Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta"

Transkriptio

1 Lahdenammattikorkeakoulu Liiketaloudenkoulutus Palveluliiketoiminta Opetussuunnitelma

2 Sisällysluettelo 04PTOI PALVELUJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP POSA PALVELUOSAAMINEN 15 OP PLTY LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP PYRI PALVELUYRITTÄJYYS 15 OP AKEH PALVELUIDEN INNOVOINTI JA KEHITTÄMINEN 15 OP AVAS VASTUULLISET PALVELUVERKOSTOT 15 OP ATUL PALVELUIDEN TULEVAISUUS 15 OP TCUL MULTICULTURAL COMPETENCE 15 OP TJOH PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN 15 OP VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP HARJOITTELU 30 OP OPINNÄYTETYÖ 15 OP

3 Liiketalouden alan palveluliiketoiminnan tradenomikoulutus 210 op LIIKETALOUDEN ALAN PALVELULIIKETOIMINNAN OPINTOJEN KUVAUS 210 OP, PÄIVÄTOTEUTUS LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUS, PALVELULIIKETOIMINTA Tutkinto: Liiketalouden alan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi AMK, palveluliiketoiminta Laajuus: 210 opintopistettä Kesto: 3,5 vuotta Oppimiskäsitys LAMKissa Lahden ammattikorkeakoulussa oppiminen pohjautuu yhteisiin arvoihin, jotka ovat luottamus, avoimuus, asiakaslähtöisyys, toisen ihmisen arvostaminen ja uudistuminen. Oppiminen lähtee opiskelijan arvostuksesta ja yhdessä tekemisestä. Myös tietokäsitys ohjaa oppimista ja opettamista. LAMKissa tieto nähdään alati muuttuvana ja kehittyvänä, kriittisesti analysoitavana yhteisöllisen toiminnan tuloksena. Monialaisuus ja moniammatillinen yhdessä tekeminen luo mahdollisuuden uusille ideoille ja uudenlaiselle oppimiselle. Oppiminen on yhteisöllistä ja vuorovaikutteista tiedon rakentamista, joka tukee opiskelijan kehittymistä itsenäiseksi ja vastuulliseksi oman alansa asiantuntijaksi. Opintojen aikana opiskelijalle tarjoutuu erilaisia oppimisympäristöjä, joissa sekä teoria että käytäntö liittyvät yhteen ja jossa opetus, ohjaus ja arviointi tukevat oppimista. Erilaiset projektit sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet tarjoavat opiskelijalle suoran kontaktin työelämään, jolloin tietoa rakennetaan, sovelletaan ja arvioidaan yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämäedustajan kanssa moderneja työmenetelmiä ja välineitä soveltaen. Yrittäjämäistä työotetta tuetaan ja opintojen aikana on mahdollista perehtyä ja saada valmiuksia myös yrittäjyyteen. Lahden ammattikorkeakoulussa oppimisen ja osaamisen kehittymisen linjaukset kuvataan pedagogisessa strategiassa. Opiskelijana LAMKissa Opiskelijan laadukas opiskelu- ja oppimisprosessi on ammattikorkeakoululle tärkeä asia. Lahden ammattikorkeakoulussa jokaisella opiskelijalla tulee olla oikeus oppia ja kehittyä ammatillisesti henkilökohtaiset lähtökohdat, elämäntilanne ja persoonallisuus huomioon ottaen. Opiskelijan on hyvä tunnistaa oma oppimistyylinsä, jotta sitä kehittämällä ja monipuolistamalla voisi saada parhaan hyödyn oppimistilanteista. Ammattikorkeakoulun opiskelijalta edellytetään itsenäistä ja vastuullista otetta omasta oppimisestaan sekä aktiivista vuorovaikutusta yhteisönsä kanssa. Opiskelu tapahtuu usein erilaisissa ryhmissä, joissa opitaan samalla tiimityötaitoja. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä aidoissa työtilanteissa opitaan innovatiivisuutta, luovuutta, kriittistä ajattelua ja yhteisöllistä ongelman ratkaisua. Oppiminen on oivaltamisen iloa, uteliaisuutta ja avointa suhtautumista uusiin asioihin

4 Opettajuus LAMKissa Opettaja on opiskelijan innostaja ja tuki, jonka tehtävänä on johtaa opiskelijan oppimisprosessia ja asiantuntijaksi kehittymistä. Opettajan osaaminen on moniulotteista. Siihen kuuluu pedagogisen ja oman ammattialan osaamisen lisäksi vahva eettinen osaaminen, rohkea pedagoginen toiminta, kyky toimia moniammatillisen työyhteisön jäsenenä, taito työskennellä organisaation erilaisissa tehtävissä, kehittämisosaaminen ja kyky toimia monikulttuurisissa tilanteissa. LAMKissa korostetaan tutkivaa ja kehittävää työotetta. Se on perusta jatkuvalle uuden tiedon, taidon ja hyvien käytänteiden levittämiselle. Opettaja tutkii ja kehittää yhdessä opiskelijan kanssa työelämäosaamista. Opettaja osallistuu konferensseihin ja tuottaa artikkeleita ja julkaisuja sekä ammatillisiin että tieteellisiin julkaisuihin ja muille foorumeille. Uuden tiedon luomisella voidaankin ratkoa työelämästä nousevia kvalifikaatiovaatimuksia eli uusia osaamistarpeita. Keskeistä opettajuudessa on pedagogisen ja oman alansa asiantuntijuuden lisäksi tulevaisuuden tekeminen yhdessä erilaisten verkostojen kanssa. Opintojen ja oppimisen ohjaus Ammatillisen asiantuntijuuden kasvua sekä ammatti-identiteetin etsimistä ja vahvistumista voi oppia erilaisissa tilanteissa ja eri tavoin. Tätä prosessia tuetaan kokonaisvaltaisella ohjauksella. Opintojen ja oppimisen ohjaus on pedagogisen ja muun tuen antamista opiskelijoille. Tavoitteena on opiskelutaitojen parantaminen ja opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen. Ohjaus alkaa opintoihin haettaessa ja kestää opintojen ajan. Ohjaus muuttuu vähitellen uraohjaukseksi opintojen loppuvaiheessa ja alumnitoiminnaksi opiskelijan valmistuttua. Ohjausprosessissa tuetaan erilaisia oppijoita, opiskelu- ja työelämätaitojen kehittämistä ja elinikäistä oppimista. Opiskelijaa ohjataan oppijan polun eri vaiheissa. Ohjausta toteutetaan mm. tutortoiminnan avulla. Tutoroinnilla ymmärretään opettajan ja opiskelijan välistä yhteistyötä. Sillä edistetään oppimista ja opiskelijan itsenäistä oppimisprosessin hallintaa sekä oppimisyhteisöön integroitumista. Lahden ammattikorkeakoulussa toteutetaan sekä opettaja- että opiskelijatutorointia eli vertaistutorointia. Lisäksi ohjaukseen osallistuu koko henkilökunta kukin omalla, kehittyvällä asiantuntemuksellaan. Oppimisympäristöt Lahden ammattikorkeakoulun monialaisen ja vuorovaikutteisen oppimisympäristön tarkoituksena on edistää opiskelijan oppimista ja ammatillisen asiantuntijuuden kasvua. Projektioppimisen, kontaktiverkostojen ja teknologisten ratkaisujen avulla oppimisympäristö laajenee yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista koostuvaksi yhteistyöverkostoksi, jonka tuella merkittävä osa oppimisesta tapahtuu. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet toimivat monialaisina oppimisympäristöinä, joissa opiskelija ratkoo aitoja työelämän ongelmia ja verkottuu erilaisten toimijoiden kanssa. Oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppimisympäristö on myös LAMKin opettajille oppimisen ja oman osaamisen kehittämisen ympäristö. Oppiminen on oppilaitosrajoista ja ajasta riippumatonta. Toimijoiden, opetuksessa hyödynnettävien menetelmien, materiaalien, tilojen ja teknologioiden sekä aitojen työelämän tilanteiden muodostama kokonaisvaltainen toimintaympäristö tukee opiskelijaa oman osaamisen kehittämisessä ja näkyväksi tekemisessä. LAMKin, HAMKin ja Laurea-ammattikorkeakoulun strateginen liittouma (FUAS) laajentaa opiskelijoiden oppimisympäristöjä ja opiskelumahdollisuuksia entisestään. Tulevaisuudessa Lahden ammattikorkeakoulun toiminta keskitetään Niemen kampukselle, johon rakennetaan innovaatiokeskittymä. Lahden alueen innovaatiokeskittymä tarjoaa autenttiset kehittämis- ja oppimisympäristöt, joihin otetaan mukaan alueelliset toimijat ja kansainväliset kumppanit. Oppimisen ja osaamisen arviointi Arviointi ohjaa opiskelijaa tavoitteelliseen ja elinikäiseen oppimiseen. Arvioinnilla tuetaan opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kasvun prosessia. Arviointi perustuu osaamisperustaiseen arviointiin, jolloin opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin, jotka on kuvattu opetussuunnitelmassa. Arviointimenetelmät valitaan siten, että niiden avulla voidaan mahdollisimman hyvin toteuttaa osaamisen arviointia. Opettajan arviointiosaamisen lisäksi arvioinnissa voidaan hyödyntää opiskelijoiden tekemiä itse- ja vertaisarviointeja sekä työelämän edustajan arvioita. Opiskelijalla on mahdollisuus myös aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT). Arvioinnin avulla opiskelija voi seurata oman osaamisensa ja omien tavoitteidensa kehittymistä suhteessa ammatin asettamiin kompetenssivaatimuksiin. Opiskelija oppii sekä oman oppimisen että toisen oppimisen ja osaamisen arviointia. Korkeakoulumaiset näytöt ovat osa arviointitoimintaa tulevaisuuden korkeakouluissa. Lahden ammattikorkeakoulussa osaamisen arviointi tunnistetaan opintojaksotasolla. Arvioinnin kohteet ja menetelmät sekä arviointikriteerit on kuvattu opintojaksojen toteutussuunnitelmissa. Opintojaksot arvioidaan numeerisesti asteikolla 1 5, jolloin hyväksyttyyn vaaditaan vähintään yksi. Hyväksytty/hylätty -periaatteella arvioiduissa opintojaksoissa hyväksytty määritellään toteutussuunnitelmassa asetettujen arviointikriteerien mukaisesti. Arvioinnissa hyödynnetään ns. arviointikehikkoa. AMK-tutkintojen yhteisessä arviointikehikossa osaaminen on kuvattu tasoille 1, 3 ja 5. Arviointikehikossa osaamisen arvioinnissa korostuu kolme näkökulmaa: tiedollinen osaaminen ja tiedonhaku taidollinen osaaminen vastuullisuus sekä ryhmä- ja johtamisosaaminen Opiskelijan työmäärää kuvataan eurooppalaisen mitoitusjärjestelmän mukaan opintopisteinä. Yhden lukuvuoden aikana opiskelija suorittaa 60 opintopistettä. Työmäärällisesti yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Viiden opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa noin 133 tuntia. 15 opintopisteen laajuinen moduuli on kuormittavuudeltaan n. 400 opiskelijan työtuntia

5 Opetussuunnitelman tausta ja rakenne Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen muodostuminen ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös suomalaista koulutusta. Koulutuksen rakenteilla, opetussuunnitelmissa kuvattujen osaamisten ja osaamistavoitteiden määrittelyiden yhtenäistämisellä tavoitellaan kansainvälisen liikkuvuuden edellytyksiä opintojen aikana niin korkeakoulujen sisällä ja välillä kuin myös opintojen jälkeen työelämässä sekä pyritään mahdollistamaan elinikäinen oppiminen. Lahden ammattikorkeakoulun tutkinnot vastaavat eurooppalaisen ja kansallisen tutkintojen viitekehyksen (European Qualifications Framework EQF, National Qualifications Framework NQF) mukaista osaamista. Ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 6. Lisätietoa EQF-viitekehyksestä: Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on: 1. laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijatehtävissä; 2. valmiudet seurata ja edistää oman ammattialansa kehittymistä; 3. edellytykset oman ammattitaidon kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen; 4. riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. Tutkintojen tuottama osaaminen määritetään osaamistavoitteiden (learning outcome) kautta tietoina (knowledge), taitoina (skills) ja pätevyyksinä (competence). Osaamistavoitteilla tarkoitetaan kuvausta opiskelijan tavoitellusta oppimistuloksesta. Opetussuunnitelman osaamiskokonaisuuksien ja opintojaksojen tavoitteisiin on sisällytetty alakohtaisten ammatillisten kompetenssien lisäksi kaikille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteiset kompetenssit. Kaikille yhteiset osaamisalueet ammattikorkeakoulututkinnoissa on kuvattu alla olevassa taulukossa (ks. Taulukko 1). Taulukko 1. Ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset osaamisalueet eli kompetenssit. OSAAMISALUE OSAAMISEN KUVAUS OPPIMISEN TAIDOT osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta EETTINEN OSAAMINEN kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen TYÖYHTEISÖOSAAMINEN osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä omaa valmiuksia yrittäjyyteen INNOVAATIO-OSAAMINEN kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen osaa työskennellä projekteissa osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyys-kehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

6 Yhteisten kompetenssien tärkeys ja painotus vaihtelevat eri tutkinnoissa. Siksi ne yhdistetään saumattomasti alakohtaisiin kompetensseihin sisällöllisten, pedagogisten ja oppimisympäristöihin liittyvien ratkaisujen avulla. Opiskelun kansainvälisyys Kansainvälinen osaaminen on oleellinen osa ammattitaitoa. Kansainvälistä kokemusta arvostetaan työmarkkinoilla, jossa korostuvat kielitaito, valmiudet kohdata erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä ja kyky työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa monin eri tavoin. Kansainvälistymisen tärkeimpiä muotoja ovat eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelut ulkomaille, intensiivikurssit, vieraskieliset opintojaksot, saapuvat vaihto-opiskelijat ja -opettajat sekä osallistuminen koulutusalan verkostoihin, seminaareihin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Lahden ammattikorkeakoululla on hyvät kansainväliset yhteydet, ja opiskelijoita kannustetaan tekemään osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihtona. Ulkomailla suoritetut opinnot liitetään osaksi opiskelijan opintoja ECTS-periaatteiden mukaisesti. FUAS-yhteistyössä on laadittu kansainvälisille opiskelijoille opiskelun ja oppimisen ohjauksen malli. Opetussuunnitelmien laadun arviointi ja kehittäminen Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien toteutumista arvioidaan osana pedagogisen strategian ja Lahden ammattikorkeakoulun strategian seurantaa. LAMKin strategiassa on määritelty keskeisimmät opetuksen ja osaamisen kehittämisen tavoitteet ja mittarit. Arviointeja ovat mm. opintojaksopalautteet, koulutuksen laatupalautteet, opetussuunnitelmien ja koulutusalojen/ yksiköiden itsearvioinnit sekä eri alojen pedagogiset katselmukset osana vuosisuunnitteluprosessia. LAMKin tasolla järjestetään vuosittain arviointi- ja kehittämisfoorumeita strategisesti tärkeistä teemoista. Valmistuneiden opiskelijoiden palautetta kerätään sijoittumisseurannan (vuosi valmistumisesta) ja uraseurannan (5 vuotta valmistumisesta) avulla. PALVELULIIKETOIMINNAN TRADENOMIKOULUTUS Tradenomilla on valmistuessaan liiketalouden alan tiedot ja taidot. Palveluliiketoiminnan tradenomilla on hyvä käsitys palveluliiketoiminnan yleis- ja erityispiirteistä. Hän hallitsee alaansa tuloksellisesti sekä lukujen että työntekijöiden osaamispotentiaalin osalta. Opiskelijan monikulttuurisuusosaaminen karttuu opinnoissa ulkomaisiin asiakkaisiin tutustumalla tai perehtymällä vieraisiin kulttuureihin kotikansainvälisyyden, opiskelijavaihdon tai kansainvälisen harjoittelun myötä. Palveluliiketoiminnan tradenomeilla laaja-alaiseen yritystaloudelliseen osaamiseen yhdistyvät palveluosaaminen, palveluiden kehittämisosaaminen ja teknologiaosaaminen. Palveluliiketoiminnan tradenomi osaa johtaa asiakaskokemusta. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöistä, vastuullista ja innovatiivista liiketoimintaa. Tämä koulutus antaa valmiudet siihen, kuinka palveluista tehdään bisnestä. Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksen ydinosaaminen muodostuu palvelusektorin liiketoimintaosaamisessa laaja-alaisesti, dynaamisesti ja kehittäen. Ydinosaaminen (150 op) koostuu perusopinnoista, jotka valmentavat opiskelijaa ammatilliseen kehittymiseen. Ne antavat selkeän kuvan liiketoimintaosaamisesta sekä palveluiden erityispiirteistä, palvelutyöstä käytännössä ja palvelusta toimintatapana. Ydinosaamiseen kuuluvat ammatilliset opinnot, jotka laajentavat opiskelijan osaamista alan toimijana sekä näkemystä palveluista toimialana, palveluiden kehittämisestä, arvon luomisesta yhdessä asiakkaan kanssa sekä palveluyrityksistä, mutta myös moninaisista palveluverkostoista. Taulukko 2. Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksen opintojen rakenne ydinosaamisena ja täydentävänä osaamisena. Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutus Opinnot YDINOSAAMINEN Perusopinnot Ammatilliset opinnot Harjoittelu Opinnäytetyö TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN Vapaasti valittavat opinnot Ammatilliset opinnot Yhteensä Laajuus 150 op 60 op 45 op 30 op 15 op 60 op 15 op 45 op 210 op

7 Palveluliiketoiminnan ammattiopinnoissa on seitsemän pakollista moduulia (à 15 op). Lisäksi opiskelija valitsee täydentävään osaamiseen itselleen sopivimmat opinnot Lahden ammattikorkeakoulusta, FUAS-tarjonnasta, vaihtokouluista ulkomailta tai verkkoopinnoista muista korkeakouluista. Opinnoissa korostuvat palvelukokonaisuuksien hallinta sekä liikeideoiden kehittävä ja pitkäjänteistä kilpailukykyä ylläpitävä osaaminen. Opintoihin sisältyvät myös yrittäjyys ja innovatiiviseen palveluliiketoimintaan liittyvät asiat. Palvelualan toimintaympäristö Palvelusektorilla on huomattava kasvupotentiaali. Samanaikaisesti sektorilla on jatkuvia kehittämistarpeita ja osaamisen päivittämismahdollisuuksia. Palvelusektorin kasvu perustuu mm. trendeihin, yritysten kehittämishaasteisiin, korkeampaan varallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Palvelualalla tarkoitetaan kaupan ja palveluiden (mm. matkailu-, majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalvelut), liikeelämän palveluiden sekä teollisuuden palveluiden, 3. sektorin ja julkisten palveluiden sektoreita (ks. Kuvio 1 alla). Länsimaissa palvelusektori muodostaa jopa 80 prosenttia maiden kokonaistuotannosta. Erityisiä tulevaisuuden haasteita ovat palveluiden tuottavuuden ja jalostusarvon kasvattaminen, digitalisaation mahdollisuudet sekä aineettoman lisäarvon luominen asiakkaalle. Nämä edellyttävät palveluliiketoiminnan osaamista: parempaa palvelua, parempia palveluita, innovatiivisempia palvelukonsepteja ja uusia liiketoimintamalleja. Palveluosaamista tarvitaan toimitusketjujen eri vaiheissa, niin kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla kuin julkisella ja kolmannella sektorilla. Hyvä asiakaspalvelu, henkilökohtaiset palvelukokemukset ja sujuvat palveluprosessit ovat avainasemassa kilpailukyvyn, kannattavuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Asiakkaan huomioiminen, palvelu- ja myyntihenkisyys sekä palveluiden kehittäminen ovat tärkeitä osaamisalueita. Kuvio 1. Palvelusektori luo arvoa asiakkaille. Kuvaus asiantuntijuudesta palvelusektorilla Palveluiden markkinat ovat kansainväliset, ja teknologian hyödyntäminen on kilpailutekijä. Asiakkaat arvostavat henkilökohtaisia kokemuksia, arvokkaita elämyksiä. Tarvitaan uutta osaamista, jossa yhdistyvät henkilökohtainen palvelu, monikulttuuriset verkostot, teknologian hyödyntäminen, vastuullisuus, palveluiden käyttäjän ja asiakkaan huomioiminen, ennakoiva ja kehittävä työskentely, uusien palvelukonseptien suunnitteleminen ja asiakaskokemuksen johtaminen. Liiketoiminnassa korostuu kyky luoda arvoa asiakkaille. Palveluissa, palvelukohtaamisissa ja palveluyrityksissä kaivataan kehittämistyötä, ideointia ja uudistamista. Palveluliiketoiminnan tradenomi on palveluliiketoiminnan osaaja, joka tekee aineettomuudesta liiketoimintaa ja luo arvoa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Hän osaa johtaa asiakaskokemuksia kokonaisvaltaisesti. Hän kykenee havainnollistamaan ja ennakoimaan tekemään näkyväksi ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat vasta tulossa. Hän tarttuu rohkeasti uusiin haasteisiin. Hän tunnistaa palveluiden käyttäjien muuttuvia tarpeita, toimii kansainvälisissä verkostoissa ja toimii tuottavasti, kannattavasti ja luovasti. Hän on tottunut myös oppimaan uutta yhdessä muiden kanssa, spontaanisti ja kokeillen. PALVELULIIKETOIMINNAN OPINTOJEN OSAAMISTAVOITTEET Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksessa kehitetään liiketoimintaosaamista, kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista. Opiskelija kehittää osaamistaan kokonaisuuksien hallinnassa. Opiskelijaa kannustetaan vaihtoehtoisia opintopolkuja tarjoamalla vahvistamaan sekä monialaista osaamistaan että erityisosaamistaan. Palveluliiketoiminnan opintojen tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista kasvua alan tulevaksi ammattilaiseksi. Opintojen sisältö perustuu yleisiin työelämätaitoihin sekä palvelualan ja liiketalouden alan valtakunnallisesti määriteltyihin ammatillisiin vaatimuksiin. Uuden tradenomikoulutuksen vahvuuksina ovat työpainotteinen opiskelu, teorian ja käytännön mielekäs ja monimuotoinen yhdistäminen projektimaisissa toteutuksissa, yhdessä oppiminen sekä eri toimijat ja näkökulmat huomioiva, kokonaisvaltainen kehittäminen

8 Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksen tavoite on palvelualan osaamisen ja kehittämisen vahvistaminen Lahden seudulla ja lähialueilla. Opiskelijat sijoittuvat itselleen soveltuviin tehtäviin. Opiskelijat ovat ensimmäisenä vuonna neljässä työyhteisössä syyshuhtikuun aikana. Tällä pyritään joustavoittamaan työelämään siirtymistä ja tukemaan sopivan harjoittelupaikan löytymistä. Työpainotteinen opiskelu vahvistaa opiskelijan osaamista, vastuuntuntoisuutta ja rohkeutta uudistaa työelämää. Opiskelijan polku palvelutradenomiksi on kolmiportainen. Palvelun ja kaupan alasta annetaan monipuolinen kuva ensimmäisenä vuonna, mm. julkiset palvelut, teollisuuden palvelut, kolmas sektori sekä kauppa ja palvelut. Toisena vuonna opiskelija profiloituu oman suunnitelmansa mukaan hankkien kansainvälistä ja täsmentyvän palvelusektorin osaamista. Toisena vuonna korostuu myös muun muassa projektioppiminen, jolloin opiskelija pääsee hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa työelämäläheisessä kehittämistyössä. Kehittämiskyvykkyyden lisääminen ja laajat kokonaisuudet, joissa palvelutoimintojen eri osa-alueet huomioidaan (talous, ympäristö, sosiaalinen, kulttuurinen) esim. monipuolisissa kehittämisprojekteissa, ovat ajankohtaisia kolmantena vuonna. Opinnoissa hyödynnetään teknologiaa, pelillisyyttä sekä laajempia kehittämiskokonaisuuksia ja strategista ongelmanratkaisemista. Kokonaisuutena opiskelijan osaaminen kehittyy alla olevan yhteenvedon mukaisesti. PAL-opinnot rakentuvat alla olevan kuvion tapaan (ks. Kuvio 2). 1. Ydinosaamisen kehittymisen aikana opiskelija osaa huomioida palveluun liittyvät erityispiirteet käytännön työtehtävissä ottaa huomioon liiketoiminnan reunaehdot, perusperiaatteet ja välineet organisaatioissa selvittää ja täyttää asiakkaiden tarpeita luoda verkostoja palvelusektorin edustajiin hyödyntää toiminnassaan yleisiä työelämätaitoja 2. Ammattiset opinnot syvenevät ja opiskelija hankkii täydentävää osaamista. Opiskelija osaa tuottaa ja toteuttaa kannattavia ja vastuullisia palveluita kehittää ja myydä asiakaslähtöisiä palveluita työskennellä monikulttuurisissa yhteisöissä hyödyntää syvällisemmin ammatillisia taitojaan ja tietojaan soveltaa oppimaansa työelämän ongelmien ratkaisemisessa ennakoida asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksia 3.Ydinosaaminen ja täydentävä osaaminen kehittyy. Opiskelija osaa toimia palveluyrityksessä vastuullisesti eri osa-alueet huomioiden perustella ja arvioida ratkaisujaan palveluliiketoiminnan suunnittelussa ja organisoimisessa soveltaa oppimaansa palveluliiketoiminnan prosessien johtamisessa ja kehittämisessä suunnitella ja toteuttaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehdä varteenotettavia ehdotuksia palveluliiketoiminnan kehittämiseksi ja työelämän uudistamisessa Kuvio 2. Palveluliiketoiminnan OPS ja opintojen rakenne pähkinänkuoressa

9 OSAAMISALUEET ELI KOMPETENSSIT Yhteiset kompetenssit luovat pohjan asiantuntijuuden kehittymiselle, yhteistyölle ja työelämässä toimimiselle. Yhteiset kompetenssit ammattikorkeakoulututkinnoissa ovat viisi ensimmäistä ja viisi tradenomin erikoisosaamista (subject spesific competences). Kukin opiskelija voi luoda oman henkilökohtaisen osaamiskokonaisuutensa täydentävillä moduuleilla. Palveluliiketoiminnan erikoisosaaminen ja kaikille AMK-tutkinnoille yhteiset kompetenssit on kuvattu alla olevassa taulukossa (ks. Taulukko 3). Tarkemmin erikoisosaaminen on kuvattu alempana Taulukossa 4. Taulukko 3. Palveluliiketoiminnan erikoisosaaminen ja yhteiset kompetenssit. Erikoisosaaminen Liiketalouden osaaminen Yhteiset kompetenssit Oppimisen taidot Palvelujen tuottaminen ja myynti Eettinen osaaminen Toimintaympäristön tuntemus Työyhteisöosaaminen Verkosto/kumppanuusosaaminen Innovaatio-osaaminen Palvelualan päivittäisjohtaminen, palveluyrittäjyys Kansainvälistymisosaaminen Oppimisen taidot kuvaavat oman osaamisen arviointia ja kehittämistä, tiedonhankintaa ja sen kriittistä arviointia sekä vastuunottoa ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta. Eettinen osaaminen kuvaa omaa vastuullisuutta, ammattieettistä toimintaa, erilaisuuden huomioimista, tasa-arvoisuutta, kestävän kehityksen huomioon ottamista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Työyhteisöosaaminen kuvaa toimintaa työyhteisössä ja yhteisön hyvinvoinnin edistämistä, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä, toimintaa verkostoissa, päätöksenteko-, johtamis- ja yrittäjyystaitoja sekä kykyä toimia asiantuntijana. Innovaatio-osaaminen kuvaa ongelmanratkaisukykyä, työskentelyä projekteissa, tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamista sekä kestävien ratkaisujen etsimistä. Kansainvälistymisosaaminen kuvaa kielitaitoa, taitoja toimia monikulttuurisessa yhteistyössä sekä kansainvälisen tilanteen huomioonottamista. Liiketalouden osaamisessa yhdistyvät taloushallinnon osaaminen, organisaation rakenteet, ydinprosessit, johtaminen ja johtajuus, sekä asiakaslähtöinen toimintatapa. Taloushallinnon osaamisessa korostuu liiketoimintamallien tuntemus ja kyky suunnitella ja toteuttaa laskentatoimenpiteitä ja arvioida niiden vaikutuksia. Johtamisessa on tärkeätä niin organisointi ja osaamisen johtaminen kuin itsensä johtaminen. Palvelujen tuottaminen ja myynti sisältää tuotteiden suunnittelu- ja myyntitaidot, palveluosaamisen ja tuotetuntemuksen, asiakasryhmien tuntemuksen ja asiakastiedon hallinnan. Lisäksi prosessi-, konseptointi- ja tuotteistamisosaaminen sekä lainsäädäntö ja kannattavuuden hallinta ovat keskeisiä osaamisen alueita. Toimintaympäristön ja toimijoiden tuntemus antaa kyvyn kehittää alueellisia vahvuuksia ja parantaa alueellista vaikuttavuutta toimialalla. Lisäksi kyky kansainväliseen toimintaan ja ennakoivan tiedon käyttö parantavat osaamista työtehtävissä. Sähköinen liiketoiminta kuuluu osaamiskokonaisuuteen. Verkosto-osaamisen kuuluu sidosryhmäsuhteet, suhdemarkkinointi sekä kyky monipuolisten verkostojen ylläpitoon. Asiakkuuksien monipuolinen johtaminen ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, analysointi ja hyödyntäminen korostuvat palvelukehityksessä. Palvelualan osaamiseen liittyvät asiakokonaisuudet ovat kyky tehdä aineettomuudesta liiketoimintaa, palveluyrityksen liiketoiminnan ymmärrys. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat lainsäädäntö, yhteiskuntavastuu ja lähiesimiestoiminta. Kehittämistoimenpiteiden toteutus, stressin hallinta ja työyhteisön hyvinvointi ovat mukana tässä kokonaisuudessa

10 Taulukko 4. PAL-erikoisosaaminen avattuna osaamistavoitteina. Liiketalouden osaaminen Palvelujen tuottaminen ja myynti Toimintaympäristön tuntemus Verkosto/kumppanuusosaaminen osaa soveltaa ansaintalogiikan periaatteita ja liiketoimintamalleja suunnittelussa osaa huomioida talouden hallinnan periaatteet omassa toiminnassaan osaa suunnitella ja toteuttaa ulkoista ja sisäistä laskentaa osaa soveltaa strategisen johtamisen periaatteita ja malleja organisaation toiminnan suunnittelussa osaa soveltaa johtajuuden lähtökohtia ja malleja työyhteisössä (mm. itsensä johtaminen ja esimiestyö) tietää henkilöstöjohtamisen (mm. HRM) merkityksen, lähtökohdat ja ydinprosessit osaa määritellä ja arvioida organisaation toimintaprosesseja asiakkaan näkökulmasta osaa palvella erilaisia asiakkaita muuttuvissa palveluympäristöissä osaa myydä ja ostaa palveluita niin yritys- kuin kuluttajamarkkinoilla tuntee palvelualan tuotteet ja palvelut osaa suunnitella, kehittää, konseptoida ja toteuttaa palveluita toimintaympäristön vaatimukset huomioiden osaa suunnitella, kuvata ja johtaa palveluprosesseja hallitsee erilaiset tuotantovälineet ja -menetelmät, palvelutuotteiden logistiikan ja laatujärjestelmät osaa soveltaa tehokkaita ja kannattavia myynti- ja markkinointikanavia ja -tapoja eri markkinoilla osaa hallita kannattavuuden niin tuote-, asiakasryhmäkuin organisaatiotasolla osaa ennakoida vaihtoehtoisten toimintatapojen vaikutuksia taloudelliseen tuloksellisuuteen, kilpailukykyyn ja hyvinvointiin osaa ennakoida ja arvioida toimintaympäristön muutoksia tuntee palvelusektorin toimijat ja verkostot osaa toimia alueen hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen kehittämisen näkökulmasta osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää alueellisia vahvuuksia ja parantaa alueellista vaikuttavuutta palvelusektorilla omaa valmiudet alan kansainväliseen toimintaan ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja erilaisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja alan kehitykselle osaa hyödyntää sähköinen liiketoiminnan mahdollisuuksia palvelusektorin ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä osaa soveltaa ennakoivaa tietoa palveluliiketoiminnassa osaa edistää toiminnallaan yhteisön hyvinvointia osaa johtaa kokonaisvaltaisesti asiakaskokemusta osaa huomioida eri sidosryhmien näkökulmat päätöksenteossa ja omaa valmiudet johtaa sidosryhmäsuhteita osaa soveltaa suhdemarkkinoinnin periaatteita verkostoyhteistyössä monipuolisten verkostojen ylläpito - osaa toimia erilaisissa verkostoissa sekä hyödyntää ja kehittää niitä osaa tunnistaa ja huomioida erilaisten asiakkaiden tarpeita osaa tunnistaa, määritellä ja ottaa huomioon kohderyhmät ja suunnitella palveluliiketoimintaa segmenttien mukaisesti osaa analysoida asiakkuuksia palveluliiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta, tuntee kuluttajakäyttäytymisen periaatteet ja osaa hyödyntää niitä palvelukehityksessä osaa solmia ja ylläpitää kumppanuuksia ja asiakassuhteita (mm. CRM)

11 Palvelualan päivittäisjohtaminen, palveluyrittäjyys osaa tunnistaa ja tuoda esille omaa osaamistaan verkostossa ymmärtää palveluliiketoiminnan logiikan tuntee omaan toimialaansa liittyvät turvallisuusvaatimukset ja osaa soveltaa niitä työssään osaa huomioida alan lainsäädännön reunaehdot osaa soveltaa yhteiskuntavastuun näkökulmaa toiminnassaan osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman yrityksen ja yksikön päivittäistä lähijohtamista, osaa organisoida työyhteisön toimintaa ja hyödyntää yksilöiden, tiimien ja yhteisöjen osaamista osaa ideoida, organisoida ja toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, jotka uudistavat liiketoimintaa osaa hallita stressiä omassa toiminnassaan osaa kantaa vastuuta työyhteisön hyvinvoinnista osaa toimia verkostoimaisesti OPPIMISYMPÄRISTÖT JA PEDAGOGISET RATKAISUT Lahden ammattikorkeakoulun Liiketalouden ala toteuttaa opintojaksoja monimuotoisesti. Toteutukset voivat vaihdella lukuvuodesta toiseen. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä, joka tapahtuu joko erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten verkossa, tai erilaisiin aineistoihin perehtyen. Lahden ammattikorkeakoulun opintojaksojen toteutukset on jaettu kolmeen ryhmään, ne ovat lähiopetus, monimuoto-opetus ja etäopetus. Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksen tavoitteena on vahvistaa palvelualan osaamista ja kehittämistä alueella. Opiskelijat sijoittuvat itselleen soveltuviin tehtäviin. Opiskelijat ovat ensimmäisenä vuonna neljässä työyhteisössä syys-huhtikuun aikana. Tällä pyritään joustavoittamaan työelämään siirtymistä ja sopivan harjoittelupaikan löytymistä. Osaavan työnvoiman saatavuuden varmistaminen. Palvelusektorin merkityksen vahvistaminen. Palvelusektorin monipuolistaminen ja ansaintalogiikan monipuolistaminen. Yritysten edustajista kootaan neuvoa-antava ryhmä rakenteellisessa kehittämisessä. Opiskelijan polku palvelutradenomiksi on kolmiportainen. Palvelun ja kaupan alasta annetaan monipuolinen kuva ensimmäisenä vuonna, mm. julkiset palvelut, teollisuuden palvelut, kolmas sektori sekä kauppa ja palvelut sisältäen marata-alat. Toisena vuonna opiskelija profiloituu oman suunnitelmansa mukaan hankkien kansainvälistä ja täsmentyvän palvelusektorin osaamista. Kehittämiskyvykkyyden lisääminen ja laajat kokonaisuudet, joissa palvelutoimintojen eri osa-alueet huomioidaan (talous, ympäristö, sosiaalinen), ovat ajankohtaisia kolmantena vuonna. Osa asioista kytketään pelillisyyden kautta laajoihin kokonaisuuksiin ja yhdistetään ratkottaviin asioihin. Täydentävän osaamisen opiskelija voi hankkia myös muista ammattikorkeakouluista. Tarjolla on Matkailupalvelujen 15 op moduuli niin suomen kuin englanninkin kielillä sekä Liikuntamatkailun 15 op kokonaisuus. Muita mahdollisuuksia on tarjolla paljon niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksessa jokainen opiskelija pystyy joustavasti etenemään kohti valitsemaansa ammatillista tavoitetta. Laaja ydinosaaminen takaa mahdollisuuden rakentaa oman polkunsa palvelusektorilla niin, että opiskelijat sijoittuvat itselleen soveltuviin tehtäviin. Jokaisessa moduulissa työelämän ilmiöitä tarkastellaan erilaisella pedagogisella lähestymistavalla. Näin opiskelija saa monipuolista kokemusta myös menetelmällisesti päässen näyttämään osaamistaan eri tavoin. Kaikissa moduuleissa työelämäläheinen ja aitoihin tehtäviin kiinnittyvät asiat korostuvat. Ydinosaamista ja täydentävää osaamista on kuvattu moduuli- ja opintojaksotasolla alla olevassa taulukossa (ks. Taulukko 5). Opinnot jakautuvat myös perus- ja ammattiopintoihin. Tarkemmin opiskeltavat moduulit on esitelty osaamistavoitteiden ja sisällön tasolla seuraavilla sivuilla. Työelämäläheinen opiskelu (work based learning) on luonteeltaan sosiaalisempaa, paremmin palvelusektoriin sidottua, konkreettisempaa sekä toiminnallisempaa kuin perinteinen luokkatilanteisiin sidottu oppiminen. Työelämäläheinen oppiminen tekee työyhteisön toimintaan osallistumisen luonnolliseksi. Samalla taitojen ja hiljaisen tiedon omaksuminen ja omassa työssään kehittymisen arki tulee luonnolliseksi osaksi oppimisen polkua. Ensimmäisenä opiskeluvuonna työelämäläheinen opiskelu toteutetaan tutustumalla tiiviisti palvelusektorin monipuolisiin työyhteisöihin. Toisena opiskeluvuonna mukaan otetaan myös projektioppiminen (project-based learning), jossa korostuu todellisten työelämähaasteiden ongelmanratkaisu sekä tiedollisten, taidollisten ja ryhmätyöskentelyvaatimusten yhdistäminen. Opiskelijat pääsevät tarttumaan erilaisiin kehittämisprojekteihin, joiden vaativuus ja haasteellisuus kehittyy opintojen edetessä. Tutor-opettajat ovat palveluliiketoiminnan opiskelussa enemmänkin valmentajia. Valmentajan rooli on seurata palveluliiketoiminnan tradenomiopiskelijan polkua aloittelevasta palvelutoimijasta tulevaksi ammattilaiseksi. Valmentajan tehtävä on ohjata ja tukea opiskelijoita heidän tekemissään ratkaisuissa. Valmentaja käy opiskelijan kanssa läpi ammatilliseen kasvuun liittyviä haasteita ja ratkaisemaan niitä. Opettajat ovat ammattikorkeakoulussa vastuussa tiettyjen taitojen tai tietojen tuomisesta opiskelijan opintosuunnitelmaan. Opettajat arvioivat osan suorituksista ja niihin liittyy erilaisia osa-alueita

12 YHTEYSTIEDOT Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala, Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutus Fellmannia Kirkkokatu Lahti Puh. (03) (vaihde) Internet Opintotoimisto Aukioloajat: ma - to klo , pe klo Opintosihteeri Puh Sähköposti: Taulukko 5. Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksen OPSin rakenne ja sisältö. 04PTOI PALVELUJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP Palvelujen toimintaympäristön moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04PTOI1 Toimintaympäristö 5 op 04OPTOI1 Toimintaympäristö 3 op 01PINFO Informaatiolukutaito 1 op 11ANNISKE Anniskelupassi 0,5 op 11HYGIENIA Hygieniapassi 0,5 op 04PTOI2 Asiantuntijaviestintä ja työvälineosaaminen 5 op 01SUOA Asiantuntijaviestintä 3 op 04OPTOI3 Työvälineosaaminen 2 op 04PTOI3 Service English 5 op 04OPTOI4 Englannin kieli ja viestintä 3 op 04OPTOI5 Service English 2 op

13 Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat oppivat todellisissa työelämäympäristöissä ja -tilanteissa. Opiskelijat hahmottavat palveluliiketoiminnan moninaisen toimintaympäristön. Opiskelijat harjaantuvat asiantuntijaviestintään ja työvälineiden käyttöön. Palvelujen toimintaympäristön moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella opintojaan ja uraansa osaa tarkastella työelämää elinikäisen oppimisen näkökulmasta osaa käyttää tietotekniikkaa työssään osaa tunnistaa tiedontarpeen, hakea tietoa ja tarkastella tietoa kriittisesti osaa viestiä suomen kielellä suullisesti ja kirjallisesti osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti osaa toimia palvelusektorilla kestävän kehityksen periaatteiden mukaan Sisältö Yleiset työelämätaidot; kommunikaatiotaidot kuten vuorovaikutustaito, kuuntelutaito, suullinen ja kirjallinen viestintä; kestävä kehitys toimintaympäristössä. Opiskelumateriaalit Kortesuo, K Tee itsestäsi brändi: asiantuntijaviestintä livenä ja verkossa. Jyväskylä: WSOYpro. Aalto, T Kuinka olla avoin: työelämän uudet viestintätaidot. Helsinki: Finn Lectura. Lohtaja-Ahonen, S. & Kaihovirta-Rapo, M Tehoa työelämän viestintään. Helsinki: Sanoma Pro. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa. Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla PTOI1 Toimintaympäristö 5 op 04PTOI2 Asiantuntijaviestintä ja työvälineosaaminen 5 op 04PTOI3 Service English 5 op 04POSA PALVELUOSAAMINEN 15 OP Palveluosaamisen moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04POSA1 Palvelut 5 op 04POSA2 Kuluttajakäyttäytymisen muutokset 5 op 04POSA3 Asiakaspalveluosaaminen 5 op Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat oppivat todellisissa työelämäympäristöissä ja -tilanteissa. Opiskelijat tutustuvat monipuolisesti palveluihin ja palveluiden erityispiirteisiin. Opiskelijat toimivat käytännön asiakaspalvelutehtävissä. Opiskelijat ymmärtävät asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Palveluosaaminen -moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisia palvelukonsepteja osaa arvioida palvelun onnistuneisuutta osaa selittää, mitä kulutuskäyttäytymisellä ja sen muutoksilla tarkoitetaan osaa tunnistaa erilaisia asiakastyyppejä osaa käyttää asiakaspalvelutaitojaan ja harjaannuttaa niitä osaa ennakoida asiakkaan tarpeita osaa toimia erilaisissa palvelutilanteissa Sisältö Palvelujen tuottaminen vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa; kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot; asiakastarpeiden tunnistaminen; palveluiden erityispiirteet, haasteet ja mahdollisuudet. Opiskelumateriaalit Eräsalo, U Palvelu ammattina. Helsinki: Restamark. Pakkanen, R., Korkeamäki, A. & Kiiras, H Palvelun taitajaksi. 5. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro. Tolvanen, J Kohtaaminen: ymmärrä kohderyhmääsi. Helsinki: Talentum. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa

14 Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla POSA1 Palvelut 5 op 04POSA2 Kuluttajakäyttäytymisen muutokset 5 op 04POSA3 Asiakaspalveluosaaminen 5 op 04PLTY LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP Liiketoimintaympäristön moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04PLTY1 Yritystalouden perusteet ja ohjaus 5 op 04PLTY2 Organisaation toiminta ja esimiestyön arki 5 op 04PLTY3 Myyntitaito ja markkinointi 5 op Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat oppivat todellisissa työelämäympäristöissä ja tilanteissa. Opiskelija hahmottaa ympäröivän liiketoimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet palvelujen tuottamisessa. Opiskelijat oppivat tunnistamaan liiketoiminnan ja liiketoimintojen pääpiirteet, laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen merkityksen sekä asiakaslähtöisen toiminnan erityispiirteet palvelualoilla. Liiketoimintaympäristö -moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa huomioida taloushallinnon merkityksen osana yrityksen toimintaa osaa kuvata laskentatoimen osa-alueet ja tehtävät sekä sen, mitä kannattavuusajattelulla tarkoitetaan osaa kuvata markkinoinnin peruskäsitteet ja tehtävät yrityksessä osaa hahmottaa organisaation toimintojen väliset yhteydet ja henkilökunnan osaamisen merkityksen organisaatiossa osaa kuvata, mitä myyntityöllä sekä sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä tarkoitetaan osaa ohjata asiakasta ja kaupankäyntitilannetta ostopäätösvaiheeseen Sisältö Talousohjaus osana yrityksen toimintaa; laskentatoimen tehtävät ja peruskäsitteet; katetuottolaskenta; markkinointi- ja palveluyrityksen kannattavuuden seuranta, hinnoittelu ja budjetointi; henkilöstö organisaation voimavarana. Opiskelumateriaalit Bergström, S. & Leppänen, A Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita. Jormakka, R., Koivusalo, K., Lappalainen, J. & Niskanen, M Laskentatoimi. Helsinki: Edita Prima. Mittilä, T. & Somersalmi, V Liiketoimintaosaaminen. Helsinki: WSOYpro. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa. Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla PLTY1 Yritystalouden perusteet ja ohjaus 5 op 04PLTY2 Organisaation toiminta ja esimiestyön arki 5 op 04PLTY3 Myyntitaito ja markkinointi 5 op 04PYRI PALVELUYRITTÄJYYS 15 OP Palveluyrittäjyyden moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04PYRI1 Yrittäjyysosaaminen 5 op 04PYRI2 Kannattava liiketoiminta 5 op 04PYRI3 Yritysjuridiikka 5 op Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat oppivat todellisissa työelämäympäristöissä ja -tilanteissa. Opiskelija tutustuu monipuolisesti erilaisiin palveluyrittäjyyden muotoihin ja sähköisen liiketoiminnan malleihin. Opiskelijat oppivat tunnistamaan liiketaloudellisten reunaehtojen merkityksen ja kannattavuusajattelun erityispiirteet palvelualoilla. He oppivat hahmottamaan ja tunnistamaan mahdollisuuksia, joita teknologinen kehittyminen tarjoaa palvelualoille. Palveluyrittäjyys -moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvata palveluyrittäjyyden erityispiirteitä, haasteita ja mahdollisuuksia

15 osaa kuvata, mitä kannattavalla palveluliiketoiminnalla tarkoitetaan ja mitä sen liiketaloudelliset reunaehdot ovat osaa seurata teknologian kehittymisen piirteitä, haasteita ja mahdollisuuksia palvelualoilla osaa toimia vastuullisesti ja luovasti työtehtävissään osaa toimia yrityksessä lainsäädännön mukaan Sisältö Palvelualojen yritystoiminta, liikeideat ja kannattavuuden periaatteet; teknologian kehittymishaasteet ja mahdollisuudet palveluyrityksissä; yrittäjyyden ja luovan, yrittäjämäisen ajattelun merkitys yhteiskunnassa, alueella ja työyhteisössä. Opiskelumateriaalit Peltola, H Palveluloisto ja kiehtomisen aito taito. Helsinki: Edita. Pyykkö, M Minustako yrittäjä? Helsinki: WSOYpro. Kyläkallio, K. & Numminen, R Yritysjuridiikka. Helsinki: Edita. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa. Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla AKEH PALVELUIDEN INNOVOINTI JA KEHITTÄMINEN 15 OP Palveluiden innovoinnin ja kehittämisen moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04AKEH1 Palveluiden innovatiivinen kehittäminen 5 op 04AKEH2 Asiakaskokemuksen ja kannattavuuden johtaminen 5 op 04AKEH3 Projekt i Norden 5 op o 01RUOK Ruotsin kielen kirjallinen osuus (1,5 op) o 01RUOS Ruotsin kielen suullinen osuus (1,5 op) o 04AKEH31 Projekt (2 op) Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat innovoivat ja kehittävät palveluita erilaisiin palvelualojen yrityksiin. Palveluiden kehittämistyökaluja ja lähestymistapoja käytetään monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Palveluiden innovointi ja kehittäminen -moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvata palvelujen innovatiivisen kehittämistyön lähtökohdat, prosessit ja työkalut osaa käyttää eri kanavia, keinoja ja huomioida eri kohderyhmät myynnissä ja markkinoinnissa osaa kehittää ja johtaa asiakaskokemusta osaa toimia kannattavasti palvelukehittämistyössä selviytyy palveluliiketoiminnan suullisista ja kirjallisista perustilanteista ruotsin kielellä Sisältö Palvelujen tuottaminen ja kuluttaminen; kyky kehittää innovatiivisia, kannattavia ja vastuullisia palvelutuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden ja palveluntarjoajien sekä toimintaympäristön tulevaisuuden tarpeisiin; asiakaskokemuksen johtaminen. Opiskelumateriaalit Jaakkola, E., Orava, M. & Varjonen, V Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Opas yrityksille. Helsinki: Tekes. Grönroos, C Palvelujen johtaminen ja markkinointi. 3. uudistettu painos. Helsinki: WSOYPro. Korkman, O. & Arantola, H Arki eväitä uuteen asiakaslähtöisyyteen. Helsinki: WSOYPro. Löytänä, J. & Kortesuo, K Asiakaskokemus - palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. Helsinki: Talentum. Martin, D. & Schouten, J Sustainable marketing. Boston: Prentice Hall. Tolkki, J. & Öhman, M Perspektiv på affärssvenska. Helsinki: WSOYPro. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa. Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla AKEH1 Palveluiden innovatiivinen kehittäminen 5 op 04AKEH2 Asiakaskokemuksen ja kannattavuuden johtaminen 5 op 04AKEH3 Projekt i Norden 5 op

16 04AVAS VASTUULLISET PALVELUVERKOSTOT 15 OP Vastuullisten palveluverkostojen moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04AVAS1 Monialaiset verkostot 5 op 04AVAS2 Palvelun laatu ja sen kehittäminen 5 op 04AVAS3 Vastuullinen palvelutoiminta 5 op, voidaan toteuttaa myös englanniksi "responsible business" Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat tutustuvat erilaisiin palveluverkostoihin. Verkostoitumista, laatujohtamista ja ennakointi tarkastellaan monipuolisesti ja näkökulmia sovelletaan erilaisissa tilanteissa. Vastuulliset palveluverkostot -moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja organisoida ryhmien ja verkostojen toimintaa osaa toimia ryhmän ja verkoston ongelmanratkaisu- ja konfliktitilanteissa osaa työskennellä projekteissa ja johtaa niitä osaa arvioida ja kehittää palveluiden laatua verkostoissa osaa soveltaa tutkimustietoa kehittämistyössä osaa arvioida ja kehittää toiminnan vastuullisuutta Sisältö Vastuullisuuden, laatuajattelun ja ennakoinnin huomioiminen palveluliiketoiminnan projekteissa ja verkostoissa; arvon luominen asiakkaille verkostoissa; sidosryhmäsuhteiden johtaminen; jatkuvan ennakoinnin ja prosessien kehittämisen periaatteet. Opiskelumateriaalit Möller, K., Rajala, A. & Svahn, S Tulevaisuutena liiketoimintaverkot: johtaminen ja arvonluonti. 3. painos. Helsinki: Teknologiainfo. Apilo, T, Hytönen, H. & Valkokari, K Arvonluonnin uudet muodot ja verkostot. Espoo: VTT. Martin D. & Schoutenin, J Sustainable marketing. Anttonen, A., Haveri, A., Lehto, J. & Palukka, H Julkisen ja yksityisen rajalla: julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa. Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla AVAS1 Monialaiset verkostot 5 op 04AVAS2 Palvelun laatu ja sen kehittäminen 5 op 04AVAS3 Vastuullinen palvelutoiminta 5 op 04ATUL PALVELUIDEN TULEVAISUUS 15 OP Palveluiden tulevaisuuden moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04ATUL1 Ennakointi-, tutkimus- ja menetelmäosaaminen 5 op 04ATUL2 Tulevaisuuden haltuunotto 5 op 04ATUL3 Current topics in the service sector 5 op Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat toimivat aktiivisesti palveluyrityksissä. Ennakoinnin sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) menetelmiä ja välineitä sovelletaan monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Opinnot toimivat konkreettisen työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukena. Palveluiden tulevaisuus -moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa työssään hyödyntää ennakointi-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa osaa lukea, tulkita ja käyttää tutkimusmateriaaleja toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä osaa ennakoida toimintaympäristön muutoksia osaa soveltaa ennakointimenetelmiä tutkimus- ja kehittämistyössä osaa soveltaa osallistavia menetelmiä tutkimus- ja kehittämistyössä osaa kehittää kirjallista ja suullista viestintätaitoaan

17 Sisältö Kriittinen informaationlukutaito ja reflektointi; Erilaiset ennakoinnin, kehittämistoiminnan sekä tutkimustyön otteet, lähestymistavat ja menetelmät; Elämänhallinnan taidot. Opiskelumateriaalit Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Porvoo: WSOYpro. Hiltunen, E Matkaopas tulevaisuuteen. Talentum. Goodman, E., Kuniavsky, M. & Moed, A Observing the user experience: a practitioner's guide to user research. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa. Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla ATUL1 Ennakointi-, tutkimus- ja menetelmäosaaminen 5 op 04ATUL2 Tulevaisuuden haltuunotto 5 op 04ATUL3 Current topics in the service sector 5 op 04TCUL MULTICULTURAL COMPETENCE 15 OP Multicultural competence module has three modules 04TCUL1 Global Service Networks 5 ECTS 04TCUL2 Multicultural Communities 5 ECTS 04TCUL3 Business Communication 5 ECTS Multicultural competence (15 ects) module s objectives After completing the study module, the student is able to work and communicate in multicultural teams and manage them is able to provide customer service in English is able to develop knowledge of foreign customers' consumer behavior Contents Cultural stereotypes, cultural characteristics, cross-cultural issues, management of multi-cultural teams, cross-cultural communication. Basic history of the development of culture and civilization, cultural and political areas of the world, how culture affects personal and customer understanding and expectations, potential future developments, the effects of cultural characteristics and geo-politics on culture. Study Materials Hogan, C Facilitating multicultural groups: a practical guide. London. Kogan Page (selected chapters). ebook. Lewis, Richard D When Cultures Collide: Leading Across Cultures. ebook. Lind, P Small business management in cross-cultural environments. London: Routledge. Evaluation All three courses will be evaluated separately. Evaluation scale TCUL1 Global Service Networks 5 ECTS 04TCUL2 Multicultural Communities 5 ECTS 04TCUL3 Business Communication 5 ECTS

18 04TJOH PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN 15 OP Palveluliiketoiminnan johtamisen moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04TJOH1 Henkilöstöjohtaminen 5 op 04TJOH2 Strateginen johtaminen 5 op 04TJOH3 Yrityksen laskentatoimi kehittämistyössä 5 OP Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat toimivat aktiivisesti erilaisissa palveluyrityksissä tutustuen johtamisen ja organisoinnin vastuutehtäviin. Kolmen opintojakson puitteissa hahmotetaan palveluliiketoiminnan johtamisen prosessit, voimavarat ja toimintaedellytykset sekä strateginen ajattelu ja johtaminen niiden lähtökohtina. Opiskelijat osaavat soveltaa oppimaansa rahoituksen, prosessien ja palvelutyön strategiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen osana globaalia toimintaympäristöä. Palveluliiketoiminnan johtaminen -moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa johtaa päivittäistoimintaa osaa hyödyntää johtamisessa strategisen ajattelun ja strategiatyöskentelyn periaatteita ja työkaluja osaa kehittää toimintaa yrityksen taloudellisen tiedon avulla osaa johtaa henkilökuntaa työlainsäädännön vaatimusten mukaisesti osaa johtaa itseään Sisältö Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstösuunnittelu; työlainsäädäntö; strategisen johtamisen keskeiset käsitteet ja strategiaprosessi; investoinnit ja Rahoitussuunnittelu Opiskelumateriaalit Grönroos, C. 2009: Palveluiden johtaminen ja markkinointi. Helsinki: WSOY. Aarnikoivu, H Keskity olennaiseen, esimies. Helsinki: Talentum. Suominen. K., Karkulehto, K., Sipponene, J. & Hämäläinen, V Esimies strategiavaikuttajaksi. Helsinki: WSOYpro. Seddon, J Freedom from Command and Control. Rethinking Management for Lean Service. New York: Productivity Press. Kuosa, T The evolution of strategic foresight: navigating public policy making. Burlington. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa. Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla TJOH1 Henkilöstöjohtaminen 5 op 04TJOH2 Strateginen johtaminen 5 op 04TJOH3 Yrityksen laskentatoimi kehittämistyössä 5 OP VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP Opiskelija valitsee tutkintoonsa kuuluvat vapaasti valittavat opinnot moduulien tarjonnasta ja/tai vapaasti valittavista opinnoista. Lisäksi tarjotaan ajankohtaisia tai muutoin ammatillisuutta syventäviä opintoja vuotuisen valikoiman mukaisesti. Opinnot voidaan valita oman koulutusyksikön tai Lahden ammattikorkeakoulun muiden koulutusyksiköiden tarjonnasta. Opiskelija voi valita opintoja myös muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista. FUAS-liittouman (LAMK, Laurea, HAMK) opintotarjonta on myös vahvasti esillä. Vapaasti valittaviksi opinnoiksi luetaan kieliopintoihin valmentavat ruotsin- ja englanninkielen opinnot. Kielten valmentavia opintoja edellytetään opiskelijalta, jolla ei ole tasokokeessa osoitettua kielitaitoa. Vapaasti valittavat opinnot tulee hyväksyttää etukäteen osaksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) omalla valmentajalla. Palveluliiketoimintaan liittyvissä työtehtävissä korostuu kyky palvelujen kehittämiseen, tuottamiseen sekä toimijoiden tuntemukseen. Vapaavalintaiset opinnot voivat olla myös työssä suoritettavia tehtäviä. Kukin opiskelija kokoaa oman erikoisosaamisensa, jolla hän osoittaa taitojaan ja suuntautumistaan alalla. Vapaasti valittavat opinnot antavat tähän mahdollisuuden tukien opiskelijan erikoistumista valitsemallaan polulla

19 HARJOITTELU 30 OP Osaamistavoitteet Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa laajemmin ja kattavammin ammatillisia taitoja ja tietoja omien tavoitteidensa mukaisesti osaa toimia alan perus-, esimies-, kehittämis- sekä asiantuntijatehtävissä osaa tarkastella alan edellyttämää ja työn vaatimaa osaamista kokonaisvaltaisesti osaa luoda kontakteja elinkeinoon ja markkinoida omaa osaamistaan Ammattikorkeakoulun harjoittelussa teoreettinen, käytännöllinen ja kokemuksellinen oppiminen yhdistyvät. Harjoittelu on tärkeä osa opiskelijan ammatillisen identiteetin kehittymistä. Tavoitteena on laaja-alaisen ja monipuolisen perusammattitaidon hankkiminen ja tietojen ja taitojen syventäminen asiantuntijuudeksi työelämässä. Ihmisten ja tehtävien johtaminen on yleisiä työelämävalmiuksia, jotka auttavat selviytymään työtehtävissä. Ihmisten ja tehtävien johtaminen vaatii kykyä koordinoida, taitoa tehdä päätöksiä ja johtamistaitoa. Lisäksi tähän osaamiskokonaisuuteen kuuluvat taito hallita konflikteja, suunnitella ja organisoida. Alan toimintaympäristön ja toimijoiden tuntemus kuuluvat osaamiskokonaisuuteen, johon kuuluvat myös kyky kehittää alueellisia vahvuuksia ja parantaa alueellista vaikuttavuutta toimialalla. Lisäksi kyky kansainväliseen toimitaan ja ennakoivan tiedon käyttö parantavat osaamista tradenomin työtehtävissä. Sähköinen liiketoiminta kuuluu osaamiskokonaisuuteen. Verkosto-osaamiseen kuuluvat sidosryhmäsuhteet, suhdemarkkinointi sekä kyky monipuolisten verkostojen ylläpitoon. Asiakkuuksien monipuolinen johtaminen sekä asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, analysointi ja hyödyntäminen korostuvat palvelukehityksessä. Alan päivittäisjohtamisen osaamiseen liittyvät asiakokonaisuudet ovat palveluliiketoiminnan ymmärrys sekä yrittäjyysperiaatteet työssä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat turvallisuusosaaminen, alan lainsäädäntö, yhteiskuntavastuu ja lähiesimiestoiminta. Kehittämistoimenpiteiden toteutus, stressin hallinta ja työyhteisön hyvinvointi ovat mukana tässä kokonaisuudessa. Palvelusektorin erikoisosaaminen koostuu ymmärryksestä asiakaskokemuksen johtamisessa, aineettoman lisäarvon luomisesta yhdessä käyttäjien kanssa sekä esteettisten ja eettisten näkökulmien huomioimisesta palvelutoiminnassa. Sisältö Opiskelija laatii harjoittelusuunnitelman osaksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa (HOPS). Opiskelija jaksottaa harjoittelun koko opiskelun ajalle ja kehittyy lähtötasostaan alkaen henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti. Opiskelija suorittaa ainakin osan harjoittelustaan suuntaavien opintojensa mukaisissa tehtävissä. Suoritustapa ja arviointi Harjoitteluun sisältyvät alan ohjeistuksen mukaisesti: harjoittelusuunnitelman laatiminen; harjoittelupaikkojen hankkiminen ja esittely valmentajalle, sekä sopimukset, raportointi ja itsearviointi. Arviointi hyväksytty/hylätty. Opiskelumateriaali Tarkemmat harjoitteluohjeet ovat Repussa, OPINNÄYTETYÖ 15 OP Osaamistavoitteet Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa tunnistaa, määritellä, rajata ja käsitteellistää työelämän ilmiöitä ja tehdä niistä tutkittavia ja kehitettäviä omaa valmiuksia toimia alan tutkimus-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä on kehittänyt ongelmanratkaisukykyään, organisointitaitojaan, hahmottamiskykyään sekä taitojaan työskennellä vuorovaikutteisesti, pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti osaa innovatiivisesti soveltaa teoriatietoja työelämän ongelmiin ja ilmiöihin sekä käsitteellistää niitä osaa arvioida omaa toimintaansa kriittisesti ja kehittää sitä osaa raportoida työnsä suullisesti ja kirjallisesti Opinnäytetyön tekemisessä harjaantuvat kokonaisvaltaisesti kaikki osaamisalueet, mutta erityisesti työelämätaidot, kommunikointitaidot ja elämänhallinnan taidot korostuvat. Kommunikaatiotaitoihin kuuluvat vuorovaikutustaito, kuuntelutaito, suullinen ja kirjallinen viestintätaito sekä medialukutaito. Elämänhallinnan osaamiskokonaisuus sisältää muun muassa oppimisen taidon, ongelmanratkaisutaidon, analyyttisyyden sekä kyvyn organisoida ja hallita ajankäyttöä. Opinnäytetyön tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija itsenäiseen tietojen ja taitojen hankintaan sekä niiden soveltamiseen ongelmaratkaisussa ja uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa. Kokonaisuutena opinnäytetyö harjaannuttaa opiskelijaa ammatilliseen kasvuun ja oman asiantuntemuksen vahvistamiseen. Opinnäytetyöt voivat olla luonteeltaan joko tutkimuksellisia tai toiminnallisia töitä, joiden aiheet liittyvät palvelusektorin keskeisiin kehittämiskohteisiin. Opinnäytetyön tehnyt opiskelija kykenee perusteltujen valintojen tekemiseen ja luotettavan tiedon tuottamiseen. Sisältö Kirjallinen opinnäytetyö, opinnäytetyöseminaari esittely, vertaisarviointi ja kypsyysnäyte. Suoritustapa ja arviointi

20 Aiheanalyysi, opinnäytetyösuunnitelma, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Lisätietoa opinnäytetyöstä, sen raportoinnista, seminaarityöskentelystä ja arvioinnista on Repussa (http://reppu.lamk.fi). Opinnäytetyö voidaan tehdä yksin tai toisen opiskelijan kanssa. Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytty/hylätty

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

1. Liiketalouden alan palveluliiketoiminnan tradenomiohjelma 210 op LIIKETALOUDEN ALAN PALVELULIIKETOIMINNAN OPINTOJEN KUVAUS 210 OP,

1. Liiketalouden alan palveluliiketoiminnan tradenomiohjelma 210 op LIIKETALOUDEN ALAN PALVELULIIKETOIMINNAN OPINTOJEN KUVAUS 210 OP, 1. Liiketalouden alan palveluliiketoiminnan tradenomiohjelma 210 op..................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN ALAN PALVELULIIKETOIMINNAN OPINTOJEN KUVAUS 210 OP, NUORET.........................

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus 16K Palveluliiketoiminta

Liiketalouden koulutus 16K Palveluliiketoiminta Lahden Ammattikorkeakoulu 2016-2017 22.01.2016 Liiketalouden koulutus 16K Palveluliiketoiminta Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht LIPAL16-1000 YDINOSAAMINEN 150 LIPAL16-1001 Palvelujen toimintaympäristö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Vastuuopettajapäivät Lappeenranta 11.2.2010 Olli Ervaala Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Viitekehyksiä Tutkintojen viitekehykset nousivat koulutuspoliittiseen keskusteluun Euroopan unionissa

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

RESTONOMIKOULUTUS. Yhteiset kompetenssit TUTKINNOT

RESTONOMIKOULUTUS. Yhteiset kompetenssit TUTKINNOT RESTONOMIKOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä kaikki tutkinnot on sijoitettu

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2017 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintoasioiden lautakunnassa 4.10.2016

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet Tutkintotoimikuntaseminaari 16.2.2017 Mikko Dufva mikko.dufva@vtt.fi @mdufva Yrittäjä alustataloudessa?

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013 Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta Yliopisto uusi yliopistolaki Henkilöstöjohtosäännössä : KELPOISUUSVAATIMUKSET 4 Yleiset kelpoisuusvaatimukset Yliopistolaki 31 Yliopistoasetus 1 1 mom. Tehtävään

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3)

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3) code name 1 2 3 sum YALTA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 120 YALTA15AYLT01-1000 Työyhteisötaidot 15 YLT0105 Viestintä ja vuorovaikutustaidot

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Miksi ammatillisen koulutuksen reformi tarvitaan? Toimintaympäristön nopea ja laajamittainen muutos teknologinen kehitys: digitalisaatio,

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa TAMKin strategia kohti vuotta 2020 Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.2.2016 TAMKin strategia kohti vuotta 2020 1. TAMKin strategian tausta Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Koordinaattoritapaaminen 26.5.2008 Paasitorni, Helsinki Päivi-Katriina Juutilainen Ohjauksen koulutus Koulutuksen laaja-alaisena tavoitteena kehittää toimintamalleja verkostoyhteistyön

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2017 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintoasioiden lautakunnassa

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Sisko Mällinen, FT

Sisko Mällinen, FT 20.9.2012 Sisko Mällinen, FT Jatkoa ESR-osarahoitteiselle AHOT korkeakouluissa -hankkeelle Päätoteuttajana on Turun yliopisto Osatoimijana kielten ja viestinnän jatkohankkeessa on Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri. Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu

Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri. Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu Nuorten ihmisten työnkuva voi muuttua keskimäärin 25 kertaa heidän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot