TYÖOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖOHJELMA 2014-2015"

Transkriptio

1 1(9) Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto TYÖOHJELMA

2 2(9) 1. JOHDANTO EDUSTAJISTON TYÖOHJELMA Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto on toiminut nimensä mukaisesti alueellisesti kattavana ja paikallisten edustajien muodostamana valtakunnallisena nuorten vaikuttaja- ja asiantuntijaelimenä vuodesta 2008 lähtien. Toimintaa on koordinoinut Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry erilaisten hankerahojen avustuksella. Edustajiston toiminnan määrä sekä laatu ovat vaihdelleet suuresti vuosien aikana, sillä toiminta on ollut pitkälti riippuvaista valtiolta saaduista hankerahoista ja liiton sisäisistä toimintapriorisoinneista. Suurimpia ongelmia toiminnassa ovat olleet sisäisen toimintaorganisaation ja pysyvien toimintakäytänteiden puute. Lisäksi harva kokousväli ja erilaiset jokseenkin epäonnistuneet sähköisten kokousfoorumien käyttöönottoyritykset ovat vaikeuttaneet Edustajiston toimintaa, samoin kuin aktiivisten toimijoiden vähyys. Selkeän, jäsenistöä sitouttavan sekä osallistavan pitkän aikavälin tavoitteenasettelun puute yhdessä aiemmin mainittujen ja rahoituksellisen epävarmuuden lisäksi eivät ole mahdollistaneet Edustajiston toiminnan täysipainoista kehittämistä ja laajentamista. Maaliskuussa 2014 Tampereella pienilukuisena kokoontunut Edustajisto päätti uudistaa organisaation toimintaa, jotta se pystyisi saavuttamaan sen tärkeiksi katsotut tavoitteet. Työvaliokunnan roolia ja sisäistä tehtävänjakoa muutettiin ja se velvoitettiin luomaan Edustajistolle kokouksessa alustetun mukainen työohjelma nykytilanteen kehittämiseksi. Suurimmiksi kehittämiskohteiksi eri puolilta Suomea tulleet edustajat linjasivat sisäisen toimintaorganisaation ja toimintaedellytysten kuntoon saattamisen, viestinnän kehittämisen ja Edustajiston maantieteellisen edustavuuden parantamisen. Työvaliokunta on kokouksessaan hyväksynyt tämän työohjelman Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston toiminnan kehittämiseksi

3 3(9) 2. Edustajiston visio Työvaliokunta korostaa toiminnassaan vuonna 2012 hyväksytyn vision toteutumista, ja tehtävät uudistukset suuntaavat yhteisen tavoitetason saavuttamiseen. Toiminnassa otetaan myös huomioon nuorisovaltuustokentällä tapahtuvat suuret muutokset, mikäli nuorisovaltuustoista säädetään tulevaisuudessa kuntalaissa. Edustajiston visio on: Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto on valtakunnallisesti tunnustettu ja arvostettu nuorten asioiden asiantuntijaelin, jonka mielipiteitä kuunnellaan nuorisopoliittisessa päätöksenteossa. Edustajisto on varteenotettava suomalaisten nuorten vaikuttamisväylä ja Edustajistossa toimii aktiivisesti jäsen Suomen jokaisesta kunnasta. 3.ORGANISAATION UUDISTAMINEN Edustajisto uudistaa organisaatiotaan. Syynä uudistamiseen ovat organisaation puutteet työmuodoissa sekä käytännöissä. Uudistamisen tavoitteena on vakiinnuttaa Edustajiston organisaation rakennepilarit, joka varmistaisi toimintaa tulevaisuudessa. 3.1 Edustajisto Edustajiston toiminnassa noudatetaan sen sääntöjä, ja se valitsee työvaliokunnan tarvittaessa. Työvaliokunta valmistelee asioita Edustajiston käsittelyyn ja toimittaa niihin pohjaesitykset. Edustajiston jäsenien tehtävänä on edustaa kotikuntaansa sekä toimia myös nk. linkkinä kunnan nuorisovaltuustoon tai muuhun nuorten vaikuttajaryhmään. Edustajisto selvittää nuorten mielipiteitä eri asioissa joko kunnissa edustajan tai valtakunnallisesti kyselyiden avulla Edustajiston toiminnan kehittäminen Edustajiston toiminta saadaan vakaaksi ja edustajien määrää kasvatetaan. Toimintaa kehitetään uusien, selkeiden toimintamallien avulla. Työvaliokunta muun muassa aloittaa sääntöuudistuksen valmistelun ja selvittää komiteamallin käyttöönottoa. Jäsenien roolia ja merkitystä Edustajiston toimijoina parannetaan Edustajiston rahoitus

4 4(9) 3.2. Työvaliokunta Edustajistotoiminnan kulujen kattamiseen haetaan OKM:n erillisavustusta, jonka lisäksi myös muita rahoitusmalleja ja tahoja selvitetään. Mahdollisia yhteistyötahoja ovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Kuntaliitto. Työvaliokunta pohtii Edustajiston toiminnan rahoitusta osana Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton rahoitusta. Työvaliokunta on Edustajiston valitsema toimintaelin. Työvaliokunnan tehtävänä on toimia Edustajiston juoksevien asioiden hoitajana eli kokousten valmistelijoina sekä edustajana mm. tapahtumissa ja kiireellisissä asioissa. Työvaliokunta vastaa ensisijaisesti Edustajiston toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta yhdessä Edustajiston puheenjohtajan kanssa. Edustajiston sääntöjen mukaan työvaliokuntaan valitaan puheenjohtajan lisäksi 3-5 jäsentä. Vuoden 2014 Edustajiston työvaliokuntaan kuuluu työvaliokunnan puheenjohtaja, sihteeri, markkinointivastaava, yhteys- ja sääntövastaava sekä Edustajiston puheenjohtaja. Lisäksi kokouksiin osallistuu Nuva ry:n Edustajistosta vastaava liittohallituksen jäsen. Kuluvana vuonna on ensimmäistä kertaa käytössä toimintamalli, jossa jokaisella työvaliokunnan jäsenellä on oma vastuuala ja työvaliokuntaa johtaa eri henkilö kuin Edustajistoa Puheenjohtaja Puheenjohtaja johtaa työvaliokunnan toimintaa kokonaisuutena, kutsuu kokoukset koolle sekä ylläpitää yhteyksiä muihin työvaliokunnan jäseniin sekä nuorisovaltuustojen liittoon Sihteeri Sihteeri tekee kokousten pöytäkirjat sekä hallinnoi asiakirjoja yhteistyössä Liiton kanssa. Lisäksi sihteeri pitää yhteyttä valittuihin edustajiin sekä kokoaa yhteystietoluettelon yhteistyössä Liiton toimiston kanssa. Sihteeri avustaa puheenjohtajaa hänen tehtävissään. Hän myös vastaa edustajien ohjeen laatimisesta yhdessä puheenjohtajan kanssa Markkinointivastaava Markkinointivastaava rekrytoi uusia kuntia Edustajistoon sekä pohtii sisältöä Liiton ja Edustajiston nettisivuille. Lisäksi hän valmistelee yhteistä ohjetta Edustajiston markkinoimiseen Yhteys- ja sääntövastaava

5 5(9) Yhteys-ja sääntövastaava valmistelee kannanottoja sekä valmistelee tulevan sääntömuutoksen asiat. Hän myös vastaa edustajien ohjeen laatimisesta yhdessä puheenjohtajan kanssa Edustajiston / Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Avustaa työvaliokuntaa ja Edustajistoa sekä vastaa yhteydenpidosta Suomen Nuorisovaltuustojen Liittoon Edustajistotoiminnasta vastaava liittohallituksen jäsen Osallistuu työvaliokunnan ja Edustajiston kokouksiin sekä on mukana suunnittelu- ja kehittämistyössä erityisesti liittohallituksessa. Hän myös auttaa tapahtuma- ja kokousjärjestelyissä. 3.3 Työvaliokunnan kehittäminen Työvaliokunnan sisäistä työnjakoa selkeytetään, toimintaa jäntevöitetään sekä asiakirjahallintoa kehitetään. Käyttöön otetaan selkeä kokouskalenteri ja toimintaa ohjaava vuosikello. Tavoitteena on luoda toiminnasta organisoidumpaa ja tavoitteellisempaa siten, että koko Edustajiston toiminnan kehittäminen pysyvämmäksi on mahdollista. Työvaliokunnan roolia koko Edustajiston toimintaa ohjaavana ja johtajavana tahona korostetaan. 3.4 Edustajiston ja työvaliokunnan roolit Edustajiston jäsenet valitsevat työvaliokunnan tarvittaessa. Työvaliokunta on Edustajiston toimintaelin, joka valmistelee Edustajiston kokoukset sekä edustaa Edustajistoa. Työvaliokunta on Edustajiston nk. hallitus, joka valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat sekä täytäntöönpanee tehdyt päätökset. 4.VIESTINTÄ Edustajiston viestintää kehitetään kokonaisvaltaisesti laatimalla ja käyttöönottamalla erillinen viestintäsuunnitelma. Suunnitelmaan sisältyy ainakin seuraavat toimenpiteet:

6 6(9) - Yleisesite (paperinen ja sähköinen) Edustajistosta kohderyhmänä nuorisovaltuustot, kunnat ja valtionhallinto - Kehitetään Edustajiston vuorovaikutuksellisuutta nuorisovaltuustoihin: koosteet työvaliokunnan kokouksista ja kasvokkaistapaamisista edustajalle esitettäväksi nuorisovaltuustossaan - Edustajistolle oma Facebook-tykkäyssivu, johon päivitetään edustajiston asioita. - Kokouskutsut edustajille sähköpostiin sekä uusille kunnille. -Edustajiston selkeä esilletuominen Nuva ry:n Vaikutteessa, nettisivulla ja myös Aktiivipäivillä sekä muissa tapahtumissa - omat nettisivut aktiiviseen käyttöön - parannetaan edustajistosta kertovan tiedon löydettävyyttä (wikipedia-artikkeli, muut internet-sivut) 5. EDUSTAVUUS JA LEGITIMITEETTI 5.1 Edustajan velvollisuudet Oman kunnan edustaminen Edustajistossa on mandaattitehtävä, johon sisältyy velvollisuuksia. Kunnan edustajan on välitettävä tietoa, kannanottoideoita ja aloitteita oman kunnan nuorisovaltuuston ja Edustajiston välillä. Edustajan velvollisuutena on myös edustaa omaa kuntaansa Edustajiston kokouksissa ja erilaisissa kuulemistilaisuuksissa. 5.2 Edustajien määrä Edustajiston toiminnassa pyritään siihen, että jokaisesta Suomen kunnasta on oma edustajansa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Edustajistossa on noin 320 edustajaa. Jokaisella edustajalla on mahdollisuus varaedustajaan, ja sen nimeäminen on suositeltavaa. 5.3 Edustajien valinta Kunnan nuorisovaltuusto, tai vastaava toimielin, valitsee oman edustajansa, ja mahdollisen varaedustajan, demokraattisella tavalla huomioiden kaikki edustajaksi haluavat. Kunnan edustajan ei tarvitse kuulua kunnan nuorisovaltuustoon tai vastaavaan toimielimeen. On kuitenkin toivottavaa, että valitulla edustajalla on suora yhteys paikalliseen nuorisovaltuustoon, jolloin tieto Edustajiston, kunnan edustajan ja paikallisen nuorisovaltuuston välillä kulkee vaivattomasti. 5.4 Toimikausi Kunnan edustaja valitaan aina vuodeksi kerrallaan, eli yhdeksi edustajiston toimikaudeksi ( , karkausvuosina ). Edustusmandaatti ei jatku automaattisesti, vaan edustaja tulee nimetä jokaisen toimikauden alussa uudelleen, ja asiasta tulee ilmoittaa Liiton toimistolle.

7 7(9) 5.5 Edustajan erottaminen ja vaihtaminen Mikäli edustaja laiminlyö edustustehtävänsä, on hänet nimenneellä taholla oikeus vaihtaa edustajansa. Edustustehtävän laiminlyönniksi voidaan katsoa muun muassa tilanteet, joissa edustaja ei osallistu Edustajiston toimintaan ilman pätevää syytä, tai laiminlyö tiedonvälitysvelvollisuutensa. Lisäksi Edustajiston sääntöjen mukaan kokous voi erottaa jäsenen, joka on toiminnallaan Edustajistossa tai sen ulkopuolella vahingoittanut Edustajistoa. 5.6 Edustajan vaihtuminen ja uusi edustaja Edustajan vaihtuessa olisi suotavaa, että vanha edustaja perehdyttää uuden edustajan Edustajiston toimintaan. Perehdytykseen voi sisällyttää muun muassa Edustajiston organisaatiokuvauksen, toimintatavat, kokoustavat ja kokouskertojen määrän, sekä yhden edustajan vastuun Edustajiston toiminnassa. Mikäli edustaja ei voi jostain syystä toimia Edustajistossa, on uusi edustaja valittava mahdollisimman pian demokraattisella tavalla. Lisäksi edustajan nimenneellä nuorisovaltuustolla on oikeus vaihtaa edustajansa myös kesken toimikauden, vaikkei se olekaan suositeltavaa. Edustajan vaihtumisesta tulee ilmoittaa aina Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n toimistolle joko etukäteen, tai heti edustajan vaihduttua. 6. EDUSTAJISTON TOIMINNAN VUOSIKELLO Työvaliokunta valmistelee ja hyväksyy Edustajistolle vuosikellon, jonka mukaisesti toimintaa järjestetään jatkossa. 7. Työnjakomatriisi tvk:n puheenjohtaja sihteeri tiedottaja sääntö- ja yhteysvastaava Nuva ry. Kokousjärjestelyt

8 8(9) Muistion ja päätöskoosteiden laadinta Sääntöuudistuksen ja komiteamallin valmistelu Kannanottojen valmistelu Edustajiston rahoitus Viestintäsuunnitelman valmisteleminen Viestinnällisen sisällön tuottaminen Edustajan ohjeen laatiminen Yhteystietoluettelon ylläpitäminen Edustajiston vuosikellon valmisteleminen Sähköisten kyselyiden ja tehtävien suunnittelu Kasvokkaistapaamisten valmistelu 8. TYÖOHJELMAN AIKATAULU Elokuu työohjelman hyväksyminen Edustajiston kasvokkaistapaamisen esityslistan valmistelu Markkinasähköpostin lähettäminen Edustajiston jäsenille (sihteeri) Edustajiston Internet-sivujen suunnittelu Sääntömuutoksen valmistelu Sähköinen Edustajisto- ja kannanottokysely alkaa Edustajiston viestintäsuunnitelman laatiminen (Liiton pohja Santerilta) Edustajiston strategian itsenäinen arviointi osana Liiton strategiaa Syyskuu Internet-sivujen julkaisu ja jatkokehittäminen Edustajiston esityslistan hyväksyminen Kasvokkaistapaamisen markkinointi! Edustajan ohjeistuksen laatiminen Sähköinen Edustajisto- ja kannanottokysely päättyy Edustajiston strategian tarkastaminen osana Liiton strategiaa Lokakuu kannanoton valmisteleminen Edustajiston kasvokkaistapaamiseen Kasvokkaistapaaminen Uudellamaalla Edustajan jatko-ohjeiden ja f2f:n pöytäkirjan toimittaminen Marraskuu Edustajiston viestintäuudistuksen toteuttaminen (FB-sivun perustaminen, flyer) Tehtävän antaminen Edustajiston jäsenille

9 9(9) Joulukuu Mahdollisesti kannanoton valmisteleminen ja hyväksyminen Sähköinen kokous (sääntömuutoksen hyväksyminen) Kiitoskirje vuodesta Tehtävän yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Tammikuu Kasvokkaistapaamisen valmistelu ja markkinointi Toimintakertomuksen valmistelu Helmikuu Edustajiston ja kasvokkaistapaamisen markkinointia mahdollisesti kannanotto Maaliskuu Kasvokkaistapaaminen Uuden työvaliokunnan perehdyttäminen ja työohjelman

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto ry

Suomen Uimaliitto ry päivitys 7.10.2014 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 2015-2016 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio 4 3.1. Liittohallitus 5 3.2.Työvaliokunta 6 3.3.Seuratoiminnan

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan Aivovammaliitto ry Oljenkorsi yhdistystoimintaan Sisällysluettelo Yhdistys 3 Yhdistyksen tunnusmerkit Yhdistyksen perustaminen Säännöt 4 Jäsenyys 5 Päätöksenteko yhdistyksessä 5 Yhdistyksen kokous Käytännön

Lisätiedot

Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 1 / 7 25.10.12

Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 1 / 7 25.10.12 Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 1 / 7 Liedon nuorisovaltuuston säännöt 1 Nimi Liedon Nuorisovaltuusto käyttää nimeä Liedon Nuorisovaltuusto. Lyhennettynä nimeä voidaan käyttää muodossa Liedon nuva. 2 Tehtävä

Lisätiedot

Kuulemisesta kuuntelemiseen

Kuulemisesta kuuntelemiseen Turun kaupunki Kuulemisesta kuuntelemiseen Vaikuttajaryhmien perehdytykseen Wallin Noora Sisällysluettelo 1.0 Neuvoston rooli... 2 1.1 Keitä edustetaan... 2 1.2 Miksi ja miten edustetaan... 2 1.3 Neuvoston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Mukaan aluetoimintaan

Mukaan aluetoimintaan Mukaan aluetoimintaan Sisällys Tervetuloa aluetoimintaan 3 Tarvitsemme sinua! 4 Tietoa on tarjolla 5 Alue = Ratsastajainliitto paikallisella tasolla 8 Kokouskäytäntö 10 Jääviys 11 Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Sisällysluettelo Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä 4 Johdanto... 4 Toiminnan perusteet... 4 Arvot...4. Missio, suuntaviivat... 4 Visiot, tulevaisuus... 6 Organisaatio...

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA Päivitetty versio, syksy 2013 Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen, Marian Seppälä, Thomas Stenius, Fred Sundwall, Nina Kaipio ja Karoliina

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET

SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET UUDENMAAN NUORISOSEURAT SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET Seurojen johtokuntien sääntömääräiset ja vapaaehtoiset tehtävät sekä vastuualueet, joiden avulla seurat voivat edistää toimintaansa YHDESSÄ ENEMMÄN Uusien

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014 23.2.2015 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen innofactor@innofactor.fi Sisältö

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot