Tulosperusteisen osakeohjelman kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulosperusteisen osakeohjelman 2010 2013 kuvaus"

Transkriptio

1 TeliaSonera AB:n (publ) ( yhtiö ) hallituksen päätösehdotus (A) pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamisesta vuosille ja (B) ohjelmaan liittyvistä suojausjärjestelyistä Taustaa TeliaSonera-konsernin ( konserni ) palkkiorakenne koostuu tällä hetkellä kiinteästä peruspalkasta, vuosittain muuttuvasta palkanosasta, eläkkeestä ja muista eduista. Yhdessä nämä osat muodostavat yhtenäisen palkkiopaketin. Konsernin ylimmältä johdolta puuttuu kuitenkin nykytilanteessa pitkäaikainen kannustinohjelma. Hallitus on tarkistanut palkkiorakenteen tavoitteenaan vahvistaa konsernin mahdollisuuksia rekrytoida ja pitää osaavia johtajia, luoda pitkäaikaista luottamusta ja sitoutumista konsernin pitkäjänteiseen kehitykseen, vahvistaa konsernin pyrkimyksiä olla yhtenäinen yhtiö, yksi konserni, yhtenäistää johdon ja osakkeenomistajien intressejä, suurentaa yhtiön tulokseen sidotun palkkion osuutta ja kannustaa johtajia omistamaan osakkeita. Tämän tarkistuksen tuloksena hallitus on päätynyt siihen, että konsernin ylimpään johtoon kuuluville henkilöille tulee perustaa pitkäaikainen kannustinohjelma. Hallituksen ehdottama pitkäaikainen kannustinohjelma, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2010 aikana, joka koskee tilivuosia ja joka saattaa merkitä niin kutsuttujen tulosperusteisten osakkeiden jakamista keväällä 2013 ( tulosperusteinen osakeohjelma ), kuvaillaan tarkemmin alla. Hallitus ehdottaa yhtiön tuleville yhtiökokouksille pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamista nyt esitettyä tulosperusteista osakeohjelmaa vastaavin ehdoin. Tulosperusteisen osakeohjelman kuvaus Yleistä Vuosia koskevan tulosperusteisen osakeohjelman piiriin kuuluu noin sata konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä. Edellyttäen, että tietyt tulokseen liittyvät ehdot jotka muodostuvat osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja osakkeenomistajien saamaan kokonaistuottoon (TSR) liittyvistä taloudellisista tavoitteista täyttyvät tilivuosien aikana ( tulosjakso ), tulosperusteiseen osakeohjelmaan osallistuville annetaan mahdollisuus saada TeliaSoneran osakkeita ( tulosperusteisia osakkeita ) korvauksetta. Tulosperusteiseen osakeohjelmaan kuuluu yhteensä enintään TeliaSoneran osaketta, mikä vastaa noin 0,03 prosenttia yhtiön kaikista liikkeessä olevista osakkeista. Oma alkusijoitus Ohjelmaan osallistuminen edellyttää, että osallistuja on ostanut TeliaSoneran osakkeita tai käyttänyt ohjelmaan TeliaSoneran osakkeita ( säästöosakkeet ) määrän, joka vastaa arvoltaan kahta (2) prosenttia osallistujan vuotuisesta perusbruttopalkasta (eli palkasta ennen veroja) vuoden 2009 lopussa tai, jos osallistuja on palkattu sen jälkeen, lasketusta vuoden 2010 vuotuisesta perusbruttopalkasta ( peruspalkka ). Säästöosakkeet tulee normaalisti ostaa tai käyttää ohjelmaan noin kahden viikon sisällä yhtiön vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemisesta. Jos ylimpään johtoon palkataan henkilöitä tämän jälkeen, ohjelmaan osallistumista voidaan tarjota ja säästöosakkeita voidaan ostaa tai käyttää ohjelmaan elokuun 2010 loppuun saakka.

2 Tulosvaatimukset Tulosperusteisten osakkeiden lopullisesta jaosta 50 prosenttia perustuu yhtiön osakekohtaiseen kasvuun (EPS) 1 ( tulosperusteisten osakkeiden EPS-perusteinen jakaminen ) ja 50 prosenttia yhtiön osakkeenomistajien saamaan kokonaistuottoon (TSR) tulosjakson aikana suhteessa yhden hallituksen määrittämän, noin kymmenestä vertailukelpoisesta pohjoismaisesta ja länsieurooppalaisesta teleyhtiöstä muodostuvan viiteryhmän osakkeenomistajien kokonaistuottoon ( tulosperusteisten osakkeiden TSR-perusteinen jakaminen ). 2 Kuten jäljempää käy ilmi, taloudelliset tavoitteet sisältävät vähimmäistason, jonka ylittämistä osakkeiden jako aina edellyttää, sekä enimmäistason, jota osakkeiden jaossa ei ylitetä. Jos saavutettu taloudellinen tavoite on alle enimmäistason, tulosperusteisia osakkeita jaetaan vähemmän. Alustava tulosperusteisten osakkeiden EPS-perusteinen jakaminen perustuu yhtiön osakekohtaisen tuloksen kasvuun kunakin tilivuotena 2010, 2011 ja 2012 suhteessa edellisen tilivuoden osakekohtaiseen tulokseen. Tulosperusteisten osakkeiden yhteisarvo vastaa enintään 20 prosenttia kunkin konsernin johtoryhmän jäsenen peruspalkasta tai vaihtoehtoisesti 15 prosenttia kunkin muun johtohenkilön peruspalkasta Jotta osallistujat ovat oikeutettuja alustavaan tulosperusteisten osakkeiden EPS-perusteiseen jakoon, kyseessä olevan tilivuoden osakekohtaisen tuloksen on ylitettävä edellisen tilivuoden osakekohtainen tulos mukautettuna inflaatioon tavalla, jonka hallitus päättää lähempänä ( vähimmäistaso ). Jotta osallistujat ovat oikeutettuja alustavaan tulosperusteisten osakkeiden EPS-perusteiseen enimmäisjakoon, kyseessä olevan tilivuoden osakekohtaisen tuloksen on ylitettävä vähimmäistaso hallituksen päättämällä prosenttimäärällä, joka on vähintään viisi ja enintään 15 prosenttia (enimmäistaso). Jos yhtiön osakekohtainen tulos ylittää vähimmäistason mutta jää alle enimmäistason, oikeutta alustavaan tulosperusteisten osakkeiden EPSperusteiseen jakoon pienennetään suhteellisesti. Hallitus päättää yhtiön osakekohtaisen tuloksen kullekin tilivuodelle 2009, 2010, 2011 ja Lisäksi hallitus päättää enimmäistason kullekin tilivuodelle 2010, 2011 ja Hallituksen päättämä osakekohtainen tulos ja enimmäistaso käyvät ilmi kunkin tilivuoden 2010, 2011 ja 2012 vuosikertomuksesta. Tulosperusteisten osakkeiden TSR-perusteisen jakamisen tulee perustua kolmivuotiseen osakkeenomistajien kokonaistuottoon mitattuna tulosjakson aikana. Tulosperusteisten osakkeiden yhteisarvo vastaa enintään 20 prosenttia kunkin konsernin johtoryhmän jäsenen peruspalkasta tai vaihtoehtoisesti 15 prosenttia kunkin muun johtohenkilön peruspalkasta. Jos yhtiön osakkeenomistajien saama kokonaistuotto tulosjakson aikana sijoittaa yhtiön ensimmäiselle tai toiselle sijalle viiteryhmässä, osallistujat ovat oikeutettuja tulosperusteisten osakkeiden TSR-perusteisen jaon enimmäismäärään. Jos yhtiön osakkeenomistajien saama kokonaistuotto tulosjakson aikana sijoittaa yhtiön keskitasolle tai sen alle viiteryhmässä, osallistujat eivät ole oikeutettuja tulosperusteisten osakkeiden TSR-perusteiseen jakoon. Jos yhtiön osakkeenomistajien saama kokonaistuotto tulosjakson aikana sijoittaa yhtiön keskitason yläpuolelle viiteryhmässä, mutta ei ensimmäiselle tai toiselle sijalle viiteryhmässä, oikeutta tulosperusteisten osakkeiden TSR-perusteiseen jakoon pienennetään suhteellisesti. 1 EPS määritellään osakekohtaiseksi voitoksi, johon sisältyy hallituksen mahdollisuus tehdä tarkistuksia poikkeuksellisten tapahtumien ja/tai valuuttakurssimuutosten seurauksena. 2 TSR vastaa kokonaistuottoa, jonka osakkeenomistajat saavat osakkeista huomioon ottaen sekä osakekurssien muutokset että mahdollisen osingonjaon. TSR:ää laskettaessa yhtiön ja niiden yhtiöiden, jotka kuuluvat hallituksen määrittelemään viiteryhmään, joulukuun 2009 keskimääräistä TSR-indeksilukua verrataan joulukuun 2012 keskimääräiseen TSR-indeksilukuun. Vertailuryhmään kuuluu tällä hetkellä Telenor ASA, Elisa Corp., Tele2 AB, KPN NV, Telekom Austria AG, France Telecom SA, Deutsche Telekom AG, Vodafone Group Plc. ja Telefonica SA.

3 Jakaminen Alustavassa tulosperusteisten osakkeiden EPS-perusteisessa jaossa osakkeiden enimmäismäärä kunakin tilivuotena 2010, 2011 ja 2012 vastaa noin 6,67 3 prosenttia kunkin konsernin johtoryhmän jäsenen peruspalkasta tai vaihtoehtoisesti 5,00 prosenttia kunkin muun johtohenkilön peruspalkasta, jaettuna molemmissa tapauksissa volyymipainotetulla keskiarvokurssilla laskettuna yhtiön osakkeen päivittäin noteeratun volyymipainotetun kaupantekokurssin keskiarvona NASDAQ OMX Stockholmin virallisella kurssilistalla kunkin vuoden 2009, 2010 ja 2011 joulukuussa, ollen kuitenkin vähintään 26 Ruotsin kruunua. Lopullisessa tulosperusteisten osakkeiden EPS-perusteisessa jaossa osakkeiden enimmäismäärä ei voi ylittää vuosittain alustavasti jaettujen tulosperusteisten osakkeiden määrää. Se voi kuitenkin alittaa vuosittain alustavasti jaettujen tulosperusteisten osakkeiden määrän, jos maksimaalista taloudellista tulosta, joka koskee alla olevan mukaisesti jokaista osallistujaa, on rajoitettu tai jos hallitus on päättänyt muista, lopullista jakoa koskevista vähentämisistä. Tulosperusteisten osakkeiden alustava jako tapahtuu normaalisti samassa yhteydessä, kun yhtiön hallitus julkaisee kunkin tilivuoden 2010, 2011 ja 2012 vuosikertomuksen. Tulosperusteisten osakkeiden TSR-perusteisessa jaossa osakkeiden enimmäismäärä vastaa 20 prosenttia kunkin konsernin johtoryhmän jäsenen peruspalkasta tai vaihtoehtoisesti 15 prosenttia kunkin muun johtohenkilön peruspalkasta, jaettuna molemmissa tapauksissa volyymipainotetulla keskiarvokurssilla laskettuna yhtiön osakkeen päivittäin noteeratun volyymipainotetun kaupantekokurssin keskiarvona NASDAQ OMX Stockholmin virallisella kurssilistalla vuoden 2009 joulukuussa. Tulosperusteisten osakkeiden lopullinen jako tapahtuu yhtiön vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen. Pyöristäminen tapahtuu tulosperusteisten osakkeiden lähimpään kokonaislukuun. Osallistujan saama taloudellinen enimmäishyöty ja lopullinen tulosperusteisten osakkeiden enimmäismäärä tulee rajoittaa sellaiseen määrään tulosperusteisia osakkeita, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo, perustuen volyymipainotettuun keskiarvokurssiin laskettuna yhtiön osakkeen päivittäin noteeratun volyymipainotetun kaupantekokurssin keskiarvona NASDAQ OMX Stockholmin virallisella kurssilistalla 20 kaupantekopäivän aikana ennen vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemista, vastaa 50 prosenttia kunkin johtoryhmän jäsenen peruspalkasta ja 37,5 prosenttia kunkin muun johtohenkilön peruspalkasta. Pyöristäminen tehdään lähimpään tulosperusteisten osakkeiden kokonaislukuun. Tulosperusteisten osakkeiden lopulliset jaot lasketaan uudelleen, jos ohjelman väliin osuu rahastoanti, nimellisarvon pilkkominen, etuoikeusanti ja/tai muita vastaavia tapahtumia. Ehtona tulosperusteisten osakkeiden lopulliselle jakamiselle on normaalisti, että osallistuja on työskennellyt konsernissa yhtäjaksoisesti aina ohjelmaan liittymisestään alkaen yhtiön vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisupäivään saakka ( sitouttamisjakso ) ja että osallistuja on pitänyt kaikki säästöosakkeensa kyseisen ajan. Jos henkilön työsuhde konsernissa päättyy sitoutumisjakson aikana, oikeus saada tulosperusteisia osakkeita niiden lopullisessa jaossa normaalisti raukeaa. Tämä koskee normaalisti myös oikeutta alustavaan tulosperusteisten osakkeiden EPS-perusteiseen jakoon. Yllä olevan lisäksi hallituksella on tietyissä tilanteissa oikeus pienentää tulosperusteisten osakkeiden lopullista jakomäärää tai lopettaa tulosperusteinen osakeohjelma Laskettuna siten, että 20 prosenttia on jaettu kolmella eli niiden ajankohtien määrällä, jolloin alustava tulosperusteisten osakkeiden jako voi tapahtua kolmivuotisen tulosjakson aikana.

4 ennenaikaisesti joko kokonaan tai osittain ja tehdä ohjelmaan sellaisia paikallisia muutoksia, joita sen toteuttaminen kohtuullisin hallinnollisin kustannuksin ja panostuksin kyseisissä maissa edellyttää, kuten esimerkiksi tarjota maksua rahana sekä olla edellyttämättä osallistujilta säästöosakkeiden ostamista tai käyttämistä ohjelmaan kyseisissä maissa. Tulosperusteisen osakeohjelman arvo ja arvioidut kustannukset Osallistujien oikeudet saada tulosperusteisia osakkeita niiden lopullisessa jaossa ohjelman päättymispäivänä eivät ole arvopapereita, eikä oikeuksia voi pantata tai luovuttaa toisille. Myöskään osakkeenomistajien oikeudet eivät siirry ohjelman osallistujille ennen päivää, jolloin he saavat tulosperusteisia osakkeita niiden lopullisessa jaossa. Oikeudelle saada tulosperusteisia osakkeita niiden lopullisessa jaossa voidaan kuitenkin laskea arvioitu markkina-arvo. Hallitus on laskenut, että tulosperusteisten osakkeiden saamisoikeus tulosperusteisessa osakeohjelmassa on kokonaisarvoltaan noin 20 miljoonaa Ruotsin kruunua. Arvio sisältää seuraavat tärkeät olettamukset: (i) TeliaSoneran osakkeen kurssi 1. maaliskuuta 2010 on 50,40 Ruotsin kruunua, (ii) henkilökunnan vuosittainen vaihtuvuus on viisi prosenttia ja (iii) osakekohtaiseen tulokseen perustuva tulosvaatimus täyttyy 50-prosenttisesti ja osakkeenomistajien kokonaistuottoon perustuvan tulosvaatimuksen osalta yhtiön osakkeenomistajien kokonaistuoton ja hallituksen määrittämään viiteryhmään kuuluvien yhtiöiden välinen tuleva volatiliteetti ja keskinäinen korrelaatio arvioidaan (nk. Monte Carlo - simulaatio). Jos osakekohtaiseen tulokseen perustuvat tulosvaatimukset täyttyvät sataprosenttisesti, henkilökunnan vuosittainen vaihtuvuus on nolla prosenttia ja olettamus 50,40 Ruotsin kruunun arvoisesta osakekurssista sekä osakkeenomistajien kokonaistuottoa koskevasta arviosta säilyvät muuttumattomina, tulosperusteisen osakeohjelman arvon lasketaan olevan noin 35 miljoonaa Ruotsin kruunua. Kustannukset merkitään kirjanpitoon henkilöstökustannuksina (osakeperusteiset korvaukset) kolmivuotisen sitouttamisjakson aikana. Sosiaaliturvakulujen lasketaan nousevan neljään miljoonaan Ruotsin kruunuun yllä mainittujen kohtien (i) (iii) olettamusten perusteella sekä olettaen, että lopullinen tulosperusteisten osakkeiden TSR-perusteinen jako on 25 prosenttia enimmäisjaosta, että sosiaalimaksujen veroaste on 20 prosenttia ja että TeliaSoneran osakkeen pörssikurssi nousee vuosittain viisi prosenttia. Tulosperusteisen osakeohjelman kustannukset ovat noin 50 miljoonaa Ruotsin kruunua, josta noin 15 miljoonaa kruunua on sosiaaliturvakuluja. Kustannussumma ei sisällä ohjelman suojausjärjestelyistä aiheutuvia kuluja ja edellyttää enimmäisjakoa, muuttumatonta osakekurssia alustavaan jakoon asti, tavoitteiden täydellistä saavuttamista ja sitä, että edellä mainittu, jaettujen tulosperusteisten osakkeiden enimmäismarkkina-arvoa koskeva rajoitus toteutuu. Laimennusvaikutus ja vaikutus avainlukuihin Tulosperusteisella osakeohjelmalla ei ole laimennusvaikutusta, koska ohjelma ehdotetaan suojattavaksi joko omilla osakkeilla tai pankin tai muun rahoituslaitoksen kanssa toteutettavalla suojausjärjestelyllä, joka liittyy jo liikkeessä oleviin osakkeisiin. Tulosperusteisen osakeohjelman kustannusten odotetaan vaikuttavan hyvin vähän konsernin avainlukuihin. Ehdotuksen valmistelu Tulosperusteista osakeohjelmaa koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle 2010 on laatinut yhtiön korvaustoimikunta, jonka jälkeen hallitus on päättänyt ehdottaa tulosperusteista osakeohjelmaa yhtiökokoukselle 2010.

5 Suojausjärjestelyt Hallitus on harkinnut kahta vaihtoehtoista suojausmenetelmää tulosperusteiselle osakeohjelmalle : joko (i) pankin tai muun rahoituslaitoksen kanssa toteutettava suojausjärjestely ohjelmanmukaisten osakkeiden varmistamiseksi tai (ii) yhtiön omien osakkeiden siirtäminen tulosperusteisen osakeohjelman osallistujille. Hallitus pitää jälkimmäistä päävaihtoehtonaan. Jos yhtiökokous ei hyväksy ehdotettua omien osakkeiden siirtoa, hallitus voi kuitenkin ryhtyä yllä mainittuihin suojausjärjestelyihin kolmannen osapuolen kanssa yhtiön ohjelmanmukaisten velvollisuuksien suojaamiseksi. Koska sosiaaliturvakulujen ei odoteta olevan merkittäviä suhteessa yhtiön kassavirtaan, tällaiset kustannukset on tarkoitus rahoittaa likvideillä varoilla. Hallituksen päätösehdotus Hallitus esittää, että yhtiökokous 2010 päättää (i) toteuttaa tulosperusteisen osakeohjelman , joka perustuu yhteensä enintään tulosperusteiseen osakkeeseen ja alla olevassa kohdassa (a) kerrottuihin pääasiallisiin ehtoihin sekä (ii) siirtää yhtiön omia osakkeita ohjelman osallistujille ja konsernin tytäryhtiöille, millä varmistetaan tytäryhtiöiden velvoitteet toimittaa tulosperusteisia osakkeita ohjelman osallistujille alla olevan kohdan (b) mukaisesti. (A) Tulosperusteisen osakeohjelman tärkeimmät ehdot 1. Vuosia koskevan tulosperusteisen osakeohjelman piiriin kuuluu noin sata konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä. 2. Edellyttäen, että edellä kuvatut tulokseen liittyvät ehdot jotka muodostuvat osakekohtaiseen tulokseen (Earnings Per Share, EPS) ja osakkeenomistajien saamaan kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR) liittyvistä taloudellisista tavoitteista täyttyvät tulosjakson aikana, tulosperusteiseen osakeohjelmaan osallistuville annetaan mahdollisuus saada tulosperusteisia osakkeita korvauksetta. 3. Tulosperusteiseen osakeohjelmaan kuuluu yhteensä enintään TeliaSoneran osaketta, mikä vastaa noin 0,03 prosenttia yhtiön kaikista liikkeessä olevista osakkeista. 4. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää, että osallistuja on ostanut säästöosakkeita tai käyttänyt ohjelmaan säästöosakkeita määrän, joka vastaa arvoltaan kahta (2) prosenttia osallistujan peruspalkasta. Säästöosakkeet tulee normaalisti ostaa tai käyttää ohjelmaan noin kahden viikon sisällä yhtiön vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemisesta. Jos ylimpään johtoon palkataan henkilöitä tämän jälkeen, ohjelmaan osallistumista voidaan tarjota ja säästöosakkeita voidaan ostaa tai käyttää ohjelmaan elokuun 2010 loppuun saakka. 5. Tulosperusteisten osakkeiden lopullisesta jakamisesta 50 prosenttia perustuu yhtiön osakekohtaiseen kasvuun kunakin tilivuotena 2010, 2011 ja 2012 suhteessa edellisen vuoden osakekohtaiseen kasvuun ja 50 prosenttia perustuu yhtiön osakkeenomistajien saamaan kokonaistuottoon tulosjakson aikana suhteessa sellaisen viiteryhmän osakkeenomistajien kokonaistuottoon, jonka hallitus on määrittänyt ja joka koostuu noin kymmenestä vertailukelpoisesta pohjoismaisesta ja länsieurooppalaisesta teleyhtiöstä.

6 6. Taloudelliset tavoitteet sisältävät vähimmäistason, jonka ylittämistä osakkeiden jako aina edellyttää, sekä enimmäistason, jota osakkeiden jaossa ei ylitetä. Jos saavutettu taloudellinen tavoite on alle enimmäistason, tulosperusteisia osakkeita jaetaan vähemmän. 7. Alustavassa tulosperusteisten osakkeiden EPS-perusteisessa jaossa osakkeiden enimmäismäärä kunakin tilivuotena 2010, 2011 ja 2012 vastaa noin 6,67 prosenttia kunkin konsernin johtoryhmän jäsenen peruspalkasta tai vaihtoehtoisesti 5,00 prosenttia kunkin muun johtohenkilön peruspalkasta, jaettuna molemmissa tapauksissa volyymipainotetulla keskiarvokurssilla laskettuna yhtiön osakkeen päivittäin noteeratun volyymipainotetun kaupantekokurssin keskiarvona NASDAQ OMX Stockholmin virallisella kurssilistalla kunkin vuoden 2009, 2010 ja 2011 joulukuussa, ollen kuitenkin vähintään 26 Ruotsin kruunua. Lopullisessa tulosperusteisten osakkeiden EPSperusteisessa jaossa osakkeiden enimmäismäärä ei voi ylittää vuosittain alustavasti jaettujen tulosperusteisten osakkeiden määrää. Se voi kuitenkin alittaa vuosittain alustavasti jaettujen tulosperustaisten osakkeiden määrän, jos maksimaalista taloudellista tulosta, joka koskee alla olevan kohdan 10 mukaisesti jokaista osallistujaa, on rajoitettu tai jos hallitus on päättänyt muista, lopullista jakoa koskevista vähentämisistä alla olevan kohdan 13 mukaisesti. Tulosperusteisten osakkeiden alustava jako tapahtuu normaalisti samassa yhteydessä, kun yhtiön hallitus julkaisee kunkin tilivuoden 2010, 2011 ja 2012 vuosikertomuksen. 8. Tulosperusteisten osakkeiden TSR-perusteisessa jaossa osakkeiden enimmäismäärä vastaa 20 prosenttia kunkin konsernin johtoryhmän jäsenen peruspalkasta tai vaihtoehtoisesti 15 prosenttia kunkin muun johtohenkilön peruspalkasta, jaettuna molemmissa tapauksissa volyymipainotetulla keskiarvokurssilla laskettuna yhtiön osakkeen päivittäin noteeratun volyymipainotetun kaupantekokurssin keskiarvona NASDAQ OMX Stockholmin virallisella kurssilistalla vuoden 2009 joulukuussa. 9. Tulosperusteisten osakkeiden lopullinen jako tapahtuu yhtiön vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen. Pyöristäminen tapahtuu tulosperusteisten osakkeiden lähimpään kokonaislukuun. 10. Osallistujan saama taloudellinen enimmäishyöty ja lopullinen tulosperusteisten osakkeiden enimmäismäärä tulee rajoittaa sellaiseen määrään tulosperusteisia osakkeita, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo, perustuen volyymipainotettuun keskiarvokurssiin laskettuna yhtiön osakkeen päivittäin noteeratun volyymipainotetun kaupantekokurssin keskiarvona NASDAQ OMX Stockholmin virallisella kurssilistalla 20 kaupantekopäivän aikana ennen vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemista, vastaa 50 prosenttia kunkin johtoryhmän jäsenen peruspalkasta ja 37,5 prosenttia kunkin muun johtohenkilön peruspalkasta. Pyöristäminen tehdään lähimpään tulosperusteisten osakkeiden kokonaislukuun. 11. Tulosperusteisten osakkeiden lopulliset jaot lasketaan uudelleen, jos ohjelman väliin osuu rahastoanti, nimellisarvon pilkkominen, etuoikeusanti ja/tai muita vastaavia tapahtumia. 12. Ehtona tulosperusteisten osakkeiden lopulliselle jakamiselle on normaalisti, että osallistuja on työskennellyt konsernissa koko sitouttamisjakson ajan ja että hän on pitänyt kaikki säästöosakkeensa kyseisen ajan. Jos henkilön työsuhde konsernissa päättyy sitoutumisjakson aikana, oikeus saada tulosperusteisia osakkeita niiden lopullisessa jaossa normaalisti raukeaa. Tämä koskee normaalisti myös oikeutta alustavaan tulosperusteisten osakkeiden EPS-perusteiseen jakoon.

7 13. Yllä olevan lisäksi hallituksella on tietyissä tilanteissa oikeus pienentää tulosperusteisten osakkeiden lopullista jakomäärää tai lopettaa tulosperusteinen osakeohjelma ennenaikaisesti joko kokonaan tai osittain ja tehdä ohjelmaan sellaisia paikallisia muutoksia, joita sen toteuttaminen kohtuullisin hallinnollisin kustannuksin ja panostuksin kyseisissä maissa edellyttää, kuten esimerkiksi tarjota maksua rahana sekä olla edellyttämättä osallistujilta säästöosakkeiden ostamista tai käyttämistä ohjelmaan kyseisissä maissa. 14. Hallitus vastaa tulosperusteisen osakeohjelman tarkemmasta suunnittelusta ja hallinnasta yllä mainittujen tärkeimpien ehtojen mukaisesti. (B) Omien osakkeiden siirtäminen Omien osakkeiden siirtäminen tulosperusteisen osakeohjelman osallistujille ja konserniin kuuluville tytäryhtiöille, millä varmistetaan tytäryhtiöiden velvoitteet toimittaa tulosperusteisia osakkeita ohjelman osallistujille, voi tapahtua seuraavilla ehdoilla: 1. Tulosperusteiseen osakeohjelmaan osallistuville voidaan siirtää yhteensä enintään TeliaSoneran osaketta tulosperusteisina osakkeina. 2. Tulosperusteisia osakkeita ovat korvauksetta oikeutettuja saamaan ne konsernin palveluksessa olevat henkilöt, jotka osallistuvat tulosperusteiseen osakeohjelmaan Lisäksi tytäryhtiöillä on oikeus hankkia osakkeita korvauksetta, jolloin tytäryhtiö on velvollinen tulosperusteisen osakeohjelman ehtojen mukaisesti siirtämään välittömästi osakkeet niille konsernin palveluksessa oleville henkilöille, jotka osallistuvat ko. ohjelmaan. 3. Osakkeet tulee siirtää korvauksetta sellaisella hetkellä ja sellaisin lisäehdoin, että suorituspohjaiseen osakeohjelmaan osallistuvat ovat oikeutettuja saamaan osakkeita lopullisessa jaossa eli sen jälkeen, kun yhtiö on julkistanut vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen. 4. Siirrettävien osakkeiden määrä lasketaan uudelleen, jos ohjelman väliin osuu rahastoanti, nimellisarvon pilkkominen, etuoikeusanti ja/tai muita vastaavia tapahtumia. Osakkeenomistajien etuoikeuksista voidaan poiketa seuraavista syistä: Omien osakkeiden siirrot ovat osa tulospohjaisen osakeohjelman toteuttamista. Hallitus katsoo olevan yhtiön ja osakkeenomistajien etujen mukaista, että tulospohjaisen osakeohjelman osallistujille tarjotaan mahdollisuutta tulla yhtiön osakkeenomistajiksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous tekee yllä olevien kohtien (A) ja (B) mukaiset päätökset kahtena erillisenä päätöksenä. Osakkeiden siirtoja koskevan kohdan (B) mukaiselle ehdotukselle tulee asettaa ehto, että yhtiökokous on hyväksynyt kohdan (A) eli ehdotetun ohjelman toteuttamisen. Pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamista koskevan, yllä olevan kohdan (A) mukaisen päätöksen hyväksyminen vaatii nk. yksinkertaisen enemmistön.

8 Ehdotettua suojausjärjestelyjä koskevan, yllä olevan kohdan (B) mukaisen päätöksen hyväksyminen vaatii, että päätöstä kannattaa vähintään yhdeksän kymmenesosaa sekä yhtiökokouksessa annetuista äänistä että yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Tukholma maaliskuuta 2010 TeliaSonera AB (publ) Hallitus

Osallistumisoikeus. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osallistumisoikeus. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2015 TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 8.4.2015 klo 14.00 Ruotsin aikaa Tukholman Waterfront-kongressikeskuksessa osoitteessa

Lisätiedot

Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014

Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014 Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014 TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 2.4.2014 klo 14.00 Ruotsin aikaa osoitteessa Cirkus, Djurgårdsslätten 43 45, Tukholma.

Lisätiedot

A) OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO. 1.1 Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 lyhyesti

A) OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO. 1.1 Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 lyhyesti SANITEC OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTOSTA, HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN SUUNNATUSTA HANKKIMISESTA SEKÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Osakesäästöohjelma 2011/2014 ehdot

Osakesäästöohjelma 2011/2014 ehdot Osakesäästöohjelma 2011/2014 ehdot 1. Osakesäästöohjelma 2011/2014:n tarkoitus Osakesäästöohjelma 2011/2014:n tarkoituksena on kannustaa Työntekijöitä ryhtymään Pankin osakkeenomistajiksi ja siten vahvistaa

Lisätiedot

Osakesäästöohjelma 2008

Osakesäästöohjelma 2008 Osakesäästöohjelma 2008 Osakesäästöohjelma 2008: SEB:n työntekijät voivat säästää enintään viisi prosenttia bruttokuukausipalkastaan SEB:n osakkeiden ostamista varten. Säästösumma vähennetään nettopalkasta.

Lisätiedot

Palkka- ja. palkkioselvitys 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. SISÄLTÖ Vuosikertomuksesta Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2014 kohokohtia

Palkka- ja. palkkioselvitys 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. SISÄLTÖ Vuosikertomuksesta Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2014 kohokohtia VUOSIKERTOMUS 2014 Palkka- ja SISÄLTÖ Vuosikertomuksesta Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2014 kohokohtia palkkioselvitys 2014 STRATEGIA & ARVONLUONTI Finnairiin vaikuttavat megatrendit Finnairin keskeiset

Lisätiedot

Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen

Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen Nordic Mines AB:n (publ), yritystunnus 556679-1215, (jäljempänä yhtiö) vuosikokous pidetään keskiviikkona 23. toukokuuta 2012 klo 15.00 ravintolassa Flustret,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE

HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE 1 (2) HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE Nokia ehdottaa yhtiökokoukselle enintään 35 000 000 optio-oikeuden antamista valituille Nokia-konsernin,

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

LIITE 7 RUUKKI GROUP OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10 TOUKOKUUTA 2012 KIRJE OSAKKEENOMISTAJILLE TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status VELKAKIRJOJEN EHDOT Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Liikkeeseenlaskija ) laski liikkeeseen hallituksen 15.12.2010 tekemän päätöksen perusteella 225.000.000 euron suuruisen vuonna 2015 erääntyvän 4,00

Lisätiedot

Tarjous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajille

Tarjous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajille Tärkeää! Koska tarjous myydä osakkeita TeliaSoneralle tehdään korkeampaan hintaan kuin mitä osakkeista maksetaan tällä hetkellä pörssissä, menetät syntyvän taloudellisen edun, jos et käytä jompaakumpaa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

Rekisteröidyt osakkeet 31. 12. 888 367 045 3 046 888 367 045 3 046

Rekisteröidyt osakkeet 31. 12. 888 367 045 3 046 888 367 045 3 046 84 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Myyntisaamisten valuuttajakauma EUR 183 276 SEK 347 461 RUB 144 150 NOK 28 47 PLN 31 33 24 42 Yhteensä 757 1 009 Fortumilla ei ole riskikeskittymää

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Kone Oyj:n ( Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt 1.11.2004 jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kone Oyj jakautuu

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

Sulautumisessa annettavilla uusilla osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa.

Sulautumisessa annettavilla uusilla osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa. TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE Lappeenrannan KTK Oy:n ( Lappeenrannan KTK ) ja Imatran Kuljetus Oy:n ( Imatran Kuljetus ) hallitukset allekirjoittivat 9. päivänä toukokuuta 2006 sulautumissuunnitelman (

Lisätiedot

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta TARJOUSESITE 26.9.2005 SRV Henkilöstö Oy Henkilöstöanti Enintään 280 900 H-sarjan osaketta Merkintähinta 14 euroa osakkeelta SRV Henkilöstö Oy ( SRV Henkilöstö tai Yhtiö ) on 24.8.2005 päättänyt korottaa

Lisätiedot

Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä Hallinnointi 1 Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT 1. Järjestelmän tarkoitus Järjestelmä perustetaan osaksi yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöiden (avainhenkilö) pitkän aikavälin

Lisätiedot

TALOUSPOLIITTISEN MINISTERIVALIOKUNNAN KANNANOTTO YRITYSJOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN PALKITSEMISESTA 13.8.2012

TALOUSPOLIITTISEN MINISTERIVALIOKUNNAN KANNANOTTO YRITYSJOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN PALKITSEMISESTA 13.8.2012 1 TALOUSPOLIITTISEN MINISTERIVALIOKUNNAN KANNANOTTO YRITYSJOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN PALKITSEMISESTA 13.8.2012 Valtion omistamien kaupallisesti toimivien yritysten odotetaan toimivan markkinoilla kilpailuneutraalein

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

A COMPANY FINLAND OYJ LISTALLEOTTOESITE 4.9.2003

A COMPANY FINLAND OYJ LISTALLEOTTOESITE 4.9.2003 A COMPANY FINLAND OYJ LISTALLEOTTOESITE 4.9.2003 A Company Finland Oyj:n (Myös Yhtiö, ACF tai A Company ) varsinaisen yhtiökokouksen 30.6.2003 liikkeelle laskemien 368.034.367 osakkeen hakeminen julkisen

Lisätiedot