Uponor-maapuhdistamot kaikille vesille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uponor-maapuhdistamot kaikille vesille"

Transkriptio

1 Uponor-maapuhdistamot kaikille vesille Toimintaperiaate Uponor-maapuhdistamo on joko maasuodattamo tai maahanimeyttämö, joka käsittelee kaikki asumajätevedet maaperässä. Puhdistamo koostuu 2 m 3 saostussäiliöstä (3-kammioinen), mahdollisesta jakokaivosta sekä imeytysputkistosta suodattamossa lisäksi kokoomaputkistosta sekä kokoomakaivosta. Mikäli maapuhdistamokenttä sijaitsee saostussäiliötä ylempänä tai maasuodattamon purku ei onnistu painovoimaisesti, tarvitaan lisäksi pumppausjärjestelmää varten uppopumpulla varustettu pumppukaivo. Vuorokautinen jäteveden käsittelymäärä 2 m 3 saostussäiliölle ja 30 m 2 puhdistamokentälle on enintään 1 m 3. Uponor-maasuodattamo Maasuodatuksessa saostussäiliöissä esikäsitelty jätevesi johdetaan imeytysputkilla kaivantoon, joka on täytetty asennusohjeiden mukaisesti hiekka- ja sorakerroksin. Hiekkakerroksen läpäistyään jätevesi kootaan kaivannon pohjalta kokoomaputkilla ja johdetaan kokoomakaivon kautta ojaan. Maasuodatuskenttä on rakennettava kohteissa, joissa maaperän veden vastaanottokyky on heikko esimerkiksi saven vuoksi. Uponor-maahanimeyttämö Maahanimeytyksessä saostussäiliöissä esikäsitelty jätevesi johdetaan sepelikerrokseen asennettujen imeytysputkien kautta maaperään. Imeytys on mahdollinen, jos maaperä on hyvin vettä läpäisevää hiekkaa tai soraa. Tämä varmistetaan maaperätutkimuksella. Maasuodattamo Maahanimeyttämö M A A P U H D I S TA M OT to i m i n ta p e r i a at e

2 Uponor-maapuhdistamot kaikille vesille, asennusohjeet Saostussäiliö Saostussäiliön kaivannon koko mitoitetaan niin, että ankkurointilevyt mahtuvat säiliön sivuille. Kaivannon tulee olla noin 15 cm syvemmällä kuin säiliön pohja. Tasaa kaivannon pohjalle sora- tai hiekkakerros ja tiivistä pohja. Siirrä saostussäiliö alas kaivantoon nostoliinoilla. Tarkista, että säiliön korkeusasema on oikea tuloviemäriin ja maapuhdistamokenttään nähden. Viemärituuletus Talon viemäri tuuletetaan aina katolle. Asenna tuuletusputkenpää reilusti yli katon harjan ja mahdollisimman kauas tuloilma-aukoista. Ankkurointi Jos maa on vetinen, saostussäiliö on ankkuroitava Uponor-ankkurointijärjestelmällä. Vedä sidontaliinat säiliön yli. Asenna ankkurointilevyt säiliön pohjan tasalle ja kokonaan säiliön pohja-alan ulkopuolelle. Esikiristä sidontaliinat. Laita noin 20 cm paksuinen hiekkakerros ankkurointilevyjen päälle. Kiristä sidontaliinat niin kireälle, että ankkurointilevyt ovat nousemaisillaan ylös. Kaivannon täyttäminen Täytä saostussäiliön ympärys kivettömällä hiekalla ja tiivistä se täryttämällä noin 30 cm kerroksina. Liitä talosta tuleva 110 mm viemäriputki (kaltevuus 1 2 cm/m) saostussäiliön tuloyhteeseen. Saostussäiliön suurin peitesyvyys tuloyhteestä maan pinnalle on 1 m. Lopuksi täytä saostussäilö vedellä. Veden jakaminen maapuhdistamokenttään Saostussäiliöitä on erityyppisiä ja -kokoisia. Veden jako voidaan tehdä joko erillisellä jakokaivolla tai saostussäiliön sisään rakennetuin virtaussäätimin. Jakokaivolla varustettu kenttä voi sisältää 2 6 imeytysputkea, kun taas saostussäiliöön sijoitetuilla virtaussäätimillä voidaan rakentaa kenttä, jossa on kahdet imeytysputket. Jakokaivo mahdollistaa saostussäiliön ja maasuodattamon vapaan sijoittelun toisiinsa nähden. Sisään rakennetut virtaussäätimet Saostussäiliöstä lähtee kaksi 90 mm lähtöyhdettä. Niihin asennetaan kumirengastiivisteet ja sen jälkeen taivutuskulmat. Taivutuskulma mahdollistaa putkien suuntaamisen oikeaan suuntaan. Taivutuskulmista lähdetään rei ättömällä 90 mm putkella. Virtaussäätimien säätö Saostussäiliön ja jakokaivon nousuputken jatkaminen Tarvittaessa saostussäiliön ja jakokaivon nousuputkea voi jatkaa. Sahaa nousuputki poikki puolivälistä (merkitty Cut off line ). Nousuputkea jatketaan joko ø 400 mm tai ø 560 mm jatkoputkella, jonka molempiin päihin tulee tiiviste. Työnnä jatkoputki nousuputken alaosan sisään ja kansiosa sen päälle, olakkeita myöten. Saostussäiliö tulee olla täytetty vedellä, kun virtaussäätimet säädetään. Virtaussäätimen sisällä on harmaa sisäputki. Säädä sisäputkissa olevat merkkitasanteet siten, että ne tulevat samaan tasoon vedenpinnan kanssa. Näin imeytysputkiin virtaavat vesimäärät ovat yhtä suuret. Tasainen kuormitus koko kentän alueella pidentää järjestelmän käyttöikää ja parantaa puhdistustehoa. M A A P U H D I S TA M OT a s e n n u s o h j e e t

3 Jakokaivon asennus Asenna jakokaivo tasaisen ja hyvin tiivistetyn kaivannon pohjalle. Tarkista, että sen korkeusasema on oikeassa suhteessa saostussäiliöön ja imeytyskenttään. Asenna 110 mm viemäriputki jakokaivon muhvilliseen tuloyhteeseeen. Varmista, että tuloyhteen kulma jakokaivon sisällä osoittaa suoraan alaspäin. Virtaussäätimet Rei ittämättömät putket Rei ittämättömät putket yhdistävät jakokaivon imeytysputkiin. Niiden suositeltu pituus on vähintään 1 m, ja ne liitetään jakokaivon lähtöliittymiin. Sopiva kaltevuus on 0,5 1 cm/m. Aseta putket tiivistetylle hiekka-alustalle ja peitä hiekalla tai hienolla soralla. Rei ittämättömien putkien päähän asennettava taivutuskulma mahdollistaa imeytysputken suuntaamisen tarkasti ja oikein. Asenna huulitiiviste jokaisen lähtöyhteen reikään. Asenna virtaussäädin jakokaivoon työntämällä liitososa ulkoapäin liittymään. Laita säätölevy paikalleen jakokaivon sisäpuolelta. On tärkeää, että virtauksensäätimet säädetään niin, että jokaiseen jakoputkeen menee yhtä paljon vettä. Kun kaivon ympärystäyttö on tehty, tarkista säätö kaatamalla jakokaivon pohjalle vettä ja asettamalla säätölevyt niin, että V-aukko on tasoissa vedenpinnan kanssa. Jakokaivon jatkaminen Katso saostussäiliön nousuputken jatkaminen. Lyhentäminen Sahaa jakokaivo poikki ylä- ja alaosastaan Cut of line -kohdista. Käytä 400 mm jatkoputkea myös lyhentämiseen. Asenna se yllä esitetyllä tavalla. Putken minimipituus on 200 mm. Lähtöyhteiden asentaminen Jakokaivossa on kaksi valmista reikää lähtöyhteitä varten. Lähtöyhteitä voi lisätä poramaalla ø 121 mm lisäreikiä porausmerkkien kohdalle. Jakokaivoon voi maksimissaan liittää kuusi lähtöyhdettä. M A A P U H D I S TA M OT A S E N N U S O H J E E T

4 Uponor-maahanimeyttämön ja -maasuodattamon asennus kaikille vesille Jakokerros (1) Jakokerros on noin cm paksuinen kerros sepeliä, jonka raekoko on mm. Kaivannon maapohjan pitää olla vaakasuora ja tasainen, mutta ei tiivistetty (ei polkemista tai ajoneuvoja). Kaivanto voi olla yhteinen useille imeytysputkille tai erillinen oja jokaiselle putkelle. Erilliset ojat voivat lähteä eri suuntiin jakokaivosta. Imeytysputket (2) Kaivannon pohja tasataan sepelikerroksen (raekoko mm) alustaksi. Rei itetyt imeytysputket asennetaan sepelikerrokseen (vihreä raita ylöspäin) siten, että putkien kaltevuus on 0,5 1 cm/m ja putkien alla on loppupäässäkin vähintään 10 cm sepeliä. Putkien päällä on oltava sepeliä vähintään 5 cm. Sepelikerroksen kokonaispaksuus on cm. Uloimpiin päihin liitetään taivutuskulmalla rei ittämättömät tuuletusputket, jotka ulottuvat talvella hangen yläpuolelle. Erillisojastoissa olevien, yhdensuuntaisten imeytysputkien välin tulee olla vähintään 2 m. Yhtenäiskaivannossa putkien väli on vähintään 1,5 m. Kunkin imeytysputken enimmäispituus on 15 m. Putkien jatkokset tehdään jatkomuhveilla. Lopuksi sepelin päälle levitetään suodatinkangas (estää täytemaan sekoittumisen sepeliin) ja kaivanto täytetään. Suojaaminen jäätymistä vastaan Jos on syytä olettaa, että routa tunkeutuu syvälle maahan, suojaa säiliöt ja muut jäätymiselle alttiit kohdat lämpöeristyslevyllä (esimerkiksi 100 mm). Talvella puhdistamoa ja viemäriä peittävä lumikerros poistetaan ainoastaan huoltotoimenpiteitä suoritettaessa. Huom! Tuuletusputki katolle. Ei alipaineventtiiliä. Maahanimeyttämö kohdat 1-2 Huom! Tuuletusputki katolle. Ei alipaineventtiiliä. Maasuodattamo kohdat 1-8 M A A P U H D I S TA M OT a s e n n u s o h j e e t

5 Suodatinkerros (3) Suodatinhiekkakerroksessa tapahtuu veden puhdistuminen. Fosfori sitoutuu hiekkaan ja biokerroksessa tapahtuu orgaanisen aineen hajoaminen. Suodatin- kerros tehdään hiekasta, jonka raekoko on 0 8 mm. Suodatinkerroksen paksuus on noin 85 cm, jonka päällä on jakokerros, suodatinkangas ja täytemaa. Maasuodattamon suodatushiekan (betonihiekka 0-8) rakeisuuskäyrä Kenttä on tyypillisin ja usein suositeltavin tapa rakentaa maapuhdistamo. Kentässä putkien välinen etäisyys on noin 1,5 2 m. Maapuhdistamo voidaan rakentaa myös ojastona, jolloin yhden ojaston leveys on noin 1 m. M A A P U H D I S TA M OT A S E N N U S O H J E E T

6 Kokoomakerros (4) (vain maasuodattamo) Kokoomakerros on maasuodattamon alimmainen kerros ja sen tehtävänä on kerätä puhdistettu jätevesi, joka johdetaan kokoomaputkistoa pitkin kokoomakaivoon. Kokoomakerroksessa käytetään kokoomasoraa, jonka raekoko on 8 16 mm. Kokoomakerroksen paksuus on noin 30 cm. Tuuletusputket asennetaan imeytysputkien loppupäihin. Putkien päihin laitetaan ilmastushatut. Kokoomaputket (5) (vain maasuodattamo) Kokoomaputket ovat rei itettyjä tuplasalaojaputkia, joilla puhdistunut vesi johdetaan pois. Kokoomaputket (110 mm) asennetaan kokoomakerrokseen kaltevuuteen 0,5 1,0 cm/m. Kokoomaputkista lähdetään taivutuskulmien jälkeen 110 mm reiättömillä tuuletusputkilla reilusti maanpinnan yläpuolelle, samoin kuin imeytysputkien asennuksen yhteydessä. Katkaise 110 mm rei ittämättömät tuuletusputket oikealta korkeudelta, jotta tuuletusputket jäävät talviaikaan lumirajan yläpuolelle. Tuuletusputken hatut sopivat vain muhvittomaan putkeen, joten muhvi on sahattava poikki ennen asentamista. Tuuletusputkien päihin toiseen uraan asennetaan tiiviste ja sen jälkeen 110 mm ilmastushattu. -ilmastushattu -tiiviste -kokoomaputki Kokoomakaivo (6) (vain maasuodattamo) Kokoomaputket viemäröidään kokoomakaivoon, joka toimii myös näytteenottokaivona. Viemäriputket liitetään kaivon valmiisiin liittymiin. Tasaa kokoomakaivolle paikka oikeaan korkeuteen. Kokoomakaivo asennetaan pystysuoraan ja ympäröidään hiekkatäytöllä. Tarvittaessa maasuodattamon tai maahanimeyttämön voi toteuttaa myös erillisellä jakokaivolla, jolloin virtaussäätimet sijaitsevat jakokaivossa. M A A P U H D I S TA M OT A S E N N U S O H J E E T

7 Purkuputki (7) (vain maasuodattamo) Kokoomakaivosta puhdistunut vesi johdetaan purkuputkella (110 mm) sopivaan paikkaan maastossa, esimerkiksi avo-ojaan. Jos tontilla ei riitä tarpeeksi korkeuseroja maasuodattimen rakentamiseen, puhdistettu vesi pumpataan purkupaikkaan. Purkuputken päähän tulisi asentaa ritilä tai myyräläppä, jotta pieneläimet eivät pääse järjestelmään. Tiivis maasuodatin (8) Tiivis maasuodatin rakennetaan siten, että maasuodatuskentän kaivannon pohjalle asennetaan muovi, joka estää jäteveden imeytymisen maaperään ja edelleen pohjaveteen. Tähän tarkoitukseen soveltuvat mm. aumamuovit. Maasuodattimelle sopiva koko on esim. 20 m x 8 m. Muovi asennetaan kaivannon pohjan mukaisesti (ks. kuva). Muovi tuodaan ylös myös kaivannon päädyissä. Asennuksen yhteydessä on varottava, ettei muovi pääse rikkoutumaan. Muovin reunoja ei saa kääntää kentän päälle, sillä se haittaa kentässä olevien mikrobien ilman saantia. Muovi M A A P U H D I S TA M OT a s e n n u s o h j e e t

8 Uponor-maapuhdistamot kaikille vesille, huolto-ohjeet Saostussäiliö Saostussäiliö tyhjennetään tavanomaisesti vähintään kerran vuodessa, jos siihen johdetaan kaikki jätevedet. Tyhjennytä saostussäiliö kuivaan aikaan, etenkin jos säiliötä ei ole ankkuroitu pohjaveden nostetta vastaan. Mikäli saostussäiliössä on sisäänrakennetut virtaussäätimet, tulee ne tarkastaa, puhdistaa ja tarvittaessa säätää. Säädä sisimmäistä säädintä (harmaa) siten, että sen sisällä olevat merkkitasanteet tulevat samaan tasoon vedenpinnan kanssa. Näin imeytysputkiin virtaavat vesimäärät ovat yhtä suuret. Tasainen kuormitus koko kentän alueella pidentää järjestelmän käyttöikää ja parantaa puhdistustehoa. Muista täyttää säiliö välittömästi tyhjennyksen jälkeen vedellä. Mikäli säiliötä ei täytetä vedellä, tyhjän säiliön ympärillä oleva noste saattaa pullauttaa sen maanpinnalle. Jos säiliö täyttyy pelkästään jätevedellä, kelluvat kiintoaineet kulkeutuvat imeytysputkiin ja saattavat tukkia putket. Saostussäiliöliete tulee käsitellä asianmukaisesti. Liete toimitetaan loka-autolla kunnalliseen vastaanottopaikkaan tai muuhun luvalliseen käsittelypaikkaan. Saostussäiliön kannet on hyvä pitää lukittuina. Jätevesiasetuksen mukaan saostussäiliön kunto ja rakenne on tarkastettava 10 vuoden välein. Jakokaivo Tyhjennä jakokaivoon mahdollisesti kerääntynyt liete saostuskaivon tyhjennyksen yhteydessä. Jakokaivon virtaussäätimien kolmion kärkien tulee olla samalla tasolla, jolloin kaikkiin imeytysputkiin virtaa yhtä paljon vettä. Virtaussäädinlevyissä on reikä, josta koukulla nostamalla tai laskemalla ne voidaan säätää samaan tasoon. Pumppukaivo Jos järjestelmässä on pumppukaivo ja sinne on kerääntynyt lietettä, myös se tulee tarvittaessa tyhjentää. Muissa huoltotoimissa noudatetaan pumpunvalmistajan ohjeita. Imeytysputket Imeytysputkien huuhtelu on suoritettava tarvittaessa tai vähintään kerran 10 vuodessa. Huuhtelun voi suorittaa jakokaivon ja tuuletusputkien kautta. Kokoomakaivo (maasuodattimissa) Kokoomakaivo tarkastetaan säiliön tyhjennyksen yhteydessä ja sinne mahdollisesti kertynyt liete poistetaan. Näytteenotto Maasuodattimen kokoomakaivosta voidaan seurata veden laatua jätevesinäytteiden avulla. Tarkkailtavia parametreja ovat esim. BHK 7 (biologinen hapenkulutus), bakteerit (esim. fekaaliset koliformiset bakteerit) sekä kokonaisfosfori ja -typpi. Käyttöikä Oikein asennettujen maapuhdistamoiden käyttöikä on jopa 20 vuotta. Jos maapuhdistamo on tukkeutunut (esim. padottaa), voidaan maamassat vaihtaa tai rakentaa uusi puhdistamokenttä eri paikkaan. Jos maapuhdistamon fosforinpoistoteho on heikentynyt, sitä voidaan tehostaa myös fosforinpoistokaivolla tai vaihtamalla maamassat uusiin. Muu käyttö Lumipeitettä ei saa talvella poistaa maapuhdistamon päältä. Kentän yläpuolen tulisi olla nurmipeitteinen, eikä sen päälle saa istuttaa puita tai pensaita. Kentän tai säiliöiden päältä ei saa ajaa ajoneuvoilla. Mikäli järjestelmässä ei ole jakokaivoa, on virtaussäätimet sijoitettu saostussäiliöön. M A A P U H D I S TA M OT h u o lto - o h j e e t

9 Toiminta häiriötilanteissa Ongelma Syy Korjaustoimenpide Saostussäiliöt haisevat voimakkaasti. Saostussäiliöiden tuuletusta ei ole järjestetty tai tuuletusputki on tukossa. Tarkista, että saostussäiliöiden tuuletus on järjestetty talon katolle. Jos tuuletus on järjestetty, tarkista tuuletusputkien kunto ja mahdolliset tukokset. Tarvittaessa jatka tuuletusputkea korkeammaksi. Tarkista, ettei tuuletusputkessa ole alipaineventtiiliä. WC:tä vedettäessä vedenpinta nousee normaalia korkeammalle WC-istuimessa ja samalla vedenpintaan muodostuu voimakkaita ilmakuplia. Saostussäiliön tuuletusputki tai tuloviemäri tukossa. Tarkista tuuletusputken kunto. Jos ilmansaanti on esteetön, todennäköisesti tukos on tuloviemärissä. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai rassaa tuloviemäri auki. Saostussäiliön viimeiseen osastoon muodostuu runsaasti pintalietettä. Kuormitus on hetkellisesti noussut. Saostussäiliöt on tyhjennettävä säännöllisesti 1-2 kertaa vuodessa ja tarvittaessa lisättävä tyhjennyskertoja. Jos ylikuormitus on jatkuvaa, saostussäiliöitä on lisättävä. Seuraa kuormitusta ja pintalietettä. Ota tarvittaessa yhteys huoltoliikkeeseen. Vedenpinta saostussäiliössä on selvästi alempana kuin lähtöputkien alapinta. Saostussäiliö vuotaa. Selvitä vuotokohta ja miten se on syntynyt. Vuotokohta on tiivistettävä tai säiliö vaihdettava uuteen. Ota yhteys huoltoliikkeeseen. Selvitä säiliön takuuehdot. Jakokaivoon muodostuu lietettä. Saostussäiliöiden tyhjennys on laiminlyöty tai saostussäiliöiden koko alimitoitettu Tyhjennä saostussäiliöt huoltoohjeiden mukaisesti. Puhdista jakokaivo lietteestä, ettei kiintoaine pääse tukkimaan imeytysputkia. Tarkista myös ylikuormituksen syy, esimerkiksi onko vuotovesien mahdollista päästä säiliöön. Selvitä suunnittelijan kanssa saostussäiliön koon riittävyys kohteeseen. M A A P U H D I S TA M OT TO I M I N TA H Ä I R I ÖT I L A N T E I S S A

10 Toiminta häiriötilanteissa Ongelma Syy Korjaustoimenpide Virtaussäätimet eri tasoissa. Jätevesi kuormittaa jotakin imeytysputkea enemmän. Jakokaivo on kallistunut roudan vaikutuksesta. Jakokaivon virtaussäätimiä tai saostussäiliöön sisäänrakennettuja virtaussäätimiä ei ole säädetty. Mikäli jakokaivo on huomattavasti kallistunut, se on nostettava ylös ja asenttava huolellisesti uudestaan hiekka-alustalle. Säädä virtaussäätimet siten, että jokaiseen imeytysputkeen virtaa saman verran jätevettä. Jätevedenpinta nousee normaalia korkeammalle saostussäiliössä ja jakokaivossa. Imeytysputkistossa tai jakokaivossa on tukos tai imeytyskerros on tukkeutunut, tai imeytys on rakennettu savimaalle. Tyhjennä saostussäiliöt ja jakokaivot sekä huuhtele imeytysputket. Jos ongelma ei häviä, imeytyskenttä on tukossa ja se on kaivettava auki. Savimaalle on rakennettava suodatuskenttä. Kokoomakaivossa vedenpinta on normaalia korkeammalla. Purkuoja on tukossa tai padottaa. Pohjavesi on korkealla. Tarkista purkuoja ja syvennä ojaa tarvittaessa. Jos toimenpide ei auta, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai rassaa purkuputki auki. Kokoomakaivossa oleva vesi on sameaa ja haisee. Puhdistamo ei toimi kunnolla. Maasuodatuskenttää ei ole rakennettu ohjeiden mukaisesti, esimerkiksi hiekan raekoot, kerrosten paksuudet tai putkikaltevuudet ovat väärät. Tarkista puhdistamo huolellisesti kaikkialta. Jos pienet korjaukset eivät auta, puhdistamo on ylikuormitettu tai alimitoitettu. Tällöin järjestelmää on laajennettava esim. lisäämällä saostussäiliöitä ja suurentamalla puhdistuskenttää. Täysin toimintakyvytön puhdistamo on uusittava kokonaan. Pumppukaivon jäteveden pinta nousee normaalia korkeammalle. Pumpun käyntihäiriö. Huolla pumppu pumpunvalmistajan ohjeiden mukaisesti. M A A P U H D I S TA M OT to i m i n ta H Ä I R I ÖT I L A N T E E S S A

11 Määräaikaistarkastukset (koskee vain muovisäiliöillä varustettuja järjestelmiä) Seuraavassa on yksinkertaiset ohjeet siitä, miten jätevesijärjestelmien kunto voidaan säännöllisin määräajoin tarkastaa. Tarkas- tusohjeen tulee olla osana kiinteistöllä säilytettävää käyttö- ja huolto-ohjetta. Saostussäiliö (saostuskaivo) Asetuksen mukaan rakenteiden kunto ja toimivuus on tarkastettava vähintään kerran kymmenessä (10) vuodessa. Säiliön vesitiiviyden tarkistus Saostussäilön vedenpinta tulee olla säiliössä T- haaran lähtöyhteen tasolla. Jos säiliön nestepinta on alempana, on syytä epäillä vuotoa säiliössä. Saostussäiliö kerätään tai täytetään nesteellä ylimpään vedenpinnan tasoon ja mitataan vedenpinnan korkeudessa tapahtuva muutos aikaisintaan 6 tunnin kuluttua. Tänä aikana säiliöön ei saa tulla lisää jätevettä, eikä nestepinnassa saa tapahtua muutosta. Kun säiliö tyhjennetään kokonaan, säiliö tarkastetaan silmämääräisesti: tiputtelevaa vuotoa ei saa olla, eikä säiliöön saa virrata vettä sisäänpäin. Muu toiminta tyhjennysputken ja säiliön välinen tiiveys - ei havaittavaa vuotoa yhteiden ja t-haarojen kunto - ehjiä, oikeassa asennossa, ei tukoksia kannen kunto ja lukittavuus - ehjä ja lapsiturvallinen - jos halkaisija on > 400 mm, lukittava mahdolliset hälyttimet ja niiden toimivuus tarkastuksesta tulee tehdä tarkastuspöytäkirja, johon mahdolliset poikkeamat kirjataan Maahanimeyttämö tai maasuodattamo (jäteveden imeytys- tai suodatusjärjestelmä) Asetuksen mukaan rakenteiden kunnon ja käyttökelpoisuuden tarkastamiseen on sisällyttävä imeytysputkien puhdistus. Tarkastus on tehtävä vähintään kerran kymmenessä (10) vuodessa. imeytys (jako)- ja kokoomaputken huuhtelu painehuuhtelun avulla jakokaivon ja kokoomankaivon kunnon tarkastaminen jakokaivon ja kokoomakaivon kannen kunto ja lukittavuus - ehjä ja lapsiturvallinen - jos halkaisija on > 400 mm, lukittava virtaussäätimien asento - kaikkiin putkiin tulee mennä saman verran vettä tarkastuksesta tulee tehdä tarkastuspöytäkirja, johon mahdolliset poikkeamat kirjataan M A A P U H D I S TA M OT M Ä Ä R Ä A I K A I S TA R K A S T U K S E T

12 Kuormituslaskelma Kaikki asumajätevedet johdettu Uponormaasuodattamoon tai -imeyttämöön Haja-asutuksen kuormitusluvun koostumus: kuormituksen alkuperä sekä eri kuormituslajien määrät grammoina asukasta kohden vuorokaudessa (g/d) ja niiden prosenttiosuudet (%). Kuormitus Orgaaninen aine, BHK 7 Fosfori Typpi g/d % g/d % g/d % Uloste ,6 30 1,5 10 Virtsa , ,5 80 Muu , Yhteensä , Puhdistamoon menevä , Maapuhdistamon teho Puhdistusvaatimus, lievennetyt alueet , ,2 30 M A A P U H D I S TA M OT K U O R M I T U S L A S K E L M A

13 M A A P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

14 M A A P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

15 M A A P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

16 M A A P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

17 M A A P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

18 M A A P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

19 M A A P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

20 M A A P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

21 M A A P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

22 M A A P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

23 M A A P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

24 M A A P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 06/13 Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo MAAHANIMEYTTÄMÖT PUHTAAMMAN YMPÄRISTÖN PUOLESTA Ecoplus 3-2000 XTRA -saostuskaivo Ecoplus-jakokaivo Ecoplus-jakoputkipaketti Ecoplus-salaojaputkipaketti Asennusohje

Lisätiedot

Selvitys jätevesien johtamisesta

Selvitys jätevesien johtamisesta Selvitys jätevesien johtamisesta 1. Kiinteistönhaltija Nimi jakeluosoite, postinumero ja toimipaikka Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle TP 2005 puhelinnumero

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. RM Sako 2/1000

Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. RM Sako 2/1000 Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet RM Sako 2/1000 LUE ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA TÄMÄ OHJE KOKONAAN 1110 Saostussäiliöiden asennus Säiliön siirtäminen ja säilytys Säiliöitä saa nostaa nostonarusta vain

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3

Lisätiedot

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT 1 KÄSITTELYMENETELMIEN KUSTANNUKSET Kiinteistön omistajaa kiinnostaa eri käsittelymenetelmien investointikustannukset ja käyttökustannukset.

Lisätiedot

JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1

JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1 Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Menetelmän valinta, suunnittelu ja asiakirjat Kai Saralehto SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1 2.1 PAINEVIEMÄRIJÄRJESTEL MÄT...1

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon Opas Kokemäen haja-asutusalueen jätevesihuoltoon Puhdas vesi on arvokkain luonnonvaramme! Kokemäen kaupungin Jätehuoltohanke Asetus talousjätevesien käsittelystä Suomessa yli miljoona ihmistä asuu viemäriverkostojen

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 209/2011 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

BioKem 6 EN, 10 EN ja 15 EN

BioKem 6 EN, 10 EN ja 15 EN / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi www.wavin-labko.fi 06/13 53AI01ls BioKem 6 EN, 10 EN ja 15 EN Panospuhdistamo Asennus-, Käyttö- ja

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 54, KUNTA VANHAN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN MAASUODATUS TEHOSTETULLA FOSFORINPOISTOLLA 0.8.008 SUUNNITTELIJA T:mi Jätevesisuunnittelu A.

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Uponor-harmaavesisuodatin

ASENNUSOHJEET. Uponor-harmaavesisuodatin ASENNUSOHJEET Uponor-harmaavesisuodatin 06 2010 30716 Sisältö Yleistä...2 Pakkauksen purkaminen...2 Harmaavesisuodattimen sijoittaminen...3 Kaivanto...3 Suodattimen kokoaminen...5 Puhdistetun veden purku...9

Lisätiedot

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen Karvian Kunta Jätevesiopas Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen 2 Sisältö JÄTEVESIASETUKSEN TOIMEENPANO... 3 YLEISTÄ... 3 AIKATAULU... 4 LYKKÄYKSET

Lisätiedot

IMEYTYS JA SUODATUS IN-DRÄN MODUULILLA

IMEYTYS JA SUODATUS IN-DRÄN MODUULILLA OHJE IN-DRÄN - FI Versio 2.0-203-09-04 Esimerkki IN-DRÄN vaakavirtaussuodatus. Leveys 5 m. 0,2 m,2 m Kuva. 0,6 m ASENNUSOHJE IMEYTYS JA SUODATUS IN-DRÄN MODUULILLA Asennusohje koskee seuraavia tyypikuvatyyppejä:

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Ympäristötoimi 2012 OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Miksi kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 1/06 HIIDENVEDEN RANTA ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY Oulaisten kaupunki Haapaveden kaupunki Siikalatvan kunta Pyhännän kunta HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisen ohje (toim.) Eeva Heiska Tämä ohje perustuu:

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY MAAPUHDISTAMOT, HARMAAVESISUODATTIMET JA UMPISÄILIÖT. Luonnollista puhdistusvoimaa kaikille asumajätevesille

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY MAAPUHDISTAMOT, HARMAAVESISUODATTIMET JA UMPISÄILIÖT. Luonnollista puhdistusvoimaa kaikille asumajätevesille HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY MAAPUHDISTAMOT, HARMAAVESISUODATTIMET JA UMPISÄILIÖT Luonnollista puhdistusvoimaa kaikille asumajätevesille Luonnonmukaista, helppoa ja edullista jätevedenkäsittelyä

Lisätiedot

IISI KIVI. Asennus-, käyttö ja huolto-ohje IISI - Tutkitusti Suomen varmatoimisin pienpuhdistamo (TM Rakennusmaailma 9/2011).

IISI KIVI. Asennus-, käyttö ja huolto-ohje IISI - Tutkitusti Suomen varmatoimisin pienpuhdistamo (TM Rakennusmaailma 9/2011). IISI KIVI Asennus-, käyttö ja huolto-ohje IISI - Tutkitusti Suomen varmatoimisin pienpuhdistamo (TM Rakennusmaailma 9/2011). IISI KIVI FIN 2014 2 Luonto kiittää, että valitsit Green Rock jäteveden puhdistustuotteen!

Lisätiedot

1-60. Haja-asutusalueiden jätevesiopas. Kiinteistön vesihuolto haja-asutusalueilla omakotitalot vapaa-ajan asunnot maitotilat

1-60. Haja-asutusalueiden jätevesiopas. Kiinteistön vesihuolto haja-asutusalueilla omakotitalot vapaa-ajan asunnot maitotilat 1-60 Haja-asutusalueiden jätevesiopas Kiinteistön vesihuolto haja-asutusalueilla omakotitalot vapaa-ajan asunnot maitotilat Haja-asutusalueiden jätevedenkäsittely Asetus 542/2003 määrää haja-asutusalueiden

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT OMAKOTITALO ALOITA TÄSTÄ Valitse oikea jätevesijärjestelmä Ympärivuotinen asuminen Kaikki vedet samaan viemäriin WC- ja harmaat vedet erikseen WC-vedet umpisäilöön Harmaat vedet imeytykseen

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat sekä järvien

Lisätiedot

EuroREK Omega rasvanerotin

EuroREK Omega rasvanerotin 6/2013 EuroREK Omega rasvanerotin Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Luotettavat ratkaisut Erottimet ja säiliöt Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TÄRKEÄÄ RASVANEROTTIMESTA... 3 1.2 SÄILIÖIDEN KULJETUS

Lisätiedot

51EI02js 02/15. Labko PE Lokasäiliöt. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

51EI02js 02/15. Labko PE Lokasäiliöt. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 02/15 Labko PE Lokasäiliöt Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät Sisällysluettelo 1 LABKO LOKASÄILIÖT... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 TÄRKEÄÄ LOKASÄILIÖISTÄ...

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot