

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HUMPPILAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO 2001 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristösuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Ymptervltk 28..26 9 Liite 4 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 26 Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski . Valvontasuunnitelma ja valvontaohjelman

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuus, valvontaohjelma, taksa. UUDELYn alueen kuntien neuvottelupäivä

Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuus, valvontaohjelma, taksa. UUDELYn alueen kuntien neuvottelupäivä Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuus, valvontaohjelma, taksa UUDELYn alueen kuntien neuvottelupäivä 23.9.2015 Esityksen sisältö Valvontasuunnitelma ja -ohjelma Maksullinen valvonta Kunnan päättämä

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1(6) FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Forssan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 14.11.2016 58 Voimaan 15.11.2016 1 Soveltamisala Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011) ja

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

KUOPION ALUEELLISEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

KUOPION ALUEELLISEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA KUOPION ALUEELLISEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä 12.11.2015 x 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), jätelain (646/2011), vesilain (587/2011)

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 2 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA J u l k a i s s u t 2011 Tornion kaupunginkanslia Nro 2 Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 18.01.2011 hyväksymä Voimaantulopäivä19.01.2011

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

LAITOS TAI TOIMINTA euroa. Ympäristölupaa edellyttävän laitoksen tai toiminnan lupapäätöksen valmistelu (YSA 2 )

LAITOS TAI TOIMINTA euroa. Ympäristölupaa edellyttävän laitoksen tai toiminnan lupapäätöksen valmistelu (YSA 2 ) MAKSUTAULUKKO Maksutaulukko sisältää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

KAJAANIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE KAJAANIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020 Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 1.9.2015 1 Sisällysluettelo KAJAANIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristö- ja rakennusjaoston hyväksymä

TAMPEREEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristö- ja rakennusjaoston hyväksymä TAMPEREEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristö- ja rakennusjaoston hyväksymä 10.3.2015 1 Soveltamisala 2 Maksujen määräytymisperusteet Ympäristönsuojelulain (527/2015), merenkulun ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pomarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma

Pomarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma Pomarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma Ympäristövalvonnan tarkoituksena on varmistaa että ympäristössä tapahtuvat toiminnot ovat lakien, asetusten sekä viranomaisten antamien

Lisätiedot

2.3 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittely omakustannusarvo on 47 euroa tunnilta.

2.3 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittely omakustannusarvo on 47 euroa tunnilta. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimassa 1.1.2015 alk. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen

Lisätiedot

2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 43 euroa tunnilta.

2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 43 euroa tunnilta. 1 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa

Lisätiedot

Eläinsuojien ympäristölupien valvonta. Ympäristönsuojelun viranhaltijat Lamminpäivät Anne Polso Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Eläinsuojien ympäristölupien valvonta. Ympäristönsuojelun viranhaltijat Lamminpäivät Anne Polso Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Eläinsuojien ympäristölupien valvonta Ympäristönsuojelun viranhaltijat Lamminpäivät 6.10.2017 Anne Polso Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Yleistä valvonnasta Valvontaviranomaisten tehtävänä yleisen edun valvonta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPATAKSA UURAISTEN KUNTA

YMPÄRISTÖLUPATAKSA UURAISTEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPATAKSA UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNNAN MAASEUTUYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 11.12. 2012 UURAISTEN KUNNANHALLITUS HYVÄKSYNYT 17.12. 2012 384 Voimaan 1.1.2013 2 Ympäristönsuojelulaki 105 Tämän lain

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN JA TIELAUTAKUNNAN TAKSA. Ymp.ltk

PÄLKÄNEEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN JA TIELAUTAKUNNAN TAKSA. Ymp.ltk PÄLKÄNEEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN JA TIELAUTAKUNNAN TAKSA Ymp.ltk 18.02.2016 1 Voimaantulo 01.03.2016 1 Soveltamisala 1.1 Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelymaksun tämän

Lisätiedot

Kuntien hyvät valvontakäytännöt

Kuntien hyvät valvontakäytännöt Kuntien hyvät valvontakäytännöt Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Valvonnan suunnittelua ohjaavat keskeiset

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonnasta

Turvetuotannon valvonnasta Turpeenoton vesistövaikutukset -seminaari ja kansalaistapaaminen Jyväskylä 16-17.3.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta ja valvonnan keinoista 2. Turvetuotanto

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

KAJAANIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA KAJAANIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 25.11.2015 102. Voimassa 1.1.2016 alkaen. 1 Soveltamisala Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Tarkast usväli vuosina. Kohteide n lkm. aluokka

Tarkast usväli vuosina. Kohteide n lkm. aluokka HAMINAN, MIEHIKKÄLÄN JA VIROLAHDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA Hamina, Virolahti ja Miehikkälä yhteensä Vna Toimiala ymps 2 Valvont aluokka Tarkast usväli vuosina Kohteide n lkm 2 1)

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tehtävät. Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri

Ympäristönsuojelun tehtävät. Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri Ympäristönsuojelun tehtävät Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri 5.9.2017 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Kunnassa toimii ympäristönsuojeluviranomainen, joko kunnan omana toimielimenä tai kuntalain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN NOJALLA YMPÄRISTÖLUPA- VELVOLLISTEN JA REKISTERÖITYJEN TOIMINTOJEN VAL- VONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN NOJALLA YMPÄRISTÖLUPA- VELVOLLISTEN JA REKISTERÖITYJEN TOIMINTOJEN VAL- VONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN NOJALLA YMPÄRISTÖLUPA- VELVOLLISTEN JA REKISTERÖITYJEN TOIMINTOJEN VAL- VONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 1. Valvontasuunnitelman tausta ja tavoitteet Ympäristölupavelvollisten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 18.10.2012. MAKSUTAULUKKOVERTAILU / Espoo, Helsinki, Vantaa

Ympäristölautakunta 18.10.2012. MAKSUTAULUKKOVERTAILU / Espoo, Helsinki, Vantaa Ympäristölautakunta 18.10.2012 MAKSUTAULUKKOVERTAILU / Espoo, Helsinki, Vantaa Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kiinteähintaiset julkisoikeudelliset maksut ympäristönsuojelulain, vesilain, merenkulun

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

LAITOS TAI TOIMINTA Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 )

LAITOS TAI TOIMINTA Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty 14.12.2010, 112 ympäristölautakunta MAKSUTAULUKKO Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen julkisoikeudelliset maksut ympäristönsuojelulain,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUPERUSTEET JA TAKSA

SUOMUSSALMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUPERUSTEET JA TAKSA Ympla 25.11.2015 liite nro 2 SUOMUSSALMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUPERUSTEET JA TAKSA Hyväksytty ympäristölautakunnassa 25.11.2015 51 Voimaantulo 1.1.2016 SUOMUSSALMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistaminen. ELY-keskuksen neuvottelukunta Janne Kärkkäinen

Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistaminen. ELY-keskuksen neuvottelukunta Janne Kärkkäinen Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistaminen ELY-keskuksen neuvottelukunta 18.6.2015 Janne Kärkkäinen 22.6.2015 Vaiheet I-vaihe: uusi ympäristönsuojelulaki 1.9.2014 asetus ympäristönsuojelusta 10.9.2015 II-vaihe:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Yhteisvaltuusto hyväksynyt: 19.9.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011)

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristönsuojelun tulosalueen VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristönsuojelun tulosalueen VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristönsuojelun tulosalueen VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 48 16.4.2013 1(13) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Toimialue

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA

POLVIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA POLVIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Valvontasuunnitelman laatiminen... 1 2 Polvijärven ympäristöolot... 1 2.1 Yleistä... 1 2.2 Luontoarvot... 1 2.3 Pohjavedet...

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

KUOPION ALUEELLISEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA (muutokset kursiivilla)

KUOPION ALUEELLISEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA (muutokset kursiivilla) KUOPION ALUEELLISEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA (muutokset kursiivilla) Ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä 14.11.2013 x 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000), jätelain (646/2011),

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI LIITE 1

HAMINAN KAUPUNKI LIITE 1 HAMINAN KAUPUNKI LIITE 1 YMPÄRISTÖTOIMEN TAKSA - Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut hyväksytty 4.11.2014 Haminan ympäristölautakunnassa 125. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUT 1 Soveltamisala Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA

SYSMÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA SYSMÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA LUONNOS 31.3.2015 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimialue... 3 3 Riskinarviointi ja valvontaluokat... 4 3.1 Valvontaluokat... 5 3.2 Tehostettu valvonta...

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Uusi valvontaohje ja hyvät valvontakäytännöt. VARELY, Turku Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö

Uusi valvontaohje ja hyvät valvontakäytännöt. VARELY, Turku Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Uusi valvontaohje ja hyvät valvontakäytännöt VARELY, Turku 30.9.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Esityksen sisältö Valvontaohje Valvontasuunnitelma Valvontaohjelma Valvonnan maksullisuus

Lisätiedot

1/6 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA. 1 Soveltamisala

1/6 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA. 1 Soveltamisala 1/6 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1. Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisessa

Lisätiedot

Lupa- ja viranomaistoiminnot SÄÄNTÖKOKOELMA 884 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

Lupa- ja viranomaistoiminnot SÄÄNTÖKOKOELMA 884 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1(7) JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN Lupa- ja viranomaistoiminnot SÄÄNTÖKOKOELMA 884 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä 19.11.2014 121 1 Soveltamisala

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA (hyväksytty 17.12.2014 114)

VAASAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA (hyväksytty 17.12.2014 114) VAASAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA (hyväksytty 17.12.2014 114) 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUTAKSA

KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUTAKSA POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 64 euroa tunnilta.

2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 64 euroa tunnilta. 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain 527/2014 jätelain (646/2011), vesilain (587/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan

Lisätiedot

ELY-keskuksen valvontasuunnitelma uudistuu

ELY-keskuksen valvontasuunnitelma uudistuu ELY-keskuksen valvontasuunnitelma uudistuu Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä 30.9.2015 Varsinais-Suomen ELY, Anu Lillunen, ympäristönsuojeluyksikkö 30.9.2015 Ympäristölupien valvonnan kehittäminen hanke

Lisätiedot

2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 54 euroa tunnilta.

2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 54 euroa tunnilta. 1 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2015 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja jätelain (646/2011) mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä sekä vesilain (587/2011)

Lisätiedot

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019 Meri-Lapin ympäristölautakunta 131 29.11.2016 2 1 Sisällys 1. JOHDANTO 3 2. VALVONTASUUNNITELMAN PERUSTEET 3 3. TOIMIALUE

Lisätiedot

2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta.

2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta. 1 Ympäristölautakunta 9.12.2015 66 liite 3 LAPINLAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan, ilmoituksen

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA

HARTOLAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA HARTOLAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA LUONNOS 31.3.2015 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimialue... 3 3 Riskinarviointi ja valvontaluokat... 4 3.1 Valvontaluokat... 5 3.2 Tehostettu valvonta...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2015-2020

Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2015-2020 Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2015-2020 Laadittu: 19.11.2014 1 1. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 1.1. Johdanto Ympäristönsuojeluun liittyvän valvonnan tavoitteena

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2015-2016

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2015-2016 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2015-2016 Jyväskylän kaupunki ympäristönsuojelu 2014 Sisällys Valvonnan suunnitelmallisuus... 3 Valvonnan tavoitteet... 3 Ympäristöolosuhteet... 4 Pilaantumisen vaaraa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 168 :n MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

LAPUAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 168 :n MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA LAPUAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 168 :n MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uuden ympäristönsuojelulain (527/2014) 167 :n mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä ympäristönsuojelulain ja

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän uudistaminen

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän uudistaminen Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän uudistaminen Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä, Kouvola 29.11.2016 Päivi Laurila Sisällysluettelo Ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä määrätään YSL:ssä Mikä on

Lisätiedot