Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Tietojenkäsittely on kasvava ala, jonka sovelluskohteet monipuolistuvat jatkuvasti. Teknologian kehittyminen luo jatkuvasti mahdollisuuksia uusien liiketoiminnallisten sovelluksien kehittämiseen. Kehittäminen vaatii hyvää ammattiosaamista ja haastaa alan asiantuntijoita uusimaan osaamistaan jatkuvasti. Karelia-ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tradenomin tutkinto tarjoaa sinulle ajantasaisen ja laajaalaisen pohjan ICT-alan työtehtävissä toimimiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Oppiminen tapahtuu työelämäläheisesti moderneja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Tietojenkäsittelyn opiskelijana verkostoidut alan yritysten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Tutkinnon laajuus Tradenomi (AMK) 210 op / 3,5 v Valmistuvan työtehtäviä Tietojenkäsittelyn tradenomina työskentelet sovellustuotannon sekä tietojärjestelmiin liittyvän kehittämisen asiantuntijana. Voit osallistua esim. sovelluskehityksen, sähköisen liiketoiminnan ja asioinnin tai pelialan kehitykseen. Koulutuksessa kehität valmiuksia toimia mm. tietojärjestelmäasiantuntijan, ohjelmoijan, sovelluskehittäjän, ylläpitäjän, projektipäällikön, IT-tukihenkilön, pelilogiikkaohjelmoijan, pelien skriptaajan, tekoälyohjelmoijan tai grafiikkaohjelmoijan tehtävissä. Lisäksi kehität halutessasi valmiuksia myös yrittäjänä toimimiseen. Opintojen toteutus Opinnot toteutetaan verkko-oppimista hyödyntävinä monimuoto-opintoina. Verkko-opinnot kehittävät taitojasi toimia nykyaikaisissa, hajautetuissa ja virtuaalisissa asiantuntijaorganisaatioissa. Opinnot tarjoavat sinulle joustoa oppimisen ajankohdan ja paikan valinnassa (mm. opetustapahtumien tallenteet ja kehitysympäristöt ovat käytettävissä myös koulun ulkopuolelta). Osa opinnoista toteutetaan yhteistyössä tietotekniikan koulutusohjelman kanssa. Opintojaksoilla työskentelet moderneissa oppimisympäristöissä, joissa hyödynnetään erilaisia kehitysalustoja ja -teknologioita. Erityisesti projektiopinnoissa oppiminen kytkeytyy työelämän aitoihin kehittämistehtäviin. Opintojen aikana työskentelet eri aihealueiden projekteissa sekä koulutusohjelmassasi että yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Projekteissa kehität ammatillisen osaamisen lisäksi vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojasi.

2 Opintojen rakenne ja sisältö Tutkinto koostuu työelämäläheisistä ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Tietojenkäsittelyn koulutuksen ydinosaamisen opintojen laajuus on 16 ja täydentävän osaamisen opintojen laajuus 4. Ydinosaamisen opintoihin sisältyy 54 opintopistettä projektimuotoisia opintoja, 30 opintopistettä harjoittelua ja 1intopisteen laajuinen opinnäytetyö. Projektiopinnot ovat merkittävä osa opintojasi. Niiden avulla opetus voidaan joustavasti mukauttaa nopeasti kehittyvän alan uusiin vaatimuksiin ja haasteisiin. Projektiopinnoissa syvennät osaamistasi pelikehitys-, verkkosovelluskehitys- tai sähköisen liiketoiminnan kehittämisen projekteissa. Projektiorganisaation muodostavat opiskelijat toimimalla eri rooleissa. Opettajat varmistavat projektihenkilöiden osaamisen riittävän lähtötason ennen varsinaisen projektitoiminnan aloittamista projektikohtaisen täsmäopetuksen avulla. Projektit ovat varsin laajoja kokonaisuuksia, mutta eteneminen tapahtuu vaiheittain, nykyaikaista ketteryyttä soveltaen, ja samalla kerrytät jo opintopisteitä. Opettajat käyttävät arvioinnissa yhtenäisiä kriteerejä, joilla he varmistavat suoritusten tasapuolisen arvioinnin ja tukevat ammatillista kasvuasi. Täydentävän osaamisen opinnot koostuvat pääsääntöisesti 1intopisteen kokonaisuuksista. Tietojenkäsittelyn koulutuksen täydentävän osaamisen laajentaviksi tai syventäviksi opinnoiksi soveltuvat seuraavat kokonaisuudet, jotka toteutetaan vuoden aikana opinnoissasi: - Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen - Sähköinen liiketoiminta - Toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät - Tietohallinto ja tietoturva - Sovelluskehitys - Web-kehitys ja peliohjelmointi - Käytettävyys ja tekoäly - Yritysten järjestelmät ja grafiikkaohjelmointi Lisäksi voit valita myös Karelia-ammattikorkeakoulun yhteisestä tarjonnasta täydentävän osaamisen opintoja: - Johtaminen ja esimiestyö - Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys - Operations Management - Asiakaslähtöinen markkinointi - Käytännön taloushallinto - Geoinformatics - Venäjä-osaaminen - Ikäosaava ammattilainen - Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta - International Studies 1 - International Studies 2

3 - Valinnainen kieli (espanja, kiina, ranska, saksa, venäjä) - Valmentavat kieli- ja matematiikkaopinnot (3 9 op) - Urheiluakatemiavalmennus (3 1) - Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta (3 1) Täydentävän osaamisen opinnot on opetussuunnitelmassa ajoitettu 2. opintovuoden syys- ja kevätlukukausille, 3. vuoden kevätlukukaudelle ja 4. vuoden syyslukukaudelle. Voit suorittaa osan täydentävän osaamisen kokonaisuuksista myös kesäopintoina. Kilpa- ja huippu-urheilijoille tarkoitettu urheiluakatemiavalmennus, opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta sekä valinnaiset kieliopinnot ajoittuvat yhtä lukukautta pidemmälle aikavälille. Mikäli edellä mainitut täydentävät osaamisen opinnot eivät vastaa omia ammatillisia tavoitteistasi, voit keskustella muista vaihtoehdoista oman opettajatutorisi tai opinto-ohjaajasi kanssa.

4 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Tradenomi (AMK) 210 op / 3,5 vuotta Tietojärjestelmäosaaminen ICT-infrastruktuuriosaaminen ICT-kehittämisosaaminen Liiketoimintaosaaminen Eettinen osaaminen Kansainvälistymisosaaminen Oppimisen taidot Innovaatio-osaaminen Työyhteisöosaaminen 4. vuosi ICT-PROJEKTIN KEHITTÄJÄ Opinnäytetyö Ammatillinen kasvu Täydentävän osaamisen opinnot 1 1 op 1 3. vuosi ICT-PROJEKTIN VETÄJÄ Harjoittelu 30 op ICT -toimeksiantoprojekti ICT -julkaisuprojekti Yritys- ja yhteisöviestintä Ammatilinen kasvu op 2. vuosi ICT-PROJEKTIOSAAJA ICT-alan koulutusosaaminen Sociala kontakter Ketterä kehitysprojekti Täydentävän osaamisen opinnot - Web-kehitys ja peliohjelmointi - Sähköinen liiketoiminta 10 op 1 ICT- suunnitteluprojekti Asiantuntijaviestintä Svenska för IT-branschen Computing English 2 Ammatillinen kasvu Täydentävän osaamisen opinnot - Käytettävyys ja tekoäly - Toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät 6 op 1 op 1 1. vuosi ICT-PROJEKTIIN OSALLISTUJA Ammatillinen kasvu Johdanto tietojenkäsittelyyn Käyttöjärjestelmät ja kehitysympäristöt Ohjelmoinnin perusteet Ohjelmointitekniikka Raportointi ja kirjoitusviestintä English Communication Skills Tietokannan hallinta ICT-liiketoiminta Olio-ohjelmointi SQL ja tietokannanhallintajärjestelmät Ohjelmistotuotanto Projektinhallinta ja laatujärjestelmät Käyttöliittymien suunnittelu Computing English 1 6 op

5 Tutkinnon osaamisvaatimukset Osaamisalue Tietojärjestelmäosaaminen ICTinfrastruktuuriosaaminen ICT-kehittämisosaaminen Liiketoimintaosaaminen Eettinen osaaminen Osaamisalueen kuvaus Tradenomi (AMK) - ymmärtää tietojärjestelmät kokonaisuutena ja niiden asiakaslähtöisen tuottamis-, hankinta- ja käyttöönottoprosessin sekä tiedonhallinnan periaatteet toiminnan kehittämisen näkökulmasta - osaa määritellä, suunnitella, ohjelmoida ja testata helppokäyttöisen ja käytettävän ohjelmiston, tietokantapalvelut ja käyttöliittymän ottaen huomioon tietoturvan - osaa dokumentoida ja tulkita dokumentteja esimerkiksi ylläpitäessään ohjelmistoja - osaa suunnitella ja toteuttaa koulutuksen - osaa valita projektin vaatimuksia vastaavat sovelluspalvelut ja kehitysympäristöt - osaa ottaa tietoturvan huomioon organisaation ICT-infrastruktuuriratkaisussa - ymmärtää erilaisten ICT-kehitystehtävien luonteen ja kehitystoiminnan kokonaisuuden organisaatiossa - osaa toimia hajautetuissa tuotanto- ja kehitysympäristöissä - osaa valita ja ketterästi vaihtaa työympäristöään paikallisen ja hajautetun tuotanto- ja kehitysympäristön välillä kehittämistyön tarpeiden perusteella - ymmärtää tiedon jakamisen kasvaneen merkityksen etätyöprojekteissa - ymmärtää tavoitteellisen ja vastuullisen toiminnan merkityksen projektin onnistumiselle - osaa hyödyntää hajautettua ja paikallista kehitysympäristöä tukevia työkaluja - osaa tunnistaa ICT-kehitystoiminnan riskejä ja varautua niihin - osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan jollakin ICT:n osa-alueella sekä analysoi, arvioi ja kehittää toimintaa tällä alueella - ymmärtää liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot - ymmärtää tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittämisessä - osaa kehittää liiketoiminnan prosesseja ja etsiä tukea ratkaisuihin tietotekniikasta - ymmärtää sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijänoikeuksien merkityksen omassa työssään - kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista - osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti - osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssä - osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita - osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita

6 Innovaatioosaaminen - kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen - osaa työskennellä projekteissa - osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä - osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja - omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon - kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön - osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia Oppimisen taidot - osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan - osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti - kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta Kansainvälistymisosaaminen Työyhteisöosaaminen - osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia - osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa - osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä - kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa - osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa - kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä - omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Valintapisteiden enimmäismäärä

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Valintapisteiden enimmäismäärä Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op Tietojenkäsittelyn osaamista tarvitaan kaikkien

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 1 Sisällysluettelo Energia- ja ympäristötekniikka... 5 YDINOSAAMINEN... 21 YT1 ORIENTOINTI... 21

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 240 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1.

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1. 1. Energia- ja ympäristötekniikka.................................................................................. 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op 2 Lahden ammattikorkeakoulu TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 YHTEYSTIEDOT 3 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS 4

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kesto 2012-2015 Hyväksytty 30.12.2011 OPETUSSUUNNITELMA 2(12) KOULUTUSOHJELMA Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Malmi, aikuiset

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Malmi, aikuiset Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Malmi, aikuiset Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma pähkinänkuoressa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot