Vihreää liiketoimintaa edistävää ammatillista aikuiskoulutusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreää liiketoimintaa edistävää ammatillista aikuiskoulutusta"

Transkriptio

1 Annala, Kaisa, FM, F.E.C (Further Educated with Companies) koordinaattori; Holm, Tove, FT, Kestävän kehityksen ja johtamisen yksikön Koulutuspäällikkö; Hämeenoja, Eeva, TkL, Rehtori, Suomen ympäristöopisto SYKLI Vihreää liiketoimintaa edistävää ammatillista aikuiskoulutusta Useissa selvityksissä on todettu, että työelämä tarvitsee moniosaajia. Heitä tarvitaan myös vihreän talouden liiketoiminnan edistämiseen. Suomen ympäristöopisto SYKLI selvitti, että suoraviivaisin tie tällaisen työvoiman luomiseksi on ohjata eri alojen ammattilaisia saamaan uutta, omaa alaa täydentävää osaamista aikuiskoulutuksesta; kauppatieteilijälle ympäristöosaamista, sähköasentajalle aurinkosähköosaamista, eri energianlähteiden hallintaan energiakoordinaattorin koulutusta. Tiedot, taidot ja tilanne maailmalla sekä Suomessa Vihreän talouden osaamista pitäisi edistää maailmanlaajuisesti enemmän. Dr. Gita Subrahmanyam (London School of Economics) kertoi aiheesta ammatillisen koulutuksen näkökulmasta marraskuussa 2014 Suomen ympäristöopisto Syklissä pidetyssä työpajassa. Hän nosti teknillisen ja ammatillisen koulutuksen tärkeimmäksi painopistealueeksi tällä hetkellä kestävän kehityksen edistämisen ja nuorten työllisyyden. Maailmanlaajuista yhteistyötä voisi hyödyntää näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiedon, kokemusten ja materiaalin jakaminen eri maiden välillä mahdollistaisi koulutuksissa toimiviksi todettujen ratkaisujen nopean omaksumisen ja käyttöönoton. Suomalaisessa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa nämä painopisteet tarkoittavat kestävän kehityksen tuomista kaikille aloille sekä työllisyyden ja työttömien tukemista esimerkiksi työvoimakoulutuksilla. Jotta samanaikainen talouskasvu ja kestävä kehitys voisivat toteutua, tarvitaan kohdennettuja ja räätälöityjä koulutusohjelmia useille erilaisille kohderyhmille eri elämänvaiheissa. EU-maiden osaamis- ja koulutustarpeista uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden sektoreilla puhui Senior Expert Gabriela Prata Dias (Energy Charter Secretariat). Vuonna 2015 aiheesta ilmestyy julkaisu Green skills and innovation for inclusive growth. Maailmanlaajuisesti ja erityisesti Euroopassa haasteet ja tavoitteet ovat vihreän talouden saralla samankaltaisia, joten ainakin Euroopassa tulisi kehittää laaja vihreän koulutuksen strategia. Dias nosti esille, että Euroopassa ammatillisen koulutuksen haasteena ovat siihen kohdistuvat negatiiviset mielikuvat sekä laadun parantaminen. Laadun varmistamiseksi myös yksityisen sektorin pitäisi osallistua ammatillisen koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Maiden sisällä ja välillä tulisi tunnistaa hyviä käytäntöjä siitä, miten koulutus ja harjoittelu tukevat vihreää taloutta edistävää ammattitaitoa. Suomessa ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta on onnistuttu parantamaan. Haasteena on vahvistaa ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen merkitystä vihreän osaamisen edistämisessä. Suomessa on jo hyvät valmiudet edetä ja toteuttaa ympäristö- ja resurssitehokkuustavoitteita strategian odottelun sijaan.

2 Koulutustarjonta vihreän talouden osaamistarpeisiin Suomen ympäristöopisto SYKLI on Green Upskilling hankkeessaan kartoittanut työelämän vihreän talouden osaamistarpeita kesällä Vastauksia kerättiin yrityksiltä, jotka toimivat ympäristöliiketoiminnassa sekä organisaatioilta, joiden tehtävänä on edistää yritysten ympäristöliiketoimintaa. Ennakkoselvitysten ja haastattelujen perusteella valittiin tarkastelukohteiksi seuraavat osaamisalat: - hajautettu uusiutuvan energian tuotanto - orgaanisten sivuvirtojen hyödyntäminen - kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Syksyllä 2014 kartoitettiin koulutustarjontaa, joka vastaisi näihin osaamistarpeisiin. Tällaista ammatillista aikuiskoulutusta löytyi Suomesta jonkin verran. Osassa koulutusorganisaatioista on jouduttu toteamaan, että hakijoita ei ole ollut tarpeeksi, joten joitakin koulutusohjelmia ei ole päästy toteuttamaan. Kartoituksessa kirjatuista kymmenistä koulutuksista vain muutama on työvoimakoulutus. Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto, koulutustarjonta Hajautetun uusiutuvan energian alalla maalämmön käyttö on ollut Suomessa viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Tämä näkyy myös koulutustarjonnassa: tarjolla on ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta lämpöpumppuasentajille ja lämpöpumppuyrittäjille sekä Green Upskilling hanke Suomen ympäristöopisto SYKLI toteutti vuoden 2014 aikana selvityksen, jossa kartoitettiin vihreän ja vähähiilisen talouden kannalta keskeisimpiä osaamistarpeita Suomessa. Hankkeessa kartoitettiin lisäksi näihin osaamistarpeisiin vastaavaa ammatillista aikuiskoulutustarjontaa lähtökohtaisesti Uudellamaalla. Kartoitus kuitenkin laajennettiin koskemaan koko maata tarjonnan vähyyden vuoksi. Hyviä koulutuskäytäntöjä selvitettiin myös muutamista muista EU-maista. Marraskuussa 2014 toteutettiin työpaja alan kouluttajille, yrityksille ja yhdistyksille. Pajassa koottiin suosituksia vihreän talouden ammatillisiin osaamistarpeisiin vastaavalle aikuiskoulutukselle. EU-maiden osaamis- ja koulutustarpeista uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden sektoreilla oli puhumassa Gabriela Prata Dias (Senior Expert, Energy Charter Secretariat). Vuonna 2015 aiheesta ilmestyy julkaisu Green skills and innovation for inclusive growth. Green Upskilling - Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä selvityshanke sai ESRrahoitusta Uudenmaan ELY-keskukselta, hankkeen toteutusaikataulu oli 4-12/2014. Hankkeen verkkosivu: lyhytkestoisempaa sertifioidun lämpöpumppuasentajan koulutusta. Aurinkosähkön, aurinkolämmön ja pientuulivoiman saralla tarjolla on päivän tai kahden lyhytkoulutuksia sähköasentajille, suunnittelijoille ja pienvoimalainvestointeja harkitseville. Koulutuksia on järjestetty vuosista alkaen. Ammattitutkintoa itsenäisiksi lämpöpumppuyrittäjiksi aikoville on tarjottu jo vuodesta 2009 alkaen, mutta opiskelijoita ei ole saatu mukaan ohjelmaan. Kehittyvien maiden tarpeisiin ei löytynyt koulutustarjontaa lainkaan. Biotalous / orgaanisten sivuvirtojen hyödyntäminen, koulutustarjonta Biotalous ja orgaanisten sivuvirtojen hyödyntäminen sivuaa ja yhdistyy osittain hajautettuun uusiutuvan energian tuotantoon. Siten osaa koulutuksista ei suoraan voida luokitella jompaankumpaan luokkaan. Tässä on tarkasteltu seuraavia energiamuotoja: bioenergia, peltoenergia, puuenergia, biokaasu ja biodiesel. Orgaanisten sivuvirtojen hyödyntämiseen vaadittavaa koulutusta löytyy internet-kartoituksen perusteella Suomesta vasta vähän. Koulutustarjonta biotalouden alueella on keskittynyt Keski- ja Pohjois-Suomeen. Tarjolla on ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, työvoimakoulutuksena toteutettavaa muuntokoulutusta ja lyhytkoulutuksia. Monet koulutukset rakentuvat metsä- tai maatalousosaamisen

3 pohjalle ja tarjoavat uusia liiketoiminta- ja ansaintamahdollisuuksia. Ensimmäisiä koulutuksia on tarjottu jo vuodesta 2008 alkaen osana agrologikoulutusta. Useimmat koulutusohjelmat on aloitettu vuosina Rakennusten energiatehokkuuden hallinta, koulutustarjonta Laajin ja monipuolisin koulutustarjonta löytyy kiinteistöjen energiatehokkuuden hallinnan alalla. Tarjonnan monipuolisuus näkyy myös koulutusten sisällöissä, toteutustavoissa sekä kohderyhmissä, joille koulutuksia tarjotaan. Kartoituksessa keskityttiin rakennusten energiatehokkuudessa pääasiassa korjausrakentamiseen. Tarjolla on sekä lyhytkoulutuksia että pitkäkestoisia, puolesta vuodesta vuoteen kestäviä koulutuksia, kuten puolen vuoden sertifikaattikoulutuksia. Koulutusorganisaatiot ovat aikuiskouluttajia, mukana myös korkeakoulut, joten koulutuksia on tarjolla johto- ja suunnittelijatasosta työntekijätasolle asti. Painopisteinä ovat korjausrakentaminen, talotekniikka, LVI- ja lämmitysjärjestelmät sekä energiatodistukset. Eniten tarjontaa on rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijoille, suunnittelijoille ja kiinteistöhuollon henkilöstölle. Rakennusalan ammattilaisille on tarjolla muuntokoulutusta energia-asiantuntijaksi. Joitakin koulutuksia löytyy älytalojen ja automaation osa-alueilla. Myös tällä osaamisalalla on yhtymäkohtia hajautetun uusiutuvan energian tuotannon osaamisalaan. Ensimmäiset koulutukset on aloitettu jo vuonna 2004 ja useat koulutukset ovat käynnistyneet vuosina Koulutustarjontaesimerkkejä Euroopasta Kuten Suomessa, myös muissa EU-maissa vihreää liiketaloutta edistävä ammatillinen aikuiskoulutus on suunnattu pääasiassa kotimaisiin tarpeisiin. Koulutukset tuodaan esiin myös kansainvälisillä, englanninkielisillä, internet-sivuilla, mutta kouluttajien verkkosivuilla koulutusta tarjotaan usein vain maan kotimaisella kielellä. Edelläkävijämaita tällä sektorilla ovat Saksa ja Itävalta. Green Upskilling -hankkeessa keskityttiin tarkastelemaan koulutuksia Saksassa ja Ruotsissa, missä tarpeiden ja kulttuurin voidaan katsoa olevan paljon Suomen kaltainen. Saksasta löytyy kaupallisia alan lyhytkoulutuksia, jotka on suunnattu erityisesti ulkomaalaisille ja varsin laajalle kohderyhmälle (German academy for renewable energy and environmental technology). Koulutukset sisältävät teoriaa, harjoituksia ja laitosvierailuja. Ruotsissa mielenkiintoinen esimerkki on kaksi osaamisalaa yhdistävä ympäristöteknologian ja uusiutuvan energian myyjän kaksivuotinen koulutus (Folkuniversitetet, Kvalificerad försäljare inom miljöteknik och förnybar energi) sekä laajalle kohderyhmälle suunnatut lyhytkoulutukset älytaloista (mm. Teknologisk Institut AB). Suosituksia osaamisen kehittämiseksi Hankkeen toisessa työpajassa vertailtiin valittujen osaamisalojen osaamistarpeita ja koulutustarjontaa. Tilaisuus oli suunnattu kouluttaja- ja kehittäjäorganisaatioille, yrityksille sekä muille työelämäedustajille, jotka toimivat hankkeen teemojen parissa. Selvityshankkeen pääasiallinen toteutusalue oli Uusimaa, mutta työpajaan ja tulevan hankkeen valmisteluun olivat tervetulleita organisaatiot myös muualta Suomesta.

4 Työpajojen yhtenä tavoitteena oli muodostaa kouluttajien ja kehittäjäorganisaatioiden verkosto, joka pystyy hyödyntämään hankkeen tuloksia ja jatkossa tarjoamaan tarvittavaa täydennyskoulutusta. Kuva 2 ja 3. Kahden ryhmän työskentelyä Green Upskilling -jatkoselvityksen työpajassa Suomen ympäristöopisto Syklissä Työelämän nopeissa muutoksissa ammatillinen aikuiskoulutus, erityisesti täydennyskoulutus, on avainasemassa. Yksittäisiin käytännön haasteisiin on hyvin tarjolla lyhytkoulutuksia. Vapaaehtoiset edelläkävijät ovat luoneet sertifiointi- ja koulutusjärjestelmää esimerkiksi RES -direktiivin toimeenpanoa silmällä pitäen sekä koulutuksia uusien energiatehokkuutta edistävien palvelujen luomiseksi. Kaikille tarjolla oleville koulutuksille ei ole vielä tarpeeksi kysyntää. Ammattilaisten kiinnostusta koulutukseen kysyntää rajoittaa, että asiakkaat aina valitse sertifioitua ja koulutettua toimijaa, jos tarjolla on halvempia vaihtoehtoja. Vihreän talouden edistämisessä oppimisella ja osaamisella on keskeinen rooli. Oppiminen ja osaaminen täytyy kuitenkin nähdä laajasti. Jotta yleistä asennoitumista ja kysyntää voitaisiin parantaa, tarvitaan laajaa, monimuotoista viestintää. Kouluttajien ja yritysten viestinnän rinnalle tarvitaan tiedotusvälineiden tukemaa, yhteiskunnallista keskustelua. Tunnistettuihin osaamisaloihin liittyvän koulutuksen lisäksi työpajassa nähtiin geneerisiin taitoihin liittyvä koulutus tärkeäksi. Uusien teknologioiden ja ratkaisujen tuottamisessa tarvitaan innovaatiotaitoja. Uudet ratkaisut pitää osata suunnitella ja valmistaa, mutta ne täytyy myös osata myydä asiakkaalle, olipa tämä yritys tai yksityishenkilö. Esimerkiksi Ruotsissa oli tarjolla kaksivuotinen ammattikorkeakoulutus Cleantech ja uusiutuva energia -myyjälle. Ammatillinen aikuiskoulutus vastaa yleensä hyvin käytännön työtehtävien haasteisiin, kuten asennus ja huolto. Mittavien ja rakenteellisten muutosten aikaansaamiseksi tulisi kuitenkin saada koko koulutusketju kuntoon, jotta sekä tilaaja, suunnittelija, rakentaja/asentaja että käyttäjä osaisivat osaltaan edistää esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoa tai energiatehokkuutta. Tärkeää olisi kehittää suunnittelijoiden koulutusta, joka on yleensä ammattikorkeakoulutasoista koulutusta. Eri koulutusasteiden välinen yhteistyö on tärkeää, koska uusi osaaminen usein syntyy rajapinnoilla. Yhteistyö vahvistaisi ymmärrystä koko toimintaketjun toimivuuden sekä oman roolin merkityksestä. Vahvasti säännellyillä aloilla, kuten rakentamisessa, hallinnon, työelämän ja kouluttajien välinen yhteistyö edistäisi uusien ratkaisujen löytymistä ja varmentaisi säännösten noudattamista.

5 Lähteet: Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä: Työpaja , esitykset ja tulokset. (viittauspäivä ) Green Upskilling - Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä, (viittauspäivä ) Holm, Tove; Hämeenoja, Eeva; Annala, Kaisa; Suomen ympäristöopisto SYKLI, ESR-projektin loppuraportti: Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä - Green Upskilling Subrahmanyam, Gita, LSE Public Policy Group London School of Economics and Political Science, 2014: Presentation at the SYKLI conference: Advancing TVET for Youth Employability and Sustainable Development: Key findings from the global synthesis report. Saatavissa: (viittauspäivä ) Prata Dias, Gabriela, Energy Charter Secretariat, 2014: Presentation at the SYKLI conference: Skills and training needs in RE and EE sectors. Saatavissa: (viittauspäivä )

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan. kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan. kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Varsinais-Suomen Energiatoimisto ALKUSANAT Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa selvitettiin

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen 1 Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 2003 2 Alkusanat Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa

Lisätiedot

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt.

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt. FUAS-LEHTI nro 1 2013 Uusi toiminnanjohtaja Leena Treuthardt: FUAS on sosiaalinen innovaatio 6 Opiskelijat otettu hyvin mukaan liittouman kehittämiseen 11 Maakuntajohtajat näkevät kolmen kimpalla kilpailuedun

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

Susanna Vanhamäki & Irma Mäkelä (toim.) Cleantech insinöörikoulutuksessa

Susanna Vanhamäki & Irma Mäkelä (toim.) Cleantech insinöörikoulutuksessa Susanna Vanhamäki & Irma Mäkelä (toim.) Cleantech insinöörikoulutuksessa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 131 Susanna Vanhamäki

Lisätiedot

Varpu Paakinaho-Heikkinen KIINTEISTÖHUOLTOHENKILÖSTÖN KOULUTUS JA URAPOLKU

Varpu Paakinaho-Heikkinen KIINTEISTÖHUOLTOHENKILÖSTÖN KOULUTUS JA URAPOLKU Varpu Paakinaho-Heikkinen KIINTEISTÖHUOLTOHENKILÖSTÖN KOULUTUS JA URAPOLKU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Helmikuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö

Lisätiedot

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Atte Vieno, Alina Inkinen, Teemu Vehmaskoski & Aleksis Nokso-Koivisto OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Laadullisten ennakointihankkeiden yhteenveto TIIVISTELMÄ Tämä yhteenveto on toteutettu

Lisätiedot

Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä?

Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Kartoitus monimuotoisuuden johtamisen koulutuksesta Suomessa Helmikuu 2012 YES Yhdenvertaisuus Etusijalle hanke Tämä raportti on tuotettu osana YES

Lisätiedot

Ympäristöalan muuttuvat osaamistarpeet Euroopassa

Ympäristöalan muuttuvat osaamistarpeet Euroopassa Working in the European Environmental System Ympäristöalan muuttuvat osaamistarpeet Euroopassa (Leonardo da Vinci Projekti 2004 IT/04/C/F/RF-81505) Portfolio of the Environmental Careers 1. The portfolio

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa. Timo Rainio

OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa. Timo Rainio OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa Timo Rainio 1 1 Sisällys 1 Sisällys... 2 2 Tiivistelmä... 4 3 Ennakointiselvityksen tavoitteet

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo 1 Selvitys humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista KOPSU Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Työssä ja työstä

Lisätiedot

OIVALLUS. 2. väliraportti. Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Tulevaisuuden koulutus tukee ja edistää yhdessä tekemistä.

OIVALLUS. 2. väliraportti. Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Tulevaisuuden koulutus tukee ja edistää yhdessä tekemistä. OIVALLUS 2. väliraportti Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Tulevaisuuden koulutus tukee ja edistää yhdessä tekemistä. Tiivistelmä Oivallus-hankkeen toisessa väliraportissa syvennytään elinkeinoelämän muuttuviin

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

VAK. Viestintäalan tutkintojen kehityshanke Hankeraportti 2013. Riitta Helevä

VAK. Viestintäalan tutkintojen kehityshanke Hankeraportti 2013. Riitta Helevä VAK Viestintäalan tutkintojen kehityshanke Hankeraportti 2013 Riitta Helevä Sisällys VAK-hankkeen kuvaus ja tavoitteet... 4 Hankkeen toteuttajat ja ohjausryhmä...5 Aikataulu...6 Työelämäyhteistyö ja VAK-hankkeen

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Helmikuu, 2014 Taitto: Edita Publishing

Lisätiedot

KULTTUURIVIENNIN KOULUTUSTARJONTA SUOMESSA. CUPORE - Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 2007

KULTTUURIVIENNIN KOULUTUSTARJONTA SUOMESSA. CUPORE - Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 2007 KULTTUURIVIENNIN KOULUTUSTARJONTA SUOMESSA CUPORE - Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 2007 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen yhteenveto... 16 Lähdeluettelo... 33 LIITTEET...

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

Liiketalousalan osaamistarveselvitys

Liiketalousalan osaamistarveselvitys 1 Liiketalousalan osaamistarveselvitys Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutuksen kehittämistarpeisiin laadittu osaamistarveselvitys olemassa olevan ennakointitiedon

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot