Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta"

Transkriptio

1 Lahdenammattikorkeakoulu Liiketaloudenkoulutus Palveluliiketoiminta Opetussuunnitelma

2 Sisällysluettelo 04PTOI PALVELUJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP POSA PALVELUOSAAMINEN 15 OP PLTY LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP PYRI PALVELUYRITTÄJYYS 15 OP AKEH PALVELUIDEN INNOVOINTI JA KEHITTÄMINEN 15 OP AVAS VASTUULLISET PALVELUVERKOSTOT 15 OP ATUL PALVELUIDEN TULEVAISUUS 15 OP TCUL MULTICULTURAL COMPETENCE 15 OP TJOH PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN 15 OP VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP HARJOITTELU 30 OP OPINNÄYTETYÖ 15 OP

3 Liiketalouden alan palveluliiketoiminnan tradenomikoulutus 210 op LIIKETALOUDEN ALAN PALVELULIIKETOIMINNAN OPINTOJEN KUVAUS 210 OP, PÄIVÄTOTEUTUS LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUS, PALVELULIIKETOIMINTA Tutkinto: Liiketalouden alan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi AMK, palveluliiketoiminta Laajuus: 210 opintopistettä Kesto: 3,5 vuotta Oppimiskäsitys LAMKissa Lahden ammattikorkeakoulussa oppiminen pohjautuu yhteisiin arvoihin, jotka ovat luottamus, avoimuus, asiakaslähtöisyys, toisen ihmisen arvostaminen ja uudistuminen. Oppiminen lähtee opiskelijan arvostuksesta ja yhdessä tekemisestä. Myös tietokäsitys ohjaa oppimista ja opettamista. LAMKissa tieto nähdään alati muuttuvana ja kehittyvänä, kriittisesti analysoitavana yhteisöllisen toiminnan tuloksena. Monialaisuus ja moniammatillinen yhdessä tekeminen luo mahdollisuuden uusille ideoille ja uudenlaiselle oppimiselle. Oppiminen on yhteisöllistä ja vuorovaikutteista tiedon rakentamista, joka tukee opiskelijan kehittymistä itsenäiseksi ja vastuulliseksi oman alansa asiantuntijaksi. Opintojen aikana opiskelijalle tarjoutuu erilaisia oppimisympäristöjä, joissa sekä teoria että käytäntö liittyvät yhteen ja jossa opetus, ohjaus ja arviointi tukevat oppimista. Erilaiset projektit sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet tarjoavat opiskelijalle suoran kontaktin työelämään, jolloin tietoa rakennetaan, sovelletaan ja arvioidaan yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämäedustajan kanssa moderneja työmenetelmiä ja välineitä soveltaen. Yrittäjämäistä työotetta tuetaan ja opintojen aikana on mahdollista perehtyä ja saada valmiuksia myös yrittäjyyteen. Lahden ammattikorkeakoulussa oppimisen ja osaamisen kehittymisen linjaukset kuvataan pedagogisessa strategiassa. Opiskelijana LAMKissa Opiskelijan laadukas opiskelu- ja oppimisprosessi on ammattikorkeakoululle tärkeä asia. Lahden ammattikorkeakoulussa jokaisella opiskelijalla tulee olla oikeus oppia ja kehittyä ammatillisesti henkilökohtaiset lähtökohdat, elämäntilanne ja persoonallisuus huomioon ottaen. Opiskelijan on hyvä tunnistaa oma oppimistyylinsä, jotta sitä kehittämällä ja monipuolistamalla voisi saada parhaan hyödyn oppimistilanteista. Ammattikorkeakoulun opiskelijalta edellytetään itsenäistä ja vastuullista otetta omasta oppimisestaan sekä aktiivista vuorovaikutusta yhteisönsä kanssa. Opiskelu tapahtuu usein erilaisissa ryhmissä, joissa opitaan samalla tiimityötaitoja. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä aidoissa työtilanteissa opitaan innovatiivisuutta, luovuutta, kriittistä ajattelua ja yhteisöllistä ongelman ratkaisua. Oppiminen on oivaltamisen iloa, uteliaisuutta ja avointa suhtautumista uusiin asioihin

4 Opettajuus LAMKissa Opettaja on opiskelijan innostaja ja tuki, jonka tehtävänä on johtaa opiskelijan oppimisprosessia ja asiantuntijaksi kehittymistä. Opettajan osaaminen on moniulotteista. Siihen kuuluu pedagogisen ja oman ammattialan osaamisen lisäksi vahva eettinen osaaminen, rohkea pedagoginen toiminta, kyky toimia moniammatillisen työyhteisön jäsenenä, taito työskennellä organisaation erilaisissa tehtävissä, kehittämisosaaminen ja kyky toimia monikulttuurisissa tilanteissa. LAMKissa korostetaan tutkivaa ja kehittävää työotetta. Se on perusta jatkuvalle uuden tiedon, taidon ja hyvien käytänteiden levittämiselle. Opettaja tutkii ja kehittää yhdessä opiskelijan kanssa työelämäosaamista. Opettaja osallistuu konferensseihin ja tuottaa artikkeleita ja julkaisuja sekä ammatillisiin että tieteellisiin julkaisuihin ja muille foorumeille. Uuden tiedon luomisella voidaankin ratkoa työelämästä nousevia kvalifikaatiovaatimuksia eli uusia osaamistarpeita. Keskeistä opettajuudessa on pedagogisen ja oman alansa asiantuntijuuden lisäksi tulevaisuuden tekeminen yhdessä erilaisten verkostojen kanssa. Opintojen ja oppimisen ohjaus Ammatillisen asiantuntijuuden kasvua sekä ammatti-identiteetin etsimistä ja vahvistumista voi oppia erilaisissa tilanteissa ja eri tavoin. Tätä prosessia tuetaan kokonaisvaltaisella ohjauksella. Opintojen ja oppimisen ohjaus on pedagogisen ja muun tuen antamista opiskelijoille. Tavoitteena on opiskelutaitojen parantaminen ja opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen. Ohjaus alkaa opintoihin haettaessa ja kestää opintojen ajan. Ohjaus muuttuu vähitellen uraohjaukseksi opintojen loppuvaiheessa ja alumnitoiminnaksi opiskelijan valmistuttua. Ohjausprosessissa tuetaan erilaisia oppijoita, opiskelu- ja työelämätaitojen kehittämistä ja elinikäistä oppimista. Opiskelijaa ohjataan oppijan polun eri vaiheissa. Ohjausta toteutetaan mm. tutortoiminnan avulla. Tutoroinnilla ymmärretään opettajan ja opiskelijan välistä yhteistyötä. Sillä edistetään oppimista ja opiskelijan itsenäistä oppimisprosessin hallintaa sekä oppimisyhteisöön integroitumista. Lahden ammattikorkeakoulussa toteutetaan sekä opettaja- että opiskelijatutorointia eli vertaistutorointia. Lisäksi ohjaukseen osallistuu koko henkilökunta kukin omalla, kehittyvällä asiantuntemuksellaan. Oppimisympäristöt Lahden ammattikorkeakoulun monialaisen ja vuorovaikutteisen oppimisympäristön tarkoituksena on edistää opiskelijan oppimista ja ammatillisen asiantuntijuuden kasvua. Projektioppimisen, kontaktiverkostojen ja teknologisten ratkaisujen avulla oppimisympäristö laajenee yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista koostuvaksi yhteistyöverkostoksi, jonka tuella merkittävä osa oppimisesta tapahtuu. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet toimivat monialaisina oppimisympäristöinä, joissa opiskelija ratkoo aitoja työelämän ongelmia ja verkottuu erilaisten toimijoiden kanssa. Oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppimisympäristö on myös LAMKin opettajille oppimisen ja oman osaamisen kehittämisen ympäristö. Oppiminen on oppilaitosrajoista ja ajasta riippumatonta. Toimijoiden, opetuksessa hyödynnettävien menetelmien, materiaalien, tilojen ja teknologioiden sekä aitojen työelämän tilanteiden muodostama kokonaisvaltainen toimintaympäristö tukee opiskelijaa oman osaamisen kehittämisessä ja näkyväksi tekemisessä. LAMKin, HAMKin ja Laurea-ammattikorkeakoulun strateginen liittouma (FUAS) laajentaa opiskelijoiden oppimisympäristöjä ja opiskelumahdollisuuksia entisestään. Tulevaisuudessa Lahden ammattikorkeakoulun toiminta keskitetään Niemen kampukselle, johon rakennetaan innovaatiokeskittymä. Lahden alueen innovaatiokeskittymä tarjoaa autenttiset kehittämis- ja oppimisympäristöt, joihin otetaan mukaan alueelliset toimijat ja kansainväliset kumppanit. Oppimisen ja osaamisen arviointi Arviointi ohjaa opiskelijaa tavoitteelliseen ja elinikäiseen oppimiseen. Arvioinnilla tuetaan opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kasvun prosessia. Arviointi perustuu osaamisperustaiseen arviointiin, jolloin opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin, jotka on kuvattu opetussuunnitelmassa. Arviointimenetelmät valitaan siten, että niiden avulla voidaan mahdollisimman hyvin toteuttaa osaamisen arviointia. Opettajan arviointiosaamisen lisäksi arvioinnissa voidaan hyödyntää opiskelijoiden tekemiä itse- ja vertaisarviointeja sekä työelämän edustajan arvioita. Opiskelijalla on mahdollisuus myös aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT). Arvioinnin avulla opiskelija voi seurata oman osaamisensa ja omien tavoitteidensa kehittymistä suhteessa ammatin asettamiin kompetenssivaatimuksiin. Opiskelija oppii sekä oman oppimisen että toisen oppimisen ja osaamisen arviointia. Korkeakoulumaiset näytöt ovat osa arviointitoimintaa tulevaisuuden korkeakouluissa. Lahden ammattikorkeakoulussa osaamisen arviointi tunnistetaan opintojaksotasolla. Arvioinnin kohteet ja menetelmät sekä arviointikriteerit on kuvattu opintojaksojen toteutussuunnitelmissa. Opintojaksot arvioidaan numeerisesti asteikolla 1 5, jolloin hyväksyttyyn vaaditaan vähintään yksi. Hyväksytty/hylätty -periaatteella arvioiduissa opintojaksoissa hyväksytty määritellään toteutussuunnitelmassa asetettujen arviointikriteerien mukaisesti. Arvioinnissa hyödynnetään ns. arviointikehikkoa. AMK-tutkintojen yhteisessä arviointikehikossa osaaminen on kuvattu tasoille 1, 3 ja 5. Arviointikehikossa osaamisen arvioinnissa korostuu kolme näkökulmaa: tiedollinen osaaminen ja tiedonhaku taidollinen osaaminen vastuullisuus sekä ryhmä- ja johtamisosaaminen Opiskelijan työmäärää kuvataan eurooppalaisen mitoitusjärjestelmän mukaan opintopisteinä. Yhden lukuvuoden aikana opiskelija suorittaa 60 opintopistettä. Työmäärällisesti yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Viiden opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa noin 133 tuntia. 15 opintopisteen laajuinen moduuli on kuormittavuudeltaan n. 400 opiskelijan työtuntia

5 Opetussuunnitelman tausta ja rakenne Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen muodostuminen ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös suomalaista koulutusta. Koulutuksen rakenteilla, opetussuunnitelmissa kuvattujen osaamisten ja osaamistavoitteiden määrittelyiden yhtenäistämisellä tavoitellaan kansainvälisen liikkuvuuden edellytyksiä opintojen aikana niin korkeakoulujen sisällä ja välillä kuin myös opintojen jälkeen työelämässä sekä pyritään mahdollistamaan elinikäinen oppiminen. Lahden ammattikorkeakoulun tutkinnot vastaavat eurooppalaisen ja kansallisen tutkintojen viitekehyksen (European Qualifications Framework EQF, National Qualifications Framework NQF) mukaista osaamista. Ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 6. Lisätietoa EQF-viitekehyksestä: Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on: 1. laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijatehtävissä; 2. valmiudet seurata ja edistää oman ammattialansa kehittymistä; 3. edellytykset oman ammattitaidon kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen; 4. riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. Tutkintojen tuottama osaaminen määritetään osaamistavoitteiden (learning outcome) kautta tietoina (knowledge), taitoina (skills) ja pätevyyksinä (competence). Osaamistavoitteilla tarkoitetaan kuvausta opiskelijan tavoitellusta oppimistuloksesta. Opetussuunnitelman osaamiskokonaisuuksien ja opintojaksojen tavoitteisiin on sisällytetty alakohtaisten ammatillisten kompetenssien lisäksi kaikille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteiset kompetenssit. Kaikille yhteiset osaamisalueet ammattikorkeakoulututkinnoissa on kuvattu alla olevassa taulukossa (ks. Taulukko 1). Taulukko 1. Ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset osaamisalueet eli kompetenssit. OSAAMISALUE OSAAMISEN KUVAUS OPPIMISEN TAIDOT osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta EETTINEN OSAAMINEN kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen TYÖYHTEISÖOSAAMINEN osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä omaa valmiuksia yrittäjyyteen INNOVAATIO-OSAAMINEN kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen osaa työskennellä projekteissa osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyys-kehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

6 Yhteisten kompetenssien tärkeys ja painotus vaihtelevat eri tutkinnoissa. Siksi ne yhdistetään saumattomasti alakohtaisiin kompetensseihin sisällöllisten, pedagogisten ja oppimisympäristöihin liittyvien ratkaisujen avulla. Opiskelun kansainvälisyys Kansainvälinen osaaminen on oleellinen osa ammattitaitoa. Kansainvälistä kokemusta arvostetaan työmarkkinoilla, jossa korostuvat kielitaito, valmiudet kohdata erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä ja kyky työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa monin eri tavoin. Kansainvälistymisen tärkeimpiä muotoja ovat eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelut ulkomaille, intensiivikurssit, vieraskieliset opintojaksot, saapuvat vaihto-opiskelijat ja -opettajat sekä osallistuminen koulutusalan verkostoihin, seminaareihin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Lahden ammattikorkeakoululla on hyvät kansainväliset yhteydet, ja opiskelijoita kannustetaan tekemään osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihtona. Ulkomailla suoritetut opinnot liitetään osaksi opiskelijan opintoja ECTS-periaatteiden mukaisesti. FUAS-yhteistyössä on laadittu kansainvälisille opiskelijoille opiskelun ja oppimisen ohjauksen malli. Opetussuunnitelmien laadun arviointi ja kehittäminen Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien toteutumista arvioidaan osana pedagogisen strategian ja Lahden ammattikorkeakoulun strategian seurantaa. LAMKin strategiassa on määritelty keskeisimmät opetuksen ja osaamisen kehittämisen tavoitteet ja mittarit. Arviointeja ovat mm. opintojaksopalautteet, koulutuksen laatupalautteet, opetussuunnitelmien ja koulutusalojen/ yksiköiden itsearvioinnit sekä eri alojen pedagogiset katselmukset osana vuosisuunnitteluprosessia. LAMKin tasolla järjestetään vuosittain arviointi- ja kehittämisfoorumeita strategisesti tärkeistä teemoista. Valmistuneiden opiskelijoiden palautetta kerätään sijoittumisseurannan (vuosi valmistumisesta) ja uraseurannan (5 vuotta valmistumisesta) avulla. PALVELULIIKETOIMINNAN TRADENOMIKOULUTUS Tradenomilla on valmistuessaan liiketalouden alan tiedot ja taidot. Palveluliiketoiminnan tradenomilla on hyvä käsitys palveluliiketoiminnan yleis- ja erityispiirteistä. Hän hallitsee alaansa tuloksellisesti sekä lukujen että työntekijöiden osaamispotentiaalin osalta. Opiskelijan monikulttuurisuusosaaminen karttuu opinnoissa ulkomaisiin asiakkaisiin tutustumalla tai perehtymällä vieraisiin kulttuureihin kotikansainvälisyyden, opiskelijavaihdon tai kansainvälisen harjoittelun myötä. Palveluliiketoiminnan tradenomeilla laaja-alaiseen yritystaloudelliseen osaamiseen yhdistyvät palveluosaaminen, palveluiden kehittämisosaaminen ja teknologiaosaaminen. Palveluliiketoiminnan tradenomi osaa johtaa asiakaskokemusta. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöistä, vastuullista ja innovatiivista liiketoimintaa. Tämä koulutus antaa valmiudet siihen, kuinka palveluista tehdään bisnestä. Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksen ydinosaaminen muodostuu palvelusektorin liiketoimintaosaamisessa laaja-alaisesti, dynaamisesti ja kehittäen. Ydinosaaminen (150 op) koostuu perusopinnoista, jotka valmentavat opiskelijaa ammatilliseen kehittymiseen. Ne antavat selkeän kuvan liiketoimintaosaamisesta sekä palveluiden erityispiirteistä, palvelutyöstä käytännössä ja palvelusta toimintatapana. Ydinosaamiseen kuuluvat ammatilliset opinnot, jotka laajentavat opiskelijan osaamista alan toimijana sekä näkemystä palveluista toimialana, palveluiden kehittämisestä, arvon luomisesta yhdessä asiakkaan kanssa sekä palveluyrityksistä, mutta myös moninaisista palveluverkostoista. Taulukko 2. Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksen opintojen rakenne ydinosaamisena ja täydentävänä osaamisena. Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutus Opinnot YDINOSAAMINEN Perusopinnot Ammatilliset opinnot Harjoittelu Opinnäytetyö TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN Vapaasti valittavat opinnot Ammatilliset opinnot Yhteensä Laajuus 150 op 60 op 45 op 30 op 15 op 60 op 15 op 45 op 210 op

7 Palveluliiketoiminnan ammattiopinnoissa on seitsemän pakollista moduulia (à 15 op). Lisäksi opiskelija valitsee täydentävään osaamiseen itselleen sopivimmat opinnot Lahden ammattikorkeakoulusta, FUAS-tarjonnasta, vaihtokouluista ulkomailta tai verkkoopinnoista muista korkeakouluista. Opinnoissa korostuvat palvelukokonaisuuksien hallinta sekä liikeideoiden kehittävä ja pitkäjänteistä kilpailukykyä ylläpitävä osaaminen. Opintoihin sisältyvät myös yrittäjyys ja innovatiiviseen palveluliiketoimintaan liittyvät asiat. Palvelualan toimintaympäristö Palvelusektorilla on huomattava kasvupotentiaali. Samanaikaisesti sektorilla on jatkuvia kehittämistarpeita ja osaamisen päivittämismahdollisuuksia. Palvelusektorin kasvu perustuu mm. trendeihin, yritysten kehittämishaasteisiin, korkeampaan varallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Palvelualalla tarkoitetaan kaupan ja palveluiden (mm. matkailu-, majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalvelut), liikeelämän palveluiden sekä teollisuuden palveluiden, 3. sektorin ja julkisten palveluiden sektoreita (ks. Kuvio 1 alla). Länsimaissa palvelusektori muodostaa jopa 80 prosenttia maiden kokonaistuotannosta. Erityisiä tulevaisuuden haasteita ovat palveluiden tuottavuuden ja jalostusarvon kasvattaminen, digitalisaation mahdollisuudet sekä aineettoman lisäarvon luominen asiakkaalle. Nämä edellyttävät palveluliiketoiminnan osaamista: parempaa palvelua, parempia palveluita, innovatiivisempia palvelukonsepteja ja uusia liiketoimintamalleja. Palveluosaamista tarvitaan toimitusketjujen eri vaiheissa, niin kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla kuin julkisella ja kolmannella sektorilla. Hyvä asiakaspalvelu, henkilökohtaiset palvelukokemukset ja sujuvat palveluprosessit ovat avainasemassa kilpailukyvyn, kannattavuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Asiakkaan huomioiminen, palvelu- ja myyntihenkisyys sekä palveluiden kehittäminen ovat tärkeitä osaamisalueita. Kuvio 1. Palvelusektori luo arvoa asiakkaille. Kuvaus asiantuntijuudesta palvelusektorilla Palveluiden markkinat ovat kansainväliset, ja teknologian hyödyntäminen on kilpailutekijä. Asiakkaat arvostavat henkilökohtaisia kokemuksia, arvokkaita elämyksiä. Tarvitaan uutta osaamista, jossa yhdistyvät henkilökohtainen palvelu, monikulttuuriset verkostot, teknologian hyödyntäminen, vastuullisuus, palveluiden käyttäjän ja asiakkaan huomioiminen, ennakoiva ja kehittävä työskentely, uusien palvelukonseptien suunnitteleminen ja asiakaskokemuksen johtaminen. Liiketoiminnassa korostuu kyky luoda arvoa asiakkaille. Palveluissa, palvelukohtaamisissa ja palveluyrityksissä kaivataan kehittämistyötä, ideointia ja uudistamista. Palveluliiketoiminnan tradenomi on palveluliiketoiminnan osaaja, joka tekee aineettomuudesta liiketoimintaa ja luo arvoa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Hän osaa johtaa asiakaskokemuksia kokonaisvaltaisesti. Hän kykenee havainnollistamaan ja ennakoimaan tekemään näkyväksi ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat vasta tulossa. Hän tarttuu rohkeasti uusiin haasteisiin. Hän tunnistaa palveluiden käyttäjien muuttuvia tarpeita, toimii kansainvälisissä verkostoissa ja toimii tuottavasti, kannattavasti ja luovasti. Hän on tottunut myös oppimaan uutta yhdessä muiden kanssa, spontaanisti ja kokeillen. PALVELULIIKETOIMINNAN OPINTOJEN OSAAMISTAVOITTEET Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksessa kehitetään liiketoimintaosaamista, kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista. Opiskelija kehittää osaamistaan kokonaisuuksien hallinnassa. Opiskelijaa kannustetaan vaihtoehtoisia opintopolkuja tarjoamalla vahvistamaan sekä monialaista osaamistaan että erityisosaamistaan. Palveluliiketoiminnan opintojen tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista kasvua alan tulevaksi ammattilaiseksi. Opintojen sisältö perustuu yleisiin työelämätaitoihin sekä palvelualan ja liiketalouden alan valtakunnallisesti määriteltyihin ammatillisiin vaatimuksiin. Uuden tradenomikoulutuksen vahvuuksina ovat työpainotteinen opiskelu, teorian ja käytännön mielekäs ja monimuotoinen yhdistäminen projektimaisissa toteutuksissa, yhdessä oppiminen sekä eri toimijat ja näkökulmat huomioiva, kokonaisvaltainen kehittäminen

8 Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksen tavoite on palvelualan osaamisen ja kehittämisen vahvistaminen Lahden seudulla ja lähialueilla. Opiskelijat sijoittuvat itselleen soveltuviin tehtäviin. Opiskelijat ovat ensimmäisenä vuonna neljässä työyhteisössä syyshuhtikuun aikana. Tällä pyritään joustavoittamaan työelämään siirtymistä ja tukemaan sopivan harjoittelupaikan löytymistä. Työpainotteinen opiskelu vahvistaa opiskelijan osaamista, vastuuntuntoisuutta ja rohkeutta uudistaa työelämää. Opiskelijan polku palvelutradenomiksi on kolmiportainen. Palvelun ja kaupan alasta annetaan monipuolinen kuva ensimmäisenä vuonna, mm. julkiset palvelut, teollisuuden palvelut, kolmas sektori sekä kauppa ja palvelut. Toisena vuonna opiskelija profiloituu oman suunnitelmansa mukaan hankkien kansainvälistä ja täsmentyvän palvelusektorin osaamista. Toisena vuonna korostuu myös muun muassa projektioppiminen, jolloin opiskelija pääsee hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa työelämäläheisessä kehittämistyössä. Kehittämiskyvykkyyden lisääminen ja laajat kokonaisuudet, joissa palvelutoimintojen eri osa-alueet huomioidaan (talous, ympäristö, sosiaalinen, kulttuurinen) esim. monipuolisissa kehittämisprojekteissa, ovat ajankohtaisia kolmantena vuonna. Opinnoissa hyödynnetään teknologiaa, pelillisyyttä sekä laajempia kehittämiskokonaisuuksia ja strategista ongelmanratkaisemista. Kokonaisuutena opiskelijan osaaminen kehittyy alla olevan yhteenvedon mukaisesti. PAL-opinnot rakentuvat alla olevan kuvion tapaan (ks. Kuvio 2). 1. Ydinosaamisen kehittymisen aikana opiskelija osaa huomioida palveluun liittyvät erityispiirteet käytännön työtehtävissä ottaa huomioon liiketoiminnan reunaehdot, perusperiaatteet ja välineet organisaatioissa selvittää ja täyttää asiakkaiden tarpeita luoda verkostoja palvelusektorin edustajiin hyödyntää toiminnassaan yleisiä työelämätaitoja 2. Ammattiset opinnot syvenevät ja opiskelija hankkii täydentävää osaamista. Opiskelija osaa tuottaa ja toteuttaa kannattavia ja vastuullisia palveluita kehittää ja myydä asiakaslähtöisiä palveluita työskennellä monikulttuurisissa yhteisöissä hyödyntää syvällisemmin ammatillisia taitojaan ja tietojaan soveltaa oppimaansa työelämän ongelmien ratkaisemisessa ennakoida asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksia 3.Ydinosaaminen ja täydentävä osaaminen kehittyy. Opiskelija osaa toimia palveluyrityksessä vastuullisesti eri osa-alueet huomioiden perustella ja arvioida ratkaisujaan palveluliiketoiminnan suunnittelussa ja organisoimisessa soveltaa oppimaansa palveluliiketoiminnan prosessien johtamisessa ja kehittämisessä suunnitella ja toteuttaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehdä varteenotettavia ehdotuksia palveluliiketoiminnan kehittämiseksi ja työelämän uudistamisessa Kuvio 2. Palveluliiketoiminnan OPS ja opintojen rakenne pähkinänkuoressa

9 OSAAMISALUEET ELI KOMPETENSSIT Yhteiset kompetenssit luovat pohjan asiantuntijuuden kehittymiselle, yhteistyölle ja työelämässä toimimiselle. Yhteiset kompetenssit ammattikorkeakoulututkinnoissa ovat viisi ensimmäistä ja viisi tradenomin erikoisosaamista (subject spesific competences). Kukin opiskelija voi luoda oman henkilökohtaisen osaamiskokonaisuutensa täydentävillä moduuleilla. Palveluliiketoiminnan erikoisosaaminen ja kaikille AMK-tutkinnoille yhteiset kompetenssit on kuvattu alla olevassa taulukossa (ks. Taulukko 3). Tarkemmin erikoisosaaminen on kuvattu alempana Taulukossa 4. Taulukko 3. Palveluliiketoiminnan erikoisosaaminen ja yhteiset kompetenssit. Erikoisosaaminen Liiketalouden osaaminen Yhteiset kompetenssit Oppimisen taidot Palvelujen tuottaminen ja myynti Eettinen osaaminen Toimintaympäristön tuntemus Työyhteisöosaaminen Verkosto/kumppanuusosaaminen Innovaatio-osaaminen Palvelualan päivittäisjohtaminen, palveluyrittäjyys Kansainvälistymisosaaminen Oppimisen taidot kuvaavat oman osaamisen arviointia ja kehittämistä, tiedonhankintaa ja sen kriittistä arviointia sekä vastuunottoa ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta. Eettinen osaaminen kuvaa omaa vastuullisuutta, ammattieettistä toimintaa, erilaisuuden huomioimista, tasa-arvoisuutta, kestävän kehityksen huomioon ottamista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Työyhteisöosaaminen kuvaa toimintaa työyhteisössä ja yhteisön hyvinvoinnin edistämistä, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä, toimintaa verkostoissa, päätöksenteko-, johtamis- ja yrittäjyystaitoja sekä kykyä toimia asiantuntijana. Innovaatio-osaaminen kuvaa ongelmanratkaisukykyä, työskentelyä projekteissa, tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamista sekä kestävien ratkaisujen etsimistä. Kansainvälistymisosaaminen kuvaa kielitaitoa, taitoja toimia monikulttuurisessa yhteistyössä sekä kansainvälisen tilanteen huomioonottamista. Liiketalouden osaamisessa yhdistyvät taloushallinnon osaaminen, organisaation rakenteet, ydinprosessit, johtaminen ja johtajuus, sekä asiakaslähtöinen toimintatapa. Taloushallinnon osaamisessa korostuu liiketoimintamallien tuntemus ja kyky suunnitella ja toteuttaa laskentatoimenpiteitä ja arvioida niiden vaikutuksia. Johtamisessa on tärkeätä niin organisointi ja osaamisen johtaminen kuin itsensä johtaminen. Palvelujen tuottaminen ja myynti sisältää tuotteiden suunnittelu- ja myyntitaidot, palveluosaamisen ja tuotetuntemuksen, asiakasryhmien tuntemuksen ja asiakastiedon hallinnan. Lisäksi prosessi-, konseptointi- ja tuotteistamisosaaminen sekä lainsäädäntö ja kannattavuuden hallinta ovat keskeisiä osaamisen alueita. Toimintaympäristön ja toimijoiden tuntemus antaa kyvyn kehittää alueellisia vahvuuksia ja parantaa alueellista vaikuttavuutta toimialalla. Lisäksi kyky kansainväliseen toimintaan ja ennakoivan tiedon käyttö parantavat osaamista työtehtävissä. Sähköinen liiketoiminta kuuluu osaamiskokonaisuuteen. Verkosto-osaamisen kuuluu sidosryhmäsuhteet, suhdemarkkinointi sekä kyky monipuolisten verkostojen ylläpitoon. Asiakkuuksien monipuolinen johtaminen ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, analysointi ja hyödyntäminen korostuvat palvelukehityksessä. Palvelualan osaamiseen liittyvät asiakokonaisuudet ovat kyky tehdä aineettomuudesta liiketoimintaa, palveluyrityksen liiketoiminnan ymmärrys. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat lainsäädäntö, yhteiskuntavastuu ja lähiesimiestoiminta. Kehittämistoimenpiteiden toteutus, stressin hallinta ja työyhteisön hyvinvointi ovat mukana tässä kokonaisuudessa

10 Taulukko 4. PAL-erikoisosaaminen avattuna osaamistavoitteina. Liiketalouden osaaminen Palvelujen tuottaminen ja myynti Toimintaympäristön tuntemus Verkosto/kumppanuusosaaminen osaa soveltaa ansaintalogiikan periaatteita ja liiketoimintamalleja suunnittelussa osaa huomioida talouden hallinnan periaatteet omassa toiminnassaan osaa suunnitella ja toteuttaa ulkoista ja sisäistä laskentaa osaa soveltaa strategisen johtamisen periaatteita ja malleja organisaation toiminnan suunnittelussa osaa soveltaa johtajuuden lähtökohtia ja malleja työyhteisössä (mm. itsensä johtaminen ja esimiestyö) tietää henkilöstöjohtamisen (mm. HRM) merkityksen, lähtökohdat ja ydinprosessit osaa määritellä ja arvioida organisaation toimintaprosesseja asiakkaan näkökulmasta osaa palvella erilaisia asiakkaita muuttuvissa palveluympäristöissä osaa myydä ja ostaa palveluita niin yritys- kuin kuluttajamarkkinoilla tuntee palvelualan tuotteet ja palvelut osaa suunnitella, kehittää, konseptoida ja toteuttaa palveluita toimintaympäristön vaatimukset huomioiden osaa suunnitella, kuvata ja johtaa palveluprosesseja hallitsee erilaiset tuotantovälineet ja -menetelmät, palvelutuotteiden logistiikan ja laatujärjestelmät osaa soveltaa tehokkaita ja kannattavia myynti- ja markkinointikanavia ja -tapoja eri markkinoilla osaa hallita kannattavuuden niin tuote-, asiakasryhmäkuin organisaatiotasolla osaa ennakoida vaihtoehtoisten toimintatapojen vaikutuksia taloudelliseen tuloksellisuuteen, kilpailukykyyn ja hyvinvointiin osaa ennakoida ja arvioida toimintaympäristön muutoksia tuntee palvelusektorin toimijat ja verkostot osaa toimia alueen hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen kehittämisen näkökulmasta osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää alueellisia vahvuuksia ja parantaa alueellista vaikuttavuutta palvelusektorilla omaa valmiudet alan kansainväliseen toimintaan ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja erilaisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja alan kehitykselle osaa hyödyntää sähköinen liiketoiminnan mahdollisuuksia palvelusektorin ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä osaa soveltaa ennakoivaa tietoa palveluliiketoiminnassa osaa edistää toiminnallaan yhteisön hyvinvointia osaa johtaa kokonaisvaltaisesti asiakaskokemusta osaa huomioida eri sidosryhmien näkökulmat päätöksenteossa ja omaa valmiudet johtaa sidosryhmäsuhteita osaa soveltaa suhdemarkkinoinnin periaatteita verkostoyhteistyössä monipuolisten verkostojen ylläpito - osaa toimia erilaisissa verkostoissa sekä hyödyntää ja kehittää niitä osaa tunnistaa ja huomioida erilaisten asiakkaiden tarpeita osaa tunnistaa, määritellä ja ottaa huomioon kohderyhmät ja suunnitella palveluliiketoimintaa segmenttien mukaisesti osaa analysoida asiakkuuksia palveluliiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta, tuntee kuluttajakäyttäytymisen periaatteet ja osaa hyödyntää niitä palvelukehityksessä osaa solmia ja ylläpitää kumppanuuksia ja asiakassuhteita (mm. CRM)

11 Palvelualan päivittäisjohtaminen, palveluyrittäjyys osaa tunnistaa ja tuoda esille omaa osaamistaan verkostossa ymmärtää palveluliiketoiminnan logiikan tuntee omaan toimialaansa liittyvät turvallisuusvaatimukset ja osaa soveltaa niitä työssään osaa huomioida alan lainsäädännön reunaehdot osaa soveltaa yhteiskuntavastuun näkökulmaa toiminnassaan osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman yrityksen ja yksikön päivittäistä lähijohtamista, osaa organisoida työyhteisön toimintaa ja hyödyntää yksilöiden, tiimien ja yhteisöjen osaamista osaa ideoida, organisoida ja toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, jotka uudistavat liiketoimintaa osaa hallita stressiä omassa toiminnassaan osaa kantaa vastuuta työyhteisön hyvinvoinnista osaa toimia verkostoimaisesti OPPIMISYMPÄRISTÖT JA PEDAGOGISET RATKAISUT Lahden ammattikorkeakoulun Liiketalouden ala toteuttaa opintojaksoja monimuotoisesti. Toteutukset voivat vaihdella lukuvuodesta toiseen. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä, joka tapahtuu joko erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten verkossa, tai erilaisiin aineistoihin perehtyen. Lahden ammattikorkeakoulun opintojaksojen toteutukset on jaettu kolmeen ryhmään, ne ovat lähiopetus, monimuoto-opetus ja etäopetus. Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksen tavoitteena on vahvistaa palvelualan osaamista ja kehittämistä alueella. Opiskelijat sijoittuvat itselleen soveltuviin tehtäviin. Opiskelijat ovat ensimmäisenä vuonna neljässä työyhteisössä syys-huhtikuun aikana. Tällä pyritään joustavoittamaan työelämään siirtymistä ja sopivan harjoittelupaikan löytymistä. Osaavan työnvoiman saatavuuden varmistaminen. Palvelusektorin merkityksen vahvistaminen. Palvelusektorin monipuolistaminen ja ansaintalogiikan monipuolistaminen. Yritysten edustajista kootaan neuvoa-antava ryhmä rakenteellisessa kehittämisessä. Opiskelijan polku palvelutradenomiksi on kolmiportainen. Palvelun ja kaupan alasta annetaan monipuolinen kuva ensimmäisenä vuonna, mm. julkiset palvelut, teollisuuden palvelut, kolmas sektori sekä kauppa ja palvelut sisältäen marata-alat. Toisena vuonna opiskelija profiloituu oman suunnitelmansa mukaan hankkien kansainvälistä ja täsmentyvän palvelusektorin osaamista. Kehittämiskyvykkyyden lisääminen ja laajat kokonaisuudet, joissa palvelutoimintojen eri osa-alueet huomioidaan (talous, ympäristö, sosiaalinen), ovat ajankohtaisia kolmantena vuonna. Osa asioista kytketään pelillisyyden kautta laajoihin kokonaisuuksiin ja yhdistetään ratkottaviin asioihin. Täydentävän osaamisen opiskelija voi hankkia myös muista ammattikorkeakouluista. Tarjolla on Matkailupalvelujen 15 op moduuli niin suomen kuin englanninkin kielillä sekä Liikuntamatkailun 15 op kokonaisuus. Muita mahdollisuuksia on tarjolla paljon niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksessa jokainen opiskelija pystyy joustavasti etenemään kohti valitsemaansa ammatillista tavoitetta. Laaja ydinosaaminen takaa mahdollisuuden rakentaa oman polkunsa palvelusektorilla niin, että opiskelijat sijoittuvat itselleen soveltuviin tehtäviin. Jokaisessa moduulissa työelämän ilmiöitä tarkastellaan erilaisella pedagogisella lähestymistavalla. Näin opiskelija saa monipuolista kokemusta myös menetelmällisesti päässen näyttämään osaamistaan eri tavoin. Kaikissa moduuleissa työelämäläheinen ja aitoihin tehtäviin kiinnittyvät asiat korostuvat. Ydinosaamista ja täydentävää osaamista on kuvattu moduuli- ja opintojaksotasolla alla olevassa taulukossa (ks. Taulukko 5). Opinnot jakautuvat myös perus- ja ammattiopintoihin. Tarkemmin opiskeltavat moduulit on esitelty osaamistavoitteiden ja sisällön tasolla seuraavilla sivuilla. Työelämäläheinen opiskelu (work based learning) on luonteeltaan sosiaalisempaa, paremmin palvelusektoriin sidottua, konkreettisempaa sekä toiminnallisempaa kuin perinteinen luokkatilanteisiin sidottu oppiminen. Työelämäläheinen oppiminen tekee työyhteisön toimintaan osallistumisen luonnolliseksi. Samalla taitojen ja hiljaisen tiedon omaksuminen ja omassa työssään kehittymisen arki tulee luonnolliseksi osaksi oppimisen polkua. Ensimmäisenä opiskeluvuonna työelämäläheinen opiskelu toteutetaan tutustumalla tiiviisti palvelusektorin monipuolisiin työyhteisöihin. Toisena opiskeluvuonna mukaan otetaan myös projektioppiminen (project-based learning), jossa korostuu todellisten työelämähaasteiden ongelmanratkaisu sekä tiedollisten, taidollisten ja ryhmätyöskentelyvaatimusten yhdistäminen. Opiskelijat pääsevät tarttumaan erilaisiin kehittämisprojekteihin, joiden vaativuus ja haasteellisuus kehittyy opintojen edetessä. Tutor-opettajat ovat palveluliiketoiminnan opiskelussa enemmänkin valmentajia. Valmentajan rooli on seurata palveluliiketoiminnan tradenomiopiskelijan polkua aloittelevasta palvelutoimijasta tulevaksi ammattilaiseksi. Valmentajan tehtävä on ohjata ja tukea opiskelijoita heidän tekemissään ratkaisuissa. Valmentaja käy opiskelijan kanssa läpi ammatilliseen kasvuun liittyviä haasteita ja ratkaisemaan niitä. Opettajat ovat ammattikorkeakoulussa vastuussa tiettyjen taitojen tai tietojen tuomisesta opiskelijan opintosuunnitelmaan. Opettajat arvioivat osan suorituksista ja niihin liittyy erilaisia osa-alueita

12 YHTEYSTIEDOT Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala, Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutus Fellmannia Kirkkokatu Lahti Puh. (03) (vaihde) Internet Opintotoimisto Aukioloajat: ma - to klo , pe klo Opintosihteeri Puh Sähköposti: Taulukko 5. Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksen OPSin rakenne ja sisältö. 04PTOI PALVELUJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP Palvelujen toimintaympäristön moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04PTOI1 Toimintaympäristö 5 op 04OPTOI1 Toimintaympäristö 3 op 01PINFO Informaatiolukutaito 1 op 11ANNISKE Anniskelupassi 0,5 op 11HYGIENIA Hygieniapassi 0,5 op 04PTOI2 Asiantuntijaviestintä ja työvälineosaaminen 5 op 01SUOA Asiantuntijaviestintä 3 op 04OPTOI3 Työvälineosaaminen 2 op 04PTOI3 Service English 5 op 04OPTOI4 Englannin kieli ja viestintä 3 op 04OPTOI5 Service English 2 op

13 Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat oppivat todellisissa työelämäympäristöissä ja -tilanteissa. Opiskelijat hahmottavat palveluliiketoiminnan moninaisen toimintaympäristön. Opiskelijat harjaantuvat asiantuntijaviestintään ja työvälineiden käyttöön. Palvelujen toimintaympäristön moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella opintojaan ja uraansa osaa tarkastella työelämää elinikäisen oppimisen näkökulmasta osaa käyttää tietotekniikkaa työssään osaa tunnistaa tiedontarpeen, hakea tietoa ja tarkastella tietoa kriittisesti osaa viestiä suomen kielellä suullisesti ja kirjallisesti osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti osaa toimia palvelusektorilla kestävän kehityksen periaatteiden mukaan Sisältö Yleiset työelämätaidot; kommunikaatiotaidot kuten vuorovaikutustaito, kuuntelutaito, suullinen ja kirjallinen viestintä; kestävä kehitys toimintaympäristössä. Opiskelumateriaalit Kortesuo, K Tee itsestäsi brändi: asiantuntijaviestintä livenä ja verkossa. Jyväskylä: WSOYpro. Aalto, T Kuinka olla avoin: työelämän uudet viestintätaidot. Helsinki: Finn Lectura. Lohtaja-Ahonen, S. & Kaihovirta-Rapo, M Tehoa työelämän viestintään. Helsinki: Sanoma Pro. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa. Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla PTOI1 Toimintaympäristö 5 op 04PTOI2 Asiantuntijaviestintä ja työvälineosaaminen 5 op 04PTOI3 Service English 5 op 04POSA PALVELUOSAAMINEN 15 OP Palveluosaamisen moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04POSA1 Palvelut 5 op 04POSA2 Kuluttajakäyttäytymisen muutokset 5 op 04POSA3 Asiakaspalveluosaaminen 5 op Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat oppivat todellisissa työelämäympäristöissä ja -tilanteissa. Opiskelijat tutustuvat monipuolisesti palveluihin ja palveluiden erityispiirteisiin. Opiskelijat toimivat käytännön asiakaspalvelutehtävissä. Opiskelijat ymmärtävät asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Palveluosaaminen -moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisia palvelukonsepteja osaa arvioida palvelun onnistuneisuutta osaa selittää, mitä kulutuskäyttäytymisellä ja sen muutoksilla tarkoitetaan osaa tunnistaa erilaisia asiakastyyppejä osaa käyttää asiakaspalvelutaitojaan ja harjaannuttaa niitä osaa ennakoida asiakkaan tarpeita osaa toimia erilaisissa palvelutilanteissa Sisältö Palvelujen tuottaminen vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa; kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot; asiakastarpeiden tunnistaminen; palveluiden erityispiirteet, haasteet ja mahdollisuudet. Opiskelumateriaalit Eräsalo, U Palvelu ammattina. Helsinki: Restamark. Pakkanen, R., Korkeamäki, A. & Kiiras, H Palvelun taitajaksi. 5. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro. Tolvanen, J Kohtaaminen: ymmärrä kohderyhmääsi. Helsinki: Talentum. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa

14 Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla POSA1 Palvelut 5 op 04POSA2 Kuluttajakäyttäytymisen muutokset 5 op 04POSA3 Asiakaspalveluosaaminen 5 op 04PLTY LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP Liiketoimintaympäristön moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04PLTY1 Yritystalouden perusteet ja ohjaus 5 op 04PLTY2 Organisaation toiminta ja esimiestyön arki 5 op 04PLTY3 Myyntitaito ja markkinointi 5 op Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat oppivat todellisissa työelämäympäristöissä ja tilanteissa. Opiskelija hahmottaa ympäröivän liiketoimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet palvelujen tuottamisessa. Opiskelijat oppivat tunnistamaan liiketoiminnan ja liiketoimintojen pääpiirteet, laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen merkityksen sekä asiakaslähtöisen toiminnan erityispiirteet palvelualoilla. Liiketoimintaympäristö -moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa huomioida taloushallinnon merkityksen osana yrityksen toimintaa osaa kuvata laskentatoimen osa-alueet ja tehtävät sekä sen, mitä kannattavuusajattelulla tarkoitetaan osaa kuvata markkinoinnin peruskäsitteet ja tehtävät yrityksessä osaa hahmottaa organisaation toimintojen väliset yhteydet ja henkilökunnan osaamisen merkityksen organisaatiossa osaa kuvata, mitä myyntityöllä sekä sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä tarkoitetaan osaa ohjata asiakasta ja kaupankäyntitilannetta ostopäätösvaiheeseen Sisältö Talousohjaus osana yrityksen toimintaa; laskentatoimen tehtävät ja peruskäsitteet; katetuottolaskenta; markkinointi- ja palveluyrityksen kannattavuuden seuranta, hinnoittelu ja budjetointi; henkilöstö organisaation voimavarana. Opiskelumateriaalit Bergström, S. & Leppänen, A Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita. Jormakka, R., Koivusalo, K., Lappalainen, J. & Niskanen, M Laskentatoimi. Helsinki: Edita Prima. Mittilä, T. & Somersalmi, V Liiketoimintaosaaminen. Helsinki: WSOYpro. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa. Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla PLTY1 Yritystalouden perusteet ja ohjaus 5 op 04PLTY2 Organisaation toiminta ja esimiestyön arki 5 op 04PLTY3 Myyntitaito ja markkinointi 5 op 04PYRI PALVELUYRITTÄJYYS 15 OP Palveluyrittäjyyden moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04PYRI1 Yrittäjyysosaaminen 5 op 04PYRI2 Kannattava liiketoiminta 5 op 04PYRI3 Yritysjuridiikka 5 op Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat oppivat todellisissa työelämäympäristöissä ja -tilanteissa. Opiskelija tutustuu monipuolisesti erilaisiin palveluyrittäjyyden muotoihin ja sähköisen liiketoiminnan malleihin. Opiskelijat oppivat tunnistamaan liiketaloudellisten reunaehtojen merkityksen ja kannattavuusajattelun erityispiirteet palvelualoilla. He oppivat hahmottamaan ja tunnistamaan mahdollisuuksia, joita teknologinen kehittyminen tarjoaa palvelualoille. Palveluyrittäjyys -moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvata palveluyrittäjyyden erityispiirteitä, haasteita ja mahdollisuuksia

15 osaa kuvata, mitä kannattavalla palveluliiketoiminnalla tarkoitetaan ja mitä sen liiketaloudelliset reunaehdot ovat osaa seurata teknologian kehittymisen piirteitä, haasteita ja mahdollisuuksia palvelualoilla osaa toimia vastuullisesti ja luovasti työtehtävissään osaa toimia yrityksessä lainsäädännön mukaan Sisältö Palvelualojen yritystoiminta, liikeideat ja kannattavuuden periaatteet; teknologian kehittymishaasteet ja mahdollisuudet palveluyrityksissä; yrittäjyyden ja luovan, yrittäjämäisen ajattelun merkitys yhteiskunnassa, alueella ja työyhteisössä. Opiskelumateriaalit Peltola, H Palveluloisto ja kiehtomisen aito taito. Helsinki: Edita. Pyykkö, M Minustako yrittäjä? Helsinki: WSOYpro. Kyläkallio, K. & Numminen, R Yritysjuridiikka. Helsinki: Edita. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa. Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla AKEH PALVELUIDEN INNOVOINTI JA KEHITTÄMINEN 15 OP Palveluiden innovoinnin ja kehittämisen moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04AKEH1 Palveluiden innovatiivinen kehittäminen 5 op 04AKEH2 Asiakaskokemuksen ja kannattavuuden johtaminen 5 op 04AKEH3 Projekt i Norden 5 op o 01RUOK Ruotsin kielen kirjallinen osuus (1,5 op) o 01RUOS Ruotsin kielen suullinen osuus (1,5 op) o 04AKEH31 Projekt (2 op) Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat innovoivat ja kehittävät palveluita erilaisiin palvelualojen yrityksiin. Palveluiden kehittämistyökaluja ja lähestymistapoja käytetään monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Palveluiden innovointi ja kehittäminen -moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvata palvelujen innovatiivisen kehittämistyön lähtökohdat, prosessit ja työkalut osaa käyttää eri kanavia, keinoja ja huomioida eri kohderyhmät myynnissä ja markkinoinnissa osaa kehittää ja johtaa asiakaskokemusta osaa toimia kannattavasti palvelukehittämistyössä selviytyy palveluliiketoiminnan suullisista ja kirjallisista perustilanteista ruotsin kielellä Sisältö Palvelujen tuottaminen ja kuluttaminen; kyky kehittää innovatiivisia, kannattavia ja vastuullisia palvelutuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden ja palveluntarjoajien sekä toimintaympäristön tulevaisuuden tarpeisiin; asiakaskokemuksen johtaminen. Opiskelumateriaalit Jaakkola, E., Orava, M. & Varjonen, V Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Opas yrityksille. Helsinki: Tekes. Grönroos, C Palvelujen johtaminen ja markkinointi. 3. uudistettu painos. Helsinki: WSOYPro. Korkman, O. & Arantola, H Arki eväitä uuteen asiakaslähtöisyyteen. Helsinki: WSOYPro. Löytänä, J. & Kortesuo, K Asiakaskokemus - palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. Helsinki: Talentum. Martin, D. & Schouten, J Sustainable marketing. Boston: Prentice Hall. Tolkki, J. & Öhman, M Perspektiv på affärssvenska. Helsinki: WSOYPro. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa. Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla AKEH1 Palveluiden innovatiivinen kehittäminen 5 op 04AKEH2 Asiakaskokemuksen ja kannattavuuden johtaminen 5 op 04AKEH3 Projekt i Norden 5 op

16 04AVAS VASTUULLISET PALVELUVERKOSTOT 15 OP Vastuullisten palveluverkostojen moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04AVAS1 Monialaiset verkostot 5 op 04AVAS2 Palvelun laatu ja sen kehittäminen 5 op 04AVAS3 Vastuullinen palvelutoiminta 5 op, voidaan toteuttaa myös englanniksi "responsible business" Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat tutustuvat erilaisiin palveluverkostoihin. Verkostoitumista, laatujohtamista ja ennakointi tarkastellaan monipuolisesti ja näkökulmia sovelletaan erilaisissa tilanteissa. Vastuulliset palveluverkostot -moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja organisoida ryhmien ja verkostojen toimintaa osaa toimia ryhmän ja verkoston ongelmanratkaisu- ja konfliktitilanteissa osaa työskennellä projekteissa ja johtaa niitä osaa arvioida ja kehittää palveluiden laatua verkostoissa osaa soveltaa tutkimustietoa kehittämistyössä osaa arvioida ja kehittää toiminnan vastuullisuutta Sisältö Vastuullisuuden, laatuajattelun ja ennakoinnin huomioiminen palveluliiketoiminnan projekteissa ja verkostoissa; arvon luominen asiakkaille verkostoissa; sidosryhmäsuhteiden johtaminen; jatkuvan ennakoinnin ja prosessien kehittämisen periaatteet. Opiskelumateriaalit Möller, K., Rajala, A. & Svahn, S Tulevaisuutena liiketoimintaverkot: johtaminen ja arvonluonti. 3. painos. Helsinki: Teknologiainfo. Apilo, T, Hytönen, H. & Valkokari, K Arvonluonnin uudet muodot ja verkostot. Espoo: VTT. Martin D. & Schoutenin, J Sustainable marketing. Anttonen, A., Haveri, A., Lehto, J. & Palukka, H Julkisen ja yksityisen rajalla: julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa. Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla AVAS1 Monialaiset verkostot 5 op 04AVAS2 Palvelun laatu ja sen kehittäminen 5 op 04AVAS3 Vastuullinen palvelutoiminta 5 op 04ATUL PALVELUIDEN TULEVAISUUS 15 OP Palveluiden tulevaisuuden moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04ATUL1 Ennakointi-, tutkimus- ja menetelmäosaaminen 5 op 04ATUL2 Tulevaisuuden haltuunotto 5 op 04ATUL3 Current topics in the service sector 5 op Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat toimivat aktiivisesti palveluyrityksissä. Ennakoinnin sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) menetelmiä ja välineitä sovelletaan monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Opinnot toimivat konkreettisen työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukena. Palveluiden tulevaisuus -moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa työssään hyödyntää ennakointi-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa osaa lukea, tulkita ja käyttää tutkimusmateriaaleja toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä osaa ennakoida toimintaympäristön muutoksia osaa soveltaa ennakointimenetelmiä tutkimus- ja kehittämistyössä osaa soveltaa osallistavia menetelmiä tutkimus- ja kehittämistyössä osaa kehittää kirjallista ja suullista viestintätaitoaan

17 Sisältö Kriittinen informaationlukutaito ja reflektointi; Erilaiset ennakoinnin, kehittämistoiminnan sekä tutkimustyön otteet, lähestymistavat ja menetelmät; Elämänhallinnan taidot. Opiskelumateriaalit Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Porvoo: WSOYpro. Hiltunen, E Matkaopas tulevaisuuteen. Talentum. Goodman, E., Kuniavsky, M. & Moed, A Observing the user experience: a practitioner's guide to user research. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa. Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla ATUL1 Ennakointi-, tutkimus- ja menetelmäosaaminen 5 op 04ATUL2 Tulevaisuuden haltuunotto 5 op 04ATUL3 Current topics in the service sector 5 op 04TCUL MULTICULTURAL COMPETENCE 15 OP Multicultural competence module has three modules 04TCUL1 Global Service Networks 5 ECTS 04TCUL2 Multicultural Communities 5 ECTS 04TCUL3 Business Communication 5 ECTS Multicultural competence (15 ects) module s objectives After completing the study module, the student is able to work and communicate in multicultural teams and manage them is able to provide customer service in English is able to develop knowledge of foreign customers' consumer behavior Contents Cultural stereotypes, cultural characteristics, cross-cultural issues, management of multi-cultural teams, cross-cultural communication. Basic history of the development of culture and civilization, cultural and political areas of the world, how culture affects personal and customer understanding and expectations, potential future developments, the effects of cultural characteristics and geo-politics on culture. Study Materials Hogan, C Facilitating multicultural groups: a practical guide. London. Kogan Page (selected chapters). ebook. Lewis, Richard D When Cultures Collide: Leading Across Cultures. ebook. Lind, P Small business management in cross-cultural environments. London: Routledge. Evaluation All three courses will be evaluated separately. Evaluation scale TCUL1 Global Service Networks 5 ECTS 04TCUL2 Multicultural Communities 5 ECTS 04TCUL3 Business Communication 5 ECTS

18 04TJOH PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN 15 OP Palveluliiketoiminnan johtamisen moduuli sisältää kolme opintojaksoa: 04TJOH1 Henkilöstöjohtaminen 5 op 04TJOH2 Strateginen johtaminen 5 op 04TJOH3 Yrityksen laskentatoimi kehittämistyössä 5 OP Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat toimivat aktiivisesti erilaisissa palveluyrityksissä tutustuen johtamisen ja organisoinnin vastuutehtäviin. Kolmen opintojakson puitteissa hahmotetaan palveluliiketoiminnan johtamisen prosessit, voimavarat ja toimintaedellytykset sekä strateginen ajattelu ja johtaminen niiden lähtökohtina. Opiskelijat osaavat soveltaa oppimaansa rahoituksen, prosessien ja palvelutyön strategiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen osana globaalia toimintaympäristöä. Palveluliiketoiminnan johtaminen -moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa johtaa päivittäistoimintaa osaa hyödyntää johtamisessa strategisen ajattelun ja strategiatyöskentelyn periaatteita ja työkaluja osaa kehittää toimintaa yrityksen taloudellisen tiedon avulla osaa johtaa henkilökuntaa työlainsäädännön vaatimusten mukaisesti osaa johtaa itseään Sisältö Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstösuunnittelu; työlainsäädäntö; strategisen johtamisen keskeiset käsitteet ja strategiaprosessi; investoinnit ja Rahoitussuunnittelu Opiskelumateriaalit Grönroos, C. 2009: Palveluiden johtaminen ja markkinointi. Helsinki: WSOY. Aarnikoivu, H Keskity olennaiseen, esimies. Helsinki: Talentum. Suominen. K., Karkulehto, K., Sipponene, J. & Hämäläinen, V Esimies strategiavaikuttajaksi. Helsinki: WSOYpro. Seddon, J Freedom from Command and Control. Rethinking Management for Lean Service. New York: Productivity Press. Kuosa, T The evolution of strategic foresight: navigating public policy making. Burlington. Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa. Arviointi Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla TJOH1 Henkilöstöjohtaminen 5 op 04TJOH2 Strateginen johtaminen 5 op 04TJOH3 Yrityksen laskentatoimi kehittämistyössä 5 OP VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP Opiskelija valitsee tutkintoonsa kuuluvat vapaasti valittavat opinnot moduulien tarjonnasta ja/tai vapaasti valittavista opinnoista. Lisäksi tarjotaan ajankohtaisia tai muutoin ammatillisuutta syventäviä opintoja vuotuisen valikoiman mukaisesti. Opinnot voidaan valita oman koulutusyksikön tai Lahden ammattikorkeakoulun muiden koulutusyksiköiden tarjonnasta. Opiskelija voi valita opintoja myös muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista. FUAS-liittouman (LAMK, Laurea, HAMK) opintotarjonta on myös vahvasti esillä. Vapaasti valittaviksi opinnoiksi luetaan kieliopintoihin valmentavat ruotsin- ja englanninkielen opinnot. Kielten valmentavia opintoja edellytetään opiskelijalta, jolla ei ole tasokokeessa osoitettua kielitaitoa. Vapaasti valittavat opinnot tulee hyväksyttää etukäteen osaksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) omalla valmentajalla. Palveluliiketoimintaan liittyvissä työtehtävissä korostuu kyky palvelujen kehittämiseen, tuottamiseen sekä toimijoiden tuntemukseen. Vapaavalintaiset opinnot voivat olla myös työssä suoritettavia tehtäviä. Kukin opiskelija kokoaa oman erikoisosaamisensa, jolla hän osoittaa taitojaan ja suuntautumistaan alalla. Vapaasti valittavat opinnot antavat tähän mahdollisuuden tukien opiskelijan erikoistumista valitsemallaan polulla

19 HARJOITTELU 30 OP Osaamistavoitteet Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa laajemmin ja kattavammin ammatillisia taitoja ja tietoja omien tavoitteidensa mukaisesti osaa toimia alan perus-, esimies-, kehittämis- sekä asiantuntijatehtävissä osaa tarkastella alan edellyttämää ja työn vaatimaa osaamista kokonaisvaltaisesti osaa luoda kontakteja elinkeinoon ja markkinoida omaa osaamistaan Ammattikorkeakoulun harjoittelussa teoreettinen, käytännöllinen ja kokemuksellinen oppiminen yhdistyvät. Harjoittelu on tärkeä osa opiskelijan ammatillisen identiteetin kehittymistä. Tavoitteena on laaja-alaisen ja monipuolisen perusammattitaidon hankkiminen ja tietojen ja taitojen syventäminen asiantuntijuudeksi työelämässä. Ihmisten ja tehtävien johtaminen on yleisiä työelämävalmiuksia, jotka auttavat selviytymään työtehtävissä. Ihmisten ja tehtävien johtaminen vaatii kykyä koordinoida, taitoa tehdä päätöksiä ja johtamistaitoa. Lisäksi tähän osaamiskokonaisuuteen kuuluvat taito hallita konflikteja, suunnitella ja organisoida. Alan toimintaympäristön ja toimijoiden tuntemus kuuluvat osaamiskokonaisuuteen, johon kuuluvat myös kyky kehittää alueellisia vahvuuksia ja parantaa alueellista vaikuttavuutta toimialalla. Lisäksi kyky kansainväliseen toimitaan ja ennakoivan tiedon käyttö parantavat osaamista tradenomin työtehtävissä. Sähköinen liiketoiminta kuuluu osaamiskokonaisuuteen. Verkosto-osaamiseen kuuluvat sidosryhmäsuhteet, suhdemarkkinointi sekä kyky monipuolisten verkostojen ylläpitoon. Asiakkuuksien monipuolinen johtaminen sekä asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, analysointi ja hyödyntäminen korostuvat palvelukehityksessä. Alan päivittäisjohtamisen osaamiseen liittyvät asiakokonaisuudet ovat palveluliiketoiminnan ymmärrys sekä yrittäjyysperiaatteet työssä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat turvallisuusosaaminen, alan lainsäädäntö, yhteiskuntavastuu ja lähiesimiestoiminta. Kehittämistoimenpiteiden toteutus, stressin hallinta ja työyhteisön hyvinvointi ovat mukana tässä kokonaisuudessa. Palvelusektorin erikoisosaaminen koostuu ymmärryksestä asiakaskokemuksen johtamisessa, aineettoman lisäarvon luomisesta yhdessä käyttäjien kanssa sekä esteettisten ja eettisten näkökulmien huomioimisesta palvelutoiminnassa. Sisältö Opiskelija laatii harjoittelusuunnitelman osaksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa (HOPS). Opiskelija jaksottaa harjoittelun koko opiskelun ajalle ja kehittyy lähtötasostaan alkaen henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti. Opiskelija suorittaa ainakin osan harjoittelustaan suuntaavien opintojensa mukaisissa tehtävissä. Suoritustapa ja arviointi Harjoitteluun sisältyvät alan ohjeistuksen mukaisesti: harjoittelusuunnitelman laatiminen; harjoittelupaikkojen hankkiminen ja esittely valmentajalle, sekä sopimukset, raportointi ja itsearviointi. Arviointi hyväksytty/hylätty. Opiskelumateriaali Tarkemmat harjoitteluohjeet ovat Repussa, OPINNÄYTETYÖ 15 OP Osaamistavoitteet Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa tunnistaa, määritellä, rajata ja käsitteellistää työelämän ilmiöitä ja tehdä niistä tutkittavia ja kehitettäviä omaa valmiuksia toimia alan tutkimus-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä on kehittänyt ongelmanratkaisukykyään, organisointitaitojaan, hahmottamiskykyään sekä taitojaan työskennellä vuorovaikutteisesti, pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti osaa innovatiivisesti soveltaa teoriatietoja työelämän ongelmiin ja ilmiöihin sekä käsitteellistää niitä osaa arvioida omaa toimintaansa kriittisesti ja kehittää sitä osaa raportoida työnsä suullisesti ja kirjallisesti Opinnäytetyön tekemisessä harjaantuvat kokonaisvaltaisesti kaikki osaamisalueet, mutta erityisesti työelämätaidot, kommunikointitaidot ja elämänhallinnan taidot korostuvat. Kommunikaatiotaitoihin kuuluvat vuorovaikutustaito, kuuntelutaito, suullinen ja kirjallinen viestintätaito sekä medialukutaito. Elämänhallinnan osaamiskokonaisuus sisältää muun muassa oppimisen taidon, ongelmanratkaisutaidon, analyyttisyyden sekä kyvyn organisoida ja hallita ajankäyttöä. Opinnäytetyön tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija itsenäiseen tietojen ja taitojen hankintaan sekä niiden soveltamiseen ongelmaratkaisussa ja uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa. Kokonaisuutena opinnäytetyö harjaannuttaa opiskelijaa ammatilliseen kasvuun ja oman asiantuntemuksen vahvistamiseen. Opinnäytetyöt voivat olla luonteeltaan joko tutkimuksellisia tai toiminnallisia töitä, joiden aiheet liittyvät palvelusektorin keskeisiin kehittämiskohteisiin. Opinnäytetyön tehnyt opiskelija kykenee perusteltujen valintojen tekemiseen ja luotettavan tiedon tuottamiseen. Sisältö Kirjallinen opinnäytetyö, opinnäytetyöseminaari esittely, vertaisarviointi ja kypsyysnäyte. Suoritustapa ja arviointi

20 Aiheanalyysi, opinnäytetyösuunnitelma, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Lisätietoa opinnäytetyöstä, sen raportoinnista, seminaarityöskentelystä ja arvioinnista on Repussa (http://reppu.lamk.fi). Opinnäytetyö voidaan tehdä yksin tai toisen opiskelijan kanssa. Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytty/hylätty

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Liiketalouden alan palveluliiketoiminnan tradenomiohjelma 210 op

Liiketalouden alan palveluliiketoiminnan tradenomiohjelma 210 op Liiketalouden alan palveluliiketoiminnan tradenomiohjelma 210 op OPINTO-OPAS 2013-2014 Kaikki LIIKETALOUDEN ALAN PALVELULIIKETOIMINNAN OPINTOJEN KUVAUS 210 OP, NUORET PALVELUJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP

Lisätiedot

1. Liiketalouden alan palveluliiketoiminnan tradenomiohjelma 210 op LIIKETALOUDEN ALAN PALVELULIIKETOIMINNAN OPINTOJEN KUVAUS 210 OP,

1. Liiketalouden alan palveluliiketoiminnan tradenomiohjelma 210 op LIIKETALOUDEN ALAN PALVELULIIKETOIMINNAN OPINTOJEN KUVAUS 210 OP, 1. Liiketalouden alan palveluliiketoiminnan tradenomiohjelma 210 op..................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN ALAN PALVELULIIKETOIMINNAN OPINTOJEN KUVAUS 210 OP, NUORET.........................

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus 16K Palveluliiketoiminta

Liiketalouden koulutus 16K Palveluliiketoiminta Lahden Ammattikorkeakoulu 2016-2017 22.01.2016 Liiketalouden koulutus 16K Palveluliiketoiminta Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht LIPAL16-1000 YDINOSAAMINEN 150 LIPAL16-1001 Palvelujen toimintaympäristö

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena. Opit lisäksi hahmottamaan eri tekijöiden vaikutuksia

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (90 op) Tradenomi (ylempi AMK) 2.3.2011 Liiketalous Kuopio 2 Koulutuksen lähtökohdat Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena sekä opit hahmottamaan

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta Matkailu on kasvava kansainvälinen toimiala. Tulevaisuudessa matkailualalla korostuvat monimediaiset palvelut, kuten virtuaaliset ympäristöt,

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSOHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2014-2015 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 18.11.2013 2 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen.

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen. Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, nuoret Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Tietojenkäsittely on kasvava ala, jonka sovelluskohteet monipuolistuvat jatkuvasti. Teknologian kehittyminen luo jatkuvasti

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Tulevaisuuteen tähtäävä poliisikoulutus

Tulevaisuuteen tähtäävä poliisikoulutus Päätös ID-17153509 1 (5) 20.07.2017 POL-2017-13405 Poliisiammattikorkeakoulun pedagogiset linjaukset 2017- Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan Aineistokartoitustehtävä 1 - Työelämäpedagoginen osaamiskartta, osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6 op - Valmiina käytettävissä oleva aineistojen sekä puuttuvan aineiston valmistaminen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Vastuuopettajapäivät Lappeenranta 11.2.2010 Olli Ervaala Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Viitekehyksiä Tutkintojen viitekehykset nousivat koulutuspoliittiseen keskusteluun Euroopan unionissa

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Tietotekniikka on jo tullut pysyväksi osaksi nykyistä yhteiskuntaa ja sen käytön monipuolistuminen ja laajeneminen yhä uusille

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

RESTONOMIKOULUTUS. Yhteiset kompetenssit TUTKINNOT

RESTONOMIKOULUTUS. Yhteiset kompetenssit TUTKINNOT RESTONOMIKOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä kaikki tutkinnot on sijoitettu

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä seuraavasti: 1. Suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Opitaan yhdessä; kokemuksia osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisestä HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaaajan koulutusohjelmaan Tiina Laiho ja Teppo Rantala 11.11.2014 Lahden

Lisätiedot

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi 11.12.2017 Jaana Kullaslahti Pedagoginen johtaminen ja koulutuksen kehittäminen mitä tietoa?

Lisätiedot