Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala"

Transkriptio

1 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin osaamisala, Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa Käsittelyt: Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Valtakunnallinen voimaantuloaika (Opetushallituksen määräys)

2 Sisällysluettelo 1 KAUNEUDENHOITOALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Ammattialan kuvaus ja arvoperusta Perustutkinnon tavoitteet Perustutkinnon muodostuminen Perustutkinnon muodostuminen Salpauksessa: Kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Elinikäisen oppimisen avaintaidot KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp Ihon hoito, 45 osp Ihonhoidon ohjaus, 15 osp Ehostus, 10 osp Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta, 20 osp Kosmetologin osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 30 osp Täydentävät ihon hoidot, 30 osp Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 30 osp Kauneudenhoito ja tuoteneuvonta, 30 osp Valinnaiset tutkinnon osat, 15 osp Kosmetologina toimiminen terveydenhuollon toimintaympäristössä, 15 osp Kylpylähoidot, 15 osp Erikoisehostus, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 OSP) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli 5 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp Vieraat kielet 2 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka 3 osp Fysiikka ja kemia 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot 1 osp... 29

3 Ohjaussuunnitelma Työelämätaidot 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp Ohjaussuunnitelma Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, 2 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7osp Kulttuurien tuntemus, 3 osp Taide ja kulttuuri 3 osp Etiikka 3 osp (kurssi 1) Psykologia VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opinnot Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET LIITTEET... 42

4 1 1 KAUNEUDENHOITOALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET 1.1 Ammattialan kuvaus ja arvoperusta 1.2 Perustutkinnon tavoitteet 1.3 Perustutkinnon muodostuminen Perustutkinnon muodostuminen Salpauksessa: Salpauksessa perustutkinnot ovat kosmetologi ja kosmetiikkaneuvoja. Opiskelija suorittaa ensin kauneudenhoitoalan kaikille pakolliset opinnot. Näiden opintojen jälkeen opiskelija tekee valinnan kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan osaamisalan välillä ja suorittaa osaamisalan pakollisia opintoja siten, että kosmetologiopinnoissa suoritetaan täydentävät ihonhoidot ja kosmetiikkaneuvojan opinnoissa kauneudenhoito ja tuoteneuvonta opinnot. Ammatilliset ja vapaasti valittavat opinnot muodostavat polkuja, joista kauneudenhoitoalan opiskelija voi valita osaamisalaopintojen jälkeen häntä kiinnostavan vaihtoehdon. Näin opiskelijalla on mahdollisuus suuntautua kylpylä ja hyvinvointipalveluihin, erikoisehostukseen, kosmetologina toimimiseen terveydenhoidon toimintaympäristössä. Lisäksi on mahdollista valita Salpauksen tarjoamat polut yrittäjyyteen, kansainvälisyyteen ja kilpailijaksi. Liite 1. Salpauksen Kauneudenhoitoalalla opiskelijalla on yhtenä polkuna mahdollisuus myös suorittaa molemmat osaamisalan opinnot. Opiskelija voi siten halutessaan valmistua sekä kosmetologiksi, että kosmetiikkaneuvojaksi. Tässä tapauksessa opiskelija valitsee ammatillisiin valittaviin ja vapaasti valittaviin opintoihin opintoja toisen ammattialan pakollisista opinnoista.

5 2 1.4 Kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Salpauksessa ei ole tähän tutkintoon voimassaolevaa näyttötutkinnon järjestämissopimusta. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Oppiminen ja ongelmanratkaisutaitoja kehitetään opintojen alusta alkaen. Salpauksessa opiskelija voi suunnitella yksilöllisesti oman oppimispolkunsa ja ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Kauneudenhoitoala on palveluammatti, ihmisten kanssa työskenteleminen vaatii taitoa toimia joustavasti eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Kauneudenhoitoalan ammattilaisella tulee olla luovuutta ja innostusta hakea tietoa ja soveltaa sitä työssään sekä kehittää itseään alan muutoksia seuraten. Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Kauneudenhoitoalalla vuorovaikutustaidot ovat ammatin ydinosaamista. Ammattietiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Ammattietiikka on vuorovaikutustaitojen lisäksi olennainen osa kauneudenhoitoalan ammattilaiseksikasvamisessa. Salpauksen kauneudenhoitoalalla ammattietiikkaa ja arvoperustaa vahvistetaan opiskelun alusta alkaen. Toimiessaan ihmisten kanssa

6 3 erilaisissa oppimisympäristöissä opiskelijan on toimittava ammattietiikan edellyttämällä tavalla. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Kauneudenhoitoalan opiskelijalle omasta terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimiseen kuuluu ergonomian ja aseptiikan noudattaminen. Ala on fyysisesti kuormittava, erityisesti selän, olkapäiden ja hartioiden seudun kivut ja jännitystiloja voidaan ehkäistä ergonomian noudattamisella. Kauneudenhoitolalla opiskelija hoitaa ihoa, aseptiikan, siisteyden ja puhtauden noudattaminen on osa omaa ja asiakkaiden turvallisuutta. Toimiessaan asiakaspalvelussa ja ohjatessaan asiakkaita ihonhoidossa opiskelija herättää luottamusta olemalla itse pirteä, iloinen ja hyvin hoidettu. Riittävä lepo, liikunta ja terveellinen ruokavalio kuuluvat kauneudenhoitoalan opiskelijan terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Salpauksen kauneudenhoitoalalla on mahdollista valita yrittäjyyden polku ja valmistautua jo opintojen aikana yrittäjänä toimimiseen. Yrittäjyys kulkee mukana kuitenkin kaikessa oppimisessa, koska kauneudenhoitoalan ammattilainen on itse tärkein instrumentti. Omasta oppimisesta huolehtiminen edellyttää kykyä laatia tavoitteita ja tehdä valintoja oman osaamisensa kehittämiseksi. Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia.

7 4 Estetiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Esteettisyys on olennainen osa kauneudenhoitoalaa, siihen kuuluu ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä huolehtiminen. Ehostus kuuluu kauneudenhoitolan kaikille pakollisiin ammatillisiin aineisiin. Opiskelija voi myös valita ehostamisen ja tyylin polun, jolloin esteettisyys opinnoissa korostuu. Kauneudenhoitoalalla esteettisyyttä korostetaan, osa asiakkaan hyvää oloa löytää itsestään kauneus. Viestintä ja mediaosaaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. Viestintätaidot ovat tärkeä osa kauneudenhoitoalan ammattilaisen työtä. Myynnin-ja markkinoinnin opinnoissa hyödynnetään viestintätaitoja ja mediaosaamista. Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Kauneudenhoitoalalla matemaattisia taitoja tarvitaan yritystoiminnan opintoihin liittyvissä laskennallisissa tehtävissä. Kemian osaamista tarvitaan tuotetuntemuksen opinnoissa ja fysiikan taitoja laitehoidoissa. Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Teknologiaa hyödynnetään myös kauneudenhoitoalalla erilaisissa laitehoidoissa. Kosmetologin opinnoissa opiskelija oppii laitehoitoja. Salpauksen kauneudenhoitoalalla on käytössä monia kasvojen ja vartalon ihon hoitoon tarkoitettuja laitteita.

8 5 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. Kauneudenhoitoalan ammattilainen toimii asiakaspalvelussa ja huomioi kaikki asiakkaat saman- vertaisesti huolimatta heidän kulttuuritaustoistaan. 2 KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp Ihon hoito, 45 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Jalkahoito anatomia jalan rakenne ja jalan rakennemuutokset jalan ihon muutokset ja sairaudet hygienia ja aseptiikka ergonomia tuotetuntemus jalkahoitosarjat 1sarja hoitojen vasta-aiheet ja aiheet analyysi ja suunnitelma kylvetys känsien ja sarveistumien poistaminen veitsellä, maseraatioiden ja pykimien hoitaminen Ohjaussuunnitelma lähiopetus/itsenäinen opiskelu teoriaopetus teoriaopetus työharjoitukset oppilaitoksen työsalissa asiakaspalvelu oppilaitoksen työsalissa työssäoppimalla yhteisten tutkinnonosien integrointi tieto- ja viestintätekniikka 1osp englanti 2 osp

9 6 varpaan kynsien hoitaminen (lyhennys ja viilaus) klassinen hieronta jaloille varpaan kynsien lakkaaminen ja koristelu ohjaus ja neuvonta esimerkiksi: kauneushoitola, terveydenhoidon toimipaikat teoriaopetus/itsenäinen opiskelu Käsihoito käden alueen anatomia -käden ihon muutokset tuotetuntemus 1 käsienhoitosarjaa analyysi ja suunnitelma kynsien lyhennys ja muotoilu kalassinen hieronta käsille kynsien ja kynsinauhojen hoitaminen kynsien lakkaaminen ja koristelu ohjaus, neuvonta ja myyntityö lähiopetus työnopetus työharjoitukset oppilaitoksen työsalissa työssäoppimalla esimerkiksi: kauneushoitola, kosmetiikkamyymälöiden käsihoitotapahtumat, terveydenhuollon toimipaikat lähiopetus/itsenäinen opiskelu teoriaopetus Kasvohoito ihon rakenne ihotyypit ihomuutokset ja ihosairaudet anatomia pään alue, kasvolihakset tuotetuntemus 1 ihonhoitosarjaa, tärkeimmät allergeenit työharjoitukset oppilaitoksen työsalissa asiakaspalvelu, oppilaitoksen työsalissa/ työssäoppimalla esimerkiksi: kauneushoitolassa tai kylpylässä analyysi ja suunnitelma alkupuhdistus kuorinta ihon lämmitys komedojen, pusteleiden ja miliumien poistaminen klassinen hieronta (kasvot, kaula, rinnan yläosa) naamio ohjaus, neuvonta ja myyntityö lähiopetus/itsenäinen opiskelu teoriaopetus työharjoitukset oppilaitoksen työsalissa/

10 7 tuotesarja Vartalon hoito vartalon luut ja pinnalliset lihakset fysiologia tuotetuntemus työssäoppimalla esimerkiksi kauneushoitola, kylpylä tai muu vastaava toinen hoitosarja analyysi kuivaharjaus kuorinta klasssinen hieronta vartalolle ohjaus, neuvonta ja myyntityö Ihonhoidon tutkinnon osa on kauneudenhoitoalan perusopintoja. Opintojen alussa opiskelija perehdytetään alaan ja kerrotaan kauneudenhoitoalan ammateista. Työtehtävät opetetaan lähiopetuksena oppilaitoksen työsaleissa, koska hoitojen osaaminen vaatii kädentaitoja ja oikeiden tekniikoiden hallintaa. Ihonhoidon asiakaspalvelu voidaan aloittaa kun työtehtäviä on harjoiteltu opettajan lähiohjauksessa. Kauneudenhoitoalan ammattilainen hoitaa ihoa jaloissa, käsissä ja vartalolla. Virheellisten hoitomenetelmien käyttäminen voi aiheuttaa jopa vahinkoa asiakkaalle, siksi tutkinnon osan työtehtävät on hallittava siinä määrin, että opiskelija voi harjaannuttaa ja syventää osaamistaan aidoissa asiakaspalvelutilanteissa. Aseptiikan ja hygienian hallinta on myös edellytys asiakaspalvelun ja työssäoppimisen aloittamiselle. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan työtehtävissä ihon hoidossa kauneushoitolassa tai sitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen

11 8 järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ihonhoidon ohjaus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Asiakkaan ohjaaminen ja neuvonta asiakaspalvelutilanteissa asiakaspalvelutaidot ravitsemusoppi plastiikkakirurgia Ohjaussuunnitelma teoriaopetus, lähiopetus, itsenäinen opiskelu harjoitukset oppilaitoksen työsalissa asiakaspalvelussa/ yhteisten tutkinnonosien integrointi äidinkieli 1 osp vieraat kielet 1 osp Tuotteiden ja palveluiden myyminen mediaosaaminen Asiakasryhmien ohjaaminen ja neuvonta järjestää asiakasryhmien ohjaustilanteita lähiopetus, teoriaopetus harjoitukset oppilaitoksen työsaleissa ja asiakaspalvelussa työssäoppiminen kosmetiikkamyymälät tai kauneushoitola työssäoppimispaikalla opiskelija järjestää asiakastilaisuuden työssäoppimispaikan tuotteet ja hoidot Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan työtehtävissä ihon hoidon ohjauksessa erilaisissa asiakastilaisuuksissa kauneushoitolassa tai sitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä

12 9 laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ehostus, 10 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Muoto-opillinen ehostus pohjustus poskipuna silmäehostus huulet varjostukset korostukset lähiopetus/teoriaopetus harjoitukset oppilaitoksen meikkiluokassa Ehostuksia arkeen, juhlaan kuvausehostuksia peittävät ehostukset (mustelmat, arvet, värimuutokset) asiakaspalvelussa kasvohoitojen lopuksi työssäoppimispaikassa Ehostustuotteet väri- ja muoto-oppi lähiopetus harjoitukset oppilaitoksen työsalissa Ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäys ja kulmien muotoilut lähiopetus, harjoitukset oppilaitoksen työsalissa asiakaspalvelussa työssäoppimispaikassa

13 10 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan työtehtävissä ehostuksessa (ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäys sekä rakennekäsittely, kulmakarvojen muotoilu nyppimällä sekä muoto-opillinen ehostus) kauneushoitolassa tai sitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

14 Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Liiketoimintasuunnitelma hinnoittelu markkinointi myyntityö yrityksen kannattavuuslaskelma Ohjaussuunnitelma Lähiopetus/teoriaopetus, itsenäinen opiskelu Yhteisten tutkinnonosien integrointi matematiikka 1 osp Yrityksessä työskentely huomioiden yrityksen toimintatavat työturvallisuus, työlainsäädäntö ja työsuojelun ohjeiden ymmärtäminen yrityksessä toimittaessa edistää toiminnallaan yrityksen kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta kuluttajasuojan tunteminen arvioi vahvuuksiaan kauneudenhoitoalan yrittäjänä asiakaspalvelussa oppilaitoksen työsalissa työssäoppimispaikassa tai oppilaitoksen yrityksessä Ny yrittäjyys, osuuskunta, Toy-malli (työssäoppimista yrittäen) lähiopetus/teoriaopetus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan työtehtävissä (liiketoimintasuunnitelman tekeminen tai asiakas- ja myyntitehtävissä toimiminen) ammattialan työpaikalla, (esim. kauneudenhoitoalan yrityksessä), jossa on myytäviä kauneudenhoitoalan palveluja ja/tai tuotteita. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

15 12 Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 2.2 Kosmetologin osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 30 osp Täydentävät ihon hoidot, 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten tutkinnonosien integrointi Jalkojen ja käsien erikoishoidot parafiinipakkaus käsille eikoishoidot jaloille- ja käsille sääri-ja käsikarvojen poisto lähiopetus harjoitukset työsalissa asiakaspalvelu oppilaitoksen salongissa fysiikka ja kemia 1 osp Kasvojen ihon erikoishoidot laitehoidot kasvoille aineelliset erikoishoidot (ampullit, erikoiskuorinnat, erikoisnaamiot) huulikarvojen poisto lähiopetus harjoitukset työsalissa asiakaspalvelu oppilaitoksen salongissa Vartalon hoidot laitehoidot vartalolle kuorinta- ja pakkaushoidot karvojen poisto eri alueilta selkä, vatsa, bikiniraja, kainalot lähiopetus harjoitukset työsalissa asiakaspalvelu oppilaitoksen salongissa työssäoppiminen: hoitola, kylpylä, työssäoppimispaikka, jossa tehdään täydentäviä ihonhoitoja

16 13 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla kosmetologin työtehtävissä kosmeettisessa ihon hoidossa sekä laitehoidoissa (kasvojen ja vartalon hoito hoitotuotteilla ja -laitteilla sekä ihokarvojen poisto kasvoilta ja vartalolta) kauneushoitolassa tai sitä vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 2.3 Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 30 osp Kauneudenhoito ja tuoteneuvonta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja asiakkaan ohjaaminen ja neuvominen asiakaslähtöinen tarvekartoitus Tuotteiden esitteleminen kampanjat Ohjaussuunnitelma lähiopetus/teoriaopetus luokassa, käytännön harjoittelu oppilaitoksen salongissa asiakaspalvelu oppilaitoksen työsalissa/työssäoppiminen Tuotteiden ja osaamisen markkinoiminen sisäinen ja ulkoinen markkinointi lähiopetus teoriaopetus,itsenäinen oppiminen, käytännön harjoitteet Tuotteiden esitteleminen

17 14 konsulenttityö Myynnin edistäminen ja tuloksellinen toiminta tuotteiden esille laittaminen ja budjetointi Tuotetuntemus raaka-aine tietous ja sen syventäminen Kauneuskulttuurin, muodin ja trendien seuraaminen oma muotiblogi oppilaitoksen työsalissa asiakaspalvelussa ja työssäoppimispaikalla lähiopetus, teoriaopetus asiakaspalvelu/työssäoppiminen lähiopetus, teoriaopetus asiakaspalvelu /työssäoppiminen lähiopetus, teoriaopetus, itsenäinen oppiminen asiakaspalvelu/työssäoppiminen itsenäinen oppiminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla kosmetiikkaneuvojan työtehtävissä kauneudenhoidossa ja tuoteneuvonnassa, toimimalla tuotteiden esittelyssä ja myynnissä kauneudenhoitoalan yrityksessä, tavaratalon kosmetiikkaosastolla tai erilaisissa asiakastilaisuuksissa tai muissa vastaavissa työpaikoissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Oppimismenetelmät Lähiopetus opettajan johdolla, teoriaopinnoissa ja työn oppimisessa painottuu ensimmäiselle vuodelle. Asiakaspalvelu

18 15 Opiskelijakeskeisiä menetelmiä ovat: itseoppiminen, verkko-oppiminen, portfoliot, blogit, oppimispäiväkirjat, tiimioppiminen Työssäoppiminen Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Ensimmäisen vuoden aikana oppimisen ohjaamisessa käytetään paljon lähiopetusta, vähitellen ensimmäisen vuoden lopussa, toisen ja kolmannen vuoden aikana ohjataan itsenäisempiin oppimismenetelmiin ja yksilöllisiin valintoihin. Oppimista arvioidaan jatkuvalla seurannalla, seurantaa tekee opettaja ja opiskelija itse. Kauneudenhoitoalalla on laajoja tutkintokokonaisuuksia, opiskelija voi saada suorituksia pienemmistä tutkinnon osista. Suoritusmerkinnän saa kun opiskelija osaa tutkinnon osassa kuvatun työsuorituksen. Esimerkiksi ihonhoidon tutkintokokonaisuudesta voi saada suoritusmerkinnän kun hallitsee jalkahoidon, joka on osa laajaa tutkintokokonaisuutta. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkintokokonaisuuden osaaminen, niiltä osin kun se kussakin tutkintokokonaisuudessa on mahdollista. Arviointia voi täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. 2.4 Valinnaiset tutkinnon osat, 15 osp Kosmetologina toimiminen terveydenhuollon toimintaympäristössä, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Suunnitella ja toteuttaa kosmeettisia hoitoja terveydenhuollon asiakkaille yleisimmät toimintaa rajoittavat sairaudet terveydenhuollon toimintaympäristöt kosmeettisten hoitojen tekeminen terveydenhuollon asiakkaille, huomioiden sairauksien aiheuttamat toiminnan rajoitukset Ohjaussuunnitelma Lähiopetus/teoriaopetus työssäoppiminen: terveydenhuollon asiakkaille tutuissa ympäristöissä, kuten sairaaloissa, lääkäriasemilla, terveyskeskuksissa ja hoivakodeissa.

19 16 Kasvolymfa lymfajärjestelmä ja sen merkitys kauneudenhoidossa ja kauneuskirurgisten toimenpiteiden tukena kasvolymfa (manuaalinen) Lähiopetus/teoriaopetus ja harjoitukset oppilaitoksen työsalissa Asiakaspalvelu/työssäoppiminen Valmistaa ja suositella asiakkaalle yksinkertaisia jalkojen kevennystuotteita kevennysterapia menetelmät, materiaalit ja välineet niiden rakentamiseen yksinkertaisten kevennysterapiatuotteiden valmistaminen Lähiopetus/teoriaopetus ja harjoitukset joko oppilaitoksen työsalissa tai työssäoppimispaikalla työssäoppiminen Suunnitella ja toteuttaa kosmeettisia hoitoja, jotka liittyvät plastiikkakirurgisiin toimenpiteisiin plastiikkakirurgia kosmeettisten hoitojen tekeminen plastiikkakirurgisten leikkausten yhteydessä Lähiopetus/teoriaopetus, itsenäinen oppiminen työssäoppiminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä kosmeettisen ihonhoidon terveydenhuollon asiakkaan kasvoille tai vartalolle ja jaloille sairaalassa, lääkäriasemalla, terveyskeskuksessa, hoivakodissa tai vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

20 17 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Kylpylähoidot, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet Aromahieronta kuivaharjaus, eteeriset ja valmiit öljysekoitukset Erikoishieronta esimerkiksi Intialainen päähieronta Ohjaussuunnitelma koulutuksen toteuttamistavat lähiopetus harjoitukset työsalissa asiakaspalvelu oppilaitoksen salongissa työssäoppiminen: hoitola, kylpylä, työssäoppimispaikka, jossa tehdään kylpylä ihonhoitoja Aineelliset kylpylähoidot kasvoille, käsille, jaloille ja vartalolle Muta-, levä- ja turvepakkaukset Lämpöhoidot, Kylpyhoidot Sauna Kuumakivihieronta Yrttihoidot lähiopetus harjoitukset työsalissa asiakaspalvelu oppilaitoksen salongissa työssäoppiminen: hoitola, kylpylä, työssäoppimispaikka, jossa tehdään kylpylä ihonhoitoja Kylmähoidot Kylpylähoitokokonaisuudet hoidoissa yhdistetään em. hoito-hierontamenetelmiä. Harjoitukset työsalissa asiakaspalvelu oppilaitoksen salongissa työssäoppiminen: hoitola, kylpylä, työssäoppimispaikka, jossa tehdään kylpylä ihonhoitoja työssäoppiminen: hoitola, kylpylä, työssäoppimispaikka, jossa tehdään kylpylä ihonhoitoja

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 alkaen. Käsittelyt: Salpauksen

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO SUUNNITTELUASSISTENTTI

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO SUUNNITTELUASSISTENTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO SUUNNITTELUASSISTENTTI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorinhyväksyntä Voimassa toistaiseksi alkaen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Kauneudenhoitoalan perustutkinto

OPETUSSUUNNITELMA Kauneudenhoitoalan perustutkinto 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin osaamisala, kosmetologi Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP 1 (145) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 2 2. TUTKINNON RAKENNE... 6 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 6 2.2 Tutkinnon rakenne

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 Aikuinen oppijana... 2 3 Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 KAUNEUDENHOITOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 23.4.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 16.12.2009 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2012

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot