A) OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO. 1.1 Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A) OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO. 1.1 Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 lyhyesti"

Transkriptio

1 SANITEC OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTOSTA, HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN SUUNNATUSTA HANKKIMISESTA SEKÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää a) osakeperusteisen kannustinohjelman ( Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014") käyttöönotosta, b) hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta sekä c) hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta alla olevan mukaisesti. A) OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 lyhyesti Pääasiallinen peruste Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 käyttöönottamiselle on siihen osallistuvien ja osakkeenomistajien intressien ja etujen yhdenmukaistaminen, minkä vuoksi ohjelma on myös yhtiön edun mukainen. Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 arvioidaan myös vahvistavan Sanitecin mahdollisuuksia rekrytoida, motivoida ja sitouttaa yhtiöön toimialan parhaita kykyjä ja tasapainottaa lyhyt- ja pitkäkestoista palkitsemista sekä kiinteää ja tulospalkkioita. Koska Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 on Sanitecin ensimmäinen osakekannustinohjelma sen jälkeen kun Sanitec listattiin NASDAQ OMX Stockholm -pörssiin joulukuussa 2013, sisältää Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 osittain lyhyempiä ansaintajaksoja kuin mitä ruotsalaiset pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät normaalisti sisältävät. Lyhyempien ansaintajaksojen on tarkoitus helpottaa noteerattuun ympäristöön siirtymistä ja luoda osakeperusteinen kannustinohjelma, jonka mukaisia palkkioita voidaan maksaa ennen vuotta Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 piirissä on noin 25 henkilöä, jotka koostuvat johtoryhmän jäsenistä sekä konsernin muista avainhenkilöistä. Osakeperusteiseen kannustinohjelmaan 2014 osallistuminen edellyttää, että osallistuja omistaa Sanitecin osakkeita. Ansaintajaksojen jälkeen osallistujille annetaan vastikkeetta Sanitecin osakkeita mikäli tietyt ehdot ovat täyttyneet. Sanitecin osakkeiden saaminen ns. vastaavien osakeoikeuksien (matching share right) perusteella edellyttää, että osallistuja on edelleen työsuhteessa Saniteciin, henkilökohtainen osakeomistus on jatkunut keskeytyksettä koko ansaintajakson ja että Sanitecin osakkeen kokonaistuotto (Total Shareholder Return, TSR) on yli 0 prosenttia. Osakkeiden saaminen niin kutsutun suoritusosakeoikeuden (performance share right) perusteella edellyttää paitsi jatkuvaa työsuhdetta Saniteciin ja että osakkeenomistus on jatkunut keskeytyksettä, myös että tietyt taloudelliset tavoitteet ovat täyttyneet. Nämä tavoitteet liittyvät Sanitecin liikevaihdon keskimääräiseen orgaaniseen kasvuun, keskimääräiseen liikevoittoprosenttiin (EBIT margin), keskimääräiseen sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) ja keskimääräiseen osakekohtaisen tuloksen (EPS) kasvuun. Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 on jaettu kolmeen eri sarjaan perustuen ansaintajaksojen pituuteen (sarja 2014, sarja ja sarja ). Enimmäismäärä Osakeperusteisen kannustinohjelma 2014 mukaisesti jaettavia on Sanitecin osaketta, mikä vastaa noin 0,34 prosenttia Sanitecin osakkeista ja äänistä. Sanitec Corporation, P.O. Box 447, FIN-00101, Helsinki, Finland. Kaupintie 2, FIN-00440, Helsinki, Finland Tel Fax Business ID

2 Page 2 of 7 Riippuen yhtiökokouksen jälkeen suoritettavan Osakeperusteista kannustinohjelmaa 2014 koskevan arvioinnin lopputuloksesta, hallitus voi ehdottaa tuleville varsinaisille yhtiökokouksille perusteiltaan vastaavanlaisten kannustinohjelmien käyttöönottoa, vaikkakaan tällaisten tulevien ohjelmien ansaintajaksojen ei odoteta olevan kolmea vuotta lyhyempiä. 1.2 Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 mukaiset osanottajat Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 mukainen kannustinjärjestelmä kattaa noin 25 henkilöä sisältäen ylimmän johtoryhmän ja tietyt Sanitec Groupin avaintyöntekijät, jaettuna seuraaviin kolmeen kategoriaan: Ensimmäinen kategoria koostuu Sanitecin toimitusjohtajasta (President & CEO). Toinen kategoria koostuu seitsemästä muusta ylimmän johtoryhmän jäsenestä. Kolmas kategoria koostuu noin 17 muusta avaintyöntekijästä, joiden suorituksella on arvioitu olevan välitön tai välillinen vaikutus Sanitecin tulokseen. Niille ylimmän johtoryhmän uusille jäsenille tai muille avaintyöntekijöille, joiden työsuhde ei ole vielä alkanut hetkellä, jolloin ilmoitus osallistumisesta kannustinjärjestelmään on viimeistään annettava, voidaan kuitenkin tarjota mahdollisuutta osallistua kannustinjärjestelmään, mikäli hallitus katsoo sen olevan Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 tarkoituksen ja periaatteiden mukaista. Tällaisen henkilön työsuhteen on kuitenkin alettava viimeistään 30. marraskuuta 2014 eikä poikkeus voi koskea sarjaa Henkilökohtainen osakeomistus, osakeoikeuksien myöntäminen ja ansaintajaksot Voidakseen osallistua Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 mukaiseen kannustinjärjestelmään, osanottajan on omistettava Sanitecin osakkeita ("Kerryttävät osakkeet"), jotka kohdennetaan Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 mukaiseen kannustinjärjestelmään. Kerryttävät osakkeet voidaan hankkia erityisesti Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 mukaista kannustinjärjestelmää varten tai osakkeet voivat jo olla osanottajan omistuksessa edellyttäen kuitenkin, että osakkeet on hankittu Sanitecin joulukuussa 2013 tapahtuneen NASDAQ OMX Stockholm -pörssiin listautumisen yhteydessä tai sen jälkeen. 1 Ensimmäisen kategoriaan kuuluva osallistuja voi kohdentaa enintään Kerryttävää osaketta, toiseen kategoriaan kuuluva osallistuja voi kohdentaa enintään Kerryttävää osaketta ja kolmanteen kategoriaan kuuluva osallistuja voi kohdentaa enintään Kerryttävää osaketta Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 mukaiseen kannustinjärjestelmään. Jokaista Kerryttävää osaketta kohden osanottajalle myönnetään yksi vastaava osakeoikeus ("Vastaava osakeoikeus") ja neljä suoritusperusteista osakeoikeutta ("Suoritusperusteiset osakeoikeudet") (kukin erikseen "Osakeoikeus"). Osakeoikeudet jaetaan eri sarjojen kesken seuraavasti: 1/6 sarjalle 2014, 2/6 sarjalle ja 3/6 sarjalle Osakeoikeudet myönnetään osanottajalle vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen 1 Osakkeet, joihin kohdistuu NASDAQ OMX Stockholm -pörssiin joulukuussa 2013 tapahtuneen listautumisen yhteydessä sovittu luovutusrajoitus, ei kuitenkaan voida käyttää Osakeperusteisessa kannustinohjelmassa 2014.

3 Page 3 of 7 jälkeen samassa yhteydessä tai vähän sen jälkeen, kun sopimus osallistumisesta Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 mukaiseen kannustinjärjestelmään on osanottajan ja Sanitecin välillä tehty. Jokainen ansaintajakso alkaa Osakeoikeuksien myöntämisestä ja päättyy päivänä, jona osakkeiden antaminen (jos osakkeita annetaan) kyseiselle Sarjalle tapahtuu ("Ansaintajakso"). Osakkeiden antaminen Osakeoikeuksien perusteella tapahtuu, lukuun ottamatta poikkeuksellisia olosuhteita, Sanitecin ensimmäisen vuosineljänneksen 2015 osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen koskien sarjaa 2014, ensimmäisen vuosineljänneksen 2016 osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen koskien sarjaa ja ensimmäisen vuosineljänneksen 2017 osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen koskien sarjaa Ehdot Osakeoikeuksille Seuraavat ehdot soveltuvat Osakeoikeuksiin: Osakeoikeudet myönnetään ilmaiseksi. Jokainen Vastaava osakeoikeus oikeuttaa osanottajan saamaan vastikkeetta yhden Sanitecin osakkeen edellyttäen, että osanottaja on jatkuvassa työsuhteessa Sanitec Groupiin, osanottaja on omistanut Kerryttävät osakkeet katkeamattomasti ja että Sanitecin osakkeenomistajien Kokonaistuotto kyseessä olevan ansaintajakson aikana on suurempi kuin nolla prosenttia. Osakkeiden antaminen Suoritusperusteisten osakeoikeuksien perusteella edellyttää, että osanottaja on jatkuvassa työsuhteessa Sanitec Groupissa, osanottaja on omistanut Kerryttävät osakkeet katkeamattomasti ja että tietyt taloudelliset suoritustavoitteet ovat täyttyneet. Osanottajat eivät saa Ansaintajakson aikana siirtää, antaa vakuudeksi tai muulla tavoin luovuttaa Osakeoikeuksia tai käyttää mitään osakkeenomistajien oikeuksia liittyen Osakeoikeuksiin. Sanitecin osakkeelle maksettavat osingot kasvattavat Osakeoikeuksilla merkittävien osakkeiden määrää, jotta osanottajien intressit vastaisivat osakkeenomistajien intressejä. Osanottajien tuotto per Osakeoikeus voi olla enintään 200 Ruotsin kruunua (sisältäen osingonmaksuista johtuvat muutokset). Jos Sanitecin osakkeen arvo ylittää 200 Ruotsin kruunua ansaintajakson aikana, kunkin Osakeoikeuden osanottajalle tuottamaa osakkeiden määrää alennetaan vastaavasti. 1.5 Suoritusperusteiset Osakeoikeudet Osanottajalle Suoritusperusteisten Osakeoikeuksien perusteella annettava Sanitecin osakkeiden määrä on riippuvainen tiettyjen taloudelliseen suoritukseen perustuvien kriteerien täyttymisestä. Nämä kriteerit liittyvät Sanitecin keskimääräiseen orgaaniseen nettoliikevaihdon kasvuun, keskimääräiseen liikevoittoprosenttiin (EBIT margin), keskimääräiseen sijoitetun

4 Page 4 of 7 pääoman tuottoon (ROCE) ja keskimääräiseen osakekohtaiseen tulokseen taloudellisen suorituksen tarkastelujakson aikana. 2 Hallitus on laatinut vähimmäis- ja enimmäistavoitetasot kullekin näistä suoritusehdoista. Tavoitetasot vaihtelevat sarjan 2014, sarjan ja sarjan kesken siten, että pidempää ansaintajaksoa koskevat suuremmat tavoitetasot. Jotta kukin Suoritusperusteinen Osakeoikeus oikeuttaisi yhteen Sanitecin osakkeeseen, on enimmäistavoitetason täytyttävä. Siinä tapauksessa, että tavoitteiden täyttyminen jää vähimmäis- ja enimmäistavoitetasojen välille, määrä määritellään lineaarisesti. 1.6 Laatiminen ja hallinnointi Hallitus tai hallituksen nimeämä erityinen komitea on vastuussa Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 laatimisesta ja hallinnoinnista sekä niiden ehtojen laatimisesta, joita kannustinjärjestelmässä sovelletaan Sanitecin ja osanottajan välillä, tässä asetettujen ehtojen ja määräysten puitteissa. Osana hallinnointia hallituksella on oikeus laatia poikkeavia ehtoja suunnitelmaan koskien muun muassa Ansaintajaksoja ja Sanitecin osakkeiden antamista siinä tapauksessa, että työsuhde päättyy Ansaintajakson aikana esimerkiksi eläkkeelle jäämisen seurauksena. Hallituksella on oikeus tehdä tarpeellisia muutoksia muiden maiden lainsäädännön erityisten säännösten tai markkinoiden ennakkoehtojen täyttämiseksi. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovuttamisesta henkilöille Ruotsin ulkopuolella kertyisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuuton määrä hallinnollista työtä, hallitus voi päättää, että osanottajalle voidaan osakkeiden sijaan tarjota käteiskorvausta. Hallitus on tietyissä tilanteissa oikeutettu vähentämään osanottajille maksettavaa Sanitecin osakkeiden lopullista määrää tai päättämään kannustinjärjestelmän ennenaikaisesta päättymisestä kokonaisuudessaan tai osittain ilman osanottajille maksettavaa korvausta, mikäli Sanitecissa tai markkinoilla tapahtuu merkittäviä muutoksia. 1.7 Ohjelman koko Enintään Sanitecin osaketta voidaan osoittaa Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 mukaiseen kannustinjärjestelmän osallistujille. Määrä vastaa 0,34 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 mukaiseen kannustinjärjestelmään kuuluvien osakkeiden lukumäärä tulee määrittää uudelleen yhtiön hallituksen päättämissä tilanteissa jos yhtiö suorittaa rahastoannin, osakkeen jakamisen (ns. split), merkintäetuoikeusannin tai vastaavia toimenpiteitä, ottaen kuitenkin huomioon tavanomaisen käytännön vastaavien kannustinjärjestelmien osalta. 1.8 Suojautuminen Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan hankkimaan yhtiön omia osakkeita suunnatusti (kohta B), jotta Sanitecilla on mahdollisuus luovuttaa hallussaan olevia 2 Taloudelliseen suoritukseen perustuvia kriteereitä voidaan muuttaa vertailukelpoisuuteen vaikuttavien tekijöiden vuoksi. Tällaisia voivat olla kertaluontoiset erät, kuten liiketoimintojen myynnit, merkittäviin uudelleenjärjestelyohjelmiin liittyvät kustannukset, oikeudellisista menettelyistä johtuvat merkittävät tulot tai kustannukset ja vastaavat poikkeukselliset tulot tai kustannukset.

5 Page 5 of 7 omia osakkeitaan osanottajille (kohta C) Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 mukaisesti sekä lisäksi käyttämään omia osakkeitaan varmistaakseen, että yhtiöllä on riittävät likvidit varat ehdotetusta ja täytäntöönpannusta ohjelmasta tulevaisuudessa aiheutuvien sosiaaliturvamaksujen maksamiseen. Vaihtoehtoisesti Sanitec voi riippuen siitä, minkä vaihtoehdon yhtiön hallitus arvioi kustannustehokkaimmaksi sekä joustavimmaksi, solmia yhden tai useamman vaihtosopimuksen kolmannen osapuolen kanssa. Vaihtosopimuksen ehtojen mukaan kolmas osapuoli omissa nimissään hankkii Sanitecin osakkeita ja luovuttaa osakkeet osanottajille Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 mukaisesti. Kuvatun kaltaista vaihtosopimusta voidaan käyttää myös suojautumiseksi ehdotetusta ja täytäntöönpannusta ohjelmasta tulevaisuudessa aiheutuvilta sosiaaliturvamaksuilta. 1.9 Osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä aiheutuvat kustannukset sekä osakeoikeuksien laskennallinen arvo Osakeoikeuksia ei voi antaa vakuudeksi tai siirtää kolmannelle, mutta jokaiselle osakeoikeudelle voidaan antaa laskennallinen arvo. Yhtiön hallitus on arvioinut jokaisen osakeoikeuden laskennalliseksi arvoksi 74,10 Ruotsin kruunua. Arvio perustuu Sanitecin osakkeen julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hintaan (79,25 Ruotsin kruunua) pörssin sulkeuduttua Olettaen, että kaikki ohjelmaan osallistumiseen oikeutetut osallistuvat ohjelmaan ja sijoittavat enimmäismäärän, että taloudelliset suoritusehdot täyttyvät 50-prosenttisesti ja että henkilöstö vaihtuu noin kymmenen prosentin vuosivauhdilla, osakeoikeuksien yhteenlasketuksi arvoksi muodostuu noin 1,1 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 0,1 prosenttia Sanitecin markkina-arvosta per Kustannuksia arvioidaan Ansaintajakson aikana yhtiön kirjanpidossa henkilöstökustannuksina osakeperusteisia maksuja (share-based payments) koskevan IFRS 2-kirjanpitostandardin mukaisesti. Sosiaaliturvamaksut kertyvät yhtiön taseeseen Ansaintajakson aikana. Kustannusten suuruus määräytyy Sanitecin osakkeen arvonkehityksen perusteella Ansaintajakson aikana sekä osakeoikeuksien kohdentamisen perusteella. Perustuen suunnitelmassa arvioituun osakkeen kymmenen prosentin vuotuiseen arvonnousuun sekä kolmeen eri yhdestä (1) kolmeen (3) vuoden mittaiseen Ansaintajakson, Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 mukaisen osakekannustinjärjestelmän kokonaiskustannukset, mukaan lukien sosiaaliturvakustannukset, nousevat noin 1,5 miljoonaan euroon. Summa vastaa vuotuisella tasolla noin 0,3 prosenttia Sanitecin koko tilikauden 2013 henkilöstökustannuksista. Edellä esitettyjen oletusten perusteella Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 mukaisen osakekannustinjärjestelmän enimmäiskustannukset ovat noin 4,0 miljoonaa euroa, sisältäen 1,6 miljoonaa euroa sosiaaliturvamaksuja Vaikutukset keskeisiin tunnuslukuihin Mikäli kaikki osallistumiseen oikeutetut osallistuvat Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 mukaiseen osakekannustinjärjestelmään, Sanitecin henkilöstökustannusten odotetaan nousevan vuositasolla noin 0,6 miljoonaa euroa (sisältäen sosiaaliturvakustannukset). Pro forma -perusteisessa vertailussa vuoteen 2013, kustannusten nousu on marginaalinen;

6 Page 6 of 7 kustannusten nousu vastaa yhtiön käyttökateprosentin noin 0,09 prosenttiyksikön laskua sekä osakekohtaisen tuloksen pienentymistä noin 0,005 eurolla. Hallituksen näkemyksen mukaan osallistujien kasvaneen omistuksen perusteella odotetut ohjelman positiiviset vaikutukset Sanitecin taloudelliseen suoritukseen ja mahdollisuus antaa Sanitecin osakkeita Osakeperusteiden kannustinohjelma 2014:n perusteella ylittävät Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 aiheuttamat kustannukset Sanitecin muut kannustinjärjestelmät Sanitecilla ei ole muita voimassaolevia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä Ehdotuksen valmistelu Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 on laadittu yhtiön hallituksen aloitteesta ja se on valmisteltu yhdessä ulkopuolisten neuvonantajien kanssa. Suunnitelma on yhtiön palkitsemisvaliokunnan tarkastama ja sitä on käsitelty yhtiön hallituksen kokouksissa vuoden 2014 alkupuolella. B) HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Sanitecin omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta yhdellä tai useammalla kerralla seuraavasti. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on osaketta. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Stockholm -pörssin kautta sellaiseen osakekohtaiseen hintaan, joka on osakkeen tarjoustasojen (n.k. spreadin) sisällä, toisin sanoen hintaan, joka on osakkeen korkeimman ostokurssin ja matalimman myyntikurssin välillä, ottaen kuitenkin huomioon kunakin ajankohtana NASDAQ OMX Stockholm -pörssin liikkeeseenlaskijoita koskevat säännöt. Mikäli meklariyritys hankkii osakkeita Sanitecin toimeksiannosta, saa osakkeista maksettu hinta kuitenkin vastata osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia sinä ajanjaksona, jolloin osakkeet on hankittu, vaikka kaupankäyntivolyymillä painotettu keskikurssi poikkeaisikin osakkeen tarjoustasoista sinä päivänä kun osakkeet luovutetaan Sanitecille. Osakkeet maksetaan käteisellä. Osakkeiden hankkiminen voi tapahtua vain Sanitecin Osakeperusteisesta kannustinohjelmasta 2014 ja muista yhtiökokouksen aika ajoin päättämistä osakekannustinjärjestelmistä johtuvien velvoitteiden (mukaan lukien henkilöstösivukulujen) täyttämiseksi. Valtuutus on voimassa 30. kesäkuuta 2015 asti.

7 Page 7 of 7 Peruste osakkeiden hankkimiselle muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa on se, että osakkeet hankitaan osana Osakeperusteiseen kannustinohjelmaan 2014 liittyvien velvoitteiden täyttämistä. Näin ollen yhtiön hallituksen käsityksen mukaan on olemassa painava taloudellinen syy omien osakkeiden hankkimiselle muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. C) HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN HALLUSSA OLEVIEN OSAKKEIDEN ANTAMISESTA Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti. Luovutus koskee enintään osaketta. Osakkeet saa luovuttaa Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 osallistujille, joilla on Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 ehtojen mukaan oikeus saada osakkeita. Osakkeiden luovutus tapahtuu sinä ajankohtana ja järjestelmän muiden ehtojen mukaisesti, jolloin Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 osallistujat ovat oikeutettuja saamaan osakkeita. Osakkeiden luovutus voi tapahtua suunnattuna maksuttomana osakeantina. Valtuutus on voimassa 12. toukokuuta 2018 asti. Syynä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on, että osakkeiden luovutus on osa Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 toteutusta. Tämän vuoksi hallitus katsoo, että osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle ja osakkeiden maksuttomalle luovuttamiselle on yhtiön kannalta ja kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Enemmistövaatimus Kohdan 19 mukainen ehdotus ratkaistaan yhtenä päätöksenä. Kohdan 19 mukainen päätös edellyttää, että ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat edustavat vähintään kahta kolmasosaa sekä annetuista äänistä että kokouksessa edustettuina olevista osakkeista. Huhtikuu 2014 Sanitec Oyj Hallitus

Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014

Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014 Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014 TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 2.4.2014 klo 14.00 Ruotsin aikaa osoitteessa Cirkus, Djurgårdsslätten 43 45, Tukholma.

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää :N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien 1 (9) Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien Joukkovelkakirjalainan ehdot on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Jos ehtojen alkuperäisen englanninkielisen version

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY Kotipizza Group Oyj Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä Consectetuer Metso johtava et venenatis teollisuuden eget velit. prosesseja Sed augue tehostavien laite- ja palveluratkaisujen orci, toimittaja lacinia eu asiakkailleen tincidunt et kaivos-, eleifend maarakennus-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa.

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa. Vuosikertomus 2011 Tietoja osakkeenomistajille TALOUDELLISET JULKAISUT Aspocomp Group Oyj julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2012 seuraavasti: - Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta torstaina 26.4.2012

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT 1. Järjestelmän tarkoitus Järjestelmä perustetaan osaksi yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöiden (avainhenkilö) pitkän aikavälin

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2009

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ Vaihto- ja ostotarjous Almanova Oyj (jäljempänä Almanova ) tarjoutuu vaihto- ja ostotarjouksella hankkimaan kaikki Alma Media Oyj:n

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen. EXEL OYJ PÖYTÄKIRJA EXEL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 16.4.2009 klo 10.00 Paikka Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot